Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1907

een cantate gezongen een hnldobetuiging i aan de nagedachtenii van Bellamy Verder werden door de verschillende zangvereenigingen nog enkele nummers uitgevoerd terwgl de miziekgezelschappen op enkele plaatsen in de stad zich lieten hoeren Op do Groote Markt werd des middigs een propagandauitvoering gegeven uitgaande van den Walcherschen T irnbond Na afloop van deze turn uitvoering werd di3 pryzen uitgereikt aan de zang en muziekgezelschappen Elke vereeuiging ontving een herinneringsmedalje terwgl verder de uitgeloofde medaljes bg loting werden toegekend aan de zangverecniging Uitspanning door Inspanning te Oost en West Souburg het harmoniegezelschap St aecilia te Vlissingen en de fanfare Eendracht maakt Macht te Serooskerke W De premies vielen ten deel als volgt aan de volgende vereenigingen Oefening on Uilspanning te Nienwerkerk bg Zlerikzee Zang en Vriendschap te Wissenkerke Oefening na den Arbeid te Vlissingen Bovendien ontving do fanfare te Nienwerkerk nog een premie als eerstkomend gezelschap De uitreiking der prgzen geschiedde door den heer Winkelman na afloop waarna hg allen dank bracht die door hun komst naar Vlissingen hebben willen medewerken om het feest zoo goed te doön slagen De feeatelgkheden werden des avonds nog voortgezet met openbare muziekuitvoeringen en soirees in de beide concertzalen Men meldt uit Einsterwolde I I De commissie uit do landbouwers en die uit de stakers zgn het eens geworden I gisteren zon de getroffen loonregeling behandeld worden in de vergadering der landbouI wers zoo ook in de bgeeukomst dor arbeiders Men meldt Do schildersknecht K uit Vianen werkzaam aan de schipbrug viel gistermorgen I in de Lek Door don feiten stroom werd bg mod gesleurd en doordat men bem niet I bereiken kon zonk hg Zgn Igk is nog niet I gevonden genomen heMt toen haar werd meegedeeld 1 dat een weigering harerzgda ernstige gevolgen zon kannen hebben dat daardoor raogeljjlt hit geheele retnltaat van de conlerentie te niet gedaan zon Torden In deze omstandigheden lion de Boniisrogeering niet andera han eleu dan zg gedaan heelt l oor de bnreani die te Bern bestaan i Zwitserland de hoedster van groote internationale belangen geworden en de Bondsregeering mocht nieti neen zeggen op een oogenblik dat van ha r beslait vermoedeiyk de vrede afhing Bedenkingen werden geopperd door den heer Dïrrenmatt Het was zijns inziens Zwitserlan onwaardig dat z jn beste olflcieren in 1 vreemden dienst gingen Ook hadden de gebenrt nisson in de laatste weken dnidelgk getoond dat het beter ware geweest geen witserscben hooldolficier aan te wijzen oor de betrekking van inspecteurgeneraal dpr havenpolitie io Marokko iCn het was te voorzien dat de Zwitsersche Bondsrechtirs die toch al met werk zgn overladen il eel wat te doen tonden krijgen met de rechtspraak betreUende de Harok kaansch itltaatsbank Bovendien was het naar het óórdeel van den hoer DUrrenmatt lang niet zeker dat er aan het aanvaarden van de opdracht voor Zwitserland geen i evaar verbonden is De Bondspresident de heer UUIIer betoogde dat er in deze Europoe cbe cnltnurarbeid te verrichten viel Kn wij mogen 100 sprak hj niet alles vermijden wal moeite en zorg veroorzaakt De vrede stond hier op h t spel Als men met elkaar wil leven moet men elkander dienen zoolang eer er zeUstandigheid hot veroorloven Kn meer dan alle tot dnsver geschreven internationale recht erkent de Acte van Algeciras de volledige onafhankelijkheid en nentraliteit van Zwitserland Met groote meerderheid van stemmen hechtte de Nationale Itaad zgn goedkeuring aan de hapdelwijz van de Bondsregeering De Stendeijraad heelt hetzellde gedaan Verspreide Berichten 1 Kkakkbuk I Werklieden van het arsenaal on de havens I te Tonloni die tegen de veroordeeling van 1 leden van den Algemeenen Arbeidsbond 1 protesteerden zonden een sympat ie adres 1 aan het opstandige wijnproletariaat 1 De Belg Koossens is te Amiens tot 2 jaar I veroordeeld wegens spionnage Bij het verlaten van de haven van Tonton js een onderzeesche boot gezonken menschen itJD er niet bij omgekomen DülTBCllLANU By het bezoek van den Deenschen koning au Engeland zon de versterking der Deec8che knit ter sprake gekomen zijn Engeland zoo Kopenhagen versterkt willen hebben en Dnltschland alleen enkele gedeelten der kust van de Groote Belt Het woekerproces te MUnchon is geëindigd met de veroordeeling van den hootdschnldige tot 2Vi jaar en 30UO mark boete en de anderen naar rato hunner schuld EsUBLiKn Olsteren werd in het Lagerhuis beloofd dat het verdrag met Spanje zoo spoedig mogelijk zal warden medegedeeld Chamberlain s toestand heet nu weer hopeloos Prof Heriohel een lid van het geslacht van beroemde sterreknndigen is dood hij was uitvinder van het vingerafdruksysteem voor de ontdekking van misdadigers Rusi niii Er zijn H regimenten dragonders naar bet Wolga gebied om boerenonlusten te onderdrukken Ook te Petersburg en Czarkoje Selo heeft een belangrijke troepenconcentratie plaats In Koerland is een bende van 400 terroristen in een bosch gevangengenomen In de gevangenissen van Petersburg zitten thans 5ÜW meerendeels politieke gevangenen opgesloten AütRIKA Amerika zal het door China verschuldigde bedrag ad 12 millioen dollar wegens vergoeding van de schade door Ameri anen in den Boksersopstand geloden kwijtschelden naar het heet Al vroeger is gemeld dat het verschuldigde verdrag verminderd was De Dnitsche gezant Washington de bekende Speek van Sterburg specky intieme vriend van Roosevelt zal wegens een osgeneeselgke ziekte heengaan zegt de New York Times Men meldt nit s Gravenhage F n ongeveer J jarige knaap viel gistermiddag van do Koningsbrug in het water aan de Prinsessegracht Na veel moeite werd de jongen in bewaiteloozen toestand op het droge gebracht doch de pogingen om de levensgeesten op te wekken mochten niet slagen Aan boord van do velo stoomschepen die op het oogenblik in do Rotterdamsche havens en op stroom liggen wordt thans rnstig doorgewerkt Er is zeer veel werk zoodat ook allz mannen aangeworven door de Vereoniging van Stuwadoors aan den arbeid zgn Zonder dat het tot onaangenaamheden heeft geleid wordt er zelfs met do elevators de wegers van de Volharding de mannen van de Stuwadoorsvereeniging en gewone bootwerkers op een stoomschip liggende in de Maashaven gewerkt Rechtzaken De aanslag op den minister van Raalte Voor de rechtbank te a Hage werd gister behandeld de strafvervolging ing 3teld tegen Simon Polak ond 53 jaar zonder beroep geboren te den Helder wonende te s Hage Bekt is ten laste gelegd dat hg op 16 Februari 1907 gepoogd hoeft opzettelgk en met voorbedachten rade van het leven te berooven mr E E van Raalte minister van Justitie door met een scherp geladen revolver 4 schoten op hem te lossen welk miedryf niet voltooid is door de van zgn wil onafhankeiyke omstandigheid dat 3 schoten hebben gemist en één schot wel heeft getroffen maar de kogel niet dpor de jas is heengedrongen Alvorens tot het hoeren der getnigen over te gaan werd door bekl een en ander meegedeeld omtrent zgn levensloop waaruit bleek dat bg in 1895 als sergeanthoornblazer zonder recht op pensioen uit den militairen dienst is ontslagen met een jaariykschen onderstand van f 190 Bekl kon er volgtns hem met dien onderstand niet komen en werd wegens bedelen naer een Rykswerkinrichting opgezonden Gedurende dien tgd hield de onderstand op Na zgn ontslag werd hy op het departement van Koloniën ontboden waar hem werd meegedeeld dat de onderstand hem door middel van da vereeniging Armenzorg in wekelgksche termyn zon worden oitbetaald Bekl had daar eerst genoegen mee genomen maar daar later spgt van Hy wendde zich toen tot den minister van Justitie per gezegeld rekest om zyn onderstand in één termgn uitbetaald te krggen ten einde zich beter in de kleeren te kunnen steken en naar België te gaan Op dat rekest kreeg by geen utwoord to diu BINNENLAND 1 TATEN GENEttAAL T W K K n K u n B H Zitting van Donderdag 20 Juni Onderzoek naar het vaderschap 1 Bij do voortgezette behandeling van het vaderachaps ontwerp licht de minister van Jastitie toe waarom hg artikel 344 g ter heeft gesplitst in 4 artikelen Hg beeft thans 0 ro den kantonrechter de gelegenheid gegeven bjj de benoeming van een bgzonderen vertegenwoordiger voor het kind tevens vergunning te verleenen tot kostelooze procedure De heer van Idsinga stelt een amendement voor om het proces niet toe te lateu als ten genoege van de moeder voldoende voor het kind door den verwekker wordt gezorgd en de heer van Sasse van IJsse t oen om den kantonrechter alleen de bevoegdheid te geven om gratis procedurc to gelasten in geval de procedare voor hem wordt gebracht Door den minister evenals door den heer Heemskerk wordt het amendement van Idsing i bestreden dat de moeder een ongewenscht medezeggenschap verleent in deze procedure De miniHter wijzigt voorts het artikel 344 g ter in dien zin dat de aanwijzing van oen advukaat of procureur zal geschieden door den president der rechtbank op vertoon der beschikking van den kantonrechter De heer van Saï se van Dtselt trekt hierop zijn amendement in De hoer van Idsingu wgzigt ingevolge een wenk vnn den heer Schokking zijn amendement in dien zin dat de bijzoiidere vertegen woordiger niet wordt aangewezen indien den kantonrechter blgkt dal door den verwukker voor hot kind voldoende is gezorgd op een wijze waarmee ook de moeder genoegen neemt Mdus wordt het amendement goedgekeurd met 39 tegen 33 stemmen waarna art 344 g ter werd aangenomen Artikel 344 g qnater volgons hetwelk de vermoedelijke vader door den kantonrechter bii voorraad kan veroordeeld worden tot uitkeeringon indien hg oordeelt dat de toewüjing der alimentatie actie niet den geringsten twyfel lijdt wordt bestreden door de heeron van Sasse van I Jsselt en Heemskerk De minister van Justitie zegt in antwoord op de tegen het artikel ingebrachte bezwaren dat de in dat artikel neergelegde gedachte afkomstig is van zjjn voorganger Het artikel betreft slechts gevallen waarin het absuluut zeker is dat de vordering later zal worden toegewezen Dan mag men het kind niet wellicht jarenlang laten hongeren Na re en dnplieken verklaart de heer Heemskerk dat de minderheid der commissie van rapporteurs is v66r het artikel Het wordt daarop met 33 tegen 32 stemmen verworpen Van links stemden tegen de hoeren Blooker en de Beanfort In verband met deze beslissing neemt de minister artikel 344 h terug I Bij art 344h bis volgens hetwelk de I kantonrechter kennis neemt van de vordeI ring als het geschil alleen loopt over het I bedrag der initkoering verklaart de heer I Heemskerk dat de meerderheid der commissie I van rapporteurs tegen het artikel is waarop I bet wordt aangenomen met 34 tegen 33 I stemmen links tegen rechts I De verdere beraadslagingen over het wetsI ontwerp worden tot morgen verdaagd I Geinenjfde Berichten I Men meldt uit Amsterdam I Het gerechtshof alhier wees gisteren arrest I in de bekende procedure betreffende het I zoogenaamde verwisselde kind De beide I grieven van appellant tegen bet vonnis der I rechtbank waarby beslist was dat bet I meisje in do couveuse in het WilhelminaI gasthnis hetzelfde kind was waarvan jnffronw I Vormg 4 Februari 1902 was bevallen werI den door het Hof ongegrond verklaard het I vonnis der rechtbank bevestigd en apellant I veroordeeld in de gerechtskosten I Men schrgft uit Vlissingen I Ter herdenking van den 150en geboorteI dag van den Zeeuwschen dichter Tacobus I Bellamy en tevens ter viering van Vlissiag s I Mannenkoor is hier gisteren een muziekI festival gebonden dat goed geslaagd is 16 I muzieken zanggezelschappen uit alle deelen I van Zeeland namen hieraan deel De ofSI cieole ontvangst had plaats in het ConoertI gebouw waar de voorzitter van de Zeeuwiche zangersbood Zang Veredelt een toespraak hield en wees op de beteekenis van het feest Hg sprak zgn dank uit voor de groote deelneming aan het feest en gewaagde met genoegen van de van het gemeentebestnur ondervonden medewerking Na afloop hiervan werd door de vrosweitke ledu rui den bondi Zaiig Veredelt over was hy verbitterd geworden Hg had een revolver gekocht in den Franschen Bazar met 50 scherpe patronen zocht in het adresboek den naam op van den minister va Jnatitie mr van Raalte wiens portret hy in de Prins had gezien en ging den 16n Februari met de geladen revolver er op nit om dien minister te treffen Volgaiu zgn beden afgelegde verklaring die afweek van die voor den rechter comraissaris tift legd kon het hem niet schelen of h fa minister doodschoot of niet Het was kea geheel onverschillig Hg was moedeloos tea einde raad en wilde zich wreken op het Gouvernement dat hg als oorzaak beschouwde van zgn ellende Voor den rech tercommissaris had bekl verklaard dat hg het voornemen bad gehad den minister te dooden Hierna werd gehoord de minister van Kaalte die de bekende toedracht der zaak meedeelde Op den 16n Februari was hg gevolgd door een man die hg zgn woning gekomen drie uf vier schoten op hem loste waarvan één waarschgnlgk is afgestuit op het metalen knoopje waaraan het lintje eener ridderorde was bevestigd Zeker kan get dat echter niet meedeelen want hg heeft éók wel eens een knoopje met lint verloren Van een gezegeld rekest als door beklaagde aan zyn departement zou verzonden zyn is get niets bekend Mr H Goeman Borgesius op verzoek van den verdediger mr Brack gedagvaard verklaart dat bekl hem eens een briefje beeft geschreven waarin hg zich beklaagde over onvoldoend gagement en om hnlp verzocht daar het hem zeer deed hulp te ontvangen van Armenzorg Bekl had aan get hnlp gevraagd omdat hg zich volgens zgn zeggen verdiensteiyk had gemaakt voor de liberale partg Het briefje was kalm geschreven Den inbond herinnert get zich niet precies meer omdat hy soms veel van dergelijke verzoeken krggt Get had het briefje niet beantwoord Mr Bgleveld referendaris aan het departement van Landbouw had op den bewnsten dag een revolver opgeraapt voor de woning van den minister Het wapen was nog warm Hg heeft dit onveranderd overgegeven aan een agent van politie Get J koetsier van beroep heeft op den 16n Februari bekl met twee handen een revolver op mr van Raalte zien richten en eenige malen zien afschieten waarna bekl bet wapen op straat gooide waar bet door den vorigen get werd opgeraapt Bekl bleef kalm in de Amaliastraat loepen tot hy door een agent word gearresteerd Get d B agent van politie heeft bekl op 16 Februari gearresteerd en op hem bevonden een doosje mot scherpe revolverpatronen Get W eveneens agent van politie verklaart van get mr B een revolver te hebben overgenomen het wapen in judicio aanwezig waarop vier leege halzen en nog twee scherpe patronen zaten Op weg naar het bureau heeft bekt gezegd Hy de minister was toch bang voor zgn leven Mr A E Elias secretaris generaat aan het departement van Koloniën op verzoek van den verdediger gedagvaard verklaart I zich absoluut niets te herinneren van een I rekest van bekl I Got A G directeur van het Nederl I Wapenmagazgn verklaart als deskundige I dat bet indringsvermogen van de revolver I voldoende ia om binoen den afstand waarop I bier geschoten werd iemand te dooden Get H A S huisknecht bg den heer v I L dio achnin tegenover minister van Raalte I woont heeft bekt kort achter elkaar eenige I schoten zien lossen Bekl wandelde daarna kalm weg met een pgp in de band Hierna wordt voorlezing gedaan van bet rapport der deskundigen dr Plet en dr Rosenstein De conclusie strekt tot ontoe rekenbaarverklaring van beklaagde daar deze Igdt aan een ziekelgke storing van zyn verstandeiyke vermogens Uit houding en uitdrukkingen van bekl biykt dat bekl geen rem heeft over zyn I gedachten en daden verklaart dr Plet Alkohol misbruik heeft den aanleg van beklaagde voor ziekeiyke storing in zyn I vorstandelgke vermogens verhoogd Volgens I get bestond de ziekeiyke storing reeds hg de geboorte van beklaagde Drie van zgn familieleden zyn aan kr inkzinnigheid gestor I ven Get dr Rosenstein volhardt mede bg het I door hem uitgebrachte rapport Naar aanleiding van het rapport dordeskundigen stelt do verdediger een aantalvragen welke door dr Plet nog worden I beantwoord De verdediger vroeg nog o mt n ar Rosenstein waarin de door dezen deskundige opgegeven overschatting van bek s capaciteiten bestond Dr Rosenstein haalde eenige voorbeelden aan Zoo noemde bekl 0 a elk muzikant bg hem vergeleken I niets Hi sprak over zeer moeiyk te begrgpen werken van wgsgeereu welke hg gelezen I had enz I Bekl h d op verzoek T n getuige zgn levensgeschiedenis begonnen te schrgven dochpcon die niet voleinden Beklaagde Natnnrlgk niet Op water en brood kon ik myn gedachten niet belioorIgk laten werken Bekl ontkent desgevraagd door den president beslist dat hg krankzinnig hoogmoedig en w troawend is Had men hem geholpen in de maatschappy in plaats tegengewerkt by zou een rnstig fatsoeniyk burger zyn Get G B bg wien bekl geruimen tyd heeft gelogeerd acht hem tot alles in staat maar goedig en mededeelzaam Get J H V E directenr van het Huis van Bewaring alhier verklaart dat bekl zich aldaar rustig en kalm gedroeg Nogmaals wordt bekl na door den president geboord Hg was verbitterd over zgn laag gagement Voor zgn kennismaking met zekeren van der Velde in het kosthuis hg van Bul had hg niet het voornemen of plan op den minister van Jnstitie te schieten Eerst na de hernieuwde kennismaking met van der Velde en eerst toen hg een piano had verduisterd waarvoor men gezegd had dat hy wel 3 jaar kon krygen hid hg een revolver gekocht en Vrgdag 16 Februari had zyn voornemen een vasten vorm aangenomen om den minister van Jastitie dood te schieten Eerst was hg nog van plan geweeat zich zelf van het leven te berooven Het O M vroeg ontalag van rechtavervolging op grond van ontoerekenbaarheid en plaatsing van bekl in een krankzinnigengesticht voor den proeftijd van één jaar Do verdediger mr Bruck uit Amsterdam er in zgn pleidooi tegen opkomende dat beklaagde door de deskundigen als alkoliotist en als krankzinnig werd voorgesteld concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging van dezen in zgn vorstandelgke vermogens gestoorden beklaagde en vroeg hy niet inwilliging een nieuw onderzoek De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam wees gisteren o m nog de volgende vonnissen Zy bekrachtigde haar hg verstek gewezen vonnissen tegen H W Jr ajonwer te Schoonhoven wegens mishandeling gepleegd bg recidive veroordeeld tot oene maand gevangenisstraf en H 1 H 20 jaar zonder beroep te Rotterdam wegens meineed veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf RECLAME Neemt proef met BLIÏSSEK S HOLLANDSCHE MÉLANGE in pakjes M c p pond met halve bon waarde 5 c of DEENSCHE MÉLANGE aitgewowogen k 19 c p anOerkalf pond met beele bon waarde 10 c Beide komen de fljnste Roomboter t meest nabg en kunnen deze onder alle omstandigheden best vervangen A Bluyssen Zonen Te GOUDA Wljdsliml 157 HET WAPEN VAN ASTEN Stadsnieuws GOUDA 21 Jnni 1907 Heden morgen hadden alhier de rgkspremiekenringen plaats Aanwezig waren van de Provinciale Rege lingsCommissie voor de Paardenfokkerg in ZuidHolland de hb S C Qooszen H G Barendrecht N Rzn J C Roodzant Kzn M de Rboon Mzn en D Dekker Voor het stamboek werd ingeschreven en reisgeld naar Rotterdam voor de Centrale Keuring Aurora 3 jarige merrie van D van der Spek te Moercapelle Ingeschreven werd in het stamboek Sofle Sjarjge merrie van de Wed J van der Spek te Moercappelle Aangenomen voor het stamboek en reisgeld naar Rotterdam Wally 3 jaar van J H van der Torren Kz te Gouda Aangenomen werd Wanda 3 jaar van dezelfde eigenaar Een premie van f 40 en reisgeld verwierf Cato 4 jaar van J O Sprugt te Zevenkaizen Een van f 30 verwierf Mina van P Oudyk te Moercapelle 6 jaar ond Een van f 30 verwierf Juffer 6 jaar van H Hgkoop JzB te Waddingsveen Etn TU 80 mwlerf Coro Ua 6 jaar van J H van der Torren Kzn te Gouda Een van f 30 verwierf Marianne 2 jaar van C J Plalzier te Zevenhuizen Een van f 25 en reisgold verwierf Mandane 1 jaar van J C van der Torren te Waddinxveen Een van f 20 verwierf Koha 1 jaar van A de Vrg Azn te Moercapelle Een van f 20 verwierf Yolande vanx J H van der Torren Kzn Ic Gouda Een van f 20 verwierf Young Lady 1 jaar van J H van der Torren Kz te Gouda De vereeniging Providentia zal op Zaterdag 21 Juni 1907 s avonds 8 i uur in het Café Schaakbord Kleiweg de driemaandelgksche Algem Vergadering hoaden De ponten van hehandeting zgn Opening Notulen Verslag 2ö kwartaal 33e Boekjaai Kasaanwgzing Vorkiozing van een Bestuurslid wegens het bodanken van A Rabouw en Rondvraag 5 a 8 c o n t r fl I e 21 Juni 1907 10 uur voormiddag Druk 40 m M Lichtkracht 14 89 Knarsen BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI StaalHffeniTHien PoKTuöAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSi AND Iwang Dombr Obli gatien 4 9 Azm Japan Obtigatien 1899 4 74 74 Columbia Goconsoiidcorde Buitenlandsche Schold Rocepis L 100 IV 24Vi llypothetk BanktnAandb idem idem 4 9 j Pandb Rotterd Hypb 4 I01 Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOi Pandb Stedelgke Hypb 4 il9 Pandb Utrechtscbe Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hy b 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepaHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheepa Hypb 4 101 Bowgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ncd Hypotbeokbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatêciuxppijfn Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen IfiLiE Oblig ZuidItaliaanscheSpw lMy A 367 Premieletninqen bübOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diveraen Mg tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i Alle nog resteerende ZOMEEMA TELS en COSTUMES worden tot veol verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbij passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Toen gisterenavond te Kampen in don koepel van de Toboggan met een zoeklicht werd gewerkt geschiedde zulks geheet met de bedoeling om den zich daar bevindenden een genoegen te doen Niettemin werd toch dat hooge gevaarte oorzaak dat iemand gezien werd die liever niet gezien was geworden De dienstbode van de firma Hendriks in de giybaan naar boven komende keek onwillekeurig eens naar beneden in de richting van het huis in de buurt waar zg dienstbaar was hetgeen haar door het uitstralende licht gemakkelgk viel en daar tag i j dat In den tuin Iemand beiig wai zich toegang lot de woning te verschaffen Wetende dat er niemand thuis was gleed zg nu juist niet voor baar plezier naar beneden en maakte er onmiddeltgk gewag van Toen de politie kwam was de vogel reeds gevlogen na een bedrag aan gold te hebben ontvreemd Het was de onlangs ontslagen 18 jarigo bediende V die door het huis van den heer Zwollo gaande en over don maar klimmende in den tuin was gekomen Door do achterdeur van het perceel der firma Hondriks op de Slagjesmarkt ontkwam hg Spoedig daarna werd het heertje in het stoomcsroussel door de politie aangehouden Kamp Ct Amsterdam 18 Juni 1907 Volgeus het Weekblad van de Coinmissiobank te Amsterdam zyn in do week geëindigd 18 Juni door tuaschenkomst dier iank verhandeld de navolgende minder courante fondsen Aand CJjltuar Mg Goenoong Malang I Dividend 1906 200pl t abak Mg Ramboeng um Dividend 1906 175 Ramoenia Cnltnar Mg 250 Sumatra Koffie Mg 15 Handelsvereoniging Goron taio 60 Arastord Chinidofabrick 110 115 4i pet Oblig Bnumwüll pinnoroi Germania 99 Aand Noord Friescho Lokaalapoor weg My 9 Arnhorasche Tramweg My 117 Eerste Nederlandsche Verzekering My op het teven en tegen invaliditeit 20 pCI gestort 205 AmsterJamsche Zee en Brand Assurantie Mg 165 Assurantie Maatschappg tegen brandsrhado en op hetleven de Nederlanden vnn 1845 f 393 l ilbnrgBche Waterleiding My Cum Dividend 1906 89 Bow v Deelger Nedcrt lndischo Landbouw My ¥ x Dividend 139 142 t pr iiand Semaning tioribon Stoomtram Mg iOO aiind Serajoedat Htoomtr my 4003 pCt Obtig Vereoniging lot behoud vnn natuurmonunientenin Niderland 85 pCt Predikbeurt bU de Kemonstrantsobe Qoreformoorde Oemoeato alhier Zondag 23 Juni s morgon i 10 nar D s H VAN ASSENDELKT AÜVI ilTI i rill Heden overleed onze geliefde Vader Behuwdon Grootvader do Heer LODEwiJK DiKK M mmwm in den ouderdom van 70 jaren L M LINTNER ViN VUKUMINOKN M LINTNER Jh en Kinderen Bloemcndaat 20 Juni 1907 WAABSCEÜWM Geen ereillet te verleenen aan MeJ IIOOOEBWAAUD vroeger de Wed WARNS het zal niet door mg worden betaald Gouda 21 Juni 1907 B HOOGERWAARD Nienw ouorertrotlen Prof Dr I iol OrB wollioltüint Alleen echt met Fibriakimerli tot voortdurende radicale cii lekere genezing van alle zelN de meest hardnekkige xenuU xiekten vooral ontstaan dojr afdwalingen op jeogdigenleefty 1 i ta e ifenezing van elke zwakte BI 0 t licht Benauwdheid ïlooldpfln Migraine Hartklopping Moagpjjn slechte Rpgii ver tering Onvermogen Irapotenz PoUutione ans Uitvoerige prospectusien Irijiier Teteh fl 1 fl I fl 8 i tlubbola fluvh fl C y Onl ra 1 RepÓt Mattb v d VsRta UMhn m m 1 pjili M € Mt an k Oo RottordiiTn r Happel VfirsFenlftgo I HalmtnftDi do Jong i Jtn Hotter a n Wfifffc Jo aouda cnbi1aUedro iiteii Openbare Verkooping TE GOUDA op MAAND AG 8 JULI 1907 s morgens et uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigdon Notaris J KOEMAN No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOOMIIIS in de Aaltje llakstocg te Gouda wyk C No 193 kadaster Soctio I Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden I September 1907 No 2 Een WOONIHIIS mol ERK on GROND in de Derde Kade to Gonda wgk i No 420 kadaiter Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 entiaroii En Nr 3 on 4 Twoe HUIZEN met ERVEN on JRONI in oen poort aan do Karnemelksloot to ïoiida wgk K Nr 439 groot 70 Centiaren on wgk II No 441 groot 60 Centiaren lielaaldag H Augustus 1907 Te bezichtigen do laatste 3 werkdagen vóór do veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen guett Notaris KOEMAN voornoemd ÏÏCER I r lcM BHEUMATIEK itSO ÏRIJOUOHEDtll Verkrijgbaar in fKsschen 50 ets 7 1 ct ent l JJf lijj H H Akithokora on Drogiflti n Let op het mefh ANKEIlt F AD RICHTER Co Rotterdam Tc GofUA by LUGKH Apotheker Jïarkt en by WOLb EA Co Westhaven 198 meniglng AIIMRNZOIIG Afdei liog nilOH H Elf HUIS ROZENOAAl HOEK I ARADl IS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige haisboudeiyke voorwerpen welke ook zoo vcol noodigte repareercn en hoofdzakelgk aan mingogoeden voor goedkoope prgzen to vorkoopon 1 0 daarop bohaaldo Winst komt geheel ten goede aan do iteutfile Vereeniging Armenitoru