Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1907

Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze M mileeer getelMétrit fT tretUm FeIntmre Êltaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuiga zich geei itatie voor de eehle te ontvangen Gelll Prysconrant met een aantal ongevraagde getuigscbrilten gralu op aanvraag Boxtel B BOG A HU JU Jt Co Agent voor GOUDA Fiiina A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen lyn SANIillli OSe Vinum SaagulnosTim In vacuo ZUIVER PLANTAARDIG TONICDI De Sanguinose vindt in Nederland aigemeene wanrdeering bg bleekmuoht bloedarmoede en aluemeene vertlapptHgêloeêlanden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 16 gram voldoende Haar zorg dat gg do enhte Sanguinose iiebt van VAN DAM J Co alle andere ia namaak Prya per flacon I 1 50 6 t f 8 12 11 f 15 Te Gouda hy WOLFF k Co Westhaven 198 Onze VHgenhonig voor hotêten den maakte zich zeer anel vale vrienden in alle ataden en in alle kringen van Nederland Prya I 1 par flacon Bolits Ouda Jenever Nightcap p HOPPE Varkrygbaar by PEETER8 Jz Z f i n lait r rwekken htm tagoowoordighoid In dit land U een voortdumnde bedreiging Zg zelron loeren ons dat het de eonigo Teilige weg I hen geheel baiten te alniten nil de Vereenigde Htaten Zelts bladen in de Ooetoiyke Htaten en met name de zeer machtige New York Herald zjln Hindu eenigcn tyd lel anti Japanscb gezind geworden Het blad publiceert reeda weken lang allerlei berichten en artikelen waaruit zon zijn op te maken dat een Amerikaaniich lapanacbo oorlog voor de deir staat Voorts raadt de New York Herald telkens en telkens weer toch zoo spoedig mogelijk een aantal Amerlkaaoscbe oorlogsschepen uit de Atlantische havens om Kaap Hoorn te zenden In dit onafgebroken smalen en ophitsen door een deel van de Amerikaansche pers choilt dnnkt ons wel degeiyk een element van gevaar Verspreide Berichten FaiXKHUK JteU teint uit UimtpaUiar aan de Matin Het gerucht loopt dat Marcelin Albert leider der geheele beweging op weg is naar Parijs en zich in volle zitting der Kamer zal komen gevangen geven BiJ den brand in de prefectuur van Perplgnan bl kt de prefect met i n gezin op het dak gevlucht om den dood door verstikking te ontgaan De brandweer redde de menschen Nu de toestand in het aaiden de feeaten te zijner eere onmogelijk beeft gemaakt is de koning van Hiam maar gauw naar Kngaland vertrokken Aan boord van een onderzeescbe boot te Toulon hebben zich gedurende eendnikoelening in 12 meter diep water vergiltigingsveracbynselen onder de manschappen voorgedaan waarachijniyk door het zwavelznur van de motoren DuiTSCHT iNI Otflclens wordt nn don bezoek van den keizer aan Engeland gedurende dezen zomer In het vooruitzicht gesteld Ook in het Rijnland klaagt men over slechte wijnprijzen tengevolge van knoelerijan mi n beeft vole werklieden moeten ontslaan Minister Posadowsky beeft een wet op de knoeierijen toegezegd zoodra de rijksdag weer bijeenkomt In het station te Kenlen is een bom gevonden onder achtergelaten bagage EmiKLin Kan bericht dat de onderhandelingen met Rnsland zouden afgebroken zijn wegens doamaontbinding worden tegengesproken De lersche nationalisten gaan een boycotbeweging van Kngelscho waren keginnon en men denkt ook aan een staking van belastingbetaling wanneer het volk van Ierland geen zeUbestnnr krijgt De Horning Post liet daarin bat begin van een burgeroorlog RUBLAXD De gearraateerde doema leden weigeren inlichtingen te geven aan den rechter van Instructie Ta Odessa vervolgden drie mannen een jongeling Plotseling wierp een der achtervolgers een bom waardoor 15 personen meest kinderen gekwetst werden Uit de bij het doema Osol in beslag genomen papieren moet blijken dat een vergadering van revointionnairen te iCIlrich indertijd berloot de nitleveilng van Kilaschitzki tot eiken prUs te verhinderen Daarmee Is bewezen dat de aanval op do kazerne ta Zurich werkelijk een terroristische aan lag is geweest BiLKlXBTlTltll De Turken gaan krachtiger optreden tegen da banden zonder bepaalde nationaliteit in Macedonië Te Broenda is een groot wapandapOt in beslag genomen Men meldt uit Belgrado dat ongewapende Servische vrouwen meisjes en boeren op den terugweg vin do kerk door een Bui gaarsche bende zijn overvallen drie personen werden gedood negen kinderen verwond BINN ENLAND VREDE8C0NFERENTIE In den loop der Conferentie is een voorstel te wachten van de zijdo der Amerikaansche dclegatio booogendo da instelling van een doorloopeud zetelend Arbitragehof en het houden van geregeldd samankomstan dar Vradesconfarantie Dit voontal omtrent een effectief Hof ru ArUlraga dat raadt lo da kriogan dar grdelegeerden bekend It wordt baaehoowd als de liiiiangrgkste kwestie welke kan worden voorgesteld omdat bet vraagstuk der ontwapening feitelijk ter zijde gesteld is W j vernemen dan ook dat hoeweleen ernstige bestrijding er van verwacht wordt er geen twijfel aan is dat de meerderheid der gedelegeerden er gunstig voor gaelenid is uit overtuiging dat deze Tweeda Conferentie iets bigvonds moet achterlaten dat op voornilgang w jat willen de Vredosconferentién In t algemeen de sympathie der volkeren blijven behouden Naar men ons mededeelt bedoelt het voorstel dat de Amerikaansche afgevaardigden ter Vredesconterenlio zuilen doen ten opzichte van de Drago leer in hoofdzaak ta doen vaststellen dat verplicht gesteld zal worden arbitrage in to roepen alvorens Staatsschulden mot wapengeweld in te vordoren Koningin en Prinn znllen den leden der Vredeiconlereotie den In Juli een tumfeast aanbieden in het Huis ten Bosch by ongunstig weer een feest in bet palei Noordeinde Aan de eerste gedelegeerden zal bovendien in den loop van Juli een galadiner worden aangeboden Uit de ofBcicele lyst van de samenstelling der bureaux en de leden der vier commissiég van de Vredesoonferentie bigkt dat de eerste cnmmitiie staande onder leiding van den beer Bourgeois bestaat uit 94 leden Voor Nederland hebben daarin zitting de heeren Asser LoefI van Kysinga en van Karnebeek De tweede commiasie onder voorzitterschap van den heer Beernaert telt HO leden Voor ons lat d bohooren daartoe generaal den Beer Poortugael en luitenant kolonel van Oordt De derde commissie president de heer l ornlelll bestaat uit 87 Isdec met voor Nederland vlceadmiraal ROell en den luitenant t z Ie kl Mnrie De vierde commissie onder presidium van den beer de Hartens wordt gevormd door 91 loden en daarin hebben voor Nederland zitting de heeren Asser Ruell van Bysinga van Karnebeek van Oordt en Snrie Do eerste receptie Vrydagarond door den minister van Tets en mevrouw van Tets gebonden was zeer druk bezocht t Was een komen en gaan van ongeveer 7ÜU becoekers waaronder meerendeeis de leden der Conferentie Op den feestavond welke door bet Haagscbo gomeontebestonr aan de gedelegeei den o 9 lull in het Karhaus zal worden angabadaa ullao onlar leiding van dea beer van tugleo van N jevolt door bet Fiulhapiionisch Orkest o m worden uitgevoerd Jjude Hollandsche Nationale Dansen voor orkest bewerkt door N A Bouwman Het iDternationalc soclalistiscbo bureau heeft een manifest uitgevaardigd wutrin verklaard wordt dat de Haagschc Conferentie geenerlei waarborg aan bat proietariaafkan geven ten aanzien vau de ontwapening en van den internationalen vrede Geineng de Berichten Ongevallenwet Uit een schryveo van Werkgevers op Scheepvaartgebied aan de kamer van koophandel te Amsterdam bigkt dat de by kon besluit van 14 Hei bevolen herklassi catie van alle betrokken verzekeringsplicbtige badryven op dat gebied volgens bg de KökSvarzekcringsbnnk ingewonnen iniicbtiogen nog wel eenige maanden kan duren Als meest waarschyniyke klaasiüeatie werd echter opgegeven gevaranprocent 87 premie 7 9 A pCt hetgeen dus zou leerkomei op ongeveer liet dubbele van da premie die thans in het bedryf wordt betaald Tegen deze enorme verhooging hebben ondergeteekenden op zicb zelf niet veel in te brengen zegt het schryven omdat het hnn bekend is dat de gezamenigkl kosten der ongevallen in hnn bedryf althans by de wyze waarop de Ongevallenwet tot beden toegepast werd op verre na niet worden gedekt dior het bedrag der geinda preniiön Alleen hebben zy er bezwaren tegen dat dit zal gerakend worden te zyn ingegaan op 24 Mei jl Het verzoek om aan de Regeering te vragen den datum te stellen op 1 Januari a s werd door de kamer naar een commissie verzonden Donderdag is aan antomobial waarin vyf borgere van Napels gezeten waren naby het station vnn Oajanello tegen een rots gereden waardoor de auto geheel vernield werd Da reizigers werden allen gedood Men schryft aan de Aas Ct uit Valthermond Ëen eigenaardige toestand haarscht in de gem Odoorn op onderwysgebied Reeds is met November opgave gedaan van de benoodigde schooibenoeften waarop aanbaatadlag 11 garolfd Na hebban va no au atonda Juli en nog wordt ar niet geleverd Van verschillende zgdcn ook reeds van de zgde van t dag bestuur heeft ninn aangedrongen maar t werkt niets nit Oevolg ia dat in veel scholen de zaken sedert lang niet meer den gewonen gang kunnen gaan en raun misschien als niet spoedig levering volgt genoodzaakt is te staken Dal zou dan waariyk op een gedwongen onderwgzersslaking uitloopen Te Hoorn zgn aangekomen twee jongens uit Snoek van 12 en 13 jaar Ze waren op kosten van een derden makker per spoor van Sneek naar Stavoren gegaan en toen met de boot naar Kakhuizen Daar raakten zg hun dorden kameraad kwgt en zonder geld waren zg toen op Hoorn aangesukkeld Ze wisten dat er in de Rykswerkinrichting n oom van hen waa en aan dien wilden ze geld vragen om naar linis terug Ie keeren Door do politie zyn ze weer naar Sneek ternggebracht Het de werkzaamheden van de Zuid Hollandsche Eiectrische Spoorwegmaatschappg wil het naby Pgnacker niet erg vlotten Men ie nu sinds ongeveer 14 dagen bozig met zand te rijden doch hier en daar wil de grond nog al eens verzakkon Een verzakking die de moeite waard Is hooft zich Vrgdagnacht voorgedaan De sloot aan den Kiapwgkscben weg is op een afstand van bgna 100 M geheel dichtgeschoven zoodat de modder gelgk met den weg staat en bet land tusscben spoor en sloot hier en daar den vorm van een halven cylinder krggt ICen langs den weg wonende landbouwer kan nn geen water krggen De jeugd echter amuseert zich kosteiyk in die modder waar paling enz nn gemakkelgk te vangen zgn Algemeen verwacht men dat de verzakkingen nog zullen toenemen Een en ander is wel een kykje on miaschieu ook wel een kiekje waard Men meldt aan de N K Ct Dinsdagmiddag kreeg op de steenfabriek van den heer Üideonse te Wageningen de l i jarigo O Knaape by het afladen van oen kar een stoot in de zgde van een anderen wagen waardoor hg viel en zich ernstig buzeeide Hg bleef nog enkele uren aan hot werk maar thnisgekomen ging hg van de pgn spoedig naar bed Vrydagmorgen is de knaap aan de gevolgen der kneuzing overleden Dezer dagen zag de stationchef to Valborg in Denemarken een trein die daar stoppen moest snel voorbgryden en op do locomotief worstelden machinist en stoker met elkaar De machinist die acht jaar geheel onthouder was geweest had zich bedronken en was woest geworden Ten slotte werd de stoker den razenden machinist de baas en kon by den trein tot stilstaan brengen voor er nog een ongeink gebeurde In den trein zaten o a 500 kinderen Men seint nit Eindhoven aan het Vad De uitslniting en staking in de sigarenen tabaksindustrie is opgeheven De eischen der werklieden zyn nagenoeg ingewilligd Een nieuwe loonregeling wordt opgesteld Het merk in qnaastie model 00 41 der Srma Aalfs en De Jong wordt met 50 per 100 stnks betaald volgens den eisch der werklieden Heden wordt het werk hervat Daar de tabak nog niet gevocht is znllen de werklieden geleideiyk aan het werk komen Men meldt uit Nymegen De Bond van inspecteurs bg de gemeentepolitie in Nederland hield hier Zaterdagmiddag zyn jaariykachn vergadering Na afdoening van verschillende huishondeIgke zaken werd behandeld het voorstel van het bestnnr om te trachten jaarwedde verbetering te verkrygen voor de inspecteurs in kleinere gemeenten Besloten werd de raden dier gemeenten te verzoeken de jaarwedden der inspecteurs te bepalen op ten minste f 1000 De vergadering vereenigde zich met het voorstel der Huagsche inspecteursver eeniging om de regeering te verzoeken verandering te brengen in den aard der koninklyke onderscheidingen die thans in buitengewone gevallen aan inspecteurs van politie worden gegeven Besloten werd in 1908 in te stellen een examen voor assistent inspecteurs van politie en een examencommissie te vormen uit commissarissen en inspecteurs van politie Als plaata voor de volgende vergadering werd Amsterdam aangewezen De heer Caspera onlangs benoemd commissaris van politie te Rotterdam die bestnurslid was werd tot eeralid benoemd terwgl tot bestuurslid werd gekozen de hoer T Albarda te Rotterdam Voor bat aarit na zgn ziekte trad bnrgamaaitar Laagar DiatdagtTond op io aas verkiezingsmeeting te Weenen t Oold da aanbeveling van Wittek een christeiyk lociaal candidaat in een der districten van Weenen waar een nieuwe verkiezing noodig is door een dubbele verkiezing van Lneger Oeheel hersteld is Laeger bigkbaar nog niet althans hg werd gedurende zgn rode zoo onwel dat hg geleund op een tweetal vrienden de zaal moest verlaten KTar Een inwoner van Rgaen vond in ziin land drie oude munten en wel een 30 sluiveratuk van Utrecht met de wapens der 7 proviocilin jaartal 1685 een stuiverstnk van Overysel geslagen te Deventer jaartal 11 85 met het merk HOL een gulden zoogenaamd stokmannetje geslagen te Utrecht jaartal 1714 De munten zgn alle drie goed geconserveerd Naby Naestoed In het zuiden van Seelaad Denemarken is een roeiboot omgeslagen Van de i roeiers verdronken er 5 slechts een en de stuurman konden gered worden Een diamantbewerker in de Sarphatistraat te Amsterdam miste op een morgen een bankbiljet van f 25 en twee gondon oorknoppen met juweelen De verdenking viel op een 24 jarigii werkster maar het meisje ontkende bg de politie Later werd het bankbiljet onder een vloerzail op zolder verborgen gevonden waarop het meisje bekende ook de beide oorknoppen te hebben ontvreemd de eene had ze voor f 20 verkocht en de andere had ze geborgen op een plank in de keuken waar de knop geboden werd Beklaagde gaf op dat ze door haar jongen die naar Indiö was vertrol en in den steek was gelaten en 15 Juli motst bevallen Om kleeren te kannen koopen voor het kind dat zö verwachtte had zg zich aan de diefstallen schuldig gemaakt Zg bad niet dadeiyk bekend omdat ze niet durfde Het O M eischte 4 maanden gevangenisstraf maar vroeg haar ontslag uit de preventieve hechtenis opdat zg later haar straf zon kunnen uitzitten De verdediger zei gedurende zgn veeljarige praktyk nog nooit toegevoegd te zgn geweest aan zulk een sympathieke beklaagde Dit meisje heelt drie jaren verkeering gehad met een en denzelfden persoon die haar verliet Ware dit voorgevallen onder de werking der thans in de Twee Kamer aanhangige wet dan zou de t stand voor bekl veel gunstiger wezen Wanneer de persoon die haar io deze positie bracht gedaan had wat men van hem had mogen verwachten dan zon hy niet naar Indiü zyn gegaan om daar de Nederlandscbe vlag hoog te honden maar zou hy in Nederland zyn gebleven om zyn eigen vlag ten opzichte van deze beklaagde te verdedigen en zon hg haar hebben bggestaan Dit heeft hg niet gedaan Moge iiot hem zei pi gegeven zgn om in Indië met meer eer de Nederlandsche vlag te verdedigen dan bg heeft gedaan voor deze bekl op vaderlandscben bodem Spr achtte zoovele verzachtende omstandigheden aanwezig dat hg vertrouwde dat de rechtbank tormen zou vinden om een vonnis te wgzen waarby zy werd veroor deeld tot den tyd dien zy reeds in preventieve hechtenis heeft doorgebracht en voorts in dier voege dat de reeds io voorioopige hechtenis doorgebrachte tyd geheel in mindering zon worden gebracht Ook ondersteude hg in ieder geval het verzoek van het O M om bekl thans nit de preventieve hechtenis te ontslaan er op wQzende boa die hechtenis blgkbaar werd toegepast omdat bekl zich van bet leven wilde berooven onzalige gedachte waarvan zy thans is teruggekomen omdat zg wil leven voor zich en voor haar kind waarvoor zg en als vader en als moeder zal hebben te zorgen en aanhalende de woorden door bekl tot hem gesproken als in Qodsnaam mgn kind maar niet in de gevangenis wordt geboren De rechtbank veroordeelde bekl tot 46 dagen gevangenisstraf met bepaling dat de voorioopige hechtenis geheel in mindariog zou worden gebracht met last tot onmiddellyke invrgheidstelling Beklaagde heeft dus met de reeda ondergane preventieve hechtenis haar misdryf geheet geboet Aan den Qemeenteraad van Leiden wordt ter vaatstelling aangeboden bet kohier der piaatsel directe belasting voor 1907 Het belastbaar inkomen wordt daarby geraamd ep I 7 510 174 Het bedrag dat uit hoofdeiyken omslag zal moeten worden verkragen zal op f 318 50 moeten worden gesteld overaankomende mat 4 25 pCt van het belastbaar inkomen Enkele jaren geleden bedroeg dit percentage nog slechts 2 25 pCt Daar ook in den loop van dit jaar enkele der meest gegoede familiSn de gemaanta metterwoon verlieten of gaan verlaten word gevreesd dat het percentage der directe belasting ook in volgende jaren nog vry baiangrgke verhooging zal moeten ondergaan De hoogadellgka faubourg Saint Germain ta Parys verkeert sedert eenige dagen in diepe verslagenheid welke veroorzaakt werd doordat prins Robert de Broglio en zyn jonge vrouw zouden optreden in t Nouveau Cirque De jonge man een kleinzoon van Jacques de Broglie die minister president was ouder het presidentschap van Mac Habon an leider van de monarchislische party in Frankryk is sedert verscheidene jaren in opstand tegen het vaderlgk gezag Hg had nauwelgks zyn meerderjarigheid bereikt toen hy op reis te Mdnchen in aanraking kwam oet een zangeres Eatella Dolores waarop by verliefd werd en die hg ondanka den tegenstand vau zyn famili tot prinses De Broglie maakte Ofschoon door zyn opvoeding volstrekt niet toegerust op den stryd om het bestaan weigerde do prins flnancieeleo steun van zyn vader en wilde hg een beroep gaan uitoefenen om te voorzien in de behoeften züner vrouw en van het kind dat nit hun hnweiyk werd geboren In Amerika was hy beurtelings kellner straatveger metselaar stoker en ten slotte kapelmeester in een cafëconcert waar zyn vrouw die beeldschoon ia ala zangerea optrad Het paar ging vervolgens naar Londen waar bet geJ Dgageerd werd aan het Tivoli theather Daarop deed de directeur van een Parysche variété den Nouvean Cirque den prins en de prinses De Broglie aanbiedingen die aanvaard werden Zoo zou het jonge echtpaar weldra voor bat Parysche publiek verschynen zg op het tooneel hy aan den dirigeerlessenaar in het orkest Het heeft evenwel niet mogen ign Een groot aantal klachten geteekend docr hooge persooniykheden jiit de aristocratie kwam by de politie in waarby gezegd werd dat men bet optreden zon beletten desnoods mot geweld De prefect van politie die wanordeiykhnden vreesde heeft den directeur van den Nouveau Cirque doen weten dat hg het optreden van den prins en de prinses verbood Het prinseiyk echtpair zal dus wil het zyn talenten ten toon spreiden naar Engeland of Amerika moeten terugkeeren Stadsnieuws QOüDA 24 Juni 1907 De Ooudsche gezoodheidskolonie bestaande uit 31 kinderen 20 meisjes en 11 jongens zal a s Dinsdag s morgens om 7 32 7 52 naar het koloniehuis Zonnebeuvel vertrekken onder geleide van de dames Mevr E Berends de Ridder Mejuffrouw S de Vooys en Mejuffrouw M B Bnrgersdyk Te Boskoop zal weldra de bouw aanbe steed Iworden van een R K school met zusterswoning leerschool voor jongens en meisjes waarby tevens gelegenheid tot bet aanleeren van muziek en talen naaien bewtarschool Met bet onderwys znllen hootdzakeiyk de zusters uit Monnikendam belast worden Rechtzaken Door de Bredasche rechtbank is J B asslstentatationchaf te Rozendaal wegens het door nalatigheid veroorzaken van een treinbotsing op 10 April aan het station te Rozendaal veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf PosterlieD en Telegraphic Benoemd 1 Juli op verzoek tot hoofdcommies der telegrafie de directeor hy den posten telegraafdienst F J T M Smit op verzoek tot commies der telegrafie Ie klasse de directeur hy den post en telegraafdienst H M Hglkema tot brievangaarder te Lithoyen J N juint 1 Aug tot directeur van het post en telegraafkantoor te Ziarikzaa C Smitt thans in gaiyke betrekking te Zavanaar Verplaatst 6 Jani de klerk der postaryas en telegrafie Ie klaaae P J J Hamilton van Asten naar Sotterdam telegraafkantoor 7 Juni de commies der postergen an telegrafie 4e klasse Q C van Burken van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Leiden de adsplrant commiezen der posteryen en telegrafie W J C Albers naar Leeuwarden postkantoor en J H Duitgenius naar Zwolle postkantoor beiden van Rotterdam postkantoor 12 Juni de uraumerair der posteren en telegrafie J F C Neiiissen van Rotterdam postkantoor naar s Hertogenbosch poatkantoor 16 Joni de klerken der posteryen en telegrafie Ie klasse M E van Meekeren van Rotterdam telegraafkantoor naar Boskoop en C M F S Asaie van Doorn naar Rotterdam telegraafkantoor da klerk der posteryan en telegrafie 2s klasse C W Fmyt van Hertog van Moordrecht naar Doorn de telefonisten Q T Murkena van Hilversum naar Utrecht an H C van dar Endt van Utrecht naar Hilvamm 1 Juli da commies der poateryen 2e klane I la Srand van Halder naar ttoTantar da eomniiat dar poatarijen an tala grafie 4e klasse H H Verhaal van het telegraafkantoor naar bat poatkantoor ta Zwolle de surnumerairs der posteryen en telegrafie J H Briels naar s Hertogenbosch postkantoor C J Plaat naar kroningen telegraafkantoor beiden van Rotterdam postkantoor L A P Bendt van het telegraafkantoor naar bet postkantoor Ie Dordrecht en J H D de Bas van Utrecht telegraafkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de adspirnnt commiezen der posteryen en telegrafie E M Poelmao naar s Qravenbage postkantoor J Tiggelman naar Leeuwarden postkantoor J Andriessen naar Rotterdam telegraafkantoor allen van Rotterdam postkantoor R C vnn Hout van Rotterdam telegraalkantoor en F J Nipperns van öroningen postkantoor beiden naar Rotterdam poatkantoor De klerken der posteryen en telegrafie 2e klaaja P A Haarding van der Hoeven van Alphen naar Rotterdam bgpost en telegraafkantoor Kruiskade en N Donkersloot van Rotterdam bypast en telegraafkantoor Kruiskade naar Alphen de telefonisten H C Thie van Dordrecht naar Rotterdam en C J Nugs van Rotterdam naar Dordrecht Eervol ontslagen 18 Hei de teleloniate E A U Dronven te a Oravenhage BEUES VAN EOTTEEDAM T K H K MAANDAG 8 JÜNL Staattlfentttde PoKTUOAi üblig 3e Serie Ir 060 3 59V Oblig 3o Serie Ir 2500 3 59 RöSLiiiB Iwang Dombr Obli gatien 96 AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLDiiiiiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recopis L 100 1 24 Vu ffjfpot uek BanienAandb idem idem 4 9 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lüOi Pandb Stedeiyke Hypb i 99 Pandb ütrechtacho Hypb 4 100 Pandb Wostlondacho Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb i l 100 Pandb N l rl Hjr t Paail briofbank 4 9 Vr Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelgar Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 SclieepoattrtMaattrhappijtn Pand Holland Gull Stv My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweglemingtn Itil Oblig ZnidItaiiaanscheSpw lMy A 367 PremUUeningen BaLOii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Divertn Uy tot Expl Laan van Maardervoort 1902 89 Alle nog rasteerende ZOMEHMAÏÏTELS l ffffdsr en COSTUMES worden tot veel verüiinderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOÜSËN en JAPONSTOFFEN met daarby assenda GARNBERI NGEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 34 Juoi 1907 Vette oHCQ en koeien goeden aanvoer prezen waren voor iste kwal 38 zde kwal 34 3de kwaU 39 cents per half kilo Vette kalvenn goede aanvoer iste kwal 98 ade kw 34 jde kw cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kwal 24 sde kw 23 3de kw 20 cents per baU kilo Schapen en lajmmerea redelijk aangevoerd Handel in vet vee traag Veite kalveren iets lager in prijs Schapen en lammeren priji udend Vette varkens net redelijke omiet Afloop seer traag ADVEHTKi TIB Geen ortdut te verleenen aan Mej HOOOBBWAARD vroeger de Wed WARNS bet aal niét door my worden betaald Gouda 21 Jnni 1907 B HOOtlERWAABD Openbare Verkooping Ti COUOA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens At uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOO UVIS in de Aaltje Bakateeg te Gouda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1346 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en OROND in de Derde Kade te Gonda wyk II No 42U kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3ti37 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan do Karnemelksloot te Gouda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wyk R No 441 groot 00 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen Hhtit de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd SAMOSWIJIV 03 eemt per Jtegeh Aanbevelend RrmaEeimui Zoon L i op emcM ra twHnmd FliRWERDA TI MANi Grootste détail wünhandelaren in NEDERLAND DBPOT te aODDA bfj F J 4 BOON VAN OSlADG AANBEVOLEN MEUKEN CHATTMALLËpfe M per flasch per anker van 46 fl 34 per Aeich 1 08 1 08 1 80 0 99 per fleich Oude Roode Port Extra Ondo Roode Port Oude Witto Port Extra oude Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira 0 90 Hadeira Soperior 1 44 Vermonth Doh BKLLanoi 1 17 St Estèphe Medoc 0 6O La Rosa Ludon 0 72 Patit Bourgogne 0 99 Gravea Blanc 0 72 Kant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niarsteiner 0 72 RMaabaimar 1 08 Pryzen netto d Contant Voor FEESTELIJKE GELEOENHEOEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van terug g ave van de ong eopende flesschen