Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1907

Alle nog resteerende ZOMERMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend msi7ffi ify Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOPFEN met daarbg assende GARNEERINGKN Veemarkt te Rotterdam Maandag ro Juni 1907 Vette ossen en koeien reJel aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 35 3de kwal 30 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien redel aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 30 2de kw 27 3de kw 23 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 32 2de kwal 30 3de kwal 26 cent per halt kilo Handel in vet vee en stieren prijshoudend Mager vee stug Vette knlveren lager in prijs Burgerlijke Sta nd GEBOREN 7 Juni Arie ooders T Boes en C Gees öerardae oaders H H v d WolH en G Kooitneea 8 Jacobus Johannes oaders J J v d Zwalnw en J M Hoogerateger Adrianus ouders J E Belonje en G v Maaren 9 Berdina Cornelia ouders C Oosterwyk en C Polet 10 Timo Herman ouders J Hugea en Z J Strnve 11 Arie ouders P J B van Hensen van Uningen en M v d Starre OVERLEDEN 8 Juni J C v d Heiden 20 m L V Duyvendyk C7 j 9 G J V d Leest 1 m J C de Bakker 6 j 10 M Snoek 36 j 11 1 Yrielink buisvr van V Snoeyenbos 51 j mogelökheid dat keizer Wilhelm tn bet aanstaande voorjaar op weg naar Achilleion de Middellandscbe Zee zal doorkraisen reeds gerachten over een bezoek in Monaco en een ontmoeting met den president van de Franscbe repnbliek in verband brengen Ook te dezer plaatse zal geen koude rgp op zulke Toorjaarsgedacbten neerstrijken Maar juist den vrienden van een wenschelgke toenadering tnsscben Dnitscbland en Frankrijk zouden wij gewaagde vermoedens willen ontraden Il ne faut pas prendre Ie roman par la queue Voor de bruiloft is men niet getrouwd Een persoonlijke begroeting tusscben Dnitscliland en Ifrankrijk zon stellig velen Europeanen aan deze zoo goed als aan gene zjjde van de Vogeezen niet misbagen Maar zij zou slechts het eind niet bet begin van een gunstigen loop van zaken zgn dien men het best bevordert hoe minder men er over spreekt en scbrijlt Uit deze offlcienze orakeltaal valt op te maken dat men bet denkbeeld van de ontmoeting nog zoo mal niet vindt Het heet thans dat de uit wapens en Bchietvoorraad bestaande lading van het op de kust van Tnnis in de lucht gevlogen schip voor Marokko bestemd was en door de Sahara daarheen had moeten gebracht worden Aan boord van het schip moet nog een tweede Europeaan opgemerkt zijn die voor den vertegenwoordiger van de leveranciers der lading gehouden wordt Deze zon den kapitein gedwongen hebben den brand in bet kruit te steken Sommigen beweren dat zij ook een officier van vreemde nationaliteit aan boord van bet schip gezien hebben Duikers zijn thans bezig met onderzoekingen naar de overblijfselen van bet schip m grarisch debat in de Russische Doema ffiMMnlk een omvang aangenomen dat nog stelds de amnestie quaestie niet in behandeling gekomen is En wanneer het debat on nog maar resultaat bad opgeleverd doch tot dusver is alles wat de Doema in de agrarische qnaestie besloten heeft van negatieven aard geweest Zes sprekers voerden Zaterdag het woord en alle zes kwamen met dezelfde eischen erkenning van het beginsel der gedwongen onteigening opheffing der landwetten die do regeering verleden jaar in November afkondigde en stakiiiK van den arbeid der BoerenAgrarische bank De K D spreker Kuttier verklaarde namens de K D partij dat zg niet voornemens is van haar agrarisch program af te gaan wijl zg in de gedwongen onteigening Diet de bron van gevaar ziet diedeBegeeriog er van maakt Aan het einde van het debat werden vier moties ingediend die allen de gedwongen onteigening en de opheffing der Novemberwetten eischen Toen kwam Kiesewetter van de K D partg met bet denkbeeld geen der vier moties aan te nemen en de beslissing over te laten aan de agrarische commissie Dit voorstel werd aangenomen met 238 tegen 191 stemmen Verspreide Berichten Fkaskhijk Te Tonrcoiog hebben twee dnizend Katholieken een betooging gebonden naar aanleiding van het verbod van den burgemeester processies te houden De gendarmes moesten chargeeren waarbg vele menschen verwondingen en ballen opliepen 25 Menschen zijn ingerekend onder wie een pastoor Te Cbarleville hebben stakers een bom gelegd voor de deur van een fabrikant er is alleen stoffelijke schade De Eclair heelt het ongeleofeiyke bericht dat ernstige incidenten zijn voorgevallen tusscben de gezanten van Dnitscbland en Frankrgk in Marokko en dat men zich nu in het land van den sjeriff op ernstige gebeurtenissen voorbereidt Duitsche militaire Incbtscbippers zouden met een bestuurbaren ballen een aantal Fransche dorpen aan de oostgrens verkend hebben DUITSCHLAXD Hoe het zal floepen met de aangevraagde Tafelrondeprocessen is nog niet dnidelgk Prins Eulenbnrg heeft nu te Prenza weer een klacht tegen Harden ingediend Maar misschien gaat bet bevel tot niet vefvolging van den journalist Ivan den minister van justitie uit en krggy deze zijn instructies van allerhöchste Stella ËNaEUXD In een rede te Plymouth voor de liberale party gehondeai zei Campbell Bannerman o a De lords nisbrniken hnn macht t wordt tijd dat het Hojgerhnis eindelijk leert inzien dat bet volk meester moet zijn in den lande OoSTENBUK HoNaABIJE De afgevaardigden der nationaliteiten in de Hongaarsche kamer hebben verklaard vandaag Vajda weer in de kamer te zullen brengen en zich tegen elk geweld om den man er uit te zetten te znllen verdedigen al is het ook niet met revolvers zooals beweerd is BUSLAND Gernchten duiken weer op dat Witte weldra Stolyyn vervangen zal Maar dat is al meer verteld De czaair heeft het project voor de concessie voor eenf spoorweg naar de Behringstraat aanslnitende aan een tunnel onder die straat door naar Amerika goedgekeurd De bladen staan weer vol met berichten van rooverijen to Petersburg en elders Gemeng de Berichten Men meldt uit Arnhem Heden werd op Sonsbeek een openluchtmeeting gehouden bijeengeroepen door de afdeeling Arnhem van de anti militairistisclie vereeniging om te protesteeren tegen de vredesconferontie Kloosterman uit Botterdam bezigde daarbg opruiende en voor de regeering beleedigende taal zoodat do commissaris van politie na eene vergeofsche aanmaning tot matiging do vergadering ontbond Zij werd toen voortgezet in café Voornit Men meldt nit Leiden Gisternacht had in de Vrouwensteeg op een vnnrwerkmakerswerkplaats van den heer K een ernstige ontploffing plaats die in de buurt een groeten schrik veroorzaakte De namen op de tweede verdieping werden verbrgzeld en do plannen van het dak zg n er nit en afgeslagen Het mag een wonder heeten dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd Do oorzaak is vooralsnog onbekend Het perceel en de werktuigen en grondstoften waren wèl verzekerd Men meldt uit Heerlen Door de marechaussee alhier werd Zaterdag aangehouden zekere K D wiens uitlevering door de Duitsche justitie was verzocht In het daartoe bestemde locaal opgesloten wist hg echter des nachts daaruit te ontkomen door de ijzeren traliën boven de denr weg te breken Een 10 tal marechaussees trokken aanstonds op jacht en wisten na groote inspanning den uitbreker welke in Dnitscbland zal terecht moeten staan als inbreker gisterenavond 7 uur opnieuw te ïrresteeren Door een condnoteur van de Rotterdarasche Tramwegmaatschappij is proces verbaal opgemaakt tegen twee mannen en twee vrouwen die te laat komende voor de stoomtram naar Barendrecht nog op de reeds in beweging zijnde tram zgn gesprongen hetgeen verboden is bg de bepalingen van het algemeen reglement voor de tramwegen Een glazenwasscher werkzaam aan de 3e etage van een perceel op de Ceintuurbaan te Amsterdam had Zaterdagmiddag bet ongeluk van zgn ladder te vallen Zwaar gewond werd de man naar bet Gasthuis vervoerd De ongelukkige was bjj aankomst reeds overleden Zaterdagmiddag is te Winterswgk de vanwege de afdeeling van den Bond tot bestrijding van drankmisbruik georganiseerde tentoonstelling voor buisvljjt geopend die tot Woensdag dunrt Het aantal inzendingen zal ongeveer 1000 nummers bedragen Het geheele nieuwe feestgebonw is er mee gevuld Dinsdagavond is een feestavond öeepjagers Een overvloedige geepvangst kwam Zaterdag voor nabjj de haven van Teiel Op stroom vertoonden ïich een troep bruinvisschen die ijverig jacht mahkte op een school geep Duizenden gepen zag men uit t water opspringen Somu e vischjes poogden in hun angst zelfs uit de zee bjj de steenglooiing van den dgk omhoog te springen Voortgejaagd door de bruinvisschen kwam een school geep terecht in de nettenomheining van een visscher waar de vervolgden alleen zoolang veilig waren totdat de vissobers de netten ophaalden Daar de geep dien dag nog f 6 per tal opbracht behaalden de Tisschers dadk zg der buitengewone hillp der bruinvisschen een aardig voordeeltje Te Weesp zgn van den rgksontvanger f 10 000 zoek In verband hiermee is zekere W L in voorarrest gezet Volk De Fransche legercommissie nam met algemeene stemmen het rapport over bet her tel in het leger van Joseph Beinach aan en betuigde vervolgens baar instemming met da volgende motie Overwegende dat de maatregelen bedoeld om voldoening te geven aan Dreyfus Picqnart en de voorstellen dor regeering ten opzichte van Beinach dergelijke voorstellen ten gevolgo moeten hebben ten opzichte van verschillende officieren die in verband met de Dreyfaszaak in rang terug zijn gesteld verzoekt de commissie de regeering aan al deze billijke aanspraken op rechtsherstel in een wot tegemoet te komen Onrechtmatige gijzelinge In den avond van Zondag 28 October toen de koopman T te Leeuwarden uit de Harmonie huiswaarts keerde werd hij door den deurwaarder van der Wonde namens de firma J A Veltman te Amsterdam aangemaand tot betaling van ruim f 190 waartoe hg door deii kantonrechter te Leeuwarden veroordeeld was Toen betaling niet terstond volgde werd de heer T naar het hnis van bewaring overgebracht en in gpeling gesteld Eerst don volgenden Donderdag herkreeg hij zijn vrgheid Er was een fout in de formaliteiten begaan en dientengevolge is de Amsterdamsche firma wegens onrechtmatige gijzeling veroordeeld tot vergoeding van schade Over het juiste bedrag dier vergoeding wordt thans geprocedeerd Terwijl ie heer T de schade op een paar dnizend gulden stelde concludeerde het O M bjj de rechtbank dat een vergoeding van f 263 ruim voldoende was en elke partjj haar eigen kosten behoort te betalen omdat de eiscb van den heer T buitensporig hoog was Wat is predikant De raad van Amersfoort handhaafde na reclame den aanslag in den hoofd omslag van een predikant wonende te Hoogland als vorens op grond van art 245 4 Gemeentewet persoonlgk verblijf in de gemeente op meer dan 90 dagen tot vervulling eener dienstbetrekking en uitoefening van een beroep Gedep Staten van Utrecht vernietigden thans dezen aanslag omdat naar hnn oordeel bet ambt van predikant geen dienstbetrekking en geen beroep is Men meldt uit Culemborg Door de politie alhier is proces verbaal opgemaakt tegen een reizend koopman die alhier vertoefde onder valschen naam ter zake van hot houden eener clandestiene verloting Nader bleek dat de man nog gevangenisstraf moet ondergaan hem opgelegd door de Eechtbank te Amsterdam waarom 1 g ter beschikking der justitie aldaar is gesteld Vrijdagmiddag is Bernhard Bauer de grootste diamantkoopman van Australië en deelgenoot in het Londensche huis Baner Brothers Shaumer op zgn kantoor in een drukke wgk te Melbourne vermoord Door wien weet men nog niet Kr wordt een zak met diamanten ter waarde van 120 000 gulden vermist Vrijdag 1 1 kwam te Odessa een jonge man Melnikof geheeten £ en politiebBrean binnen en verhaalde daa dat hg een wandeling doende in de voorstad Longeron door een troep mannen en vrouwen allen revolutionnairen was aangegrepen die hem naar een onderaardsch hol hadden gesleept eu hem daar eerst vreeselgk gefolterd en toen ter dood hadden veroordeeld Hij had echter menschen hooren voorbijgaan en was toen gaan schreeuwen waarop de troep op de vlucht was gegaan De man had aan zijn lichaam een aantal wonden Stadsnieuws GOUDA 11 Jnni 1907 Bij de heden gehouden verkiezing in deze gemeente voor drie leden der Provinciale Staten werden uitgebracht in District I 928 stemmen District II 795 District III 1032 Voor een volle zaal trad gisteravond in do zaal Kunstmin op jhr W Th C van Doorn om te spreken over de Statenverkiezingen Spreker begon met een aanhaling nit een artikel van prof Van dor Vlngt voorkomende in Onze Eenw waarin de Atheners sprekende worden voorgesteld met de volgende woorden Gij laat uw spoor bjjster maken In plaats van het voor of tegen te hooren let ge meer op de vaardigheid der sprekers dan op de woorden die ze verkondigen I Dit kan echter van deze vergadering niet worden gezegd zegt spreker HiJ gelooft dat allen hier zg n gekomen ten einde nog eens een opwekkend woord te hooren om bg den strgd op morgen zjjn plicht naar behooren te vervullen Onze candidaten ziJn gekozen nit verschillende plaatsen in het district Twee ervan vertegenwoordigen de groot industrie Spre ker wijdt echter een bijzonder woord aan don derden candidaat Hjj behoeft zeker niet op te wekken aan Mr D N flro iwer den secretaris der gemeente öonda zjjn stem te geven Tegenover mr Brouwer hebben do kiezers iets goed te maken daar deze biJ eon vorige verkiezing niet werd gekozen Spreker twdfelt niet of de Gouwenaars zullen zorgen dat hun secretaris zegevierend nit de bus zal komen Hierna behandelt spreker het eigeoljjlte belang dezer verkiezinfj wpidt uit over de werkzaamheden der Provinciale Staten niet alleen bestaande in waterschapsbelnngen doch ook meer algemocne belangen zooals de instandhouding van rivieren en kanalen waarbil ze oneindig veel kunnen doen in t belang der gezondheid Verder kiezen ze het college van Gedeputeerde Staten die in do eerste plaats geroepen zjjn een groot deel der Nedeilandsche wetten in toepassing te brongen zooals de Woningwet e m a En als zoodanig gaat van ben uit een groote drijvende kracht en het is thans aan de kiezers om te beslissen of dat geschiedt in hunnen geest Doch er is nog een hooger belang dan de Provinciale of Gedeputeerde Stalen Ook hebben de morgen te kiezen personen te zorgen voor de aanvulling van de Eerste Kamer aan wie door de Grondwet is toegekend het slotwoord waar het betreft het aannemen van nieuwe wetten In herinnering brengende bet onlangs gebeurde met de oorlogsbegrooting wgst spreker op het groote belang dat de Prov Staten als zoodanig innemen In 1905 hebben de kiezers het nitdrnkkelgk uitgesproken dat ze een einde wenschten te maken aan het toen heerschende regime die de poliliek vergiftigde en bedierf De kiezers van morgen zullen bevestigen Je niispraak van 1905 en wanneer die uitspraak niet geschiedt zooals de vrgzinnigen dat willen dan wil dat zeggen dat de Nederlandsclie politiek wordt geleid langs de banen langs welke ze met geleid mag worden Spreker hoopt echter dat de kie ers morgen denzelfden geest bezielt als in 1905 en met denzelfden uitslag In korte trekken wordt hierna door den spreker de antithese ontleed Troelstra heelt dezer dagen terecht te dezer plaatse gezegd dat wij ons bevinden in een politiek moeras en dat is juist oen gevolg van de politieke lenzen die en beteekenis hebben Hierna nagaande wat de huidige regeering in haar kort bestaan roede heeft gedaan of getoond heeft te willen doen zegt spreker dat we momenteel hebben eon regeering met vaste band die in vrg zinni en geest s lands zaken bestuurt en spreker roept alle vrijzinnige kiezers op tot den strijd op morgen opdat ook die candidaten worden gekozen die eene regeoring znllen steunen die in vrijzinnigen zin behartigen de belangen van t land De heer Dn Quesne van Utrecht anarchist en dr Stavenisse de Brauw van Gouda socialist kwamen in debat De eerste spreker bad heel wat aan te merken op de vrijzinnigheid der liberalen terwgl de tweede spreker het niet met den heer van Doorn eens was over zgn standpunt van de antithese Tot voorzanger der Israëlitische gemeente alhier is benoemd de heer J Metselaar te Njjkerk Door de Coóp Landbouwvereeniging te Nieuwerkerk a d IJsel is aan de heeren Gebrs Dessing aannemers te Gouda vooi f 26 200 opgedragen het bouwen van een dubbele graanmaalderij INOEZONDEN PBIJSVEAAG voor een LIED IN DEN VOLKSTOON Ondergeteekenden door redactie en uitgevers van bet weekblad De Amsterdammer uitgenoodigd om op te treden als commissie van bëoordeeling over de liederen die zijn ingekomen op de prijsvraag voor een Lied in den Volkstoon meenen zich niet uitsluitend te moeten beperken tot de mededeeling aau welke dezer liederen de uitgeloofde prgzen moeten worden toegekend doch achten zich tevens verplicht aan hun rapport eenige beschouwingen vast te knoopen over het gehalte der inzendingen in het algemeen Het beeft dan in hooge mate hunne bevreemding gewekt dat een zoo enorm groot aantal inzenders geheel verstoken is van zelf critiek Van de 113 ingekomen liederen staat verreweg bet grootste gedeelte op een zoo laag peil dat de commissie zich afvroeg hoe het mogelijk is dat lieden die zoo weinig toegerust zgn met de noodzakelijke kennis benoodigd voor het componeeren van een eenvoudig lied het durven wagen aan oen dergelijken wedstrgd deel te nemen Er waren zelfs inzendingen bg dia deden blijken dat de componisten niet eens op de hoogte waren van de beginselen dor harmoüieieer Dan waron er een groot aantal liederen bij die nu ja technisch wel beter zijn saamgestold maar door gemis aan poëzie een zoo dorren en drogen indruk maken dat ze eveneens dadelijk ter zgde moesten gelegd worden ZiJn dio inzenders dan zoo weinig op de hoogte van hetgeen in den laatsten tgd op bet gebied van bet Lied in den volkstoon ook in den vreemde voortgebracht wordt f Een twintigtal compositièn op de iiJ ingekomen liederen voorwaar geen rijke oogst kon slechts in aanmerking komen om aan een nauwgezet vergelijkend onderzoek onderworpen te worden Daarbg waren dan nog enkele compositiën die moesten vervallen omdat zii meer kinderliederen bleken te zjjn dan liederen in den volkstoon en één lied wel zeer muzikaal getoonzet maar waarvan de componist icdoren versregel herhaald had Onder de overblijvende liederen werd zonder aarzeling hot best gekeurd LENTEMORGEN gedicht van Th Coopman onder de kenspreuk Zoete zonne Zoete Mei I Bij opening van het verzegeld naam iriefje bleelc de componist te zg n L F Brandts Boys te Rotterdam aan wien dus met algeraeene stemmen de eerste prgs werd toegekend Voor de toewg zing van den twoedi n en derden prjjs moest worden beraadslaagd over drie liederen Aangezien deze in muzikaal opzicht alle drie ruimschoots aan behoorlijke eischen beantwoorden moest e commissie van beoordeeling zich bij h ar uitf praak laten leiden door de vraag ifelki dezer liederen practisch bet meest bruikbaar geacht knnnon worden Het is nauwelijks noodig er op te wijzen dat hierbg de aard van den tekst den door slag moest geven De commissie besloot alstoon den tweeden prgs eveneens met algemeene stommen toe te kennen aan het lied LAET ONS GAEN NAEB BETHLEaM uit den Speelhol der liefde Godts Gent 1653 onder het motto Eaphonia Bg opening van het enveloppe bleek de componist te zgn P J Jos Vranken te Utrecht De derde prijs werd eveneens unaniem toegewezen aan bet lied MANDOLINATA gedicht van J D C van Dokkum onder bet motto Niemand zoo wijs of hg kan falen De componist hiervan bleek te zijn L Adr van Tetterode te Amsterdam De commissie betreurde het dat het derde lied nu moest wegvallen aangezien het door den aard van den tekst uit een praclisch oogpunt mindere geschiktheid beeft dan de bekroonde liederen om aan het doel der prijsvraag te beantwoorden De sage van Koning Hagen gedicht van Alb Rodenbach Ware er nog een prgs beschikbaar geweest zeker zou de commissie dan dit lied daarvoor in aanmerking hebben doen komen Aangezien de uitgevers van het Weekblad de Amsterdammer geneigd zjjn uit de niet bekroonde maar overigens toch wel geschikte liederen een keuze te doen wenschen zg met de componisten dier liederen tot aankoop daarvan in overleg te treden De commissie draagt biertoe voor de volgende liederen De Sage van Koning Hagen Albrecht Bodenbach Motto D Veel H J M Donders Motto In Spe Het stnet een casteel Pol de Mont Motto Eerst wiekt dan waeght De Mulder Motto Mjjn hertedraghet coen begberen 5 Winterliedje De Hoog Motto X T 8 Het liedje van den Smid P Motto Miepa Toddea Liedje P Motto Werk om televen leef om te werken Te Meye C Vosmeer Motto Qui Saitf Jan Hen H Sweertz Motto Benvond Bij enkele dezer liederen zou de commissie echter gaarne een paar wijzigingen aangebracht zien zi is volgaarne bereid hierover van advies te dienen Amsterdam Mei 1907 De commissie van beoordeeling ANT AVEBKANP S VAN MILLIGEN Dr E P PIJZEL PosterUen eo Telegrapbic Benoemd 1 Juni tot commies der postergen en telegrafie 4e klasse de surnumerairs der posterijen en telegrafie H Robertson en G C van Bnrken de adspi raotoommieB der posterijen en telegrafie W Steenbrnggen en de surnumerair der posteryen en telegrafie H H Verhaal tot schrijver bij dan post en telegraafdienst to s Gravenhage centraal magazijn der Bgkstelegraaf W Pas tot brievengaarster te Vogelenzang mojnlfronw A Edel weduwe G de Graaf 16 Juni tot brievengaarster te Heeg M van Scheltinga I Juli tot brievengaarster te Zevenhovenmejuffrouw A B van Bjjs 384 Staats loterij 5o Klasse Trekking van Dinsdag 11 Juni No 4990 14768 en 17393 ieder f 1000 1726 1734 13299 en 18845 ieder f 400 7109 8602 8679 en 13598 ieder f200 1117 3241 5847 7103 9119 10350 13371 16285 16468 16755 16941 17134 18622 en 20058 ieder f 100 Prijzen van f 70 31 3234 6349 8144 lin8 14971 17363 220 45 58 8268 51 73 98 394 78 66 8372 11478 15024 17451 534 3425 5422 8463 11506 16211 17633 49 42 98 8595 11666 40 17748 015 3655 6532 8750 11761 16342 17841 725 3714 79 8861 11910 15458 60 900 21 5816 8949 12033 75 17948 1055 40 20 83 61 15514 71 59 3827 6933 9002 12101 15623 18099 1463 60 6027 42 75 24 74 80 4012 6137 69 12399 45 18132 1683 37 67 9236 12480 16715 18245 90 4105 B235 53 12542 28 48 1723 6 43 9333 12876 48 75 77 57 6351 9580 13062 59 18462 1874 4220 0416 96 13427 94 96 94 46 20 98 64 16804 18669 1908 4372 6517 9609 72 86 77 II 4479 84 60 13611 15947 18933 59 81 6637 67 31 16047 6970 97 60 93 80 16104 19077 2055 4638 6744 9900 92 44 19322 77 80 54 2 13762 66 19437 2112 93 6822 28 13942 16209 19551 40 4652 6938 30 43 61 19082 60 72 7010 44 14073 74 88 75 80 7102 63 14141 16324 19799 2387 83 72l 4 10166 14219 83 19909 2414 4756 63 10326 14320 16644 16 96 4862 89 66 14409 47 56 2594 4913 7366 77 19 91 67 2626 18 7400 10479 76 16743 20126 40 60 4 10535 14669 16806 50 2710 5048 85 66 14753 16919 20237 2806 5126 7693 83 14800 17003 83 2975 5204 7768 10607 31 33 20352 3019 6327 7816 10876 66 83 20647 3139 39 19 10962 80 17107 20771 68 42 23 67 14936 17246 20924 BEÏÏES VAIT EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JUNL Staatsleentngen PoRTUOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2600 3 59Vi BusLASD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 t AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDMBii Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 24Vi Hypot ieek Banken Aandb idem idem 4 90 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 9V Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatëcfiappijen Pand HoUand GuH Stv Mjj 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw IMij A 367 Premieleeningen btiLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divinen Mij tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 ADVEIITENTIEIV ï Bij vonnis der Arrondissoments Rechtbank te Dordrecht van ö Februari 1907 is bet huwelijk bestaan hebbende tusscben LEENDERT LAMMENS broodbakker te Dordrecht en AAG 1E VAN DER LINDEN ontbonden door echtHeheUUng A ijrs e rs if De procureur des eischers Mr A SIGMOND Vereeniging ARMË ZORG Aldecling BnOHKeWIICIS EOZENDAAL HOEK PARADIJS ALHIER Medeburgers van Oouda I Zendt Uw visitekaartje aan bovengenoemd adres en onze beambte komt ten spoedigste by ü om af te balen wat Gjj aan deze nuttige inrichting wilt afstaan en U tehuis meer tot last dan gemak is De Commissie 0 J C HOOGENDIJK J H DE WILDE L A H QUANT IMoord Brabanlsch Schoenen Laarzenmagazijn KLKIWEG E 30 togenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën on aangemeten werk FERWERDi TIEIANi irootste détail Avynhandelaren in NEDERLAND DEPOT te GOUDA bij F J J B00 VA STADE AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEE ET 0 80 per flesch per anker van 45 11 38 per tlesch St Estèpbe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesheimer 1 08 Oude Roede Port Extra Oude Eoode Port Oude Witto Port Extra oude Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom Beu aedi per flesch 1 08 l 1 08 1 80 0 99 0 90 I 1 44 1 17 i Prijzen netto a Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug g ave van de ongeopende flesschen ADVEETENTIM in alle Couranteii worden aang enomen door het A lv crtcntii Bnreau van A BKli KMAM A ZOO Ceven$cerzeheritid niaat$cl appfr 8 veftiad DördrwM OwerieM tn 1873 maatscOapptltjh Kapitaal otUehcnd i 2 000 oeo g r k rd Bedrag ruim 60 milll a Ratcrvc min 131 millioui