Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1907

o 10365 Maandag 24 Jiini 1007 40s e Jaargang mimm mmm Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TclefMB No 8t ADVERTENÏIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adv rtentiën tot 1 uur de aidd TeleloinHo M j De Uitgave dezel Courant geschiedt dagelijks 1 met uitzondering van Zti en Feestdagen De prijs per drie maandeji is f 1 26 franco per 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN iflOBKBLAIU fl zgn beslist dio der Firma WELIIOIV TUK LA 1 1 ES JOVIiüAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat rUE ILL DUBS SMAKEH met een gratis geknijit patroon THE HAZAAli OF CHILD ItEA ti EASHIOXS Knidormodcs met vele gratis geknipte patronen yUAAUr Uw RÖëkimnaèïïiai Pi oe nuininet M Alle met kuatel Hall Bljvoeffnel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z n ÖKKNIPÏK PATSONKN I mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 W verkrijgbaar bu miAA SLMONS Den Haag EEMBEFOTTMim fleii wurït vüTMt hi i TIKltK te letten UIT HIT MabUUN tak l IIAVENSWAAY ZONE OORINCHEH Deze THEKEN worden afgeleirerd iu verzegelde pakjes van lu M en een half en een Ned one met vermelding ran Norn nier er iPrjjs voorzien van nevenstaam Merk volgens de Wet gedepo ueord Zich tot de uitvoenng van geëerde orders aaubev oude J C BIJL vooriieen J BEEEBAAET Lz Xeiiuw en ülaajflijders vordt nit overtuiging als een werkelijke lm in dea nood het boek aanbevolen Na outvBiigst van dr per briefkaartw or t J t boekje franco por port toegezonden door BLOKPOEL S Boekhao Zaltbomrarl OoDda Druk mi A BRINKMAN Zs ADVEETEMIEN in aUe Courajiteii worden aangenomen door het Adverieutle Bureau vao A BBINKMAN4ZO0N FERWÉIU A TIEHiN Orootste détail wljnhandelaren in NKDKRI AND DEPOT te GOÜDA bU F 1 J B00 VAIV OSTADE AANBEVOLEN MEUKEN CHAT MALLERET O SO per ilesch por anker van 45 fl 32 per ilesch O 0 72 0 i i 0 72 l li i ü 9 0 72 l OH St Khlèplio Medoc La Rose Irfidon P tit Bonrgugne Uraves Blanc Hant Hantornes WIUo liergorac Nierstoiner Rildeiheiiner per Ilesch Oude Roode Port 1 1 8 Kxlra Judo Roodc Port 1 44 Oude Wilti Purt 1 08 Kxtra oude Witte Purt 1 80 i Fine Old l alc Slicrry 0 99 üoede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Dom Bku ardi 117 Prijzen netto ü Contant Voor FKK STELIJKE JKLEfJENriEDKN worden ull i Wijnen jj elfvcrd met rcclit van fprufff ave van de ong oopcndf flesHclien HUIS TE HUUR DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE UeereDhiiis Oosthaven K 88 Zes KamerH groote KeuJcen drooge Ke dt i flinke Tnin Voorzien van jos en Waltrleiding To bevragen U 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poe der wordt gratis toegezoadeo Kan inimjeven wonlen in Koffie Tim Melk Ukeur Abëiitt Uier WateT of in lift mfihet 3onder iht het miotl tj i dat de dronkaard er ifts m af u eet liet COXA POKDKIi bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het d i kon VOD sterken drank bi r WHO absint enz bji den dronkaard op te wekken Il t COZA PO KOER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do ecbtgeuoote de zuster o de dochter van don veralaaldo het hom toe kan dienen zonder zijn medewoton en zonder dat het noodig is dal de pntii nl ooit behoef te weten waaraan hy zijne redding te danken heeft Uet COZA POiSDKü heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnon hersteld duizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot lovoublustige en nuttige loden der mant schappy herschapen het heeft menig jong persoon op don rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozon met menig janr verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratia aan heu die daartoe aangevrnag doen een boek met daukbotoigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE Sri Xd Wacht U voor namnaksels Het Coza Poeder Is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap m m kkalyk9te pOBrtmlddet voor Heereu en vooral dame en Klnderachoenwerk li de Appretuur van C M MUIKr t C p Barlli llegtli 8lr 14 Men lette oed Miti op naam en fabrlekamerk VerkrylUv ky Hieeoa Wliik lleri 1 lakeeewwk latutwiM Wrme lie aa rul ltanili W lariwaaa lnMa I acmalogceii Poedervorin i s het eenig ste lieJpend middel tegen llloeilarmoeile Êthelcxiuhl Xeiinirxicakle Uoorapi neu Mlapelooêheta Onmachlen fermagertng eu rermlndering der llckanmtlcrachfen aeiiialogeeii in Poedervorni heeft een aangename smaak eo kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HABMATOBEKN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOöEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs i er doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 llKtiigc tabrikanten il v SCHAIK Co Deo Haag Verkrggbaar bij Firm WOLFF Co Westhaven 198 ORENUEL E H VAN MILD Veerstal Joui a A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nietiwerkerk ad IJ set k S VAN ZKSSKN Schoonhoven B v W1 IK P W v EDE Oudewaler A S HKER ffaaeIrecld K VAN DBü HEIJDEN Heeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v o sTAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUN v d HEIJDEN Wixddingsveen P A nsGKOOT A DB ÜNGU Oudewater 1 P KASTELEIN PoUbroekerdnm D BIKKER Benschop r G ebrP Stoilwarck a Ch ocokdo c ii Cacao WAAltóCUUWINO Laat ü niet misleiden door Abillj Strooi Het kloosterSnncm Paulo Abdij bestaat niet dus Stroop van ff eenerlei waarde Stollwerck s ChocuMe en Cacao loeTi panbefe fns i aflnlig fjl nliaüt nauwteeurlg beantwoorden de an vVen inhoud der resp oen Iwwijs J an uitmuiilonij fij fobrika it lïedds 187é Bfhreef He Accadomie national 1 de r risI Nou vons üécornons une Medaillo d r première clasMe en cmuildération iel votr oxooilonto fpbrlcatiou de Cbooolat bonbons vaxlös © to cto ftr rfl r ö fabr kiiat is v kiijgbaar bij U H Cünfisem s Banketbakkers int ei 9öneraah ei tt onffoovdi or loor NcdeT Uod Juli lis Mflttemilodtj Amstsrdarri Kjilv ïliii it 103 GEBR RIJKEN k DE LANGE IV ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S iloofdmayatlijn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2590 Sle Magaxijn West Meuieland nal U Hlntlon Beam Telef 4057 VERHUREN STüHHEN INRUILEN REPAREEREN Uu ruUuULA diwelUks Iu onze Sulous te ho ron Ji ndteeileeniag met rood lettertr PPV Müxplöüatie ran de vmoHa Brim Kan n9r vow Jfeaerlattg Boompjes éO Sotierdam mmmm kbuon phomlist 1 Ma den slag Nüg is de slag de kiesstrijd voor de Staten niet volstreden beslist echter wi l Dus kan er worden geoordeeld alsof ook het vonnis in tweeden en laatsten aanleg reeds ware gewezen Wat heeft de jongste gebeurtenis van het staatkundig oorlügsterr an ons geleerd Dat is thans te onderzoeken en te overwegen om uit de leering voordeel te halen voor een volgende campagne Allereerst dit De getrapte verkiezing voor de Eerste Kamer is naar den eigen aard van elke indirecte verkiezing een onding en heeft zich nu sterker dan ooit als zoodanig betoond n werkelijken of schijn roes mogen kerkelijke lofzangers van de goede Znid HoUandsche buitenlui den uitslag doen schrijven op de winstrekening van het christelijk gevoel men kan den ontnuchterenden morgen na den feestavond diiir beter weten of wist reeds te voren beter Allereerst en allermeest schuilt de oorzaak van den uitslag in de onverschilligheid die de Nederlandsche kiezer gevoelt voor een stembusstrijd voor de Staten Rechts bischikt men over middeh n en vindt geen aanleiding om de aanwending ervan te weigeren die de e onverschilligheid knnnen verdrijven Gelukkig de vrijzinnigen hebben zich ook nu gewacht te trachten naar een victorie waaraan de schande van een demagogische pen de oneer van schunnige verkiezingspamHet ten den luister ten eenenmale ontnemen De middelmaatskiezer die niet staat onder de zweep van den kerkelijken of geestelijken drijver vecht niet voor een Statenverkiezing De Staten als zoodanig hij merkt van haar bestaan zoo goed als niets De Staten als kiescollege van de Eerste Kamer Och wat is nou die heele Eerste Kamer voor hem eigenlijk de Tweede is toch de Kamer Kon hij dadelijk rechtstreeks kiezen voor de Eerste hij zou èn het belang van dat staatslichaam duidelijker voor oogen krijgen èn de waarde van zijn eigen electorale werk FËVILLETOX NAAR VEILIfiE REEDE 11 Met een gevoel van doodsangst in het liart heb ik snikkend mgn toestemming gegeven Do roerende blgdschap ran papa de galante attenties van mgn verloofde de roes der feesten alles bracht mjj in verwarring en als in een droom keerde ik naar het oaderlgke huis terng Wat ik daar zocht wist ik zeil niet maar ik had er op aangedrongen Toen ik de toppen der linden weer hoorde raisohen on stond op de plek waar wi ajBcheid hadden genomen verteerde een woeste smart m n gemoed Ik viel voor mgn vader op de knieën verlangde mgn vrpeid terng leUe hem dat mg het jawoord was afgedwongen en mjJD hart luitenant Vod Boliden toebeaoorde Zottin I riep papa mg toornig toe Wat zgn dat voor dwaze kinderstreken t Maar ik was te opgewonden raasde eo tierde en sprak zells van vrgwillig in den dood gaan tot tante Hargaretba mtj eindelijk iMtioUt dat men lidttnut Voa Bobden zaamheid beter doorvoelen In het heerschend stelsel kiest hij ook maar hij voelt zich niet als Eerste Kamer kiezer Zuiver beeld van de ware stemming in het land kan slechts geven de recht trecksche keuze van onzen Senaat door het kiezersvolk t Ware Staten verkiezingen Statenleden op het platte land zijn veelal de heereboeren dorpsgrootheden grondeigenaars De verhoudingen te kennen in de provincie is tevens te weten den ontzaglijken invloed van dit feit Ook persoonlijke bekendheid met den candidaat uit hetzelfde dorp althans uit dezelfde streek is een factor die zijn niette ver waarloozen gewicht in de schaal legt Al deze momenten moeten werken bij de keuze van een kiescollege van een Eerste Kamer en zouden niet hoeven zouden niet mogen werken wanneer niet de ang t van een vroeger geslacht van conservatieven een deel onzer volksvertegenwoordiging tegen democratischen invloed hadden beschermd door het stelsel van indirecte verkiezing Al é £t dingen kan men eigenlijk o tk weten zonder dat een uitslag als we pas hadden te betreuren zo nog eens overduideli k aant Joiien Ze loeien nooilzakelijk voort uH en aard der zaak Schei i er demonstreert de laatste stembusstrijd dat andere groote euvel dat het Nederlandsih staatkundig leven onzuiveien onwaar doet zijn het meerderheidsstolsel met de daaraan vastgeknoopte districts indeeling Vermeit u belangstellende staatsburgers in den zachten winter die de almanak voorjaar noemt met de optelling van de stemmen der onderscheiden partijen vergelijkt die sommen met het aantal Staten leden dat iedere staatkundige groep afvaardigt eu ergert u of neen ergert u niet maar betreurt het gemis van het eenig ware het eenig eerlijke kiesstelsel dat der evenredige vertegenwoordiging Niet de ongelukkige en rechts voordeelige versnippering van het land in grillige districtsverdeeling niet het botte plompe meerheidsstelsel en de juichtoonen van den Standaard man hadden vele geluidstril ontboden bad 0 God als ik nog denk aan het nnr dat verliep alvorens papa raij mededeelde dat de luitenant reeds ainda dr maanden in een ander garnizoen lag en voor ongeveer vier weken gehuwd waa Ik was sprakelooa van ontzetting I Twee dagen daarna kreeg ik zenéwkoortsen mgn huwelgk moest langen tjjd worden uitgesteld en bü de voltrekking was ik nog niet geheel hersteld Toon de hofprediker de ringen wisselde luiden de klokken en verkondigde kanongebulder dat een arme prinses een groot geluk was ten deel gevallen Toen ik terugkeerde van het altaar aan de zgde van mgn gemaal gleden mjjn blikken even over de schitterende menigte en bieren plotseling rnaton op een jongen bleeken officier Het scheen mg toe dat de kerk wankelde en mtj onder baar pninhoopen zon bedelren en slechts werktuigelgk was ik in staat mijn echtgenoot te rolgen Als lerenlooB hing ik aan zijn arm en eenmaal in bet rgtuig zonk ik bewusteloos neder De eerste tp ran mgn huwelgk was zeer ongelukkig Dienzelfden dag bekende ik mijn gemaal alles en hy de edele man behandelde mij all een zieke met veel liefde n gedold liugen minder geteld Rcchtstreek sche verkiezing der Eerste Kamer stelsel van evenredige vertegenwoordiging t zijn twee van de eischen die ons staatkundig program stelt Deze Juni dagen hebben ons voldingend de viflrtrertelijk juistheul van deze onze eisThen bewezen Uitvloeisel als ze zijn van het beginsel dat ons staatkundig streven machtig bi heerscht waarheid en rechtvaardigheid in het politieke leven hebben zi allereerst aanspraak op verwezenlijking Een grondwetsherziening kan en moet die brengen Een grondwetsherziening in die richting kan slechts komen wanneer gedragi u wordt door den steun van een krachtige leraocratisclie groep Steeds en ernstig te streven naar de bevestiging en den gi oei van onze kracht aan den eiscli van waarheid en rechtvaardigheid in stands politiek te brengen dat is de leering die uit de teleurstelling van verleden week gehaald moet worden Een Tolgenile catu agne toone dat wij geleerd door de ersaiing an I t07 onzen ijver lu blien erdubb ld om de twee tfroaï bütsinmilun van de hervorming ai het kiesstelsel voor de Kerstc Kanu r Ie brengen in de meest directe sfeer van de nieost actieve politiek Uiiltenlandscb Overzicbt Het komt vaak andera nit dan men verwacht De eerste berichten nit het zuiden van Frankrijk nadat de regeering besloten bad krachtige maatregelen te nomen waren bevredigend Do arrestaties van de leden van bet Verdedigings Oomité badden plaats zonder roei verzet En de meeste Franache bladen bevatten dientengevolge artikelen waaruit voldoening spreekt De liadical zeido Deze geschiedenis die ons sedert weken benauwde eindigt in een lacbbni De Potito llépubliqoe Kind goed alles goed En tot dusver gaat hot niet slecht Men kon dit wel verwachten want in bet zoiden drjjft men do dingen niet graag tot bet uiterste en het ia ver van het woord tot de daad Zoo spreken vele bladen Do Echo de Paris verwijt Olemenceau zelfs dat hij niet vroeger opgetre Hü beeft den luitenant geprotegeerd zooreel bjj kon en was hel ook die het verhaal dat Ven Rhoden gebuwd was als een logen om beatwil herriep Langzamerhand werd ik den strijd moede ik zag in dat er plichten op mg matten waaraan ik mgn liefde moest opofferen ik heb van nature een luchthartig karakter ik kan weder lachen weder vrootijk zgn Maar do kleur on gear van mgn leven is vervlogen HOOFDSTUK VII Nn zweeg de prinses en leunde nitgopnt met haar hoofd tegen Dorothea s schouder die zich bewogen over de kleine hand bcnenboog die zij in de hare hield O Uwe Doorlncbtigheid wat doet hetmó leed dat ook u reeds zooveel droevigsmoest onderrindenl flnisterde zg Ook Dorothea f Dus is toch smartde oorzaak van je terughoudendheid Wilje het mg niet toevertrouwen f Doorluchtigbeid het la bijna dezelfde geachiedeoia en toch Vertel mij alles vriendin Misschienkan ik je helpen Helaas niemand kan my helpen alles is verloren En na begon Dorothea de erfprlnsei te den ia daar een kfachtige beweging voldoonde bleek de beroering te doen bedaren Maar hot komt vaak anders dan men denkt Zoo ging bet ook hier Do latere berichten maken den indruk dat het optimisme der bladen wat voorbarig was Kr heerscht in het zniden geen kalmte doch oen zeer opgewonden oproerige stemming die zich nit in atraatbetoogingen po ingen tot brnndatichting en gerechten mot de troepen in rerechillende plaatsen Het comité van Argelies is gevangen genomen maar onmiddellijk werd een nieuw comité gevormd dat do leiding van de beweging overnam En het zond aan don minister Olemenceau een telegram mededeelende dat het opgetreden ia en dat zoo noodig een derdo comité gereed staat hot te vervangen De Polltiscbo ïorrespondonz vernoemt uit Konatantinopel dat weliswaar in terichten uit Athene oen afneming viin do Cüriekacho benden die nair MacedoniS trekken geconstateerd wordt maar dat toch nog voortdurend Orieksche vrjjscharen over do Macedonische grenzen treicken In Turkscbo kringon beweert men do bewyzon in handen te bobben dat liet verkoor flor benden mot de comltf s In ïrickenland mearmalen ffasuhifidt door bemiddeljiig vao Orieksche consulaire beambten Wy doelden reeds modo dat de Engelsche regeering Maandag den strjjd tegon hot Hoogorhuis zal beginnen door de besprekingen te openen over do motie bjj het Lagerhuis ingediend daarin wordt gezegd De macht van bet Hoogerbnis om een wet te veronderen of te verwerpen moet zoodanig beperkt worden dat wanneer gedurende een I arlementszitting bet Lagerhaia voor de tweede maal die wet aanneemt de bealiaaing van hot Lagerhuis van kracht zal zijn Deze motie wordt door de oppositie niet beschouwd als een ernstige bedreiging al zeide do Daily News wanneer dit beginsel wet zou worden dan wordt het Engelsche Hoogerhuia van allo m it beroofd une chambre pour rire liOrd Robert Cecil deed gisteren een poging door het indienen ran een wetsontwerp de bespreking onmogelijk te maken maar dit zal niet gelnkken Zeker gelooft men dat het Lagerhuis bet voorstel van Sir Henry CampbellBannerman zal aanne vertellen van baar blijde kindsheid van het kortstondig geluk barer liefde van grootma die nu dood is en na wior ovorlgden zg alleen op de wereld atond en slechts door de goedheid van eer bloedierwant deze plaats als Uofdame had gekregen En wat ia er ran je neef geworden Dodo f Mijn neef Nadat hö zyn jaar bad uitgediend trouwde hg met een scbatryke erfgename Grootma leefde nog Ik herinnermü nog levendig hoe zi toen het berichtzgner rerloring kwam my in de armen slooten koste Geef je hartje maar lucht in trueo m n kleine Dodo zeide zg Maar ik kon niet weonen integendeel ik moest lachen maar een lach die nogpynigker klonk dan snikken Den eenigcnbrief dien ik van hem bezat wierp ik inbet vuur Ik gevoelde mg diep vernederd verraden j in somberen trots dwaalde ik rondin het park maar op het groote kasteelzotte ik geen voet meer En hg rerscheenniet in ons slotje wat ik zeer begrifpelgkrond Een man die zoo Inf zjjn woord brak was ook te lal om mg onder de oogen te komen Wordt venolgd