Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1907

Fl BWliRDA TIEHAN Orootste détail Avynhaudelaren in NEDERLAND DEPOT te GOUDA biJ F j j mm m mm AANBEVOLEN MEUKEN CHAT MALLEEET O SO per llesch per nnkor van 45 11 3S Oude Roodo Port Extra Oude Roodo l ort Oado Witto l ort Extra oude Wiltn Port Fine Old Pnlo Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom Bulaeci Pryzen netto d Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden allo Wijnen g plcvenl met recht van tenigg avo van le ongeopende flesschen zjjn voor het eerst 100 locomotieven in DoiUchland besteld De jary der Seine beeft een petitie geteekend voor het behond van de doodstraf De hertog van Orleans geelt de voornaamste geschriften en redevoeringen nit van hem den graaf De Chambord en den graaf van Parjjs In de inleiding zegt hg dat alleen de monarchie Fraokrglc van de tegenwoordige anarchie redden lean DulT CULAKU De New Yorker World bericht dat Carnegie de volgende week in Kiel komt om den keizer te spreken en hem mede te deelen dat by een raillioen wil geven voor een bibliotheek in Berlijn Er zijo twee Amerikaansche kruisers op weg naar Kiel Wederom is een groot Daitsch landgoed in Prnisisch Polen in handen der Polen gekomen Barones van Zeydlitz heeft baar bezitting Winiec voor een millioen aan een Poolsch agent verkocht Zondag zgn de lord mayor van Londen en een aantal Loodenscho schepen in Berlgn aangekomen Enoelahd Met 207 tegen 12 stemmen heelt het Ligerhnis de wet die den gemeentebesturen het recht geeft afzichteljike reclame langs de wegen te verbieden in derde lezing aangenomen Generaal Booth is op de terngreis naar Engeland Hg komt via Canada van Japan De stakers aan de Bandmijnen in Transvaal hebben verschillende aanslagen gepleegd op arbeidswilligen en een bais met dynamiet opgeblazen Het heet dat reeds in Juni 2000 Cbineezen nit Znid Afrika zullen vertrekken HCSI AND In Wilna is een revolntionaire militaire organisatie ontdekt In Odessa komen telkens aanvallen op Joden voor De mniters te Sebastopol hadden het voornemen de officieren overbooi d te werpen en zich van het eskader meester te maken BINNE NLAND V W K it U e li M HÊ K H Ingediend is een wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van de verbreediog van den spoorweg Utrecht Botttrdam m do gemeente Nieowerkerk aan den Ijssel In de toelichting wordt het volgende medegedeeld In den loop van de jaren 1904 en 1905 werden door de Maatschappg tot Ezploitatie van Staatsspoorwegen op het stationaemplacoment Nienwerkerk van den Staalsspoorwog öouda Rotterdam uitbreidingswerken uitgevoerd ten behoeve waarvan de spoorweg aldaar eenigszins moet worden verbreed Nadat de werken voltooid waren werd door de eigenaars van een aangrenzende hoeve beweerd dat een hun toebehoorende strook grond was ingenomen en dat een gedeelte sloot wederrechtelijk was gedempt en werd door bem geUscht ontruiming van het wederrechtelijk in bezit genomene en betaling e ener schadeloosstelling Een onderzoek deed zien dat inderdaad een smalle strook van hun eigendom was ingenomen en dat bet bedoelde gedeelte sloot niet zonder hunno toestemming had mogen worden gedempt Met bedoelde eigenaars zgn toen door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen onderhandelingen gevoerd om tegen betaling eener vergoeding de gemaakte werken te kunnen behouden De Mij was bereid om het door de eigenaars geëiscbte bedrag te betalen mits dezerzijds werd goedgekeurd dat dit bedrag geboekt werd op den Staat bedoeld in art 44 der overeenkomst van 21 Janurri 1890 bekrachtigd biJ de wet van 22 Juli 1H90 Stbl 134 Aangezien echter het geüischte bedrag veel te hoog werd geacht kon aan dit verzoek niet worden voldaan en werd toepassing van de wet van 2H Augustus 1851 Stbl no 125 noodig geacht De onderhandelingen met genoemde eigenaars werden dientengevolge afgebroken Zg hebben daarop hun eisch tot ontruiming herhaald aan welken eisch toen is voldaan Ten einde de bedoelde uitbreidingswerken volgens het goedgekeurde plan te kunnen tot stand brengen was mitsdien onteigening van het bedoelde terrein noodzakelijk geworden Daartoe strekt het thans ingediende ontwerp De door de wet gevorderde bescheiden werden te Nienwerkerk a d IJsel ter inzage nedergelegd en toon is slechts één bezwaar ohrUt ingebracht o l vanwegt de bedoelde eigenaars welk stuk niet betreft bet algemeen nut der onteigening doch betrekking heeft op de hoegrootheid der eventueel te verleenen vergoeding Aangezien bi gerechtelijke onteigening het bedrag der vergoeding door den rechter zal worden bepaald behoeft op dit stuk hier niet Gemen8 de Berichten In den nacht van Zondeg is ingebroken in het bjj postkantoor in de Parkstraat to s Qravenhage Ken oude brandkast waarin overdag geldswaarden worden bewaard die s avonds ten hoofdkaatore moeten worden gestort iets wat Zaterdag tevoren was verzuimd is opengebroken en daaruit een bedrag van ongeveer f 1000 aan baar geld en bankpapier j estolen De diefstal is eerst bemerkt bg de komst vnn de postambtenuar Vermoed wordt dat de inbrekers zich door middel van een valschen slentel aan de achterzijde van bet perceel in d Kazernestraat toegang hebbenverschaft Eenmaal binnen konden zy ongestoord hun gang gaan aangezien van Zaterdagavond tot Mnaiidagochteipd bet huis geheel onbeheerd is Blijkbanr is eerst getracht de brandkast aan de voorzijde te lorceeren want hier en daar zgn spoien van geweld te bespeuren Toen dit niet gelakte is de brandkast voorover geworpen en heeft men met meer succes de kast aan de achterzgde opengebroken Behalve geld omstreeks f 1000 worden vermist postzegels enz Men meldt nit Eindhoven Door den sigarenfabrikantenbond te Eindhoven ziJn tweo requesten opgesteld die gezonden zullen worden aan den minister van binnenlandscbe zaken en aan den commissaris der Koningin in Noord Brabant waarin geprotesteerd wordt tegen het voorkomen der namen van burgemeesters en secretarissen van omliggende gemeenten onder een circulaire waarin stean wordt gevraagd voordo uitgesloten sigarenmakers en aanbevolen wordt sigaren van lien te koopen In het retuest wordt verzocht bedoelde autoriteiten nit bun ambt te ontzetten Vad Een zestienjarig jongmenscb dat zich gisteren op het dak zjjner ouderlijke woaing aan de Paulus Potterstraat hoek Hoctherststraat te Amsterdam bevond heeft het ongeluk gehad uit te iyden en is van boven neer op het trottoir gestort en dientMgevolge oogenblikkelgk overleden De ongelukkige was het eenig kind zgner ouders Hbld Te Voerendaal L heeft Zaterdagavond oene zeer hevige vechtpartij plaats gehad waarbij revolver en mes hun diensten hebben bewezen De Limb K vertelt er van Sedert eenigen tijd woonden in het gehucht Kunrade twee families wien door eenige families een onderkomen was verstrekt en welke het eerzaam bedrgf van voddenkooplieden uitoefenden Wegens broodnijd leefden deze families reeds een geruimen tjjd op gespannen voet Dagelgks werd de verbonding ernstiger totdat Zaterdagavond de liaat zijn hoogtepunt had bereikt en de uitbarsting begon Het hoofd der familie H begaf zich naar de familie B welke aan de tafel zat koffie te drinken Na een kleinen woordentwist werden beide patres familias handgemeen zoodanig dat R met een gapende snijwonde uit den strgd kwam Toen hebben de ega a van H en R benevens een drietal zonen en dochters van H den strgd mede voortgezet Er werd een geregeld bombardement geleverd op het huis R Met steenen en andere projectielen werden do ruiten en deuren verbrijzeld zelfs een wascbkuip werd door de ruiten naar binnen gesmeten De gebeele inboedel van R is vernield alle ruiten zgn stuk terwgl R on diens vrouw deerlgk met stokken en steenen werden mishandeld In het huis zelf tgdena het bombardement schenen revolverschoten te vallen waardoor een kindje der belegerden aan eene band werd getroffen Do bear burgemeester en de secretaris van Voerendaal die toevallig bet tooneel van den hevigen strgd passeerden trachtten de lieden tot kalmte aan te manen doch dit was olie op het vuor zoodat zjj blii waren door een overhaasten aftocht aan de handen der woestelingen te kunnen ontkomen Tg dens t hevige tumult had R gebruik gemaakt van een revolver waaruit hg eenigi schoten loste met t ongelukkig gevolg dat een dochtertje van 14 jaar der familie H in de borst werd getroffen R zelf heeft een gevaarlgke messteek gekregen aan den hals van een der H s van oegeveer 14 cM lengte op hot oogenblik dat hem de revolver werd ontrukt De burgemeester deed onmiddellgk per paard en per rijwiel do mareobauMU dar brigada Heerlen ontbieden die weldra met 4 man per rijwiel op het slagveld verschenen Oogenblikkelgk werd bet onderzoek begonnen hetgeen tot gevolg had dat des nachts om twaalf uur drie personen zgnde H en diens beide zonen naar bet kazernegebouw te Heerlen werden mede genomen Men meldt uit Schouwen De meestoof De Koe onder Haamstede zal eerstdaags onder den hamer komen Dit is op één na de laatste stoof die nog bestaat van de vele welke eertgds in Schouwen werden aangetroffen ledere gemeente had haar eigen stoof waarin do meekrap die aan honderden werk verschafte on een ruime verdienste gaf werd bewerkt WJI de prjja der meekrap sterk achteruitging doordat men de roode verfstof uit andere producten wist te bereiden geraakte dit gewas op den achtergrond en de eertgds rgko bron van inkomsten voor den landbouwer hield langzamerhand op to vloeien de meestoven werkten niet meer en na nog jaren rente en doelloos gestaan te hebben als stille getuigen van een weleer bloeienden tak van ngverheid verdwenen die inrichtingen van lievoilede Frotestmeeting tegen de Vredesconferentie Op een terrein aan de Hoefkade hg de Vaillaiitlaan te s öravenhage was tegen Zondagmiddag 1 uur door de anti militaristische organisatie een protestmeeting belegd legen het bonden vin een nieuwe Vredesconferentie In bet midden was een tribune opgesteld waaromheen zich tegen het aanvangsnur groepeerde een menigte die ongeveer op liOOO personen mag worden geschat Overal waren banieren en vlaggen ontplooid waarop de gewone leuzen van 0p voor de algemeene werkstaking Weg met het militarisme Geen man en geen cent enz te lezen waren Een muziekkorps en de zangvereeniging de Stem des Volks zorgden voor afwisseling in de pauzen tusschrn de redevoeringen van het zestal sprekers Domela Niouwenbuis Lansink Kolthek Reyndorp ds Schermerhorn en Frans Verhelen uit Antwerpen Alvorens de sprekers aan het woord kwamen deelde de voorzitter van de bijeenkomst de Klein nit Haarlem mee dat ongeveer 100 organisaties waren vertegenwoordigd arbeiders uit alle deelen des lands zoomede eenige uit Antwerpen aanwezig waren en dat talryke sympathiebetuigingen waren ingekomen Jules Hervé uit Pargs en Schweitzer uit Berlgn die als sprekers zouden optreden waren verhinderd Op voorstel van den voorzitter werd besloten sympathiebetuigingen te zenden aan den te Madrid gevangen genomen maar voor het feit van den aanslag op het Spaansche koningspaar vrggesproken anarchist Ferrer zoomede aan de Hollandsche dienstweigeraars Gorter on Mammen Te ruim half twee beklommen de eerste sprekers Reyndorp Kolthek en Verhelen de spreekgestoelten tot het houden van redevoeringen welke evenals die van de sprekers na de pauze Domela dr Schermerbom en Lansink van ongeveer denzelfden inhoud waren of althans in geiyke richting gingen Alle sprekers dan betoogden on Domela Nieuwenhuis in het bgzonder dat de tweede Vredesconferentie een komedievertooning is alleen reeds om dat zg bgeen geroepen is om initiatief van den man die zich voordoet als ware hg de grootste vredesapostel maar die in werkelgkheid een vredesverstoorder is Toor den wereldvrede aldus gingen de sprekers verder is niets te verwachten van de machthebbers want dezen hebben h i belang bg den oorlog Verhelen uit Antwerpen besprak voornamelgk de militaristische neigingen van de ciericale Belgische regeering die onder de leuze van vermindering van de militaire bewapening den gordel van vestingen rond Antwerpen al sterker en sterker maakt Ten slotte werd een resolutie aangenomen waarin geprotesteerd werd tegen vredescomedie en aangespoord werd tot de militaireen algemeene werkstaking in tyd van oorlog met name voor de internationale transportarbeiders Aan den uitgang van het terrein werd gecollecteerd voor verschillende stakers en uitgoslotenen en voor de anti militaristische propaganda Reorganisatie van de rechterlgke macht Volgens het Bat Nbl gaan de reorganisatievoorstellen nit van de volgende stellingen de bezoldigingen der ambtenaren bg het parket zgn te laag en bieden geen voldoende vooruitzichten aan de bezoldigingen van bet meerendeel der ambtenaren die niet voor de hoogste betrekkingen in aanmerking komen bereiken een te laag peil daarentegen zjjn de bezoldigingen van de raadsheeren bg het Hooggerechtshof en die van de presidenten der raden van justitie in verboadiag te koog Die bezoldigingen mUen n jraadsheeren f 1200 tot f UOOolvaetTloS officieren van Justitie op Java flOOn buitenhezittingen f 800 met l n V Igksche verhoogmg van f 100 presEder raden van justitie buiten Java 1 iSm evenzoo voor de vice presidenten diBr l T op Java Tot heden kregen de leden den raad van justitie twee driejaarlêtJJ verhoogingen van f 50 voortaan wmtTi een vierjaarlgksche van f 100 De landraden met een voorzittoromfmn worden met vier plaatsen uitgebreid m Bandoeng Magelang Kediri en MaUn De verschillen in de traktementen a griffiers worden opgeheven daar men hier door middelmatige amLtenaren veriirliet Na 30 jaren dienst bedraagt de hoogst bezoldiging in het ongunstigste geval f Ma met een pensioen van f 4000 I a Z = worden geraamd o 1 W wO s jaars In de Plantage te Amsterdam bloeit thani een plant die bekend is als Dictamnus Fraümella de vuurwerkplanl Zg wordt vooral in Oostenrgk bg Weenen veelvuldig aange troffen en vervult de omgeving met ees balsamieken geur tengevolge van de aetherische olie waarmee allo deelon der bladeren gevuld zgn jDe oliekliertjes die met het bloole oeg ifh waar te nemen zijn de oorzaak 8M zg vuurwerkplanl genoemd wordt Willen wg nl goedkoop vuurwerk hebben dan wachten wg een stillen zwoelen zomeravond af en wanneer het zonnetje weg is nemen wg een brandende lucifer en honden die even tegen den stengel aan waarop een sissen volgt en een blauwe vlam als een vuurpijl langs de plant omhoog schiet De plant Igdt er hoegenaamd niet van en na een paar dagen kunnen wg hetzelfde weer doen WiJ hebben het zelfs gedaan toen de plant de bruinrood gekleurde vruchten liet zien De vuurwerkplant biyft zonder bedekking onze winters in den grond over en bloeit elk jaar met een grooter aantal bloemsteogels die witte of paarsroode bloemen dragen In October kan men haar planten Op de kegelbanen van het van ouds bekende café Eik en Linde in de Plantage Middenlaan 46 te Amsterdam zal van Zondag 21 Juli tot Dinsdag 20 Augustus i s een Groot Nationaal Kegelconcours gegeven worden Hiervoor heeft zich eena Eegelingscommissie gevormd bestaande uit de heeren C A N Schmidt voorzitter F H SchriSter secretaris i W K M van Tussenbroek penningmeester en J C A Nieman commissaris terwgl de Jury bestaat uit de heeren H Carton E F Euwe J P H Herman de Groot A Reneman en F Sikier Het concours waarvoor oen zeer groot aantal prgzeo zal worden uitgeloofd bestaat uit Korpswedstrgd Eerewedstrjjd Kampioenwedstrgd Personeele wedstrgd Hamburger wedstryd en Vrge baan wedstrgd Uitvoerige reglementen aangaande dit concours zullen spoedig worden rondgezonden Men schrijft uit Dordrecht Het stakende personeel der firma Morka en Geuze is gistermorgen niet aan d n arbeid gegaan zoodat bet overeenkomstig bet scbrgven der firma aan don Typografenbond beschouwd wordt als ontslag te hebben genomen Slechts ongeveer tien man is nog op do drukkery en zetterg aan den arbeid Ongovoer twintig man hebben het werk neer Men meldt uit Delft Aan de flesschenfabriek alhier is gistermorgen het werk hervat door 48 man Men neemt nu aan dat de rost wel zal volgen temeer omdat van hen die naar het bnilenland vertrokken er ook al weer terug zyn Enkelen kwamen met twee dagen reeds terug omdat het leven hen daar niet aanstond Men meldt nit Delft De huurder van het perceel aan den Ouden Langendgk alhier die met zijn huisheer tot geen vergelgk kan komen omtrent ontbinding der huurovereenkomst beeft gistermorgen vroeg zjjn orgelconcerten hervat De bovenbewoonster die met de zaak niets te doen beeft verliet bereids het perceel waarin zg het niet kon uithouden De eigenaar blgft onvermurwbaar en bet publiek amuseert zich Uit Eindhoven meldt men De rgkspolitie heeft hier gevankelgk binnengebracht en naar s Bosch getransporteerd de 13 jarige J G wonende op het gehncht Heikant aan de Belgische grens tnascben Arendonck en Eindhoven Hg wordt beschuldigd 4 bout portent op zgn oen vier kogels uit een revolver afgeschoten te hebben hem daarvoor afwachtende toen deze met zgn karretje van eene melkerg huiswaarts koorde Hot rachUwe werd OHanoog uit geschoten en verder is do man ernstig gewond in bals en wang De verdachte hondt zgn onschuld vol en beweert dat hg toen hg in de heide was de schoten hoorde De getroffene hondt vol dat het beslist zgn neef was die de revolver op hem heeft afgeschoten De Luiembnrgsche troon In de afdeelingen der Kamer hebben 27 afgevaardigden voor her aannemen van het voorstel tot bekrachtiè ng van het familiestatuut gesteund terwgl 9 zich onthielden of tegenstemnen Verschillende afgevaardigden waren van oordeel dat de Kamer niet tot oordeelen bevoegd was Naar oen mededeeling van minister Eyschen beeft professor Laband uit Straatsburg verklaard dat graaf Merenburg geen recht tot opvolging bad daar hg geen agnaat zon zgn het protocol van bet Weensche congres en hot verdrag te Londen 11 Mei 1967 gesloten kennen alleen rechten van agnaten van het huis Nassau Het zou dus nu de vraag zgn of de mogendheden zouden toestemmen in een dynastie Merenbarg en daarmede in diplomatiek verkeer zouden treden Bg de verkiezingen in Beieren zgn uitgebracht voor alle centrnmscandidaten 485 069 voor de liberalen 256 840 voor de sociaaldemocraten 177 210 en voor de vrge vereenigiug 143 931 stemmen De Italiaansche rjjkswerf te Spezzna is Donderdag door een hevigen brand die drie uur duurde in de asch gelegd Onder de bewoners der omliggende huizen brak een vreeselgke paniek uit Half krankzinnig van schrik wierpen de menschen hun inboedel uit de ramen op straat en luchtten daarna hun meubilair in den steek latende De schade door het water en vuur aangericht beloopt muloenen De oorzaak van den brand ligt in het duister Bg een optocht van een circus met olifanten in de straten van Buffalo werd een der olifanten voortdurend geplaagd door een kleine jongen ondanks de waarschuwingen van den cornac Tenslotte werd het dier zoo woedend dat hg zgn kwelgeest melden snuit opnam op den grond wierp en onder zgn loggen poolen tot moes trapte Dat de kapitein van Köpenick zich gedurende zgn gevangenschap in veler belangstelling mag verheugen hebben we reeds herhaaldelgk bericht Van alle oorden worden hem lekkerogen toegezonden waarvan bg echter dank zg bet gevangenisroglement niet genieten kan Dezer dagen beeft een trouwlustige juffer hem laten weten dat ze bereid is met hem in hot hnwelgkabootje te stappen zoodra hg de vrgheid herkregen heeft In haar testament heeft ze f 63 0 0 voor hem vastgezet in geval ze voor het sluiten van het hnwejijk mocht komen te sterven usschen Alexandropol en Tiflis in den iukasos hebben Vrgdag in een sneltrein en troep roevers een aanval gedaan op een kassier die zich met een groote som geld in oen coupé alleen bevond l Een der den trein begeleidende politie beambten werd gedood en een tweede werd onscbadelgk gemaakt doordien men hem ontwapende Een iiassagier en de conducteurs werden door de roovers gedwongen onder de banken te kruipen Na een buit van 25000 Boebels in banden te hebben gekregen lieten de roovers den trein stilhouden en wandelden rustig weg de bergen in Stadsnieuws GOUDA 18 Juni 1907 In de Zondag j l gehouden vergadering der vrgzinnige democratische vereeniging alhier is besloten nu samenwerking met de vrgzinnige kiesvereeniging onmogelgk is met twee eigen candidaten nit te komen Voor een candidalnnr stelden zich di onibel de heeren A J IJsselstyn Azn en W B F Grevenstuk Eerstgenoemde zal worden gesteld voor de districten I en III de laatste voor district II In dezelfde vergadering werd de heer W B F Grevenstuk tot bestuurslid der vrg zinnigdemocratische vereeniging benoemd Bg Kon Besl van 15 dezer is met ingang van 1 September benoemd tot leeraar aan de rgks hoogere burgerschool te Sappemeer den heer N E Fatton alhier Rechtgaken Het Gerechtshof te Amsterdam gisteren uitspraak doende in de zaak van J J Le Févre De Montigny en jhr Tb A C De Geer veroordeelde beide beklaagden tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met tttak Tto U muadon voor do proTentiaro hechtenis voor Da Montigny en 12 maanden voor De Geer BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI Staatêteemni f PoBToaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Obltg 3e Serie fr 2500 3 59 RosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74V 74 Columbia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 24i B pollietlc Banten Aabdb idem idem 4 95 Pandb Botlerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb le Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Seïtêepvaart Maatsehapptjfn Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooricegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaanscbe Spw lMg A 367 Premiekeninqm büLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMERMAITTELS on COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUrMD Hoogachtend J l £ rffi £fy A iMf srcvre i Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende GARNEERINGEN Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i8 Juni igoy Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 2de kwal 34 3de kwal 30 cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien redel aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kwal 38 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 32 2de kwal 30 3de kwal 26 cent per halt kilo Handel in vet ree en stieren stug prijshüudend Vette kalveren traag lager in prijs Mager veo werd langzaam opgeruimd VERSCHEIDENHEID Het beroep ingesteld tegen de door do rechtbank te s Qravenbage uitgesproken faillietverklaring van prins Eberwein von Bentheim is ingetrokken zOódat deze prins in zgn faillietverklaring maar berust Door de marechaussees uit Bladel is te s Hertogenboscb gevankelgk binnengebracht en ter beschikking van de justitie gesteld de 13jarige G die in het gehuclit Heikant een moordaanslag op zgn oom gepleegd heeft s Hert Ct iDe Vredesconferentie heeft heel wat vreemde vlaggen naar Den Haag gebracht Maar de kennis van die vlaggen schgnt niet groot In het Bezuidenhout wapperde van een halfofficieel gebouw de omgekeerde Chineesche vlag de draak lag op zyn rug te spartelen En op een ander gebouw woei een Russische vlag met den verkeerden kant boven waardoor zy geen Russische vlag meer was Nu Don Haag zulk een internationale stad wordt zal men er ook huitenlandsche vlaggen moeten gaan bestudeeren BargerlUke Stand GEBOREN 14 Juni Ernst onders J J Krom en L C Holmich 15 AJiraham onders T C Wiltenburg en C Nienwvold 17 Aagje Jannigje ouders T Kisman en J W van Hofwegen Klasina onders L van den Heuvel en G Jongeneel Petrus Cornells oudeis J N W vanKors bergen en C Straver 18 Sophia Cornelia onders K Krggsman en S C Flux Francina ouders D van Leeuwen en I Stolk OVERLEDEN 15 Juni N Vetstoep 10 j 16 D Vermeulen 71 j C J Gladbach C7 j t M Verwcg 2 j B Terscheggüt 70 j 17 G C lioot 47 j G Bugtelaar hnisvr van P Stonthart 29 j en 10 ih IK W Starreveld 9 m r 4 = ADV EliTi i TII i V De Heer en Mevrouw P WEIJERDE Boer bodanken voor de hartolgke belangstelling bij de geboorte van hun Zoon ondervonden Gouda 18 Juni 1907 Vmcniging AIIÜENZOUU Afdeding nilOHKENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Düzo inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte on ovortoUige huistioudelgko voorworpen welke ooit zoo veel noodig to ropareercn on huoUzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prljzon te vcrkoopon De daarop behaalde Winst komt goboel ten goede aan do neutrnle Vereeniging Artnenxorff SAMOSWIJN 3 cent per fletch Aanbevelend I 6y wmholtuM la aohonjiwerk ialaii rien Drogfiryo udb Mori lelte go a op nwim tn fabriekMawk ÖenAKent W Sirdeminu Arnliam FirmaHerman Zoon per flesch St EsK phe Medoc 0 61 La Rose Lndon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santornes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nierstoiner 0 72 RUdesheimer 1 08 Openbare Verkooping TK GOUDA op MAANDAG 8 IÜLI 1907 s morgens el uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht govestigden j Mmm No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOOIVIIUIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wgk C No 193 kadaster Seetio D Nr 1345 groot 27 ontiaren Te aanvaarden I September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derdo Kade to Gouda wyk It No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 70 Jentiaren En Nrs 3 en 4 Twos HUIZKN ract EliViSN en GROND in een poort aan de Karncmclksloot to Uouda wijk B Nr 439 groot 70 ïontiaron en wgk K No 441 groot 00 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 To bezichtigen do laatste 3 werkdagen vóór do veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlicbtingon gaoft Notaris KOEMAN voornoemd aiienw onovertronen Prof Dr l iobors wtilbokoml ZSXÜW SSACBT IIiIXI t Allben ocht met F briekimork tot vourtdurende rudicale in K kere genezing van alls z lN de meest Imrdnekkige zenUb KiekteUf ooral ontstaan door atdwalingen op jougdigenleeftyJ jotn e genezing van elke zwakte Blu k ïdcbt Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpüo slechte apyBverfcering Onvermogen Inipotena Polhitione en Uiivoerigo proapectuBsen iVijij i lenoh 1 rt fl diiMiole flosrli Cfuhü IJ opüt Muttlu V d Vijsjto lUimmni i pófi M itibaii k Co RütLonlnm r llappül B inivcnhii t ilalmmmia th oiif J ihn Kotier n RET per lcs h 1 08 l l W 1 80 0 99 0 90 I 1 44 117 VVt Iff II o fïoudft n bi nllü drotfiaton