Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1907

40iste Jaargang Dinsdag 11 Juni 1007 i o 10354 WÊmmmmmÊiesms mimm mmmi JSieuwS en Advertentieblad roör Gouda en Omstreken Teleloon i o St ADVERTENTÏEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les midd Telelai n o 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoniienng van Z r en Feestdagen De prijs per drie maandcii is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Op de roode doos waarin de Behte Kinadrnppels van Dr DE VEIJ verkocht worden ttaat nietg mtderê dan Al het andere is nèmaak De Candidaten voor de Provinciale lilaien van alle Vrijzinnige KiesvereeniglBgen en Comités In bet geheele District Gouda zijn M BOOGAERDT Bzn te KHmpen aan de Lek Mr D N BROUWER te Gouda K SCHOUTEl HOOGEI DIJK te Woerden die voor de stemming op 1 f Juni as ten zeerste worden aanbevolen Aardappelen De Majoor Commd Officier te Qoads al op VRIJDAG U J U N I 1907 e k des middags ten t w a a 11 are te zjJDen boreele Varlcensmarlct onder nadere goedkeuring van den Minister van Ooriog in het openliaar aanbesteden De levelling van pl m 400 Hectoliter Aardappelen gedurende het tijdvak van den 16n Juli tot en met den 31n October 1907 ten behoeve van de soldatenmenages in het garnizoen te Gouda De algemeene voorwaarden van levering van 13 November 1907 Yle aldeeling no 17 B M bl 1025 zijn tegen vgl en twintig cent per exemplaar verkrijgbaar by de Firma de Oebroedefirt V AN CLEEF te 8 Qravenhage Verdere inlichtingen betreffende de levering kannen by den len Luitenant Kwartiermeester bareel Jernzalemstraat worden in Qoida 1 Jnni 1907 De Majoor Commd Officier voornoemd A li BOONACKEE Qpen 3are Yerkooping De NotarU H QBOBNBNDAAL te Qouda zal op Dtngdag 11 Juni 1907 des voormiddagi 9 nar aan het hnia aan de Turfmarkt wyk H no 90 te Gonda in het openbaar verkoopen oin contant geld Hen gedeelte van een goed onderhouden Inboedel bestaande in een Notenhouten Ameablementi 8 Stoelen Canapé Tafel Buffet en Oarderobs of Spiegelkast Eikenhouten Buffet en 6 dito Stoelen Brandkast Tafels Stoelen Spiegels Schilderyen Petroleumkronen Ledikanten Bedden en Beddegoed Voorts eenige TUINMEUBELEN waaronder een verplaatsbaren IJzeren Koepel op houten voet divers Olas Porcelein en Aardewerk en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden De aiaande Meubelen worden buiten in volgorde der nommera verkocht Te bezichtigen daags voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 nnr Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris GEOENENDAAL HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven U 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldiir Unke Toin Voorzien van Gas en Watbrleiding Te bevragen B 89 Hit tMtt a Hk cW nat n mtkkiljFluti tMUaUm voor HMrei n Togral daaM a Kliidtraehstn v rk UdiAppcMawTuCM miltrte ff rtli BHtli Str r4 Muilttti i l op naam en rabriekimtrfc VHtryikMfkir HMrMWIiikaH nlii iliBMWark MlutlrtM HWVMWi ii liMrul D i lky W IvrianiMfl AmhM Heden avond O RENIN a VAN HET Bloeiiieiiiïkagazijii $ EllPEBFL0RËi 8cc Fluweele n Singel CENTRALE LIBERALE KIESVEHEEITIGmG in het District GOUDA Openbare Vergadering op MAANDAG lO JUNI 1907 des avonds te 8V uur precies in de zaal KUNSTMIN van de Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade Gouda j SPREKEE de Heer Jlir l r W Tli C YAIfDOOEirte s raveiiliage Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal o EEWEEP DE STATENVEEKIEZING DEBAT GEWENSCHT TOEGANG VRIJ 8anguino$e WInuin l9anguino§uni in vacuo Zuiver plantaardig bloed makend middel De Sanguinose verdient voor velen verre de voorkeur boven de gewone Staalpreparaten Waarom f de hang uinose versterkt de maag wekt de eetlust op uivert en verrijkt het bloed Gewone Staalpillen bederven de maag benemen de eetlust maken dikwijls het bloedonzuiver Daarom is juist in hel voorjaar een flinke Sangninosekunr zoo aan te raden Zes flacons Sanguinose doen wonderen aan het gansche gestel Maar zorg dat gg de echte Sangninose krggt uit d fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prts per flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Voor allen die lyden aan een zwakke borat ia het middel V igenhonig voor Hoestenden f 1 per flacon Te Gouda Firma WOLFF Co Westhaven VAJi IMU Jb Co den Haag M M V L00i Dubbele Buurt 13 GtSFirrERI etc Iele II MftgaBijB van do nieuwste GaroroamenleD Baden en fiüizers met zekerbeidnkraaii Gulta prrcha slancen voor tui lïeulcun eii luush frubpiuk SAMOSWIJN 05 cent per fleach Aanbevelend PirmaHermaii Zoon Garnizoen GOUDA De MAJOOE COMMANDEEEEND OFFI CIEB te Gonda zal op DINSDAG JUNI e k des middags te twaalf ore Önen bureele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister au Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 60 000 KG schoonbrandeode Steeokolen 115 HL Cokes 8 000 stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vuurinakers of zooveel meer of minder als zal biyken noodig te zün gedurende het tydvak 1 October 1907 tot en met 30 September 1908 ten behoeve van de militaire gebouwen en inrichtingen te Gonda De voorwaarden van levering met de wyzigingon ziJn tegen den prjja van vijftien centen f 0 15 per exemplaar verkrijgbaar bö de Firma de Oebr FAS CLEMF te s Gravenhage Alleen de inschryver wiena prezen voor de geheele levering hyt meS voordeelig zyn zal geacht word h voor ae minste prgzen te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen bj den Ie Luitenant Kwartiermeeater Bureel Jeruzalemstraat Gouda 8 Juni 1907 De Majoor Commandeerend Officier A L BOONACKER mum TE mï CUEATOEEN maken bekend dat het te toelattngt examett zal worden gehouden op 1 en 2 JULI e k Aanmelding v66r den 26 JDNI a 8 by den Rector Dr A VAN IJSENDIJK ts Verkrijgbaar in flesschen SO ets 75 et en f 1 2S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AJIKEBI F AD EICHTEE Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF è Co Westhaven 198 4e Regiment Infanterie 3e BATALJON zy die nog iets te vorAeren hebben van de KOEPOEAALS GYMNASTIEK EN SCHEEMVEEEENIGING E € G L fill O R kunnen zich vervoegen ten bnreele van den ondergeteekende vóét of op 15 JUNI e k tnsschen 10 en 12 uur v m De Eerste Luitenant Ewartiermeester M FOLD Gouda Druk van A BRINKMAND Zn BRANDWEER BDSGEMEESTEE en WETHOÜDEES van GOUDA maken bekend dat voortaan by het voorkomen van brand in do Gemeente de Brandweer langs Telephoniaohen weg zal worden gewaarschuwd Ieder die brand in do Gemeente ontdekt wordt verzocht daarvan onmiddeliyk door middel van de naastbyzjnde Telephoonaanaluiting in eenig openbaar of particulier gebonw kennis te geven aan het Centraal TelephoonBureau met opgaaf van de plaats van den brand De gebouwen die Telephonisch zgn aangesloten zyn aan de straalzyde aangeduid door een plaatje waarop de letter T Gouda 8 Juni 1907 Buriemeeater en Wethouders voornoemd E L MAETENS De Secretaria BEOOWEE Verkiezing van Leden van den Gemeenteraad De BURGEMEESTEE van GOUDA Gezien de artt 4 5 en 7 der Gemeentewet benevens art 3 van het Koninklgk bealnit van den 8en Mei 1897 Staatsblad no Ui doen te weten dat in de drie Kiesdistricten waarin de gemeente Gouda is verdeele do verkiezing ten gevolge van periodieke aftreding van twee Leden van den Gemeenteraad in het eerste district van twee Leden in het tweede district en van twee Leden in hot derde district zal plaats hebben op Dinsdag 25 Viui O k dill op dien dag van des voormiddags negenunr tot des namiddags vier uur bg hem knnne worden ingeleverd de by art 51 der Kieav t bedoelde opgaven van Candidaten waarvODr do voorgeschreven formulieren van at heden ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrygba ir zgnj en dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zijn door Burgemeester en Wethonders ia bepaald op Woensdag den 3en Juli e k en de herstemming zoo noodig op Woensdag don lOen Juli d a v Gouda den lOen Juni 1907 De Burgemeester voornoemd E L MAETENS FËVILLETOX VERVLOGEN GELUK 42 BESLUIT Ik ontwaakte als uit een diepen droom vol levendige tafereelen Het vnnr in den baard was reeds sinds een geruime poos uitgegaan en de eerste schemering van den dageraad drong door de vensters binnen Zeide ik het niet dat deze mnren spreken konden f Nog geheel onder den indruk van hetgeen ik gelezen had stond ik op en verliet het vertrek In de hoeken van het rnime portaal heerschte nog de dnisternis van den herfstnacht alleen door het trapvenster viel een mat schynsel en deed mg de nog altgd stevige eikenhouten treden en de konstryk gesmeede yzeren balustrade onderscheiden zoodat ik gemakkeiyk de denr vond die voorby de gewelfde keuken naar den tuin voerde Een eenvoudig tuintje waarschynlgk gehMl Ttrudwd io dtn loop tm mlm twaa De stembus roept TI Kiezers voor de Provinciale Staten ge staat aan den vooravond van een hoogst gewUMigen dag I Ge hebt het recht om te stemmen in t District Gouda voor 3 leden der Provinciale Staten Het 18 Uw plteht als burger om Uw stem uit te brengen Wees niet laksch en zeg niet och op mijn stem komt het niet aan Roept üw vrienden uw buren uw kennissen op om met ont te kiezen de candidaten van alle Vrijzinnigen de Heeren tM fSoogaaróf i zn Mr 13 cff A eu r en X So louf9n i3Vcog9né In t geheele land maakt men zich op tot den strijd Ieder weet dat de Provinciale Staten de leden der Eerste Kamer kiezen en het is overal voldoende en luid uitgesproken dat de meerderheid In die Eerste Kamer vrif innig moet umrden als men het tegenwoordige Ministerie wil handhaven En dat nullen we en dat moeten we doen in t belang van t vaderland I Door t verwerpen van de oorlogsbegrooting van Minister Staal heeft de Eerste Kamer een besparing van f 650 000 tegengehouden Zoo moeten ook onze zonen langer in dienst blijven dan noodig is en drukt deze last ons opnieuw I Den weg naar t volksleger wil zij niet op Met zulk een Eerste Kamer kan men niet regeeren Brengt dus morgen Uw stem uit op onze candidaten die de Vrijzinnigen er weer in zullen brengen om onze Ministers t werk gemakkelijk te maken De schitterende victorie die den val van t Ministerie Kuyper heeft veroorzaakt is slechts volkomen als de Eerste Kamer om is I Daarom allen ter stembus I Wilt ge niet onder den plak derker eenwen bgna verwilderd lag het voor my in de ochtendschemering Maar nog altgd werd het in het midden door een pad gescheiden dat naar het kleine poortje in de haag voerde en rechts van my by het hnis stond de stomme getuige van verdwenen vrengd en verdwenen leed de oude prachtige lindeboom en haar takken bogen zich tot voor de ruitjes van het venster der bovenverdieping het kamertje van Chrisliane Ik liep het pad op en beschouwde de onde bank van zandsteen eenvoudig en zonder leuning rustte zy op twee uitgebeitelde leenwenkoppen Verwelkte bladen lagen op den boden rondom en dekten zonder twyfel de plek waar by was te rusten gelegd Ik zocht met aandacht schoof met den voet het mos op zyde en inderdaad onder de vochtige bladeren werd een verweerde grafsteen zichtbaar met het opschrift Koenraad Ehrentrant Anno Domini MDCLXXX Verder niets Ook deze weinige letters waren ondnideiyk afgesleten nanweiyka nog te herkennen Allengs werd het lichter en lichter de musschen begonnen in d boomen te tjilpen en plotseling stonden huis en tuin in den zonneschyn van den morgen Zacht werden de takken der linde door den ochtendwind bewogen en onder het gewelf van de achterdtu der oude putorla itond Dosrtje too kelijke partijen komen die Uwe vrijheid aan bknden leggen kiest dan de Vrijzinnigen die den godsdienst te hoog houden om di n in staatkunde te mengen Allerlei schoone bijbelteksten te bezigen om armee t Jolk onwaarheden op te dring en het iJtusschen klein te houden is eej taktiek joie voor de verantwoording der KerkeUjken blijft Wie begrijpt welke gewichtige zakenook in de Provinciale Staten behandeldworden kiest zeker niet de clericalen van wie men nooit iets van belang vernam Men zit toch niet alleen in de Statenom kleur te bekennen 4 Kiest de Heeren N BOOGAERDT Bm Mr D IV BROUWER K SCHOUTEN HOOGËKDIJk die allen Uw District door en door kennen om Uwe belangen te behartigen Arbeiders stemt onze candidaten die beter op de hoogte zijn van Uwe behoenwr Zeker wenscht ge geen Kerkelyk Ministerie terug dat U geen dag en nacht zou laten wachten en dat U op 70 jarigen leeftijd een pensioentje wou geven zoo klein dat het nog niet op een aalmoes leek Stemt dus onxe candidaten of ge komt weer onder den druk der clericalen f Werpt Uw stem niet weg door eidaten te kiezen die toch geen m erjheid krijgen V Komt vroeg stemmen en wekt al uwe partijgenooten op Allen in gesloten gelederen naar de stembus I Denkt er aan maakt alleen de hokjesi wart Toor de namen van Nuvimer 1 Nummer ü en Summer 6 van Vw stembiljet dat is vóór de namen onzer candidaten de Heeren M Eoogaerdt Bz Mr D IT Brouwer E Schouten Hoogendïjk frisch en vroolgk als de morgen zelf Wel bent u daar mynheer de architect Ik kom u de koffie brengen Grootmoeder beeft uw lamp den gehoelen nacht door de blinden zien schemeren Zg zag my onderzoekend aan en vroeg toen Hebt n dan heelemaal niet geslapen Neen Doortje antwoordde ik Ik heb gelezen De Mde papieren van Cbristianef vroeg zg verder met veel belangstelling Een treurige geschiedenis nietwaar Grootmoederzegt dat haar overgrootmoeder die byna honderd jaar is oud geworden Ohristiane nog gekend heeft toen was zg n atokoud vrouwtje En zö had een heel malle gewoonte Zoo Doortje En welke dan viel ikhet jonge meisje in de rede zy kon het komediegebonw daar ginda niet voor oogen zien Wanneer zy uitging maakte zy altyd een groeten omweg en altgd verliet zg het hnis door de tnindeur Maar arm bedelvolk en landloopers komedianten kermisklanten en meer van die soort menschen schonk zy altgd aalmoezen met volle hand Begrypt u dat no mgnheer de architect i Ja Doortje dat begrUp ik he lMd Maar waar il myn koffie WanVlf moet allen bij U bekend als degelijk ontwikkelde mannen geacht in theele Uistriet Het biljet dat ge in de bus werpt moet er dus uitzien als volgt STEMBILJET Stemming ter verkiezing van drie leden voor de Provinciale Staten in het Kiesdistrict GOUDA op 11 Juni 1907 CANDIDATEN Aanwyzmg dor keuzo NAMEN Voorlattere B Boogaerdt Bzn M M l Brouwer Mr D N Hoogendijk Az C Laan K ter Schaper J H A B Schouten Hoogendijk K Straater A van der Troelstra Mr P J Vingerling A Buitenlandscb Overzicht De koning en de koningin van Denemarken zgn Zaterdagnamiddag te Londen aangekomen zg werden door den koning en d koningin van Engeland en de leden der koninklgke familie aan het station ontvangen en begaven zich toen naar Buckingham palace Ter eere van het Deenache koninkiyk echtpaar had denzelfden avond een feestmaal plaats in Buckingham Palace waar mede aanzaten de leden van de Britsche koninkl flink aan het werk Sinds jaren heb ik mg op niets zoo verheugd als op de restanratie van deze onde pastorie Begryp jg dat nu Doortje Het lieve kind lachte Wel neen ikl Het is een oudspooknest waarin ik voor gehn gold terwereld wilde onen Denk eens aan mynheer de architect daar onder den lindeboom ligt ook Chriatiane begraven I Werkeiyk vroeg ik met veel belangatelling Grootmoeder beeft het verteld Ik geloof dat haar beminde onder dienzelfden boom reeda ainda jaren begraven lag toen zy stierf Een vroolgk wgsje nenriënd liep Doortje naar bet hnia terng en stond reeda boven toen ik nog in byna plechtige stemming langzaam de trap opging Op mgn werktafel tusscben al de teekeningen plattegronden ontwerpen en plannen liggen van dien tgd af ook de geel geworden bladen vao het manuscript en wanneer ik mg verdiepte in die onda liefdeshistorie dan was het mg alsof een geur van poëzie my tegemoet stroomde uit dezen wolk van eeuwenoud atol zooala ateeda nieuw leven bloeit uit de rninen EINDE