Goudsche Courant, maandag 24 juni 1907

No 10366 Dinsdag 25 Juni 1007 468te Jaargang fiOUDSIffl COÜRAOT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefeM He M ADVëRTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonien berekend naar plaatsruimte Insending van Advertentiën tot l ttW dw mWd Teletéti He M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Z m en Feestdagen De prijs per drie maanden is IJ15 franco per jwst ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN DE NOTAHIS S F CIMBIER VAN NOOTEIS TE GOUDA ui op MAANDAO H JULI 1907 by inzet en WOENSDAfi 17 JUU d a r btj adlag telkeiu dea r m nre io bet bote DE ZALM aan de Harkt te Gouda tcegent tmrtrek eau dea Hgemtar pnbllek veilen en verkoopen Do in volle werking lijnde zeer beklante en naar de eiecben des tyde iogericbte Hollandsche cd Beijersohe STOOMEBSBOnWEaiJ net BIEB en MHKELDERH ïoomede Heerenhuis alles aan elkander te GOUDA aan de Uottbaven op den hoek der Moleowerl Deie btoawery heelt o s een roerknip van 52 H L en een bierketel van min 100 H L Het pand tal worden geveild in percoelen xooale in biljetten en notitttin uitvoerig zal worden onmchreven Dageldki te beiichtigen met toeatemmiog van den eigenaar Nadere inlormatiën ten kantore van voornoemden Notaris alwaar van iti Juni a s al Dotitifin te verkrijgen yn xoomede ten kantore van notarii F X H 8CHBIJVËKH te Kindhoven NOTARIS N F CAMBIER VAN NOOTEN TE GOUDA lal op WOENSDAG 17 JULI 1907 v m tl uur io bet bötel DK ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen NO 1 IBN WOONHUIS en EIIF waarin Kolflohnls thans mot vergunning aan den Uolenwert wyk Ü no l te Goada Per week verboord voor t 4 No i Een Ijskelder met terrein ter grootte van f 4ü M aan do Vierdu Kade naby den GraaI Flori weg te Gouda No 3 Een WOONHUIS waarin Smederij met SCHUURTJE en ERF aan den Langen Groenendaal wyk I no lUl te Gouda En noa i en r Twee WOONHUIZEN met SCHUREN en Bink luk GROND daarachter aan de Boomgaardatraat wyk RR noB lil en 22 te Gouda Per week verhuurd eik voor 1 1 45 Betaaldag der kooppenningen voor nos 1 en 2 29 Anguitus a s en voor de overige perceelen 15 Augustus a s Nos 1 en 2 lyn te aanvaarden 1 September a s en de overige perceelen op den betaaldag der kooppenningen Dv panden ayn Io beilchtigen de laatste 3 werkdagen viór den verkoopdag van 103 uren en op dien dag van 9 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris JS 8 I 3 10 Verkrygbaar in Sesschen HO ets tS et eo 1 t W by H H Apothekers en Drogisten Lttop het merk ANKBB I V AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LDOER Apotheker Markt en by WOLFF Co Weathaven 198 Goida Drak via A BBIMKUAN A Zi FERWERDAJIEIIAN örootste détail v inhandelaren in NKDFJRI ANI OKPOT te OODDA bU F J J mm VA OSTADE AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET per flesch 108 I 1 44 1 OB I 1 80 I 0 99 0 90 1 44 1 17 Oode Roodo Port Extra Oode Roode Port Oude Witte Port Extra oode Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Snperior Vermouth Don Bkllardi Prijzen netto a Contant Voor FEK8TELyKE GELEGENHEDEN worden alle Wijnen ffeleverd met recht van terug gave van le ongeojjende Hessehen per Mebcb per anker van 45 fi S per flcftch St Ektèpbe Medoc 0 60 La Rose Lndon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteioer 0 72 Rlldesbeimer 1 08 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenl rnthoning Extract WmUêMtME wordt aanbevolen tegen Horstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijinlioeft Borsipgn Keclpijn Heeschheid enz HBLUNTUB is verkrygbaar bü allo voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrtand Frankrijk Ihatachland Engetand Amtrika S td ïndié Oranje Rhur Kolonie Tranevaal eiu UELIANTHB werd O maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIASTHB in flacons 1 0 40 1 0 70 en 1 1 UBLIANTBB in dooien tabletten f 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninkiyke Stoomlabriek Oe aontngbtoem Den Haag Vetkrögbaar bü Firma WOLBf ét Oo Weathaven 198 Oomta GRENUËL Oouda E U VAN MILD Veerstal B 126 flondo A BOUMAN Moordrecht PINK8B A i u rkerka d IJeel A N v x 2ESSEN Sehoonhoren B t WUK Oudmnier A SCHEER llaaetreckt P W V KDK OudeimUr K Ti uBB HEIJDEN te Reeumjk P t d 8PKK MoercopelU O t d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Ha Wino w ii P A us GROOT A b JOmB hulewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benêdwp WA IICiCIIWWI VCI Laat U niet misleiden door 6 i S roop Het klooster SanetnPaulo AMU bestaat niet du Siroop van geenerM waarde Sa Fatent H Stollen nimua Wernung 1 r groam Brfol ttn mure PWoHt H WoUmi ammgitt htt Mm i ut Êt t k O itiii tvtnhtmen Nae alimtint m leftm Hen lufe dtlier meere Mete echarfm H HMmt Mr Mff M Jlreet eder to eolelm IhatiheiteHinieu to iemt eteer Hêtet 1 eeteneleHeii eiietiiieti m S rwMMm eH Uiegnitfr mUe ml tn AANBESnOfflG Op DONDERDAG 27 JUNI 1907 aal ondergeteekeude namens den Heer J H MOONS te Gouda in het Calé SCHAAKBORD Kleiweg te Gouda dus avonds uur aanbesteden io perceelen o in massa Het amoveeren van Vier Woningen aan de Kattensingel a 104 167 en bet ter plaatse bouwen van een Wounhuis met Bovenwoning en Kaaspakhuls met bUkomende werken te Gouda Bestek en teekeningen zyn tegen betaling van 1 t verkrygbaar hg ondergeteekeude by wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt H J NEDERHORST Je Architect Op de roode doos waarin de Kekle Kinadrnppcls van Dr DE VRIJ verkocht worden laai Hiett amtlerê dan Al het andere is namaak SAMOSWIJN i cent lier Jtetek Aanbevelend FirmaHorman Zooii OP nienw ONTVANGEN een n i t g o b r e 1 d e 80 r teering Heeren Dassen zoowul voor staande als up and downboorden Prachtige keuze four ia hands Heeren Sokken filollde Wllgocdereii LAGE PRIJZEN C L B BANT2I1ES Markt 66 67 Vinum Sanguinosum in 7acno ZUIVER PLiNTiAROIGTONMI De Sanguinose vindt in Nederland algemeene waardeering bg bleek ueht bloedartnoede en algemeene verêlappingetoeatanden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Maar lorg dat gy de eehte Sanguinose liebt van VAS DAM e Co alle andere is namaak Prys per flacon 1 1 50 6 fl 1 8 12 fl 1 15 Te Goada by WOLFB k Co Westhaven 198 Ome rifgenhouig voerhoeHen den maakte lich zeer snel vele vrienden in alle steden en in alle kringen van Nederland Prgs 1 1 per flacon HUIS TE HUUR Heerenhuls Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Keukon drooge Kelder flinke Tuin Vooraion van öaa en Waterleiding Te bevragen B 89 Bultenlandsch Overzicht Het was Vrydag voor Frankryk een kritieke dag In ket zuiden scheen de opstand ernstiger te worden en vooral do terugkeer der troepen naar Bèiier waaruit ly voor enkele dagen naar Agda waren geionden werd als een zeer ernstig teeken beschouwd De soldalen hadden zich laten overhalen om te deserteeren met medeneming van wapens en patronen bun garnizoen te verlaten met slaande trom naar Bèziers te gaan en daar eischen te stellen Ik heb zeide Clemenceau gisteren in de Kamer lk heb ban laten antwoorden wat iedere regeering behoort te antwoorden dat ik niet geregeerd wil worden door een soldateske Ik heb hun doen zeggen de eerste minister iaat u weten dat de soldaten zich ter beschikking behooren te stellen van hun generaal en hun ooderwerping zal in hun voordeel zün Reeds tgdens de Kamerzitting kreeg Clemencean het bericht dat de muitende soldaten zich onderworpen hebben aan generaal Baillond En daar het bericht dat de troepen die uit Narbonne waren overgeplaatst thans naar die plaats zyn teruggekeerd onjuist gebleken is mag men aannemen dat één groot gevaar van den opstand in het zuiden is geweken In de meeste plaatsen was het trouwens Zaterdagavond betrekkeiyk kalm slechts in Montpellier werden nog betoogingen gehouden die door de troepen kouden worden onderdrukt Een ministerieel communiqué deelt mede dat het in deu algeloopen nacht rustig is geweest behoudens eenige incidenten van weinig belang te Montpellier Verder wordt in dit stuk te verstaan gegeven dat boosdoeners en royalisten een groote rol hebbeo gespoeld in de betreurenswaardige gebeurtanbuen De ministers en het hoold van den staat zullen in da eerstvolgende dagen geen deel nemen aan leesteiykheden Weliswaar gebenrt er op het oogenblik weinig ii het Zuiden maar de toestand biyit toch zeer gespannen Ten bewyte daarvoor kan dril nen bet lelt dat de prelect van Perpignan zyn vyi kinderen iü een ambulance rytnig vergezeld door een eskadron huzaren naar de citadel heelt gezonden De schade aan het paleis van den prelect toegebracht door den brand wordt geichat op 300 000 trance De boeren verhinderen nog steeds op alle FEVILLETOK NAAR YEILISE REEDE 12 Een enkele maal lag ik hem met zyn vrouw zy gingen my te paard voorby terwyi ik een wandeling deed Ik kon my nog bytyds in het struikgewas verbergen zy draalden dicht aan my voorbg en met verbazing beschouwde ik de kleine magere Uniergestalte en t bleeke gezichtje der jonge Traiw zoo vreeseiyk onbednidend lag zy er nit naatt den itatigen man Na Terloop van een Jaar werd op Domlela eea dochtertje gedoopt Qrootma reed er heen maar keerde niet tanig Gen beroerte had plotaeling een elode gemaakt aan haar leven Door deze droeve mare vargat ik myn grieven en spoedde my naar het kasteel Nog waren de ramen verlicht en de gatten UDwetig toen ik langs de ontstelde bediendes de kamer biBaeMtermde en met een iswrtkraet neenonk voor bet dellooa omkilMi Tia M MBl MO d t t hiti wyzen de bewegingen der militairen door het vernielen van spoorwegrails en telegraalpalen het is echter een goed tceken dat hunne leiders tot kalmte biyven aanmanen Nu de wet op de vervalscbingen is aangenomen zal het interessant zyn te zien welken indruk deze aanneming in bet Zuiden zal maken De Cosmopollet is gister door de Skibjack van Skibbereen naar Qaeenstown gesleept de bemanning die vrggelaten werd en de 300 pd sterling ontving die aan boord gevonden waren is naar Rotterdam vertrokken Het biykt dat de belastingautoriteiten hebben besloten het schip met zyne lading die een aaniienlgke waarde vertegenwoordigt volgens de wettelgke bepalingen te blgven vastbonden daar het door een donanobarkas naar Cork zal worden gesleept waar bet tydens het onderzoek door de Britsche en Nederlandsche regeeringen lal biyven liggen I Het was de Engelscbe dichter Wordsworth I die eens gezegd heelt dat de eerste gedachten gewooniyk do beste zyn First thoughts I are best I De eerste gedachte van de Dnitsche reI gMring by het v m m n vas hst barUht I dat Spanje Engeland en Frakryk Mn onrI eenkomst hadden aangegaan was dat DnitscbI land dit kalm kon opnemen daar de overI eenkomst in geen enkel onzicbt tegen de belangen van andere mogendheden was gericht I Kaar by nader inzien kwam een tweede gedachten die minder goed was dan deze I eerste boven dryven I In een lang en biykbair ingegeven artikel van de Köln Ztg onder den titel Zonder Duitschland waarin naar aanleiding van bet ook door ons aangehaalde artikel nit den Uatitt gezegd wordt I Zulke uitingen zyn zeer geschikt om wanI troowen te doen ontstaan zy zyn in het I geheel niet in overeenstemminji met de beI boelte aan vrede die de Regeeringen als de I grond voor hun overeenkomst aangaan Maar I ongetwyield is het juiste in dit alles wat Kdoor de Fransche bladen met eenigen opbel I wordt aangegeven dat deze overeenkomsten I zonder Duitschland gesloten zyn Ea dat is I voorloopig het zwaartepunt van den toeI stand I En dan volgt een artikel van ongewone I scherpte waarin wordt betoogd dat deze I overeenkomsten den vrede meer in gevaar I brengen dan bevorderen omdat de bedoe lielgehad Daar legde zich een teedere hand op mijn schouder en noemde een zachte stem mgn naam De jonge slotvronw van Dornlels stond voor mg en zag my met innige deelneming aan Haar ik stiet mw en onvriendeiyk haar hand terug zonder te besellen wat ik deed stond ik tegenover haar als Mn strydlustige vyandin Eensklaps klonk plotseling een stem de zyne Wat heelt myn vronw n gedaan Dorothea dat ge haar zóo bejegent Ik staarde hem aan en al myn gekrenkte trots en onzalige hartstocht braken opnieuw in woeste vlammen nit Ik stormde de kamer uit verliet het slot en kwam nitgepnt weer Ibnis waar ik een slapeloozen nacht doorbracht De gedachte wat er van my worden moeat verdoolde de smart om de gelielde doode En opeens stond Herman in myn kamer Zonder zich aan myn verwonderde en verachtelijke blikken te storen bood by my met lieldevoUe woorden een tehuis op ayn kasteel aan Mocht ge daartoe niet kunnen besluiten zelde hy Uyi dan hier In het kleine slot waar Ik lal torieo dat het a aas nieta zal ODtbrekiD ling ervan tegen Duitschland is gericht Die uitingen van de Kuln Ztg zegt het Tageblatt geiykon veel op trompetgeschal op den klank van krygstrompetlen De karn ervan is een bedreiging aan het adres van de mogendheden die zonder Duitschland bondgenootschappen ol verdragen willen sluiten En verbaasd moet men zich alvragen Waartoe die bedreiging als de overeenkomst zooals ook de olSciense Duitacbe bladen zeiden geen bedoelingen heelt tegen eenige mogendheid f In Berlgn schgnt de stemming weer eens gewizigd on beschouwt men verdragen zonder Duitschlanda modoworking met wantrouwen En dat noemt het Berliner Tageblatt een diplomatieke misgreep Het blad hoopt dat het Duitsche vlok zich door deze prikkelbaarheid der olflcleuse en olflcleele beoordeelaars niet zal laten meesleepen Minister Lloyd George heelt weer eens over vryhan bsl gesproken En dat is noodlg leide by want de stryd tegen protectionisme is nog lang niet nit Ais een voorbeeld boe goed t Engeland onder vryhandol gaat zells in vergeiyking met Doitschiand dat steeds aangehaald wordt ten bewyze wat het protectionisme voor een land en een volk doet vergeleek de minister de werkmansloonen hr4rtw e Isiieeir N eem nlde bH hel bvawbniryi dal r in Engeland nu slecht voor staat bet machinevak en de drnkkeryen Zes Engelscbe steden tegenover zes gelgksoortige Dnitsche steden stellende komt men tot de sloliom dat in het bouwvak het Dnitsche looo xemiddeld 1 16 50 in de week bedraagt tegen 1 22 in Engeland in het machinevak 114 40 in Duitschland tegen 1 18 85 in Engeland in het drukkersvak 1 15 40 in DuiUchland tegen 1 20 40 in Engeland De werktyd is in Engeland ook korter De prys van tarwe is in Duiscbland 1 21 40 tegen 1 15 90 in Engeland In de reeds kort vermeide rede die de socialist Welter gisteren in de Kamer heelt gebonden bestreed by het wetsontwerp op de troonopvolging omdat bet een wgziging van de grondwet meebracht die niet in een gewone wet kou doorgezet worden Gaat men echter uit van het standpunt dat de wet geen groodwetawyziging nitmaakt dan is het voor de Kamer niet noodig zlcb met de zaak in te laten aangezien de groothertog als hg werkeiyk de eenige Nassauscha zwaardmaag is het lamiUe statnut naar eigen goeddunken buiten de Kamer om kan Dat was te veel Ik dank u voor uwe edelmoedigheid I riep ik uit Ik acht my gelukkig die te kunnen alwyzen Ik neem geen weldaden aan van een meineedige Hy werd doodsbleek Dorothea ge yitl Ik weet zeer goed wat ik zeg Als ge nog Un vonkje eergevoel hebt behouden dan zult ge n dageiyks moeten toevoegen dat ge hebt gehandeld als een lalaard Genoeg viel hy my in de rede De smart die ge thans gevoelt is uw eenige verontschnldiging Ik hoop dat als ge kalmer zult zyn geworden aw oordeel anders tal lalden Elise is bereid n ilel te hebben als een zuster ik zal n ontvangen als een broeder Hy sprak fluisterend met een smarteiyken trek om den mond Vaarwel Dodo voegde hy er by nog Zachter maar ik had bat toch gehoord Noem my niet weder Dodo barstte ik los Ik wil bet niet Niemand mag my zoo noemen En gy bet allerpinsti By deze woorden ging by heen en sinds dien tyd heb ik hem nooit wedergexien U ia eom tante Herman s oadtNi flU ï l w f f r v wy igen De regeering wil zelde Welter de Daitsche rechtbanken in de vraag wien het Hdelcommia van het huis Nassan toekomt voor een uitgemaakte zaak plaatsen Het is echter niet aan te nemen dat de Luiemburgsche wet grooten indruk op do Duitsche rechters zal maken Dinsdag lal Welter zyne rede voortzetten Egyptische bladen melden dat da kuststreek Bomba Bombak In het Westen van Egypte door een kleine Turksobe troepenmacht bezet is om de Egyptische troepen voor te zyn Inderdaad is dns niet de haven Bomba die ten eenenmale bniten de Egyptische grens ligt het doel geweest van de Egyptische expeditie die naar de Folitische Correspondenz nit Kalro verneemt op het punt was naar Bomba op weg te gaan De Turksche gezant te Londen zoo verneemt de P C verder vroeg do Engelscbe regeering om opheldering en het antwoord was dat de expeditie alleen een studiereis was en de kwestie tot welk gebied Bomba behoort in t midden zou biyven Spoedig zon de Egyptische regeering een ambtenaar naar de streek uitzenden om over de kwestie verslag uit te brengen De Times eorrMpondenl te New Vork seint nog eenige nadere byzondboden over bet verloop der campagne tegen de Japanners welke in Oalilornie plaaU vindt W ant die campagne wordt nog dageiyks voortgezet Den 20en zoo meldt de correspondent werd bier een telegram ontvangen uit San José behelzende dat de vakbonden en de Japanese Exclusion League aldaar een ultimatum hebben gesteld aan het gemeentebestuur De burgers der stad zullen ui binnenkort moeten stemmen over de uitgilte van een stedeiyke obligatie leening ter verkryging van londsen voor park aanleg enz De arbeiders hebben nu doen weten dat zy zuilen tegenstemmen indien een lapanscbe theetuin in het AUam Rock park niet wordt gesloten Het zeer veel gelezen en invloedryke dagblad San Francisco Call heelt j l Zaterdag in lelie taal geprotesteerd tegen het ongehoorde lolt dat de Japanners hadden dnrven klagen over de recente vernieling van hnn eigendommen Er is een grens schroei datbeminnelyke blad waar het aapacbtlg gedoe ophoudt grappig te wezen Uit het gebeurde is slechts één gevolgtrekking te maken dat n l de Japanners ongewenschte buren zyn op hun villa aan een der Italiaansche meren woonden daar tante zeer ziekeiyk was kwamen over voor grootma s begraleois zy namen my mede naar Beriyn waar zy my by verre bloedverwanten mijns vaders brachten Den avond voor mgn vertrek had ik den gralkelder bezocht om voor eenwig alscbeid te nemen van myn grootmoeder wyi ik door niet te bewegen waa geweest de begralenis by te wonen Te Beriyn vernam ik dat grootma my een klein legaat had nagelaten By het kinderloos echtpaar in de bootdstad bracht ik bet rouwjaar kalm door maar na afloop daarvan bracht tante mg in gezelschappen Ik deed gewillig wat zy verlangde danste reed paard bezocht schouwburgen en concerten maar alles liet my onbevredigd want boezeer t my ook vertoornde steeds stond zyn beeld my voor den geest Al heel spoedig begon tante over trouwen en goede partyen te praten Zy meende bet goed maar ik buide mg in een raadselachtig stilzwygen Wat ging een ander het geheim aan dat my kwelde met nameloos weef ICenft MTttlfd