Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1907

n Donderdag 30 Juni 1007 40ste Jaargang No 10362 nm v WBipp fiOüDSCHE COERMT IMieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telefoon aio 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ti regels è 50 Centen ieidere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des luidd Teletom Ne St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z E en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderiijke Nominers VIJF CENTEN HUIS TE HUUR lleereDhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder linke Tain Voorzien van öa en Waterleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coia poeder wordt gratu toegeconden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abiint Sterf Water of in liet voedeel zonder dat het noodig ü dat de dronkaard er iete van ajvteet nt COZA POMDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier vryo absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZ4 POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de znater ol de dochter van den verslaalde bet hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoel te weten waaraan hg zijne redding te danken beeft Het COZA POBDBB heeft het hniselijk gelnk van daizenden gezinnen hersteld duizenden personen van Bchaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terog gebracht eh gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institoat waardoor dit ongeëvenaard S oeder verspreid wordt zendt gratis aan en die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hqt poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadeiyk te zijn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE Xd Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoend middel tegen dronkenschap 1 OOBOKOOFaTE DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIOE MODEBLAüEll zp beslist die der Firma WELDON THB LADIEB JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBSaaUAKSB met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILD BEN S FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vie Boekhandelaar Proe numtner AUe nuA kastel Holt Bijvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn ÖEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar liin thans door nienw gevonden toepassingen onze In ullever getehiMerde ForIretleu FHuture BogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige ilch geen imitatie voor de eoJkle te ontvangen aelll Prijscourant met een aantal ongefraagde getuigschriften graiii op aanvraag Boxtel H BOGAEBIa Jb Co ykgnt voor ÖOUDA Htt bMto ooMhadtljrkstt tn g BMkktlykAtt fOtttaióM voer Httna m ToOTAl danu tn IQildtnebetnwvrfc all Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen lijn WERELD SUCCËS De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoningr Extraot wordt aanbevolen tegen Borstaaniloeningen Kinklioest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHE is verkrijgbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechlandy Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIANTHE werd 9 maal met öoud en 3 maal met Eere Medailles bekroond M ELIANIHE in flacons f 0 40 t 0 70 en t 1 MELIANTHE in doezen tabletten 0 40 en i 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SC HAIR o Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem Den Haag Verkrygbaar bfl Firms WOLFF Jt Co Westhaven 198 Gouda GRENüEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Oouda A BOaMAN Moordrecht PINK8B Nieuaerkerka dlJeel A N ta ZESSEN ScUoonhcnen B v WIJK Oudeu aler A SCHEER Haastrecht P W EDE Oudewater K tan dsh HEIJDEN te Reeuaijk P t d SPEK MoercapetU D t o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A ut GROOT A d JONüH Oudewater 1 P KASTELEIN Polehroekerdam D BIKKER te Bentchop WAAIISCHUfVliVC Laat U niet misleiden door fidïy Siroop Het klooster SanctaPaulo AbdiJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel wnarde y Sanguinose VIniim l§langiiino8Hm in vacuo Het best bekende afdoende middel tegen bloedarmoede Üeekzucht en zenuwzwakte Hebt gij een bleeke klenr Zijt giJ gedurig vermoeid Ontbreekt a de eetlust Hebt gij dikwijls hoofdpijn f Slaapt gij slecht Hebt gij pijn in den rng pijn in do lenden pgn op de maag P Suizen in het hoofd Buizingen in de ooren P Dan moet gij uw eigen belang verstaan en dadelijk eene geregelde kuur beginnen met de Sangninose I Want de Sanguinose verrijkt nw bloed en versterkt bet zij wekt den eetlust op en bevordert eeno algeheele levensopgewektheid Honderden vooden baat bij de Sangninose toen niets hen geholpen had Maar zorg dat gij de echte hebt Zg is alleen echt als zij komt uit de fabriek van Den Haag VAN DAM Oo Prijs per flacon f 1 50 6 fl I 8 12 fl f 15 Te GoDda bIJ WOLFF Co Westhaven 198 Verwonderlgk snel maakt onze Vügenhonig zich vrienden Het is onovertroffen voor alle hoestenden léBt rooraï op d ECHT JiuadteéJceaiaff xnet rood ietterSé JJberlahnstein OIRUTCUKDCR VICTORIABHOM OB RlAHIISWII Overal 42££MÊ werkrijflbaar Maatêehappif tot HxptoUalie mm de Fietoria Bron JSatiPHtr voor XtedertaatL Boompje éO BoUerdam GËBR RIJKEN k DE LANGE IV ROTTERDAM Hl VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaiHJn Gedempte Binnenrotte tS4 Telef SB99 Xe MaaamVn Weet Nieuwland 9 nab Station Beur Telef 46811 INRDIUN STEMMEN TfiRBDREN DE PHONOLA dagelUks In onze Salons t hoeren m Mm HlBMiN PI0N01I5T AITEETIINTIÈN in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleuti Bureau vao A BKINKNAN ZOON WIW en Gevogelie Van af heden en verder dagelijks vencli verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleasci enz enz tegen de meest sterk concarreerenile prijzen Panklaar schoongemaakt Irncu door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜTTBLIS6 Poe i r Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 EUce Cacao te Lnl J l estelJ en na vela pr rfi S a tte 1 op d best nuufainea fat Int inSSl I wrok t Keden rtldir Eikel Caeao O viwkantai hnma eea twi p un mnd te vwTZ I j l ikKli rtciia m42ftSiir M K b y i fdJÊ Mm anenkML veiabwt IM Amsterdam ESMSErOT7Mm £ Ben wordt verzocht op t HEKK te letten BIT BBT MaOIZUH VA M UAVË SWAAV ZOm O0BINCH£M Deze THEBBN worden fgelfferd in verzegelde pakjes van viji twee m een half en een Ned one met Termelding Tan Nommer en Prga voorzien van nerenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot Ie uitToeiing vun geeerde orders aanber ende J C BIJL voorneen J BEEEBAAHT Lz Noord Brabanlsch Schoeo eo LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe repiratiën en aangemeten werk Eohte Oade Jenarer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETER8 Jz Ut op etuiet M kurHrmni Zenuw en Maajflijders wordt nit overtoiging als een w rk lj k hulp in den nood het boek aanbevoleD Na ontvangst van drespw briofkaartwont dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOSL B BookllMi Zaltbommel eondo Dnk van A BBINSUAN Zx Bulteulandscb Overzicbt Te Narbonne verkeert de bevolking in een opgewonden toestand naar aanleiding van de geruchten van maatregelen tegen Marcellin Albert en dr Ferroul van de zjjde der regeering Den nacht van Zondag op Maandag bleef een groote menigte saamgeschoold in de nabgheid van beider woningen Ook te Argeliès is de toestand ernstig vele bewoners hebben zich van wapens voorzien De procureurgeneraal te Montpellier heeft instructies gekregen in verband met de door de regeering genomen besluiten tegenover de leiders der beweging onder de wijnboeren Gistermiddag heeft dr Ferroul een beraadslaging gehouden met de commissie van Argeliès en toen hiJ te Narbonne terugkeerde werd hü er als een overwinnaar ontvangen Hg hield een toespraak waarin hg zich verklaarde tegen elke toenadering maar ook elk aanvallend optreden ontraadde WiJ zullen pal blijven in onze stellingen tegenover den vgand I Wij wachten I aldus besloot dr Ferroul onder geestdriftig gejuich der opgewonden menigte Naar nit Narbonne aan de Temps wordt gemeld oordeelt een deel dei wijnboeren Marcellin Albert en de oommissie van Argeliès veel te zwak en te kalm men vormt ollerwege plaatselijke bonden die op daden van geweld aandringen en de aanwgzingen tot afwachten en rustig blgven in den wind willen blijven De overeenkomst tnsschen Frankrijk Spanje en Engeland tot handhaving van den bestaanden toestand in de MiddellandBche Zee en den Atlantischen Oceaan voor zoover die verband houdt met de bezittingen dezer mogendheden heeft in Duitschland eenige verbazing gewekt Het Berliner Tageblatt herinnert aan de redevoering van een beroemd Atheensch sophist tot lof van Helena die door een nog beroemder sophist werd beantwoord met de vraag Maar wie doet iets te kort aan dien lof van Helena Zoo kan nu Europa verbaasd vragen Wie bedreigt de bezittingen van Engeland Frankrgk en Spanje in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan zoadat zulk een overeenkomst noodig is f Tegen Duitschland kan het verdrag niet gericht zijn Want in de beide zeeën waarover het loopt heeft Duitschland geen rechtstreeksche belangen Die hebben erTurkge Rusland Oostenrijk Italië en Griekenland FEViLLETOX NAAR VEILIfiE REEDE 8 De slanke gestalte wiegt zich in een schommelstoel een net klein voetje en een bronskleurig Fransch laarsje komen onder de plooien van het witte met kant gegarneerd volle kleedje te voorschijn de dunne stof laat hals en armen van een zuidelijke tint doorschemeren Levendig beweegt zich de waaier in de tengere hand terwijl het fijnhesneden gelaat over den schouder heen naar haar gezellin gekeerd is Wat ben je vandaag weer vervelend Dorothea Waarom antwoordt je niet De aangesprokene wendt schielgk het hoofd om Vergeving Uwe Doorinchtigheid ik Ik dacht aan geheel iets anders nietwaar klinkt het van de lippen der eerste zeg mg toch is s hemels naam liefste Dorothea wat bateekent je peinzend gelaat Ik begrijp niet boe men zoo stil kan zittenen naar de verwgderde bergen kan staren Ik vreei Dorothea dat zg gelijk hebben a iMwirm dtt Ja otj wilt Tttltttn od mti En daar Italië een der voornaamste Middellandsche Zee mogendheden is zegt de Voss Ztg zal deze overeenkomst aan de overzijde van de Alpen zeker bijzondere belangstelling wekken Wellicht vat men haar daar wel op als een soort indirecte uitnoodiging om zich van Oostenrijk en Duitschland af te scheiden Naast Italië staat Oostenrijk als Middellandsche Zeemogendheid En de VVeener bladen wjjzen er op dat deze overeenkomst die gelijk met de opening der Haagsche Vredesconferentie wordt gepubliceerd de belangen der monarchie raakt Hetzelfde kan door Rusland en Turkije worden beweerd Minister üichon verklaarde echter dat het verdrag tegen niemand is gericht en een volstrekt vredelievende bedoeling heeft In de Oekase van 30 October 1905 zeido de Tsaar dat bet zijn onveranderlijke wil was bij het afkondigen van een kieswet do verdere ontwikkeling van het algemeene kiesrecht aan de onlangs ingestelde wetgevende macht over te laten Ondanks die verklaring wordt nu voor de tweede maal de Doema ontbonden en biJ Oekase van den alleenbeerscher een nieuwe kieswet afgekondigd ditmaal een kieswet die de Oad Rassen ten kosten der andere volkereu en klassen van Rusland moet bevoordeelen Het aantal vertegenwoordigers der grenslanden wordt met tachtig verminderd en bovendien wordt bepaald dat vooreerst in die landen geen verkiezing zal plaats hebben De vertegenwoordiging der boeren waarop tot dusver de hoop en de verwachting van de Russische Regoering was gevestigd wordt beperkt door de bepaling dat die niet meer door da boeren alleen maar door de kiesmannen van alle curiën te zamen zal worden gekozen In de stede worden twee curien gevormd die een gelg k aantal afgevaardigden kiezen een der taniseigenaars industrieelen en groote kooplieden de andere der huurders en winkeliers De geheele kieswet die gisteren afgekondigd werd is zoo verward en het stelsel van verkiezingen wordt er zoo onduidelijk door dat verschillende Russische bladen zelfs erkennen moeten na herhaalde lezing niet te begrijpen hoe de verdeeling wezen zal De Roess zegt dat de indruk door de ontbinding gewekt zeer onaangenaam is en vreest dat de revolutionaire partgen er aanleiding in zullen zien om tot nieuwe agitatia tegen de regeering over te gaan En de Gazette de St Pétersbourg zegt De tweede Doema heeft met alle middelen en zeker iemand een idyllisch leven te gaan eideu op een eenzaam slol Dorothea was opgestaan eq achudde lachend het hoofd Wat is zij veranderd I Het teere lang opgeschoten bakvischje is een volwassen scboone jonkvrouw geworden alleen de donkerblauwe oogen zjjn dezelfde gebleven on de lach om den fijnbesneden lippen herinneren nog aan de kleine Dodo Dwe Doorinchtigheid moet niet gelooven wat men zegt van zeker iemand Ik heb er nog nooit aan gedacht mg n batrekking bij Uwe Doorluchtigheid te verlaten en gevoel miJ bier volkomen gelukkigen tevreden Zij ziet er inderdaad vroolijk en kalm nit hoewel een smartelgke trek om den mond niet geheel te miskennen is De jonge prinses ziet met haar schitterende zwarte oogen tot Dorothea op Er moet toch iets bizonders achter steken om als men zoo bevallig en dooraanbidders omringd is als jiJ liever bij mjj te blijven dan de smeekbeden van die cavaliers te verboeren Die bizondere reden is dat ik mjj inuw dienst zeer gelukkig gevoel Neen vleister het is iets anders Je htbt mur dur btrinnet ik n t wat getracht haar taak te vervullen dit werd haar onmogelgk gemaakt do or het hooghartig optreden dor regeering Wg betreuren het dat Stolypin ten slotte ziJn toevlucht heeft genomen tot zulk een middel om de Doema te ontbinden Over de begrafenis van priester Daens te Aalst meldt de Vlaamsche Gazet Do Igkplechtigheden van pastoor Daens hebben Maandagmorgen te midden van een groeten toeloop van volk plaats gehad In uitvoering van den wensch des overledenen waren zjj uiterst eenvoudig Geene kronen of kranzon waren te zien Reeds vroeg in den morgen kwamen met al de treinen nit Vlaanderen en Brabant vrienden en partggenooten toe en rond het eiland Chipka en de Molenstraat was de beweging uiterst druk In de stad mag men zeggen is behalve bg eenige verstokte Woestisten de roaw algemeen Een ieder wil eone laatste hulde brengen aan t stoffeIgk overschot van den man die zooveel geleden heeft voor zgno overtuiging In den rouwstoet geleid door M Pieter Daens volksvertegenwoordiger bemerkt men de volledige afwezigheid dor katholieken Onder de aanwezigen bemerken wg de volksvertegenwoordigers MM Reus Lorand en Anseele de liberale raadsleden van Aalst zijn volledig opgekomen Trekt vooral de aandacht de aanwezigheid van een honderdtal werkstakers der Filature at Filtories Réunies Krachtens het verlangen van den overledene is niet eene redevoering uitgesproken geworden De vlaggen der Daensisten mochten oii bevel der geestelgkheid de St Martinuskerk niet binnen waar de Igkdienst plaats had De teraardobestelling had daarna plaats zonder eenige incidenten Een aantal sportliefhebbers onderwijzers en andere belangstellenden hebben Zondag te Schëneberg een vergadering gehouden om de beweging voor het aanleggen van daktuinen te bevorderen Prof Zuntz de directeur van de hoogeschool voor landbouw hield een toespraak waarin hg de noodzakelijkheid van daktuinen zooals die in Amerika veel voorkomen bepleitte De daktuinen moesten voor de groote steden de plaatsen worden om zich te vertreden nu de straten voor wandelaars hoe langer hoe ongeschikter werden en men ze zelfs niet anders dan met de grootste oplettendheid kon oversteken Alle platte daken moesten zooveel mogelijk in tuinen mijn broer miJ zeide nadat hij den vorigen winter te vergeefs beproefde rai n preutsche liofdarae bet hof te maken Zelfs de hertog lachte er om Het prinsesje lachte dat haar de tranen in de oogen kwamen Dorothea zag haar meesteres verwonderd aan Wat zeide prins Buckhardt dan Terwijl hij je mat toornige blikken nazag liet bij zich droogjes de opmerking ontvallen Koud als hot neusje van onzon Bello 1 Dorothea stemde mat den helderen lach in Toen zeide zij Het spgt mij Zijne Doorluchligheid vertoornd te hebben Och wat Iaat een prins ook eens ondervinden dat hiJ niet onweerstaanbaar isl Het spijt mij echter dat je een ander iemand die je oprecht lief heeft niet de geringste toenadering toont Je moet trouwen kleintje Een zachte blos vliegt over Dodo s liefelijk gelaat O Doorluchtigheid 1 Ik en een huwelpl Zy schudt het hoofd en voegt er als in gedachte bij Nooit Haar waarom niet Ik wil aeni veranderd worden Daar is men beveiligd tegen de gevaren van de straat en het stof De huizen zullen alleen wat duurder worden omdat ziJ een tamelgk zware belasting Ie verduren krjjgen Maar de huurwaarde zal er ook door toenemen De technici moesten middelen en wegen vinden om de invoering van daktuinen algemeen te maken Do voorstanders van de daktuinen zullen beginnen met verschilende huizen ervan te voorzien om zoodoende aanhangers voor de beweging te winnen Met trots zegt een Noorsch blad dat Noorwegen het eerste land in Europa is dat h inland s voorbeeld gevolgd en de vrouwen het stemrecht voor de volksvertegenwoordiging gegeven heeft Het is nog wel niet het algemeene stemrecht dat de mannen in Noorwegen en ook de vrouwen reeds in Finland hebben Men vond het voorzichtiger den weg niet ineens af te leggen Maar het algemeen stemrecht zal de Noorsche vrouw te gelegener tjjd ook krijgen Voorloo iig geldt nog de beperking die ook haar gemeentelgk stemrecht bepaalt nl dat zij belasting moet betalen Het is echter een geringe belasting die vereischt wordt hetgeen reeds blijkt uit een aantal vrouwen die nu voor het Storting zullen mogon kiezen n I 300 000 oen groot aantal waar de heelo bevolking slechts een 2 miliioen telt Met vertrouwen zegt het Noorsche blad dat we aanhaalden ziet men de vrouwen de gelederen dar Stortingkiezers aanvullen omdat zg de proef met het gemeehtelgke kiesrecht goed hebben doorstaan r Verspreide Berichten Frankrijk Gisteren is het Deensche koningspaar onder gejuich der menigte weer naar huis gegaan Er blijkt nabjj het station een man gearresteerd te zjjn die een met zes patronen geladen revolver bjj zich droeg Hg is gek of houdt zich zoo Marck en Yvetot de veroordeelde leden van den Algemeenen Arbeidshunil gaan in hooger beroep van hun veroordeelend vonnis Duitschland Prins L wenstein die in de Duitsche katholieke beweging sedert 18 i8 oen rol van gewicht heeft gespeeld mot o a Windthorst en Malmckwat onderteckende bjj in 1872 den oproep tot vorming van oen Katholieke partij met welke de Kijksdagfractie openhartig met je spreken ik weet oen heerlgk geheim dat ik ja wil toevertrouwen Schuif wat dichter biJ Vol spanning zag Dorothea in de schalksche donkere oogen der prinses Mijn gemaal begon deze op geheimzinnig Unistorenden toon had van morgen een onderhond met raad eens Dorothea Hoe kon ik raden Uwe Doorinchtigheid wien de orfprins een audiëntie verleend beeft Dan zal ik je op het spoor brengen Stel je voor een elegant adelman groot slank met n brutaal zwart kneveltja en doordringende bruine oogen den besten danser den koensten ruiter den beminnrlgkslen cavalier eigenaar van uitgestrekte landgoederen drager van een ouden naam en den vnrigsten bewonderaar mgnar se oone hofdame Nu hoe heet hg Lachend ziet de prinses in de ernstige verlegen trekken van bat jonge meisje Ik zie wel dat je weet wien ik op het oog heb Welnu dat wonder der schepping beeft vanmorgen den erfprins verzocht aanzoek te doen om de hand eener zekere freule Von Gleichen daar hem de gelegenheid ontbrak zich in persoon aanhaar voeten te leggen Wordt vervolgd