Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1907

Woensdag 12 Juni 1907 40ste Jaargang No 10355 De Candidaten voor de Provinciale Sltaten van alle Vrijzinnise Kiesvereenlgingen en Comités In bet gelieele District Gonda zijn M BOOGAERDT Bzn Ie Krimpen aan de Lek Mr D I BROUWER te Gouda R SCHOUTEI H00GE1 DIJK Ie Woerden die voor de stemming op 11 Juni as ten zeerste worden aanbevolen fiOlDSCHE COIMNT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon üo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletom Ho SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van ï w en Feestdagen De prijs per drie maande a is 1 26 franco per I 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN per flesch St Ebtèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rlldesheimer 1 08 Opeisbare Verkooping TE gouha op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens el oren in de Sociëteit VÉEDE BEST aan de Marlet ten overstaan van den te Haastreclit gevestigden Notaris J KOEMAN VAx Een otilangs gelieel vernienwd WOO UIJIS In de altje Baksteeg te Gonda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1316 groot 27 Centiaren Betaaldag 8 Angnstns aanvaarding 1 September 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen T6dr de veiling van 10 tot 2 nren en op dien dM van 9 tot 11 nren Nadei inlichtingen geelt Notuis KOEMAN voornoemd m TE HUUR Heerenhuis Oostbaveo B 88 Zes Kamers groote Keoken drooge Kelder linke Tnin Voorzien van Qas en Waterleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een mooater van het merl waardlge Coza poeder wordt gratis toegezonden Aan ingegeven worden in Kojie Thetj Jt elf Likeur Abaifttf Bier Water of in het voedeel zonder d t het noodig ie dat de dronkaard er iete van af wiet liet COZA POMDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drin n van sterken drank bier wv o absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDMÉ werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster o de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zoiider zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft het haiselÜk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslastige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld cozArasTiTUTE isr ag ffid Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Sb i Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en 1 1 9S bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKSB I F AD RICHTER Co Rotterdam Te öouni bij C liDlJEH Apotheker Markt en bij WOLFF i Go Westhaven 198 aoad Drak van A BRINKMAN Zn FERWEimA TIlliNi Grootste détail wünhandelaren in NEDERLAND DEPOT te OOODA bt F i i BOON VAIV OSTADË AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEEET 0 80 per flesoh per anker van 45 fl f S per flesch Oude Roode Port lOS Extra Oude Roode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Dom Bellardi 1 17 Pryzen netto a Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terugg ave van de ongeopende flesschen aemalogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen nioedar moede BleekmtusM Xeuutcincakle Ëioofapifnen Slapeloetheid OnmacAlen Vermagerttig en ferVtindertng Oer Uehaamtkrachten aemato een in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige fabrikanten 11 N v SCHAIK Co Den Haag Verkrügboar b Firma WOLFF Jt Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nimwerkerk ad IJitel A N VAN ZESSEN Schoonhmen B v WIJK P W v EDE OudewaUr A SCHEER Haaetrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v d EK Moereapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN a HEIJDEN Waddingeveen P A de GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het klonsterSonc a Paulo Ahdij bestaat niet dua Siroop an geenerlei waarde Sa Patent H Stollen Du uiui mi aicu n iiitii runuun Der grote Erf olg Mit untert Patent H Stollen errungen Int Mtu m ntKkMariM uiertIilo eH Kachahmungen gti Mui keufê dthtf uiuêrt ateta acharfen H Stollen aar na im itlptct ottae la fiilahia üuahaMHuaiaa k iaaia aattr PItttt fKM aeliêiatalmil taelalilati U IS Preietiaten rné Xeugnieae intk aad fNlm M Warnung DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISOHE DE fttEEST VOLLEDIGE MODEJBI ÖEH zjin beslist die der Firma WELDOl THE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THE ILL DBESSMAKBU met een gratis geknipt patroon THE BkifAAB OF CHILI BENS FASHJOyS Eindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw Boekhamlelaai Proefniiimmers Alle met kostel Holl Bljvoeynel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijebaar bij MILLY SIMONS Den Haag Wie aeker zsn a ja Eobt i C Eïiel CacaO te ontvangen MmmJl ld en os vole proBfiKimlogen b 4oE r del gekomen o dei aet naam dea oitïtoders Dr Miohaeli rervwnlbl op 4 beste mtóanes in het wmMw1 riWBde étaUiliaMiiMDl wn Gsbr fltoil1 w rok te Keol altdM J p Ele6aenf Eikel Cacao n viotantea buiank ISeae Bita Qno il nHtMOt pinitt 1 een aa ngmm tzondt iaA vn g l jtacli f Prak fem t 8 mlifilr t rein VMT e4n tap Omdaii Ah 1 geneeakiKlitiaR tnuk b gml b teriiee decita lU ytta t phrtfta T jbnar by e vaanHMaato B 1 0 uraaIv tmnwondJ r hnd JuRus MattenttMll iQBterdam KalvKstraat Isa Klleaw onavertronen Trof Dr LieberB welbekend KIW ISACHT IUXISI AUmh echt met Fabrieliimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van He zvMi de meest hardJóekkigö enuW Miekten ▼ ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeffyi Totale genezing van elke zwakte Bloek iticht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Oorermogen Impotenz PoUntione enz Jit roerige prospectassen Try fcr fOBch fl 1 fi 8 fl 8 j dubbele fleacli n a OenlrailDepöt Matth v d Vegte Zaltborara j D póti M Cléban Co Rotterdam F Happel a Graïenhage Halmmana de Jong J Ozn BottaHam Wr ff Ie Co Qoudt c n bii alle drogisten IMoord Brabantsch Schoenen Laarzenmagazljo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN 80LIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten vrerk BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de ingezetenen dat het ie Suppletoir Kohier voor de heffing van schoolgeld op de Burgerscholen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1906 7 door Gedeputeerde Staten ran Zuid Holland goedgekeurd m atschrilt gedurende rot maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat roormeid Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda 10 Juni 1907 Burgemeester en Weihouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEi NlSGEVlKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belaatmgen enz te Utrecht op den 8n Juni 1907 executoir ztjn verklaard De Kohieren Nos g en 10 der Belasting op bednjls en andere inkomsten dienst 1906 7 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyo van zes weken binnen welke de reclame behooren te worden ingediend Gouda den 11 Juni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KENNISGEVING INRICHTINGBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VBROOR AKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt i en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemeene kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van 1 J F Willems te Gouda om vergunning tot uitbreiding lijner kleederbleekerij door bijplaatsing Tan een stoommachine van 20 P K in hetperceel gelegen aan den Kattcnsingel Wijk QNo 169 Kadastraal bekend Sectie A no 3133 2 G Th Steenland te Gouda om vergunninglot oprichting eener Koek en Banketbakkerij waarin een heeteluchtoven en gasmotor van 2 P K in het perceel gelegen aan den Kleiweg achter Wijk E No 69 Kadastraal bekend Sectie B No 1895 Dat op Dinsdag den 25 Juni 1907 des namiddags ten iVa ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór FEViLLETOX NAAR VEILIGE REEOE d HOOFDSTUK I Een zonnige blauwe Junidag lachte ever het in zomervreugd badende aardrgk Het kleine slot zag van een beduidende hoogte naar omlaag op den weelderigen zoom van het woud en spiegelde zich in de donkere golfjes van den vgver die vreedzaam kabbelden tusschen de dichte bosschen en groene heuvelen Als in een droom verzonken ala het slot van de Schoone Slaapster in het Bosch lag het daar in de stilte van den middag slechts enkele zonnestralen gelakte het door te dringen in het lommer der hoornen en te spelen op de breede bladeren en witte bloesems der waterlelies Geen geluid werd vernomen slerhta de bgen die gonsden om de lindeboomen en het rnischen van de kleine beek in de verte verbraken de diepe stilte alsof zg een wiegelied zongen En het slot lag daar als door een toover iMp btrugn omgereo door bloeiende lin dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda d 11 Juni 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER liulteplandscli Overzicht Da koning ea de koningin van Denemarken reden in optocht naar Gnildhall toegejuicht door een talrgke menigte Daar werd han een adres van het bestanr der City overhandigd waarna ze het tweede ontbgt gebruikten ten hnize van den Lord Major In de rede die deze hield wees hij op de oude banden tasschen Engeland en Denemarken In zgn antwoord dankte de koning voor den welkomstgroet en zeide hy dat hg daarin de gevoelens van het geheele Britsche volk vertolkt achtte De Oaxaca Herald te New York ontving een particulier telegram waarin het bericht van de vermoording van den heer Cabrera president van Guatemala wordt bevestigd Verdere bijzonderheden werden niet medegedeeld Het Servische miniaterie Pasjitsj heeft den koning ontslag gevraagd Gisteren kwam de Skoepschtina byeen In de kringen der oppositie werd beweerd dat Fasjitsj de straat gemobiliseerd bad om tegen de radicale groepen te betoogen Men vreesde dut de afgevaardigden der oppositie zonden verhinderd worden de vergadering bg te wonen opdat de meerderheid gelegenheid vinden zou het reglement van orde te veranderen en daarin bepalingen op te nemen om de obstructie te beletten De oppositiegroepen hadden daartegen hunne maatregelen genomen maar het was niet noodig Er werd geen enkele poging aangewend om de radicalen te beletten hunne plaatsen in te nemen Bil de opening der zitting hielden de radicalen een krachtige betooging tegen Fasjitsj Hun orgaan Prava had den vorigen avond een scherp artikel gepubliceerd waarin Fasjitsj van allerlei zaken beschuldigd wordt 0 a dat hij in 1893 van Rusland een bedrag van 26 000 roebels zou hebben gevraagd om tegen de liberale regeering en de liberale party in 8ervi8 te knnnen optreden Het blad belooft de bewyzen voor die beechnl den geen windje bewoog bun bladeren alles sliep Aleen een groote bond strekte zich uit op den drempel van het portaal met den kop tusschen de pooten richtte het fraaie dier zyn verstandige oogen nauwkeurig op den weg als wilde hg de geheimzinnige Slaapster bewaken Er is iets spookachtig in de eenzaamheid van de middaguren in zulk een omgeving Er zgn zelfs menschen die beweren dat tusschen twaalf uur en éen uur na den middag eveh zoo goed geheimzinnige geluiden worden voortgebracht als in het middernachtelgk uur En inderdaad is het niet alsof daar beneden aan den oever in de schaduw der eeuwenouden olmen een witte verschgning zweeft Lgkt het niet of een waternimf een kleine wandeling maakt in het park f Zie daar huppelt een zonnestraal over de witte gestalte van een jong meisje en giet een genden glans over het met blonde vlechten omkrhDSte kopje De bekooriyke verschgning blgft dicht bi het water staan buigt zich even en stapt terwgl zg het witta kleedje met een bevallige beweging opneemt met lichten tred in een klein bootje dat hier in het diepste lommer ligt Zg grijpt een roeispaan en zooder gerolacb itnwt itj het Turtaigje voort langa digingen te zullen publiceeren Dadelgk na de opening der zitting van de Skoepschtina las de president een scbrgven van minister Fasjitsj voor waarin hg mededeelde aan den koning het ontslag van de regeering te hebben gevraagd omdat het ministerie zich in staat iul te regeeren tentevolge van de obstimctio der radicale en ondhankeljike groepen iDe oppositie ontving deze mededeeling met sarcastisclie toejuichngen Waarschgnigk zal aan dr Vesnitsj thans gez nt te Pargs de vorming van een kabinet woeden opgedragen Karakteristiek voor de hundelstucstanden in het Britsche rgk is het volgende citaat uit het rapport van bet Centrale Comité voor de voorbereiding van h indelsverdiagen 0p de jongste koloniale contereulie heeft de Britsche regeering nogmaals formeel geweigerd koloniale producten een bevoorrechte positie te geven op de Engelsche markt Daarbg werd er op gewezen dat reeds het thans bestaande douanestelsel met zgn groote tolvrgheid een belangrgke vergoeding oplevert voor het toestaan van preferentieele rechten op Britsche waren in de koloniën In een onlangs aan het Parlement overgelegde statistiek wordt dit argument krachtig versterkt door de cgferi die voor de inioerrechten worden gegeven juanada voerde naar Engeland nit in 1906 voor een waarde van 28 millioen Pond Sterling daarvan was aan invoerrecht onderworpen voor een waarde van 16 368 Fond Uit Australië kwamen naar Engeland in hetzelfde jaar goederen voor een waarde van 29 2 millioen Pond Sterling waarvan belast werden voor een waarde van 106 587 Fond Sterling üit Nieuw Zeeland waren de invoeren naar Engeland 16 6 millioen Fond Sterling belastbaar waren daarbg goederen voor de waarde van 168 Pond Sterling Uit Znid Afrika werden naar Engeland uitgevoerd voor 6 3 millioen Fd St en belastbaar was daarvan een waarde van 16 894 Pond Sterling Hieruit blgkt dat de koloniale invoeren op een zéér geringe uitzondering na geheel vrij in Engeiand worden toegelaten Hiertegenover is het belangwekkend de belasting ca te gaan in de koloniën van Engelsche goederen geheven De Engelsche invoeren in Canada bedroegen in 1906 6 voor 14 2 mill pond st hiervan waren belast 10 8 millioen pd st tolvry slechts 3 4 mill pd st De invoeren uit het moederland in Australië be Iroqgen in 1906 20 2 mill pd st den oever en verdwgnt onder het groene bladerdak van een groeten ahorn die zijn takken ver over de oppervlokte van het water verspreidt en het liefste prieeltje vormt dat men zich denken kan De fljngevormde blanke handjes maken het bootje vast aan een knoestigen wortel Zg zet zich op het bankje legt het hoofdje in de hand en staart droomend over de kabbende golfjes Wat n betooverend schepseltje dat blonde kind in het luchtige witte kleedje met de lichtblauwe strikjes Hoogstens kan zg zeventien lentes tellen zoo jeugdig zacht is nog de trek om de fijne roode lippen Haar oogen zien echter zoo wonderlgk ernstig maar toch zoo vol verlangen Dat is geen kinderblik meer die uit deze oogen straalt Nog geen veertien dagen geleden had Dorothea de geheele wereld beschouwd nit haar groote kinderoogen Maar toen sinds zg hem heeft wedergezien scheen een wonder met haar te zgn geschied Zoo schoon was vroeger de wereld nog nooit geweest zoo groen waren da boomen nimmer Verwonderd zag zg om zich heen en wist zelf niet wat haar was overkomen Zg had Inid kunnen jubelen van vreugde en trok zich toch schuw terug in de eenzaamheid om te droomen en te peinzen hiervan werden voor 5 7 mill pd st tolvry toegelaten Voor den handel met NieuwZeeland waren die cgfers 7 7 mill pd st en 2 4 mill pd st voor dien met ZuidAfrika 20 8 mill pd st en 6 6 mill pd st Onder die omstandigheden is de houding der Engelsche regeering zeer begrgpelgk Maar die der koloniale premiers F Zondag is er te Brussel een vergadering van afgevaardigden van sociaaldemocratische partgen geweest ter voorbereiding van het socialistencongresr dat in Augustus te Stnttgart gehouden wordt België was vertegenwoordigd door Vandervelde Anseele en Huysmans Frankrgk door Jaurès Vaillant en Lbnguet Duitschland door Bebel en Singer Engeland door Bruce en Hyndman Oostenryk door Adler en Braun ons land door Troelstra en van Kol verder waren er zeven of acht afgevaardigden uit Busland 0 a Roebanowitsj en mevr Balabanof Vandervelde was voorzitter De volgende onderwerpen werden op de dagorde voor bet congres gesteld vrouwenkiesrecht antimilitairisme koloniale politiek verhouding tusschen de party en de vakvoreenigingon besloten werd dat de vak en andere arbeidersvereenigingen in Engeland die den standenstrgd niet erkennen toch op het congres toegelaten zullen worden enz De kwestie van een wereldtaal werdf als nog niet rgp van de da orde geschrapt Lang dnurde het voor de vergadering zich vereenigde met een voorstel van oen commissie aangaande het aantal stemmen dat de verschillende partgen op het congres zouden uitbrengen Er blgft echter beroep op het congres Ter sprake kwam ook een voorstel om eennieuwsagentschap op te richten voor socialistische bladen Da meeste afgevaardigdenvonden dat vooreerst onbereikbaar Te Stuttgart zal de zaak weer ter sprake komen in een vergadering van socialistischeredacteurs De vergadering besloot ook nog een manifest uit te geven by gelegenheid van hetHaagache vi edescongres en een protest tegende onderdrukking van de socialisten ii Japan verder een protest tegen de uitzetting vanRnssische revolutionairen in verschillendelanden vooral in Zwitserland Fran ri k enDuitschland r Uit Beriyn schrgft men aan d officieuze SUddentsche Reichs Korrespond nz Het gebeurt stellig met de beste bedoelingen wanneer Fracsche kranten met de En sinds gisteren Neen zg was geen kind moer Het is verbazend hoe ving deze metamorphose by een jong meisje tot stand komt Nauwelgks heeft de geliefde jongeling het beslissend woord gesproken hebben zgn lippen de haren aangeraakt of de verandering is volbracht Vol verbazing ziet hg in plaats van het lieftallige kind de schoone vrouw geneigd met hem door het leven te gaan hem ter zgde te staan in hef en leed Lief en leed Komt het leed dan reeds zoo vroeg Dat schgnt zg zich af te vragen Immers de donkere blik van haar gom was haar niet ontgaan toen hg plotseling tasschen haar en haar Herman stond en hen vermaande zich niet van het gezelschap te verwyderen Die hlik had haar ontsteld het was haar alsof een schaduw op haar jong geluk viel maar toch sloeg zy vrg de oogen op tot haar oom voor wien zg anders zoo bang was Want naast haar stond immers hg die haar zooeven nog had gezegd dat hg haar liefhad met een vol trouw hart hg dien zg het handje had gereikt tot een verbintenis voor het leven dien zg wederkeerig liefhad boven alles ter wereld Wordt vervolgd