Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1907

Zaterdag ZZ Juni 1007 So 10364 46ste Jaargang fiOüBSCHE mmm JMieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoea o 8t ADVERTENTIEN worden gepliatat van 1 5 ri els a 5 Centen iedere regel met r 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte ï Inzending van Advertentiën tot 1 uur des oudd Tel t04 n o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z ir en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 franco per IK st 1 70 Afzonderlijke Nnrir ers VIJFCENTKN HUIS TE HUUR Heerenhuis Oostbaven B 88 Zet Kamers groote Keuken drooge Kelder tiake Toln Voorzien van Ga en Wattrleiding Te bevragen B 89 Eobte Oade Jenerer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETERS Jz Itt of caehtt tn HrkirKn GOBDKOOPSTE DE HEE8T PBACTISCHEDE MEEST VOLL EDIGE MODEBI ijjn beslist die der Firma WELDON THJB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THB ILL DBBSaUAKEH met een gratis geknipt patroon I TBB BkZAAB OV CBILIJ Bsya VAHBiona Kindermodes met vete gratis geknipte patronen VBAAQX Vu Boekhandelaar Proetnummeië é AUe met koêtel HM BIjvoegêel if I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjjn ÖKKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrHgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag é tUf üót l l il loEobt I ol tJIti W u Ui anjiin lOMitHn I ui ii 1 u i j utiïpiuiOf un ia doi t toï gfiK m Itt iim oaMfi Am Ait Mvi Li MloUtwiiri fominligt dt tK t uwjUctu m het wentdbftraiaKl 6UèUMwiiu n r n Oebr SlwUwcrolc t K l n iciw Bikel Cacao n viorkanton buiseb Deze ik C cu is met melk pkoakt een aaii iaiuae gezunrl dmk voor iur eljikKt bruik een t 2 Hiiilinili M t roMltf vuw een kop rhoealit Ab ceneakmcbUfie drank by genl at dwrtbeo sicxiti nel water I gémi mL Teiirii haar blJ d voDnUMnUt B 1 Ap ittwksrs en TTJÜ O W am Gen i l Hg nwoordlger roer Utim luRui ataenliMt niiiterdAm Ktlve ti at lAS Verkrijgbaar in flesschen SO eta 7Act en i l S bil H H Apothekers en Droglitcn Let op het merk ASKBBt F AD BICHTEH i Co Rotterdam Te Gouda bQ C LüUEB Apotheker Markt e b ffOLFF A Co Westhaven 198 Qoida Dmk tu A BBINEMAN Zi WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Üruivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid S ijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIASTHE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Ntderhnd Frankrijk DuUtehland Engeland Ammka Ned Indii Oranji RivUr KnUmie Tramvaal enz UBLIASTHB werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTBB in flacons I 0 40 l 0 70 en I 1 MBLIASTHB in doozen tabletten I 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek ZM Hontngbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOL ff S Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD VeersUl B l26 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E M w rkerka d Uiel A N v s ZESÜEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaai r A SCHEER HaoMtreehl P W v BDB Oudevater K viü oaa HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK MoereapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DEK HEIJDEN ITflddin reMn P A ui GROOT A o JONOH 0 fc a er J P KASTELBIN PoUhroekerdam D BIKKER te Benechop WAAHSCHUfVIJVe Laat U niet misleiden door y 6 I 9 roop Het klooster SanetaPaulo Abdlj bestaat niet dn Slroojt van yeenerlel waarile l anguinuse WlDHin l§iangnlno8iiiii in vacuo Het best bekende afdoende middel tegen l loedarmoede Ueekzucht en zenuwzwakte Hebt gjj een bleeke kleur V Zijt gij gedurig vermoeid f Ontbreekt n de eetlust f Hebt gij dikwul boofdpgn f Slaapt gü slecht Hebt gij pijn in den rug pijn in de lenden piJn op de maag f Suizen in het hoofd snizingen in de ooren P Dan moet gij uw eigen belnng verstaan en dadelgk eene geregelde kunr beginnen met de Sangninose Want de Sanguinose verrokt nw bloed en versterkt het zó wekt den eetlust op en bevordert eenc algebeele levensopgewektheid Honderden vonden baat bij de Sanguinose toen ni hen geholpen had Maar zorg dat gg de echte hebt Zj is aMtn echt als zij komt uit de Jabriek van Den Haag VAN DAM Co Prijs per flacon 1 1 50 ti fl 1 8 12 fl 1 f Te Gouda bU WOLFF Cü Westhawn lO Verwonderlijk snel maakt onze Vijgenhonig rich vrienden Het is onovertrotien voor alle hoestonden GEBR RIJKEN Ê DE LANGE Wm ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofdmagaMÜn Gedempte Binnenrotte 154 Telef ilU JO Maganijn Weet Sieuwland 9 nabij Utation Beurs Telef 4657 INRUILEN STëHHEN TERBDREN Uli f DUHULA dagelijks la onze Salons Ie taoiiren rEOHOLAnANO UmON PEOmiST X t Tooral op d ECHT IiandteélMninff xaet rood iottera Oberiahnstein ♦ aiKtercuKDtR victokiabroh obckiahhswii Overal K2l werkrijflbaar KoMintv voor JfedertamL Boomvit éO Botterdam ADVERTMTIM in aUe Couranten worden aangfenomen door het Adverleotle Bureaii van A BKIMKMiN di ZOON iV oord Brabanlscfc Scboeo CD Laarzeomagaziji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Ben monster van h t merkwaardige Coti poeder wordt gratis toegezonden Kan inaegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water o tn Itet voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van a ureet llrt COX 4 POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyo absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEIt werkt zoo onopgemerkt en zeker dot de echtgenoole de znster o de dochter vau den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan bi zgne redding te danken beeft Het COXA POBÜEB heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenstnstjgo en nuttige leden der maatscliappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozan met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeev naard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te iin Correspondentie In alle talen der wereld COZA raSTITUT£ ir lïng eZd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoend middel tegen dronkenschap ÊiiïÊPÖÏMTHËL tieii mirlt senncU ► t aEllK e letleii UIT HIT MaOIZUH tin II IUVE SWAAYZüNK GOBINCHBH Deze THEEËN worden af ele ferd in rerzegelde pakjes van iwee m een half ea een Ned om met vermelding Tan Nommer er IPr B Toorzien van nevenstaan iMerk votgenR de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoo in van geeerde ordera aanbev ende J G BUL voortieen J BREEBAART hz DHkro nd Tentoon 1 stel hne8 oenin k cry ÏUge Auff 189 Wtraldbaroemde flohoeiiAppr tuar iapMin Sfttio na yn dê berte middelw Toor het onder moeite ketirig poet rm lle m mm on gekUurJ ecboenwerk TMKryitbiiM by winkelkjn In fohoenwerk ör1 h rwn Drogeryen enB Men lette 1 voed op DUm tn fabriekmwrk f GenAgenti W SMtomiM Amhirn Onnavolgbaar liin thans door nieuw gevonden toepassingen onze la olleeert gMchUéerae f orIrcflM eeluture BogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtnige zich geenimiUüe voor de echte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratU op aanvraag Boxtel H BOOAEBJü S Co Agent voor ÖOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bj wien modellen U bezichtigen sijn Uuileulanüscb Overzictil Kcuter sei it oit Narbonne dd 20 luni Hodennamiddag werd door bctoogers op bet plein voor het raadhuis de politieagent ijuillaume met kogels doorboord en toen in bet water geworpen Nadat hg met moeite was opgehaald werd hij naar het bureao gebracht Toen de soldalen nittrokkea om de betoogers Uiteen te jagen schoten deze met revolvers op den troep die het schieten beantwoordde Er vielen een aantal gewonden fn naar men zegt ook doeden Het is niet bekend of do agent nog leeft dan wel of gij reeds overleden is De Parijsche avondbladen kunnen nog niet al hun telegrammen geven daar een deel ervan verloren ib gegaan iietzg door storingen in de verbinding hetzg door de censuur van het gouvernement De indrnk van velen is dat Clemenceau do ergste berichten beeft willen achterhouden om betor kan s te hebben te overwinnen bjj de interpellatie die ho voor Donderdagmiddag verwacht had is intn8 schen op heden gehandhaafd na een rnmoerige vergadering waarin Clenicncean berhaaldelyk werd verweten de waarheid achter te honden Het wordt morgen voor het ministerie zonder twijfel een warme dag als er dooden vallen valt in Frankrijk meestal een minib terie on wat een slecht voorteeken is da Temps die gewend is de regeeringen te steunen zoolang ze levenskracht bezitten prak gistermiddag geen oordeel uit Wat wg weten is dat b v gisterenmiddag om uur te Narbonne alles nog in de hevigste opwinding was een los woord van Clemen cean sprak bookdeelen Ik heb op nadere inlichtingen aandringend bij den prefect ten antwoord gekregen dat hg zich niet in een positie bevond om op inlichtingen uit te gaan Langdurige beweging Intusscben gaat de Kamer door met de wetgeving op de wijnvervalsching en tevens met den wyn bonwers hun zin niet te geven De Kamer heeft b v toegestsan het maken van geheel onbelaste snikerwijn voor eigen gebruik Zooals wel te verwachten was is het zonderlinge bericht óver een nota van den Duitschen keizer aan de Obileenscbe regeering waarbij deo ilen verst zou zjjn aangedrongen op verbreking van het contract der Dnitscbe officieren in Chileenschen dienst onjuist gebleken FHVtLLETOBl NAAR VEILIGE REEPE 10 Dan baalden wy ruimer adem want het voortdurende schelden op de ongelukkige omstandigheden bracht zelfs mgn deftige tante tot het uiterste zoodat zg hem metalleronhoffelgke uitdrukkingen van repliek diende Die goede tante Margaretha Wiit gaf ziJ zich een moeite om onze jammeriyke bbisbouding een vorsteiyk aanzien te geven Het menu bestond steeds uit rnndvleesch met aardappelen in vecschillend e gedaanten maar toch hadden wg een kok die den wgdschen titel voerde van maitre d hotel wy hadden een knecht voor het zilver maar de lepels en vorken waren van Brittania metaal voorts een kamenier die eiken dag tante dezelfde zijden japon hielp aantrekken en mgn neteldoeksch kleedje verstellen een ryknecht die de drie magere knollen van papa verzorgde en als hg hem op den wandelrit vergezelde vol afgunst de weldoorvoede paarden der rjke burger naoogde wy hielden ook zoogenaamde receptieaTODdes maar belulve aenlga gepeoiioneerde Door de regeering te Santiago do Chili is de volgende amblelgke modedjeling bekendgemaakt De Chileensche rogeering hooft geen kennisgeving ontvangen van de Duitsche regeering betreffende do Duitsche officieren die als instructeurs in dien st zgn bg t Chileensche leger Dit zgn slechts 4 officieren geweest voB wie nog een deel uitmaakt van hot Duitsche legerverbaud Die officier blgft in Chileenschen dienst Den andoren Dnitschen officieren was geraimontjjd van te voren kennisgegeven dat hun contracten niet zouden worden hernieuwd ofschoon die officieren hadden gewenscht dat het wèl zon geschieden Hct Chileensche leger heeft op het oogenblik behoefte aan stafofficieren aan den Chileenschen gezant te Borign is lastgegeven ver nnning te vragen officieren te werven voor den dienst in bili De bezoldiging van Duitsche officieren in Chileenschen dienst is geheel als vastgesteld in bel contract Men kent de geschiedenis van bet taighuis to Woolwich Do Boerenoorlog had het aantal werklieden daar aanziciilgk vermeerderd Nu besparing van nitgaven vooral voorleger en vloot dringend geeiscjit werd moesten gaandeweg honderdon werklieden ontslagen worden Dat gaf groote ontovredenheid tegon de regeering Maar do werkliedenpartg eischte immers meer dan eenigo bezuiniging op leger en vloot I Geef Woolwich meer werk dat gg nu aan particulieren gunt voegde men de regeering toe Datdeed ze Toen er weer torpedo s vervaar digd moesten worden bestelde de odmiraliteit er aan het rgkstuighuis te Woolwich driemaal meer dan gewoonlgk maar do fabriek van Whitehead te Weymouth kroeg daardoor zooveel minder te doen Het gevolg was zooals de afgevaardigde Bjllairs gisteren in bet Lagerhuis zetde dat er sedert begin Januari ruim 30 pCt van het werkvolk aan die frbriek ontslagen zijn en er nog meer gedaan znllen krjjgen Te Woolwich konden er dus werklieden die anders heengezonden zonden zijn aan het werk blijven maar te Weymouth werden er weggestuurd die anders in de verdienste waren gebleven Het is voor de regeering eenlastig geval Bellairs beweerde nog dat do Whiteheadtorpedo s op een baan van 2000 yards D knoop sneller gaan dan die van Woolwich De bladen zjjn vol van den diefstal van den gouden Ascot beker Zoo brutaal als officieren met hun vrouwen kwamen er zelden voorname gasten De onaangename manieren van papa konden de zure wgncn die hnn werden voorgezet niet verzoeten en allengs bleven zg geheel weg Van tyd tot tgd zond papa s vorstelijke neef zyn aanhoudend gebedel moede een aangetoekenden brief om voor n tgdje rust te hebben Dan pakte papa zgn koffers en vertrok naar Pargs De schuldoischers hadden het voor tnakgken Zoo groeide ik op Myn opvoeding was zeer zorgvuldig eerst onder leiding van madame Bernot later vsn een zeer bekwame gouvernante Mgn broers waren op school of by een kadettencorps en ik werd dageIgks meer het middelpunt der speculaties die vader en tante ontwierpen In vermoedde daar niets van weliswaar sprak tante dikwgls met mg van het holoven uit haar jeugd hoe zy eenmaal op het punt had gestaan hertogin van Auhalt te worden en zoo wekte zg inderdaad verlangen in my op naar die bonte pracht en heerlgkheid die aan het Hof mgner oom heerschten Toen kwam de dag dat ik werd aangenomen en daarmee de zoete tijd die eerste liefde heet Mgn vader had van den hertog weder nieuwe sommen ontvangen en daar hg werkelijk innig veel van mtf hield en van my dat toch is Op een stampvolle renbaan terwijl een dichte drom menschen de prijzen ergens op oen tafel uitgestald bekpen en een vertegenwoordiger van den goudsmid samen met een politieagent de voorwerpen bewakon zoo n groot stuk wogkapen dat is wel een meesterstuk Da goudsmidsbediende word even terz j geroepen door oen beer die hora wat vragen moest en de agent werd opmerkzaam gemaakt ep een ruzie in zgn buurt En in do korte panne tgds dat zjj de tafel don rug keerden verdween de gouden beker het gouden voetstuk bleef achter Men meent dat do dief aanstonds in een itnto is wi goreden Keizor Franz losef van Oostenrijk heeft gisteren de zitting van do nieuwe Oostenrüksche kamer geopend met een troonrede waarin de keiler de taak van het nieuwe parlement dat door bet geheele volk gekozen werd uiteenzette Do keizer verwacht dat htt nieuwe Huis het vertrouwen zal rechtvaardigen dat hg stelde in de trouw on do aanhankelijkheid zgner volken en het bewgs zal leveren dat de uitbreiding der politieke rechten band in hand gaat mot oen hoogere opvatting van de politieke plichten d u het recht van meespreken moet MOiengaan met den plicht van medevera at éi W fdeHlkhel voor het lot van bet geheel Dat kan alloon zoo zette de keizor uiteen wanneer de nationale tegenstellingen verdwijnen die tot nogtoo de volle ontplooiing van de rgko eigenschappen dor volkeren van do monarchie belemmerden De volken der geheele monarchie moeten inzien dat de nationale krachten moeten opgaan in do zorg voor het welzg n van den staat Daardoor toch kunnen do verschillende partgen werken aan de gemeenschappelijke taak in bet belang van den staat en van de eenheid in het staatsbestuur Het ia mgn wensch mijne volken als kostbaar erfdeel het gewaarborgde behoud hunner nationale goederen na te laten en hierdoor aan het geheel den nationale vrede te verzekeren die een gemeenschappelijk eigendom van allo vaderlandsvrienden moet zijn Kostbare woi rden getuigend van de grootsche opvattingen die keizer Fraoz Josef koestert Maar de vraag is slechts of de volkeren der monarchie don rijken zin ervan begrijpen Het gaat bjj die volkeren als met Fanst in Goethe s drama Ich hor die Botschaft wohl allein mlr fehlt der Glanbeli Reeds nn toonden dat de Tsjechen door bg de plechtige opening van het Parlement af een gelukkige wending in zgn toekomst verwachtte wilde hg de plecl tighei vieren zoo schitterend als de omstandigheden het toelieten Ik zie myzelf nog in den ouden Dom in een wit kleed geknield voor het altaar de waskaars in de hand en des avonds in de verlichte vertrekken van bet slot door een KcUare genoodigden gelnkgewenscht Daar zag ik hem Bescheiden stond bg op den achtergrond en toch viel hij mij het eerst in het oog Nooit zag ik schooner man Steeds ontmoetten onze blikken elkaar en toen hjj was heengegaan wist ik dat ik beminde roetal den Zuidelgken gloed die mgn moeder mg had nagelaten En op zekeren avond lag ik inden ouden slottnin onder de linden in zgn armen en beloofden elkaar trouw voor do eeuwigheid 0 die gelukkige eenige tgd t De zomer ging voorbg niemand vermoedde ons geheim toen kwam de dag waarop ik papa en tante naar het Hof van mgn oom moest volgen Wg ontmoetten olkaar voor bet laatst in den reeds herfstachtig geworden tuin voor het laatst lag ik aan zgn borst en ontelbare malen moest hg mg verzekeren dat by mg trouw zou blijven en aan my alleen zoa denken wezig te blgven als wilden zg reeds b voorbaat protesteeren tegen de gedachte dal z j door samenwerking met Daitsche en andere nationaliteiten iets zouden kunnen doen voor de hoogere eenheid bot keizerrijk Oostenrgk Kn er behoort heel wat optimisme toe om van de chriaten aocialisten een reactionaire en anti semietische party by uitnemendheid samenwerking te verwachten met vrgzionigen of Joden Met belangstelling zullen wg het nieuwe Oostonrgksche parlement aan den arbeid zien en hopen dat de woorden van dea keizer in goede aarde vallen Behalve de opwekking van don keizer tot alle partgen in den Kyksraad om zich te vereenigen tot een hoogere eenheid in bet belang van den vooruitgang op sociaal en beschavingsgebUd bevatte de troonrede een merkwaardig gedeelte over de betrekkingen van Oostenrgk tot Hongarije Daaruit biykt dat Oostenrjk niets liever wonscht dan de betrekkingen tot zyo vriend en bondgepoot Hongarge uit te breiden en te verbeteren De verklaringen over de nieuwe Overeenkomst tusschon de beide deelen van de monarchie zegt de Neue Freie I resso geven de uiterste grenzen aan waarbinnen een regeling van de betrekkingen tusschen de beide staten mogelijk is En de verwyzlng van den keizer naar do komende geslachten maakt den indruk dat de daarin uitgesproken denkbeelden niet alleen gelden zullen voor do regeering van dezen keizer maar ook voor die van zgn opvolger De troonredo wgst op de ernstigsto wonden in de betrekkingen met Hongarye zy noemt do uitbreiding dor verdedigingsmiddelen de verbooging van de legermacht onafwijsbaar De hervatting der militaire qnaestio acht de Noue Freie Presse dus in don eersten tgd beslist te wachten Fn het Vaterland vindt in hetgeen de keizer over de nieuwe Overeenkomst zelde een gemis aan mededeelingon ovor de economische beteekenis der Overeenkomst en aan elke aanwgzing omtrent do resnita ten dor gevoerde onderhandelingen maar vooral aan vertrouwen op hot spoedig welslagen van het ondernomen werk Dit geeft te denken In don Nationalen Raad is gisteren gesjiroken over de aanvaarding door de Bondsregeering van de opdracht Wiarmeo de ondertoekenaars van de akte v in Algeciras Zwitserland hebben bolast De rapporteur de heer Khnzli zeide dat de Bondsregeering de opdrrcht eerst aan En toen hy my den laatsten kus op de lippen drukte vroeg hg zacht Kc jg Angelina f Zul jo ray ook niet vergeten in het schitterende leren dat je wacht Ik wierp mg opnieuw aan zgn borst en bezwoer hem met my te vluchten naar het einde der wereld Hy noemde my een dwaas kind en troostte mg met de teederstc woorden Wat er van onze liefde moest Worden daaraan dachten wg niet Hy do arme adollgke tweede luitenant ik do nog armere prinses Slechts ééns heb ik hem na dien tyd weerjjfezien I Toen fk na verloop van een halfjaar voor korten tyd naar ons slot terugkeerde was ik hem ontrouw geworden Ik was dé verloofde van den crfprins van Wildnngen Mgn verzet en trots had men gebroken door mg do toekomst mgner broeders en het jammerlgk beslaan myns vaders voor oogen te honden en te zoggen dat van mg alleen de welvaart mgner geheele familie afhing Wordi tmolgd