Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1907

lamilie de mlnieterB de grootwaardigheidsbekleedera van het Hol en de diplomatieke verteKenwoordigers In de Doema was de landbonw qnaetUe weder aan de orde De socialisten kwamen met groote heftigheid op tegen de verklaringen van minister Stolypin omtrent deze gnaestie eti tegen de door de Kadetten te dezer zake ini ediendo wetsontwerpen De heer Katler diu mmens do Kadetten het wemd voerde vcrkinarde dat gedwongen onteigening de grondslag is van iedere agrarische hervorming Daarop werden een aantal moties ingediend Die der sociaal democraten eischto de toewijzing van het grondbezit aan de gemeente De arbeiderspartij stelde voor dat het grondbezit gemeenschappelijk eigendom van bet volk zal worden ol dat een gedwongen onteigening zal plaats vinden De Kadetten wenschten dat eerst nitgemaakt zal worden ol het wel noodig is oen motie aan te nemen daar immers het standpunt der verschillende partijen voldoende bekend is Het laatste voorstel werd in stemming gebracht en met 238 tegen 191 stemmen weigerde de Doema eenige motie in behandeling te nemen Hierby stemden de Kadetten de rechterzijde en de Polen tegen de linkerzgde De zitting werd daarop gesloten Droevige ervaringen door Duitschland opgedaan in het bestuur zgner koloniën hebben reeds gernimen t jd de vraag doen rijzen ol het niet wenscbelijk zou zijn in plaats van assessoren en schnoidige olfleieren tot koloniale bestuursambtenaren te benoemen een afzonderlijke klasse van koloniale ambtenaren te kweeken door een zorgvuldige opleiding voornamelijk in de kennis van land en volk zeden en gebruiken godsdienstige en jaridieke opvattingen enz Sedert de beer Bernard Domburg aan het boold der koloniale afdeeling gekomen is werden over die vraag vele en belangrgke artikelen geschreven in de Duitsche pers Van hem den vroegeren koopman en baukdirectenr verwachtte men dat hg voor de benoeming tot koloniaal ambtenaar andere elschen zon stellen dan tot dusver gegolden badden Het schijnt nu dat Dernburg pogen wil werkelijk een opleidiugs instelliug voor koloniale ambtenaren in het leven te roepen Hy heelt daarover langdurige besprekingen gevoerd met de regeering der stad Hamburg waarvan het resnltaat zal zijn dat in Hamburg een koloniale instelling zal worden opgericht die het karakter van een koloniale academie hebben zal Juist Hamburg werd door hem bgzonder geschikt geacht voor die instelling omdat de inrichtingen van onderwijs daar zich zoo uitstekend aan de op te richten koloniale instelling kunnen aanpassen En waarschijnlijk ook wel om dadelijk in die instelling een anderen geest e brengen meer op practischen on mercantielen grondslag dan in de Pruisische academies he rscht Voor de regeling van het onderwijs enz aan die instelling is deze week een commissie benoemd Het doel moet z jn de instelling zoo te maken dat zy zich aansluit by de bestaande inrichtingen voor handel en onderwgs Overwogen zal worden in hoeverre het ryk door flnanc ieelen steun de totstandkoming der koloniale instelling zal bevorderen In de Fransche Kamer hield Vrijdag de socialistische algevaardigde Francis de Pressensé een interpellatie over de houding van Frankryk op de Haagsche conferentie Belangrijk was daarby slechts het antwoord van den minister van bnitenlandsche zaken die een redevoering hield welke in de Kamer een zeer goeden indruk maakte Nadat de minister had niteengezet welk nut de eerste conferentie reeds heelt tol stand gebracht toen zg de arbitrage instelde verklaarde by dat Frankrgk al zgn best zal doen den nuttigen arbeid van de conferentie te bevorderen Vi aar de heer De Fressensé voornamelgk gedrukt had op Frankrijke houding in zake de vermindering der krggstoerustingen daar antwoordde de minister men moet zich niet te veel illusies maken Om practische boteekenis te krggen zonden er voor de behandeling dier voorstellen twee dingen noodig zgn een concreet voorstel en eenstemmigheid onder de mogendheden Die beiden ontbreken juist Dat eenstemmigheid ontbreekt is wel gebleken uit de redevoering van Billow en uit het teleurgestelde antwoord van Sir Henry CampbellBannerman Frankrgk zal in die qnaestie een verzoenende en gematigde rol kannen vervallen Maar de minister ontveinst zich niet dat hg van de besprekingen niet veel verwachting heeft juist door het ontbreken van de twee voornaamste voorwaarden Dg Kamer betaigde tan ilotte vertrouwen in de vertegenwoordigers en keurde de zeer toegejuichte regeeringsverklaring goed Het Portugeesche gezantschap te Berlgn heeft naar aanleiding der zonderlinge geruchten over den politieken toestand in Portugal de volgende verklaring gepabliceord Eenige bnitenlandsche bladen voornamelgk in Parys Londen en Weenen hebben in den laatsten ti d onjuiste berichten medegedeeld waaruit men zou kunnen opmaken dat in Portugal de openbare orde gestoord is en ernstige onlusten te wachten zgn Die berichten berusten op onwaarheid en worden nit Lissabon verzonden door politieke groe pen die gebrek toonen aan waarheidsliefde en aan elk vaderlandslievend gevoel en niets ontzien om aan hun misnoegen over den loop van zaken uiting te geven In Portngal heorscht volkomen rust Het land heeft de bestuarsmaatregeleii en voorul de financieele maatregelen der regeeriog met onmiskenbare bewgzen van instemming begroet Uit deze mededeoling van den geiant te Berlgn blgkt evenals uit de reeds vroeger gemeld uiting van den gezant te Weenen dat van een poging tot vervanging van koning Carlos door Dom Miguel van Braganza geen sprake is Verspreide Berichten Feahkeuk Kfn rijke Franschman heeft in hoogste inslantie otn proces gewonnen togen een spoorwegmantbctiappij om drie centimes Dili liad III te veel betaald op een spoorwegkauiije De aardigheid kott de maatschappg behalve de drie centimes 4000 galden DUITSCHIAIB Ue EngBl che journalisten zgn uit Keulen via üstendt naar huis gegaan De liberale Engelsche pers vooral is nit over de hartelijke or tvangiit Enkelen hunner hebben zich aangesloten hg de Engelsche persbroeders die Denemarken gaan rondtoeren De kroonprins regent beeft hen op het paleis verwelkomd Beloii De Patriotte verneemt dat abbé Deans stervende is Spanje Een van de getuigen 4 décharge in het proces Ferrer een anarchistisch dagbladschrgver riep uit Bg rogn moeder die mgn God is Ferrer is onschuldig Dat was ook de meening van andere getuigen Het O il heeft slechts enkele wijzigingen van rechtskundigen aard in zgn conclusie gebracht lïAUE De Kamer heeft het crediet van een millioen ter ondersteuning van behoeftige Qaribaldianen onder byvalsbetuigingen goedgekeurd Zweden Ook in Noorwegen is gevlagd by het gouden huwelgksfeest van koning Oscar een attentie die de bezadigde man verdient De gisteren geboren prins zoon van s kroonprinsen ipnijsten zoon heet Sigvdrd Oscar Frederik en draagt den titel van hertog van Upland B INNENLAND Naar aanleiding van het bericht dat de christen democraten te s Qravenhage en Soheveningen in afwgking van het advies van het partgbestnur de candidatuur van ds Talma steunen heelt het het Vad zich tot den partyvoorzitter het oud Kamerlid Staalman te Den Helder gewend Het blad ontving het volgende antwoord Iu dat geval maakt Sclieveningen den Haag zich schuldig aan woordbreuk Ter partg vergadering waren beide aanwezig en gaven zg het partgbestnur blanco mandaat Gemeng de Berichten Het moordproces te Boisé Clty in den Amerikaanschen staat Idaho brengt afscbiiwelgke feite uit Orchard een beroepsmisdadiger met wien de besttturdera van de Vereeniging van Mgnwerkers in vaste betrekking stonden en die veor hen een aantal moorden ontploffingen brandstichtingen enz uitvoerde heeft verklaard dat toen hg niet betaald was voor het veroorzaken van en ontploffing in een mgn hg uit wraak aan de overheid een plan verried om een trein in een afgrond te laten storten Voorts heeft hy meegeleeld dat hy op verzoek van het bestuur het station Independance in Colorado in de lucht heeft laten springen wat het leven kostte aan vgftien menschen alleen om een scheiding in de party te voorkomen want er zou nan het station een trelu aankomen met niet by de party aangesloten arbeiders op verzoek van het bestuur legde Orchard een paar honderd pond krnit bg het station en toen de trein aankwam joeg hg er een elektri schen stroom door zoodat de heele zaak in de lucht vloog Deze en dergelgka dingen vertelde Orebard met gzingwekjiende kalmte hg vond er hoegenaamd niets bözonders aan Op de laatste vergaderingen van het bestuur van Patrimonium kwam ook aan de orde het bedanken van vgf leden van de afdeeling te Lisse voor bun lidmaatschap omdat ze anders zouden worden ontslagen door hun patroon don heer Segers aldaar Uit een door het bestuur ingesteld onderzoek bleek dat de door den heer Segers genomen maatregel niet alleen bet lidmaatschap van Patrimonium betrof maar ook dat van elke andere organisatie omdat de heer S het niet noodig acht dat zgn arbeiders zich bg welke vereeniging dan ook aansluiten Het slot van een onderhoud van hot be stuur met den patroon was dat de heer S beloofde van de hemi te zenden nadere inlichtingen omtrent gi ondiilag en doel van den bond nota te zullen nemen öisteravond viel bg het Belgische Parkeen jongen die op de loopplank van eenstoomtram was gaan zitten daarvan af Derechtervoet word geheel verwrongen en tweeteenen hingen er bg Aan den schok hierdoor teweeggebracht merkte de machinist dat er iets gaande was zoodat hy de tramdeed stilstaan Nadat het eerste verbandwas gelegd werd de knaap naaphet gemeenteziekenhuis vervoerd i Donderdagmiddag reed het rgtuig vanmevrouw Mirandolle te Hiarlem 6p hotStatlonspli in tegen een paal waardoor hetrgtnig zwaar beschadigd werd De beidepaarden gingen er van door en de koetsieren palfrenier vielen van de bok waarby Jzeeenige schrammen en builen opliepen Movrouw M die in het rgtuig zat werd lidhtaan het hoofd gewond De paarden werdenspoedig gegrepen t Vrgdag 7 Juni jl werd onder priesidiim van den Voorzitter den Heer LE Scholtic in het Hotel des Pays Bas t Utrecht dë jaarlgksche Algemeene Vergadeting gehouden van Groningen Algemeene On derlinge Mg tot verzekering van Paarden van liooge waarde gevestigd te G ningeé Na lezing der notulen der vorige algememie vergadering welke onveranderd werden goodgekenrd werd door den directeur de heérF F Leopold verslag uitgebracht over het boekjaar 1906 Het bleek daaruit dat Groningen zich ook over dien jaargang krachtig heeft uitgebreid en hoewel nog maar eenige jaren bestaande op 31 December 1906 reeds voor f 2 902 534 verzekerd kapitaal was ingeschreven De omslag was niettegenstaande de vele belangrgke verliezen evenals de voiige jaren weder zeer laag en bedroeg over het afgeloopen biekjaar voor de verschillende afdeelingen resp slechts 2 2 76 en 3 33 pCt In de reservekas werd gestort f 3765 97 De verslagen van de Commissie van Commissarissen en den accountant den heer A Versteege die de administratie hebben nagezien en waaruit bleek dat die in volkomen orde is bevonden werden na kennisgeving aangenomen De heeren E H C L Streiis en K D Punt die als Commissarissen aan de beurt van aftreding waren werden met algemeene stemmen herkozen In het reglement werden eenige verbeteringen aangebracht Aan Het Volk wordt van de Hembrug medegedeeld dat van 15 der ontslagenen het ontslag is ingetrokken en wel van 11 werklieden en 4 jongmaatjes kostwinners In hun plaats zgn nu 15 andere jongemaatjes ontslagen De nu met ontslag bedreigden zgn allen tnsschen 13 en 20 jaar Deze gewgzigde beschikking is door het hoofd der patroonfabriek genomen op verzoek van enkele bestuurders van rgkswerklieden organisatios Men meldt uit Finsterwolde Te t Waar zgn door een landbouwer van Finsterwolde pogingen aangewend om 60 Friesohe vlaswieders die deze week gedaan kregen aan te nemen doch de koppelbaas heeft verklaard geen onderkruiperswerk te willen verrichten zoodat het werkvolk weder naar Friesland is gegaan De commissie uit de landbouwers is naar aanleiding van het aanbieden eener loonsregeling door de arbeiders Donderdagavond samengekomen en Vrgdagavond kwamen de landi oawers bgeen De vergadering was van meening dat men niet op het aanbod der arbeidersparty kon ingaan temeer ook omdat het zoo onvolledig is Algemeen meende men dat het voor beide partyen beter zoa liJQ eene loousregslin voor het geheele jaar te treffen en achtte men hot daarom gewensQht ook met een voorstel van de zgde der landbouwsrs te moeten komen De commi ssie uit de landbouwers is bereidtot nadero toelichting met het bestuur derVereeniging van landarbeiders te confere Tenom geschilpunten zoo inogelgk uit den war te ruimen De ontworpen loonlgst is aldus 15 April tot 1 Augustus f O 90 werictüjvan 5 tot 1 uur 1 Augustus tot 15October f 1 werktgd van 5 tot 1 uur 15 October tot 1 N Oveaiber f 0 75 werktgd van 5 tot 1 nnr 11 November tot 1 December f 0 75 werktgd van 6 t it IJ uur 1 December tot 1 Febriari f 0 60 werktgd van 7 tot 1 uur 1 Febrjiari tot 1 Maart f 0 75 werktyd van 6 tot li uur 1 Maart tot 15 April f O 80 werktgd van 5i tpt 1 uur Er wordt gerokend dat de werktg d begint en ook oindigi aan de boerdery van den patroon Binnenhalen van den oogst werktüdouder gewoonte f 1 75 mot don middagPloegen of ander paardenwerk werktijdouder gewoonte in den herlat f 1 25 inhot voorjaar f 1 10 4 f 9 bo i6n f 5 4 18 kanariezaad evenalaj Vrouwen wieden f 0 60 werktgd vah 6totl um enz 1 ilus don kosu ur s morgens lot s fn ondslj n beloond naar bisliwanm j oorl Erwten zichten f 2 50 4 f 8 7o klavermaaien f te 50 4 f 3 75 zichten en bindenvan kar i f 5 S f 6 60 gerst f 4 4 f 5 rogge f 4 4 1 6 haver 15 4 18 tarwe f 6 4i f tarwe peri H ItlkDd wieden f O fi halen v n k werj tgd Van 6 Ij Jongens wpri cent voqr vrouipn 10 cent 1 m Op het dek v n het Engel dat te Aln werpen ai ligt waren twee öriul o I beid Machine dolfeohen niet tejbeginnpn j 1 September lo n pef unr vmr inaBnén ILes Irillle he ij htra en huijnei teen tri kade aan t werk toen eensklaps eoj een schreeuw g do handen VBor zji borst fj drukte ep nee jel Zgn kiUaora id riep Vj terstond dien kapitein en de e BiJmerkle dat J I de man e n schotwond in do b4rst haij Een JI7 dpkter y rd gehaald die slechts den dood ii kon constiteeren veroorzaakt door een ge B weerkogol öit liet onderzoek door de f politie iigesteld bleek dat dejo ko ol af komstig was van degemeentelgke schietbaan j op 2500 meter alstands van de haven gelegen en waar men juist aan het schglschieten was geweest Het ergerlgkc van het geval is dat dit reeds het tweede menschenieven is dat door van deze schietbaan verdwaalde kogels verloren gaat Kort geleden werd een boer in het veld gedood door zulk een kogel en daarbg was reeds de stedelijke overheid van Antwerpen op het gevaar van deze schietbaan gewezen De correspondent der N R Ct te Delft schrgft Van het oogenblik af wairop by do afd Delft van den Nederl ölasblazersbond aangesloten glasblazers staakten of wil men weigerden in te gaan op het voorstel der directie om elk voor zich zgne productie te tellen en uit te zetten a s Maandag vóór vier weken van dat oogenblik was er een groep arbeiders niet bg deze organisatie aangesloten die niet genegen waren te staken en althaas een proef te nemen met de nieuwe wgze van werken In den stakingsroes der anderen kwamen deze arheidswilligen echter niet tot hnn recht Nu echter een kleine vgltig man arbeid in het buitenland hebben gevonden omdat zg niet geliefden broodeloos te staan ter wille van anderen hebben eerstbedoelden zich aaneengesloten en 7ich bij de directie aangemeld om het werk te hervatten Deze was daartoe bereid Eeoe schriftelgke overeenkomst werd aangegaan waarin de directie zich verbindt niemand van de oude arbeiders uit te sluiten en ait de nieuwe wgze van tellen en uitzetten eventueel voortkomende moeilijkheden te doen onderzoeken op kosten van ongelgk De nieuwe arbeiders daarentegen verbinden zicb zoo spoedig dit kan den arbeid te hervatten en een eeriyke proefneming te doen met wat de diraetio wil en aan welker welslagen de directie op grond van hare ervaring in Schiedam en elders niet twgfelt Op dezen grondslag is Donderdag onder een oven het vuur ontstoken en Zaterdag onder nog een Men neemt aan dat den 17n van deM maand de fabricatie in deze ovens weer zal kunnen aanvangen De directie verzekerde ons nadrukkelgk dat het hare bedoeling niet is den arbeidsdag te verlengen maar wel dat zy waar te Schiedam en te Dollt onder gelgke omstandigheden gewerkt wordt den billgkeo eisch stelt dat de productie op beide fabrieken nagenoeg gelgk is en Delft was tot heden beduidend in de minderheid De arbeiders die aan het werk gaan gaven hunne georganiseerde kameradon daarvan kennis en in een hedenmorgen te houden vergadering zouden wel en nietgeorganiaeerden deze daad beaprekeo E c bestaat naar wS vernemen gegronde reden om ain te nemen dat allen eieren voor hnn gold zullen kiezen en het bedrgt spoedig weer in vollen gang zal zyn Men meldt aan de N R Ct Te Vlachtwodde is Zaterdagmorgen de boerdery eSJbakkerg van dan he r Brontsema totaal ofgebrand De levende have is gered anders weinig Alles was verzekerd Te Meppel is na een ziekte van eenigedagen iverleden de scheepstimmerman F Voor enige dagen had de man een wondjeaan zijJHbeen waarop hg een stukje papierlegde jm een tabakszak HetifBvolg hiervan was Woedvergiftiging waaraM de man overleed Ass Ct Nai de Ali tens vergaf landsi Hand wy uit Amsterdam vernemen is door neene Winkeliersvoreeniging krachluit der Woensdagavond gehouden ing aan het bestuur van den Neder n Bond van Vereenigingen van den j gvenden en iBduatrieelei Midden lijke curro met medej mièlej N Vkari met uigilg Vjit stan l ffiM verzoek gericht op de agenda van de oi M en 18 Juli te Ngmegen te honden 4e aliileene vergadering van den Middensland nd te brengen het onderwerp Wet atregelen tegen de oneeriyke conzgn dringend noodig en znikp oog op dfl nieuwe praktgken waar4 onejariyke concêrentie het publief zullen I ondermrp nader vereènigi n der A W toelichten villa vai FroninG n lichf t dra d in van een len I den Bielistral M br ak in de Mees G king te i w genleegd bsgini wpt mee kamM ipifli politie ibeeft tlu eer I haniiiqiUil reeds tot beimennili der tliuïsn Ibeeft geleiit Irwgtj tiVeodaWp hit spoor is Ü f Het Ijt virmoedeiyk twel ijdi j onder dg namen van iLeveBBigi ei 1 1 sn ij van li of 4i m lefstfil te GrónMp vil bl zy beviiiiÉen jsich tbansUe Amster Aschi lei komr lartÉtrlf fst I OöWtel vclorwerpen van dej q lyniln een pandjeshuiiiin I Amsterdam ontdektff die f aar taTét verkocht Men schrgfl uit Vlissingen Vrgdagmiddag te 4 51 kwam hier de extra trein aan met den Koning en de Koningin von Denemarken Op bet perron werden de vorstelgke personen verwelkomd door verschillende autoriteiten waarna zg zich naar het Kon Eng jacht Victoria and Albert begaven dat ongeveer 6 uur de haven verliet op de reede gevolgd door de 4 daar geankerd liggende Engelsche kruisers Amsterdam 4 Juni 1907 Volgens het weekblad van de Commissiebank te Amsljerdam zgn in de week geëindigd 4 Jdni door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand Nederl Bankinstelling voorWaarden belaiit met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen 10 pCt gestort 135 pCt Tabak Mg Ramboeng 175 Koetei Exploratie Mg 16V Obi ld ld 5 Groenhoedenveem 83 4 i pCt Oblig BanmwoUspinnerei Germania 99 Aand Nederl Fabriek van VerdnnrzaamdeLevensmiddelenv h W Hoogenstraaten Co ex dividend 65 Nederl Gutta Percha Mg 39 4 pCt Oblig Amsterdamsche Boeken Steendrukkery v h Ellerman Harms Co 96 Oblig Handel en Industrie My Curacao 97 Aand Spoorweg Mg Almelo Salzbergen 125 Oester Stoomtram My 109 Herstellingsoord deTrora penberg 40 Algemeene Mg van Levensverzekering en Lgfrente 20 pCt gestort 128 Verzekering My Labor 50 Tilbargsche Waterl Mg 89 Opr aand Javasche Bosch Exploitatie Maatschappy i 55 Winstaand Koninklgke Paket vaart Maatschappij 630 Bew V Deelger Nederlandsch Indische Landbouw Maatschapg 50 Opr aand Algemeene s Gravenh Bonwgrond Maats 3 50 I Semarang Oheribon Stoomtram Maats 600 4 pCt Oblig Vereeniging tot christelgke verzorging van krankzinnigen in Nederland 92 pCt Stadsnieuws GOUDA 10 Juni 1907 Morgenavond zal aan ons bureau Lange Tiendeweg de uitslag der stemming in geheel ZuidHolland bekend gemaakt worden De firma A Jonker on Zonen alhier is bg inschryving de levering gegund der steenkolen ten behoeve van de Vereeniging Winterprovisie onderafd van den Ned R K Volksbond tegen den prgs van f 1 06 per 100 K Q franco bg de leden aan huis JGisteren speelde Olympia I een wodstrgd tegen een combinatie elftal van Hercules nif Utrecht op het terrein aan den Botterdsmschen dgkBeide elftallen speelden mooi en vooral blonken Olympia s voorspelers uit De eindstand was 6 6 10 18 li 10 21 aa 10 21 aü IQ 26 53 10 2 ÜO 10 27 üa 10 48 29 10 9 iO U f f I Gistermorgen werd door de Postdnivenvereeniging De Zwaluw alhier een wedvlucht gehouden van uit Dortmund afstand 198 K M Los 7 uur De duiven werden door de Convojeur van de Rotterdamsche bopd in vriiheid gelaten dat door de volge do heeren ijerden pryzen behaald 1 pr T Stoppelenburg 10 uur 3 m 32 s T Stoppelenburg Joha Bojawal M van Dam Jobs Ravestegn D V d Pool L Hammer Holthngzen Bavesteyn Bojawal Overduiven Ie prys Jiba Bavesteyn 2e G L Hammer 1 perePrgzeÉ i voojr di drie eerst getoonde T Sta l ielenburg 4e M van Dam 5e Jobs BaVestegn 7 G L Hammer laatste Jobs Bojawal i I De Püstduipven v reeniging de Zwaluw b rjdbt de terugkomst van drie hunner Dui ii die losgelaten zgn te Berlgn op Maandag iffljuni De IWiven hebhen de geheele week jWet zwaar weer te kampen gehad De bezitters zgn JG L Hammer Jobs Aret en T Stoppelomurg 334 ate staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 10 Juni No 350 857 4811 12113 en 15178 ieder 1 1000 7573 7776 19827 en 20689 ieder 1 400 1091 6745 7511 10914 17850 en 17936 ieder f 200 1038 1957 4044 6137 5694 11197 11711 13479 16771 16159 16B44 17801 en 19873 ieder f 100 Prgzen van f 70 12 3318 6114 9824 12689 16143 18010 84 76 6377 91 12791 15220 18131 199 86 6677 9941 12942 15446 80 280 3402 83 10009 76 15553 18339 681 3520 99 80 81 15702 97 84 3729 6618 10204 84 17 18434 723 3824 23 10501 94 19 62 26 31 28 36 13006 47 18546 838 66 69 10706 23 16811 18896 90 3983 86 15 48 72 18906 933 4000 6828 10802 67 76 41 1084 4409 6929 22 13106 94 19067 93 18 39 83 74 16012 59 1158 91 54 86 13304 37 68 1435 4586 7021 93 42 16129 19268 60 4684 7234 11031 13426 16223 81 79 4818 87 37 28 43 194271535 35 7549 83 13519 16305 56 1630 85 7689 11206 13761 16427 19549 40 5012 7805 72 13864 16515 19623 1762 56 58 11454 75 92 87 70 63 64 11695 13966 16616 19773 1961 76 8166 98 14018 48 19849 2046 6134 8364 11760 78 76 76 2162 62 8448 11817 14139 16841 19922 86 5263 78 96 52 16950 34 90 65 8648 11912 75 17198 94 97 76 8741 74 14218 17235 20082 2302 6308 96 12079 47 62 83 2525 6583 8866 12130 14321 17477 20139 71 5669 8977 42 62 17544 70 73 61 9226 87 14663 17709 95 2746 5722 67 98 69 24 20564 80 92 9382 12222 79 2 9189 5818 86 85 14761 93 20631 2881 29 9420 12494 14839 17838 46 2960 5904 72 12526 15109 98 96 89 14 9746 33 41 17970 20829 8066 6042 6e Klasse 12 Lgst No 14184 f 70 m z niet Veemarkt te Rotterdam Maandag lo Juni 1907 Vette oasen ea koeien goede aanroer prjizeo waren voor latc kwal 38 2de kwal 35 3de kwnl 30 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer tste kwal 30 2de kw 37 3de kw 33 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer ibte kwal 24 ade kw 23 3de kw 19 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet vee stug doch diiuj Vette varkens en wolvee werden vlug verkocht Vette kalveren iets lager in prijs BEÏÏRS VAÏÏ EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI Staatêleemnt en PoBTnaiL Oblig 3e Serie fr 050 8 59Vi Oblig 3e Serie fr 2500 3 69 RusLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74V 74 CoLDMBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Becepis L 100 IV 24V Hi potheeh BanhenAandb idem idem 4 90 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 l 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb St delgko Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandbj Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holll Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank i i 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw f Pac Hyp Bank f 96 f Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 4 99 Paiidb HoUandscho Hypb 4 99 ScheeftvaartMaatschappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Ö Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorweijleettingpn Itaue Oblig Zuid Italiaansrhe SpW lMy A 367 Premieteeningfn biu oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Alle nog resteerende ZOMERMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend j n MI OKf r tf £ fffMa Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSËN en JAPONSTOBTEN met daarbg assende GAENEBRINGEN VERSCHEIDENHEID Tatjana Leontjef die verleden jaar te Interlaken een BYanschn an den bankier Muller hoeft doodgeschoten omdat zy hem voor een Russisch minister hield heeft nu in de gevangenis een poging tot zelfmoord gedaan Met een schaar haar verstrekt voor haar arbeid bracht zy zich ernstige verwondingen toe in haar linkerarm Voor eenige dagen steeg te Barcelona een luchtballon op Een werkman raakte in de touwen verward en ging meo omhoog De vier luchtreizigers in het schuitje deden alle moeite om den man binnen boord te halen maar vergeefs Eindelgk viel de ongelukkige De ballon was toen op een hoogte van ruim 600 M Het lyk dat later gevonden werd was afzichteiyk verminkt ADVEllTKi TIEN ff jSJ ffc I WHTW Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrggbaar bg PEETER8 Jz Let op cachet en kurkbrand Vereeolging ARNENZaRG Afdeeling BnOHHEIWHIJlS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ALHIER Medeburgem van Gouda I Zendt Uw visitekaartje aan bovengenoemd adres en onze beambte komt ten spoedigste bg U om af te halen wat Gg aan deze nuttige inrichting wilt afstaan en U tehuis meer tot last dan gemak is Do Commissie C J C HOOGENDLIK i ï J H DE WILDE L A H QUANT WORMERVEER BEKISBEFOTTANTEEE üleu wnrtlt verzocht oji t HEUK te letten UIT HBT Magizijh tah VI IIAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjea van m f twee en en Aa en en l d on4 met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenataanf fMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbev ende J C BIJL voorlieen J BREEBAAKT Lz Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze n oUevert getchilderdp PorIretlen PeintureUogaerlê Zg geven kracht en dieptq die namakers niet kunnen bereiken Men oyertuige zicb geen imitatie voor do eehie te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B IiOOAi RI Jt Co Agent voor GOUDA Firmalft QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zg n Zenuw en Maagfiijders wordt nit overtuiging als een werkelijke hal iu den nood het boek ISaa d g e ver aan evolen Na ontvangst van adres per briefliaartworLt dit boekje franco per poat toegezonden doDr BLOKPOEL S BookliaaZatbommrl Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concarroerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T ö ÜIXMLISO Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM TelephooD Interc No e031