Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1907

Dinsdag 18 Juni 1007 40ste Jaargang IVo 10360 60ÜMHE COHANT MeuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Telefoon Ho S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tclefoin No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maandea is 1 25 franco per K st ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN DE NOTAEIS N F CAMBIKR VAN NOOTKN TE GOUDA zal op MAANDAG 8 JULI 1907 bu inzet en WOENSDAG 17 JUU d a v by afslag telkens des v m Ij ure in het butel LIE ZALM aan de Markt te Gouda wegene vertrek van ileu eigenaar pnbliok veilen en verkoopen De in volle werking zijnde zeer beklante en naar de eisclien des tyds ingerichte Hollandsche en Beijersche STOOMBIEMOÜWESIJ met BUili on I ISKkl OKUS zoomede Ueereuhuis alles aan elkander te GOUDA aan de Oosthaven op den hoek der Molenwerf Deze brouwerij heeft o a een roerknip Xm 52 U L en een bierketel van raim 100 H L Het pand zal worden geveild in porccolcn zooalB in biljetten en notitiun uitvoorig zul worden omschreven Dugelukb te bezichtigen met toestemming van den eigenaar Nadere intormatidn ton kantore van voornoemden Notaris alwaar van 2 Juni a s af notitiiSn te verkrijgen zy n zoomede ten kantore van notaris F X H SCHRIJVERS te Eindhoven Gariiixoeii GOUDA Do MA 100R JÜMMANDEERENI ÜKWOIEK te Gouda zal op DINSDAG 18 JUNI e k des middags te twaalt ure te zijnon bureole r an de Varkenmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister vaii Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 60 000 KG schoonbrandendc Sleenkoirn 115 IIL Cokvs 8 000 stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vuurniakers of zooveel meer of minder als zal blijken noodig te zijn gedurende het tijdvak 1 October 1907 tot en met 30 September ia08 ten behoeve van de militaire gebonweu en inrichtingen te Gouda Do voorwaarden van levering met de wijzigingen zijn tegen den prijs van vijftien centen f 0 10 por exemplaar verkrijgbaar bij de Firma ile Oebr F AH CLEEV te s Gravenhage Alleen de inschrijver wiens prijzen voor de geheele levering het moest voordcelig z jo zal geacht worden voor de minste prijzen t hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent do levering te bekomen b j den Ie Luitenant Kwartiermeester Bureel Jeruzalemsiraat Gouda 8 Juni 1907 De Majoor Jommtndeerend ütflcier A L BOONACKER Eohte Oude Jenever Nightcap F HOFPK Verkrijgbaar bij PEETEUS z ƒ op cncM en lurkiraml 8anguinose liiiiiii maiiguliiosiiin In vacuo Het best bekende afdoende middel teg en bloedarmoede l leekzucht en zenuwzwakte Hebt gu een blooko kleur Y Ü gÜ gedurig vermoeid f Ontbreekt u de eetlust f Hebt gjj dikwijls hoofdpijn f Slaapt gij slecht Hebt gil Pijn in den rog pijn in de lenden piJn op de maag f Suizen in bet hoofd suizingen in de ooren t Dan moet gu uw eigen belang verstaan en dadelijk ecne geregelde kuur beginnen met de Sangninose Want de Sanguinosc verrijkt nw bloed en versterkt het zu wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bil de Sangninose toen niets ben geholpen had Maar zorg dat gu de echte hebt 74 is alleen echt als zg komt uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon f 1 60 O 6 f 8 12 fl f 1 5 Te Gouda bU WOLFF Co Weslhaven 19S Verwonderlijk snel maakt onze ViJgenhonig zich vrienden Hel is N onovertroffen voor alle hoestenden 1 ï BliSCH GOUÜA Markt 60 UITVERKOOP VAN MANTELS en COSTUMES tot zeer lage prijzen AANBESTBDING Op DONDERDAG 27 JUNI 1907 m ondergeteekende namens den Heer J Jt MOONS te Gouda in bet Cnlé SCHAAKBORD Kleiweg te Gouda des avonds t oor aanbesteden in perceeloD of In massa Hel amovecreg van Vier Woningen aan de Kattensingcl Q 164167 en het ter plaatse bouwen van een Wounhuis met Bovenwoning en Raaspakhuis met Koetshuis en Paardenstal met bUkomende werken te Gouda Bestek on teekeningon z jn tegen betaling van f 1 verkrijgbaar bü ondergeteekende bij wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDIIRHORST Jr Aichitect Openbare Yerkooping op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens elf uren in de Sociëteit VREDE BKST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden J ROKMA VAN Kon oiilnngs geheel vorniennd WOOMIUIS in de Aaltje Bakstoeg to Goud i wijk C No 193 kndastor Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Betaaldag 8 Augustus aonvaarding 1 September 1907 Te bezichtigen do laatste 3 werkdagen vóór de veiling van lü tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd i ± e VP reM BHEUMATIEK A Verkrijgbaar in ilesschen 50 ets 7S et on f t 2S bj H H Apothekers en Drogistui Let op het merk ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjl C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 IMoord Brabantsch Schoenen Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegeteog HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Sehoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën en aangemeten werk HUIS TE HUUR Hcerenhuls Oosthaven B 88 Zes Kamers grooto Keoken droogo Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Wottrleiding Te bevragen B 89 Gouda D k v n A BRINKMAN Z Rlelnhandei In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brcnsen ingevolge art 13 lO der Drank wet ter openbare kennis Dat bij hen is ingekomen het navolgende verzoek om verlot voor den verkoop van alcoholhoudendcD drank anderen daq sterken drank van B Brouwer in de beoedenlociliteit van het perceel aan de Boelekade wijk R No 9a Binnen 3 weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen ran het verlof schrittelijke bezwaren inbrengen Gouda den 17 Juni 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Uttltenlandscb Overzicht De toestand aangaande de Rijksdoema is sinds Vrgdagavond niet veranderd In de commissie voor de overweging van het regeeringsvoerstel tot uitsluiting van vijf envijftig sociaal democratiscbe Doema leden en de inhechtenisneming van zestien van hen zijn gekozen 11 Kadetten 2 Polen 3 sociaalrerolntionnairen 4 leden der Arbeidspartg 2 volks Bocialisten De Kadetten laten zich heden in de Bjetsch tegen het voorstel der regeering Bit Hedenmiddag vindt eeb openbare hedenavond om zeven uur een geheime zitting van de Doema plaats in de laatste zal de beslissing vallen Als zeker wordt aangenomen dat de commissie het regeeringsvoorstel zal verwerpen De stemming er over zal geheim zijn ter vermijding van beïnvloeding door de partijen Sedert Zaterdagmorgen zes uur zijn aan elk der Petersburgsche stations 200 man infanterie opgesteld en 2 sotnia s Kozakken De afgavaardigde Osol moet reeds g vlncht zijn Talrijke huiszoekingen vinden plaats De Doema beraadslaagde Zaterdag over hervorming der justitie en verwierp tegen de stemmen der socialisten en der arbeidspartg het viermaal door de socialisten gedane voorstel om het debat te slniten en met het oog op den ernstigen toestand de begrooting in behandeling te nemen verwierp verder met 201 stemmen tegen 167 het voorstel der socialisten om voor de behandeling van de begrooting een avondzUting te houden en besloot op Maandag weder bijeen te komen nadat de heer Kiesewetter had verklaard dat de commissie van on FEVILLETOX NAAR VEILIGE REEDE 8 De portieres worden ter zQde geschoven en Dodo s hoofdje wordt naar binnen gestoken Orootmal fluistert zy Grootmal Maar reeds is zg neergeknield en verbergt het gloeiend gezichtje in de kussens van de chaise longue Verbaasd richt de onde vrouw zich op en beschouwt de knielende gestalte in het vochtige gekreukelde witte kleedje met de half losgegane vlechten Dodol kindi Ben je ziekP vraagt de donairière terwyi zg poogt bet kind op te richten Neen maar ik moet n iets zeggen nunog anders kan Ik niet slapen Ach grootmal Spreek dan Dodo en schrei niet zool En Dodo vertelde eerst haperend lachend en schreiend te gelijk de geschiedenis barer jeagdige liefde Hoe zy eerst dacht dat bij tronwelooB was nu lachte zy maar dkt hy haar geschreven had dat zyn vider all antwoord op lyn bekentenis allee onzin li d aaotmd m Horman loso idylUiobt derzoek in de zaak der socialisten wier inhechtenisneming wordt geëischt hare taak niet voor Maandag ten einde kan brengen daar zQ zich thani nog bezig houdt met bet hoeren van den offlcier van justitie van het Hof van Appel Door een particulieren bericht ever wordt ons medegedeeld dat de commissie nit de Doema besloot daar slechts bij é6n akte van beschuldiging een gemeonscbappelyke aanklacht tegen alle 16 sociaal democraten te samen is ingediend een afzonderlijke akte van beschuldiging van iedere beklaagde van den rechter van instructie te vorderen De zittingen der commissie en der Doema duren nog Toort Nader blijkt dat de Duitsche keizer zich alle rapporten in zake de speelaangelegenheid van de officieren der rijschool te Hannover heeft laten voorleggen dat hij de geheele zaak zelf ter hand heeft genomen en dat hij bjj zijn bezoek aan Hannover Woensdag 1 1 in een toespraak tot het officierscorps het gebeurde in gestrenge bewoordingen gegispt heeft Het getal der by wijze van straf naar hun regimenten terug verplaatste officieren bedraagt in het geheel achten vjjftig wel een bewgs dat de zaak een groeten omvang had en het kwaad onder de officieren algemeen verbreid was Om de aanspraken van graat Merenberg die gelijk men weet volgens mannen van gezag op het gebied van het staatsrecht onbetwistbaar zijn te onlzenuwen laat de regeering in allerijl prof Laband te Straatsburg ook een autoriteit een advies uitwerken Minister Ejschen heeft er Zaterdag in de Kamer reeds de slotsom van medegedeeld Graat Merenberg is volgens Laband geea tot de opvolging gerechtigd zwaardmaag van het huis Nassau en heeft dus geen aanspraak op de Luxemburgsche troon en op het fideicommis van Nassau De opvolging van graaf Merenberg zou strijdig zijn met internationale overeenkomsten met de name met de akte van het Weensche Congres en met het verdrag van Londen van 11 Mei 1867 welke alleen rechten van de zwaardmagen van het buis Nassau kennen Het huis Merenberg is volkenrechtelijk niet erkend en het is twijfelachtig of alle mogendheden het zouden erkennen en er diplomatieke betrekkingen mee zouden aanknoopen Na voorlezing van het koninklijk besluit stilte muur moest ontvlieden Hy was nog veel te jong en Dodo een kind denk eens aan grootma ik een kind en nu schreide zy weer toen had Herman zich verdedigd en was zi n vader vreeselgk boos geworden Kort en goed hg moest nair Beriyn vertrekken maar schrifteiyk verzocht hy mg n alles te zeggen Want u op wier oordeel zyn vader zoo veel prys stelt kunt alles wel ten goede keeren Ëindeiyk zweeg zy geheel uitgeput en viel in de armen der onde vrouw die haar met teederheid omvatte en dacht aan haar eigen jeugd hoe zyzelt gelachen en geweend had onder den invloed der machtige koningin in het ryk van jeugd en schoonheid de Liefde Zachte woorden van troost sprak zy en allengs hielden de tranen op te vloeien en staarden de groote kinderoogen vol vertrouwen in het goedige onde gelaat En eindeiyk liet zy zich als een moe geschreid kind naar bed brengen Den ganschen nacht peinsde de barones over de toekomst van haar lieveling maar het waren geen vrooiyke beelden die zich aan haar vertoonden zy kende den baron en wist dat hg door niets was af te brengen van een eenmaal voorgenomen plan Hoe dikwgis had zg een good voord geiproken sla de uon door betreffende de benoeming van het nieuwe kabinet heeft de leider der jong radicalen Zaterdag in de Serviesche Kamer een verklaring afgelegd waarin hij aankondigde dat de dwarsdrgverij zou gestaakt worden in de verwachting dat de regeering wettige toestanden zou herstellen Hg deelde verder mede dat zjjn partg om haar antipathie tegen Pasjits te toonen de zitting van Zaterdag niet verder zou bijwonen Alle jong radicalen verlieten daarop de zaal Het einde der tweede Doema schijnt nabij Vrijdag verzocht minister Stolypin den president der Doema een geheime zitting te doen houden door de Doema waarin de regeeriug opheffing der parlementaire onschendbaarheid wilde vragen tegen 71 afgevaardigden van de uiterste linkerzyde In die geheime zitting eiscbte Stolypin de nnmiddellgk inhechtenisneming van 16 sociaaldemocratische afgevaardigden en machtiging om 55 anderen ter verantwoording te roepen voor de rechtbank Hg beschuldigde deze afgevaardigden van samenspanning tegen den bestaanden toestand pogingen om de regeering omver te werpen en de republiek uit te roepen van ophitsing tot den opstand onder militairen boeren en arbeiders Bij een huiszoeking in de woning van den afgevaardigde Oksel waren de bew sstvklien voor het bestaan van deze samenzwering gevonden Deze mededeeliug van Stolypin heeft in de Doema groote opschudding veroorzaakt want men weet niet of deze eisch der regeering werkelgk steunt op onweerlegbare bewijsstukken dan wel of het een poging ia om de uiterste linkerzijde van de Doema van alle kracht te beroovon door haar leiders en voornaamste leden gevangen te zetten Stolypin dreigde tegelijkertijd zoo de Doema het regeeringsvoorstel niet zou aannemen met de ontbinding want hg verklaarde zoo de Doema dit voorstel verwerpt zal de regeering dit besluit beschouwen als een verklaring dat het Huis niet verder wil samenwerken met de regeering De regeering kan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van den Staat niet aanvaarden als de aangeklaagden niet onmiddellgk in hechtenis worden genomen Door het bureau Wolft wordt het volgende gemeld Aan den onderstaatssecretaris van bnitenlandscbe zaken Voo MUhIberg is heden mededeeling gedaan van de tussohen Engeland Frankrgk en Spanje gewisselde nieuwe maatregelen van strengheid waren getroffen hoe dikwgis had zgn zachtzinnige vrouw ditzelfde beproefd maar altg d te vergeefs Met yzeren hand voerde hg do tengels en eischte ontzag van zgn kinderen Of hy ook hun liefde verwierf Byna scheen het alsof deze uitsluitend aan de ziekeiyke moeder behoorde Hy stelde zich tevreden met blinde gehoorzaamheid vroeger van de kinderen nu van de volwassen jongelingen De baron hield natuuriyk de geheele zaak voor kinderspel dat hg niet wilde aanmoedigen daar Dodo in de eerste plaats niet de middelen bezat die pasten voor de vrouw van den toekonistigen majoraatsheer en bovendien wyi hg zich altgd tegen een huwelgk tusschen naaste bloedverwanten had verklaard Slecht vooruitzicht voor de arme kinderenl Ik zal morgen met hem spreken Dat is voorloopig het eenige wat ik doen kan zeide de oude dame tot zichzelf Dan moet ik zien wat ik met de kleine moet aanvangen God geve het beetel HOOFDSTUK IV Den volgenden dag tegen den ovond zot Dodo aan de voeten liarer grootmoeder met doodsbleek gezicblje tuaacbenbelden kromp nota s waarop het bericht van gisteren in de Messidor betrekking had De correspondent der Messidor te Rome deelde mede dat Frankrgk aan Italië kennis had gegeven van de onderteekening van een bondstractaat tnsschen Spanje en Frankrgk waarbij bij de mogendheden elkanders belangen waarborgen in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan Een dergelijk verdrag zou tegelgkertgd onderteekend zijn tusBchen Engeland en Spanje en heden zou den anderen mogendheden van een en ander eveneens kennis worden gegeven In een gisteravond verschenen Havasnota is dit gerucht van een triple alliantie tusschen Frankrijk Engeland en Spanje beslist ongegrond geheeten Red H In de Luxemburgsche Kamer hebben gisteren de afdeelingen het regeeringsvcorstel besproken tot regehng van de opvolging in het groothertogdom bg overlijden van groothertog Wilhelm van Nassau Daarby bleek dat er in de Kamer een meerderheid is voor het voorstel der regeering om de oudste dochter van den groothertog als opvolgster te erkennen onder voegdg van haar moeder de tegenwoordige groothertogin Van de 45 kamerloden namen er 36 aan de beraadslagingen deel daarvan waren er 27 voor de aanneming van het nieuwe fnmiliestatuul 9 stemden tegen of onthielden zich omdat zjj de Kamer niet bevoegd achtten Voor de stemming deelde staatsminister Eyschen nog de conclusie mede waartoe de adviseur der regeering professor Laband nit Straatsburg gekomen was Deze verklaart dat de graaf van Merenbei g geon tqt de opvolging gerechtigd agnaat van het huis Napsau is en geen aanspraak kan maken op de groolhertogeiyke waardigheid in Nasaan De opvolging van don graaf van Merenberg zou in stryd zgn met de internationale overeenkomsten voornamelgk met de bepalingen van het Congres van Weenen en met het verdrag van Londen van 11 Mei 1867 waarby slechts van de agnaten van bet huis van Nassau wordt gesproken De dynastie der Merenbergon in Luxemburg zou de volkenrecbterlgke erkenning missen on het zon de vraag zgn of de mogendheden die zouden verleenen on de diplomatieke betrekkingen met Luxemburg zouden voortzetten Graaf Merenberg zal echter zyn aanspraken niet opgeven en daardoor is de bron van onaangenaamheden geopend De Frankf Zig geeft den volgende zy sraartolgk ineen en klonk een onderdrukt snikken van haar lippen en dan liefkoosde een vermagerde hand zacht de frissche wangen en fluisterde een lieve stem myn kleine Dodo mgn verstandig goed kindI Het was vandaag vergeelsche moeite geweest Grootma was teruggekeerd mot droevig gelaat zonder hoop voor haar lieveling Oom was beslist tegen een huweiyk van zyn zoon met diens nichtje Zg zouden beweerde hg toch niel gelukkig worden en nu was de genegenheid gemakkelgker Ie overwinnen dan wanneer zg dieper wortel had geschoten De kleine had hg gezegd zal n paar droeve dagen doorbrengen en tranen huilen met tuiten en dan is ze t vergeten Zy kan dezen zomer met myn vrouw meegaan naar Ems daar zal zy bet mondaine leven ieeren kennen en de eerste de beste cavalier die haar het hof maakt zal haar de herinnering aan den jongen uit het geheugen wisschen En hy by hot eierceeren en manoeuvreereo zullen de laatste verliefde grillen wel uit zgn hoold verdwgnen En daarmee basta IWordt vervolgd