Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1907

ADVEETEITIM in alle Couranten worden aang enomcn door het yldverteutlc Bureau vao i UKIVRMii V ZOUi GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Do imatij f f ooT tic nici vsto mtvindmgen op rtie hinual gebied rerbetcrde fkbrteatfê a uitsluiteml gubruik van lijit n lijn lo giMiiilstotlon gaiandnoiei lor erbruikor van StoUwerck s OhocüMe ec Cacao een narbevoienswaardig f tbrikHat lunlvcuMt benntwoordondo aan ion inhoud der Ktiketten De irma be Wldt tl Rrarets iIh IToricTerancter 44 Kere DIpioina gouden enx Hedallles een bewijs nitmnntend lijn fabriknil lieeda 1874 schrorf de Accademie national de Faris Nouo TO W óéoerucvnB une lleilitjlle d r première elaame en oonoldératlon oe votra ftKcoUoKCO fabrtoatlon de Ohooolftt bonbons varies eto tö MlIlwBrs t 8 fulpluFit iB verkrijgbaar bij H H Cunliseurs Banketbakkers ma enz eneraalvertegenwoordiger oot ï ederhuMl Juliu Haftonlodt Arostordom Kiiivotstiaat 103 Tan het centnini in het leven trad heelt zich thans in een klooster te Venlo nit de wereld ternggetrokken Lüwenstein was ook een der voormannen in de anti dnelbeweging Enoelaxd De Johannesbargsche mijnwerkers beginnen na een beetje kras nn is er zelfs een poging gewaagd om het hnis van den commissaris van politie in de lacht te laten viiegen 01 in braiMj steken volgens een ander bericht Er waren juist eenige münbestnarders in zijn hais tegen hen zal de wraak der stakers wel gericht zijn geweest Belqie 106 Dnitsche vertegenwoprdigers nit Rijnland en Westfalen zijn in Antwerpen de gasten van bet comité tot bevordering van goede betrekkingen tusschen Antwerpen en zijn achterland De hoeren zijn op het raadhais ontvangen en door bnrgemeester Hertog toegesproken Abbé Daens is gisUren begraven te Alost er waren geen Katholieken by tegenwoordig wel verschillende socialisten Spanje De Neue Freie Presse zegt dat de koning en de koningin van den zomer een bezoek gaan brengen aan keizer Frans Jozef en dat zil daarna koning Ednard en koningin Alexandra te Cowea zallen ontmoeten Ten slotte znllen zg naar Holland gaan om de gasten te zijn van Koningin Wilhelmina De eerste minister heeft laten weten dat Nackens Ibarra en Mata voor het einde van deze maand begenadigd zallen worden Rusland Ondanks de talrijke arrestaties schijnt het overal kalm gebleven De mniterij bij de Zwarte Zee vloot schijnt van hoogst ornstigen aard te zgn geweest zelfs is er van een torpedoboot af een poging gewaagd om een stoomkotter Holiandia waarop Vice admiraal Viren zich bevond met een torpedo tot zinken te brengen I De officieren der torpedoboot schreven het toe aan een verkeerde manoeuvre maar weigerden ban spijt over het gebeurde uit te drukken Zy zQd daarom gestraft Volgens de Standard zal men de heele Zwarte Zee vloot tijdelijk opleggen van de stukken geschnt worden belangrijke deelen aan wal gebracht zoodat men er niet mee zal kunnen schieten 700 matrozen zonden gearresteerd itjn Menigeen te Qouda Igdt En kan genezen worden zooals deze inwoner van Waddingsveen De Heor A van Os Noordkade C 71 te Waddingaveen meldt ons Na ik door het gebruik van Foster s Rugpijn Nieren Pillen geheel genezen ben van een Dierziekte waaraan ik reeds ruim tien jaren geleden had gevoel ik mg tegenover andere Igders verplicht U mgn genezing bekend te maken Steeds had ik van een hevige pgn in den rag en lendenen te lydeu terwyi ik doorloopend met mgn maag sukkelde Ik at zeer welqig en wat ik nog met moeite naar binnen kreeg verzuurde in myn maag zoodat ik zeer weinig nut van mi n voedsel had De urine was meestal vuil drabbig en bevatte veel bezinksel ook mgn slaap was niet zooals zy behoorde te zgn want ik sliep leer onrnstig Het gebruik van Uw pillen heeft een algeheele ommekeer in myn gestel gebracht en ik kon na drie weken met dit geneesmiddel te zyn doorgegaan niets meer van myn pynen en verdere kenteekenen myner ziekte waarnemen Ik ben dan ook overgelukkig met Uw weldoende pillen te hebben kennis gemaakt Ik ondergeteekende verklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wgze die U goeddunkt Wenk aan koopers Foster s Rngpyn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doozen waarop de naam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrukkelyk Foster s en gy zult de goede hebben zy zyn te Qouda verkrygbaar by de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k P 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Slanken uit SclioonhoTen CIV Qasfabriek und kein ende I Alweder een retortsoven in de nienwe fabriek bggebouwd Het schynt dat onze vroede vaderen met blindheid zgn geslagen dermate dat zy geen 2 meter vooruit kunnen zien Hoe is het mogeiyk om aan geen reserveoven te denken wrar reeds in 1904 de behoefte was uitgesproken meer dan eens 1 Hoe Is het mogeiyk daarvoor den oven ia de oude fabriek te bestemmtn oveus met zooveel gebreken dat ty ons op duizenden guldens schade in de Xploitati t itaio lyn gekomen door hno dnnr kolenverbmik en weinige gaslevering Zie de klachten van den Directeur hierover maar eens En wie was dan de wrgfpaal in die dagen P Het is nog wel eens goed dat in herinnering te brengen dezer dagen Het was tydens bet beruchte verslag der Qascommissierekening commissie der heeren Valk Schrender Sonsbeek Toen zei de heer Schreuder o m Schoonhoven leeft al een paar jaar bg de gratie van Schiedam Alles komt uit Schiedam alles wat tot de gasfabriek behoort als ovens enz Dronken metselaars komen vandaar om ovens te verknoeien En onze huidige directeur die nog altgd volgens het voorstel Schreuder op wachtgeld moest gesteld worden komt ook uit Schiedam Wat een taal over de ambtenaren der gemeente En als dan bigkt dat al die verguizing berust op eigen stommiteit eigen gebrek aan kennis dan moeten de kiezers zich ernstig afvragen of zulke mannen aan de groene tafel wel op hun plaats zgn Eigen stommiteit f Lees het verslag van de tefenwoordige iascommissie waarin zg een reserveoven bepleit Tot recht begrip onzer voorstellen meenden wg dit te moeten opmerken en indien de denkbeelden die hierna worden ontwikkeld mogehjk afaiikm vau vroegere meeninffen hetzij van de geheele Commiêsie li teij van die van een enkel Ud dan moeten die gewyzigde inzichten enkel worden toegeschreven aan de opgedane ondervindingy Én zoo breken die heeren den stal niet enkel over den gaadirecteur maar ook over het ganscbe onderwgzerspersoneel öeen enkel raadslid noch B en W hebben ooit een voet in de school gezet om zich op de hoogte te stellen van den gang van het onderwys noch ook zich een oordeel te vormen omtrent de waarde van een of ander onderwgzer Toch hebben zg de voorlichting van hoofd noch schoolopziener noodig om een onderwgzer op de meest grievende wgze te kleineeren En zoo gaat het met meer ambtenaren E dat enkel uit zucht om het vrye woord te smoren Kiezers die de vryheid voor allen hoog wilt houden denkt aan het gebeurde met den onderwgzer Vinck Denkt aan het nog hangende voorstel om dien maj in zgn inkomsten te tr llen enkel omdat hy niet in aanbidding neerknielt voor de heeren en niet over hen de loftrompet steken wil Om terag te keeren tot onze gasfabriek en waterleiding Daar zit nu een kapitaal van byna 3 ton in Qerekend k 4 pCt zou dat kapitaal opbrengen f 12000 zonder eenigen rompslomp En thans Waar is de f 12000 zuivere winst nit de bedrgven Oas en Water 1 En wat een hartzeer en rancune is daaruit al niet voortgevloeid f Wonneer znllen we eens in het raodsverslag lezen Daor de Oascommissie wordt voorgesteld 1 10 000 in de gemeentekas te storten als zuivere winst nit de bedryven f En dan de hooge gasprys Zonden de verbruikers er niet beter aan toe zyn geweest als de raad In 1894 de concessie met den heer Linn hadde verlengd P Laat de lezer zelve oordeelen 5 B ebruari 1894 heeft de heer Linn zich per adres tot den raad gewend met verzoek om verlenging der overeenkomst met de gemeente op de navolgende voorwaarden Ie de overeenkomst wordt verlengd tot 30 Jnni 1908 2e geen vermindering voor de straatverlichting 3e voor particulieren zal de gasprgs gesteld worden op 10 cents over 1894 op 9 cents over 1895 en tegen 8 cents over 1896 en den verderen duur der oweenkomst tot 30 Jnni 1908 4e de gemeentegebonwen genieten volgens de bestaande overeenkomst boven de 300 M gas gratis te leveren per jaar een vermindering van één cent per M in prys waarvoor aan particulieren geleverd wordt Reeds 11 jaren lang zouden de particulieren het gas voor de verlichting hebben gekregen tegen 8 cents Laten zg ieder voor zich hun voordeel eens berekenen En wat het gasverbruik voor drgfkracht betreft zeker zoude als nieuw toentertyd een voordeelig contract bedongen zgn geworden En thans zitten wy voor jaren al en voor jaren nog vast aan den prgs van 9 cent den M En de gemeentegebonwen zouden verlicht yn geworden voor 7 cents den M En wat de straatverlichting betreft zeker zon de exploitant zich voorzien hebben van de voordeeligste branders tevens meest lichtgevende ik bedoel het gloeillcht Hierbg doet zich als van zelf de vraag voor Zoa de straatverlichting dan wel als thans met al zgn verdere onkosten f 2500 aan de gemeente kosten P Wy meenen het op goede gronden te mogen betwgfelen Nog een paar aanhalingen nit het vroegere rapport van B en W over den bonw der Sastabriek moet ik in het geheugen van den lezer terugroepen Zg werpen zoo n eigenaardig licht op den bezielenden geest die ons thans zoo n parten heeft gespeeld By het grondonderzoek bleek al spoedig by de ingravingen voor fondamenten dat 1 eea tanMortinj noodig i u 7aarvoor de j gemeente aansprskeiyk was Deze zandstorting die het heien gelieel overbodig maakte heelt f 150 gekost Men ziet in het bestek was heelemaal niet gerekend op heien zelfs niet op zaadaanvulling Wat waren de heeren big dat niet geheid moest worden Wat heeft die zuinigheid ons parten gespeeld In 10 jaren was de fabriek totaal op En wat een verlies in exploitatie kosten zou dat niet heien hebben teweeggebracht P Van de gemeente Hilversum werden voor f 2500 verschillende machines overgenomen Och wat een koopje I Maar boe duur zgn die berucht geworden Hilversumsche machines ons te staan gekomen I We zitten hier toch niet om dolligheden uit te halen zoo spi ak de heer Schreuder in de zitting van 3 Jnni 1907 Neen vrienden bet wordt tgd dat die dolligheden eens ophouden want ze komen der belastingbetalende burgerg te duur te staau Het beste zal wezen dat de kiezers by de aanstaande stembus zelf een eind aan die dolligheden maken De Raad haalt toch geen dolligheden uit I Wie durft dan wel beweren P Orypt men dan niet naar t Itaadtverslag Om onze Wijeheid te eiploiteeren P Staat onze Raad niet overal bekend Tot in het booge Noorden P Noem op t gehucht wiens burgers Niet van onzen Schoolstrijd hoorden Een Watertoren eenig in ons land Z66 mooi vindt gg er nergens een Twee Oaefahrieken in tien jaar Sla Op de kaart ge vindt er geen Een Zuembad zonder wederga Een VeercontroU van comme i a Een Tonnenstelsel magneflek Daarnaast oen geurige Lak ainek Zeer sterk in Brug of Kuakelboua Aan t eens gegeven woord getrouw By i Oinelag maken strikt rechtvaardig Jiectamee zgn dan hoogst lichtvaardig Bg t Ambtenarengild Zgn wg ook zeer gewild I Vraag Geelhoed en Versloot dat maar Ook Vinck en Mak en Donselaar Zg roemen als om strgd s Reads onpartgdigheid JAN BAZUIN BINNENLAND ST ATEN G ENER AAL T IW K K U B U M n B a Zitting van Dinsdag 18 Juni In de heden gehouden vergadering wordt goedgekeurd het wetsontwerp houdende bepalingen in verband met de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen Vervolgens komt aan de orde bet wetsontwerp strekkende om voor verbouwing van de Koniukigke stallen f 238 750 als eerste termgn van f 425 000 toe te staan De heer Troelstra motiveert de stem der sociaaldemokraten tegen dit wetsontwerp in zgn eerste editie eenstemmig door de pers van alle partgen afgekeurd en dat slechts beoogt een onnoodige weelde uitgaaf Spr betoogt dat de flnantieele toestand ongunstig is en dat de Srondwet de Regeering niet verplicht zomer en winterverblgven voor het Koninklgk Hnis in gereedheid te honden alleen om ze in gereedheid te brengen Dit is destgds geschied door die verblgven ter beschikking van don Koniuj te stellen De minister van Financiën antwoordt dat hot hier geen weelde uitgaaf betreft doch voorziening in een onhondbareu toestand die gevaar voor brand oplevert terwgl de stallen en de woningen van het personeel te eeuenmale onvoldoende zgn De stallen znllen zoo eenvoudig mogeiyk worden gebouwd Van stryd met de Grondwet is geen sprake daar deze stallen feitelgk niet in gereedheid zgn Na repliek van den heer Troelstra wordt het wetsontwerp met 49 tegen 17 stemmen van de sociaal en vryzinnig demokraten goedgekenrd waarna zonder stemming worden aangenomen eenige wetsontwerpen en conclusies o a een ontwerp tot overbrenging van een gedeelte Van den Rgksweg van Delft naar de Doenkade in beheer en onderhoud by de gemeente Delft Na de panze heeft allereerst een regeling van werkzaamheden plaats In verband met de ongesteldheid van den minister Veegens wordt van de agenda afgevoerd de motievan Kol omtrent de Staatsexploitatie van mgnen en wegens tydsgebrek de motie Bos omtrent de Staatsexploitatie van spoorwegen De heer Bos Vraagt of du beslissing omtrent dit punt niet kon worden aangehouden waar deze motie reeds in December 1902 is ingediend doch de Voorzitter wyst er op dat de agenda nog met verschillende ontwerpen dient aangevuld Op de agenda wordt alsnog getracht o a de voortzetting van de beraadslaging omtrent da voltooiing vu d n ipoorweg Gon da SchooBboven alsmede de wetsontwer pen omtrent Staatsexplotatie van delfstoffen en omtrent aanleg van een tweede Slaat mgn en een spoorweg daarheen Besloten wordt voorts ook Maandai t half 2 te vergaderen en zoo noodi tZaterdag 29 Juni Vervolgens wordt voortgezet de bekaode ling van het wetsontwerp betreflendo het onderzoek naar het tadenehap De minister van Justitie best t ie meeste amendementen ingediend op onikel 344b omtrent de actie van het kind Alleen heeft hy geen bezwaren tegen het amende mentvan Styrum tot verkorting van deo verjaringstermyn der actie tot vgf jareu na de geboorte van het kind Tegen het amendement Lohman om de actie uit te sluiten als de moeder wist dat de man gehuwd was heeft de minister dit bezwaar dat het de schending van het huwelgk door den man in de hand werkt daar bg zyn natunriyke kinderen niet z i behoeven te onderhouden De heer Lohman schetst de mogelgke treurige rechtsgevolgen welke volgons hem dit wetsontwerp zal hebben voor de wettige vrouw en haar kroost De heer de Visser motiveert zgn stem tegen het amendement Lohman dat den gehuwden man die zondigt vrg laat uitguo De heer Limburg trekt zgn amendemeDten in betrellende de behandeling van de actie voor bet kantongerecht in plaats van voor de rechtbank Na replieken komen de amendementen in stemming Verworpen wordt met 5 tegen 14 stemmen het amendement Lohman verworpen met 38 tegen 31 het amende mentvan Idsinga tot ontzegging van den eisch wanneer de vrouw een erkend ontuchtig leven leidt aangenomen het amende mentvan Styrum om de actie te doen verjaren 6 jaren na de geboorte van hot kind verworpen met 47 tegen 21 stemman hot amendementvan Idsinga om de actie te doen instellen voor de rechtbank van de woonplaats van den verweerder verworpen met 37 tegen 31 stemmen het amendementLimburg om het kind van rechtswege koateloose procedure te geven De beslissing over het artikel wordt aangebonden Alsnn is aan de orde artikel 344i betreffende het bedrag van de uit te keeren geldet aan bet kind De heeren Heemskerk en Limburg lichten amendementen toe De heer Piersgn acht noodig verband tusschen het bedrag der uitkeering en den stand der moeder Morgen 11 aar voortzetting Gemeng de Berichten Te Harderwyk gaf de Vrgzinnige Kiesver Overveluwe aan den uitgever der antirev Velnwsche Bladen A J Weostman een advertentie ter plaatsing waarin haar vryzinnige candidaat werd aanbevolen Later bleek dat in en zeer klein gedeelte der oplage deze advertentie was opgenomen terwyi in het overgroot deel der verspreide nummers de advertentie vervangen was door eene die de antirevol candidaten aanbeval In een vorig nummer sprak de redactie der Vel Bladen nog wel de hoop uit dat een eerlgke strgd met eerlgke middelen gestreden zou worden Men meldt uit DeUt Iemand die alhier eenigen tgd in een der beste hotels had gelogeerd en zich de weelde van een goed leven had veroorloofd bleek toen het op betaling aankwam daartoe niet in staat Hg had voorgegeven doctorandus in de rechten te zyn ec in de bibliotheek der Technische Hoogeschool nazoekingen te moeten doen De waarheid is echter dat hg juist een periode van drie jaren op Veenhnizen had doorgebracht Hy is in handen der justitie De Tampa vermeldt dat een te Londen gevestigd Nederlander Van Hazebroeck genaamd te Farys bg verstek tpt drie jaar gevangenisstral is veroordeeld wegens oplichting met fantazie plana van een Fransche vesting Over den storm die Zaterdagavond in een deel van de provincie Overgsel woedde meldt men aan do Zw Ct nog het volgende Duider werd vreeselgk gofeWerd door een windhoos In de nabyheid dor kerk te Saasveld zyn zooveel peppelen wilgen en eiken omgewaaid dat men ze ee t moest opruimen voor de kerkgangers don weg konden paaseeren Een zware peppel is door midden gew W en de kruin een 100 M verder neergekomen Het dak van het huis van den logementhouder Eoetgerink is gedeeltelgk meegenomen waarna de hoos in ongove oortalijke richting v rd ging en hy den landbouwer Heaselink weder groote verwoestingen aanrichtte Daar werden dertien stuks zware appelen pereboomen of ontworteld of doormidden gebroken of van al hun takken beroofd een zware netenboom met een kruinomvang van circa 30 vlerk M is tegen den groad geworpen het dak van het huis is voor het grootste gedeelte vernield en een trotsche eik met een stamomvang van bgna 2 M is eenige meters boven den grond doorgebroken Daarna is bg den landbouwer Qrotenhof een in aanbouw zynde schuur van de kap beroofd en een kerseboom omgewaaid In haar vaart ontwortelde de boos nog verschillende boomeo bg Qosaelt in de Zoeke waarna zg in de richting Weerseio verdween Men meldt nit s Gravenhag Een juffrouw die nu en dan toezicht zou houden op de in de Bazarstraat gelegen woning van een dame die tgdelgk buiten de stad verbigft kwam gistermiddag in het onbewoonde huis en zag dat verschillende laden en kasten waren geopend Vermoedeiyk is de straatdeur met een valschen sleutel opengemaakt Wat en voor hoeveel vermiat wordt zal eerst kunnen worden opgemaakt als de afwezige bewoonster in de stad zal zgn teruggekeerd In verband met de tairgke diefstallen en inbraken den laatsten tgd gepleegd zal het aantal politieagenten dat per rgwiel surveilleert belangryk worden nitgebreid De raad der gemeente Eindhoven heft besloten de Eindhovenscbe kermis welke den 7n Juli een aanvang nejmt voorloopig uit te stellen totdat de toestand in de sigarenindustrie weer geregeld zal zgn Zaterdagmiddag beeft te Nieuwediep een ontploffing plaats gehad die ernstige gevolgen bad kunnen hebben In het spoorbassin zou men de overbigiselen van een gesloopt wordend schip doen springen Waarschgnlgk werd daartoe een al te zware lading gebruikt althans bg het ontsteken vloog het scheepsgedeelte in de Incht met het gevolg dat groote stukken yzer op honderden meters afstand neerkwamen Bet eenige ongeluk dat er door veroorzaakt werd was dat een koe werd getroffen Verder liep het ongeval zonder onheilen at Stemmen per procuratie Men schrgft nit Heerenveen aan de Tel Gisteren was het herstemming alhier voor een lid van bet bestunr van den St Jobannesgasten Veenpolder Hierbg wordt nog gestemd hy procuratie wat veel geld kost Maar daarop scbgnt hot dan niet aan te komen Het immoreele van dit procuratiestelsel bleek heden Deze procuraties gelden voor eerste en l rstemmlng zoodat leitelgk de houders der procuraties nn het heft in handen badden Over het geheel zgn dit sjouwerlieden enz die met een kwartje betaald worden hg eerste stemming Maar nu was dit anders 1 De tegenpartyen kochten die menschen om zg gingen niet stemmen naar gelang welke partg bet meeste bood Zoo benrde éen sjouwerman f 4 50 omdat hy niet ging stemmen op den candidaat voor wien hy procuratie had De partyen boden tegen elkaar op als by een publieke verknoping 1 Waigiyk in hooge matei Stadsnieuws GOUDA 19 Juni 1907 Die giateravond de orgelbespeling in de Groote Kerk hebben bygewoond zullen niet onvoldaan huiswaarts zgn gegaan De dames en de heer die hun medewerking verleenden hebben het publiek aan zich verplicht al waren ze niet altyd even gelukkig in keuze en voordracht Mej Frank die de zangnummers inzette beschikt over een krachtig geluid dat wel weet te boeien en dat door schoonheid zal winnen als de voordracht hiermede in overeenstemming komt Uej Zegers de Begl had een zware taak op zich genomen in Gottes Zeit Geen wonder dat het intoneeren een enkele maal tegen t kantje aan was Het crescendo op Ewigkoit in Vater ünaer was heel mooi maar niet zuiver In den heer van Bouveroy Nieuwaal hoorden we een schoon maar nog niet krachtig tenorgeluid terwyi de voordracht nog veel te wenschen overliet by voortdurende ernstige stadie verwachten we van hem een uitstekende Tenor De orgelnummers werden met de grootste aandacht gevolgd en zeker wel het Andante cantabile 0 Filiè FiliiP en Gloria in excelsis met het grootste genoegen Vooral dit laatite met zgn opzet in alle scbakeetiog o M mosl On dank aan den heer Spaanderman we verzekeren hem dat dit naar meer smaakt Dezen keer was vergeten by de zangnummers te zetten wie ze zou zingen Misschien was dit voor enkelen wel wat lastig Programma van t 4e volksconcert op Donderdag 20 Juni s avonds om 7 uur in t Houtmansplantsoen te geven door t muziekkorps der Schutterij onder directie van den heer J G Arentz Marsch Lily G Delüort Ouverture La Mon tagnarde F J Schweinsberf Walzer Therescn C Faust Fantasie Tancrède G Rossini Marsch En Tëte Aug Andelhol Ouverture Marie Hen riëtte L Montague Walzer Suspinnl J Ivauovici Potpourri No 7 G Renaud Aan de universiteit te Leiden slaagde gisteren voor het doctoraal examen rechten de heer L W Rgn van Alkemade alhier De beer K Siile sedert 14 jaren lid van den gemeenteraad te Oudewater wensibt bg de as verkiezing niet meer in aanmerking te komen Vanwege bet Rgk is aan den gemeentetoren te Oudewater een uitstekenden steiger aangebracht om driehoek afstands metingen te doen ten einde nauwkeurig alstsnden te bepalen met t dool volledige kaarten voor het kadaster saam te stellen Jaaksveld 17 Juni In de op heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd tot gemeente ontvanger benoemd de heer J Kentie alhier Zbveshüizes 17 Juni Do voordracht voor onderwgzeres aan school No 1 bestaat nit do dames N van der Want te Oostvoorne N Schriek te öonda en A do Mink te Gouda De raad benoemde nit dit ductal No 1 nl mej N van der Wantte 0 voorne Rechtzaken Voor de Arrondissements Rechlbank te Rotterdam werden gisteren de vol onde zaken behandeld Eerst was bet koek en ei geweest nu is het water en vuur In het kort gezegd juffrouw J M K huisvrouw van J J W 50 jaar zonder beroep te Schoonhoven heeft ruzie met haar bloedeigen broeder mynheer J M K eveneens wonende te Schoonhoven gepensionneerd opzichter van lortiflcatién Al lang was er spanning geweest Zubtor en broeder treiterden elkaar iets wat hun niet ongemakkelgk viel daar ze naast elkaar woonden En op een dag had de gepeuslonneerde broer die toch niets anders te doen bod een papier voor zgn ruit geplakt zoo dat het geschrevene door middel van een spionnetje duidelijk door de zuster kon gelezen worden En telkens had de gepensionneerde andere nieuwigheldjes bedacht t Moest tot een felle uitbarsting komen en t was op 23 Maart jl tot een uitbarsting gekomen Zuster vloog het huis uit en toen ze haar broer in zgn kosthuis voor t raam zag zitten schreeuwde ze k zal je bekend maken ia Solioonhoven Je hebt je vrouw willen xtatgen en je dochter Jeannette heeft zich willen vergeven vuilik I k Zal je in de kast laten zetten Dit was te veel Broer diende een klacht in met alle onverblddelgkheid En daarom zagen we vanmorgen een zuster als beklaagde en een broer als aanklager elkaar aankyken met haattinteling in de oogen Bittere woorden werden er gezegd en de zuster legde een brief aan den president over waarin maar genoeg stond Van moord werd er zelfs een beschuldigd De storm werd bezworen door het O M dat wegens eenvondige beleedlging f 6 boete subsidiair 6 dagen hechtenis vroeg Je bent een ploert 1 had neef de 23 jarige zilversmid tegen oom J M K gezegd toen hy gehoord had wat moeder had ondervonden En oom de gepensionneerde die toch niets andera te doen had diende ook tegen neef een aanklacht in Waardig deed de brave broer zyn verklaring daarin bggeetaan door zgn kostjuffronw Tegen neef werd eveneens f 6 boete subsidiair 6 dagen hechtenis geëischt BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI Staateleeninqen PoiTVaAi Oblig Se Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RnSLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLoiiBiA Geconsolideerde Bni tenlandschc Schuld Rercpis L 100 IV 241 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lÜO Pandb Stedeiyke Hypb 4 19 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Gull Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Itnliaanache Spw lMg A 367 Premieleeninqen hti oiE Laten Stad Antwerpen 1887 i 2 02 1 Diversen Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende 20MERMA1TTELS en COSl UMKS worden tot veel verminderde pru zeu ÜPÖKRUIMI Hoogiichtend MTl A im a rr if msiïjfff ify Specialiteit in COSTUMES M NTELH BL T SEN en JAPONSÏOFFKN mot daarbij passende GARNEEBINGEN Heden overleed na een kortstondig igdeu in den ouderdom van 21 jaren onze geliefde Dochter en Zuster WILHELMINA JOHANNA J J P SPRUIT W J SPRUIT Reuül W H SPRUIT H C SPRUIT G C SPRUIT Gouda 19 Juni 1907 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden algewacht Openbare Verkooping TK GOUDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOOMIUIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wyk O No 193 kadaster Sectio D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te uda wgk I No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GRÜNU in een poort aan de Knrnemelksloot te Gonda wgk R Nr 439 groot 70 Centiaren on wjjk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen do laatste 3 werkdagen vóór do veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Vmeniging AIIMRN KOHG Afdeding UIIOHHENHIIIS ROZENDAAL HOKK PARADOS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte on overtollige hnishoudelgko voorworpen wellte ooh zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk uan mingegoeden voor goedkoope prezen te verkoopeo Do daarop behaalde Winst komt geheel ten goode aan ile neutnile Vereeniging rmensorff uw onovertroffen Prol I I iuliora wo l lconi Alleen cclit met KabricksnuTk tot voortdurende radicftio ax sekere genezing vnn alle zulis de meest hardnekkige xenuu miektea ooral ontstaan door flfdwahngea op jeugdigen leef jji genezing van elke zwakte BI irl Üenauwdbeid Hoofdpijn Hartklopping Maagpyo slecht BpyBvertering Onvermogen Impotenz PoUutiono enz jif voerige pronpectusseu Jr jifcr l flioh fl t 11 i fl 3t Iiilibolflfltif oh n f 1 Vnimil Doput Mattli v d Voffto iHUhomm I poli M VMhm h o ttoltordarn I Ilnppul B Cïrarenlinf o I llalinmauB do Joii f J V ii Hotfer U a VV liF II Oo Jouda I biï alle drot iBtüti y