Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1907

Donderdag 13 Juni 1007 No 103 6 408te Jaargang mmm mmm I l ieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Telefoon üo S9 ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleto n No 89 S f Uitgave dezer C urant geschiedt dag elijkp i met uitzondering an Zoe en Feestdagen D prijs per dyie mjetandea is 1 26 franco per iK 8t 1 70 I I lAfpnderlijke Nomijers v j F CENTEN Verkrijgbaar bjj Firma WO E H VAN MILD Veerstal Bj kerk a d IJ eel A N v n ZEI Haastrecht P W v EDE SPEK MoereapeUe D v n HEUDEHWaddingsveen P A Wjn GROOT A d JONila Ourfewaïer P KASTELEIN GemeablIeerdeZlt en Slaapkamer bS voorkeur aan Markt cl Kleiweg QEVRAA8D door Eeserve oiacier van 18 Jnli tot 31 AngDBtns a a Brieven lett D bureel LEIDSCH DAGBLAp L eiden GEVRAAGU PEIJSOPGAAFoJPHIJSCODEANTEN van HOOIHAIIKEIT SeHoppeêtelen Stelen voor Xetten Miehten enm en verdere UoutarUke leN door F J MATTIJ88EN Mr Smid en Winkelier te GENT Gld HUIS TE HUUR Heerenhuls Oosthaven K 88 Zea Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Eea moDBter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Sier Water of in liet voedsel ziüttdfr dat het noodig is dat de dtwikaard er iets van af weet JUetlCOZA POMDBA bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint enz bü den dronkaard op te wekken Bel COZA POMDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaaide het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoel te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Bel COZA POEDBB heeft het hniselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7i n Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITüTE i è ïrïJIÏngTo a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder i het eenige afdoend middel tegen dronkenschap DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAUEM ziJn beslist die der Firma WELDON XHE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte i patronen en een gekleurde plaat TBB ILL DBBSSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OP CBILDBBS S BASBIOyS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Uw BoekhandelaarProefnummers Het beilt onMIiaddyluto en maltkelyluti MtimliMd foor Hcerell n voortl aamu en Klndmchoenwerk It de Appretunr vui C M Mflil r Ca arlll Bwtll Str 14 Men lette oed op naem en rabriekamerk Varttyifeear b r Kaern Wlnkilliri In lahotiiwirk lalnteriti nre eet eii QsHrul De elkr W SarleMUMiJInhM AUe met koatel Bolt Bljvoegêél i Van alle in deze bladen voorkomendemodellen zö GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar I b8 MILLY SIMONS Den Haag WER LD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoning Extract wprdt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kiiikhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIéUfXBB is verkrügbaa bg alle voorname Apothekers en Drogisten in grooteen kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitschland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MBLIANTBB werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANIBB in acons f OAO l 0 70 en f 1 MBLIAHIBB in doozen tablptten 1 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikaritcn H J VAN SCHAIK Vo Koiqnlilijke Stoomfabriek De Boninglkoem Den Haag TB Co Westhaven 198 Qouda flEENUEL Gouda 2ö ffouda A BOUMAN Moordrecht mn l NieuwerEN Sehoonhmen B v Wf K OudeMer A SCaEEBl tdifwater K tan dek HBUDEN te Meeuwijk P v d AR Wed J aOLST il KOLKMAN 1 AKN VAN DEB Laat U njet misleidentdoor Abdlj Slroop Het klooster niet dwa Siroop veftt geenerlel waarde WAAIISCHUWIiVG Saucta Paulo AbdlJ Saffli iiiose willam I iSiqgiilno§iMii IP vaeu Zuivprj ipmn aardig blQeqniakend qiiiddleb taal De Sanguinbite verdient VoorMvelCn verre de voorkeuit bov npreparaten fWlaröm P i 1 ide feanguimose j veisterkt de ma dfl wekt dd eetW zuivert en verrijkt bloed G jïe Staalpillenl Sbedervéh e maag g Ijenemen de eelllustjj maken dikwijls het blc ed onzuiver Daarom iai juist in het voorjagM een flinke Sangninosekuur joo aan teraden Zes flacons Sanghinose doen wjnderen aan bet ganache gestel Maarzorg dat m de echte Sanguinose krijgt nit de fabriek van Den Haag i VAN DAM Co Frjis per flacon f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 16 1 Voor allen die lijden aSn een zwakke borst is het middel Vggenhonig voir Hoestenden f 1 per flacon Te Gouda Firma WOLFF Co Westhaven VAN DAM Co den Baag GebrS Stoilwerck s Chocolade ffl Cacao Dfflimatige aoor üt cicii ï ste uitvindingen op ma liinaal gebied verbeterde tkbrleatle Uitahiitend gobruik var Sjj jii fijiistu groiulitoilbn fjarandeerei let rbruiker van Stollwerck s Oiiocülade ec Oacao een arbeveienswaardig tabiiknat nauwltcurig beastwoordonde aan vSen inhoud dei fesp Etitulteo Dl irma bcnaalde S7 IJitvüis als HofUverfthcler 44 Eerc ölploma s gouden ena Medailles een bewijs iaa uitmuntunr lijn tabriia t Ueeds 1874 stlireof de Accademie national da Paris Nous vouB décomons nne Bedüïlle a o première eliMMe en oonsldératloii ae votra e oollentd fabrioation de Chocolat bonbons varies eto eto ttiCwercit fabnkaat is vt krijgbaar bij U H Cunfibems Banketbakkerf na enz leneraalvortegenvFoordiger loor Kederland Julius DdtttenKlodt Maatsehapp tot ISxpMuUie van de Fietorta Bron KmOaor voor StderiimA Bootnpjoê éO itouerdam Amsterdaui Kalvei daat lOS W lld eii Gevogelte Van af heden en verder dageljks verach verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippmi Korhoendere Reevleesc li enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt tnaen door geheel Nederland Aanbevelend T G VTIBLIAG Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 J WORMERVEER HOLLAMdf I UI m hans door dienw gevonden I n élieverf getchitfUrhi Ppren etHtareBogaerttl zy geven t en diepte die namakers riet kunnen en Men overtnige zich gea j imitatie vooi de echte te ontvangen pVill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis o aanvraagBoxtel B BOOAhiMIs J Co Agent voor GOUDA J Firma A QClAm Kunsthandel Kleiweg biJ wini nwdellen te bezichtigen zgn Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Lel op eac iel en hirtirand Klenw onovertroffen Prof Dr Liebers welbekend SJgXVV XSACBÏ aLtXia AUmb echt met Fabnekimerk tot Toortdarende radioale en zekere genezing van alle zeil de meest hardnekkige xenuW itiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyj Totale genezing van elke zw te Bloek lücht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpgn slechte Bpyavertering OnTermogen Impotenz Pollutione enz JitToerige proapectacfflen rrg fcr Pmdh fl 1 fl 8 fl 8 dubbelefle h Centro l Depöt Mattb v d Vagte Zaltbommj D pöl3 M Cléban Co Eotterdam ¥ Happei B Gravenhage Halmmana de Jong J Gxa BotlerUoi Wflff k Oo ïoud rn bii alle drogisten Bekround TcDtoon I BteHinsSohoenmakery I B Hage AnclSee Wereldb roemda 6olioan Appiw taar Llpwrin ClRtin su lyn de Msto middolwi voor bet londer ntoeite keurig jpoeter r n alle tfrmrt a S Bkl nïff BohoeiHrerk TarkiTBlMMUr jr wickoliun iu aohoenwerk OaUn rien Drogeryen ens Hbd ImM Koed op naam cd f brMkimwfc Qeo Agent W StrdnMM AnuiMk Goada Druk rao A BRINKMAN ft Zm i üErVNIlSGBVIRIG fiURGEMEESTER en WETHOUDERS n Gouda brengen ter openbare kennis dat afscwtat vdn Jbet procesiTcrbaal betreffende de stemmmg tei vtrkieiinj An drie leden van d PrdYilkci ile S ten is aangeplakt in den Kohen Groenendlfi allncde dat gehjk afschrilt op de Secretarie Pfi Géneente voor een leder ter inzage is iKdei legd alwaar daarvan inzage kan worden genoiUBi p lederen werkdag van des voorraiddaga ro 1 namiddags i uur Goudajj ha Juni 1907 t i fr s er en Wethouders iroorno md L MARTENS De Sccretiaris 1 BROUWER UuitcDlaodscb Overzicbt 1 Londen 11 Juni Part telegram Be é achtste cont rentie van het Roede Krsls werd hedeniforgen geppend door Lord Ifo berts Ka de opening werden brieven Van l sympathie jn t het doel der conferentie voorIf gelezen van j de Koningin van Engeland en de Keizwjn van Rusland Nederlind is ter conferentie vertegenwoordigd door baron Hardenbi oek den kolonel van den geneeskundigen dienst dr Quanjer en den officier van gezondheid dr Boland de Nederlandsche vereeniging Het Koode Krnis door den secretaris van het hoiofdbestunr Vervloet De Roode Krnis tentoonstelling in Earls Coart werd hedenmorgen bezocht door de Koninginnen van Engeland en van Denemarken H H M M schonken vooral veel aandacht aan de verbandartikelen van de Koninklijke fabriek van verbandstoffen der firma Uterm6hlen en Co en aan de nieuwe rïwielbrancards uitgevonden door dr Boland De Engelsche regeering heeft woord gebonden listeren is in Londen een Koninklijk Besluit verschenen waarbg aan de Oranjerivier kolonie zelfbestuur wordt toegekend geheel geljjk aan dat van Transvaal Wij herinneren er aan dat in Transvaal de wetgevende macht berust bij een Parlement nit twee kamers bestaande De leden der Eerste Kamer worden benoemd door den gonvernenr die der Tweede Kamer gekozen rechtstreeks door alle Europeesche bewoners die voldoen aan zekere bepalingen betreffende onderdom en tgd van vestiging in de kolonie De uitvoerende macht berust bij een ministerie dat benoemd wordt nit FEVILLETOK NAAR VEILIGE REEDE 2 En nu wachtte ziJ op hem haar verloofde hoe zoet klonk dati om samen naar groetmama te gaan en haar zegen te vragen en om haar voorspraak bg Herman s papa Maar tvear blgft hg toch zoo lang Dorothea of zooals zg meestal genoemd werd DÏdo Ven Gleichen was een weeze Haar vader had zg nooit gekend daar hg twee maanden VAor zy geboren werd stierf in Italië waarheen hg prins Waldemar gevolgd had Zgn jonge vrouw was bg haar moeder achtergebleven in het kleine slot dat door een der voorouders van baron Von Dornfela was gebouwd en bestemd werd tot verbigfplaats van de weduwen uit zgn geslacht Het stond zelden leeg want toevallig waren alle Dornfels en vroeger gestorven dan hun echtgenooten en telkens was de weduwe naar hier gekomen om plaats te maken voor den nieawen gebieder op Domlela Het wae de meerderheid in de Tweede Kamer Voor het inwendig bestnnr der kolonie is geheole autonomie toegestaan met uitzondering van enkele onderwerpen in de Grondwet afzonderlijk genoemd die aan de Engelsche regeerihg onderworpen bljjyen De Oranjerivier kolDnie zal nu binnenkort eveneens uit de positie van kroonkolonie overgaan in die van celfbesturende kolqnie En daarmede is een eereschuld die Engeland bij het sluiten der Vrede van Vereeniging op zich genomen heeft geheel en al algelost V Het Hongaarsche Huis van Afgevaardigjden behandelde gisteren de zaak van den Roemeensche afgevaardigde Vajda die Vrijdag door de Onafhankeiykheidspartij met geweld nit het Huis verdreven werd De afgevaardigde Maniu bepleitte de zaak voor VajdK wiens verdrijving hy een schending der huisorde en van het recht nc emde De nationaliteitspartijen zullen hun verdere houding afhankelgk maken van bet beslnit door het Huis thans te nemen Mania beschuldigde een aantal afgevaardigden den president van het huis lusth en den quaestor Leszkay zich vergrepen te hebben aan het immuniteitsrecht van een afgevaardigde en drong er op aan dat de president maatregelen zal nemen om den afgevaardigde Vajda zijn recht te verzekeren in het Huis plaats te nemen Zoolang uok maar één lid belet wordt zgn mandaat uit te oefenen zeide Manin is dit parlement een Rompparlement en zp de hier genomen besluiten onwettig President Jneth verklaarde de klachten van Maniu te zullen doorzenden aan de immuniteits commissie Verder verklaarde de president dat de afgevaardigde Vajda volkomen het recht heeft in het Huis te verschijnen maar dat de president niet de macht heeft hem met wapengeweld te beschermen tegen de onafhankelgkheidapartij Maniu zeide te betreuren dat het huis een president heeft die zijn prestige niet kan handhaven zonder geweld van wapenen Het voorstel van Maniu om de behandeling der zaak urgent te verklaren werd door het Huis verworpen Minister Andrassy heeft de houding der onathankelökheidsparty tegenover Vajda beslist afgekeurd De nationaliteits partgen zullen nu heden pogen Vajda in het Huis te brengen en hem tegen aanvallen van de onafhankelgkheidspartij te beschermen Qelukt dit niet dan zullen zij in een schrijven aan de kiezers den toestand uiteenzetten en hun mandaat trouwens slechts tien minnten van het groote kasteel verw derd en lag zoo liefeiyk tusschen bosch en heuvels omspoeld door beek en vjjver dat men zich moeilgk lieflgker verblgf voor een trenrig gemoed kon denken De oude vrouw kon zich nog herinneren dat er in het kleine slot twee wednwen woonden moeder en schoondochter Hoe dikwgla had Dodo dit hooren vertellen De schoondochter was nog zeer jong geweeat en zoo treurig Sedert zg haar man op het sterfbed had gezien kon zg nooit meer vroolgk zgn en lachen De jongere broeder trad in de rechten van den overledene en toen hg terug kwam naar zgn geboorteplaats en de liefelgke gestalte der weduwe in het zwarte gewaad zag met de heerlgke blauwe oogon bood hg haar toen de rouwtgd was afgeloopen hart en hand aan Maar huiverend wees zy hem af Nooit zou zg meer een man kunnen beminnen Toen was zg steeds zwakker en zwakker geworden en op een somberen Octoberdag woei van het slot een zwarte vlag door de storm geheel verscheurd zoodat het een angstig gezicht was die lange zwarte strooken te zien fladderen door St lucht De jonge majoraatsheer was van het groote slot overgekomen en was zoo wit geweest als de kalk van de wanden van het familiegraf wiarln men het BtoUelük ovenohot nederleggen Men vreest dat hiervan onlusten in de streken door Boemeniërs Serviërs en andere vreemde nationaliteiten bewoond bet gevolg zullen zgn Minister Smuts heeft op het congres van het Volk te Pretoria over het ontwerp van een onderwijswet gesproken Naar Reuter seint behelst dat ontwerp de volgende regelen éen kostelooze lagere school van staatswege alleen op afgelegen boerenplaatsen vrye scholen met staatssubsidie leerplicht tusschen de 7 en 14 jaar tot de 3e klas de moedertaal der kinderen voertaal van het onderwys waar die moedertaal niet het Engelsch is wordt die taal geleidelgk ingevoeld zoodat zy ten hatste voertaal van het onderwys wordt waar hot verlangt wurdt biyft echter het Hollandach voertaal van het ondeitwys bg het Bybelonderricht en in twee andere vakken het godsdienstonderricht wordt beperkt tot eenvoudig Bybelonderricht leerstellig ondorwgs wordt niet toegelaten het bestuur der scholen wordt toevertrouwd aan commissies en districtsraden met recht van beroep op den directeur van onderwj s en den minister Gelgk reeds aangekondigd was wordt het Hollandscb de oude landstaal dus bg het Eiicelscb achtergesteld ToT de 3e klas zgn de twee talen geiyk is Engelsch de moedertaal van de kinderen dan zal Engelsch de voertaal van het onderwgs zgn is Hollandscb de moedertaal dan Hollandsch Hoe t gaan moet als de kinderen gedeelteiyk Hollandsch en gedeelteiyk Enj lsch spreken weten wg niet Maar dan Is Hollandsch in die eerste klassen de voertaal geweest dan zal voortaan Engelsch de voertaal wezen met deze uitzondering dat als t verlangd wordt door alle ouders door de meerderheid f of hoeP in drie vakken het Hollandsch de voertaal zal blgven Anders alles in het Engelsch Waar t Engelsch in die eerste klassen de voertaal is geweest zal voortaan Hollandsch de voertaal wezen denkTge f Volstrekt niet het zal Engelsch blgven De gelgkheid van de twee talen waarvoor in de Kaapkolonie de Hollandsche Afrikaanders wie t ernst is gveren is dus niet weggelegd voor Transvaal ofschoon dat enkele jaren geleden nog een overwegend Hollandsch sprekend land was en nu in de regeering een meerderheid van Hollandsch sprekende ministers zit en de Hollandsch sprekende bevolking bg de verkiezing haar meerderheid getoond heeft der schoone vrouw had bygezet Dat was reeds lang geleden De oude vrouw die Dodo het had verhaald was tgdens die gebeurtenis nog niet volwassen en bet familiegraf had reeds velen opgenomen ook Dodo s moeder de zuster van den tegenwoordigen majoraatsheer van Dornfels die haar echtgenoot volgde toen de kleine acht dagen oud was Zg kon het verlies niet dragen al blikten haar ook een paar heldere kinderoogen tegen zy gaf het wicht over aan de zorgen harer moeder en sluimerde toen zachtkens in En weder woei de zwarte vlag van den toren weder was de jonge majoraatsheer gekomen om met weenende oogen te staren op een te vroeg ontsloten graf en zyn zesjarig zoontje Herman zag met kinderiyk medelijden het kleine meisje aan dat geen vader en moeder meer had Dodo had voortaan lp den wilden jongen een ridderlgk beschermer Zooveel mogeiyk kwam hy dagelijks bg haar om met hair te spelen O hoe jubelde zy als de slamce knaap wuivende met zjn mutsje den weg naar het slot opkwam Met onstuimige vreugde liep zg hem te gemoet haar oogjes schitterden van dartele vreugde als zg zich in zyn armen wierp en vrooiyk in t rond draaide met den vrooiyken speelmakker Dodo wal levendig van aard en spoedig Het bli kt dat de obstructie in Servische Skoepschtina die de aanleidiag werd van het aftreden van het kabinet Pasjitsj vooruameiyk gericht is tegen den minister van bmuenlandsche zaken Frotitsj Het plan der regeering schgnt nu te zgn Protitsj op te offeren en Pasjitsj met de vorming van een nieuw ministerie te belasten Dit is echter niet naar den zin der jongradicalen die niet alleen Protitsj maar ook den ministerpresident wenschen te zien verdwynen Zg voelden hun moed en hun zelfbewustzgn toenemen nu Pasjitsj zgn bedreiging van Zaterdag de obstructie met gewefd te breken niet hoeft ten uitvoer gebracht en zelf voor de obstructie week door zgn ontslag te vragen Men verwacht dan ook dat door een enkele wyziging in het kabi net de toestand niet verbeterd zal worden De strgd zal worden voortgezet verklaren de jongradicalen Reeds heeft bun leider dr Stojanowitsj een interpellatie aangekondigd oyer den stryd tusschen Pasjitsj en den oud gezant dr Voeitsj die den minister president van omkooperg en andere praktyken beschuldigde Voeitsj die aanvankeiyk het voornemen had Zondag de zitting van het Parlement by te wonen en de bewgzen voor zgn beschuldigingen tegen Pasjitsj ever te leggen werd daarvan op het laatste oogenblik door de ond radlcalen afgebonden Maar om aan den eindeloozen ströd een einde te maken hebben de leiders der oppositie den koning aangeraden het ontslag van het geheele kabinet Pasjitsj aan te nemen en de gezant te Pargs dr Vesnitsj met de vorming van een nieuw ministerie te belasten Een telegram uit Luxemburg meldt dat daar nu ook het rechtskundig advies van prof Frisch uit Bazel over de erfopvolging is aangekomen Prof Frisch komt tot de volgende slotsom lo Gravin Merenberg geboren Poschkin de moeder van den pretendent graaf George v Merenberg moet als gelgkstandig met bet huis Nassau beschouwd worden 2o het huwelgk van prins Nikolaas van Nassau met gravin iferenberg is geen huweiyk met de linkerhand geweest maar een gewoon huwelgk met volledige rechtskracht 3o het feit dat de chef van het huis zgne toestemming tot het huweiyk van prins Nikolaas geweigerd heelt ia voor het opvolgingsreoht op den Luiemburgschen troon van geen beteekenis 4o prins Nikolaas heelt geen afstand gedaan van het rechtop opvolging Daarait volgt dat graaf Merenberg zwaardmaag van het huis Nassau en de trots geworden van haar grootmoeder die haar met innige liefde opvoedde echter zonder haar te verwennen Een vriendinnetje had zy nooit gehad Herman vergoedde haar alles Zgn jongere broers mocht zy niet lyden zy verveelde zich zelfs als alle drie jongens bg haar kwamen op haar verjaardag of wanneer zy naar Dornfels ging om met haar neefjes te spelen in het park Zg gingen te ruw met haar om en plaagden haar en Herman moest dan tnsschenbeide komen om het weenende nichtje te beschermen Was het hem eindelgk gelakt de kweldnivels te verwgderen dan voorde hg haar naar een bank plukte bloemen waarvan hg haar een krans vloclit wees haar een vogelnestje of een dartel eekhoorntje en vleide net zoo lang tot de laatste traantjes waren opgedroogd en weer een lachje speelde om den kleinen rooden mond HOOFDSTUK IL Toen Herman dertien jaar oud was brak een bange tgd voor kleine Dodo aan Hy moest afscheid van haar nemen om met zgn broedera te vertrekken ver weg naar een school om danr iets degelgks te leeren zooals hy er vertroostend byvoegde Wordt vervolgd