Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1907

40ste Jaargang Vrijdag 21 Juni 1907 o 10363 ï ieHW8 en Adrertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefaeii 9lo ADVERTENTIEN wonien gepliat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendin van Advertentiën tot 1 uur des luidd Tcletoi n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 franco per jmst 1 70 Afzonderlijke Non mers VIJF CENTEN AANBESTEDING Op DONDERDAÖ 27 JUNI 1907 zal ondergeteekendo namenB den Heer J M MOONS te Uooda in het Calé SCHAAK BORD Kleiweg to Ooada des avond nnr aanbesteden in perceeien of in massa Het aoioveereo van Vier Woningen aan de Katteoslngel 164IG7 en bel ter plaatse bouwen van een Wounhuis met Bovenwoning en Kaaspakhuis met bUkomende werken te Gouda Bestek on teekeningen zjjn tegen betaling an i 1 verkrjgbaar bü ondergeteekende btj ien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHORST Ja Architect Gemeublleerdezit enslaapkamer bjj voorkenr aan Harkt of Kleiweg UEVRAA8D door Reserve otócier van 18 Jnli tot BI Angastas a B Brieven lett D bnreel LEIDSCH DAGBLAD Leiden HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthfaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegelonden Kan inaegtvtn worden in Koffie Thee Melk Likeur Abeint Sier Water o in het voedsel zonder dat het ttoodig ie dat de dronkaard er iets van a meet Uet CO jCA POMDMB beiit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wgn absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zaater of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder lyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het bniselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige loden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituat waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onscbadelgk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld cozAiNSTimE r srrjsCu d Wacht U voor namaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Wild eii Gevogelte Van at heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoendars Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concorreerende prijzen Pankinar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OOTTBtlSO Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 QoDda Dmk vta A BRINKMAN Zi aeraalogeen Poetlervorm is het eenijfste helpend middel tegen Hloedarmoede HleekHucht Xeuuwimcakte Uoofdpltnen HlapelooMheld Onmachteu Vermtagertng en WermlnOerlug der Uehaamikraehte acmatogeen in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat TI spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrikanien H v SCBAIK Co Deo Haag Verkrijgbaar by Firma WOLPP il Co Westhaven 19S GRENDEL E H VAN MILD Veeralal iiouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwêrkerk ad Ij el h H VAN ZESSEN Sehoonlmen B t WIJK P W v EDE leewater A SCHEER Baaetrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moercapelk D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN d HEIJDEN Waddinniveen P A dbGROOT A ua JONGH Oudeaater J P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCaUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het kloosterSanc o Paulo Abdij bestaat niet duê Siroop van geenertet waarde rui 2fc Patent H Stollen ititiKun rantrlti UHIUI Du Huii rn 3Kti Dr iliii Fikruuii Warnung Der grotte SSr olu fM un $rt Patent H StolUn § rruiig9H hat Anlê$i ra n MA KfMwr wertfilosen Narhahtnungm t ithêA Itên këufê Mtar unun atet êchnrfen H Stollen BW rw UI litrtet atr n tQ chm £ liénhêndlang Ht h dNiM anurPUkêt wh ntbtntUhtmïJ iuigehijigt m SS PreisliÉXen uné Zeugniaae gratli mtf fnmm F RWERDA TIllANi Grootste détail wljnhandelaren in NEDERLAND DEPOT te OODDA bU F J i urn VAN OSTADE AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERET O SO per flesch per anker van 46 fl 39 per fiesch Oude Roede Port fhOS Extra Onde Roode Port l Oude Witte Port 1 08 Extra oude Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Don Beli rdi 1 17 per tlesch St Estèphe Medoc O 60 La Rose Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Pry xen netto è Contant Voor FEESTELIJKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van teriJg avevan de ongfeopende Hesschen i M M V LOON Dubbele Buurt 13 etSFITrERIl etc felef 117 MagHEgi van de nieumte 4 GasoniaiMleii Badei en Gejzers met zekerbeiilBkraaii iiuU pfrcha slanteii voor tuin kitukeii on litiish gobruik DE OOBDKOOPSTE DE MEEST PBACT18CHE I I DE MEEST VOLLEDIGE T zgn beslist die der Firma WKLUOIV THE LADIES JOÜHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILDBESS FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge A knipte patronen f VUAAGI Vut Boekhandelaar Proefnummer Alle met kostel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjin GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MIliLY SIMONS Den Haag SdaiN cxpelleI N Ï Êm BHWMATIEK j Verkrijgbaar in flesschen SO ets Met on f t 3S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKEBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LDGER Apotheker Markt en bS WOLFF Co Westhaven 198 EENIS DEPOT TANTBEE Men worJC v r ocUt op t MERK te lette UIT HIT MaGISIJK TA K lliVËNSWAAY ZONEN O0RINCH6M Deze THËËSN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van tt iwee én een half en een Ned ona met rermeldiug ran Nommer en PrgB voorzien van nevenstaam IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoeiing ran geeerde orders aanbev ende J G BUL voorboen J BEEEBAAKT hz OmiaYolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu olieverf getehUderde F r Irelten FetuiureBogaerlt Zjj geven kracht en diepte Vie namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOABBia Jt Co Agent voor GOUDA Füma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wieB modellen ta bezichtigen zijn Noord Brabanlsch Schoen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwif ïHANDEL IN ALLE SOORTEN SOtlED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiSn an aangemeten vrerk Huiti iilaiidscti Uverzlcht Drie regimenten infanterie on een regiment cavalerie bezetten sedert gisternacht de stad Narbonne De menigte omringde schreeuwend het rijtuig waarin dr Ferroiil na zijn arrestatie werd weggevoerd De infanterie zette do bajonet op het geweer de cavalerie dreel de betoogors niteen Een steen trof den kolonel van de kurassiers Sedert de gevangenneming van dr Ferronl is de beweging in de stad toegenomen Tienduizend soldaten hebben de stad bezet de officieren worden door de menigte met gefluit en gejoel begroet De winkels werkplaatsen en banken zijn ten teeken van rouw gesloten Uit telegrammen uit het Zuiden te Parijs ontvangen blijkt dat er wel eenigen tegenstand tegen de troepen is geboden by de gevangennemingen er word voel geschreeuwd en ook met steenen geworpen er zijn echter geen ongevallen te betreuren De tegenstand is naar het schijnt van denzeitden aard geweest als indertijd te Parjjs bij do in ventarisaties veel drukte maar zonder gevaar Bovendien heeft bnrgomeester dr Ferroul zelf het meeste er toe bijgebracht om do menigte tot rust te brengen hy sprak zyn medeburgers uit zyn venster toe en zeide tot hen Zooals gy ziet ijn er 10 000 man noodig om Ferronl in hechtenis te nemen er zgn nederlagen die cigeniyk overwinningen zyn en die anderen tot schande strekken Deze dag is do schoonste dag van myn leven De bladen wösen op de plotselinge voorliefde van Ferronl voor orde en eerbied voor de wet Zy bespreken don door hem gedanen uitroep toen hy de barrikaden zag opwerpen Troep dwazen wilt gg mg tot dwang arbeid zien veroordeelenf Telegrammen deelen mede dat Marcelin Albert zich vrywillig in hechtenis heelt begeven Volgens de bladen zyn den vorigen nacht te St Petersburg ongeveer 500 personen in hechtenis genomen De vroegere vice president van de Doema de heer Beresin werd ook gearresteerd maar na korten tgd weder vrygelaten Over het aantal personen die in het overige gedeelte van het rgk gevangen zyn genoMën werden nog geen berichten ontvangen FEVILLETOI NAAR VEILIGE REEDE 9 Doodsbleek en verschrikt itoat Dorothea voor haar Nu gaat de prinses voort terwijl zyhaar verbaasd aanziet Welk antwoord zultgg morgen mgn gemaal overbrengend Een weigerend antwoord Doorluchtigheid klinkt het vastberaden uit den smartelgk verwrongen mond Ên op smeekenden toon vervolgt zg Spaar mg Doorluehtigheid dit gesprek dat toch niet tot het gewenscbe resultaat kan leiden Ik gevoel hooge achting voor baron Von Steinsbeim maar hem liefhebben dat kan ik niet nooit In haar groote oogen blonken een paar tranen Haar waarom zoo ontroerd Dorothea vraagt de prinses teleurgesteld Ik bad mgal zoo verheugd op je verloving en wildeeen feest arrangeeren met pracht en luister En nu dit antwoord 1 Maarik eerbiedig je gevoelens Doch vertel mjj waarom knn je den baron niet lielhebUnf Nitauiyk lal ik int D emttl Do ontbinding van do Russische Dooran was reeds zoolang voorspeld dat do afkondiging dor keizerigke Oekase oigonlgk niemand verbaasde Dit schynt wel een dor redenen te zyn waarom de rust nergens verstoord werd Over den indruk die door do ontbinding ju Petersborg gewekt word geelt de bekende correspondent van de Daily Telegraph dr UiUon do volgende mededeelitig De minister president wist zeer goed dut een overeenstemming tusschcn de revolutie naire Doema en de Hegoering onmogelgk was en de eenige vraag voor hem kon zgn wat meer in het belang v in do nntic was de dadelijke onderdruliking of ontbinding na een zekeren proeftgd Na langdurig overleg besloot lig tot dun tweeden weg m iar hield dit beslnit geheim Dit is de sleutel van zjjn politiek Stolypin s optreden moet om meer dan oen reden worden afgekeurd lig lioeft de sociaulrovolutionuiron een bg oiirter prestige verleend en de regeorin liot inorcele recht ontnomen o ti de sociaal democraiisctiu afgevaardigden te vervulgen Want deze hadden reeds vroeger openlgk do monarchie bestreden en werden tnen ongemoeid gelaten Hoe kan men thans afgevaardigden willen gevangen nemen op grond van een misdaad die zy eiken dag met medeweten der regeo ring begingen Stolypin hoeft zicli goen strgder voor de volksvertegenwoordiging tegen de reactionaire hotparlg getoond hy zeil wns het die iedoron regeeringsmaatrcgol voorstelde en do koizerlyke goedkeuring er op vroeg Daar de theorie der verantwoordelijke raadgevers onhoudbaar is kan men riet aannemen dat de minister president zal ultTeden omdat de Doema ontbondion is Tot nog toe is er geen enkel bewgs dat hg zgn plaats zal mimen en dit zal zeker inet geschieden omdat tuaschon hem en de Tsaar verschil bestond over de quaestio er ontbinding Het keizerlgk manifeat heeft overal groeten indruk gemaakt De verontwaardiging der oppositie partgen i groot daar zy bun hoop vernietigd zien algeraoen is men overtuigd dat alle rechten die in het Octobermanifest toegestaan werden weder zullen worden ingetrokken en dat de revolutie weer opnieuw moet beginnen En even algemeen ziet aen in dat liet uitvaardigen van een nieuwe kieswet een overglden stap is De ministers stelden die wet snel en in het geheim op zonder medewerking van bekwame rechtsgeleerden of staatslieden De verschillen van meening tusschen hen konden niet worden uit den weg geruimd totdat de Tsaar zich eindeiyk aan op de hoogte brengen hjj zal zorgen dat de baron zonder èclat het Hof verlaat maar kom nn geen traantjes meeri Vergeving Uwe Doorluchtigheid Kom je hett mg immers niet beleedigd zegt de goedhartige eifprinses Maar vertrouw mg je beste vriendin toe wat je kwelt Of ben je bang dat het bloote nieuwsgierigheid van my is Dat weet je wel beter Je moet echt mgn vriendin worden vertrouwen in my stellen Denk je misschien dat ik arme prinses die zolk een schitterende partg heb gedaan en een hertogskroon zal dragen volkomen gelukkig benP Ach als men het schitterende masker kon oplichten De wereld wil bedrogen zgn ik bedrieg haar en myzelf Kom met my mede in het park dan zal ik je verhalen wat nog niemand weet zy legde haar arm in dien van bet jonge meisje en begaf zich met haar naar het park Zie je Dodo begon de prinses toen zg een lomroerrgke lindenlaan insloegen je moet nu ik je mgn geheim ga openbaren vergeten dat ik je erfprinses ben Ik benbet dikwyis zoo moede dat hofgedoe met zgn etiketto en stytdeftigheid Sla vertrouwelgk mgn arm om je middel zó6 Hier worden wg niet beluisterd en vóór vanavond laat komen de dames en heeren toch Ditt TM M doopieeit bU QrMl Von do zijde van Stolypin plaatste Groote ontevredenheid heorscht ook over het vaststellen van den termyn van samenkomst der derde Doema Do liberalen achten dien termgn te lang de conservatieven betrenton het dat de agitatie in het land zoospoedig weer zal beginnen Zg wilden minstens een jaar zonder Doema regeeren De Tsaar heeft nog eens duidelgk zyn bedoeling uitgesproken door zyn telegram aan den Uund der Echt Uussischo Mannen waarin hg dankt voor de loyale houding van dien Bond en de hoop uitspreekt in de Russische mannen steeds een hechten steun tg zullen vinden en medewerking bg hot handhaven van gerechtigheid en orde CIcmoiicoau overtuigd dnt overreding niet meer bnat heelt eindelgk besloten tot krachtig optreden togen de Uanloggers van do ongeregeldheden in de wgnbouw districten De maatregelen die de regeering besloot te nemen zgn Instelling van een gerechtelijk onderzoek togen do leden van het comiK van Argeliors wegens ophitsing tot oproer gerechtelgkc vervolging van de wgnvervalsohers vervolging van een aantal burgemeesters wegens gemeeiischappotijk optreden mot liet doel de plaats der centrale regeering in te nomen Overplaatsing van eenige tementen uit bet zuiden naar andere Iken Met deze middelen wil de regeering do verdere uitbreiding van do beweging in liot zniden beletten De Kamor hoeft gisteren ondanks do to Oiispraak van Aldy en lauri s bet verzoek van Clemenceau ingewilligd en do interpellatie uitgesteld tot Vrijdag Kn met de toepassing van do regeeringsmaatregelen is reeds een begin gemaakt Ferronl de oud burgemeester van Narbonne is gistermorgen gevangen genomen en naar Montpellier overgebracht Van alle zydeu worden troepen naar hot zuiden gezonden om de streken te bezetten waar de onlusten bet storkst woeden Maar te midden van dit alles treft iu hooge mate de houding van de bevolking van Narbonne on de groote gehoorzaamheid betoond aan de leiders dor beweging De bevolking wilde de gevangenneming van dr Ferronl beletten on begon reeds barricades op te werpen Doch een enkel woord van den end burgemeester was voldoende om aan den tegenstand een einde te maken De barricades werden opgeruimd en zonder eenigen tegenstand werd Ferroul in hechtenis genomen Qeisenau terug Welk een gelukkig toeval dat juist jg vandaag dienst hebt Eu op ernstigeo droefgoostigen toon begon de erfprinses haar verhaal HOOFDSTUK VI Op een berg die een klein stadje in ZuidDuitschiand nabij de Zwitsersche grenzen beheerscht staat een oud bouwvallig slot dat geen andere merkwaardigheid bezit dan dien ouderdom en het bgna op een ruïne gelykend voorkomen Het moet volgens de verhalen in den Dertigjarigen Oorlog menig beleg het hoofd hebben geboden In het bewoonbaar gedeelte woonde mgn vader een zeer arme prins van eun zglinie die met een toelage van het hoofd van zyn geslacht moest toekomen Myn moeder was zeer vermogend geweest maar zy was ie venslnstig en samen hebben zg den kolosialen bruidschat in het vrooiyke Parys er door gelapt zooals men dat studentilioos noemt Werd myn ouders een kind geboren dan werd het met een bonne naar het kleine Znidduitsche slot gezonden wat moest men te Pargs beginnen mot een kind f daar woonde een oudere ongetrouwde zuster myns vaders prinses Margarolba Die ontving de kleine terwijl de onders in het Babylon aan da Seine hun vrooiyk lerentja voort Do Matin heeft uit Madrid bericht ontvangen dat daar cgfertelegrummon waron aangekomen vermeldende ernstige onlusten te Oporto Reuter seint hot bericht van de Matin over Franco is Zondag naar Oporto gegaan voor een feestmaal te zijner eer bom aangeboden door aanzieniyken uit den handelsstand Oporto is van veel beloekenis in den staatkundigen strg d Is hot bericht van do Matin juist dan zou hot zeker van belang zgn Maar de Kdlnischo Ztg hoeft een telegram van gisteren uit Oporto zelf volgens hetwelk Franco juist zeer goed zou zi n ontvangen Dertienhonderd vgftig monschen hebben deelgenomen aan hot te estmaal Tot nu hebben honderd en drie gemeentebesturen tegen do dictatuur geprotesteerd Toen de Koning op weg was naar manoeuvres te Arganil heeft do gemeenteraad daar zgn auto tegengehouden om haar verzet te doen hoeren Den iOen zal Franco een feestmaal bywonen te Regoa waar de wgnbouwers van do Doere hem danken zullen voor maatregelen in het belang van den wgnbonw genomen De Argentyosrhe regoering heelt nnliingdnrigo onderhandelingen met do Kngelscho rogcering goedgevonden dat de verlangde inspectie op voedingsmiddelen welke in Argentiniü ingevoerd worden uit Engeland in laatstgenoemd land zal worden verricht ouder toezicht van do plaatselgke autoriteiten Op het oogenhllk onderhandelt do Argentgnscho regoering met Frankryk over de invoering van eer dergelgke regeling Het is de bedoeling dat de uit Frankrgk in te voeren levensmiddelen in Frankryk zelf zullen worden geïnspecteerd en daar voorzien van een verklaring dat zg in deugdeiykeu toestand verkeeren De Londensche gasten van de stad Rerlgn yn verbaasd over don grootschon opzet van vele openbare ondernemingen en instellingen Do Lord Mayor is er dan ook toe gekomen de overtreffende trap die de Engolschen anders voor zichzelven bewaren op Heriynsche instellingen toe te passen Hg heeft eerst in Rheiogold het nieuwe eethuis dat vyf duizend menschen tegeiyk kun pgzigen gegeten en daarna geiyk wy gemeld bebbeu het nieuwe ziekenhnis van de gemeente dat leefden By de prinses is er weer oen aangekomen zeiden de goede burgers van het stadje als zoo n kleine Pargzenaar kersvorsch was gearriveerd Ten laatste kwam ik om het halfdozyn vol te maken het eenige meisje Tom ik drio jaar oud was trok madame Bernot du bonne my op zekeren dag een zwart crépe pakje aan en leorde my een gebedje voor de nagedachtenis mgner mama die te Parys midden in het verinank door den dood was weggerukt Later verhaalde men my dat z j juist in een chic toilet in het rytulg wilde stappen om naar een bal te ryden toen haar een hevige bloedspuwing overviel Uinnsn eenige uren was zg een lyk Ik heb haar niet gekend maar men zegt dat ik sprekend op haar geiyk zy stierf te juister tyd want kort daarna keerde mgn vader geruïneerd en met schulden beladen naar zyn vadorlgken burcht terug somber en mismoedig door hot vooruitzicht op het eenzame leven dat hem wachtte Soms begaf hy zich voor eenige weken naar het Hof van den hertog van Anhalt te Dessau Wordt vervolgd