Goudsche Courant, maandag 24 juni 1907

Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLÓUSEN en JAP0N8T0FFEN met daarbg puiende GikBNEGBINGEN men en dat het Hoogerhnis het even zeker zal verwerpen Want bjj de besprekingen over Lord Newton voorstellen in het Hoogerhnis i het dnideiyk gebleken boeveel tegenstand dit Hnis biedt tegen elke poging om ook maar de geringste wgziging in samenstelling ol bevoegdheid te brengen Een aantal aDiendomenten zun op de motie van Hir Henry ingediend De arbeiderBpartg wil bet Hoogerhnis eenvoodig afschaffen Een liberaal amundemeot wil bepaald zien dat het beginsel van verkiezing den grondslag voor de samenstelling der beide Hnizen moet zfjn en dat de geesteljike Peers geen zitting moeten hebben in het Parlement Onder de andere voorstellen is er nog een van Lord Robert ecil en F E felmith om het relerendnm in te voeren bji verschil van meeoing tnsschen de beide Hnizen Dt wordt door do Westm Gazettr op verschillende gronden bestreden vooral omdat dit alleen zon voorkomen onder een liberaal kabinet terwgl een conservatieve regeering al baar maatregelen door het Huogcrhnis zon aangenomen zien Uit deze ingediende amendementen bl kt dat het debat scherp en levendig worden Zal Dit belooft voor de volgende week opgewekte zittingen In het Hngelsche Lagerhnis In de kringen der booge ambtenaren ti Peking beerscht eenige consternatie over het plotseling en geheel onverwacht ontslag gegeven aan Tsjoe hoeng tsji Aan het Timestelegram nit Peking dat van dit ontslag melding maakt ontleenen wy het volgende Tot gisteren het telegram is van den 18en word deze ambtenaar die nit Hoeoan afkomstig is beschouwd als de machtigste man in China de leden van het Keizerlyk Huis uitgezonderd Hy was onder prins Tsjing de hoogstgeplaatste ambtenaar aan het departement van buitenlandsche zaken voorts was hy lid van den Grooteo Raad dan grootsecretaris en lid van den Raad van State Den zeventienden verscheen een Keizeriyk Besluit waarin hy werd ontzet nit al zyn ambten en bovendien naar zyn eigen provincie werd teruggezonden Nog moet hg bet als een uiting van buitengewone goedertierenheid beschouwen dat de verschillende tegen hem ingebrachte beschuldigingen niet nader zullen worden onderzocht Tsjoe hoong tsji wordt beticht van te hebben geknipt met de provinciale autotiteiten en met de pers verder van allerlei daden van nepotisme Zoo had by zyn schoonzoon een Incratiel postje bezorgd Deze schoonzoon h nn ook ontslagen De bnitealandscho diplomaten iu China zien zonder veel spyt de gevallen grootheid vertrekken Zu achtten Tsjoe hoeng lsji den onbekwaamsten minister van bnitenlandscho zaken die er in China nog ooit geweest was zyn opvolger is Loe Hal hoean de Ohineesche gevolmachtigde die iu 1 K 2 bet bekende Mackay lractaat onderteekende Tot hoofd van het departement van binnenland ache zaken is prins Moe benoemd Deze dignitaris geniet onder de buitenlandsche diplomaten te Peking een uitstekende reputatie wat betreft bekwaamheid en karakter en hetzelfde geldt voor Loe Hai hoean Het maakt op ons den indruk alsof t met den waarborg van de Kugelsche regeering vuor de Transvaalsche leening nog niet f eheel in orde is Voortdurend wordt de Ingelsche regeering in het Lagerhuis over dien waarborg lastig gevallen Histeren vroeg weer een unionist of de nitgifto van de leening althans niet tot het volgende jaar uitgesteld kon worden aangezien zy nn andere fondsen te zeer zou drukken Waarop de eerste minister antwoordde dat de tyd en de wyie van uitgifte nog in overweging zyn Men weet ook dat gen Botha dezer dagen in den Vulksraad leide dat de gedachtenwisseling met de Engelsche regeering over die leening nog gaande was De eerste minister van Engeland heeft indertgd gezegd dat het wetsvoorstel tot aangaan van de looning eerst in Transvaal wot moest worden voor de kwestie van den waarborg haar bpslag kon krugen Zou t nn zoo vorwoodoriyk zgn dat de Wetgevende Uaad van Transvaal bestaande voor t meerendeel uit imperialistisch Engclschen progressieven met de woordvoerders dier party uit de Wetgevende Vergadering don tyd vour het aangaan van een leening ongeschikt gaan noemen en het wetsontwerp dienaangaande verwerpen l Verspreide Berichten DurrsoHLinn Hambnrg gaat op een der Elbe eilanden land aanknopen voor 5 millioen mark voor uitbreiding der haven Voorts werden voor alle volksscholeo schoolartsen aangesteld t B rlt D il Tonnii gtreld ia h t idlog tegen Erzburger wegens beleedlging door dezen an den oud gouverneur Bennigsen vertegenwoordiger van de Kulnische Zeitnng een zoon van vyien den partgleider iB een brochure tgdens de verkiezingscampagoe voor den Kgksdag In die brochure had Erzberger hem verweten dat hy zich van concessieo in dé kolonien had weten meester te maken en rénsachtige voordeelen had opgestoken Erzberger lid v in den Kgksdag centrum zoo men weet werd veroordeeld tot een week brommen en de kosten van het proces Bei oie Mieteren zyn de algemeene beraadslagingen ie de Kamer over bet wetsvoorstel Coremans tot Ijet verplichtend stellen van het Vliiamsch bg de vrge middelbare scholen geëindigd Corernan s zelf verdedigde in de laatste zitting zgn voorstel Woeste was een der voornaamste tegenstanders natuurlgk wat hem van Demblon de opmerking bezorgde Ojj zgt een verrader van het Tlaaibsche ras De socialist Anseele zeide voor hetontwhrp te zullen stemmen E saEf Asii Uu geestelgken van de Kugelsche staatskerk inLonden hadden allang geopponeerd tegen de voorstelling van zoogenaamde levende beelden naar beroemde meesters in de cafés chanlants waarbu het naikt een overwegende rol speelt Het schoiwburgcomité van den Lündenbchen grnafscbapsraad heeft echter goen termen gevonden die levende beelden te verbieden RlSI AKO De socialisten bobben gisteren te Petersbarg bepaald dat met het oog op de gebrekkige organisatie vun het proletariaat op het oogenblik niet aan een algemeene staking kan worden gedacht Te Warschau is een socialistisch comité van M leden gearresteerd Ken proclamatie over de dooma ontbinding werd in beslag genomen Op de kamers van stadenten te Petersburg is huiszoeking xedaan LI personen ook vrouwen zgn ingerekend lielangrgk nieuws Zwelling der enkels der voeten en der boenen en blazen onder de oogon Walor zucht Deze gevaariyko kwaal dient te worden toegeschreven aan bet overvloedig water afkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigenigk had moeten worden uitgedreven door de flUreerlng indien de nieren in goeden toestand geweest waren l oor een groot aautol dankbare menschen werd ons medegedoeld dat dergelgko gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpgn Nieren Pillen Mejuffrouw M Bouman Voorweg te Soetermeer schrgft ons üit dankbaarheid voor de genezing in myn nieriyden bekomen door Foster s Rugpgn Nieren Pillen wil tk II hiervan gaarne melding doen Acht jaren lang ben ik met deze nierziekte opgescheept geweest en hoewel ik reeds verschillende geneesknndigen hiervoor geraadpleegd had was het mg niet mogen gelukken een gunstige wending in myn ziekte te brengen totdat ik met Uw pillen begon Ik leed veel aan een stekende pyn in den rug en beenon en zelfs waren bg tyden mgn enkels opgezwollen Ik had last van duizelingen en zweotingen gevolgd door huiveringen De urine had een bruine kleur en bevatte meestal bezinksel Bg het opstaan s morgens gevoelde ik mg reeds vermoeid en ik was dikwyis te afgemat om myn huiselgk werk te kunnen verrichten De eetlust was zeer gering en ik leed veel aan maagkramp ü kunt mgn blgdschap dus wel voorstellen toen ik na drie dagen slechts Uw pillen gebrnikt te hebben bemerken kon dat deze pillen mg goeddeden En thans na vier doezen geledigd te hebben is myn gestel veel verbeterd Do pgn is bgna geheel weg en myn enkels hebben hun normalen vorm aangenomen terwyi ook de overige kenteekenen zoo goed als verdwenen zgn ik kan dan ook niet anders dan met de grootste lof over Uw weldoende pillen spreken Ik ondergoteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt De naam Foster s Rugpgn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos Zy zgn te Qouda verkrggbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 19H Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F L75 voor één of F in voor zes dooien BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T If ie U M K U M im B H Zitting van Vrydag 21 Juni Ondet zoek naar het vaderschap De beraadslaging over het wetsontwerp betrekkeiyk het ondenoek naar het vaderlohtp wordt roortg Mt De minister van Justitie deelt bg den aanvang van de zitting mee dat hg na het gisterenmiddag gevallen Kamervotum waarbg goedgekeurd is voorloopige toekenning van onderhoud aan het kind en aan de moeder met de commissie van rapporteurs in overleg was getreden om te onder vangen het door den heer Heemskerk gister geopperde bezwaar teg n bedoelde bepaling een bezwaar dat zooals die afgevaardigde vo6r het vallen van het votnm had verklaard bg splitsing van de bejaling voor een groot deel zon worden weggenomen Het overleg met de commissie bad den minister aanleiding gegeven tot het brengen van nadere wgzigingen in het ontwerp welke spoedig gedrukt aan de leden zouden kannen wordeb rondgezonden In afwach ting daarvan verzocht de minioter schorsing van het debat tot l eden middag De voorzitter stelde voor met aanhouding van bet artikel waarop de in uitzicht gestelde wgzigingen betrekking hebben evenwel thans met de verdere artikelen van het ontwerp door te gaan De heer Sasae van Vsselt komt er tegen op dat wegens het bezwaar van één lid teruggekomen wordt op een Kamervotum Dat U geen houding van de Regeering Dat is een unicum Het gevallen votum was goed en degelgk voorbereid Naiqons zgn politieke viienden protesteerde spr dan ook tegen dergeiyke wgze van handelen waardoor de Kamer hedenmidd ig weer voor eep geheel andere mat rie wordt geplaatst In verband met een en ander stelt spr voor eerst do volgende week de beraadslagingen over het ontwerp te hervatten De heer Heemskerk bostrydt dit uitstel erkent dat deze handelwyze iets ongebrnikelgks is betwist echter dat aan den minister een verwgt moet worden gemaakt eu ontkent dat de Kamer voor oen nienwe materie wordt geplaatst Overeenkomstig voorzitter s voorstel wordt daarop aangevangen inet artikel V van het ontwerp dat betreft het verschooningsrecht Na bostrgding door den heer van Doorn die betoogt dat het verschooningsreolit aan een vader tegenover een zoon en aan een moeder tegenover een dochter niet raog ontnomen worden hetgeen z i geschiedt door art V wordt dit artikel aangenomen met 44 tegen 2il stemmen Aan de orde is daarna art Vbis bepalende o m dat deze wet geen toepassing vindt ten aanzien van kinderen voor den driehonderdsten dag na haar invoering geboren tenzy zg geboren zyn uit een gemeenschap die na haar invoering heeft plaatfl gehad Door de heeren van Vuuren en Blooker wordt dit artikel bestreden en ten slotte door don heer van Vunron als amendement voorgesteld voorgaande bepaling te doen vervallen De hoer Limburg oordeelt dat door t plotseling achterhalen van personen die tot dusver straffeloos Iconden handelen de geheele wet impopulair zoo worden Daarom bestrgdt spr het amendement dat na eenige discussies worJt verworpen met 42 tegen 32 stemmen en art Vbis wordt daarna zonder stemming aangenomen Regjeling van werkzaamheden Na bestrgding door den heer de Waal Malefljt besluit de Kamer aan de agenda van werkzaamheden toe te voegen de behandeling der suppletoiro Marinebegrooting voor 1907 waarin ligt ojigesloten de organinatie van het korps mariniers Onderzoek naar bet vaderschap Door de Hegeering wordt ingediend een wgziging van art 344bis door toevoeging van drie nieuwe artikelen waarbg geregeld wordt de bevoegdheid van den kantonrechter om wanneer bg hem geen twgfel bestaat dat de verweerder de vader is voorloopig toe te kennen een uitkeering aan het kind en de bevallingskosten aan de moeder Bg deze artikelen zgn de uitgaven gesplitst hetgeen bg de gister genomen beslissing over art 344h bis niet het geval was Van versehiilendj zjden wordt geprotesteerd tegen deze Nota van Wyzigiog na de gister gevallen beslissing en op uitstel der behandeling aangedrongen Ten slotte wordt echter met W tegen 19 stemmen besloten de wgzigingen in behandeling te nemen Door den heer van Sasse van Ysselt wordt een amendement voorgesteld strekkende om den kantonrechter alleen dan te machtigen een voorloopige nitkeering te bevelen wanneer de verweerder erkent den vader van het eischende kind te zgn en de kantonrechter niet twyteit aan de toewgding van de vordering Volgens de Regeeringsredactie is een dezer twee motieven voldoende om tot provisioneele nitkeering over te gaan Na eenig debat wordt het amendement8as8e van i sselt aangenomen met 40 tegen 37 stemmen In overeenstemming met dit besluit worden ook eenige volgende bepalingen gewyiigd By hat verder debat itelde da hear Uobarg eu amendement voor strekkende tot vergemakkelgking voor den voogdgraad om executie van het tegen den verweerdar uitgesproken vonnis toe te passen en daartoe zoo noodig voor gedeelte beslag te leggen op het loon van den verweerder bg diens patroon De minister neemt dit amendement over maar de heer van Veen acht de loonkorting te groot en stelt bg amendement voor slechts tot hoogstens gedeelte op het loon beslag zal kunnen worden gelegd welk amendement wordt verworpen met 39 tegen 32 stemmen De beraadslaging is beëindigd De eindstemming zal later gescliieden Aangenomen worden nog de wetsontwerpen tot verwgdering van de Oosterdoksluizen te Amsterdam en bet daarmee verband houdende wetsontwerp tot verhooging van het hoofdstuk Marinetogrooting voor 1907 Maandag half twee vergadering en Maan dagavond STATENVERKIEZINGEN Herstemmingen ZUIDHOLLAND Dordrecht Uitgebracht 5422 stemmen Hiervan verkregen de heeren W H van Bilderbeek lib aftr 2414 N P Jongkindt lib aftr 2535 Z van Scheldt anti rev 2670en dr Th Stoop sec dem 546 stemmen Gekozen werden dus de heeren Jongkindt en Van Schelt s 9 ravenhage Aantal kiezers 30648 Uitgebracht 21748 geldige stemmen Hiervaa verkregen de heeren mr W Dolk lib aftr 11014 E Edersbeim lib aftr 10554 B Janse lib aftr 10351 W B van Liefland r k 9383 mr H J M Patgn lib aftr 10 375 dr W P Ruysch lib aftr 10109 ds A S Talma a r 9476 K Terlaan s d 2121 mr P J Troelatra s d 1933 Vou Weiier chr bist 9304 stemmen Gekozen zgn dus de heeren Dolk Edersheim Janse Patgn en Ruysch Het laatste stembureau Van Swindenstraat was eerst tegen half elf gereed Gorinchem Uitgebracht op mr V ö A Boll lib 3135 jhr mr N C de Oyzelaar c h 3030 de Ver Hz e h 2895 W de Vries Rebbe lib 3023 stemmen Gekozen das de heeren Boll en De Gyzelaar beiden aftredenden O u d B e y e r I a n d Uitgebracht werden op de heeren J L Verhoeven ii r 2592 U A Diepenhorst a r 2458 P S Overwater lib 2544 J Vlielander lib 2683 stemmen Gekozen zyn dus de heeren Overwater en Verhoeven Rotterdam I Uitgebracht 6803 stemmen Hiervan verkregen de heeren H Spiekman s d 2755 Jac van Vessem c h 4048 stemmen Gekozen is das de beer Van Vessem Rotterdam II Uitgebracht 3696 stemmen Hiervan verkregen da heeren mr 8 J L van Aalten Jr v d 1817 C van Dorp lib 1879 stemmen Gekozen is dns de heer Van Dorp Rotterdam III Uitgebracht 3978 stemmen Hiervan verkregen de heeren C H van Dam lib 1945 mr M J C M Kolkman kath 2033 stemmen Gekozen is dus de heer Kolkman P o 11 e r d a m IV Uitgebracht 1820 stem men Hiervan verkregen de heeren E P de Monchy Rz lib 514 J van Stolk Az lib aftr 1306 stemmen Gekozen is dns de heer J van Stolk Rotterdam V Uitgebracht 4888 stemmen Hiervan verkregen de heeren jhr mr C G A van Asch van Wgk a r 2735 mr A R Zimmerman lib 2151 stemaren Gekozen is dus de heer Van Asch van Wgck Gemeng de Berichten Men meldt uit Finsterwolde De staking der veldarbeiders te Finsterwolde is geëindigd heden wOrdt het werk hervat De commission uit beide partyin waren voorloopig overeengekomen het loon aldus vast te stellen Van 1 Juli tot 1 Augustus 12 cent van 1 Augnstus tot 1 Januari 12Vi cent van 1 Januari tot 1 Maart 10 cent van 1 Maart tot 1 Juli 127 ent per uur koreoinhalen f 1 75 per dag met raiddagkost alleen bg veraf wonende landbouwers vrouwen 60 cent werktyd van 6V3 tot 1 uur koreninhalen f 1 met den middagkost overuren voor mannen 20 voor vrouwen 15 cent De werktgd begint en eindigt aan de behuizing van den patroon Deze regeling werd in de Donderdagnamiddag gebonden vergadering van landarbeiders goedgekenrd en van dit besluit werd oomiddeliyk kennis gegeven aan de landbonwera die ook byeen waren Onder deze waren er die hun oud personeel niet weder in dienst wenschen te nemen de arbeiders vroegen naar de namen dier landbouwers en toen die niet werden gegeven zou juist het besluit worden genomen om te biyven staken toen een landbouwer de vergadering der arbeiden kwam m d deelen dat 11 l ndboii n bidden toHmtamd dat het onde peraoneel weder door ieder in dienst lal worden genomen De landbouwers mogen geen arbeiders nitaluiten de arbeiders geen landbouwers Nog besloten de arbeiders geene contracten met de werkgevers aan te gaan en voor t geval landbouwers t ejaarde werklieden ontslaan zullen ook de jonge arbeiders bg die landbouwers niet werken Men meldt uit Zwgndrecht aan de Dord Ct Gisterenmorgen omstreeks 7 uur brak een felle brand nit in de fabriek van asphalt in in brninteer koolteer en bouwmaterialen v b M Luyten aan den Ringdgk waarschgnlgk doordat een werkman die van de thermometer de temperatuur van den ketel zou opnemen daarbg gebruik maakte van een lucifer tengevolge waarvan de licht brandbare gassen vlam vatten In een oogwenk was de bgna geheel van hout opgetrokken fabriek waarin het vuur ruimschoots voedsel vond één vlammenzee waaruit een dikke zwarte rook opsteeg die lang over de rivier bleef hangen De fabriek is tot den grond toe afgebrand de belendende buizen en werkplaatsen bleven gespaard De Lord Mayor van Londen do Dnitsche groote steden bezoekende was Dinsdag de gast van Cbarlottenbnrg bg Berlun Bg de beantwoording van een toost heeft hy even een koelheid doen ontstaan De burgemeester van Cbarlottenbnrg herinnerde boe v66r 92 jaren de Duitschers en de Engelschen bg Waterloo zg aan zy streden waarna hg de gevolgtrekking maakte dat dit nu wéér zoo moet worden De lord mayor antwoordde Ik ben een man des vredes geen vriend van den oorlog Ik kan alleen zeggen dat Ëngelands dappere tegenstander van 1815 nu onze trouwste vriend is Het bericht als zou baron van Heemstra te Smyrna te s Hage verwacht worden is niet juist De heer Van Heemstra is dadelgk na zyn loskoop van Konstantinopel naar Smyrna teruggekeerd en vermoedelgk thans reeds te Baurnabal by zgn gezin aangekomen Gedurende de zitting van de Grieksche Kamer wierp een individu vanaf de tribune een dynamietpatroon naar beneden die op een bank viel zoOder te ontploften De schuldige werd in hechtenis genomen Hg bleek niet ten volle te beschikken over zyn geestvermogens Iu Saizewo zyn drie politiebeambten gedood hun hoofden werden afgeslagen eu aan hoornen genageld met waarschuwende opschriften Chicago de stad waar op sommige gevangenen een leer bgzonder stelsel wordt toegepast om hen tot beterschap te brengen heeft voor de eerste maal in de geschiedenis twee dagen gehad zonder een enkel misdigf Al de bladen zyn vol lof en bewondering voor de stad die naar de commissaris van politie meent binnen een jaar de eenige stad zouder miadryven op aarde wezen zal Gister nacht merkten twee politiemannen voor de byzondere school in de Vredinoordlaan te Rotterdam twee kerels die hlgkbaar niet veel goeds in den zin hadden Toen zg de agenten in het oog kregen lieten beiden een gillend signaal weerklinken en vluchtten De agenten grepen heiden echter en brachten hen naar den politiepost aan de Oostpoort waar bleek dat zg J J L en J A V heetten en twee oude bekenden der politie waren Op het signaal der gearresteerden sprongen eeu drietal andere kerels door een raam eu de deur der School op straat en ontkwamen Het drietal werd evenwel op den Gondschen singel nagezet door twee agenten Wallega waarschuwde zgn collega J J Bokma en beiden hielden de verdachte mannen in het oog Toen zg in de Eleonorastraat een huis binnentraden drong de politie het pand binnen Op de derde verdieping kwam ig voor een gesloten kamer waar de verdachten waren Na drie sommaties van den commissaris van politie den heer L J C Vuyk deden zy de deur open D9 drie mannen genaamd B L D v E en K J H werden onmiddellgk naar het politiebureau in de Meermansstraat gebracht Uit bet privaat in de kamer waar gearresteerden zich bevonden kwamen te voorachgn een aantal geldstnkken twee breekgzers en twee loopers Voorts zgn in de voering van de pet van een van dit drietal gevonden twee bankbiljetten van f 10 en twee halve guldens In de school in de Vredenoordlaan waar ingebroken is zyn verscMUeade kasten geopend ook een spaarbns die ledig op den grond is temggevonden Mede is eenbreekgzer gevonden De vyf verdachten beweren onschuldig te In de Woensdag 19 Juni 1906 gehouden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Levensverzekering bank Amsterdam waren vertegenwoordigd 144 aandeeien uitbrengende 78 stemmen De vergadering werd geleid door den waarnemenden Voorzitter den Heer L M Bonnike Uit het verslag door de Directie uitgebracht bleek dat inclusief de gekapitaliseerde Igfrente op Ulto December 1906 verzekerd was f 6 376 755 met f 259 611 jaarlgksche premie verdeeld over 79404 polissen terwgl deze cgfers op heden zgn f 6 578 647 kapitaal met f 266 508 jaariyksche premie en 80575 polissen De door den Wiskundigen Adviaenr Dr N P Kapteyn bekende reserve wees eene vermeerdering aan van f 82 420 64 zoodat de totale reserve bedraagt f 689 778 78 welke ruimschoots door rentegevende beleggingen is gedekt Volgens advies van de Commissie ingevolge art 25 der Statuten tot het nazien der boeken en bescheiden benoemd en bestaande uit de Heeren Mr Th I B Hiltermann F Th Everard en A S M J Méeus werden de Inkomstenrekening en de Balans goedgekeurd en de Directie déch irge verleend ven bet gevoerde beheer Besloten werd het winstsaldo ad f21 186 10 te benutten tot het doen der volgende afschrgvingen en wel op effecten en bloot eigendom bet disagio door koersteruggang t 5 736 35 oprichtingskosten 6 500 meubilair en inventaris 4 025 23 onroerende goederen 1 358 82 diverse debiteuren 426 60 verder te bestemmen als Reserve voor onroerende goederen 408 4 pCt rente over onverplichtestortingen op aandeeien tevergoeden 1 04 waarna 4 pCt dividend No 10 eau aandeelhouders kan warden uitgekeerd Stadsnieuws GOUDA 22 Juni 1907 Heden middag trad de heer Perk nit Nunspeet in de za il Nut en Vermaak der Sec de Réunie voor de onderwgzers en onderwyzeressen uit het Arrondissemement Gouda op met het onderwerp Het Hambnrgerteekenondorwga nadat beden ochtend gelegenheid was gegeven tot het bezichtigen van platen on dal onderwerp Ijetrekklng hebbende De vergadering die goi d bezocht was werd geopend door den heer Arrondis sementsscboolopziener Mr M M Schim v d Loeff die daarna het woord gat aan den beer Perk In liet eerste gedeelte van zgne rede behandelde spreker meer in bet ulge meen do nieuwe methode die in Amerika Engeland en in meer landen van Europa gevolgd wordt Aan de hand van vele teekeningen allen door leerlingen van 8 1 jaar vervaardigd en afkomstig uit Amerika en Hambnrg zoowel van jongens als meisjesscholen besprak hg de wenscbeiykheid ons oude teekenonderwya te vervangen door het nieuwe dat beoogt bg het kind meer het individueeie op te wekken de zin voor knnst en het dringt aan op naief geheugen teekenen In het tweede gedeelte werd door den spreker meer behandeld de gang van de methode de voorwerpen die geteekend konden worden enz Van de gelegenheid tot vragen stellen die door den Voorzitter gegeven was werd gebrnik gemaakt door den heer Hogendoorn die eenige opmerkingen wenschte te mak en Hy vreesde dat waar het teekenonderwys vrger zou zgn accuratesse zon gaan ontbreken de teekeningen te hoog gingen voor onze gewone lagere school die slechts 6 leerjaren telt tegen Dnitschland 8 Op verscheidene gronden meende hy vooralsnog bg het onde te kunnen blgven Na antwoord van den heer Perk werd door den voorzitter de vergadering na dankzegging aan den spreker gesloten Onze stadgenoote Mej A van Weatrienen is te Amsterdam geslaagd voor het doctoraal examen in de geneeskunde De plannen voor een paardentram van bet einde der Oosthaven tot aan het station werden door den ingenieur Krieger by het gemeentebestuur ingediend onder bgvoeging van een adres met verzoek deflnitief concessie voor den aanleg en de exploitatie te willen verleenen Het ligt in de bedoeling de tramremise te vestigen in het perceel F 53 aan den Kleiweg dat daartoe niet behoeft te worden verbouwd en waar op eenvondige wgze door het leggen van een wissel in het bestaande tramspoor zal kunnen worden binnengereden Op het st tionsplein werd dubbel spoor ontworpen ten einde een tramrgtuig zonder paard tot opneming van passagiers te kannen pliataen dat met het paard van de kamende truD w der nl kooncn Ttrtrekkan De paardentram zal niet zooala de stoomtram de Spoorstraat inryden In de gisteren te Utrecht gehouden openbare terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep had de volgende uitspraak plaats Hooger beroep van J J S te Gouda tegen de uitspraad van den Raad van Beroep te Dordrecht houdende bevestiging der beslissing van de Rgksvcrzckeringsbank waarby aan zgn zoon H W J S eene rente is toegekend van f O lOVi per werkdag ter zake van een ongeval tengevolge waarvan deze het eindlid en helft van het grondlid van den rochtordnim mist met ontzegging der vordering tot toekenning eener rente van f 0 49 por werkdag De Centrale Raad bevestigde de uitspraak Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Noorden de hoer L J van Leeuwen cand te Woerden Lopii L l Zaterdagmiddag had hier een treurig ongeluk plaats Een zoon van den landbouwer H was t land ingegaan om stekels te trekken Tegen vier nar den tgd van t melken werd hy terug verwacht doch hg kwam niet Eegs gekeken of bg soms nog aan t werk was ondekte men hem niet Ongerust geworden ging daarop do vader vergezeld vau zyn jongeren zoon op onderzoek nit en vonden zy ham aj spoedig voorover in een sloot de atekeltrekker nog in zgne handen De levenegeesten war n geweken Vermoed wordt dat het jongmensch door een toeval werd getroffen en zoo in t water geraakte Ouderkerk a d IJsbel 19 Jnni De collecte voor den gewapenden dienst heeft alhier opgebracht f 31 79 OuBEWiTKU 21 Juni De gebonden z g Waterloo collecte alhier heeft opgebracht f 11 221 BËïïËi VM ËÖTTËKD AM L K H K MAANDAG 8 JUNI StaatMltfHtniifn PoRTüOiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serio tr 2500 3 59 RusuND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1K9 4 74 74 ltji omnA OflooneolWeerde Bnl tenlandscbe Hchnld RoeapI L too 1 24 Bypoihnk Bankm Anndb idem idem 4 9K Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 KX Pandb Zuid Holl Hypb 489 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger North w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 1 K Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Scheepvaarl MaaUehappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpooneegUtningeii Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 PremieUeninqtn Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Hy tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 t Alle nog resteerende ZOMEHMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachteud BursarlUke Stand GEBOREN 20 Jnni Lambertus Anthonius Marie ouders H Wortman en H G Doornbos Hendrika ouders G Moolenaar en M P van der Speld OVERLEDEN 19 Jnni W J Spruit 21 j A Schouten 19 j 20 L D van Vreumingen 70 j S den Oudsten 20 j ONDERTROUWD 21 Jnni J Edelman te Boskoop on C A Melkert J M Dortland en A Hammer A van der Kroft te s Gravenhage en T C Krnysheer B van den Boom te s Hertogenbosch en J C Oadakker G Onweneel en G A de Mink J van der Horst en J van Groningen F T Daudt en A J M van Lindert C L van Leyeuhorst ite Bloemendaal en W Jongerheld ADVEUTKL ril l Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm na een geduldig Igden onze geliefde Dochter en Zuster SOPHIE OEN OUDSTEN in den ouderdom van 20 jaren M DEN OUDSTEN J P DEN OUDSTËN DE Joaa ANNIE DEN OUDSTEN Gouda 21 Juni 1907 Fallllste ment VE HMEIJ De curator iu bet aillieaement van JAC VERMEIJ te Vlist maakt bekend 4at door de homologatie van Uet aangeboden accoord dit aUliêiiement geeindtgil is De nrator voornoemd 31 VAN DROOGE I advocaat Dordrecht 25 Kalkhaven WAMinWINi Geen cf edlet te verleenen aan MeJ IIOOUEaWAARI vroeger de Wed WARNS het zal niet door mj worden betaald Gouda 21 Jnni 1907 B HOOGERWAAKD Openbare Verkooping re GOUDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens eU uren In de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van deu te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN VA No 1 Een onlangs geheel vernieuwd in de Aaltje Baksteeg te Gouda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te Gouda wgk R No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3037 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN on GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Gouda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wyk R No 441 groot 00 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Zenuw en llaa y ijders wordt ait overtniging als een warkeiyke bol in den nood het boek ISa acSLgre ver aanbeTplen Na onUaogtt van adreiiper briefkaartworkt ü t boekje franco per post toef ezondeo door BLOKPOSL S BoelcbAQ Za tbommel ri