Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1907

Yrydag 14 Juni 1907 46ste Jaargang i o 10357 fiOUDSCHE COÜMMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon Ne A ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T letaiiiNo St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitïondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per Iiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Garnizoen GOUDA De MAJOOK COMMANDEEREND OFFICIER te Goada zal op DINSDAG 18 JUNI e k des middags te tteaalf are te ziJDen bareelo aan de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Miniatec van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer GO OOO KG scboonbrandeode Steenkolen 115 HL Cokes 8 000 Stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vuurmakers ot zooveel meer o jiinder als zal blijken libodift ie z j gedurende uei tydvak 1 October 1907 tol en 310 30 September 1908 ten behoeve van de uilitaire gebonwen en inrichtingen ie Qonda De voorwaarden van levering met de vijziifiWJian zijn tegen den nrijs van vijftien centen I Ü 15 per exemplaar verkrijgbaar bj de Firma de Oebr f AS CLBXIF te 9 öraverihage Alleen de inschrijver wiens prijzen voor de geheele levering bet meest voordeelig z jn tal geacht worden voor de minste prijzen te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen b j den Ie Luitenant Kwartiermeester Bnreel Jerazalemstraat Gouda 8 Jnni 1907 De Majoor Commandeerend Olflcier A L BOONACKEB Hrt Correspondentschap van WOSOHOJMOS Ned Yereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnize van Mevronw M HOOGENDIJK DiRiczwioEE Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters rn Verplegers particuliere verpleging beschikbaar voor z jn mm BEBIENDS GEVRAAGD voor loop en kantoorwerk Aannelding Kantoor Koninklijke Stearine Kaar enlabriek Gouda Bleekerskade 31 tnsschen 11 en 3 uur Rijwielen Aangehouden door de Douanen fl stuks Ie klas E n g e 1 s c h e HeerenBiJtBielen met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spatborden Dunlop of Continentalbanden voor ƒ 6S en 19 dito voor Dames zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor va gewone prijzen f 125 en f UO met volle garantie Vraag een rijwiel franco op zicht vr j blgvend Brieven letters G C Lathersohe Burgwal 22 Den Haag VereeDlgingMllME ZORG Atdeding BIIOHKENHUIS EOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebrnikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodigte repareeren en hoofdzakelijk aan iningegoeden voor gocdkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan do ueulrile Vereeniging Armenxorg Oonda Druk van A BRINKMAN Zx GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaxIJn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2SI 9 He Magaxijn West Nleuwland nabij Station Bearit Telef 4G57 VERBDREN INRUILEN STEHHEN REPAREEREN dügelijks in onze Salons Ie kouren DE PHONOLA PHONOLAflANO MSHiir rSOMST I aemalogeensPoedervorm is het eenigste helpend ini hlcl tegen nioetlarmoeOe Uleekaueht Xeuuwmtvakle Hoofdpilueu tHapelooêheld OnmacMeu rermagerlng eu VetmlHderhtg der Ucitanmikrachten acmatogeeii in Poeclervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrlkanien H v SCHAIK Go üen Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouda A BOOMAN Moordrecht PINK3E Meuwerkerk ad lJml tL N VAN ZESSEN Sc toonlavm B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN t d HEIJDEN Waddingmen P A deGBOOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCHUWING Laat U met misleiden door Abdij Stroop Het kloosterflanc Paulo Abdil bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde Ttiti Patent H Stollen D tlBit Fnt Warnung Der gro9B Erfolg iéii an dn Pat ent H Stollen errungen h t Aniêts a r$ttehltdêttm werthlosen yacluthmungen gofban Umb kujf i êhtf unure utets schfirfen H Stollen mir mi mi Jlraot Otfar In lolchM éiiMhêndlungan li tfiMfl uitiêr FUkêt wtê nabtnttthwKi MUigahingt lit SS FreUHeten vid ZeugniMe gntli una fmm Gebri Sr ollwerck s Chocolade en Cacao J l Jat ï avf t Je niuu vsto 11 ii ijii i n p rua hinuaJ gebied rerbeterde fttbricatfe Il UftduitoKd pibiiuli van hj m j istu jjioiuUtoJfeii garan üerei it erbruiker van Stoliwerck s Chocolade en Cacao et n nai eve ensnaiirdig fHbrikuat Dauwt£eur g beantwoordend aan den tafaoud der resp Etikotten Dt irma biüualde 87 Brevol 8 als lloflerernneler 44 ËeroDiploma 8 gondeii enz Hedallles een bewijs an uitmuntend flja fabrita Keeds 187i sciirecf de Accaiomie national de Faris Noua Toua déooroona une Beditllle d ar première elaiue en eonatdératlaa ae votTA oxoeïlonb fabrication de Ohooolat bonbona varies eto ato l i w i k 8 fabrikaat is vwknjgbaar bij K H Cunüseurs Banketbakker na u Uneraalvertegenwoordi er oor f oderbutd jHlias Hattemlodt Amsterdam Kalveistraat 103 M M V LOOIN HUIS TE HUUR llcerenliuls Oosthaven It 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei flinke Tuin Voorzien van Gas on Water leiding T bevragen B 89 9 PI 33 Verkrjgbaar in iesschen 50 ets 75 et en f l üti bvj H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AyrCBBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bij C LUGER Apothekot Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 EEMlErOTTAKTlEE Heil wnrit ver aclit nji t lIKitli te letten OIT HET MtOlZUN VIS M lUVENSWAAY ZüNËN aORlNCHEU Deze THEEËN worden atgele ferd io verzegelde pakjes van o twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en iPr a voorzien van neveustaanc iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtvotiiing van geeerde orders aanbev ende J G BIJL voorheen J BREEBAART Lz M Zenuw en Maaylijdcrs wordt mt overtuiging als een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per bhefkaartnor t d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekhan Za tixJtnmel Noord Brabanlsch Schoenen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Allo rei iratién en aangemeten werk tl Het t m mMbüMraftn dg m kkelykrttfort nHl l o r UXl la de Appreluur u C M NDIIW fc C Jmft B rll Be tlH8lr l4 Menlelttcori tföiv i op na m en fabriektmwk Wefhrvifeew ly HliTM Wlnlellfln In lolisMiwerk atuterlK awnaeai haeraal luaally arlenan nai Bultenlandsch Overzicht De afdeeling Berlfjn van het verbond van Dnitsche bakkersgezellen let vel gezellen niet patroons heeft zich met een strooibiljet tot de huismoeders in de hoofdstad gewend om o a tegen de lichtzinnig uitgelokte bakkersstaking te Berlijn partij te kiezen Het is onwaar zegt do afdeeling dat de toestand van ie bakkersgezellen te Berlijn zoo diep trenrig is als de lü rs van de staking het willen voorslellepf dit weerlegt reeds het feit dat 1900 BerÉnsche bakkersgazellen in 1906 voor 50 00S mk bijdragen in de kas van het verbond hebben gestort Heer dan twee derden van de gezellen willen van de staking niets weten en zijn met han toestand volkomen tevreden Het manifest van de Berlijnsche bakkersgezellen is een merkwaardig stak als oorlogsverklaring van de leiders van een vakvereeniging aan de opstekers van beroep Deze laatsten trekken zich als de boel misloopt terng terwijl de vakvereenigiog met haar leege weerstandskas blijft zitten Onder deze omstandigheden is het niet te verwonderen dat de stakers Maandag met overgroote meerderheid van stemmen tot hervatting van het werk hebben besloten De Tribana maakt melding van gernohten volgens welko de als chef der camorra te Napels gearresteerde Krricone niet de echte Ërricone zon zijn maar een waarschyniyk betaalde plaatsvervanger wiens arrestatie moest dienen om den echten Ërricone gelegenheid te geven te ontvlochten De Tribana maakt ook melding van een volgens haar onwaarschijnlijk geracht dat de echte Krricone te Havre zon zgn aangekomen vermomd als kulenwerker Minister president Clemencean heeft aan da prefecten in de wijnbonwdistricten waar de gemeenteraden en de bnrgemeesters ontslag vragen het bevel doen toekomen dit ontslag niet te verleenen Volgens de wet inllen dan deze autoriteiten das gedurende twee maanden verantwoordelijk zgn voor alles wat gebeurt doordat zjj hou functie niet waarnemen Tot op het oogenblik hebben 60 gemeenteraden hun ontslag genomen Te FoUestre is aan den ingang van het dorp een aanplakbord geplaatst met het opschrift Vrije Gemeente In verschillende gemeenten heeft men den toegang tot de stadhuizen dichtgemetseld FEVILLETOX NAAR VEILIGE REEDE 3 Toen zijn broeders afscheid namen had bS het meisje zelfs geen ooglid getrild maar toen Herman haar voor het laatst de hand reikte baratte zij in tranen los en smeekte hem de armpjes om zijn hals geslagen toch spoedig weer terng te komen Maar slechts ééns had zg hem weergezien De majoraatsheer was een streng vader gtdurende de kleine vacanties moesten zg op de Inrichting blijven en in de groote vacantie zond hij hen onder geleide van een der leeraren op reis Thuis worden ij te veel verwend beweerde hij Elk jaar reisde hij met zyn vrouw naar ThUringen waar zich het institnnt bevond en kon zich het moederhart weer aan het gaxicht harer lievelingen vergasten Slechts ééns was Herman weer thuis geweaat na het met succes afgelegd eindexamen maar Dodo had hem slechts vluchtig door het raam gezien wiJl zy met roodvonk te bed lag Maar zien moest zy hem en daarom woa zh hoewel de koorti haar tlo Und telitnd alt h t bed gnloptn om Een groot aantal veldwachters hebben zich in een burgerpak gestoken De rust biyft voortduren De overeenkomst tnsschen Frankrijk en Japan is door minister Pichon en den Japanschen gezant Knrino ouderteekend De inhoud der overeenkomst zal binnen enkele dagen worden gepubliceerd De redactie van den Matin had een onderhoud met ministar Pichou en met den heer Kurino over de beteekenij der overeaokomst De Fransche minister zeide Zoodra het verdrag door den Japanschen ministerraad den Raad van Ouden en den Keizer ia goedgekeurd zal de publicatie plaats hebben Het verdrag bestaat uit één artikel en een verklaring Het berust op den grondslag der onschendbaarheid van China en van de gelijke behandeling van alle mogendheden in China en bepaalt dat Japan en Frankrijk zich verstaan hebben over het waarborgen van de bezittingen die de beide landen thans in Oost Azie hebben Voorts wordt aan de IndoChineesche onderdanen van Frankrgk in alle Japansche landen en aan de Japanners in Indo China gelijke behandeling gewaarborgd De Japansche gezant zeide Het Japansche volk zal deze overeenkomst met groote voldoening begroeten Wü bewijzen door het sluiten ervan onzen wensch naar vrede die wij voor de duurzame ontwikkeling van onzjn handel en onze industrie uoodig hebben De Engelsche minister president Sir Henry CampbellBannerman heeft gisteren in het Lagerhuis medegedeeld dat de tekst der regeeringsvoorstellen betreffende het Hoogerhuis binnen enkele dagen zal worden gepubliceerd en dat de bespreking er van op 24 Juni zal plaats hebben Glimlachend voegde Sir Henry er bij dat dit slechts het voorwoord of de inleiding wezen zou van het boek dat deze regeering wil samenstellen De heer Balfour vroeg den minister president of hjj het Hals niet een veertien dagen tijd kon geven om die voorstellen te bestudoeren Want hg zag daarin de inleiding van een groote constitntionneele verandering Sir Henry antwoordde Ik acht veertien dagen te lang Het boek moge groot zgn de inleiding zal waarschijnlijk niet uitgebreid zijn Ik denk dat een week of een dag of tien ruim voldoende zullen zijn Onder algemeen gelach vroeg Balfour te kgken naar haar vroegeren speelmakker die op het terras juist afscheid nam van grootmama Was hy dat Die groote knappe jongen P Oroet ook kleine Dodo voor myi hadhy gezegd Ik had haar zoo graag eens gezien j maar nu kan het niet en overmorgen moet ik reeds te Heidelberg zyn aan do Hoogeschool Ja dat was zgn stemt Toen bleef hg langen tgd weg Eerst studeerde hg te Heidelberg en te Bonn daarna reisde hg twee jaar door Frankrgk Engeland en Italië en intusschen was Dodo een slanke jongedame geworden Voor veertien dagen had zg haar zeventienden verjaardag gevierd En toen zg op den avond van dien dag in het kleine bootje wilde stappen om te spelevaren stond onverwachts een jonkman in elegant zomercoBtnnm aan den oever en zag haar vol verbazing aan Herman I klonk het jubelend van haar lippen Schieiyk wendde zy het bootje om maar toen zg voor hem stond en den fonkelendeu blik bespeurde waarmede hy haar bewonderend beschouwde aarzelde zy bloosde en wilde de reeds uitgestoken hand temgtrekken Haar bï gTMp dit n btoobt e atn ijin 0f het plan niet was het geheele boek alléén te laten bestaan uit de inleiding Waarop Sir Henry slagvaardig antwoordde De Inleiding zal alleen de vraag behandelen ot het boek zal gedrukt worden of niet Volgens een bericht nit Eonstantinopel aan da Pol Eorr hebben tot nog toe van de kleine staten Nederland Zweden en Spanje toestemming verleend tot verhooging der Tarksche douanerechten tot 3 pOt Belgié heeft aan de toestemming de voorwaarde verbonden dat een Belgisch vertegenwoordiger zal benoemd worden in don Raad van Beheer der Dette publique wgl zeer aanzienlijke bedragen Tarksche schuld in Belgisch bezit ziju De Vereenigde Staten aarzelen nog toestemming te verleenen omdat zg eerst de aitvoeriug der beloofde concessies voor Amerikaansche scholen willen afwachten De andere mogendheden drongen bij den Sultan en bij de Porta aan op spoedige goedkeuring van de voorstellen der Detto publiiiae voor het toezicht op doaanein komsten opdat aan den termgn voor het inwerking treden der verhoogde rechten die op 26 Juni was vastgesteld zou kunnen worden vastgehouden Maar ondanks de beloften van den Sultan ia ministerraad nog altoos niet gereed gekomen met bet onderzoek van de voorstellen der Dette publique En de gezanten vreezen dat er dus van de invoering op 25 Juni niet veel zal komen Volgens berichten uit Sofia heeft het in de diplomatieke kringen aldaar een zeer goeden indrnk gemaakt dat de Bulgaarsche rejieering zoo krachtig is opgetreden zoodra ziJ vernam van de desertie van acht eatwintig soldaten van het garnizoen te Phillippopel die zich naar Macedonië wilden begeven t Is naderhand gebleken dat die heele desertie het werk is geweest van een officier die z ne eigen soldaten tot het verlaten der gelederen opzette Een en ander was het gevolg van de opruiende artikelen over Macedonië in de Bulgaarsche pers De Bulgaarsche regeering heeft nu maatregelen genomen tot versterking van het grenskordon Men leidt nit dit geval af dat het der Bulgaarsche regeering werkelgk ernst is met haar beweren dat zü zich in de Macedonische aangelegenheid correct wenscht te gedragen lippen Dodo sprak hy fluisterend Beu jy t werkeiykP Of is teen bevallige waternimf die voor myn oogen verschgntf Maar hoe kon ik ook verwachten het kleine meisje dat tien jaar geleden weenend afscheid van mg nam terug te vinden Wel heb ik uit de brieven van thuis vooral van grootmama veel van je gehoord maar dat je z6o schoon Hg zweeg en zag haar weer met bewondering en toch beschroomd aan terwgl zg nog altyd verlegen in het bootje stond Ja Dodo herinnerde zich nog elk woord dat hg sinds dat weerzien tot haar had gesproken wat hg haar verhaalde toen de verlegenheid eenmaal geweken was en zg zich verdiepten in de herinneringen hunner kinderjaren De vensters van het kleine slot waren reeds door de ondergaande zon roodgekleurd toen het tweetal mot gloeiende wangen langs den weg kwam om naar grootma te gaan Van toen af kwam hy eiken dag Zg stond weder als vroeger voor het raam te wachten en al vloog zg hem niet zoo onstuimig jubelend te gemoet straalde toch nit haar blauwe oogen zulk een wonderiyk diepe gloed dat hy zyn blikken van het bevallige geiiohtje niet kon afwenden Verspreide Berichten FaiNKRIJK Een hedennacht ontvangen telegram legt dat de schouwbarg in Narbonne is afgebrand men schrijft den brand aan kwaadwilligheid toe De minister van oorlog heeft uitvoerig rapport gevraagd over de incidenten in de kazerne te Narbonne Men denkt dat het 100ste regiment verplaatst zal worden De minister van financiën heeft den wijnbouwers te raad gegeven een vereeniging te vormen die het leveren van wijn van slechte hoedanigheid verbiedt De minister zou willen dat de boeren gedurende viJf jaar van grondlasten werden vrijgesteld DUITSCHLUID Uit Berlgn wordt aan de Temps gemeld uit welingelichte bron dat er geen sprake is van een uis van den czaar baiton Rusland om den iTnitschen keizer te ontmoeten Aan geen van de hoven is over deze ontmoeting gesproken Te Heilbronn is een conferentie van Rijnosverstaten bjjeen om over de scheepvaarttollen te beraadslagen Het verhandelde is geheim Bdsusd Polen begint wel een treurige vermaardheid te krijgen als het deel van Rusland waar do territoristen blijkbaar het meest in de melk te brokkelen hebben Natuurlijk is het gevolg van dien toestand dat de bloeiende nijverheid voor een groot deel in handen der Duitschers naar de maan gaat In Lodz wordt dientengevolge al barre armoede geleden Tan 1905 tot 1906 zjjn in Polen niet minder dan 790 personen gedood en 864 gewond BxLKlir STlTIX Zooals te voorzien was is het Servische ministerie ten slotte aangebleven met uitzondering alleen van den minister van binnenlandscbe zaken Prins Qeorge van Qriekenland de vroegere bestuurder van Kreta heeft trouwplannen met prinses Marie Bonaparte Chixi In Yoennan zgn wel degelijk zendelingen vermoord blijkt nu In Hainan is een muiterij vau soldaten geweest die hun superieuren hebben mishandeld en vermoord Het ministerie van oorlog heeft besloten En gisteren waren zy weder op hun lievelingsplekje onder den ahorn gezeten en hoe t gekomen was wisten zij zalve niet maar t was ó zoo heeriykl toen bad hg haar aan het hart gedrukt en zyn geliefde genoemd zy had geweend en hy had haar de tranen van geink weggeknst en haar steeds by herhaling verzekerd dat hy haar liefhad zielslief Als bedwelmd in een roes van waren zy des avonds met grootma naar het groote slot gereden waar ter eere van Herman s terugkeer een feest werd gegeven En telkens vonden zy elkaar teiug in den groeten zwerm der gasten En d r was het ook geweest dat zyn vader hen naderde en Dodo door zgn vertoornde blikken schrik aanjoeg Toen was een koude adem over haar jeugdig geluk gevaren zy znchtte wanneer zy zich dit herinnerde en de gelukkige uitdrukking van haar gelaat maakte plaats voor een treurigen angstigen blik Ach kwam hg toch maarl fluisterde zg Dan kan ik hem zeggen hoe angstig ik ben Wordt vervolgd