Goudsche Courant, maandag 17 juni 1907

WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOmi KM KK rABRIEKEI Voedert uw Vee met de xuivere murwe merk Ster en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parij 1900 Negen Gouden Medaille BMtrijding van Bloedarmoede Bleekzaoht Malaria Binnenkooru Algemeene Zwakte voortdurende HoofdpUn en Oebrek aan eetliut De Echte EINADRUPPELS 7an Dr DE VRIJ I dragen buiten op de roode doos den naam ff NANNING Vaa lette daarop zij üjn overal verkrijgbaar f 0 76 Ook recliistreek en franco van de fabdek tegen inzending van postwissel ü f 0 76 Ohemliohe ïabrtek van Dr H NANNING den Haag Vruft overal Dr H NtlINMe i BIWIT8rAiI i f l SperUterfleMhp er i Uterflesch e70 arbeid aan onverpoosd ijveren voor gestadige en geleidelijke ontwikkeling op elk gebied Strijd is plicht Bultenlaodscb Overzichl Men seint ait Petersburg dd 14 Inni öolowin ontving bedennamiddag om 1 nnr 50 min een eigenhandig geschreven brief van Stolypin kennis gevende dat hg aan de Doema mededeelingen te doen had die geen nitstel konden Ipen Hg verzocht den voorzitter hem onmiddellijk na de opening van de bijeenkomst der Óoema het woord te verleenen en op grond van artikel H de openbaarheid der bijeenkomst op te heffen daar er afgevaardigden deel uitmaakten van de revolationaire etrgdende organisatie zoomede omdat zg betrokken waren bg de voorbereiding van een gewapendeo volksopstand De geheime vergadering der Doema had plaats In den loop der bgeenkomst ver Klaarden naar verlnidt de sociaaldemocraten en de Polen zich tegen het regeeringsvoorstel Van de kadetten was het grootste deel er voor het kleinste er tegen De minderheid verklaarde zoo noodig nit de partij te willen treden Stolypin eischte in de vergadering de onmiddelldke gevangenneming van 16 sociaaldemocratische afgevaardigden zoomede de teestemming om het grootste deel der overige sociaaldemocraten ongeveer 55 gerechtelgk ter vorantwoording te roepen Het heet dat de kadetten het voorstel znllen afstemmen in dat geval zon de ontbinding der Doema volgen Het paleis der Doema is door een sterke afdeeling troepen gendarmen en politie om goven Bargerpersonen worden aangemaand door te loepen Qeneraal Botha znl heden eene verklaring afleggen betreffende de Laboor Ordinance Zgn voornemen is te verklaren dat dit beslait niet zal worden verlengd doch dat de Chineesche koelies bjj het einde van hnn contract tijd znllen worden teruggezonden naar hnn land Qeneraal Botha is van meening dat er voldoende inlandsche werkkrachten voor den mijnarbeid te vinden zgn Dit is geheel in overeenstemming met de woorden der Troonrede waarmede het Transvaelsche parlement op 21 Maart werd geopend Mijne ministère hebben besloten dat het gebruik der Chineesche werkkrachten voor de mgnen zoo spoedig mogelijk zal eindigen Voor het reces deelde minister Smots mede dat de regeering bij de heropening der zitting eene verklaring zon afleggen betreffende haar opvatting van de La nr Ordinance De bedoeling van deze verklaring is dat reeds in het einde dezer maand de eerste Chineezen naar hun land znllen worden teruggezonden Dezer dagen deelde Winston Churchill in het Engelsche Lagerhuis mede dat aan den Rand op 31 Maart 53 409 koelies werkzaam aren Zij waren aangenomen voor drie jaren de eerste pluegen kwamen aan in Juni 1901 de laatste in Januari 1907 De terugkeer van de Chineesche werkkrachten zal zoo worden geregeld dat tegen 1 Januari 1908 19 000 koelies zgn ternggebracht tegen 1 Januari 1909 23 000 en dat op 1 Jannari 1910 alle koelies zullen zijn teruggebracht nit Zuid Afrika naar China Een zekere dr O Hea hing voor als lid van de lersche Club te Londen waartoe b v behooren Lord Dnnraven John Redmond T F O Connor enz Ten slotte trok dr O Hea zich terug omdat hij schreef hij geen lid wilde worden van een club waarin verradars zitten die gejuicht hebben over nederlagen die de Boeren de Britten hadden toegebracht Daarop kreeg hg van Oeddes secretaris van de club een brief waarin deze zinnen voorkomen Het roemruchtigste tgdperk in lerland s geschiedenis is voor mg toen vele zonen lerlands dapper deelnamen aan de verdediging van de Boeren tegen de tirannen en vganden van hnn eigen ras en volk Het toejuichen van de overwinningen der Boeren is onlangs ten volle gerechtvaardigd toen dezelfde menschen die niet beroemd ziJn om hnn nationale eer den flinken generaal gevierd en onthaald hebben die tot mgn innige voldoening vele duizenden vijanden neergelegd heeft in een van de schandelijkste oorlogen die een volk ooit aangegaan is Men begrgpt de woede van het noionistische blad dat dezen brief openbaar naakt Adderengebroedsel vindt het inlke Ieren Het verlnidt dat op de Heilbronsche conferentie betreffende de riviertollen de volgende tarieven ziJn voorgesteld voor den tol op de Elba en reoht van 0 07 pi par I tonkiloneter voor de Wezer van 0 05 pf en voor den Rgn van 0 04 pf Verder zonden ter sprake komen normalisatie van den Main van den Neckar en van de Lahn en de verbetering van het gedeelte van den Rgn tusschen St Ooar en Mainz het Bingerlocb de organisatie van een Zweckverband publiekrechtelgk lichaam tot beheer van de rivierkas enz en de authentieke uitlegging van art 54 van de rgksgrondwet ie de zin dat de invoering van een riviertol daarmee te rijmen valt Vol ea3 een later bericht aan de Hann Kurier is de conferenti op niets uitgeloopen daar er geen eenstemmigheid te bereiken was Met name Baden bleek in zgn verzet tegen den riviertol te volharden De geheele gemeentelgke dienst is gestaakt Zoo Iniden telegrammen nit verschillende gemeenten in de Zaidelg ke departementen aan de Parjjsche bladen De waarschuwing van minister Clemenceau aan de gemeentebesturen dat zij nog twee maanden verantwoordelgk blgven voor den gemeentelijken dienst heeft niet veel gebaat naar het schijnt Zoodra dit ministerieele telegram ontvangen werd in Montpellier riep de burgemeester den demissionairen gemeenteraad bgeen voor een buitengewone spoedzitting Het besluit door den Raad genomen werd aan den prefect medegedeeld in een schrgven luidende Ten vervolge op de ontslagaanvrage die ik u toezond heb ik de eer n mede te deelen dat mijo ambtgenooten van den Gemeenteraad en ik het Raadhuis verlaten en aan u de zorg overlaten in den gemeentelgken dienjt te voorzien waarvan de verantwoordelgkheid van heden af voor uwe rekening komt De ambtenaren zullen van morgen a zich wel naar hunne bureanx begeven maar alleen om het publiek inljchtingen te verschaften Qeen aangifte van geboorte of sterfte Zal worden aangenomen geen officieel stuk worden afgegeven daar geen der ambtenaren gemachtigd is die stukken te teekenen De minister van binnenlandsche zakenontving gisteren de prefecten aan de vieroproerige departementen De prefect van Hérault deelde aan den minister mede dat hij den secretaris generaal der prefectuar belast had in Montpellier als ambtenaar van den bnrgerlgken stand op te treden Minister Clemencean meende dat de prefect dit niet had moeten doen zonder hem te laadplegen want deze benoeming is strijdig met de houding der regeering die de burgemeesters en gemeenteraden verantwoordelgk wil stellen Graaf Julius Andrassy de Hoogaarsche minister bad gisteren een audiëntie bjj den koning in den Hofburg te Weenen Én de omstandigheid dat die audiëntie niet geleid heeft tot de verwachte crisis in Hongarije had een kalmeerenden invloed op de politieke kringen in Boedapest Schijabaar is het verschil tusschen de Kroon en de Hoogaarsche regeering een woordenstrgd maar daarachter staan groote groote belangen en wederzgdsch wantrouwen maakt een toenadering moeilgk Toch weigerde de keizer niet beslist de goedkeuring van de voorstellen die graaf Julius Andrassy hem voorlegde De mogelijkheid bestaat derhalve nog dat een o ilossing gevonden wordt Voorloopig is t d gewonnen en dat is reeds veel Hst is het middel waarmede in de monarchie in de laatste jaren vaak gewerkt werd en dat ook vaak resultaat opleverde In het Hongaarsche Hols van Afgevaardigden werd gisteren met tamelgke zekerbeid verklaard dat een nienwe formule gevonden was waardoor de verschillen van meening tusschen den monarch en de Hongaarsche regeering wellicht kunnen worden uitgewischt Ën dientengevolge acht men den toestand niet langer hopeloos De Hongaarsche regeering wenscht zekerheid te hebben dat het bestuur in Hongarije niet weder zooals onder het kabinet Fejervary zal gevoerd worden met ongrondwettige middelen De koning is het daarmede volkomen eens maar bij acht de waarborgen die graaf Andrassy hem voorstelt niet de juiste De koning verzet zich niet tegen de strekking der hem voorgelegde ontweipen wel tegen hun vorm en inhoud Maar tevens wenscht de koning een crisis te voorkomen die niet alleen voor Hongarije maar ook voor Oostenrijk noodlottig zon kunnen werden En dat is de reden waarom zoo ijverig wordt gezocht naar een bemiddelingsvoorstel Verspreide Berichten DüITSCHHJD De onderminister van koloniën Lindequist gaat 19 dezer naar Zuid West Af rika minister Dtrnbnrg eent 18 JoU nur Ooit Alrlka Wellicht komt er dezen zomer een Amerikaansch eskader in de Dnitsche wateren Na Oent Bielefeld Bg de politie te Bielefeld wordt een vrouw aangesteld voor gevallen waar een lid van het zwakke geslacht beter op haar plaats is dan een man Engeljlkd Een gasoline ontplofflng aan boord van een onderzeesche boot te Portsmouth heeft gisteren het leven gekost aan een luitenant en drie zeeelieden verwondingen bezorgd Weer zgn een aantal woestgnrniters deel uitmakende van den troep die onlangs in E ypte in de zandzee verdwaald is terechtgekomen Mon heeft nu moed ook de overigen te redden OOSTESEUK HONGABIJE De onde Kamer bevatte onder haar 426 leden 96 menschen van adel de nieuwe door algemeen kiesrecht gekozen nog maar 33 op 600 leden RüSUND De roevers van de bank van leening in Petersburg blijken jongens van 18 jaar te zijn geweest twee hunner zijn gedood evenals vier andere personen De militaire commandant van Schadrinsk is doodgeschoten bg uitzondering heeft men den dader gevat Ook de nationale arbeidersbond te Lodz is bezig te trachten orde en rust in de met ondergang bedreigde stad te herstellen Slapelooze Nachten Een inwoner van Waddingsveen geeft onderstaand een geneesmiddel aan dat voo alle Ig ders aan aambeien en prikkelende huiduitslag van groot belang is Da Heer A Slingerland schipper te Waddingsveen meldt 009 Sedert geruimen tijd was mijn vrouw aangedaan met ellendige bloedende aambeien waarvan ziJ veel last en piJn had Toen men mg overal zeide dat Foster s Zalf daarvoor hët middel was liet ik dadelgk een doosje komen en het ia mij zeer aangenaam dat ik U melden kan dat de uitwerking daarvan boven alle verwachting was want na drie dagen reeds bekwam mgn vrouw een groote verlichting en acht dagen later was de hinderlijke kwaal geheel en al verdwenen Ik kan deze zalf dan ook gerust tegen aambeien aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het pnbliek te maken op elke wgze die U goeddunkt Zie toe dat gg de échte Poster s Zalf bekomt dezelfde soort die de Heer Slingerland gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar biJ de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen BINNENLAND 8 taten verkiezing en FRIESLAND Franeker Aantal kiezers 10 946 uitgebrachte stemmen 9236 volstrekte meerderheid 4541 S Brantsma V D 3215 F Dekenga S D 1766 A Draisma de Vries L aftr 3175 Th Dijkstra S D 1647 S Hannema L aftr 3011 J C H van Harinima L 3001 P Hiemstra S D 1561 J Kramer Mz C fl 4307 A V d Meer R K 4301 H Oberman A R 4281 P Peereboom L aftr 3080 H v d Plaats S D 1548 F Terpstra C H 4267 W Tulp A R 4234 L Zandstra S D 1646 Zoodat herstemming moet plaats hebben tnSBchen S Brantsma V D A Draisma de Vries L aftr S Hannema L aftr J C H V Harinxma L P Peereboom L aftr J Kramer C H A v d Meer R K H Oberman A R F Terpstra C H en W Tulp A R D o k k n m Aanlal kiezers 10 687 uitgebrachte geldige stemmen 7730 volstrekte meerderheid 3866 Gekozen J J Benkenkamp A R 4621 stemmen vacature Hoogenboom Herkozen M R van Brnggen C H 4724 mr E J Croles A R 4592 I Nanta A R 4536 en D G Reitsma C H 4632 De tentoonstelling van weefsels en borduurwerken die in het Mnseum van Kunstnijverheid gehouden wordt zal Zondag 16 Juni voor het laatst geopend ziJn Deze tentoonstelling was hoogst aantrekkelgk en werd door talrijke belangstellenden alsmede door een groot aantal leerlingen van inrichting en van onderwijs bezocht Begin Joli zal eene tentoonstelling geopend worden van bnitenlandsch drukwerk met bet doel onder het pnbliek belangstelling en waardeering te wekken voor mooi drukwerk en tevens de groote aantrekkelijk van het boek als kunstwerk in het licht te stellen terwijl het Toomemsn beitMt itu tantoonitelling door eene tentoonstelling van Nedarlandsch drukwerk te laten volgen Gemeng de Berichten Men meldt aan de N R Ct Voor eenigo weken is een lid van des gemeenteraad te Woensel door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant vnn zgn liJnajt schap vervallen verklaard wegens e tlag aan de gemeente Het onderzoek ontreM drie andere leden van gameiden raad is aan Gedeputeerden opgezonden De drie thans verdachten hebben verzocht door Gedopnteerden persoonlgk te worden gehoord Het euvel van levering aan gemeenten door gemeenteraadsleden komt in Noord Brabantsche dorpen veelvuldig voor waaromtrent door gemeenteraden onderzoek zal worden ingesteld Men meldt uit Arnhem Men herinnert zich dat de vergadering der Anti Milit Vereeniging op Sonsbeek Zondag door de politie onlbonden werd Gisterenavond zou Kloosterman uit Rotterdam in café Vooruit weer optreden Donderdagavond kreeg de vereeniging echter bericht dat het bestuur van Vooruit besloten had de zaal niet voor bet doel af te staan Tijd om daarvan mededeeling te doen was er blgkbaar niet althans gisteravond was Kloosterman er en gingen vele menichea naar Vooruit waar zg hoorden dat er geen vergadering zou zgn De politie was er ook en dreigde met ontruiming De aanwezigheid van commissaris hoofd en andere inspecteur rechercheur hoofd en gewone agenten was waarschijnlijk oorzaak dat het geval buitengewoon de aandacht trok en dat zich veel volk voor het café bewoog Men meldt nader uit Enschedé De brand in de fabriek Kremsrsmaten van do flrma van Heek Co bleef bepaald tot het pakhuis Ongeveer 2000 balen meerendeels katoenafval verbrandden De schade is aanzienigk doch wordt gedekt door verzekering bg Engelsche maatschappijen Door het instorten van een muur werd gisteren in de aangrenzende woning van Nico ter Knile eenige schade aangericht Een gedeelte van de brandweer is nog steeds werkzaam bij de smeulende massa Stadsnieuws GOUDA 16 Juni 1907 Heden morgen ten ongeveer 10 uur geraakte de vrouw van S in bet water van de Zeugstraat Een drietal personen de Grnil Verbart en Boer sprongen te water en hadden haar spoedig op het drooge zoodat zg met de schrik en een nat pak vrg kwam Het Bestuur van de Afdeeling Gouda der Soc Dam Arbeiderspartij bericht ons dat de Afdeeling in hare vergadering van Vrgdagavond 14 Juni besloten heeft de namen van hare reeds vroeger gestelde gemeenteraadscandidaten te pnbliceeren Deze zijn Voor district I bureau Markt W M Elshont Raam Schipper en W Kreeuwen Turfmarkt handelaar in aardappelen Voor district II bureau Houtmansgracht W M Elshout en J J van der Paauw Nobelstraat bakkersgezel Voor district III bureau Begentesseplantsoen W M iLlshout en J J van der Paanw De 3e Orgelbespeling in de Groote ol 8t Janskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mejuffrouw A Frank MezzoSopraan Rotterdam Mejnffrouw Joh Zegers de Begl Alt den Haag en den heef M C van Rouveroy van Nieuwaal Tenor den Haag zal plaats hebben op Dinsdag 18 Japi des avonds H uur Het Programma luidt als volgt 1 Praeludium et Fuga Band VIII No 6 J S Bach 2 a Zwei Geistliche Lieder J S Bach b Aria Gottes Zeit J S Bach 3 Sonate Op 11 A G Ritter a AUergro b Andante c Allegro d Andante con moto Allegro Finale 4 a Recitativ und Arie aus Elias F MoDdetohon Barlholdy b Gebot A Stradella c Busslied L van Beethoven 5 Andante Cantabbile 0 Filié uit de2 Sonató J Lemmens 6 a Noël n 2i b Die Könige P CorMtas Vater nnser rebs Gloria in eicelaU Max Eager G a B C o n t r 91 e 15 Juni 1907 12 uur middag Druk 37 m M Lichtkricht 14 66 Kaarsen Warmtegovend 557 caloriën Vermogen Do Goudsche Coöp Vereepiging voor genees heel en verlosk hulp hield gisteren met de leden een leestvergadoring ter gelegenheid van de herdenking van het lO jarig bestaan Ten 8 uur trok een groote schare leden met hunne vrouwen naar don tuin der sociëteit Ons Genoegen waar het feest zou plaats hebben Ten 8 i uur beklom de voorzitter de heer Mulder den katheder heette allen welkom en bracht dank aan den apotheker Latenstein voor zi ne toewgdiug voor deze vereeniging Ook Dr Hoffman werd door spreker dank gezegd dat hij het zinkende schip niet had verlaten toen de andere artsen de vereeniging waren uitgegaan Voorts bracht by den dank der aanwezigen aan de Gemengde Zangvereeniging Gouda die zoo belangeloos eenige nummers op deze feestvergadering zou uitvoeren en bovendien nog eenige nummers meer dan bet programma bevatte zou geven Tevens deelde hij mede dat bericht was ingekomen bjj het bestuur dat van de f 350 die bij de gebr Biezenaar waren gedeponeerd geweest 20 pCt voorloopig zon worden uitbetaald Daarop werden door het zangkoor een paar nummers verdienstelijk uitgevoerd Dr Hoffman die als feestredenaar bereid was gevonden hier het woord te voeren trachtte in oen eer holder betoog uiteen te zetten wal co6poratio was In vroegere tijden waren bet de vakvereenigingen die dan ook uilkeeringen aan zieken gaven thans is dit niet meer zoo men heeft ingezien dat coöperatie de eenige weg is om goede geneeskundige hulp te verkrijgen en daarom worden er ziekenfondsen opgericht op coöperatieven grondslag Hoe is men er toe gekomen om coöperatieve ziekenfondsen op te richten f De menschen uit den arbeidenden stand konden de geneesheer en apotheker niet betalen als de jaarrekening kwam en nu gaat het gemakkelijker om wekelgks iets af te zonderen en daardoor verzekerd te zijn van geneeskundige hulp en goede medicamenten wat toch voor de arbeiders onontbeerlijk is De arbeiders ziekenverzekering is in dh 10 jaar dat dit fonds bestaat hier ter stede zeer vooruitgegaan en verbeterd Het fonds heeft een eigen apotheek en gij leden kunt verzekerd zijn dat de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht wel zeer goed zal toekgken dat ondeugdeiyke medicamenten worden geleverd Onze waarborg daarvoor ligt in de goede controle In den Haag is ook een ziekenfonds met 25000 leden en daaraan is een bakkerij verbonden men hoeft daar een polikliniek en zend ook kinderen nit naar de vacantiekolonie wanneer het ziekenfonds in Gonda nog meer in ledental toeneemt zal men ook hier nog meer kunnen doen moge daarom het coöperatieve ziekenfonds in bloei toenemen Een langdurig applaus volgde op bet gesprokene van Dr Hoffman Daarop beklom de Voorzitter nogmaals den katheder en deelde mede dat de heer van der Ree een der oprichters van het ziekenfonds aanwezig was en dus de uitnoodiging tot deze feestvergadering volgaarne bad aangenomen De heer van der Ree kreeg daarop bet woord en zei e zeer trotsch te zgn dat deze vereeniging zoo in bloei was toegenome nl Hij dankte de heer Latenstein voor hetgeen h als apotheker had gedaan en het geheele bestuur voor de belangelooze waarneming van hunne moeiiyke taak en drukte de wenseh nit dat het fonds in bloei moge toenemen Daarop nam de heer de Mink het woord die hulde bracht aan de bh Rups en de Haan en ook aan Dr Begers voor de betaandeling van n vader De Voonitter daarop het woord nemende meende nog te moeten opmerken dat de tegenwoordige genees eeren allen aanwezig waren en dat de vroegere geneesheeren nooit bij een ledenvergadering waren tegenwoordig geweest Daarop was het woord aan de zangvereeniging die weder een paar nummers gat Deze geheele feestavond slaagde dankzij het mooie weder goed en nog lang zullen de leden aan den avond van den 14n Juni denken By nota van wgziging in het wetsontwerp tot bevordering van de voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Schoonhoven en verzekering van de geregelde exploitatie van de spoorwegen s Gravenhaga Voorburg Leiden en Gonda Ondewater wordt art 2 van dat wetsontwerp gelezen als volgt Uit srgks schatkist wordt voorts ten behoeve van de voltooiing en van den door de na te noemen vennootacbap nit andere oUMm d a d rraUlooM rooriohottM vu ryk provincie en gemeenten reeds tot stand gebrachten aanleg van in art 1 genoemden spoorweg een bedrag van f 435 000 ter leen verstrekt aan de naamlooze vennootschap Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen gevestigd te sGravenhage kantoor houdende te Voorborg onder verplichting harerzyds tot betaling van vier ten honderd s jaars over genoemd bedrag gedurende zestig jaren voor rente en aflossing In de toelichting wordt herinnerd dat in de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 9 Mei jl door den heer Levy het denkbeeld werd geopperd om in de overeenkomst waarbg de in dit wetsontwerp bedoelde nieuwe ryksvoorschotten aan de Maatschappg tot Exploitatie van Tramwegen zullen worden toegekend de bepaling op te nemen dat bg de berekening van den prgs waarvoor de spoorweg Gouda Schoonhoven te allen Igde door den staat zal kunnen worden genaast van de bouwkosten van dien spoorweg niet alleen allo voor den aanlog verleende rentelooze voorschotten en snbsidiën maar ook het geheele ia art 2 van dit wetsontwerp genoemde rentedragende voorschot voor zoover nog niet afgelost in aftrek zal worden gebracht Naar aanleiding van de vragen der heeren Treub en van Styrum heeft de regeering van de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen thans de schriftelijke verzekering ontvangen dat zoowel zg als hare obligati houders hadden besloten om de door den heer Levy aangegeven bepaling te aanvaarden Die bepaling zal derhalve in de met de maatschappg te sluiten nieuwe overeenkomst worden opgenomen Op grond van het advies van den landsKdvocaat schgnt met gerustheid te mogen worden aangenomen dat door de opneming in de overeenTiomst van de door den heer Levy voorgestelde bepaling het daarmede beoogde doel in allo gevallen welke zich laten voorzien zal kunnen worden bereikt Door het aanvaarden van het denkbeeld van den heer Levy verschgnt de bg dit wetsontwerp bedoelde regeling in een geheel ander licht Het bedrag van f 300 000 begrepen in het in art 2 bedoelde rentedragende voorschot zal niet meer gelgk aanvankelijk in de bedoeling lag rechtstreeks bestemd worden tot het bekostigen van de noodzakelijk geachte werken tot vernieuwing en verbetering van de lynen s Gravenhage Voorburg Leiden en Gouda Ondewater al zal dat rentedragende voorschot feitelgk mede blgven strekken tot verzekering van de geregelde exploitatie van die lijnen De regeering heeft het wenschelgk geacht door een wgziging in art 2 van het wetsontwerp aan te brengen duidelgk van de veranderde bedoeling met het rentedragend voorschot te doen bigken Het heeft hg de regeering een punt van ernstige overweging uitgemaakt of het in art 2 van het wetsontwerp genoemde bedrag van bet rentedragende voorschot behoorde te worden verminderd met de som welke noodig werd geacht om de werken tot verdubbeling van het spoor op het baanvak den Haag Voorburg van de Ign Den Haag Leiden nit te voeren Op grond van het advies van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten en uit overweging dat de geregelde betaling van rente en aflossing over het rentedragende voorschot verzekerd mag worden geacht zoodat vermindering van het voorschet met een betrekkelgk gering bedrag niet van overwegend belang is heeft de regeering gemeend geen wyziging van het in art 2 van het weteontwerp genoemde bedrag te moeten aanbrengen By Kon Best is met ingang van 1 Juli benoemd tot burgemeenter der gemeente Enkhnizen P Hoytema van Konijnenbnrg met toekenning van gelgktgdig eervol ontblag als burgemeester der gemeente Bergambacht BsBOAUHACHT Moj H H van der Laan onderwyzeres aan de Ie Openb Lag School alhier heeft tegen 1 September a s eervol ontslag aangevraagd I OSTEK IJHTT Postkantoor te Gonda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder beheorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de Ie helft der maand Juni niet zyn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland A de Kegzer Aalsmeer C Petri Amsterdam J de Jong Haag M Knnshe id H Besemer id A do Stoop Lage Zwalnwe Willemse Utrecht SUvni Alkmade Briefkaarten H Maree Amsterdam H Haanomaajjer Schinkel P B van Leest f G jBouwer Brieven Buitenland B VM Dam Frennickel Traar idem ijeni Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraalkantoor M C HENNEQUIN BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JONL StaaUlMiutujen PoETooAL Oblig 3e Serie fr 050 3 591 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RusiAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 4 74 74 CotmiBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 BypotheekBanken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4Vi lOOVi Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brioibank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4V 101 Bewyzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschapif n Pand Holland Gulf Stv MJ 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvtegUeningeii IiiALW Oblig ZnidItaliaansche8pw IMt A 367 Premieleeninqen bbuois Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZüMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend ffi da j r Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende QABN EERINGEN VERSCHEIDENHEID Te Beriyn is een nienwe geneeswyze by de therapie ingevoerd Prof Klapp beeft namelgk honden bg wie hy kunstmatig ruggegraatsverkromming had aangebracht genezen wanneer men ze eenvoudi liet loepen Op dezelfde wyze vond hy in het loepen op handen en voeten een genezings factor voor den mensch en voornameiyk by iedereen die aan rnggegraatsverkromming leed is da krnipknar met goed gevolg toegepast De stad Sion gesticht door den profeet Elias alias John Alexander Dowie onlangs overleden is aan t achteruitgaan De ontreddering is reeds zoo groot dat men een petitie heeft gezonden naar het hooggerechtshof der Vereenigde Staten om volmaoht te geven aan den algemeenen ontvanger die thans die stad beheert ze onmiddellgk te verknopen BargerlUke Stand GEBOREN 13 Jnni Hendrica Theodora Anthonia ouders B Kalmeger en H T van den Eng Cornells ouders F van der Kemp en J Grendel 14 Simon ouders A van Vliet en N H Luitjes Hendrik Cornells ouders H Spee en T Genengelgk ONDERTROUWD 14 Jnni L H Bol te Moordrecht en B de Jong J de Jong en G van der Linden ADVERTËINTIEIN 3e OHaELEESFELIlTCf IN DE Groote of St Janskerk OP DINSDAG 18 JUNI 1907 des avonds 7i uur door den heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van de dames A FRANK Mezzo Sopraan Rotterdam JOH ZËOËRS DE BEUL Alt den Haag en len Heer M C VAN ROUVEROY VAN NIEUWAAL tenor den Haag Programma s tevens bewgs van toegang zgn tegen betaling van 10 cent verkrggbaar by de Boekhandelaars J vak BENTUM ZOON en by den Koster VIOLONGËL Ondergeteekende beveelt zich aan tot het geven van grondig Violoncol ondemclit Adres Hej JOH OV WEU BBL Raam 195 SAMOSWIJN es eent perfleêeh Aanbevelend FirmaHerman Zoon Rijwielen Aangetaoudeo door de Douaneu sa stuks Ie klas Engelsche fle r nBijwielen met nikkelen wielen 2 reiMagn freewheel spatborden Dunlop of Contiirentalbanden voor 6S en IH dito voor Dames zeer fijn gemonteerd hoogst elegant model voor 75 gewone prQzen f 125 en f 140 met volle garantie Vraag een rywiel franco op zicht vrg blgvend Brieven letters G C Lnthersche Burgwal 22 Den Haag