Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1907

l o 10361 Woensdag 19 Juni 1007 46ste Jaargang iOüMHE mum DlieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o St A D V E H T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 rafels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeletMB Ne M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per dpe maande is 1 25 franco per jmst 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Opeiil are Verkooping TB counA op MAANDAG 8 JOLI 1907 s morgen et aren in de Sociëteit VEEDE BEST aan de Marlit ten orerstaaa van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN No 1 Een onlange geheel Ternieawd WOOIVUVIS in de Aaltje Baketeeg te Oonda wgk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF ea OROND in de Derde Kade te Qoada wgk H No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nr 3 en 4 Twee HUIZEN met EBVEM en QBOND in een poort aan de Karnemelksloot te Oonda wjjk B Nr 439 groot 70 Centiaren en wjjk B No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Angastas 1907 Te bezichtigen de laatste B werkdagen vö6r de veiling van 10 tot 2 aren en op dien dag van 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter van het merkwaardige Coia poeder wordt gratli toegelonden £ an ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abtint Bier Water of in liet voedsel tonder dat het noodig ii dat de dronkaard er iete van a uteet Uat COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier w o absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het CVZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zatter ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zün medeweten en zonder dat het noodig ie dat de patiënt ooit behoef te weten waaraan hij zlJne redding te danken heeft Set COZA POEDER heeft het bniseIjjk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslastige en nnttlge leden der maatscbapptj herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talioozeo met menig jaar verlengd Het Institout waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zBd Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTEar d mCi a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap ÖEEavolgbaar liin thans door nieuw gevonden toepassingen onze N ollecerf geêeMUerAe P rIrellen Feluture BogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echle te ontvangen OelU Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOQAERIa Jb Co Agent voor ÖOUDA Fima A QOANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen ziJn Het bMto onwhadclylute ea f makktlylutt pMtanüdtW voor Hmtm tn Tooral danus m KUtdtrachoiawuk UdtApprttunrTuiC M Mlltar to itrili BMtli8tr l4 M iilt t o d ÖMS 90 naun en fiükrlekuMrk Variutffkurky Hmtm VMrtml Hfewm t Ml rtart I aematogeen Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Bloeéarmoeie Hleekmueht XenuwmuJOkte Hoofériftte miapelootkeU Onmaehten Wermutgeri g en Vermttndertng Oer Uehaamakraehten aematogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzingf f 1 50 Eenige labrlkanten H v SCBAIK Co DeD Haag Verkrijgbaar bg Firma WOLFE Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerstal Gouda A BOHMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad lJuel A li VAN ZESSEN Sciwoniwven B v WIJK P W v EDE htdewater A SCBEEB Baa treckt K VAN DEB HEIJDEN Renmik P v d SPEK MoercapelU D t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN d HEIJDEN Waddingeveen P A de GROOT A UB JONGH Oudeumter 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Bet kloosterAancta Paulio Abdü bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde FIBWESDA TIEIiNj Grootste détail wynhandelaren in Nederland OEFOT te aODDA b F l l BOON VAN OSTADE AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEEET f 0 80 per flesch per anker van 45 i f 3 per flesch Oude Roode Port 108 Eitra Oude Hoode Port 1 44 Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Dom Bbllakdi 117 per fiesch St Estiphe Medoc 06 La Rose Lndon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 EUdesheimer 1 08 Ptyxen netto è Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug g ave van de ongeopende flesschen GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdtnagan n Gedempte Binnenrotte tS4 Telef XS99 e laagwtifii West Nieuwland 9 nnblj Station Beurs Telef 46S7 INRUILEN STEHIEN VERBDREN RfiFAREEREN DE PHONOLA dageiyks in onze Salon te ho iren PHOMOLAnANO ffiSNON PHONOLIST WESSANEN LAAN Wormerveer OFGEBICHT irM KONIltKL IJitB VABRIEKBH Voedert uw Vee met de nuivere murwe merk Ster en W Ei oitmnntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Pari t 1900 Segen Oouden Medaille HOrS TE HOUR Heereobuls Oostbaveo ii gs Zes Kamers groote Kenkeo drooge Keider Jinke Tuin Voorzien van Gas en Waltr leiding Te bevragen B 89 § DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAÖBM zgn beslist die der Firma WELDOü TBE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAR OE CBILD REN S EASBIOyS i Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Dw Boeltlutndelaar Proefnummer Alle met kastel Hall Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modelion zgn GEKNIPTE PATRONEN met Hotl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Kieaw onovertroSen Prof Dr Liebers weibekead IfilDW XHACET ILIZia AUmd echt met Fabnekimerk iot Toortdareude radicale en sekere genezing van ftUe zell de meest hardnekkige xenuW Miektetkf ooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigen leeffcgi J ota e i eneeing van elke zwakte Blesk tucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte apgsvertering Onrennogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen rrijsfcr etoh fl 1 fl fl S p dubbele fltwch fi Centra I Depdt Msttfa v d Vegta Zaltbomm D pi U M Ciéban Co Eotterdaiu 1 Happel Gravenhage UalmmaDs de Jong J Ced EottarUu W Iff k Ca fiouda n bü aUe drogistea Wild en Gei oselte Van af heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadknikena Soepkippen Duiven Foularden Kapoenen gemeste KendTOgels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTXELINO Foaier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 mmwm lleu M lUVENSWAAY ZOftlElM aOBINCHBlf Deze THEBKN worden afgeie ferd in verzegelde pakjes van ey tuee en een hal en Mn iVsd om met vermeldinjt van Nommer en IPrgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepc neord Zich tot de nitvoeiing van geeerde order aanbev enoe J C BUL voorheen J BBBEBAAET Li Zenuw en Maaglijders wordt lit overtuiging al oen werkeljke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvang van adre per briefkaartworit dit boekje franoo per post toegeaonden door BLOKPOSL S Boeklian ZaltbommeL SoBda Dnk van A BBINKMAN Z BulteDlaodscl Overzicht Reuter seint nit Petersburg 16 Juni B keizerlijk oekase aan den Senaat gedagteekend op heden 16 loni heeft Z M de Tsaar goedgevonden te bevelen Ie De Doema wordt ontbonden 2e De verkiezingen voor de nieuwe Docma zullen plaats hebben op l U September van dit jaar 3e De nieuwe Doema zal bijeenkomen op 1 14 November van iil jaar Aan dit besluit zijn toegevoegd een keizerIgk manifest en een nieuwe kieswet Het manifest dat gepubliceerd werd en dat begint met de woorden WiJ Nikoiaas II Alleenheerecber van Rusland luidt verder Een groot aaii al leden der tweede Rijksdoema hebben onze verwachtingen niet gerechtvaardigd Vele volksvertegenwoordigers arbeidden met het klaarblijkelijke doel de onrust te vergrooten en bij te dragen tot het verbrokkelen van den Staat Tengevolge van den arbeid dezer personen is de Doema een onoverwinnelijke hinderpaal voor vruchtdragenden arbeid Ten slotte werd een daad begaan die in de jaarboeken der geschiedenis zonder voorbeeld is De rechterlijke autoriteiten ontdekten een samenzwering van een deel der Doema tegen den staat en de keizerlgke macht de wettelgke eisch dier autoriteiten tot tijdelgke opheffing der immuniteit van 55 der beschuldigden aan deze daad en tot gevangenzetting der meest verdachte leden werd niet onmiddellijk ingewilligd Daarom werd de Doema ontbonden De oorzaak dat nu reeds twjeemaal de arbeid der Doema niet slagen kon ligtech ter voornamelijk daarin dat door de nieuwheid van het werk en de onvolmaaktheid van de kieswet de Doema werd samengesteld uit leden die niet do ware vertegenwoordigers van de behoeften en wenschen van het volk waren Dientengevolge besloten wg met bevestiging van alle rechten en grondstellingen die wij bg het manifest van 30 October 1905 aan onze onderdanen toekenden de wijze van verkiezing der volksvertegenwoordigers voor de Doema te wijzigen Het recht om de totnogtoe bestaande onvolmaakte kieswet te wijzigen kan alleen worden toegekend aan de macht die de eerste kieswet uitvaardigde namelgk aan de historische macht van den Bnssischen Keizer Onze keizerlijke macht over ons volk werd ons door God verleend Hem alleen FEViLLETOX WAAR VEILIGE REEDE 7 Zgn vrouw had geweend nadat hy de kamer verlaten had en haar schoonmoeder verteld dat het gisteren tusschen vader en zoon tot een heftig tooneel was gekomen waarin Herman had verklaard dat hij nooit van Dodo zou afzien en al zQn hoop op grootma vestigde Die arme grootma zy stond tusschen twee vnren Kon zij een verhouding begunstigen die de vader afkeurde Neen dat mocht niet Zij drukte haar kleindochter aan haar hart en deed haar best om het arme kind te doen begrijpen dat ziJ haar liefde moest opgeven tor wille van haarzelf tar wille van Herman es ter wflio van den vrede in de familie Elk woord dat ze sprak deed haar piJn en hoe bleeker het gezichtje aan haar borst verd dof o zoeter klonk haar stem Nietwaar P vroeg ijj eindelijk toen de kloing net gesloten oogen onbeweeglijk bleef iwJIgeB nietwaar Dorothea je zult verstandig x jaf Zie Herman mag niet tegen den wS Tin lila Tid buMw wat mor vin zijn wij verantwoordelijk Van onze onderdanen verwachten wil een eensgezinden krachtigen dienst in de door ons aangegeven richting voor het VadL rliind welks zonen steeds de vaste steunpilaren van zijn macht grootheid en roem waren De Petersborgscbe Telegraaf agentonr verneemt dat de nieuwe kieswet de algemeene grondslagen der thans bestaande wet laat voortbestaan Het verschil met de oude kieswet bestaat daarin dat door de nienwo kieswet aan iedere klasse der bevolking een bepaald minimum aantal leden in do volksvertegenwoordiging verzekerd wordt Tegelijk geeft het aan de intellecinèele en in sociale beteekenis levenskrachtigste klassen een voorkeur bg de verkiezing Voorts wordt het aantal afgevaardigden bg de nieuwe kieswet verminderd en ten slotte worden ill de grensmarken van Rusland namelgk in Polen den Kaukasus Turkestan de steppengebieden in het gouvernement Irkoetsk de verkiezingen voorloopig niet gehouden Naar uit Weenen gemeld wordt zal een vroeger kamerlid de heer Daszymski die bij de jongste verkiezingen niet herkozen werd en zich dus achter de parlementaire onschendbaarheid niet meer kan verschuilen thans een termijn van 3 maanden gevangei istraf hebben uit te zitten waartoe Ui tiOn jaar geleden were veroordeeld Is bet niet begrgpelgk dat wy moesten denken aan wat wg gesebreven hebben over gen Botha s rede kort na de verkiezing te Pretoria gehouden toen wij in den brief van onzen Kaapstadscben correspondent hieronder opgenomen de volgende woorden van president Stegn lazen f Het is nu eenmaal het karakter van bet Afrikaanscho volk om het toeslaan van een recht dat ons toekomt edelmoedig te noemen en dat bet meer dan de helft van den weg gaat om een vriendelgkheid te ontmoeten Ik wil dit bijna een zwak ie ons karakter noemen want daardoor verliezen wiJ dikwijls onze waardigheid Zaterdagavond is de Lord Mayor van Londen met ongeveer 50 leden van den gemeenteraad naar Berlijn vertrokken waar de Engelscben een week lang de gasten van de Duitsche hoofdstad zullen zijn en verschillende openbare instellingen bezichtigen De Lord Mayor Sir William Purdie Treloar is eerste deelgenoot in het Londensche handelshuis Treloar Sons behoort sedert een verbintenis worden wanneer de zegen der ouders ontbrak Een ja dat als een smartkreet klonk kwam over do lippen van het jongemeisje toen loste zich de smart van het bange hart op in een vloed van tranen de oude verstandige dame liet haar schreien en eindeIgk richtte het blonde hoofdje zich weder omhoog Qrootma ik zon zoo graag alleenwillen z nl smeekte zg en bood de ontroerde onde vrouw het blanke voorhoofdtot een kus Slaap wel ik wil miJ te ruste begeven Wat in dezen nacht al door de ziel van het jonge meisje ging wie weet hetP Dorothea bezat een zonderling karakter dat de trots en standvastigheid des vaders paarde aan de toegevende zachtheid en goedheid der moeder Trouw en standvastigheid het devies van haar geslacht had altjjd een bizondere aantrekkingskracht op haar uitgeoefend reeds als klein meisje hield zg altijd wat z zichzelf of anderen beloofd bad en rustte niet voor zy het beoogde doel had bereikt Op één gevoel slechts had haar goed hart itMdf lohlpbreak goledon on dit wu een 1880 tot den gemeenteraad van de City Is vreCererhIer en bekleedt nog een aantal andore openbare ambten Onder zgne reisgenooten z n verder Sir Joseph Savory die in 1890 Lord Mayor is geweest en in dat ambt den Dsitsclien Keizer b i zgn bezoek aan Londen heeft ontvangen de alderman en sheriff dr Thomas Crosby en de recorder Sir Forrest Fulton De recorder die in rang op den Lord Mayor volgt on een salaris van 4000 p St heeft leidt do driemaandelgkscbe zittingen van hot crimineele gerechtshof Dan zjjn meegegaan Sir Joseph Dimsdale chamberlain van de City ook een gewezen Lord Mayor de stadsschrgver James Heli en Adrian Pollack de remembrancer d i de ambtenaar die volgens de oude zede moet toezien dat de in het parlement behandelde wetten niets nadeeligs voor de City behelzen Van den gcmcenleroad nomei ongeveer 45 leden aan de is deel Qisterenavond zgn de gasten te iMln aangekomen Keiler Wilhelm heeft de Londenaars ooit tot een bezoek aan Potsdam nitgenoodigd Hjj al de bezoekers goed ontvangen aangezi 9 hjj al tegen een Engelsch dagbladschrl rer den weosch heeft uitgesproken dat ar moer Engelschen van invloed Duitschland zoudeo bezoeken De Engelschen zullen o m versc illende scholen volksbaden het Virchow ekenliuis de kunstnijverheidsschool voorjtouwelgk handwerk den ondergrondschür spoorweg en de huutvestersacademic bezichtigen De Italiaansche minister van marine had credieten aangevraagd ten bedrage van 2M millioen lire 100 millioen zouden voor artillerie G4 voor grensversterkingen 3 i voor aanscbafflog van geweren besteed worden De desbetreffende Kamercommissie beeft echter besloten voorloopig slechts 60 millioen lire toe te staan In de Fransche Kamer worden de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp tegen de knoeiergen in den wijnhandel Het bljjkt steeds meer dat daarbg de belangen van de noordelijke departementen in botsing komen met die der zuidelijke Artikel 6 van het ontwerp wil een recht heften van 65 francs van sniker die gebruikt wordt om het alcoholgehalte van wijnen van het tweede knipsel te verhoogen De afgevaardigden van de bieten verbouwende departementen in het Noorden willen dit wel toestaan mita dan het recht op suiker vi or het algemeen verbruik wordt verminderd van 25 op 23 francs haastig opbruischende moeilgk te overwinnen trots wanneer zy zich beleedigd of gekrenkt gevoelde Zg weende niet zy werd niet boos bg zulke gelegenheden maar men zag haar aan dat zy tot in het diepste der ziel getroffen was Haar gelaat werd bleek en in baar oogen blonk iels dat van weerhouden tranen getuigde met moeite en eerst na verloop van tgd vergaf zg een boleodiging on daardoor kwam het dat grootmama s zoete toespraak en zelfs haar berisping geheel krachteloos bleek te zgn Ook den volgenden morgen vertoonde het lieve gezichtje een uitdrukking van gekrenkten trots bleek stond zg voor het raam en zag naar beneden op de olmen bg den vgver en den top van den ahorn daarop keerde zy zich plotseling om greep haar sierlgk werktafeltje en droeg het naar het andere raam waar het gezicht op het park door de hooge linden bgna geheel verborgen werd Haar handen beefden toen zy met haastigen gver al de kleine voorwerpen op het tafeitje rangschikte Dagen en weken gingen voorby het kalme karakter van het meisje ging steeds meer es meer verloren en lUengi tot onrut over Dat willen de afgevaardigden der zuideIgke departementen niet toestaan zij vragen integendeel verhooging der rechten op sniker zeis als deze voor het gewone verbrnik bestemd is Men vreest nu dat zoo geen vergeiyk gevonden wordt bot wetsontwerp op de kuoeierijen in don wgnhandel niet zal worden aangenomen Artikel I toch werd goedgekeurd met 45 stemmen meerderheid Doch daarvoor stemden 100 afgevaardigden der Noordelgke deparlementen Een poging wordt nog gedaan door lemenceau en den minister van financiën om in artikel G de wgzigingen aan te brengen die het ontwerp oannemelgk knnnen maken voor de wgnbouwers en de bieten bouwers tegolgk Maar het is moeilgk de kool en de geit te sparen als de geit zoo n honger heeft en de kool er zoo smakelgk uitziet 1 De lange en zeer welwillende brief door Clemencean geschreven aan de verschillende burgemeesters en gemeenteraadsleden die hun ontslag hadden gevraagd heeft weiniginvloed geoefend Do staking dor gemeenteraden wordt voortgezet En het schijnt dat thans het nemen van ernstige maatregelen overwogen wordt nu reeds 508 gemeenteraden staken Zatenton Ixeft de miniaterraad vergaderd en maatregelen overwogen in verband met den toestand in de wgnbonwonde departementen van het zuiden Heden zullen die overwegingen worden voortgezet De Matin verwacht dat het gevolg daarvan wezen zat dat de volgende week in Montpellier een gerechtelgke vervolging zal worden ingesteld tegen allen die aan hot hoofd van do beweging staan Het bericht van deze plannen beeft in de geheele streek een levendige ontroering veroorzaakt Het comité van Argeiiers laat zich daardoor echter niet afschrikken en verklaart zich door niets van zijn weg te znllen laten afbrengen In Narbonne verwacht men dat heden de hoeren Marcelin Albert on Ferroul zullen worden gevangen genomen en men vreest voor ernstige onlusten zoo dat juist is Verspreide Berichten FXUKHIJK De Deensche vorsten hebben Zaterdag op het Elysée gegeten Door de Fransche spoorwegmaatschappgen Soratgds wierp zij zich terwgl zg iu tranou uitbar stte om den hals vnn haar grootmoedor die baar lievelin innig bezorgd aanzag dan weder was zg weken lang stil bet was alsof zy hem nooit gekend had Maar boven in haar kamertje daar zag niemand hoe ze zyn verkreukelden brief den eenigen dien zg bezat altgd en altyd weder herlas en met kussen bedekte dan overdekte een blos het bleeke gelaat dan lioisterde zy woorden van liefde alsof hy ze hooren kon Mgn Herman je komt immers terug je moet komen je hebt my immers trouw beloofd HOOFDSTUK V Op het terras van het vorstelgk Instslot te Biesterfeld zitten twee dames men kan haar levendig praten en de heldere stemmen daar beneden bg de fontein duideiyk hooren De spreekster is een jong bekoorlijk scbopsellje wier donkere oogen van byna overmoedigen levenslust schitteren Wordt vervolgd