Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1907

M o u n a M GO 1 439 401 299 271 415 384 149 142 202 256 33 34 17 27 19 26 120 113 39 36 17 18 26 25 220 211 198 200 253 246 22 22 236 218 142 143 2 56 95 95 203 204 123 128 389 364 134 128 150 146 4002 3893 TJITSLAÖ der verkiezing voor 3 leden dot Provinciale Staten Hoofdkiesdistrict GOODA op 11 Juni 1907 I 446 450 627 176 611 107 94 85 300 69 47 98 487 229 384 62 103 281 35 106 298 6 128 190 211 6479 453 443 519 179 612 108 93 85 308 69 47 101 444 231 389 61 117 299 42 111 299 16 166 202 216 5610 428 429 493 180 805 109 89 84 303 69 46 97 423 227 385 62 108 283 36 104 314 17 134 201 204 533Ö 64 60 84 7 39 1 1 13 31 8 47 1 33 6 4 5 86 78 69 126 80 774 688 647 Uitgebracht 10469 van onwaarde 81 zoodat geldig 10388 st Zoodat gekozen zgn de Heeren C HOOGENDIJK Az A VAN DER STRiATEN en A VINGERLING leediging werd het O M in zgn vervolging niet ontvankeljik verklaard daar in de klacht noch van het feit zelf waarvoor bekl werd vervolgd noch ook van den tgd waarop het zou zijn gepleegd melding wordt als zoodanig gerechtigd is Ae troon van het groothertogdom Lnxembarg te beklimmen Dit advies zal aan de Kamer en aan de rege ring voorgelegd worden De rectoren van de Zwitsersche universiteiten hebbelr besloten dat er ernstig getracht zal worden naar eenheid in de eiscben van toelating tot de nniversiteiten De stroom van Russische meisjes en jongelingen naar Zwitserland heelt tot dit besluit geleid Aan de universiteiten te Lausanne en Geneve vormen de Russische studenten reeds de meerderheid Niet al dit Russische koren is rijp onder dit koren is ook kaf en een staaltje van slecht dorschen is dat het nog zoo lang niet geleden een Rus gelukte aan een Zwitsersche hoogeschool als student te worden ingeschreven op vertoon vin een Russische jachtacte Aan enkele universiteiten zullen nu de eischen van toelating vermoedelök vrjjwat verzwaard worden Maandag is te Tokio een vergadering gehouden door leden van de partg der vooruitstrevenden De aanwezigen namen een motie aan waarin z j de regeeriog te Washington verantwoordelijk stellen voor den toestand in Calilornié en waarin bovendien wordt verklaard dat de houding der Japansche regeering inzake de quaestie met de Vereenigde Staten onvoldoende is te achten Voorts wordt in do motie betoogd dat de Japansche regeoring zeil stappen dient te doen teneinde de veiligheid der Japanners in de Vereenigde Staten te verzekeren Op deze vergadering verscheen ook een afvaardiging Japanners uit San Francisco die een verklaring hadden meegebracht waarin wordt gewezen op de h i gebiedende noodzakelijkheid dat men ien Japanners in Californie dezelfde bejegening doe deelachtig worden als den Europeanen Verspreide Berichten FraMkruk De ongeregeldheden te Tourcoing naar aanleiding van het verbod een processie te houden zullen nog wel een staartje hebben voor den reserve luitenant Godin die opgewonden uitriep t Zjjn wilden die gendarmes I Zij moesten met een sabel doorstoken worden I Alweer een plaatsje waar de pastoor dour den bisschop wordt weggeroepen omdat de kerkklok geluid is voor andere dan kerkelijke plechtigheden Tourves De bevolking zag den geestelijke met gelatenheid heengaan In een plaatsje bg Lens is onder de oude actestukken in het raadhuis een aanzienlijke hoeveelheid dynamiet gevonden De gravin De la Guériniere die al bloemenverkoopster koriste modiste pianoonderwgzeres en nog veel meer is geweest en het laatst op den bok van een aapje heeft gezeten te Pargs wordt nu dierentemster Souvent femme varie OUITSCHLAITD Een torpedoboot heeft gisteren nabij Zister een Engelsche stoomtrawler opgebracht wegens visschen in verboden water Minister Domburg laat in Qotha acht journalisten vervolgen die de Duitsche soldaten in de koloniën van wreedheid hebben beschuldigd Naar men verneemt wil Eulenburg niet een vervolging van den journalist Harden die hem en zijn kring van ziekelijke neigingen beschuldigde maar wenscht hy eenvoudig vervolging van zichzelf op de ingebrachte beschuldiging Enoiland Een koninklijk besluit is verschenen waarbij zelfbestuur wordt ingevoerd voor de Oranje Bivierkolonie onder de bepalingen van een grondwet nagenoeg gelp aan die voor de Transvaal In een begeleidenden brief drakt de koning den wenscb uit dat de kolonie onder bet nieuwe stelsel tot nog hougeren bloei zal komen dan ziJ al eens bereikte Het plan voor een ferry dienst over het Kanaal schijnt nu verzekerd Bedoeling is groote ponten te laten varen die zelfs treinen meenemen RVSLAND Gedurende de laatst verloopen week hebben in Rusland 487 moordaanslagen plaats gehad 2 menschen werden gedood 78 verwond Te Tschita heeft een vrouw een gevangenisinspecteur doodgeschoten Slanken uit Schoo lioven CIII De vrienden beleven pret van het verbod van ToetbalIeD op Zondag ea het onttrekken van het terrein aan Vegter van het gebruik tot speelterr in De Doelen dat was immers de aangewezen plaats om te spelen En al d e kijkenden en spelenden behoorden immers in de kerk Aan dit laatste schijnt de jeugd dan toch een broertje dood te hebben want christelijk en paganistiscli kroost allen zijn even druk in de weer als je Zondags van s morgens vroeg daar in de Doelen een kjjkje gaat nemen Maar tot speelterrein hebben z uit nool do Doelen moeten nemen En wat is nu t gevolg Dat daar in de ramen der openbare school bijna geen ruit meer heel is Van inzetten geen sprake En nu schijnt Piet Grenp zoo n ingekankerden haat te hebben gekregen aan dat voetballen dat hij zich tracht te wreken op de schooljeugd Omdat de meeste klassen in hokken zijn opgeborgen gaan ze om U uur weer een poosje naar buiten en mogen dan vuütbalten Neen zegt Grenp wtlidelen is toegestaan maar geen spelen Het spelen gaat te woest zeker Tot zulke zorgen strekt zich de belangstelling in het onderwijs uit Weer maar er op aansturen Piet dat de kinderen den ganschen zomer in de kippenrennen opgeborgen blgven hoor De heer Valk schijnt zjjn zorg voor het onderwjs in andere richting te zoeken H j bepaalt zich meer tot de onderwijzers en speciaal de tüke onderwijzers Op de vraag Wie is ziek f schijnt Jan het volgende antwoord te geven Wie op bed ligt is ziek Bijgevolg is ieder die voor zgn gezondheid of herstel de buitenlucht in moet volkomen normaal en geschikt tot werken Laten de zieke onderwijzers of zij die naar dit baantje solliciteeren bet zich voor gezegd houden Gelukkig dat de heer Schram Jan Valk niet onder de oogen loopt Wat zou die gauw een uitbrander oploopen En de raad schijnt ook al een en al belangstelling en zorg voor de school te worden Daar hadden we haast centrale verwarming Zie je t kost maar net zoo duur als het onderhouden van stoffige kachels Maar die aanleg Dat is het hem Als we nou nog een poosje wachten heusch een poosje maar dan krijgen we centrale verwarming van Doelenhnis Fransche School Teekenschool en als het riJk wil de Kazerne Misschien krijgt de heele atad centrale verwarming Dan krijgen we weer een best veld tot gemeente exploitatie 1 Maar wat zou er dan tegen zjjn om alvast de school daarop in te richten Anders wordt het later weer breken en storen Zo leggen de leidingen later toch ook niet voor niets O Koriman waarom uw voorstel ingetrokken En de lieve vrienden van zekere zijde blijven ook altijd nog maar belangstellen in de openbare school Ie soort Zg stellen of honden zich nog steeds op de hoogte van wat daar geleeraard wordt Eerst was het Opgraaf die het woord God uit een versje zou geschrapt hebben Pasgeleden zou Gelok gezegd hebben dat Jezut een leugenaar was En nu wordt weer het praatje rondgestrooid dat een onderwijzeres zou gezegd hebben dat het dwaas zou zjjn aan God te gelooven Het is te hopen dat de Overheid niet eerder rusten zal alvorens de bron op te sporen Een nieuwe Modderbron O wat spreekt uit al dat lasteren en smaden toch een hoogen christenzin En dat geen enkele zielsherder tegen zoo n gezwabber opkomt en meehelpt om die lastertongen aan den pnblieken schandpaal te nagelen Of gaat het ook in hun oogen zoo goed f Of helpen sommigen hierin ten handje mee Twee vragen waarop wel een stellig antwoord noodig is voor eigen eer en goeden naam Want dat al die praatjes hun ooren juist zouden voorgaan het is haast niet aan te nemen Enfin als we met dichtgehouden neus al de vuile verkiezingslaster en leugen nog eens in den vuilnisbak omroert dan zou men geneigd zijn te zeggen het behoort tot de Chti slelijke deugden om zijn tegenstander zooveel mogelijk te bekladden En dat werkt aan do grondslagen van onze maatschappij Laat die lui met d r vuile handen en tongen daarvan verre blijven JAN BAZDIN B INNENLAND Uen meldt uit Den Haag De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen tot nadere vaststelling van het VlIIe Hoofdstuk Oorlog der Staatsbegrooting 1907 en over dat tot beschikbaarstelling van gelden wegens door het departement van Oorlog gedane verstrekkingen dienst 1907 de heeren Schokking Duymaer van Twist Eland Van Vlijmen en Verhey dus dezelfde rapporteurs als over de Oorlogsbegrooting 1907 en tot rapporteurs over het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van bet Ille Hoofdstuk Buitenl Zaken voor 1907 de heeren Hnbrecht De Beaufort Van Bylandt Bos en Van den Berch van Heemstede Van Utrecht Het hier aangehaalde getuigschrift is afkomstig vafl Utrecht Mejuffrouw van Nimwegen Rionwstraat 6 bis A te Utrecht meldt ons De laatste zeven jaren werd ik onophoudelók gekweld door een nierkwaal welke mij vreeseljjk deed Igden in den rug londcn en onderbuik Ik kon me van de piJn niet meer oprichten nadat ik bukte en meermalen moest ik mgn werk geheel neerleggen Ik liad schemeringen voor de oogen en duizelingen waarbij ik me vasthouden moest om niet te vallen Altijd was ik lusteloos en in groote mate vermoeid De urine was er tioebel en er was een zwaar bezinksel in Hoewel ik reeds onder verschillende behandelingen geweest was kon ik geen merkbare beterschap gewaar worden en ik begon de toekomst zwart in te zien Een mijner kennissen vestigde mgn aandacht op Foster s Rugpijn Nieren Pillen en dit was mijn geluk Ik stond ten eenenmale verstomd toen ik reeds eenige dagen na het gebruik verlichting bespeurde en toen ik een enkele doos geëindigd bad waren mgn pjjnen geheel verdwenen De nrine was weer normaal en ik ben thans weer opgewekt en levenslustig Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Wenk aan keepers Poster s Rugpijn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doezen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrnkkelgk Foster s en gij zult de goede hebben Zg zijn te Gouda verkrijgbaar bjj de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Gemeng de Berichten De locaaltrein welke 7 35 uur van Broek op Laugendijk naar Alkmaar vertrekt is gisterenavond vermoedelijk op het punt waar de zgljju in het hoofdspoor Alkmaar Den Helder aansluit gederailleerd zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken Wjjl een der wagens dwars over de rails stond was de weg versperd en ondervond trein 120 de sneltrein van üem Helder naar Amsterdam een vertraging van meer dan een uur Vanuit Alkmaar werd een hulptrein gezonden die reizigers en post overnam Oogenblikkelijk is men met het vrgmaken van den weg begonnen Tgd Men meldt uit s Qravenhage Nabg de Tasmansiraat alhier werden gistervoormiddag door een stoomtram van de H IJ 8 Mij een heer wonende aan het Sweelinckplein beide beenen afgereden Eigen schuld wordt do oorzaak van het ongeluk genoemd Men meldt uit Eindhoven aan de N R Ct Gisterenavond is op den Geldropscheweg het negenjarig dochter van V uit Stratum overreden door den automobiel van den heer S sigarenfabrikant te Waalre Het kind was op slag dood Het meisje liep achter een kar en de chaffeur wilde juist uitwijken toen het kind den verkeerden weg nam en tegen den auto inliep Te Meerland Gr is Maandagnamiddag de behuizinge van de familie Feikens tot den grond afgebrand Slechts de levende have op één geit na kon gered worden Assurantie dekt de schade Om anderhalven cent Een bankier te Parjjs kocht aan een station een kaartje maar op het perron gekomen zag bjj den trein net wegrg den Een half uur wachten was inoodig en in dien tijd bestudeerde hij uit verveling het oiigehangen tarief en bemerkte dat bjj l i cent te veel betaald had Hij reclameert uit de aardigheid aan het loket maar wordt weggezonden de chef wijst het verzoek af Hg schrgft een brief aan de directie gevolg nihil hiJ stuurt een aangeteekenden brief geen antwoord door een deurwaarder laat hg zgn verzoek beteekenen men lacht hem uit De rechtbank werd nu ter hulp geroepen en de zaak ging door drie instanties In de hoogste werd de maatschappij evenals in de lagere veroordeeld tot terugbetaling van den anderhalven cent en van de kosten f 4000 De Limb Koer schrijft Zaterdag voormiddag is te Houthem te zijnen huize verdacht van valschheid in geschrifte gearresteerd nadat een huiszoeking had plaats gehad de 29 jarige E v K hoofdinspecteur der Noord en ZuidNederlandsche Levensverz Maatschappij te s Qravenhage In den namiddag is de aangehoudene naar Maastricht overgebracht en ter beschikking der justitie gesteld Men zegt dat deze arrestatie in verband staat met de aanhouding van den adj in ptottnr A dw maatichappy di te Bltrife eveneens werd gearresteerd wegens valschheid in geschrifte gepleegd bjj het sluiten van levensverzekeringen De arrestatie van v K een zeer bekend persoon van goeden huize baart veel opzien Door de plaatselijke afdeeling van de Antimilitairistische Vereeniging te Arnhem was Maandagmiddag een vergadering belegd in het gemeentepark Sonsbeek bedoUt aU een proti sb tegen de Vredesconferentle Als spreker trad op Kloosterman uit Rotterdam Nadat deze ongeveer een balf uur aan het woord was geweest werd hem door den commissaris van politie verzocht zich te matigen aangezien hij zich schuldig maakte aan beleediging van de Nederlandsche Regeering en aan opruiende taal Aan die aanmaning gaf Kloosterman geen gehoor waarop de commissaris hem verbood zgn rede te vervolgen De vergadering is daarna het rolksgebouw Vooruit voortgezet De Oaxaca Herald ontving een particnlier telegram waarin het bericht van de vermoording van den heer Cabrera president van Onatamala wordt bevestigd Men wacht echter nog steeds op bijzonderheden Posterijen cii Telegraphic Bevorderd 1 Juni tot commies der posterijen Ie klasse de commiezen 2e klasse W Hoevers en J H van Wilpe tot commies der posterijen 2e klasse de commiezen 3e klasse F F W Hagedorn en J M ten Holten tot commies der posterijen en telegrafie 2e klasse de commies 3e klasse J S Kniphorst tot commies der posterijen en telegraSe 3e klasse de commiezen ie klasse J F Daalmans J Weasels Boer J van der Bend en A J van Drunen tot eerste klerk bij het hoofdbestuur de tweede klerk J Bethe Verplaatst 1 Juni de commiezen der telegrafie 2e klasse A J Maasen van het bijpost en telegraafkantoor Linnaeusstraat naar het bgpost en telegraafkantoor Hobbemastraat en B van Krimpen van bet hooldtelegraafkantoor naar het bijposten telegraafkantoor Linnaensstraat te Amsterdam de commies der postergen en telegrafie 4e klasse H F Dorrenboom van het telegraafkantoor naar het postkantoor te s Gravonhage de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse J L M Boot van het bgpost en telegraaf kantor Kruiskade naar het hooldtelegraafkantoor en C van Hee van het houfdtelegraafkantoor naar het btjpost en telegraafkantoor Kruiskade te Rotterdam 9 Juni de klerk der postergen en telegrofle 2e klasse I A Lodewgks van Rotterdam telegraafkantoor naar deBildt 16 Juni de klerken der posterijen en telegrafie Ie klasse P C Braam van het bgpost en telegraafkantoor Balistraat J C Meerburg van het böpost en telegraafkantoor Vaillantlaan H J van Weenen van Noordwgk J H Geerdes van Boskoop allen naar het hoofdtelegraafkantoor te s Gravenhage W C Steendgk van Amsterdam bgpost en telegraafkantoor Mercnrius naar s Gravenhage bijpost en telegraafkantoor Balistraat en H C Diels van Grave naar St Oedenrode de klerken der posterijen en telegrafie 2e klasse J A Reuvers van St Oedenrode naar sGravenhage telegraafkantoor J C Ie Rutte van Rotterdam telegraafkantoor naar s 6ravenhage bgpost posten telegraafkantoor Vaillantlaan en H E Begemann van Voorschoten naar Noordwgk de telefoniste M T van der Maas van Eindhoven naar Rotterdam 1 Juli de hoofdcommiezen der telegrafie D B van Urk van Groningen naar Rotterdam en A Verschoor van Utrecht naar Groningen de commiezen der telegrafie Ie klasse A Meilink van Maastricht naar Amsterdam en T J Qeraets van Amsterdam naar Maastricht Tildelgk werkzaam gesteld 16 Mei bjj het Hoofdbestuur de commies der postergen en telegrafie 3e klasse B J E ten Brink te s Gravenhage postkantoof Eervol ontheven van het beheer 1 Juli van het bjjpost en telegraafkantoor Plein te Haarlem de commies der telegrafie Ie klasse G P Scheere en verplaatst naar Utrecht Eervolontslagen l Mei de telefoniste G Ferwerda te Amsterdam 15 Mei de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse T B Heesen te Leeuwarden telegraafkantoor 17 Mei de telefoniste S E Parrée te Utrecht Overleden 23 Mei debrievengaarder te Kimswerd J Wieling Stadsnieuws GOUDA 12 Jani 1907 De heer F L van de Koolwgk alhier is benoemd tot fitter aan de gemeente gasfabriek vanHiddelhamis en Sommelsdgk s u Sa i S mS 3 991 928 853 795 lll5 1032 349 336 957 882 161 142 131 119 124 109 477 435 124 110 71 66 186 126 789 697 490 488 756 686 95 84 467 374 670 456 124 101 250 216 626 561 237 223 686 612 506 469 518 457 11602 10469 PLAATSEN r 419 280 397 151 194 32 18 23 124 40 17 26 228 203 256 22 229 145 61 96 222 149 421 179 156 Gonda I Gouda II Gonda III Haastrecht Woerden Waarder Barwontswaarder Rietveld Oudewater Hekendorp Papekop Lange Ruigeweide Waddingsveen Reeuwgk Schoonhoven Vlist Slolwijk Ouderkerk a d IJss Berkenwoude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Totaal Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Bergschenhoek ds N Warmolts Jr te Tornaard De heer D A Oskam te Bergambacht heeft aan de Rijksveeartsenjjschool te Utreeht met gunstig gevolg afgelegd het overgangsexamen van het Ie naar het 2de studiejaar 1 384 Staats loterij 6o Klasse Trekking van Woensdag 12 Juni No 7800 f 2000 4548 9467 en 9555 ieder f 1000 4931 9481 14414 en 15393 ieder f 400 2054 4465 4867 8857 en 20288 ieder f 200 6030 6034 6380 6367 9727 10186 11453 15820 17875 20782 en 20778 ieder f 100 Prijzen van f 70 108 3230 5867 8872 11957 15316 18828 71 3320 87 8959 88 60 18409 258 64 5928 9021 12069 15540 18667 372 69 49 9127 12213 15922 18965 403 3476 6021 83 12329 62 88 634 3668 72 9294 12439 16032 19017 773 3702 6496 9466 12709 16273 97 948 8868 6702 9523 26 91 19114 67 83 3 66 12878 16356 43 1104 3912 90 9737 12959 16522 19363 8 43 6826 9818 18021 16861 19585 48 47 98 9976 13179 16987 19622 1282 4206 7076 94 13481 17036 19814 1326 33 7288 10091 13612 60 44 43 98 7308 10148 13603 17821 72 88 4377 82 59 13705 17461 20030 1696 87 7442 71 24 17602 20168 1913 4597 93 10398 13941 14 78 71 4720 7515 10463 53 34 93 81 92 2019 2137 48 54 68 2206 52 90 10531 75 60 20207 5098 7618 10663 14041 69 20393 5124 80 10728 14231 17716 20447 96 7749 10946 14328 17816 83 6280 91 11025 75 30 20529 5304 92 83 14486 70 40 18 97 11228 14611 17911 60 17 7996 86 27 57 20607 2433 5538 8172 11338 14861 18025 50 77 39 8230 45 14928 54 20706 2664 6648 8387 11421 61 61 41 2686 76 8687 41572 15248 75 52 2776 5728 88T1607 50 18104 20880 86 82 8716 11845 74 8 20940 2840 5844 47 11936 15306 48 5e Klasse 14e Lgst No 4497 f 70 vervalt Rechtzaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen A J B 28 jaar werkman te Bergambacht wegens mishandeling tot l 10 boete subsidiair 10 dagen hechtenis A K 21 jaar sjouwer te Gonda wegens vernieling tot f 5 boete subsidiair 6 dagen hechtenis In ie zaak van J de J 19 jaar dienstbode te Qoado beklaagd geweeat van be BEURS VAK EOTTEEDAM T Tf H ïC MAANDAG 8 JUNI StaaUleemnqen PoETDOAi üblig 3e Sefie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RüSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 Coi DMBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schnld Recepis L 100 IV 24V 4 90 4 101 t S L 97 4 lOOV 4 99 4 100 Hypotheek Banken Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO iPandb ZuidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 i Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 A Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 35 98 Scheepvaart Maaterhappijen Pane Hplland Gulf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 8 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvtegleeningen Italië Oblig Znid Italiaansche Spw lMiJ A 367 Premieleenin jen Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mij tot Expl Laan van If Meerdervoort 1902 189 VERSCHEIDENHEID Over het einde der staking te Rotterdam bevat de N R Ct nog de volgende bijzonderheden Gisterenavond is in het Vereenigingsgebouw op den Goudscheweg te Rotterdam een buitengewone huishoudelgko vergadering gehouden van de afdeeling Rotterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zeemansbond In deze vergadering hebben de heeren W L Rötel en Joh Brautigam voorzitter en Becretarii dezer oldeeUng bet voorstel ge daan namens een 21 tal Rotterdamsche reeders betrokken bg de algemeene vrachtvaart toegelicht waarop na bïeedvoerige beraadsloging met 52 tegen 16 stemmen terwgl 8 stemmen in blanco werden uitgebracht is besloten dit voorstel aan te nemen en de staking definitief voor geëindigd te verklaren Het voorstel der reeders is verhoogiog der gages voor trimmers op f 33 voor stokers op f 43 voor donkeymen op f 45 voor matrozen op f 39 en betaling van overwerk met 25 cent per uur voorts vatitstelling van de nieuwe monsterrol vóór 1 Augustus Aangeboden werd de verhooging van terugwerkeTide kracht te doen zijn voor de zeelieden die sedert jl Zaterdag op de oude voorwaarden aangemonsterd werden Bovenvermelde voorstellen werden namens reederijen gedaan onder vooropstelling dat op die wüze een duurzame oplossing der zaak verkregen zou knnnen worden en het loonvraagstuk van de baan zou MA Men deelt ons mede dat de ntHwe monsterrol niet na gepleegd overleg tnsscben de reeders en het bestuur van de afdeelingRotterdam van den Alg Ned Zeemansbond zal worden vastgesteld doch dat de Nederlandsebe Reedersvereeniging reeds een nieuwe monsterrol gedeeltelijk heeft vastgesteld Ook verzoekt men ons te melden dat door de reederjjen buiten de gages van f 6 tot 80 cent per dng en i er hoofd voor voeding wordt betaald Officieren van de Fransche luchtschippersafdeeling te Parga hebben prijeven genomen tusschen bepaalde plaatsen om brieven door middel van het Inchtschip te verzenden De proeven schjjnen gelokt Zoo bracht onlangs een met verscheidene officieren bemand Inchtschip brieven aan den minister van oorlog en de brieven werden neergelaten De lucbtschippers namen door hunne kgkglazen het neerlaten van de brieven waar en gingen nadat deze in ontvangst waren genomen met den ballon verder Gisterennacht werdon in de Noord Molenstraat te Rotterdam zwervende aangetroffen twee jongens van 12 en 13 jaar Zg waren ZaterdaMvond de ouderlijke woning te Alfen a d Kgn ontloopen terwjjl een banner f 34 van zijn vader had medegenomen Zg hadden met dat geld een uitstapje gemaakt naar Bergen op Zoom en naar Ant werpen van waar zü gisteravond naar Botterdam waren gereisd Zij hadden neg f 13 van het geld over Door tnsschenkomat der politie zgn zy naar de ouderlijke oning teruggebracht In de Italiaansche provincie Novara is een dgk die bet water van een groot orrigatie kanaal tegenhield plotseling doorgebroken de golven sloegen over het naburige land been en brachten bnitengemeene schade toe aan woningen en velden Alle fabrieken wier beweegkracht door het kanaal werd geleverd zgn stop gezi t en arbeiders en boeren zullen tot een langdnrige gedwongen werkloisheid gedoemd zgn Er is nog niet bekend hoeveel menschenlevens te betreuren vallen De stoffelijke schade is groot en wordt op minstens een iiillioen geschat Amsterdam 11 Juni 1907 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 11 Juni door tusschenkomst dier Bank verhandeld de navolgende minder courante fondsen 4 pCt Schuldb Voorschotbank der Eerste Rotterd Mg van Verrekering op het leven tegen invaliditeit en ongelukken 99 pCt Pref aand Oostersche Hypothb 95 Aand Mg voor Njjverheid en land exploitatie in de Transvaal 10 Landbouw Mij Getas 96 Tabak Mij Ramboeng 175 Handelsver Gorontalo 60 6 pCt Ie Hyp Oblig Mjj tot expl dor C G Rommenhóller sche Koolzuur en Zuurstofwerken 78 4 0blig Baumwollspinnerei Ger mania 99 4 pCt Oblig Electra Mg voor dectriscbe Stations 64 Aand Noord Friesoh Lokaal Sp weg Mg 9 Nederl Algemeene Rijtuig Mij de Drbaine 20 4 pCt Oblig Expl Mij Sche veningen 66 Aand Mjj tot expl van de Restaurant Riche 25 Nederl Mjj van Brandverzekering te Tiel 10 pCt gestort 960 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen 210 Assurantie Mij tegen Brandschade en op het Xieven De l Nederlanden van 1845 F 393 Nederl Lloyd 12 pOt gesj 70 Verzekering Mjj Labor 10 pCt gestort 50 Mij tot exploitatie van Wa tecleidingen in Nederland 88 Winstaanfl Cultuur Mjj Kali woengoe Plantaran 45 Winstaand Kon Paketvaart Mg 630 Opr aand Serajoedal St tram Mij 400 Rest bew Amsterdamsche Omnibus Mjj 11 4 pCt PrSm sch Hongaar Hypb 13 Oblig Vereeniging tot christelijke verzorging v krankzinnigen in Nederland 92 93 pOt Pandbr Westl Hypb föOO 94 Loten Rotterdamsche Schouwburg f 1 Bew V 10 Loten Idem Idem Aand Vereenigingen voor algemeene Scheepvaartbelangen 70 Alle nog resteerende ZOMEHMAFTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend 4 i i zs £ fff iify 1 Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFBN met daarby assende GARNEERINGEN ADVERTElXTIEN Openbare Verkooping TK GOUOA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens élt uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden J KOEMAN vak Een onlangs geheel vernieuwd WOO OIJIS in de Aaltje Baksteeg te Gonda wök C No 193 kadaster Sectie D Nr 1346 groot 27 Centiaren Betaaldag 8 Augustus aanvaarding 1 September 1907 T $ bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOEBI AWEM zg n beslist die der Firma WBLDOIV TUB LADIES JOURNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CHILU BEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rHAAGT Vw Boekhandelaar JProefnummers Alle met koatel Uoll Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATROiteN met Holl verklaring fr p p t en vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag Bekroond Tentaon tel 1 in K B oh oenmakeiy Hage Aug 18e9 Wtreldlieroemda Hohoen Appr taor Llparin Satin ens lya le beate midovlMi voor list Bunder qjoeite kénriff jpoaUr rm lie K art en S aklanra obovtiwet k Vorcrysbafti f wlnkeUora lu iioho Qwerk QaUn ri n Drogeryen eni Hen let t Koed Dp DMUQ t a fHbriektmark Q i Agaiiti W Sudwiua