Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1907

Vfireeniglng AR yiE ZORG Afdecling BROKKEHHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebmikte en oTertolIige bnishondelgke voorwerpen teelke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrtje Vereeniging Armetmorg De curator in de faillissementen van J R D J en J R BRIEDÉ Jiin te Streefkerk maakt bekend dat deze faillissementen zgn geëindigd door do homologatie van bet accoord volgens hetwelk iOO aan aUe crediteren zal worden uitbetaald ff De curator voornoemd J VAN DROOGE advocaat Dordrecht 15 Juni 1907 25 Kalkhaven raad om de quaestte op te louen Daar de zaak door oen machtspieuk van de Kamer niet kan worden beëindigd zou bet beter zün den nitslag af te wacbten van de procedure die graat Merenbsrg bg de Duitsche reclitbanken heelt aanhangig gemankt over de rechten op het ftdeikomn i8e vermogon van het Huis Nassau Worden zgn rechten erkend dan behoort hem de Ijuxemburgscho kroon Want de kroon bljjlt aan bet majoraat Daardoor zou de knoop worden doorgehakt en elke latere moeilijkheid worden voorkomen Wat voor de toekomst van Luxemburg toch eigenlgk de hoofdzaak is Verspreide Berichten DUITSCHI ASl De nitslniting in de bouwvakken is geëindigd ieder die op de onde voorwaarden en negenurigen arbeidsdag aan don gang il gaan kan komen EsaELANU De laatste receptie aan het hot is verzet van Vrtjdag op Donderdag omdat tien Israëlietisclie dam verklaard badden wegens den Sabhath niet te kunnen verschonen Op de Roode Krnis conferentie te Londen is besloten dat het lioode Krnis in vredestijd den strgd tegen de tuberculose zal aanbinden Japan beelt de conlerentie jroor een volgend maal naar Japan uitgenoodigd Bkluie Abb6 Deans is Zaterdagavond 5 nar gestorven Hji ia lang ziek geweest Geboren IK Dec 1830 te Alost trad b na in Z 0 vaderstad gestndeerd te hebben in de orde der Jezuïeten H j onderwees langen tijd welsprekendheid in een der bisscboi pelijke colleges te Uent schreef verschillende godsdienstige werken en werd nadat hij tot de christelijk democratische beginselen was overgegaan redacteur van Het land van Aelst en de Werkman Óp 9 Dec 1894 werd hy door Alost naar de kamer afgevaardigd waar hü sedert met uitzondoring van de jaren 1898 1902 zitting had het laatst voor Brnssel Vandaag wordt hij begraven Ahebika De burgemeester van San Francisco Schmitz die zich schuldig had gemaakt aan jammerlijk omkooperijen bjj den berbonw van de stad na de aardbeving is schuldig verklaard Vermoedelijk krijgt hy een jaar of Till Minister Talt oorlog is plotseling ernstig ongesteld geworden vermoedeiyk tengevolge vau het eten van bedorven voedsel BIN NENLAND Provinciale Staten van Zuid Holland komen Dinsdag i Jnli byeen Aan de orde komen 0 a Verkiezing van i leden van bet college van Gedeput Staten a wegens periodieke altreding van de heeren J Krap H J Versteeg en J J Duynstee b wegens aftreding als lid der Provinciale Staten van den heer A H 0 M J IJzermins Benoeming van een lid der Staten als bedoeld in art 89 der Provinciale Wet Verkiezing van vier leden der Een to Kamer tengevolge van de periodieke aftreding van de heeren W S J van Waterschoot van der Gracht mr J G S Bevers J P Havelaar en dr J Woltjer DÊli EXIXG VAN DE VREDESCOiERENTIE Zaterdagmiddag te 3 uur zyn de afgevaardigden der regeeringen van de il staten welke deelnemen aan de Tweede Vredcsconferentie in vergadering byeengokomon in de Graleiyke Zaal op het Binnenhof De minister van Tets hield de openingsrede waarin hy in naam van de Koningin de afgevaardigden welkom heette verklarend dal H M gaarne er in heeft toegestemd dat haar residentie wederom gastvr heid bood aan deze loisterryke samenkomst in opdracht der Nederlandsche regeering betuigde de minister de gevoelens der Regeering van diepen eerbied en van oprechte erkonteiykbeid jegens den tsaar die het initiatief tot de Conferentie had geuomen Constateerende dat sinds 1899 het toen op de Eerste Conferentie aangevangen werk vorderingen heeft gemaakt meende de ministor dat het paste in dezen ure niet te verzuimen dank te betnigen aan den president der Vereenigde Staten van NoordAmerika president Roosevelt die krachtig heelt bügedragen tot het doen ontkiemen van het zaad gezaaid door den ontwerper dezer samenkomsten böeengeroepen om nauwkeuriger vast te stellen de regels van het internationaal recht welke geiyk de staten de eersten zyn om te erkennen haa betrekltingen moetes beheenclieD Ondanks de strenge beoordeeling van de resultaten van bet werk der Eerste Vredesconferentie en de daarop gevolgde gebenrtenissen welke volgens eenige pessi misten de onvruchtbaarheid van het streven dier Conferentie zonden hebben bewezen is de struomiog ten gnnste van het werk dier onferentie niet ernstig verzwakt Het beste bewgs daarvoor scheen den minister de bereid vaardigheid waarme de mogendbeden hebben geantwoord op de oproeping tot deze Tweede Conferentie Hy zag hierin een goed voorteeken een aanwyziog dat deze Conferentie een stap zal zetten in de goede richting en dat zi niet de laatdW zal zgn die hier zal byeenkomen met hetzelfde doel Een ander gunstig verschynsel is do toeneming van bet lantal vertegenwoordigde staten dat byna verdubbeld is Het Hnis ten Bosch waar de Eerste Conferentie word gehouden was niet groot genoeg meer voor zulk een Wereld congres Vandaar dat deze eerwaardige zaal is gekozen waarvan do minister de gescbiejdkandige beteokenis schetste Thans zal zy niet slechts in de vaderlandsche doch ook in de algemeene geschiedenis vermaardheid verkrygen uu het meest volledig vertegenwoordigend lichaam De minister stelde ten slotte voor lo om den tsaar een telegram van eerbiedige hulde aan te bieden 2e om het voorzitterschap der Conferentie op te dragen aan den gezant van den Russischen keizer ZExc de Nelidof wiens groote ondervinding en eminente hoedanigheden zullen bgdrageu om nwen arbeid lo vergemakkeiyken aldus eindigde de minister De rede herhaaldeiyk door applans onderbroken werd vooral ook tegen t einde met groote warmte toegejuicht En toen de minister toizyn beide bovengenoemde voorstellen genaderd was toondi n hem de levendige toejuichingen der aanwezigen hoe zeer do vergaderden met zgn woorden instemden Vervolgens nam de heer Nelidof op den voorzitterszetel plaats en hield hy een toespraak waarin hy zyn erkenteiykheid betuigde voor de hem bewezen eer ora hem het voorzitterschap op te dragen Hy beschouwde dit als een hulde aan zgn souverein die het initiatief tot de Conferentie heeft genomen Vooits stelde de heer Nelidof voor een telegram aan de Koningin te zenden luidende De vertegenwoordigers der 47 staten te s öravenhage vergaderd voor de Tweede Vredesconferentie hebbeu de e r aan de voeten van Uwe Majesteit neer te leggen de betuiging hunner erkentelgkheid voor de vriendeiyke ontvangst welke hun in baar residentie is bereid en tegelgkertgd de hulde van hun zeer eerbiedige toewyding ïoejnichiugen In de algemeene instemming met deze Conferentie uit alle deelen van den aardbol zag spreker een gunstig voorteeken voor den gang der werkzaamheden De voorzitter schetste nn het tweeledig doel der Conferentie conflicten voorkomen de gevolgen van oorlogen verzachten Onjuist achtte hg de meeuing dat dit laatste onmogelgk is En wat het eerste betreft men heilt de meening uitgesproken dat de geschillen als gevolg van de Eerste Conferentie door arbitrage beslecht niet veel anders waren dan gevallen van internationaal vrederecht Maar de vrederechters bewgzen immers ook belangrgke diensten aan de orde en de openbare rust Door de kleine uitbarstingen in hun begin te voorkomen wordt het terrein tot overeenstemming voorbereid als grootere belaugen in het spel zgn Sinds 1899 zjn dan ook Si arbitrageverdragen gesloten en 4 zaken van belang voor bet Hof van Arbitrage gebracht torwgl de commissie van onderzoek zich had bezig te houden met een uiterst ernstig geval dat zonder haar gelukkige tusschenkomst de gevaarlgksto gevolgen had kunnen hebben Laten we niet te eerzuchtig zgn mgne boeren ging de beer Nelidof voort Laton we niet vergeten dat onze middelen by onze actie begrensd zyn dat de natiën levende wezens zyn geheel als de individuen die haar samenstellen dat ze dezelfde hartstochten bobben dezelfde wenschen dezelfde zwakheden dezelfde geestdriften Dat indien in t dagelgksch leven de organen der recbteriyko macht niettegenstaande de strenge sanctie die er aan gegeven is er niet in slagen de twisten en heftigheden onder de menschen te voorkomen het evonzou onder de natiën zal gaan hoe zeer dan ook het toenemen van verzoeniogsgezindheid en de steeds groeiende verzachting der zeden zeer stellig het Untal gevallen zullen moeten verminderen Vergeten wg vooral niet myue heeren dat er een heele reeks gevallen zgn waarbg de eer de waardigheid en de essentieele belangen zoowel van de menschen als van de natiën betrokken zgn en waarin de eenen zoowel als de anderen nóóit welke ook de gevolgen zullen i d lallea willen erkennen een andere autoriteit dan die van hun eigen oordeel en hun persooniyk gevoel Maar dit alles moet ons niet ontmoedigen om te droomon van ons ideaal den wereldvrede en de verbroedering der volkeren welke beide welbeschouwd natunrlgke en verheven verlangens van den monschelgken geest zgn De eigeniyke voorwaarde van lederen vooruitgang is zg niet het najagen van een ideaal naar hetwelk men steeds reikt zooder t ooit te kannen bereiken Excelsior is het devies van den vooruitgang Zetten wg ons dus krachtig aan t werk vóór ons hebbende om onzen weg te verlichten de fonkelende ster van de univorseele vrede on gerechtigheid tot welke wy nóóit zullen geraken maar die ons steeds zal leiden tot heil van de menschheid Want hetgeen wy met onze bescheiden middelen zouden kunnen doen voor de menschen door hun oorlogslasten te verzachten en voor de staten door hun conflicten te laten ontgaan dat zonden even zoo vele eere titels zgn door ons verworven voor de gonverneraenten die we vertegenwoordigen en tot dankbaarheid aan de menschheid aldus eindigde de redenaar Op voorstel von den voorzitter werd daarop het eerepresidium van de Vredesconferentie aangeboden aan den minister van Buitenlandsrhe Zaken van Tets van Goudriaan en tot onder voorzitter benoemd de eerste Nederlandsche gedelegeerde mr W H do Beaufort Voorts werd nis secretaris genoraal aangewezen mr Doude van Troostwgk minis terresident als adjnnct secretaris generaal de heer Prosor gezant van Rusland te Riode Janeiro teclinisch gedelegeerde Als secretarissen treden op voor Nederland mr J H van Royen gozantscbapsraad te Londen dr C G W F van Vredenbnrch gezantschapssecretaris Ie kl te Petersburg mr C Crommelin gezantschapssecretaris Ie kl ter beschikking W J Ondendyk gezantschapsraad te Peking als technisch secretaris luitenant t z nttman Cramer Tot bgwoning van de plechtige opening der Conferentie waren o m uitgenoodigd en verschenen het corps diplomatique met dames de dames der gedelegeerden de ministers de voorzitters van de beide Kamers der Staten Generaal de grootofflcieren van het Huis der Koningin met dames de vice president van den Raad van State de presidenten van de Rekenkamer en Hooge Raad de procureur generaal van dat college de Commissaris der Koningin in Znid Holland de burgemeester der residentie de secretarisgeneraal van het Hof van Arbitrage Mevrouw van Tets echtgenoote van den minister nam de honneurs waar tegenover de geuDodigde dames Namens den minister van finitenlandsche Zaken werden al de genoodigde antoriteiten ontvangen door mr Hannema secretarisgeneraal van bet departement bggestaan door de heeren Rendorp en de Graeft werkzaam bg het Protocol t Zoo levendig als t was op het Binnenhof bgna geheel bezet met de equipages antes en andere rgtuigen die de conferentieleden on genoodigde dames en heeren hadden aangevoerd en waar aan elk venster hoofden en cameras den diplomatenstroom waarnamen zoo kalm en statig was t in de groote zaal waar de leden der conlerentie na over het bordes te zyn binnengetreden aan den ingang waren ontvangen Langzaam vulden zich toen de banken waar op 239 zitplaatsen de afgevaardigden i van 47 Staten in alfabetische orde links en rechts van don voorzitter zitting hebben zoo ddt ten slotte bg den ingang der zaal de Chiueesche leden in hun blauwe en violette overkleeren zonder de traditioneele staarten en de Turken met hun roede fez naast elkaar kwamen Nederland verkreeg door alfabet en nnmmeriyst de eerste plaatsen bg bet Bureau ter liukerzgde Onze afgevaardigd on hebben daar eenerzgds Engelschen en Franschen anderzijds Peruanen en Perzen tot bnren De zaal had t aspect van een gewone vergadering van deftige heeren in toilette do ville Geen uniformen of ridderkruisen alleeu de Turksche mutsjes gaven er wat kleur aan de zaal met haar warme tinten het licht dat door do geklcnrde ruiten inviel en de tapgten aan den wand was voor den toeschouwer t hoofdmoment der zitting Van de verre tribune gezien waar een aantal dames kleur aan gaven en waar een zeventigtal buiten tenen binnenlandscbe daghludschrgvers door de goede zorgen van Buitenlandsche Zaken en Perscomité rnimschoots plaats vonden verzonken zelfs tegen de groote schouw aan de voorzitters op hun stoeltje waarin achtereenvolgens de heeren van Tets en Nelidof cnriens nitkwamen tegen den wijden achtergrond En toen de eerste toejuichingen schuchter aanvangend als aarlelde men om in inlk een hooge vergade ring applans te laten hooren weerklonken was t alsof er in de verte buiten een oiZ komend onweer rolde zóó domineerde ét zaal de vergadering der vredesdiplomaten Maar langzaam aan hernamen het levrn de woord de gloed der schoone toekomsi illnsies de overhand en warm klonken d toejuichingen voor menige welsprekende uiting in de redevoeringen van onzen mi nister en van den eersten Hnssischen gode legeerde ook toen de heeren van T u en de Beaufort hun eerezetels naast 4m voorzitter innamen Ten slotte na een bgeenzyu van onre veer drie kwartier ch leurenses félicitations aan den heer Nelidof dia gedeelte van zgn rede dat over het program van Rusland handelde bgzonder snel had voorgelezen en met de beste wenschen voor het welslagen der poging ter nadering van het groote doel ging men uueon Nog eenige oogenblikken toefden de vertrekkenden op het Binnenhof om het groo tewereldsche gewoel te aanschouwen i n langzaam keerde het slofplein tot zyn gewone rust terug De plechtigheid had natunriyk ook een massa nieuwsgierigen niet genoodigden naar t Binnenhof gelokt Wie echter dacht dat hg taanrgden der gedelegeerden met hun dames van nabg zou kunnen aanschouwen had buiten den waard of liever buiten de politie gerekend Het Binnenhof was voor het publiek afgezet en iedereen die geen toegangsbewgs had werd door de politie of maréchanssées te paard de toegang geweigerd Op de trottoirs moesten de nieuwsgierigen taanrgden der vredesapostelen bewonderen en als een t waagde even buiten de Ign van afzetting te komen had hg onmiddeilgk een paardenstaart voor den neus t Ging alles heel kalmpjes in zgn werk en toen om drie unr de heeren en dames binnen waron trokken de meesten voldaan over t verheffend schouwspel naar huis Het politie detachement stond onder aanvoering vau commissaris Olivier De mannen droegen voor deze gelegenheid de revolver Dat t fonteintje van den Roomsch Ko ning op t midden van t Binnenhof zgn waterstralen uitzond verhoogde nog wel de levendigheid van ttooneel Ter gelegenheid van de plechtigheid haddon eenige magazgnbonders achter hun winkelramen toepasselgke etalages ingericht Zoo prgifte in het bloemonatelier Daphne aan de Heerengracht een keurige bloemenversiering een schild van witte bloemen waarop in bloemenscbrift Paix omringd van palmtakken De naamlooze vennootschap Boekhandel voorheen gebrs Belinfante had uit haar magazgn aan den Kneuterdyk naast de nationale vlag een vredesvlag een palmtak op wit veld ontplooid En in de étalage bestaande uit onderscheidene boekwerken in den laatsten tgd verschenen op het gebied van internationaal recht arbitrage en oorlogsrecht waren tevens geplaatst twee prenten van ouden datum voorstellende de groote zaal waar de Conferentie vergadert èn het Binnenhof Oek andore boekhandelaren o m de firma van Stocknm op het Buitenhof hadden een uitgebreide collectie boekwerken betrekkelgk internationaal recht tentoongesteld Tevens was uit sommige woningen in het centrum der stad de vlag met witten wimpel ontplooid ♦ Later op den middag wetd men nat toegeeflyker Gemeng de Berichten Men meldt nit Doetinchem Zaterdagniorgen omstreeks 8 uur daalde op een half nar afstand van deze stad een luchtballon neder bemand met de heeren Alan Ramsay Hamley van New York en Frank H Butler van Londen die Vrgdagavond te ac t unr te Pargs opgestegen waren De ballon was in goeden staat De reizigers trokken verder met de tram 10 07 in de richting Dieren Arnhem De echtgenoote van een der bowoners van het Belgische Park te Scheveningen is nit een dakgoot der bovenste verdieping in den tuin vau haar woning gevallen en met gebroken ribben dybeen en sleutelbeen naar het ziekenhuis te s Gravenhage overgebracht Men meldt uit Leiden De bejaarde schilder Z werkzaam aan het schilderen van de eleotrische centrale is Zaterdag van een hoogte van 22 letM gevallen Dr Schreuder die onmiddeilgk aanwezig was koii slechts den dood censtateeren De ongelukkige was gehuwd Een rechter te OMoago kreeg dezer d gen twee dames voor licb die beiden beweerden dat een hond die mede voor den rechter stond haar eigendom was De hond is schurftig sprak de rechter en zal gedood worden Als dat zoo is zei de eene dame dan is t zeker maar t Leste zooals U Edelachtbare t beschikt De andere dame begon te schreien en zei Laat hem niet doodmaken meneer de rechter bet is een goed beest geef hem dan liever aan wie o wil De rechter gedacht Salomo en besliste dat de hond aan deze vrouw toekwam Men meldt uit Delft Iemand die alhier een winkelhuis voorvgf jaren huurde en thans na twee jaren gaarne van de huur ontheven zou wordenen het met den verhuurder daarover nieteens kon worden heeft thans in het bynaontruimde perceel een reuzenorgel geplaatst dat automatisch loopt en den ganschen langen dag denzelfden deun doet hooren Omrekening te honden met de gevoelens vac andersdenkenden heeft de huurder gezorgddat hg s Zondags geen voorstelling geeft Voor het huis staat een massa menschen te genieten van het orkest Men meldt uit Enschede Omtrent den hevigen brand in t pakhuis der fabriek Kremersmaten van de firma van Heek en Co kan nog worden gemeld dat s nachts te half twee een begin van brand ontstond in de aangrenzende spinnerg welke terstond werd gealarmeerd en gebluscht door de self spriniers Men meldt De lykschouwing te Heerlen gehouden heeft aan het licht gebracht dat H H is overleden aan verbloediug als gevolg eener verwonding De verdachte J M is gevankelgk naar Maastricht overgebracht Onder de oude progressistische meerder beid in den Londenscben Graafschapsraad was het gewoonte geworden dat schoollokalen des Zondags aan socialistische vereenigingen voor Zondagsscholen werden afgestaan dat werd natunrlgk een uitnemende gelegenheid om socialistische ideën te verbreiden De nieuwe meerderheid in den Raad beeft daar nu een einde aan gemaakt Vrgdag heeft het Noorweegsche Storthing met 73 tegen 48 stemmen verworpen het wetsontwerp op het algemeen kiesrecht voor Trouwen en nam met 96 togen 25 stemmen de wet aan op het staatsburgerlgk kiesrecht voor vrouwen in denzelfden omvang als thans voor do aanstaande verkiezingen d w z dat vrouwen zelf of hare echtgenooten voor bet laatstgeloopen jaar belasting moeten hebben betaald Hierdoor wordt het aantal kiezers met 30 000 vermeerderd De staking der havenarbeiders in NewYork is geëindigd De maatschappgen hebben de eischen der arbeiders niet ingewilligd Men zal zich herinneren dat voor eenige weken volgens een mededeeling van het Egyptische ministerie van oorlog een troep kameeirniters in de woestgn van Soedan was verdwenen en vermoedelgk verdwaald en verongelukt Uet ministerie deelt thans mede dat twintig van do vermiste soldaten met zeven vrouwen twee jongens en vier Arabische gidsen te Dongola zyn aangekomen Negentien man zgn nog weg maar zullen zich mogelgk op hun zwerftocht door de woestgn bg een karavaan kunnen aansluiten Een duistere zaak De Haarl Ct schryft Ten nadeele eener Haarlemsche firma worden reeds gedurende eenigen tgd niet geringe postdielstallen gepleegd Brieven waarin geldswaardig papier ingesloten was naar Engeland verzonden bereikten eenvoudig niet hun bestemming Sedert het laatste kwartaal van het vorige jaar komen dergelijke Tieemde verdwgningen meermalen voor waarom de betrokken firma de justitie een onderzoek doet instellen Engelsche en Nederlandsche recherche werden aan t werk gesteld en eerstgenoemde wist al heel spoedig aan den dag te brengen dat de dielatallen niet alleeu in ons land maar zelfs waarschgnlgk in Haarlem plaats hadden Engelsche bankbiljetten werden dan ook hervonden maar daar de Twentsche Bank geen nummers aanteekent van vreemde bankbiljetten kon men uit t spoor tot hiertoe gevonden en gevolgd niets nader gewaar worden De directeur van ons postkantoor had tot nu toe geen enkelen draad in handen Beslist nit de lucht gegrepen is echter de mededeeling als zouden ook aangeteekende brieven zoek zgn geraakt Hiervan is niets bekend Stadsnieuws GOUDA 17 Juni 1907 8 4 riltHtd Stttui itaUm ua 1 Frovia ciaTe Staten roor aan de commissie voor de restauratie van de St Janskerk alhier opnieuw een jaarlgkscbe subsidie van 11000 toe te kennen over 10 jaar nit te betalen telkens nadat zal zyn gebleken dat een termijn ad 18000 van het gewone rgkssbsidie zal zgn uitgekeerd Zondag 16 Juni hield de vereeniging de Postduif te Gouda een concours met hare duiven van nit Oreil boven Parijs de eerste prgs vergold zilver medaille werd behaald door den heer A C Sprugt aank 11 uur 30 min 19 sec 2e prgs zilver medailleP J Rynaarts aank 11 unr 57 min 53 sec 3e prgs bronzen medaille F van Iterson aank 12 uur 3 min 2 sec tgd van Greenwich Op dien dag werd door den Heer Rgnaarts T m 9 uur ruim 300 postduiven aan het station alhier losgelaten Deze dniven kwamen van Amsterdam als eerste proefvlucht om over 14 dagen van Londen te vliegen De heer J van Rgn van Alkemade is aan de Technische Hoogeschool geslaagd voor het candidaatsexamen voor scheikundig ingenieur BlURS VM ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI StaatBleenintieit PoETuoAL Oblig 3e Serio fr 050 3 59 Oblig 3e Serio fr 2500 3 59 RnsLAND Iwang üombr Obligation 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L too IV 241 HypotheekBanken Aandb idem idem 4 9 J Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelgor Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Gnif Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 oorvjegteeningen Italië Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMg A 367 Premieleeningen büuaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mij tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTDMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend £ üiiiasr Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOÜSEN en JAPONSTOFFEN mot daarbij passende GARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 17 Juni 1907 Vette ossen en koeien redel aanvoer prijzen waren voor late kwal 38 ade kwal 34 3de kwal 39 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 98 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kwal 33791 zde kw 23 3de kw 20 cents per half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in vet ree schapen lammeren en varkens stug met redelijksn omzet Vette kalveren traag iets lager in prijs PosterUen en Telegraphic Benoemd 1 Juni tot brievengaarder t Oranjewoad W van der YeeD 1 Juli tot brievengaarder te Roden A Ananias Bevorderd 1 Juni tot klerk der postergen en telegrafie Ie klasse de klerk 2o klasse K de Jong te Zaandam Tgdelgk belast met het beheer 16 Juni Van het bgpost en telegraafkantoor Vaillantlaan te s Gravenhage de commies der telegrafie 2e klasse P J G Vonnik wiens tydelgke werkzaamstelling hg het Hoofdbestuur met dien datum ophoudt 1 Juli van het bgpost en telegraafkantoor Station te Ngmegen de commies der telegrafie 2a klasse P Klaaseu te Wageuingen s Verplaatst 1 Juni de klerk der postorgen en telegrafie 1ste klasse C J Hindorf van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost posten telegraafkantoor Tupplein te Amsterdam 16 Juni de klerken der postergen en telegrafie 2de klasse G Janssen naar Delden en J A Broer naar Voorschoten beiden van Arasterdam telegraafkantoor 1 s 1 Jnli de klerk der posteryen Isto klasse A van Dale van Nenzen naar Amsterdam telegaafkantoor de klerk der postorgen en telegrafie 2de klasse C Kloosterman van Oudewater naar Neuzen ïï Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli de directeur van het post en telegraafkantoor te Krommenie J C van der Maal de brievengaarder te Roden W A Ananias Verkrygbaar in flesschen SO ets 7Sct en f l SS bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AllKBBI P AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Overleden 4 Juni de klerk der posteryen on telegrafie 1ste klasse E C van Dodewaard te Renkum ADVEtlTKMTIE VAN Blommlsteins Inkt is prootonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND De Heer en Mevrouw J A P MONTIJN betnigen hun hartelgken dank voor de vele bewyzen van belangstelling op 16 Juni j l i ailll§§emeiil Briedé TE STREEFKERK Noord Brabantsch Schoeoeo LaarzeomagaziJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstoeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Eezi rxie u x7 e d eücatesse DE JONG H CHOCOLAT AUX NOIX M 30 Cents per tablet ADVERTMTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het A lverieoll B rcaM van A BBWKMN ZOON