Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1907

dienst 70 Koninkl Nederl LocaalSpoorweg Mg Willem IIIcum div 130 Solosche Tramweg Mg 61 Tramweg Mg de Meierjj 80 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM T K H K MAANDAG 8 JUNI Staattleemn fen PoHTüOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 8 Serie fr 2500 3 59 i RusLAXD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74V 74 CoLüHBiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24i u BypolheekBanken BankenAandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Ütrechtsche Hypb DoiTgCHlAHD Te Siebenlehn in Salisen zgn 13 menschen gearresteerd die ten doel hadden han heele stad te verbranden Maar met stukjes en beetjes Zg vonden de stad te leelgk en wilden ze nn op kosten der assarantiemaatschappgeu doen verbonwen Daartoe hadden de heeren een vrijwillig brandweerkorps gevormd dat brand stichtte en pogingen tot blasscben van andere brandweerlieden verhinderde I Emoeund In Rolland is met een meerderheid van 850 Btemmen tegen den liberaal de conservatiet Gretton tot lid van het Lagerhuis gekozen De New York HeraId correspondeat te Londen preekt over een voorgenomen ontmoeting van koning Edaard met czaar Alexander in de Oostzee Deitemarken Ook de Deensche regeering gaat strenge bepalingen maken om den toevloed van Rossische revolntionnairen te keeren Rusland Stolypin heeft den doeroapresident gevraagd zoo spoedig mogelijk over de uitlevering van acht doeina afgevaardigden te laten beraad Blagen die wegens misdrijven zijn aangeklaagd De sociaal democratan hebben een ontwerp ingediend op volkomen vrgheid van elk Rnssisch onderdaan om een vergadering te houden Beambten die vergaderingen ontbinden zouden gestraft moeten worden met 6 maanden gevangenisstraf Aan het politiedepartement te Petersburg is zooals de Petit Bleu bericht een afdeeling opgericht welke speciaal ten doel heeft de linkache doemaleden in het oog te honden Op den gevangenisdirecteur te Irkoetsk over wiens optreden destijds in de doemais geïnterpelleerd is een vergeefsche moordaanslag gepleegd MlBOKKO Het korps dijilomaten heeft de door hot Maghzen met een Duitsche firma afgesloten overeenkomst voor den aanleg van riolen en oen wandelbonlevard te Tanger ongeldig verklaard BINNENLAND 8 laten verkiezi ngen NOORD HOLLAND Enkhnizen Gekozen Bljjs aftr R K ïensen aftr antirev en Bos R Kath Zaandam K do Boer Gz aftr lib 2482 P B J Ferf aftr lib 2314 K de Vries Cz antirev 1287 K Baas Cz antirev 1268 J E W Dugs aocdem 1227 A H Gerhard soc dera 1178 Alzoo herstemming tussohen de heeren De Boer Ferf De Vries en Baas Hoorn Gekozen de heeren Wonder en Van der Zande beiden aftr lib We es p Gekozen Heemskei k antirev en De Jong Schonwenburg chr hiat Schagen Gekozen Wonder aftr lib en Trupman lib Haarlemmermeer Herstemming tusschen Evelijn lib en Van Meeteren antirev Pnrmerend Gekozen Kaaskooper aftr lib Den Helder Herstemmingtnsschen Staalman chr dem en Zurmnehlen lib N i e n w e r A m s t e 1 Gekozen Coljjn Kath V e I B e n Gekozen Goes Katb Haarlem Mr W A Thooft aftr lib 1990 mr A A v d Merach aftr lib 2088 W De Vries Gz antirev 2014 G L Bnve R K 2123 A H Gerhard soc em 778 J Joosten soc dem 691 Das herstemming tnsB ben de vier eerstgenoemden Amsterdam District I Gekozen de heeren Caroli en v d Wall Bake beiden aftr lib District II Prof mr P A Diepenhorst antirev 834 A H Gerhard soc dem 665 D Goedkoop lib 976 H J van Ogirop R K 705 mr H Smeenge lih 682 4 P Staalman chr dem 108 C Thomassen soc dem 470 Alzoo herstemming tnsschen de heeren Diepenhorst Goedkoop Van Ogtrop en Sraeengo District III J Hoizinga antirev 1514 prof mr D Josephns Jitta aftr lib 2491 S 1 Pothuis soc dera 3133 P J T M Schrijver R K 1481 H Wertheim vrjjz dem 2398 W M Wlbant soc dera 3142 Alzoo herstemming tnsschen de hoeren Wibant Pothuis litta on Wertheim District IV H J Hijmans aftr lib en G A Loeft aftr lib beiden bjj enkele candidaatstelling gekozen District V Tjjo H van Eeghen antirev 2322 Job Ingenohl aftr vri z dem 8482 J 8 Van KDJjkhol loc dain 1638 mr dr C F Schoch chr liist 2062 J W Sleel soc dem 1465 G P Wgnmalen aftr lib 2668 Alzoo herstemming tnsschen de heeren Wgnmalen Ingenohl Van Eeghen en Schoch District VI Gekozen de heeren Van Eeghen en Sillem beiden aftr lib District VII Dr P J Barnouw lib Jan ter Haar Jr aftr Cbr hist M De Vries Cz antirev Gekozen de heeren Ter Haar en De Vries District VIII Prof mr D P D Fabins aftr antirev 11B8 Ph H Rnppert Jr Chr hist 1037 P Nolting vrijz dem 1286 J C Schogt lib 994 A P Staalman chr dem 141 Gekozen de heer Nolting en herstemming tnsschen de heeren Fabius en Rnppert District IX Tgo H van Eeghen antirev 3374 A J Joling R K 3163 J L M Ketelaar aftr vrijz dem 2972 C Thomassen soc dem 2587 W H Vliegen soc dem 2674 K C Wiersma aftr vrijz dom 2663 Alzoo herstemming tnsschen de hesren Van Eeghen Jolin Ketelaar en Vliegen UTRECHT ü t r e c h 1 1 Uitgebracht 6085 stemmen van onwaarde 31 geldige stemmen 6053 volstrekte meerderheid 3027 Bilderdgk antirev 2370 Elom van Geel antirev 2355 Van Bolhuis aftr lib 2730 Coblgn aftr lib 2428 Fokker vrjjz dem 564 Gerritsen soc dem 688 Jelles soc dem 605 Kettlitz lib 2034 M indels soc dcin 1187 Fagay aftr lib 2639 Van Sasse vno YsBolt R K 2226 Van t Veer soc dem 584 Herstemming tnsschen de heeren Bilderdgk Blom van Geel Van Bolhms Coblgn Kettlitz Mendels Ragay en Sasse van Ysselt dus 4 liberalen 3 kerkelglcen en 1 sociaaldemocraat Utrecht II Uitgebracht 4507 stemmen 34 van onwaarde 4473 geldige atemmon volstrekte meerderheid 2237 Van Andel antirev aftr 1967 Gerritsen soc dem 869 Kol van Ouwerkerk lib 1280 Mendels soc dem 1355 Molengraaf vrgz dem aftr 1279 Roijaards lib 1210 Van Sasse van Ysselt R K 1861 Van t Veer soc dem 775 Herstem i ing tnsschen de heeren Van Andel Kol van Ouwerkerk Mendels Molengraaf Rogaards en Sasse van Ysselt dns 2 liberalen 1 vrijzinnig democraat 2 kerkelgken en 1 sociaal democraat In Utrecht komen dus alle vrijzinnige candidateo in herstemming terwijl in Amersfoort 1 zetel verloren ging Amerongen bleef aan de kerkeljjken Brenkelen Bjj enkele candidaatstelling zijn herkozen de aftredende leden G H L baron Van Bootzelaer J Van der Bgl F A R A baron Van Ittersnm F L S F baron van Tuyil van Serooskerken van Zuylen IJ s e 18 t e i n Bg enkele candidaatntel ling de aftredende leden herkozen jhr J J Van Asch van Wijck jhr mr W E Bosch van OudAmelisweerd J P Kleinsmit Amerongen Gekozen Van Beeck Calkoen a r aftredend Van Loon a r Schimmelpenninck chr hist aftredend en Van de Westeringh a r Amersfoort Gekozen Tan Beeck Calkoen a r Lothen van Doelen Qrothe chr hist en Hamers R K allen aftredend De aftredende liberaal mr A J de Beanfort is n i el herkozen GELDERLAND Arnhem Brandt cleric 3088 Helsdingen S D A P 860 Van Pallandt lib 3055 Sanders S D A P 536 Scheldius cleric 3402 De Wilde lib 2169 zoodat beratemming moet plaats hebben tusschen de heeren Scheidins Brandt Van Pallandt en Do Wilde Oldenbroek Herkozen baron Van Heemstra rechts 2569 baron Van Wassenaar van Gatwgck r bts 2457 Ede Herkozen fioyaards rechts 2987 en Sanders aftr rechts 2914 Nijmegen Bjj enkele candidaatstelling gekozen S J Arntz te Milligen aftr en W J J Verstraaten burgemeester van Benningen beiden R K candidaten van Recht voor Allen Eist Bij enkele candidaatntelling zijn gekozen de heeren W M Helmlch te Hnissen aftredend P T Vos te Eist eu H A Pauwen te Westpanuerden allen Kaflióffek Z a I t B o m m e 1 Bj enkele candidaatstelling is gekozen da heer H O Van Os lib aftr Doesburg Gekozen Brants aftr rechts 2193 Koning liberaal kreeg 1713 V o o r a t Gekozen MoUenrs lib en Van der Feltz liberaal en herstemming tnsschen De Bruin aftr rechts en Van Lennep liberaal Zntpben Herstemming tusschen Van Nagell tot Ampsen aftr lib 2017 Van Voorthuysen vrjjz dem 1348 Rutgers rechts 1643 en Roeterdink rechts 1523 0VERIJ8EL Deventer De beid aftredende liberale leden W H i baron van Heemstraen de heer P Stoffel zjjn bjl enkele candidaatitelling herkozen I Steenwijk De aftredende leden J Tromp Meesters en J H Tromp Meesters werden bij enkele candidaatstelling verkazen verklaard In de vacature Van Diggelen is gekozen de heer Stroin lib üldenzaal BiJ enkele candidaatstelling gekozen de heeren G Johannik en J M baron Van Voorst tot Voorst E K on aftr Enschede 12 942 kiezers Uitgebracht 10929 stemmen E Jacobs aftr 3104 R A de Monchy Sr 2765 en H J E van Heek 3068 allen lib G Bonaink aftr 3050 J F Tghof 2799 en G J Jeths 2419 allen soc dem G Elhorst aftr antirev 5383 Alzoo herstemming tusschen de drie liberalen en de heeren Bennink Tghof en Elhorst D a 1 f s e n Herkozen de beer J Huisman rechts Ommen Herkozen baron van Pallandt rechts en in de plaats van Zwgz links de heer Berends rechts Zwartslni Herkozen J H Post rechts Kampen Gekozen prof Noordtzjj en Ten Kate beiden rechts De heer Jules van Hasselt lib is dus niet herkozen Zwolle Herstemming tnsschen de heeren F do Herder vrjjz dem 1484 Lohnis lib 1454 Van Schuilenbnrg antirev 1360 en Cromme R K 1359 Almelo Herkozen de heeren Van der Vegte rechts en van Alphen rechts en gekozen in plaats van mr 0 Jannink lib de heer Röring rechts E a a 1 1 e Herkozen de heeren D J V d Vegte en Schoemaker beiden rechts M a r c u I o Herstemming tusschen de heeren A H Ter Horst aftr lib en Heilersig aftr lib Kok S D A P en Rohaan S D A P De vrijzinnigen verloren du zetels in Kampen Ommen en Almelo te zamen 3 De Staten van Overgsel zjjn dus naar rechts om Men meldt nit s Gravenhage De minister van Rappard ia na de ondergane geneeskundige behandeling in de residentie teruggekeerd en heeft gisteren aan het departement van oorlog zjjn werkzaamheden hervat Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Ct van gisteravond nit Amsterdam Voor de bnreelen van Handelsblad en Nieuws van den Dag nam een steeds aangroeiende menigte hedenavond met belangstelling kennis van de inkomende telegrammen een belangstelling die zich gaandeweg op rumoerige wjjze uitte tengevolge van do teleurstelling aan den eenen en van de voldoening over den uitslag aan den anderen kant Uit de nabij Hot Nienws gelegen katholieke sociëteit Gonzaga werd met zooveel warmte gedemonstreerd dat dit een heftige tegendemonstratie uitlokte welke tusschenkomst der politie noodig maakte Uit Bloemendaal meldt men aan de Avp Het jonge meisje nit Leiden dat eenigen tijd geleden aldaar op den Rjjnsburgerweg door de tram gegrepen gewond en in een sloot geworpen werd omdat zj een hond wilde redden is sedert hersteld thans naar Bloemendaal teruggekeerd naar de dame die zg in de huishouding assistentie verleende Woensdagmor en on heeft dit meisje opnieuw thans waarschijnlijk een nog ernstiger ongeluk getroffen Bjj het bereiden van boenwas in do keukon vatte de vloeistof in den pot vlam en door den schrik elke bezinning verliezende goot zjj den brandenden inhoud uit in den gootsteen waarbij terstond haar kleeren in brand geraakten Gillend liep zg de gang dóór de deur nit naar bniten waarb ziJ al meer en meer als in vlammen gehuld werd Eindelijk neergevallen en in huis gedragen bleken de vele brandwonden aan het bovenlijf van dien aard te ziJn dat er weinig hoop bestaat voor het behoud van haar leven En slagersbediende te Haarlem had zich ten opzichte der gelden van zjjn patroon niet nauwgezet gedragen waarvan aangifte by de politie het gevolg was Aanhonding volgde en toen bleek tevens dat hg een half jaar geleden van het reg grenadiers en jagers was gedeserteerd Hg is nn aan de militaire autoriteit overgegeven en naar zijn garnizoen overgebracht om voor de desertie terecht te staan Men herinnert zich dat onlangs de opvoering van de operette de Mikado in Engeland verboden werd omdat de Japansche bondgenooten aan den inhoud van het zangspel aanstoot hadden genomen De Daily Mail vertelt nn het niet onaardige voorval dat de Engeliche admiraal Noël met zijn ataf en de hooge militairen nit Chattam die dezer dagen gasten waren van den Japaniebtn admiraal Jjulno op het vlaggeschip Tsnknba daar na den maaltijd werden verrast met muziekstukken uit de verboden oporettte Do scheepskapelmeoater antwoordde te zijner verdediging alleendat t goede muziek was die van Sullivan Alle Chattammers lachen om dit voorvalzegt t blad De 2e luitensnt B van het 4e reg htateo te Deventer zal eerstdaags voor den ktgn raad te Leeuwarden terechtutaan beschuldigd van mishandeling van den heer P welke mishandeling den lautsten dag der kermisweek te Deventer plaats had nadat de heer P hem op het onbetamelgke van zgn handelwijze tegenover een dame had gewezen Dinsdagavond omstreeks 11 uur stonden voor de uitstalling van maison van Teeffelen in de Jonker Fransstraat te Rotterdam een heer en een dame inlicht kostuum en met witten hoed toen plotseling hoed en kostuum met inkt beklad werden Onmiddellijk werd een agent gewaarschuwd die met den huiseigenaar het bovenhuis binnenging Bjj onderzoek bleek dat een 15 jarige knaap nit een zolderraam met inkt naarde voorbijgangers had gegooid De knaap hield zich bil de komst der politie slapende doch viel spoedig door de mand Proces verbaal werd opgemaakt In de vergadering vsn het hoofdheBtaut van den Middenstandsbond te Ng megeu z jn mededeelingen gedaan omtrent den stand der voorbereiding van de middenstandslentoonstelling te Amsterdam waarvoor reeds vele aanvragen tot deelneming zijn ingekomen Omtrent de vaststelling van datam en jaar 1908 of 1909 kon echter nog geen besluit worden genomen UitOadenbosch wordt aan Het Vaderland geschreven Heden werd geheel onze anders zoo stille plaats in opschudding gebracht door een paar beschonken miliciens verlotgangers die hedenmorgen inspectie gemaakt hadden en een drietal broers do beruchte V s Het operatieveld was natuurlijk de Gribus Na eerst aan het bakkeleien te zjjn gegaan met bnn zwager H zoodat deze de vlucht moest nemen gingen de heeren naar huis Om hun roes nit te slapen P Och neen Nog beladen met hun schoenzakjes en gestoken in hun uniform waaraan zg niet meer gewoon waren was het hun te moeilijk danig te opereeren zoodat zü naar huis gingen om zich te verkleeden en een paar bijlen mede te brengen Het eerste wat het ontgelden moest was het hnis van genoemden zwager H Zij konden hier niet binnen en besloten daarom om de deur en een raam uit te slaan Zij bewerkten het huis dan ook zoo dat men binnen eenige minuten niets meer bemerkte van deur of raam Gelukkig was H die nuchter was langs den achterkant met vronw en kinderen knnnen vluchten Toen de woestelingen binnen waren en hnn prooi niet konden vinden hadden zij om hnn gemoed te koelen den ganschen huisraad zooal stoelen tafel beelden kast enz tot honderd stukken geslagen Nn haar het huis hunner ouders Na eerst een beetje nitgerust te zijn werd dit huisje bewerkt op dezelfde manier als dat van hnn zwager doch bierbg had nog een verwonding plaats De oude vader welke dicht in de buurt alles had gadegeslagen kon dit toch niet langer aanzien en besloot dan ook kost wat kost hieraan een einde te maken hü probeerde dan ook zgn zonen tot kalmte aan te manen doch inplaats van kalmer werden zg woester zelfs nam een der beestachtige kerels zjjn bgl en sloeg zgn ouden vader zoo op ziJn schender dat deze bewusteloos in elkander zakte en nog zon hij niet opgehouden zijn waren niet juist de marechanssees op het terrein verschonen die hen zonder meer direct met de sabel maar gingen bewrken waarin de marechaussees dan ook groot gelijk hadden want dezen kennen hun mannetjes wel Een spannend oogenblik was dan ook deze hevige strjjd doch het duurde slechts kort want de brigadier en de marechaussee beiden goed ervaard in het schermen wisten de woestelingen zoodanig met de sabel te bewerken dat een paar der gebroeders V bewusteloos neervielen De inmiddels toegeschoten gemeente politie verleende assistentie door een paar naar de amigo te slepen terwijl lie marechaussee ook een voor haar rekening nam Het is te hopen dat joffroaw jnstitia deze honden van menschen eens duchtig zal onderhanden nemen zoodat hnn de verdere lust tot vechten zal overgaan Als curiositeit zij nog gemeld dat de ergste der drie broeders V namelijk H V van beroep arbeider en oud 28 jaar van zgn leeftijd ongeveer 12 jaar reeds achter slot en grendel beeft gezeten telkens voor vechtpartijen en dronkenschap De Amsterdamsche boomen langs de grachten en ook die in veraohillende stadstaintjes litten duig in de rtips Vooral de Elandsgracht toekent sterk Daar zaten ze gisteravond opt groote hoepen langs de dannere takken en waren van den beganen grond goed waar te nemen Dat het in de oudere boomen langs de hoofdgrachten ook krioelt bewijzen de ontelbare zwarte stukjes excrementen welke onder de boomen liggen t Is of er het een of andere zaad is uitgeworpen Nog nooit waren er zooveel rupsen in Amsterdam Waar ze vandaan komen F Wat wiJ er van zagen zgn uitsluitend ringelrnpsen en deze hebben reeds het geheele voorjaar huisgehouden in onze iepen Verloden zomer hebbon de ringelrupsvlinders hare eitjes gelegd om de dunne takjes der boomen Zg kleefden die om de takjes vast in een spiraal waarvan de windingen dicht aaneensloten zoodat er ringetjes ontstonden Aan die ringetjes welke nit een 100 of 150 eitjes bestaan hebben rups en vlinder haar naam te danken Die eitjes overwinteren En dat ze de strengste koude knnnen verdragen onze lezers herinneren zich de koude Januaridagen toen het 10 11 gr Celsius vroor dat bewijzen ze thans door de tairgke aanwezigheid der rnpsen Op de Elandsgracht staan boomen die nu al zoo goed als kaal zijn De vlinders die nit de poppen komen gaan al spoedig eieren leggen om de takjes zoodat als het den rnpsen wat meeloopt er het volgende jaar nog wol oen vgttigmaal zooveel zullen zijn als nn Dat ziel er dus voor 1908 goed uit Het zal daarom zaak zijn op dit oogenblik te dooden wat te doeden is want anders is het t volgende jaar nog veel erger Voor dit voorjaar i de kogel toch al door de kerk maar nu moeten wij zorgen dat 1908 ons geen parten speelt Van Publieke Werken afd Gemeentebeplantingen is men reeds bezig alleen wil het ons toeschgnen dat men voor dit werk mannetjes te kort komt het bestrijden moet binnen enkele dagen afloopen anders zjjn de rupsen verpopt en dan helpt niets meer Een rups in een cocon zit veilig als een roofdier in een kasteel In 1908 moeten de bestrijdingsmiddelen wat vroeger worden toegepast in Mei bjjv Zelfs in April moet men er al op bedacht ign Het kwaad is wel te stuiten eu voor ondergang zijp onze boomen best te bewaren als er maar mannetjes genoeg aan gezet worden Zou de brandweer niet een handje knnnen belpen f Die weet kianig met de waterleiding te werken N v d Dag Twee rgke Amerikanen Johnson nit Californië en Blake uit Philadelphia maakten met hnn vronw een plezierreis naar Engeland Van Oxford wilden zjj een bezoek brengen aaa het huis van Shakespeare te Strafford onAvon waartoe zg een antomobiel huurden die bestuurd werd door den chautfenr Thomas Kent Op hnn weg moesten zjj een zeer stellen heuvel afdalen Sunrising Hill waar 2 jaren geleden 2 ingenieurs in een automobiel waren omgekomen Juist op dezelfde plaats reed de automobiel met de twee Amerikaansche echtparen in duizelingwekkende vaart tegen eeu steen veranderde daardoor van richting en kwam terecht in een greppel Johnson werd de hersenpan verbrijzeld zoodat h j terstond dood was Blake en de chauffeur zp zoo ernstig gewond dat er ook voor hen weinig hoop bestaat de beide dames ofschoon ook zwaar gekwetst hoopt men nog te knnnen redden Te IJmniden is aangespoeld het Igk van een onbekend manspersoon 35 ii 40 jaar Het werd hij de pier drijvende gevonden Het was gekleed in donkerblauw costunm en gele schoenen Op het lijk bevond zich een brieventasch waarin een naamkaartje met H van Aken 2e Schngtstraat 92 Het is vermoedelijk afkomstig van de Berlin Stadsnienws GOUDA 14 Juni 1907 Liet het zich aanvenkelgk aanzien dat tengevolge van de tnsschen de kerkelijken en de vrijzinnigen gesloten overeenkomst om bij de aanstaande Gemeenteraadsverkiezing elkanders candidaten niet te bestrgden geen stemming noodig zou zgn thans zal dit vermoedelgk wel het geval zgn aangezien de sociaaldemocraten voor het eerst alhier met eigen candidaten zoo mogelgk in alle 3 districten zullen uitkomen Onze stadgenoot de heer Kennen is aangezocht tot mede oprichting eener nieuwe MaatschappyBrOnwerii in Duitschlacd en zal ala Directeur van genoemde bronwerg optreden en Gouda metterwoon verlaten Heden morgen werd aanbeateed de leve ring van aardappelen ten behoeve van het garnizoen alhier Ingeschreven werd door W Kreeuwon voor f 2 18 en A A C V Asch 2 12 p H L Aan laatstgenoemde is de levering voor loopig gegund Aan de Technische Hoogeschool te Delft slaagde voor het propaedentisch examen van scheikundig ingenieur Mejuffr N de Raadt alhier Door den kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente te Ameide is van het Classicaal Bestnnr van Gouda bericht ontvangen dat de kerkeraad volkomen in zijn recht was om de namen der 4 meisjes die bij den Nederl Protestantenbond behooren en in Sliedrecht belgdenis hebben afgelegd niet in te schrgven in het lidmatenboek BoDEORAVEN Do commissarisseo der Koningin in do Provincie Zuid Holland heeft aan den heer W Poolman arts te LangeRnige Weide op diens verzoek met ingang van 1 Augustus 1907 eervol ontslag verleend als lid van de Gezondheidscommissie alhier 334ate staats loterij 5o Klasse Trekking van Vrgdag 14 Juni No 15664 premie van f 3000 19164 f 200 8625 f 100 Prijzen van f 70 134 4296 9468 14107 16294 18334 19485 571 590311897 15085 16385 18659 20787 2052 635812565 15394 17433 19400 Amsterdam 11 Juni 1900 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wü O devolgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsche Bankinstelling voor Waarden belast met vruchtgebruik en periodieke nitkearingen 130 pCt Residentie Hypotheekbank voor Nederland 90 Stedelijke Hypotheekbank Offerte Cultuur Mij Balapoelang 112 pCt 5 pCt Oblig Cultuur Mg Gending 97 J Aand Cultuur Mg Goenoeng Boo leud 115 Cultuur Mij Kayoe Enak 21 Gew aand Cnltnur MiJ Lawoo 35 Aand Handelsvereen Gorontalo 55 Fransch Holl Oliefabrieken Calvo Delft 105 ütrechtsche Brood en Meel fabriek 60 HoUandsche Maats tot hetmaken van werken in gewapend Beton 140 Handel en Industrie Maats Cuiacao 96 4pCt Oblig Idem Idem 97 Aand Koninklijke Mg de Schelde Scheepsbouw en Werktuigentabr te Vlissingen Offerte 5 pCt Oblig Mij tot Exploitatie van het American Hotel 95 pCt Aand Verzekeringsbank Kosmos 100 Amsterdams Zee en BrandAssurantie Mg 160 v Citgest Schuld Paleis voor iolksvlijt 18 Opr aand Cultuur Mjj Maren f 2 75 Javasche Cultuur Mjj 59 Residentie Hypotheekb voor Nederland 40 Serajoedal Stoomtr Mg 400 Droogdok M Tandjong Phiok 410 AANGEBODEN 4 pCt Oblig Nationale Credietbank f 100 Bod 4V pCt OU Nederlandsche Crediet en Voorschotbank Bod 3 pCt Oblig Noord Brabantsche Mij voor Gemeentecrediet 92 pCt Aand Wissel en Eflectenbank 2de Serie 100 Pretoria Hypotheek Mij 105 Cultnar Mü Batoe Mandi Bod Cnltnur Mjj Goenoeng Malang ex dividend 200 Kina Cultuur MJ Preanger 115 5 pCt Oblig Crediet en Handels veraeniging Banda 100 pCt 5 Oblig Moluksche Handelsvennootschap 101 Aand Twentsche Chemicaliën Handelsvennootschap Bod i l pCt Oblig IJzergietery en Emaillerfabrieken Vnlcaansoord v h Raesfeldt de Both4 Co 79 pCt Aand Stearinekaarsenfabriek Gouda Bod Courant het Vaderland 40 pCt Hij tot exploitatie van den eurocBoachen havea en Brng 4 954 101 3 97 4 100 4 99 4 100 Pandb ffestlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Seïieepvaart Maatsehappijen Pand Holland GulfStv MiJ 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvjegtemingeu Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMiJ A 367 Premieleeningen baibOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende J i i iö en COSTUMES worden tot veel vermiqderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOPFEN met daarbij passende GA RNEERINGEN Fredikbenrt bU cle Rem Dstrantaohe Qereformeerde QemeeDte albler Zondag 16 Juni s morgens 10 unr Ds E LAURILLARD Em Pred Amsterdam APVEKT E TIEN VIOLONGBL Ondergeteekende beveelt zich aan tot het geven van grondig Violoncel onderriclit Adres MeJ JOB OVWESEBL Raam 195 tlllenw onovertrollen I j Prof Dr Liebor welbekend I m I ISIUW SBACBT UIXIS I AllMn wht met Ftbriekimerk U tot voortdurende radicale rn 1 zekere genezing van a le zelt I de meest hardnekkige zenuW I ziekteHf ooral ontstaan d or afdwalingen op jeagdigcn leeffgj ftaie genezing van elke zwakte BIlah tdcht Benauwdheid Hoofdpgn j Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte spjavertering OnvohBMon Impotenz Pollotione enz A UitI roerige proBpaotasien S I rnj i por 8e ih J 1 8 Si dubbele ïoMh I II I Oentrml Dep6t Matlh d Vegte Zaltbomnu I O pSti M Ol an fc Co Botterdsm F Happel Gr enhage Halmnaai de Joog J Gxn Rotter am WcUf k Co Oourla ca faü alle dropitea Openbare Verkoopiig TK GOUOA op MAANDAG 8 JOLI 1907 s morgens el aren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN Een onlangs geheel vernieuird WOO UIJIS in de Aaltje Baksteeg te Gonda wijk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Betaaldag 8 Augustus aanvaarding 1 September 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóAr de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Vereeniging AllNË ZOKG Afdeeling BIIOHKENHDIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging drmetmorg s a Ë m wi s J lt BHÏUMatlEK 4 Verkrijgbaar in Sosschen 50 ets 7S ct on f l iS bil H H Apothekers en Drogistou Let op het merk ANKEBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUGEH Apotheker Markt en bjj WOLFF A Co Westhaven 198 Onnavolgbaar zjjn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oUeeerf getchUOerae fortreUeu l eint reBogaerti Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigachriften gratU op aanvraag Boxtel B BOOA ERI3 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT KnnBthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen zjjn Schoen cd UarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk VAN Blommlstein s Inkt volkomen ONSCHADELIJK