Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1907

Instrnctenrs aan te stellen nit het Dniteche leger en de Japansche marine BINNENLAND Statenverkiezingen GRONINGEN APPINÖEDAM Uitgebracht 5131 stemmen Herstemming tussohen de hoeren P Nieland Lib met 2156 stemmen B Bonwes Kzn A R 2138 mr E J Thomassen 4 Thnessink van der Hoop van Slocbteren A R 2116 J Drnkker Lib 1780 W Holnker Lib 1581 G Th Beishniien S D 1467 D Boerema Lib allr 1344 tt K Welt Lib aftr 1105 stemmen De altredende liberalen Q E Tichelaar die 1079 en R Mnider die 1078 stemmen verkregen vielen nit GRONINGEN Uitgebracht 4268 stemmen Hiervan verkregen jhr mr J A Feith aftr Lib 1968 mr A W Romkes altr Lib 1943 E Rngge S D na7 mr H C A Thieme altr Lib 1118 Van der Hoop van Slochteren A R 1319 jhr ror E Tjarda van Slarkenhorgh aftr Lib 2027 N A de Vries S D 1251 en A Zi lstra A E 966 stemmen Herstemming tnsschen alle acht candidaten HOOGËZAND Gekozen de beer I A van Roeyen aftr Lib met 843 stemmen Herstemming tnsschen de heeren E Rngge S D met 648 en D L de Koe Lib met 627 stemmen OUDE PEKELA Geldige stemmen 3671 Hiervan verkregen de heeren F H Boels A R aftr 1699 C F Boelken Lib 132B J G Heeres Lib aftr 1620 J Hommes Lib aftr 1067 H J Knigge S D aftr 1748 H G Straling Lib 966 S Middelkamp Lib 156 stemmen Herstemming tnsschen alle candidaten WINSCHOTEN UUgebraoht3046 stemmen De beer mr D H Bosch V D die voor een eandidatnnr had bedankt verkreeg 342 stemmen de heeren H Dieters V D aftr 1227 L Ebels V D aftr 1081 H Kenther S D 1020 O Knottnerns Kz A R aftr 1043 B Krniter S D 622 K MeSer S D 862 Tj Oosthoff Lib 823 stemmen Herstemming tnsschen de heeren Dieters Ebels Kenther Knottnerns Meiier en Oosthoff ZüIDHORN Uitgebracht 3483 stemmen Volstrekte meerderheid 1742 Hiervan verkregen de heeren J van Djjken S D 401 A Heeres S D 345 D J J Hellema Lib 511 K van der Hoek A R 1658 W H Mansholt V D 1094 A K Schnirioga Lib aftr 1312 en F van Til A R 1498 stemmen Herstemming tnsschen de heeren Van der Hoek Mansholt Schniringa en Van Til De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapportenra over de wetsontwerpen 1 wettelgke verplichting van vaste werklieden om zich en hnnne gezinnen te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en bevalling 2 wgziging van de artikelen IB 15 e a en intrekking van artikel 66 der Ongevallenwet 1901 benevens Invoeging van enkele artikelen na de artikelen 30 en 60 dier wet 3 verzekering van personen werkzaam in de landboawbedröven tegen geldelijke gevolgen van ongevallen hnn in verband met de nitoefening van bet bedrijf overkomen de heeren Trenb Schaper Nolens Aalberse en de Waal Malefljt DE UITSLAG L en V schrift Twee vreemde elementen bepaaldelijk hebben zich doen gelden het program der vrije liberalen in verband met de door het Kabinet do Meester voorgenomen grondwetsherziening en de belastingplannen van deze Regeering Het dnideljikst wellicht vinden wij deze elementen in cijlerbeeld gebracht te s Gravenhage waar de nationaal historischen een betrekkelijk boog cijfer haalden Eenerzöds worden conservatieven afgeschrikt door de tegemoetkomende bonding der vrije liberalen tegenover de grondwetsherziening aangenomen anderz ds door de vrees voor belasting naar draagkracht Het conservatieve karakter der kerkelijke coalitie komt onder meer aan het licht door den stenn van de vreemde conservatieve elementen De chr demooraten schoon nog zwak stoot zjj af De conservatieven van alle klenr vinden in haar wat aantrekt Daarbij Ki de andere zgde werkte met den dnren pruim tabak die veel meer dan de Schrift als christelgke verkiezingstekst werd gebezigd Mogen allen die zich bewast z n van het gewicht van dezen strijd zoo voor vrjzinnigen als voor democraten hnn niterste krachten inspannen om bjj herstemming te redden wat te redden valtl Tot welke excessen de Christelijke pers liob dour de zegepraal in Zaid Holland laat verleiden proeft ge nit de volgende walgeIjjk e regels nit De Maasbode Eindelijk wezen onze cgfers 45 antiliberalen en een Hoek vao Hollund storm van gejnich brak los over het wijde plein de trotsche Berlin der vrijzinnigen was met man en mnis vergaaj alleen aan den Briel waren nog twee overlevenden aangespoeld Wat zegt ge van znik een vergelijking Een ramp die ons geheels volk ontroerdheeft geeft het Roomsche blad aanleiding tot een vroolijken schimpschent op de vrijzinnigen Wie het gewoon zgn de heiligste namen in het marktgewoel der politiek tebezoedelen schromen thans zelfs niet de nagedachtenis der ongelnkkigen bij de Berlinramp vergaan te bespotten V Gemengde Berichten Gistermiddag is Zandvoort in opscbndding gebracht door een brntaal geval van kinderroof Drie meisjes vier k vijt jaar oud van bewoners der Passage aldaar werden omstreeks 12 nor in den middag terwjjl zg aan het spelen waren meegelokt door oen vrouwspersoon die de jongste van het drietal zelfs door mishandeling tot mOegaan dwong De ouders der kinderen doddelijk verontrust door haar verdwijnen glingen in den middag aan het zoeken en vondSn tegen vier nnr de kleinen ergens in de buurt van Kostverloren tot op het hemd ontkleed en beroofd van al hun kleine sieraden broches ringetjes enz Op aanwijzingen der kinderen is dadelijkdoor de politie een onderzoek ingesteld dat geleid heeft tot arrestatie van een Zandvoortsche dienstbode die bg haar verhoor verschillende adressen opgaf en het laatst gediend zeide te hebben bij de familie Tan Vloten 1 De klecren der kinderen zgn later in een bundeltje in de duinen gevondenl De sieraden zjjn voor zoover tot op dit oogenblik onze inlici tingen gaan nog niet teruggevonden Met het oog op het feit dat de meisjes zoo goed als geheel ontkleed gevonden werden zijn zjj geneeskundig onderzocht waarbjj echter gebleken is dat haar gq n geweld is aangedaan Bij confrontatie met do gearresteerde rrouw wees een der meisjes haar dadelgk aan als de juffrouw die haar oorbelletjes heeft De namen der kinderen en die van de kinderroofster zjjn ons op het oogenblik nogniet hakend Hbl De correspondent van Het Vlad te Konstactinopel schryit d d 7 Juni Het te Smyrna verschjjnendp Tnrksche blad Ikmet vermeldt dat de gendarmerie die thans onafgebroken do bandieten en strnikroovers vervolgt in dén nacht van Maandag op Dinsdag j l een belangrgken slag heeft geslagen Het betreft de arrestatie van den zeer beruchten rooVerhoofdman Andréa die in de laatste tijden ooveel van zich deed spreken Maandagavond kreeg de ondei4gonvernenr van Ak Hissar bericht dat de bende SouYolou zou passeeren en zond er een compagnie gendarmen heen wien l gelukte de roovers te omsingelen Deze ependen het vuur wat door de soldaten l eantwoordt werd de hoofdman werd zwaar gewond maar de vgf andere bandieten wisten in het nachtelgk donker te verdwijnen drie van hen werden echter den volgenden avond overvallen en gevangen genomen Zeer waarschijnl k is het dat de familie van baron Van Heemstra bet Ipsgeld voor hem betaald wel niet terug zal krijgen Door hem is steeds geweigerd gewapend geleide op zijn tochten door streken als zeer onveilig bekend en daarmede heeft bij zijn rechten op restitutie verbeurd De Turkache en ook de Perzische regeering verschafte dit geleide direct op aanvrage de kosten zijn zeer gering en het waarborgt zoo al niet geheele veiligheid het recht van het gouvernement terug te eischen wat verloren is geraakt De Oostenrijkache consul te Bagdad die mjj mijn geleide verschafte voor de reis door Mesopotamie en onze eigen consnl die mjj behnlpzaam was te Bendar Benhire wezen ook beiden op dit feit dat de soldaten alleen medegingen om zoo noodig recht m reclame te hebben De schoonvader van baron v H zal vermoedelijk wel de pen moMen halen door zgn offer groot 6000 pond Bij het fonilleeren der roovers bleek Andrea in het bezit te zijn van 1080 Tnrksche ponden ongeveer f 13 000 de vruchten van zjjn arbeid Voel genot zal hjj er niet nwer van beleven reeds bet vorige jaar werd hjj by verstek ter doud veroordeeld wegens het ontvoeren en vermoorden van dei eigenaar van het landgoed Ali Agha bg Ménèmen 1 Gisterenavond te 8 uur ontstond er aan de Hoogelanden te Utrecht grootb ontsteltenis doordat een zekere W E ind 34 jaar aldaar na een woordenwisseling met zijn vrouw die hem gedwongen had een bierhuis aan de Bemnurde Woerd te verlaten moedwillig in d Vecht sprong Toen b er eenmaal In lag n eeaigtiina ontnaollttrd wu scheen bg wel beroaw er van te hebben Tevergeefs beproefde hg zich evenwel boven water te honden Frecies in het midden zakte hii plotseling in de diepte om niet weer boven te komen Eenigen tgd later is zijn Igk opgehaald ü D De berichtgever van het Hbld te Dordrecht meldt Te Dordrecht hebben zeven onderofficieren der pontonniers niet aan de stemming voor de Prov Staten kunnen deelnemen Het korps hield een oefening te s Gravendeel en hoewel de onderofficieren Maandag en Dinsdag herhaaldelijk vroegen om verlof om te gaan stemmen werd hun dit niet verleend Te Dordrecht teruhgekomen tegen vgf nnr werd hun te kennen gegeven dat zjj konden gaan stemmen maar toen was het te laat De locaaltrein welke 7 35 uur van Broek op Langendijk naar Alkmaar vertrekt is eergisterenavond vermoedelgk up het punt waar de zglgo in het heofdspoor Alkmaar Den Helder aansluit gederailleerd zonder persoonlgke ongelnjfken te veroorzaken Wgl een der waggons dwars over de rails stond was de weg versperd en ondervoifd trein 120 de sneltrein van Den Helder naar Amsterdam ei U vertraging van meer dan een uur Van uit Alkmaarjwerp een hnlptrein gezonden die reizigers en post overnam Oogenblikkelgk is men met het vrijmaken van den weg begonnen Tgd Gisterenavond kwam in bat politiebureau aan de Witte de Withstraat te Rotterdam een jonge schildersknecbt R genaamd Hij bad reeds eenige dagen zonder werk geloopen en scheen ten einde raad Nsnwelgks bevond hij zich in de vestibule of hij richtte een revolver op zich en verwondde zich levensgevaarlgk aan het hoofd Hjj is naar het ziekenhuis overgebracht Vanwege de Vereeniging ter veredeling van het ambacht te s Hage zal in Augustus a 8 te Arasterdam Assen Breda en Zwolle gelegenheid worden gegeven tot verkrijging van den graad van gezel of van meester in het timmeren smeden menbelmokeo hnisschilderen metselen eu steenhouwen na voldoende daarin afgelegde proeven van bekwaamheid Deze proeven afgenomen door commissiën van zaakkundigen zullen bestaan uit een of meer praktische werkstukken en mondeling schriftelijk en teekenkundig werk Aan hen die voldaan hebben aan de gestelde eischen zal een diploma worden uitgereikt zijn reis en verblijfkosten zullen naar een vastgesteld tarief worden vergoed terwijl aan hen die geslaagd zgn naar gelang van omstandigheden nog een vergoeding kan worden toegekend voor het door hen tijdens de proefafneming gedorven looij Men verzoekt mee te doelen dat de aanifte van deelnemers moet geschieden v6ór Juli aan den algemeenen secretaris der vereeniging van Bylandtstraat 110 alhier bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn terwijl bü elke aangifte f 2 50 per postwissel moet worden toegezonden welke som verbeurd wordt bjj niet verschyning van den opgeroepen candidaat en teruggegeven na deelneming aan de proefafiegging Een aantal menschen gingen Zondag met de Hoornsohe boot een tochtje naar Monnikendam maken Maar door den lagen waterstand geraakte de boot in de Gouwzee vast zoodat het doel der reis niet kon bereikt worden ea het gezelschap s avonds 10 uur te Hoorn terugkwam zonder Monnikendam te hebben gezien De krggsraad te Arnhem veroordeelde Maandag den milicien H die onlangs bg een twist in de Coeboorn kazerne een ander milicien met een bajonet in het hart stak wegens doodslag tot 16 jaren gevangenisstraf De Pasja van MarnJwej Ben Qhasi die toen bij zich naar zgn post begaf in Saffl door vijandige stammen gevangen genomen werd wordt binnenkort in Tanger verwach Van zijn escorte zjjn ongeveer 200 mannen gedeserteerd de overige ongeveer honderd zyn reeds in Tanger aangekomen Naar nit Bern gemeld wordt zgn tnsschen den inspecteur generaal overste Muller en zgn ordonnance officier Fischer meeningsverschillen ontstaan die nn de Zwitsersche Bondsraad er kennis viin genomen heeft zullen leiden tot terugroeping van Fischer 5 Men meldt uit Eindhoven Door den Patruonshond sigarenindustrie is het volgend schrgven verzonden aan bet St Franciscns Xaverius Tabaksbewerkersgilde In antwoord op uw schrgvün van 6 dezer dient dat wy daarop niet kannhn ingaan en Mker geen scheldagereoht kannen auvi r den De erkenning van paot 1 2 nit ons schryven van 27 Mei wordt geheel achterwege gelaten en het onderhoud hebhen wy u zeer duidelgk er op gewezen dat hieraan in elk geval gevolg i oeat worden gegeven Hoe uw voorstel zyn kan om voor ons aannemelgk te zgn hebt n zelf t best ij de geheele loop der bespreking kaoaaii oomaken Het bestuur enz Op dit schryven is door het bestuur vai het gilde verzocht om een onderhoud ten einde door de Fatroonsbestnardereu nader te worden ingelicht Deze gecombineerde vergadering zon plaats bobben hedenochteod 10 nnr alhier Zoo werd gisternamiddag 7 nnr medegedeeld in eene vergadering der nitgesiotenen die heden middag 6 uur weder bgeenkomen ten einde den uitslag der onderhandeliogen te vernemen S d H die in de gemeente Weststellingwerf een goede koopmanszaak dreef heeft zgn vrouw en twee kinderen van 1 en 9 jaar verlaten en is verdwenen met een 26jarige ongehuwde moeder aldaar die haar 4jarig zooutjo onveriorgd heeft achtergelaten Uit Zwolle werd een telegram ontvangen luidende S en L komen niet weer thuis De man had voordat hg naar de weekmarkt te Wolvega ging als naar gewoonte met zyn vronw nog bedaard het en en ander omtrent boodschappen besproken Het is gebleken dat hy veel meer geld had kunnen medenemen dan hg gedaaa heeft zoodat de zaak door da verlaten vronw kan worden voortgezet Een 50 jarig opperman zekere K wonende aan de Van der Werfistraat te Leiden tegen wien eene aanklacht was ingediend wegens aanranding van de eerbaarheid tegenover eene gehuwde vrouw welk delict door den man echter ten stelligste werd ontkend en aan laster toegeschreven heeft Dinsdagmiddag in arren moede op den zolder zyner woning een einde aan zgn leven gemaakt Morgen zal ons land bezocht worden door een gezelschap van 600 personen leden enz van een groot landbonw institnnt te Roubaix in Frankrgk n l l Institntion Notre Dame des Victoires en wel onder leiding van den abbé Victor Decotténie Het gezelschap vertrekt per extra trein des nachts om 3 uur nit Ronbaix gaat per spoor tot Dordrecht en vandaar per stoomboot reederij Fop Smit naarj Rotterdam om aldaar de havenwerken te bezichtigen Vervolgens bezoekt het gezelschap dbRotterdamsche Diergaarde alwaar bet tevens zal dineeren Des middags te 4 uur zal het gezelschap reeds weder per boot naar Dordrecht vertrekken om van daaruit per extra trein weer naar Roubaix terug te keeren Een 104 jaHge Gisteren heeft de weduwe F Zwarts geboren Pieternella Rodenburg te Berkel On Rodenrgs bg Rotterdam in de beste gezondheid en met de meeste opgewektheid omringd door haar kinderen en kleinkinderen haar 104den verjaardag gevierd Velen nit de gemeente barer inwoning en ook vreemden kwamen haar met dit zeldzaam voorrecht gelnkwenscben Het oudje verkeert in tamelgk benarde omstandigheden Zgn er niet onder onze lezers die willen helpen haar laatste dagen wat te verlichten V Gisterenavond 6V nnr geraakte op den Coolsingel te Rotterdam onder de electrische tram Ign 2 de 8 jarige Lcvie Bodonbnrg De tram remde electrisch waardoor hü niet met de wielen in aanraking kwam doch over de straat werd voortgeschoven Verwond aan hoofl wmen en beenen werd hg naar het ziekenMis gedragen waar hg verbonden werd doch bleken zyn wonden gelukkig niet levensgevaarlgk Inktwerpers te Amsterdam De Tel meldt Gisterenavond omstreeks 9 nnr liepen twee dames op de Nassaokade b j de Kinkerstraat toen een paar jongens haar passeerden Een oogenblik daarna werd de jongste die een geheel witte japon droeg gewaarschuwd dat er op haar kleedje twee grooto zwarte vlekken waren wat bg nader onderzoek wagensmeer of kettingwielsmeer bleek te zijn De jongens waren natunrigk verdwenen Men zg dus op zgn hoede voor die knapen De dader is een jaar of tien tsrwyi zgn kameraad die een jaar of vijftien oud is de aandacht op zich vestigt door het publiek een marmotje te toonen terwSl de jongit zijn slag 8laat Naar Renter nit New York seint spreekt de consnl generaal van Guatemala het bericht van den moord op president Cabrea tegen Hy zegt een telegram van den preaident t hebben ontvangen wtarls leu mededeelde dat hg welvarende was Het consulaat van Guatemala te Amsterdam heeft van zgn regeering bovendien een telegram ontvangen waarin het bericht van de vermoording van president Cabrera ten eenmale onjuist genoemd wordt Er heerscht volkomen rust in het land De populariteit van den president is onder de bewoners nog toegenomen ze bewonderen ten zeerste de kalmte en den moed die hg bg den aanslag op 29 April betoonde Stadsnieuws GOÜDA 13 Juni 1907 Naar wy vernemen zal de 3e Orgelbespeling door den heer J H B Spaanderman plaats hebben a s Dinsdag 18 Juni Daarhy zullen medewerken de dames A Frank mezzosopraan Rotterdam Joh Zegers de Begl alt den Haag en de heer H C Rouveroy van Nienwaal Tenor Den Haag Het programma bevat o a werken van Bach Beethoven Peter Cornelius Mendelssohn Bitter Max Roger enz Hopen wg dat dit csocert beter bezocht zal worden dan de voorgaande het is het wel waard De laatste vergadering van de Tabaksen Sigarenfabrikanten vereeniging omtrent de staking heeft heden middag plaats gehad en er werd besloten de fabrikanten verder vrg te laten wie van de nog loopende werklieden zy wenschen aan te nemen Verschillende leden brachten ter sprake de onrechtvaardige beoordeeling waaraan de heer Donker heeft bloot gestaan en eenparig was men van meening dat deze beoordeeling geheel verkeerd was daar do heer Donker volstrekt niet de leider geweest is van deze staking maar de besluiten na ernstige overweging werden genomen met algemeene stemmen 384 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Donderdag 13 Juni No 1074 f 1000 en premie van f 30 000 7088 11885 18731 19907 en 20203 leder f 1000 8296 8844 10898 16793 en 17582 ieder f 400 9174 10567 13312 14779 16495 19111 en 20475 ieder f 200 2948 8863 6547 5760 7364 7898 75681 7724 9913 11629 14715 en 15526 ieder f 100 Pryzen van f 70 125 2696 6356 9037 11569 14604 18443 87 2842 6521 55 70 14804 82 B79 2974 39 60 96 8 18550 696 3023 46 9117 11659 34 18691 801 33 6691 33 11719 14849 18728 25 3129 6714 44 90 68 89 3228 46 9228 12068 82 18861 3329 6802 9407 12184 16012 64 988 51 71 21 99 15104 18963 1033 3463 7000 9514 12 24 61 19148 1132 72 30 15 12396 15386 92 90 3683 7120 17 12593 15416 96 1212 86 7236 27 12672 15742 19236 38 87 60 82 93 160B2 78 61 3798 7335 89 12803 62 19368 1307 3851 7479 9645 71 16151 19401 1414 4088 7605 9773 86 82 19574 84 4625 35 74 12902 16349 82 1669 4728 7733 9924 4 52 19627 1926 4846 81 10101 8 16457 19788 2065 4981 7872 86 13057 16646 19860 81 5070 7970 10499 13135 16836 80 2248 5119 8116 10660 13269 68 19992 81 93 8237 10637 13314 99 20037 86 5247 72 10792 51 17213 63 2339 5323 78 10958 13417 87 20149 2407 61 8388 76 13508 17854 94 97 65 8436 11048 27 174071 97 67 5442 59 53 13860 17646190340 2502 5543 61 11229 14009 90 20460 26 6624 8667 78 36 17892 20616 39 6971 8707 11864 14122 17901 20627 2638 6046 73 11443 28 18072 20702 6154 8810 70 65 18165 10 98 60 74 14882 96 69 1 6300 86 11559 14554 18283 20818 MARgTBBBIOHTBR OondS 1 Juni 1907 GRANEN Opnieuw werd voor beate tarwe meer geld besteed Oveiigeni onveranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 80 a 9 35 mindere dito 8 50 k 8 70 Afwijkende 7 75 8 25 Polder 7 50 i 8 ao Rogge Zeeuwsche 6 50 k 7 Polder a ƒ BnitenlandKhe per 70 kilo ƒ i ƒ Gemt Winter a Zomer a CheT lier 6 as k 6 90 BniteBl voergent per 70 kilo a Haver per hectoliter 4 60 k 5 Per too kilo 9 15 k 9 80 Hennepzaad BuitenUndsche per jo Kilo 6 50 k f Kanarieiaad 7 50 9 Karwijiaad per 50 Kilo Kooliaad per 50 Kilo ƒ Erwten Kookerwten ƒ Buitentandiche voererwten oer 8a Kilo i a 7 i Boooen I broiae Bgonm Witte boonen k Paarden boonen ƒ i Duiven boonen k Mail per 100 Küo Bonte Amerikaansdie 6 75 k 7 Kleine ronde f T i k f 7 75 Vkkharct Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen gedrukt Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 30 a 24 et per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer himdel flauw 16 a 18 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijw ƒ 1 05 a 1 5s per week Vette Schapen handel en aanvoer van geene beteekenis Lammeren goede aanvoer handel vrijwel 13 i t Nuchtere Kalveren red aanvoer handel matig 10 a 13 Fokkalveren 12 k 20 Kaas aangevoerd 1 50 partijen handel vlug ie kwaU 29 k 31 2de kwal 25 i 28 Zwaardere I 33 NoordtioUanache 28 50 Boter 1792 stukken van KG Handel vlug Goeboter 1 25 k f 1 35 Weiboter 1 k f i io BEÏÏES VM BOTTEEDAM T K wr ïf MAANDAG 8 JUNI StaaUUenmqen POBTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59V RnsLiHD Iwang Dombr Ohli gatien 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUHBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 1 BypotlMk Banim Aandb idem idem 4 9Ö Pandb Botterd Hyph 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hyph 4 lOO i Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pnndb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothhr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Schtepvaart Maattehappijen Pand Holland Gnif 8tv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweglemingên Italu Oblig Zuid Italiaansche Spw IMy A 367 PremieUeninqen babOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverêen Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEEMAFTELS U£ i dg en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAP0N8T0FFEN met daarhy passende QARNEEBINOlilN VERSCHEIDENHEID Men schryft aan de Ass Ct Dat kleine Inehtballons grooto tochten kannen doen biykt nit het volgende Opgelaten te Antwerpen daalde er eentje neder op de Drentsche hei in de nabgheid van de woning van Willem Schulting te Hees t Leek raar Na eens was t ding boven den grond dan eer verdween het tnsschen de heide De meisjes werden er bang van Ëindelgk verdriesten zich er twee grepen het en zagen dat het een luchtballon was waaraan onder esn brief Vlug scheurden zg de enveloppe open en vonden een kaart waarop aan den vinder van den ballon het verzoek was gericht ze zoo spoedig mogeiyk op de post te doen De afzender zon een herinnering ontvangen Een paar dagen later ontving Scbalting een ansichtkaart met als soavenir voor z jn ochtertia een aardige lirooli Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Juni Willem Johannes onders P C Tuinman en L van Gent 12 Andries onders A IJpelaar en J Loogaard GEHUWD 12 Juni F Zandgk en H Blok BeenwUk GEBOBEN Simon ouders M T Hagen en A van den Oever OVERLEDEN T G van Dam 2 j ADVKtlTKNTIlIN V De Heer en Mevrouw WERNINKWeexihk geven met deze kennis van de geboorte van hnnne Dochter WEBINA CLABA Oudshoorn 11 Juni 1907 VAN Blommlstlin b Imkt i pru tonilerVinoeli i de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK GArnlÈoen GOUDA De MAJOOR COMMANDEEBEND OFFICIER te Goada zal op DINSDAG 18 JDNI e k des middags te UH if ure te zgneu bureele aan de Varkenmarkt onder nadere goedkenring van den Minister van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 6Q O0O KG schoonbrandende SleeokoleD 115 HL Cokes 8 000 stuks laogc Turven 800 korte 8 000 Vuurmakers of looveel meer of minder als zal biyken npodig te zgn gedurende het tydvak 1 October 1907 tot en met 30 September 1908 ten behoeve van de militaire gehouwen en inrichtingen te Gonda De voorwaarden van levering met de wtjiigingen zyn tegen den prys van viéttien eenUm f 0 16 per exemplaar verkrygbaar by de Firma de Oefrr VATS CLtlEF te s Gravenhage Alleen de inschryver wiens pryzen voor de geheele levering het meest voordeelig zgn zal geacht worden voor de minste pryzen te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen by den Ie Luitenant Kwartiermeeiter Bureel Jeruzalemstraat Gonda 8 Juni 1907 De Majoor Commandeerend Officier A L BOONACKER Rijwielen Aangehoudeo door de Douaneu 90 stuks Ie klas Engelsche HeeretiB uiielen met nikkelen wielen 2 remmen freewheel spatborden Dnnlop of Continentaihanden voor ƒ 6S en ï dito voor Dameê zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor 7S gewone pryzen f 125 en f 140 met volle garantie Vraag een rgwiel franco op zicht vry biyvend Brieven letters O C Lnthersohe Burgwal 22 Den Haag B kr OBd Twloon I Mêmiita aMiuDaku7 r liAdlun l cJi iiw BtU Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens eJ uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN vik Een onlangs geheel vernieuwd WOOIVUUIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1346 groot 27 Centiaren Betaaldag 8 Augustas aanvaarding 1 September 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd ACAOI WORMERVEER Zenuw en Maaglijders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van odraper briefkaartwont dit hoekje franco per poat toegezonden door BLOKFOELB Boakhan Zaltbommel Wk seker zyn wa d Sofet Clkel CMM oDtvanoan teanw geetald an na val proEfcemhHn hi ta xéMuèm Dr Miobaaüii m iMw I i da beat maoUoea in hit nUk lOMd étahhÜMaMnt B CMrft 8loQ wok I Knbn thctir In viarkiDta hnMk Den BfcdMhOio h Bit ndk t poadar i ar ta h Ghoirihht P i geneeakncbte daifc m f vd m 3iaiih edK ad iMte I ftbnrfkn T ifa w U 4 moMMMto m n 9 mn rirMtegwi nnrf W mt M JuliN MlinlMIk V materdom CahvatnuU ItS Hrt Correspondentschap van mOSOUOamOW Ned vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiKKZWAOEK Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn