Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1907

i Zaterdag 15 Juni 1007 46ste Jaargang o i0358 fiOUMHE COURANT DiieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TalelooR i1 St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer J 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd s Teletot n o 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maandeji is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 m HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes KanierB groote Keaken drooge Kelder linke Tuin Voorzien van Gas en Water leiding Te bevragen B 89 DE OOEDKOOP8TE ê DE MEEST PHACTISCHE 1 DE MEEST VOLLEDIGE f MOBEBLAWEM hn hnsliaf HÏa Aar ITirnrift T z Q bestUt die der Firma WELBON THE LADIMS JOVBNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBR met een gratis geknipt patroon THE BA ZAAB OP CHILD BESa WABHlOSa Kiudermodes met rele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proe nummer AUe met koêtel Holt Bijvoegsel gen i aar Van alle in deze bladen voorkomende modelion zp GEKNIPTE PATHONEN met Uoll verklaring Ir p p tegen vooraitbetaling va f 0 60 vêrkrijgbi MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegesonden Kan ingegeven morden in Ktjie Thee MeUc Likeur Abeint Bier Water of in fiet toedeel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iete van afweet flU COZA POMDEB be it de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ot de dochter van den yerslaalde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit beboet te weten waaraan hy zjjne redding te danken heeft Bet COZA POEDMB heelt het hniseIjik gelnk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en bet leven van talloozen mat menig jaar verlengd Het Instituut Waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onfchadelgk te zijn Correspondentie in alle talan der wereld COZAINSTITVTE rrag Z d Verkrggbaar in flesschen SO ets 7S et an 1 l S by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AHKEBI F AD EICHTEE Co Eotterdam Te Gouda bfj 0 LÜGEB Apotheker Harkt en bjj WOLFF Co Westhaven 19a Wacht U voor namaakselsy Het Coza Poeder is het eegigs aldoend Klddel tegen dronkenschap vlX CIRCUS voorheen PFLaGING Rotterdam Directie HENRI TER HALL ZOWBAG 16 JL ll en volgende avonden GASTVOOHSTELLINGEN van Hel NederlaDdscbe Operette Ensemble van Amsterdam Openings Voorstelling W ff ERMENIE groote Komische Operette Het tIemeUehap be$laat ul $ circa 30 Perionen Prijzen als g ewoon Reductiekaarten geldig behalve Zondagen FIRWERDAJIliMAH Grootste détail wijnhandelaren in NEDERLAND DEPOT te GOUDA bU F i i BOORI VAK mkM AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET o so per flesch per anker van 45 4 39 Ht Ebtèphe Medoc La Rose Ludon Petit Bourgogne Graves Blanc Hant Sauternes Witte Bergerac Niersteiner RUdesheimer Omliggende plaatsen welke aan Spoor gelegen zgn knnnen met den laatsten trein nog bereikt worden Sanguiiiose VInuin Sangulnosnni In vaeno Zuiver plantaardig i bloed makend middel De Sangninoae verdient voor velen verre de voorkeur boven de gewone Staalpreparaten Waarom P Gewone Btaalpillen bederven de maag benemen de eetlust maken dikwijls het bloed onzuiver de banguinose versterkt de maag wekt de eetlust op zuivert en verrijkt het bloed Daarom is jutat n het voorjaar een fUnka Sangninosekunr zoo aan te raden Zes flacons Sanguinose doen wonderen aan het gansche gestel Haar zorg dat gö de echte Sanguinose krijgt uit de labriek van Den Haag VAN DAM Co Prüs per flacon 1 1 50 6 fl I 8 12 fl I 15 Voor allen di6 Igden aan een zwakke borst Is het middel Vggenhonig voor Hoestenden 1 1 per flacon Te Gouda Firma WOLF F Co Westhaven VAy DAM Jb Co den Haag ADVMTMTIffl in alle Couranteii worden aangenomen door het Tenenlle Burean vta A BUINKNAN 4 ZMN SENIIDEFOT TAN TEES Veu worlt ve i elit op t eitK te IcUah UIT HBT MaOUEIJN TAH VI HAVENSWAAY ZONEN QORINCHGH Deze THEEËN worden BaU rerd in verzegelde pakjes T a twee en een hal en een Ned oiti met vermelding van Nommer n IPrga voorzien van nevenstaanr iMerk volgens de Wet gedep i neerd Zich tot de nitvoeiiDg van m eerde orders aaubev ende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geachUUerde l or treilen Peinlure BogaerlM Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ougevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAhBJo Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen tgn Ailaaw OBovartroSen Prof Dr Liebera welbekend I ar i Ac T txi2 I fl Ml AUmu echt met Fsbrielumerk I FB L tot ToortdnrendOf rsdioiUe cii Mkere genezing van atle H t de meeat hardnekkige xenuW utiekten ooral ontstaan door I afdwalingen op jeugdigen leeftflJ icta e ifenezing van elke zwakte Bloeb liacht Benaawdheid Hoofdpgn I Migraine Hartklopping Maagp n I slechte spyarertering Onrennogen I Tmpotenz Pollutione enz UitI roerige prospectassen Irrij rcr esoli fl 1 ft S fl S i dubbeleflowb I n Ci y ICeDtraa Depdt Matth v d Vogte ZaUbonim ID putt M ülébau Se Go Rotterdam r Happel VGraTcnliage Ilalmmant do Jong J Gtn Rotter an W Iff fc Co ïoada n bji alle droG stea p ii w Mé IVoord Urabanlscb Schoeoeo LaarzenmagaztJD KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiSn en aangemeten werk Vereeolglng ARNE ZORG Aldecling BHOKKEIVHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ÖOÜDA Deze inrichting stalt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan miogegoeden voor goedkoope prgien te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereenigiqg Armentorg Wi é en Gevoselle Van al heden en verder dagelgks varsch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Dniven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendars Haevleesch enz enz tegen de meest sterk conearraerande prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aVTTELINa Poeier Oosterstraat 18 BOTTKRDAM Telephoon Intarc No 2031 Ooads Dnik ru A BBIMKUAN Zx KE ISGEV I G üe BURGEMEESTKk van GOUDA brengt bij dcM ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den lan Juni 1907 executoir zijn verklaard De Kohieren Noa 6 en 7 der Personeele belasting dienst 1907 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den btj de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyo van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 14 Juni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UulteDlaDdscli Overzicht Naar de Politische Correspondenz van geloofwaardige zgde uit Kairo verneemt is de verhonding tnssclien Abbas pasja en Gorst den nieuwen vertegenwoordiger van Engeland veel beter dan die met Lord Cromer Om wat langer met iorst samen te werken heeft de chedive zi n Europeesche reis van begin tot einde dezer maand uitgesteld Ia hetzelUa bericht wordt tegengesproken dat de chedive van den zomer koning Edoard zal ontmoeten De chedive zal ziJn reis ook niet tot Engeland uitstrekken Van het oordeel van de pers van Transoranje over de grondwet deelt Reuter de Engelscbe bladen slechts dat van de Friend en do Bloemfontein Post mede Vreemd genoeg zegt de Friend eens het Boerenblad dat de Oranjerivier Kolonie nn zoo vrg zal zijn als de oude Vrijstaat en dat het voortaan zal gaan als van ouds maar nog beter en heeft de Post bet anti Boerenblad nog aan merking te maken op de beperking in zake de inboorllDgeo Maar misschien verzwggt Reuter de kritiek van de Friend Evenwel even vrg als de oude Vrijstaat is sterk gezegd Fischer ec Hertzog hebben zich tegenover een verslaggever van Reuter nog afkeurend er over uitgelaten dat de rgksregeering de kolonie gebnkt laat onder I aar aandeel van de leening van £ 35 000 000 indertijd Transvaal en Transoranje opgelegd Bi de behandeling vi n het regeerings FEVILLETOK NAAR VEILIGE REEDE 4 K Ik kan het geheim niet langer voor grootma bewaren en toch wil het mg niet over de lippen haar te bekennen dat er iemand is dien ik even liefheb als haar Neen ik zou t niet kunnen 1 Zg peinst verder terwgl zg geduldig wacht op hem Van tgd tot tgd glimlacht zg bg de gedachte wat verwonderd gezicht grootma zal zetten als zg hoort dat kleine Dodo wier gouvernante eerst voor eenige weken heenging verloofd is Grootma moet het oom zeggen Maar waarom keek die gisteren zoo boos F Zg wacht nog steeds vol verwachting ziet zg door de groene twijgen van haar schuilhoekje maar niemand verschynt Reeds komen de tranen baar in da oogen Waar zou hg toch blgvenf Do Do Dorothea I hoort zyplotseling roepen Verschrikt springt zg op Grootma I Het is zakar reeds lang atanstydl Of zon hy er zgnP Ving dl am hinde gljjdt hat Taartoigje ontwerp tegen wijnvervalsching in de Fransche Kamer blijkt al meer en meer hoe uiterst moeilijk dit vraagstuk is op te lossen Het tegen ontwerp van Janrès ia met overgroote meerderheid verworpen bg vergissing zoide de voorzitter eerst dat het met 605 tegen 65 stemmen was aangenomen I Het bevatte eigenlijk niets anders dan een algemeene verklaring onteigening voor Staatsrekening op 1 Juli e k van alle wijngaarden die niet door de eigenaars zelven worden bebouwd overdracht der exploitatie aan de wijnbouwers onder Staatstoezicht de wgnhandel geheel Staatsbedrgf en evenzoo onteigening van de suikerindustrie en de alcoholindustrie en verkoop alles nader bjj de wet te regelen I Maar na de afstemming daarvan lokte ook het ontwerp der regeering tal van bezwaren nit Het wil de vervalschingen met suiker weren door de sniker voor wg ngebruik zwaar te belasten wat ernstig verzet van de afgevaardigden uit het noorden waar vele suikerfabrieken zgn uitlokte en de klacht dat men het noorden aan het zuiden opofferen zou En tegen verwatering van wjjn wil het ontwerp waken door aangifte van de wgnprodnctie en aflevering voor te schrijven onder scherpe controle wat weder werd bestHden als een hatelgke inquisitie als bi de aailiangigeinkomstenbelasting De minister van financiën gal ook te kennen dat veel kwaad ia gesticht door de hooge invoerrechten die Frankrjgk heft dns door het protectionisme dat het bnilenland er toe gebracht heeft do Fransche wgnen hoog te belasten en aldus den afzet daar sterk heeft doen afnemen Ook bleek het uiterst moeilijk te zijn de wijnvervalsching by den kleinhandel tegen te gaan wat de rogeering wil bereiken door bet getal vergunningen te beperken waartegen ook weer bedenkingen rezen Een uiterst moeilijk vraagstuk dus Dat de betrekkingen tusschen de Ver eenigde Staten en Japan in ofSciense kringen gunstiger beoordeeld worden dan in de opgewonden redevoeringen en moties van Japansche chauvinisten is opnieuw duidelijk geworden uit de verklaringen van regeeringszijde in New York en in Tokio De Evening Post meldt dat zoowel in het departement van baitenlandsche zaken als in de Japansche ambassade de verklaring werd afgelegd dat tusschen Japan en de Vereenigde Staten besliste overeenstemming heerscht on dat de publicatie van ophitsende mededeelingen daaraan niets zal veranderen Minister Root weigerde beslist elke mededeeling omdat hij geen voedsel geven wil aan de verspreiders van verontrustende be naar den kleinen steiger met haastige schreden volgt zg het steile pad naar het slot en weldra staat zg voor een oude dame die lachend neerziet op het bekoorlgke jonge meisje dat eenige verontschuldigingen sta elt Je hebt op den vgver gevaren nietwaar Ik wilde je opzoeken doch het klauteren valt mg te zwaar Maar komt nu het diner staat al tien minuten gereed Heb je geen eetlust lieve Dodo sloeg den arm om grootma en beiden begaven zich naar de koele eetzaal vanwaar men een vrg uitzicht had over vgver en bosschen Aan de overzgde stak de ronde toren van het groote slot Dornfels met zyn ranken vlaggestok tegen den helderblauwen hemel af Daarheen staart zg nn met droeven blik en een trek van teleurstelling ligt om den fijnen mond nu zg tegenover de oudo douairière heeft plaats genomen Grootma was vriendelgk als altgd en scheen de opgewekte bigmoedigheid die anders altgd uit Dodo s lieve gelaat sprak volstrekt niet te missen Zy praatte over het feest an toen na het opdienen van het dessert de bedienden zich verwyderd hadden zeide grootma juist toen Dodo een sappige aardbei mat n zilveren lepeltje in stukkan daalde léH richten Een ander hooggeplaatst ambtenaar zeide ZeH als de regeering voor verwikkelingen mJH Japan vreesde zou geen officieel persoov dat erkennen Integendeel zouden de amMtnaron de hoop uitspreken dat alles goed 1 afioopen Maar beslist kan worden vetklaard dat Japan geenerlei klacht tagea Vereenigde Staten heeft geuit d it er geeif verwikkelingen bestaan tusschen de beide o gendheden en dat er ook geen ge vaar isJvoor oorlog Ondalks deze verklaringen is er in NewYork i g steeds geen gebrek aan allerlei geruchten men sprak er gisteren van dat de regeeritt de vloot in den Stillen Oceaan versterkt nn dat in allerijl kolenschepen werden betracht voor de regeering Een groot bankier in Wallstreet telefoneerde aan een der dagbladbnreaui om te vragen of het waar was dat Japan den oorlog had verklaard aan de Vereenigde Staten Op de beurs Tepon de koersen drie punten en meer achteruit voornamelijk voor spoorwegfondsen die met den Pacific in verbinding staan Maar de regeering spreekt alle geruchten beslist tiigen En dat doen ook de Japansche gezant te Washington en die te Parijs Qisteren nog verklaarde Kurino dat de betrekkingen tkiuhW de Vereenigde Staten en Japan volstrekt niet gespannen zgn en dat volkomen overeenstemming heerscht tusschen de beide landen In een artikel van Q Davenay in de Figaro wordt beweerd dat Johan Orth nog in leven isl Zooals men weet verdween aartshertog Johan Nepomuk Salvator zoon van Leopold II groothertog van Toskane en van Marie Antoinette der beide Siciliën in 1891 van bet Oostenrijksche hof Daarna liep het gerucht dat hij in de nieuwe wereld rondzwierf onder den naam Johan Orth maar men hoorde zoo langen tjjd niets meer van hem dat men algemeen aannam dat de aartshertog ergens in Zuid Amerika den dood gevonden had Onlangs lezen we in de Figaro kwam een boek van medewerker iarzon getiteld Johan Orth licht in de duisternis verspreiden De auteur verzekerde er o a in dat Johan Orth in 1900 nog in leven was Den 6en Jnni I l nu kwam dr Quintana zoon van den vroegeren president der Argentijnsche republiek uit Buenos Ayres te Parijs aan en hij vertelde den heer Öarzon dat Johan Orth komende nit een der La Als je vandaag niet zoolang in jebootje op den viker waart gebleven zou jeoom Hendrik ew mrman hier ontmoet hebben Hermajr beeft my vele groeten voorje opgedrage hg is nu al op weg naarBeriyn om Kg het eerste garderegiment Elirrl daar lag het lepeltje op den grond en doodelgk verschrikt zag haar kleinkind de spreekster aan Dodo mgn lieveling Je bent ziek wat scheelt je O niets grootma stamelde het meisje de warmte ik weet zelf niet jy hebt je zonder twgfel gisteravond by het dansen te veel overspannen Ga naarje kamer en zie wat te slapen Als u t goedvindt grootma klinkthet toonloos van haar lippen Met wankelende schreden verlaat zg de eetzaal bezorgd nageöogd door de bejaarde dame die zich voorneemt haar bg een volgende gelegenheid niet zoo veel te laten dansen Maar n paar uur rust zal haar welopfrisscben denkt de goede oude dame Neen dan was ik in mgn jengd anders Ikdanste den godganscheiyken nacht door Maar die zwakpoppetjes van tegenwoordig Met deze ontboezeming besloot de douairière haar eenzaam diner en trok zich daarna in haar kamar terug om haar dagaiykieb Plata havens zich aan boord bevond van de Araguaya die den volgenden dag Cherbonrg zon aandoen En Zaterdag I I zoo verzekert de heer Davenay werd de heer Qarzon aan bet station SaintLazare te Pargs door dr Quintana aan den aartshertog voorgesteld Denzeltden avond vertrok Johan Orth naar Engeland Als een lawine die voortdurend toeneemt in omvang groeit do staking dor gemeenteraden en gemeentebesturen in Zuid Frankrijk Prefecten en onder prefecten in de Zuidelijke departementen ontvangen sinds tweo dagen stapels telegrammen van burgemeesters en gemeenteraden die hun ontslag aankondigen Gisteravond was hun aantal volgens een mededeeling in de Figaro reeds tot 160 gestegen Honderd vijftig gemeentebesturen in de departementen Ande Hérault PyranéesOrientales en Qard hebbeu hun mandaat neergelegd Een toestand van vrijwillige anarchie ontetaat daardoor die de ernstigste gevolgen kan hebbon Minister Clemencean heeft aan de prefecten in die deiartementen bevel gezonden het gevraagde ontslag niet te vorleenen Volgens de wettelgko bepalingen zuHan de gemeenteraden en de burgemeesters dan nog twee maanden verantwoordelgk zjin voor alles wat gebeurt doordat zij hnnns functies niet waarnemen De wet bepaalt dat de loden van den gemeenteraad by weigering van hun ontslag verplicht zyn nog vier weken in hun ambt te bljjvan Na verloop van dien termgn knnnen zjj voor de tweede maal hun ontslagaanvrage inzenden na vier weken treedt dan het ontslag vanzelf in werking Verspreide Berichten FïlMKBUK Te Nantes dient nu een proces tegen twee andere leden vun den Algeraeenen Arbeidsbond die tot plundering root en moord zonden opgezet hebben Tegen het vonnis van Bonaqnet on Levy wordt door brutale aanplakbiljetten te Pargs geprotesteerd Hedenavond wordt het Daensche konings paar te Ptirys verwacht Dinsdag komt de koning van Siam incognito middagslaapje te houden HOOFDSTUK III Intusscben lag Dorothea in haar kamertje op de sofa het gelaat diep in de knssens gedrukt zy wilde niets meer hoeren of zien van deze afschnwelgke wereld en het arme hoofdje kende tdechte ééoe gedachte Hg ia weg zonder afscheid Waarom Hg wist immers dat ik hem wachtte Waarom kwam hy niet En gisteren nog zeide hg my lief te hebben l oven alles ter wereld Met geen woord had hg er van gerept dat bg soldaat zou worden en dat reeds zoo spoedig O het arme kind was zoo ongelukkig I En niemand kon zg haar leed klagen Want tegenover grootma ontbrak baar de moed en een andere vertrouweling had zg niet Arme kleine Dodo Als men moet twgfelen aan hetgeen men rotsvast geloofde als zoete verwachtingen vervliegen als ydele Inchtkasteelen o dan doorleeft men bange uren Reeds vulde de schemering het kleine vertrek en nog steeds lag zy in dezelfde bonding Wordt vervolgd S j 4