Goudsche Courant, maandag 17 juni 1907

FERWERDAJimN Grrootete détaü Avijnhandelaren in NEDERLAND Maandag 17 Juni 1007 40ste Jaargang l o 10359 fiouDSCHE mmrnï J ieuw8 en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken DEPOT te OODDA bU F J J BOON VAN OSTADË Telefoon ü 81 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tcletoi n So De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maandea is 1 25 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nr mmers VIJF GENTEN AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET 0 80 per flesch per anker van 45 8 3 Prjjjzen netto a Contant Voor FEKSTEHJKE GELECJENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug gave van de ong eopende flesschen per flesch St Eslèphe Medoc O 6 J La Rose Ludon 0 72 Petit Boorgügne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niorsteiner 0 72 BlWesbeimer 1 08 HUIS TE HUUR Hcerenliuis Oostbaven B 88 Zes Kamera grooto Konken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Wattr leiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza goeder wordt gratis toegezonden Kan inmgeven worden in Kojie Thee Melk Likeur Aoéint Bier Water of m het voedsel zonder dat liet noodiff is dat de dronkaard er iets van afweet Het COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjjn absint enz by den dronkaard op te wekken Het COZA POMDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zniter of de dochter van den verstaalde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patient ooit behoef te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Het i OZA POBDÜJÏ heeft het huiseli k geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelokkig gemaakt en het loven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld cozAiNSTinTE ca r g a Waclit U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoend middel tpgen dronkenschap tirt j t be t oaitehadelyfcite eo g makkelykste poetamlddel voor Heeren en vooral dames en Klnderschoenwerk M f Isdc Appretuur van C M Milller Cft P Berlin Beuth Str 14 Men lette goed itil op naam en fabrieksmerk Varkriribitr ky Na r ii WinktHari In laheinwtrk luttnia a n rwiiwi it wiwMl DM t i W akr MMs JlnibMi per flesch Oude Roode Port 108 Extra Oude Roode Port 1 44 Oude Witte Port l OÖ Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior l il Vermoutb Dom Bellahdi 117 DE GOEDKOOPSTE A DE MEEST PRACTISOHE f DE MEEST VOLLEDIGE ziJn beslist die der Pirma UELDOIW XHB LADIES JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEU f met oen gratis geknipt patroon THE BAZAAB OM CHILÜ BEN S FASH IONS f Kiudermodes met vele gratis ge É kninte natronen T è knipte patronen rUAAUT Vw BoeliliandeiomProefnummer m Alle met kantel HoU Bljooegiiel a Tan alle in deze bladen voorkomende A modellen z jn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen i vooraitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag ê EEHIQIEFOTVAHTIEE fleii woriU VQtAoeht p t tf ËltK te lettuii DIT HBT MaOUUN VAN VI IIAVE SWAAY 7ME OORINCHBl Deze THËEEN worden atgele ferd in verzegelde pakjes van iii twêe n een half en een Ned ons met vermelding ran Nommer er tPrys voorzien van neveuataan JMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de aitvoeiin ran ge eerde orders aanbev ende J C BIJL voorheen J BBEEBAAET U Apiiuw en Maag iijders wordt nit overtaiging als een werkelgke hulp in den nood het boek am bevolen Na ontvangst van adrea per bnefkaartnor t dt boekje iranco per post toegezondeu do r ULOKPOEL S üookhan Zaltbomrn 1 Gonda Drak van A BRINKMAN Zn rmiSSEMT EN BiEm S TE SOüIi De door den Reehter CJotnmissaris in de faillissementen van den boedel ran wijlen J A BIEZEN AAR en van M E VAN CATZ weduwe A J Biezenaab g oedgekeurde eerste uitdeelingslijsten zijn door onderg eteekenden heden ter griffie der ArrondisscraeutsRechtbank te Rotterdam en van het Kantong ereeht te Gouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen ter kostelooze inlage van de schuldeisehers te liggen Curatoren Mr 8 J L VAN AALTEN Jk Rotterdam Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda Mr F H KRANENBURG Gouda 14 Juni 1907 Egïil nie u w é delicatesse DE JONG 1 CHOCOLAT AUX NOTX m 30 Cents per tablet acmatogeeiJ Poedervorm U het eenig ste helpend middel tegen nioeriarmoede nieekmicht Xenuwatwttkte Hoofaptfneu Blapelooiheta Onmackten rermagertng en rermiMdering Her Uehaamtkrachleu aemalogeeii in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAT06EBN IN POEDERVOHM is het praeperaat wat ü sooediir ireneest HAEMATOGEEN IN POEDEHVOEM wordt aanbevolen door H H olfctSrT Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f i 60 Ecnige labrikanien II H v SCIUIK Co Den Haag S M WOLFP Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN vIk 7L onl ÜOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJssel li U VAN ibi Sm S hooj lu ven B y WIJK P W y EDE Oudewater A SCHEER Haaew S T HAF it I BIVP P SPEK Moereapelk D v D STAR 7 i HEIJDEN Waddingsveen PA DS GROOT A DE JONGB Oadeutater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKEIJ Ben hop liandteoJeexiinQ xuet rood lotterv WAARSCHÜWINö Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klaosteraanoto Paulo AOdlJ bestaat niet dua Slrohp van geenerlei waarde OIKCCTEUÜDt i VICTOR A BROHf OBtRlAHHSWII gï werkriiflbaar Maatschappij tot Exploitatie van de Fietoria Brm Kantoor voor Nederland Boomplea éO BoUerdam M M V L00i Dubbele Buurt 18 Vi If 1 GlSFirrERU etc Iele U f V h Maga ijti van de nieuwste Gasornaiiienten Baden en Geizers met zekerheldskraau fiutfa perclia slancen voor tmn Iceukon en liliish gebruik KEi MISGEVI G BURGEMEESTER en WËMHOUDERS van GOUDA brenRen ter algemeene kennis dat op Maandag den 17n Juni oanstaande aanvangende d s vooriniddags ten lü are eene Algemeene Collecte met open schalen aan de huizon zal geschiedcir ten behoeve van het Eonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden Namens de Commissie von bedoeld fonds brengen zu den ingezetenen in herinnering dat de Collecte plaats heeft niet om datgene te doen waartoe do Staat verplicht is maar om Buitengewone Belooningen uit te reiken aan hen die bö de verschillende oorlogen zoowel in 1815 en 1831 als bg die in onze Oost Indische bezittingen löf en leven voor het Vaderland hebben veil gehad waarom zu vertrouwen dat een ieder door het schenken van oene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gonda 5 Jnni 1907 Burgemeester en Wethoaders voornoemd E h MARTENS De Secretaris BROUWER Strijd is plicht Als een meusch in het nauw zit is luj ailiclit evenzeer geneigd tot malle dingen als de kat in het hpreekwoord En als de verkiezingen voor de deur staan of reeds op den drempel dan is er een kerkelijke pers die voor niets staat Dat IS ook nu weer gebleken Wij nemen daarbij het begrip pers in engeren of ruimeren zin en rekenen er in het laatste geval ook toe de pamfletten die van kerkelijke zijde in duizendtallen worden verspreid Zeker als vele verkiezingspamfletten is dat een nameloos goedje en veroorlooft zich een spreker of debatter van vrijzinnige zijde het de heeren van rechts onder den neus te duwen dan hoort men het doorgaans met groote verontwaardiging verloochenen Intusschen blijft het de kiezers bereiken en wordt niets gedaan om zich den blaam FËViLLETOX NAAR VEILIGE REEDE 5 Mevrouw de barones laat vragen ofdo frenle uitgerust is boodschapt eensklapsde oude dienstmaagd Ach neen antwoordt Dodo zonder hethoofdje uit het kussen op te beffen Ik laatgrootma verzoeken mü te verontschuldigen Ik heb zulk een hevige hoofdpijn goedeChristiane Ga zeg het toch ik kanook niets eten ik wil alleen maarslapen I Z j was weder alleen met haar droeve gedachten Langzamerhand werd het duister en eindeiyk stond z j op trad aan het venster en drukte het hoofdje tegen het rnit Jaist kwam de maan te voorschijn en zag lachend neder op het liefelijke landschap Zij opende beide ramen een wonderlijk zachte en geurige lucht stroomde haar tegemoet De linden ruiken zoo heerlgk 1 fluisterdezij zacht Een oogenblik aarzeling toen sloop zij de deur uit bereikte ongezien het terras en itond wtldia diep ademhal nd in deo tnin van leugen en laster metterdaad van den hals te schuiven Het argument waarmede men dan vooral ten plattenlande den eenvoudigen hoer of ambachtsman of arbeider van de vrijzinnigen tracht af te houden of tot db kerkelijke coalitie te brengen is dat de vrijzinnigen gedreven worden door geloofiliaat en dat zij eenmaal het bewind vast in handen hebbend de geloovigen zullen belagen Dat die verdachtmaking vloekt met de historie doet er iuinder toe Men speculeert er op dat de gewone burger noch s lands geschiedenis noch die der wereldbeschaving voldoende kent Dat is doorgaans ook zoo en men heeft licht gewonnen spel Niet slechts in pamfletten wordt dit helsche vuurtje van godsdiensttwist gestookt De kerkelijke dagbladpers doet er braaf aan mee Vooraan natuurlijk de Standaard Dat heft dan een klaagzang aan van verdrukking en vervolging zóó indroevig dat men heusch medelijden krijgt met do eonscifentie van den schrijver die aldus tegen beter weten in zijn groot talent verlaagt tot demagogie van de ergste soort Of moet men aannemen dat er inderdaad een volkomen gemis aan historische kennis is aan de rechterzijde Is men vergeten de eeuwenlange wanhopige worsteling tussclien de gelotiven die nóg voortduurt ondanks alle op winst beluste politieke coalities Weet men niet dat de volmaakte vrijheid van geloof die in West Europa thans algemeen wordt aanvaard tegen de clericale heerschzucht van verschillende kleur IS doorge et door de Uberalisten Eu ih men van protestantsche zijde er zich zoo weinig meer van bewujt dat het protestantisme zijn oorsprong vond uit de grondgedachte die nu in alle landen door de linksche partijen moet verdedigd worden ook tegen de protestantsche geestdrijvers in nL de vrijheid der persoonlijke overtuiging ook in zake des geloofs Daaraan te moeten herinneren zoo onder de oude lindeboomen In de donkere schaduw gaat zij dieper bet park in uit het kleine prieel waar zjj voorbijgaat klinkt halfluid gelach en gefluister Mijn Lise mijn schatjel hoorde zgeenmannestem zeggen Lise zucht Dodo smartelijk Lisemet baar minnaar ik wist niet dat dievroolijke meid een vrijer had Ja dieis nu gelukkig hiJ zit naast haar enik Ach lag ik maar in het familiegraf by miin moeder Hoor daar klinken haar de tonen van een barmonika in bet oor Lise a vrger speelt zjjn meisje een liedje voor nu valt Lise zingend in Dodo verstaat elk woord begeleid met een eenvoudige ietwat seutimenteele volksmelodie Ik ben nu zoo treurig zoo bitter bedroefd Ik heb niemand ter wereld die mgner behoeft Dood is mijn moeder mijn liefste is heen Hó heeft in den vreemde n and re gevreën Nu weent Dorothea n And re gevreën herhaalt Lise Het leed was ook zoo treurig en met den zakdoek tegen het gelaat gedrukt zinkt Dodo op het vochtige gras neder en legt het hooldja tegen den itam van een lindeboom noodig scherp en nadrukkelijk is een droeve plicht voor den waren vrijzinnigen Maar een plicht die niet ontloopen mag worden al kan hij slechts uoode worden aanvaard Niets zouden de vrijzinnigen Uever willen tlan het verleden te laten rusten Omdat er V oor hen beschaming in ligt Dat allerminst Maar omdat zij liever den blik Slaan naar de toekomst Omdat zij vooruit willen en de strijd voor den vooruitgang heel het denken en handelen in beslag behoort te nemen Dat dit niet mogelijk nog Is dat telkens en telkens weer de strijd wordt overgebracht op een terrein waarop niet gestreden behoorde te worden toont juist hoe noodzakelijk het is een eind te maken kan t zijn voor goqd aan de verderfelijke antitheseleuze Twee wijzen gaf De Nederlander onlangs aan waarop een dergelijk shibboleth uit den weg kan worden geruimd Als de eerste noemde het blad dat men de tegenpartij een definitieve nederlaag toebrengt Jt weede is deze dat men andere vraagstukken naar voren tracht te hrengi n Het featstc ipiddel is zeker het beste Ook volgens De Nederlander Ook naar onze meeuing Maar dan kan de liefde niet van éón kant komen Wat baat het of wij de rechterzijde sinds jaar en dag toeroepen Staakt toch uw politiek die scheuring brengt onder het volk Er is zooveel te doen om de nooden te lenigen om te zwaren druk te verhchten om licht te brengen waar zooveel duisternis nog is Wat baat het of wij oproepen om met ons te arbeiden aan de gezonde ontwikkeling van ons staatsieven van onze maatschappelijke verhoudingen Daar zijn groote vraagstukken die steeds dringender om oplossing roepen en voor die oplossing is noodig dat de voorstanders van rechts en van links niet tegenover elkaar blijven staan maar zij aan zij den strijd aangorden voor den vooruitgang Daar is het kiesrecht Rechts schuift Daar klinkt het achter haar Freule Dorothea Waar bljjlt n P In bet heele buis heb ik n gezocht en in den tnin ook Mijn hemel zit u daar op den grond f ü zult koü vatten I Dodo richtte zich op en haar betraande oogen staarden naar de oude vrouw Selle die haar met ontzetting aanzag Maar lieve freule uw dun japonnetje is heelemaal nat van de dauw handen en hoofd gloeien Maak dat u naar bed komt Drinkt camille Wacht dat zal u troosten Hij heeft mg het briefje van ochtend voor u gegeven met de hartelykBte groeten Ik heb er den geheelen dag mee rondgeloopen eer ik n vond Maar nu gauw naar bedl vermaant de oude nog eens Maar dat was overbodig want Dodo is reeds ver weg en vliegt met den brief aan haar borst gedrukt naar het slot zoodat Lise on haar vrijer bjjna meenen een geest te zien die in de maneschijn voorbgzneeft De oude barones kon den slaap niat vatten Allerlei vermoedens drongen zich bg haar op Wat scheelde haar lieveling toohP Het was haar gisteren niet ontgaan dat HeiDan en Dodo ateedi in eikaars gezel liet ter zijde voor de antithese Daar zijn de sociale wetten Rechts heeft liever den schoolstrijd Daar is de verlichting der militaire lasten Rechts volhardt in de antithese coalitie Zoo ging het onder Kuyperiaansch bewind Zoo gaat het nog altijd en zoo zal het blijven gaan Totdat het eerste middel van De Nederlander zijn werking zal hebben gedaan Totdat het gelukt zal zijn de antithesepartij voor goed te verslaan haar door de kracht van het stembiljet te tooiien dat de antithese bij het Nederlandsche volk geen genade kan vinden Eerst dan zal de tijd gekomen zijn waaro l de oogen en de ooren aan de recliterzijde zullen opengaan eerst dan zal men de teekenen des tijds leeren zien de roepstem van het volk verstaan dat vraagt dat roept dat eischt voorziening in lang gevoelde behoeften Nu wij dit schrijven hebben wij reeds een gedeelte van den strijd meegemaakt Nog is de geheele uitslag niet te voorzien niet met zekerheid te voorzien Wij kunnen nog sleclits hopen op de herstemmingen Dit alleen weten wij dat de rechterzijde een hoog een gevaarlijk spel speelt Zij schijnt niet te kunnen beseffen dat de vrijzinnigen strijden voor en schoon ideaal dat van oudsher was het ideaal van ons volk de volle vrijheid voor iedere overtuiging voor iedere meening geloovige als ongeloovige Er zal een tijd komen dat de strijd bitter en zonder genade zal moeten worden gestreden Geen vrijzinnige die dit wil die er niet voor huivert Dien bitteren strijd te voorkomen is juist ons eenig streven en zal dat steeds blijven Maar daarvan mogen wy dan ook niet aflaten Dat streven eischt aller kracht en inspanning De antithese moet weg om voor scherper antithese ons volk te bewaren Om m te luiden een tijdperk van rustigen schap waren dat als het meisje danste zgn oogen haar overal volgden dat zü er zoo gelukkig had uitgezien En heden die schrik dat bleek worden toen haar zijn vertrek werd meegedeeld I Ook Herman was toen biJ afscheid nam van de oude dame zeer terneergeslagen geweest en het scheen wel dat er tusschen vader en zoon een zekere koelheid heerschte En toen zg haar kleinzoon gevraagd had loe hg zoo opeens tot dat besluit was gekomen had hij geantwoord Popa wil liet zoo Toen beet hij zich op de lippen zgn blikken dwaalden nog even zoekend rond en daarna fluisterde hiJ zacht Groet Dodo duizendmaal Daarop waren b iden vertrokken terwijl de baron haar nog gezegd had dat hg haar eerstdaags wenschte te spreken Dus Dudo en Herman hadden elkaar liet gekregen I Maar dat was immers onmogel ki Dodo dat kind wier gouvernante pas vgf weken geleden ontslagen was Meen wie weet wat er tusschen vader en voon was voorgevallen Zg kende den baron en diens onbuigzaren wil waarvoor zgzelf menigmaal had moeten zwichten tfordl ttnolgd