Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1907

y Noe 10367 Woensdag 26 Juni 1907 468te Jaargang fiouMHE mum JSieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken Telefan 11 M AD VERTEN TIEN worden gepliatst van 1 5 reg U k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend M naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des mi ld Telelotn il St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zir en Feestdagen De prijs per drie maandeji is IJ35 franco per l 08t 1 70 Afzonderlijke Nomir ers VIJF CENTEN 1 eerde orders aanbev ende 3 C BUt roorhem J BBESBAART Li Qonda Dndt TU A BBINKUAMAZi BbE Aangeboden wegens bijboawiog en te kleine ruimte eene party beste Goudsclie kazen in ïemclilllend gewicht nilsloitend nit volle melk gemaakt Aan betzellde aJreii oen fltnit COUMIUaiOyAlU gevraagd Reflecteerenden gelieren brieren Ie zenden onder letter K 185 ADV BIIH NEDEBL KIOSKKNHIJ Rotterdam Beneden Fa briekiprya TB KOOP bel allernienwate model HANDNAAIIAGHINE nik lipliiil riii iiir naaft zoowel Toor als acbterwaart zoo nit do kist en rochtiitreeke nit de Fabriek Una geen oade of Lombardmacbine maar nienw 10 jaar garantie voor a ao bü W VBHMBVLKH Hoogstraat 78 Rotterdam Telephoon 52 i Inrichting voor reparatie en HOUOA Korte Qroenendaal 4 DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTiaOHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBL ign bealist die der Firma WELDON TUB LADIES JOVltyAL met minetena drie gratis geknipte patronen en een geklearde plaat TUB ILL DBBaaMAKBU met een gratis geknipt patroon TUB BkZAAB OJF CHILI BBira fAsHioya Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vw Boekhankdaar Proetnummerii AUe mtt koêtel HM Bi voegëel Van alle In deie bladen voorkomende modellen zyn GKKNIPTK PATRONEN met Holl verklaring h p p tegen Tooroitbetaling van f ü 5ü verkrijgbaar by HILLY SIMONS Den Haag ACAOI WORMERVEER HOLLANC HUIS TE HUUR Heereohuls Oostbaven B SS Zes Kamers groote Kenken droogoJKelder linke Tnln Voonien tati Qaa en Wat rleiding Te benagen B 89 Zenuw en Maagflijders ordt ait overtuiging als een werkelgke hal in den nood het boeli X3aad g eTrex aanbevolan Na ontvaBgit van adreeperbriefkaartworLl dit boekje franoo per post toegeionden door BLOarOBL S Boskhaa Saitbommsl acmatogecii Poedervorm ie het eeiiigste helpend middel tegpen Uloeéarmoeée BleekmmeM Menuwmwaklt HIapetaoiketd Onmaehlen fermtagerlmg em fermlndertng der Uehaamêkraehtem aematogecn in Pocdervorm 1 heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAKMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs jMT doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige labrikanien 11 M v SCHAIR Co Den Haag V tkim bM b i Virn WOLFP CO Westhaven 193 GRENDEL E R VAN Kt Ï J OILMAN Moordrecht PINK8E Nieuuerkerk ad JJuel A N VAN E88KN Mqonhoven U v WUK P W v EDE Oudewaler A SCHEER Hüoi f f hJf IL i EIJDEN liHumji P D SPEK MotrmptlU O t o STAR ï V i y K KMAN AK81 T D HB1 J0ËN Wadding ien P A dsQROOT Sï Juïïnm ui lff KASTELEIN l ohbroekerdam D BIKKER lle Aop WAAllSCHUWINU Laat U met m leideu door Abdij Siroop Het kloosterSanefa Paulo Abdij bestaat niet duê Strooit van geenerlei taaarde ECHT jnet xvod letters X t yoorAÏ op d JJberlahnstein OIKUTEUKDtll VltTORIABROH OBIRIAH ISWH MaaUehaip ftii UA Xa tOofUtUie win de PietoHa Bron Xan iwrtoorjfeaetUaia BornnpJetiO BotttrOam GEBR BUREN t DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagauljn Gedempte Binnenrotte 1S4 T I B99 He UofiMljn Weet Nleuwland 9 nabij Statton Beurs Telef 49aV STEMIEN HRDILBN VERHOREN JJli f UUNULa dairelUks In nu alans te hoiren psoNoimi moN phosolist r Gebrs Stollwerck s Chocolade en Cacao Wi im a 2hat II hnr r K T inaal gobled verlietetd Mrieatltl nitaluttend gebraik n r w tp t grondstollen garandeerei ie wbruiier Tanl Stollwerck s Chocolade en Cacao Va 2 lIofleTerBBcler 44 lero DIplomas onden ens MedalIIrt n hewlj n nitountend njn t briU t Keeda I8J4 schreef de AcoJani nationall flMwarok £ l rdia t is orkriJKbaar bij H H Cnfisenra Banketbakkwii m na JeaeraalwfegeaKoordmer foor Nederburd J Uiu Mattenalodt imslerilmn K il on lniin 103 AJ VMTEFriEN in aUe Couranten worden aangenomen door het A4lverleiille BiireaH vao A BRINKMAN di ZOON Wild en Gevogelte Vao af heden en verder dageiyks verjch verkrijgbaar Braadkniken Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrjzen Snippen Korboenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franeg door geheel Nederland Aanbevelend T O ÜIIBLISO Poe ier Ooslerstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter van het merkwaardige Cou poe der wordt gratia toeza onden Kan ingtgmen werden in Koffie Tha Melk LUmr Alirinl Sier Water of in lie l voedtel zonder dat het noodia ie dat de dronkaard er iele van a weet Het COZA POBDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wjn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en f zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgo medeweten en zonder dat het noodig is dat do patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken beeft Het COZA POBDBB heeft het buiselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het hééft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelfjk te rjjn Correspondentie in alle talen der wereld COZAINSTITUTE rnd TCS i Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoend middel tegen dronkenschap a a N EXKUcf VoS BHÏUM TIEK A Verkrygbaar in flesschen 80 cti 98 et en f l gs bg H H Apothekers en Drogiston Let op het merk ASKBBI F AD RICHTER i Co Rotterdam Te floüDA by C LDtïEH Apotheker Markt en bg WOLFf A Co Westlia en 1D8 inöÏTMTm en wordt verzocht 1 MBRK te lettei on aar Hlieuini vu M UAVENSWAAY ZONEN QOBINOHSM in verzegeld ft een üUf en een Ned one m t vermelding van Nomniar oi s voonieo van nevaoitaud k volgens da Wat ga lapo n eerd Zich tot de nitvoering van g ae Dete THEBEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij KEi I I8GEVIKG IXaiCHTlHGRN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KÜïifNIiN VKROORZAKEN BURGEMEESTER en WE IHÜÜDKRS vau GUUDA lezien art 8 der HINDERWET v Doen t weten Dat ïij vergunning hebben verleend aan i I J Punsehe en iijne rechtverkrijgenden lot het oprichten van eene Banketbakkerij in het perceel aan de Zeugstraat wijk G No 7 kadastraal bekend sectie C No 607 7 M A Cats en tijne rechtverkrijgenden tot het oprichten van eene drukkerij gedreven door een gasmotor van 3 P K in het perceel aan de KeiEerstraat wijk K No 133 kadastraal bekend sectie D No 447GOUDA den 25 Juni ig Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KËiWISGEVIKG lNRItlITrNOR f Wfil KF KVAAK LHADS OF HINDER KUKNBN VEROORZAKEN BURÜEMKESTKR en WETHOUDERS van iouda üelet op de artl 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ilgemecne kennis dat op de Secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen VOD 1 I W den Boer te Gouda om vergunning tot oprichting eener Rookerij voor vleesch en spek in het achter gedeelte van het perceel gelegen aan de Lange Groenendaal wijk I No 44 Kada straal bekend a ctie B No 2119 a C Galama te Gouda om vergunning tot uitbreiding zyo graanmaalderij door plaatsing van een zuiggasmotor van 25 P K in zijn koienmolcn gelegen aan den hoek v h Verlorenkost en de Vest wük O No 514 ICadasttaal bekend Sectie D No 1975 3 1 Oskam te Gouda om vergunning lot oprichting eener Slagerij in het perceel gelegen aan de Raam wijk O No 33a Kadastraal bekend Sectie D No 1998 Dat op Dinsdag den 9 Juli 1907 des na middags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheitl il om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 25 Juni 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER FEViLLETODI NAAR VEILIGE BEEDE 13 0p zekeren avond toen ik in een loge Otello boorde zingen door den beroemden Italiaanschen tenor Tamagno vroeg mg een dor rgkste edellieden uit de residentie om mgn band Ik verschrikte daar ik nooit had opgemerkt dat hg werk van mg maakte en kalm maar beslist bedankte ik voor de eer en verliet onder voorwendsel van hoofdpyn den schouwburg Den volgenden dag deden tante en oom my de hevigste verwytingen Vooral tante putte zich nit in welsprekendheid om de voordeelen dezer verbintenis te stellen tegenover mgn tegenwoordige positie Als men bedenkt welk een rol je zendt knnnen spelen in de groote wereld vergeleken by wat je nu bent dac moet men je voor krankzinnig verklaren Wat beeldt jy je toch in met je bespottelgk klein inkomen dat nanweiyks toereikend is voor een laar baltoiletjes I Kom tot bezinning wy leenen het immers goed met je Zoo ging het onophondeiyk door maar ik UnI itudruüg ea grawd ran md ba Kultnnlandsi lt Overzlcbi De Franscbe minister Ciemenceau beeft verklaard den indrak te hebben gekregen dat de spanning in bet zaiden overal verminderd is leze meeniog wordt bier door bgna iedereen gedeeld Hen beelt berbaaldelgk bg den beer Ciemenceau pogingen aangewend om Fei roul en de andere gevangenen nit de gevangenis ontslagen te krijgen bg beeft geweigerd maar de Temps geeft te verstaan dat de advocaten dor in bechtenia genomenen do voorloopige invrjibeidstelling gemakkelgk zonden knnnen bewerken wanneer ze zicb eenvoudig wendden tot do rechtbank te Monipellier Uit Narbonne wordt geseind dat het in de stad rustig biytt er komen nog steeds nieuwe troepen aas In de buitengewoon drnk bezochte vergadering van het Engelscbe Lagerhuis diende Sir Henry Campbell Bannerman de motie in over het Hoogerbuis Hy deelde daarbij mede dat de regeering de meeoing van het Lagerhuis daarover wenscble te vernemen teneinde daaruit de zekerheid te verkrijgen dat bet Lagerhuis en M land het met haar eens zgD iHg liet zich zeer scherp nit over het verschil in de bonding die het Hoogerbuis aanneemt onder een liberale en onder een conservatieve regeoring en deelde mede dat de regeering voorstelt bijaldien do twee Huizen niet tot overeenstemming zonden knnnen geraken over een wetsontwerp er een conferentie zoude worden gehouden tnsschen een beperkt aantal vertegenwoordigers uit beide Huizen Mocht zulk een conferentie niet tot de gewenschte overeenstemming leiden dan zou dit of een overeenkomstig ontwerp na een tusscbenpoos van zes maanden weder bij het Lagerhuis worden ingediend en nadat het alle phaaen heeft doorloopen met beperking van den tijd ter bespreking weder naar het Hoogerbuis terug worden gezonden Mocht er dan nog verschil van meening blijven bestaan tnsschen de fwee Huizen dan zoude er een tweede conferentie kttunen worden gehouden Mocht ook deze poging cm tot een schikking te geraken falen dan zou dit ontwerp wede bij het Lagerhuis werden ingediend en na snel alle pbasen te hebben doorloopen weder by het Hoogerbuis inkomen met de bgvoeging dat byaldien het Hoogerbuis het niet in dien vorm aanneemt het zonder zgn medewerking zal worden aangenomen Luide toejuichingen Dit plan zou later worden belichaamd in een wetsontwerp maar de regee weiyk ik wilde hem noch eeu ander Mgn tante werd knorrig en maakte mg het leven in haar huis metUen dag ondrasglyker i Toen hoorde ik dat er vïor UWe Doorluchtigbeid een hofhouding werd gevormd Ik verzocht myu oom die hier relaties had om moeite voor my te doen voor de betrekking van hofdame en zoo kwam ik hier en gevoel my onder Uwe vriendeiyke bescherming zoo gelukkig als ik in myn omstandigheden maar wezen kan mits men niet van my verlange dat ik zal lief ebben en trouwen Dan is bet met myn rnst gedaan Toen de jonge hofdame met haar eenvoudige doch indroeve levensgeschiedenis die in zoo velerlei punten overeenkwam met die barer hooge gebiedster geëindigd had was de prinses diep bewogen Zy viyde zich dichter tegen bet jongemeisje aan en fiuisterde Arm kind Hoezeer bagryp k wat er in ja jong hartje moet omgaan Maar je moogt die bittere leTensbeichoowing niet behouden Neen Dodo je bent voor het gelnk geschapen Ach als Uwe Doorlncbtigheld wist walk inwrtan ik hab ioorlMM bo rut ring zou trachten dit zoo weinig stuitend te maken ls mogelgk is De regeeriog verheelt zich niet dat bet ontwerp een verzwakte regeering in de laatste jaren van een verzwakt parlement zon kunnen verleiden tot het doordryven van verkeerde en willekeurige maatregelen Ue regeering is van meening dat het beste middel om zulk een euvel te verhinderen is eenvoudig den duur van het parlement te bekorten Een vermindering van den levensduur van het parlement tot een tydsbestek van viif jaren zou het trischbeid en kracht geven Minister Bannerman eindigde met de woorden Het land make zich zooveel mogeiyk de ondervinding wgaheid en vaderlandsltevenden gvor van het Hoogerbuis ten nutte voor het herzien van wettelijke maatregelen maar het zwaartepunt moesten bg bet Lagerhuis blgven liggen Luide toejuichingen De reis van prins Ton BUlow naar Kiel en zyn onderhoud mot den Keizer beeft een gewichtig gevolg gehad De Kgksministor van binneniandsche zaken graaf Von Posa dowskyWehner en de minister van onderwgs en eeredienst Von Stndt gaan heen Het ontslag van den heer Von Htudt werd reeds lang verwacht dat van graat Posadowsky en vooral zgn vervanging door dan Pruiai bMi ouniëtar vtm biooealandsche zaken Von Bolmann Hollwog ia oen voijrassmg en geen aangename voor het Duinche Rijk Te meer nu een conservatief vainliet zuiverste water de vroegere opperiresident van Ooat Prnisen Von Moltke al opvolger van den heer Von Bethmann Holl weg wordt aangewezen Het Tageblatt meent dat hiermede de reeks wyzigingen in het ministerie nog niet gesloten is Ëen verdeeling van het Ryksdepartement van binneniandsche zaken wordt overwogen en men verwacht de vervanging der ministers van jnstitie en van financiën Het heengaan van graat Posadowsky is een werkeiyk verlies Hij was een ernstig man die zgn taak breed opvatte en vooral aan de lociale hervormingen met groote zorg en bedachtzaamheid arbeidde Maar hy werd verdacht rekenend op Balow i val diens vervanger te willen worden En daarom moest hg enkele dagen voor fat hy tien jaar minister was geweest heengaan Maar zyn politieke loopbaan is nog niet afgealoten Wy zullen graaf Posadowsy Wehnor nog wel eens ontmoeten in het bestuur van bet Dultsche Ryk ik bouwde op de trouw van een man die den nloed miste om tot zgn strengen vader te zeggen Zg is mgn verloofde van wie niets ter wereld my kan scheiden 1 Maar hy is slechts een man laf als zy allen O ik baat zei Maar kan by niet gedwongen zyn geweest door noodzakeiyke redenen f Kunnen redenen dwingen als men oprecht liefheeft r Neen prinaes dan hebbenwy vrouwen op andere wyze lief Niets bad my kunnen dwingen myn woord jegens hem te breken I En als nu het wel uwer gebeelo familie er van had afgehangen zooals met my het geval wast vroeg de prinses in gedachten verzonken Toen geen antwoord volgde voegde zy er by Dodo e hebt hem nog altyd liet f Noen ik haat hem I riep Dorothea hartstochteiyk nit Hy beeft my het leven verbitterd mg is alles onverschillig geworden Ik zou ray up hem willen wreken maar kan het niet Hoe kan een vrouw van wraak sprekenl Kom laten wy gaan De opgewondenheid legt je woorden in den mond die onmageiyk nit je hart knnnen voortkomen Het is al btjoa donker men zal ni miiMo Het Znidon wordt overstroomd met troepen En bet gevolg daarvan ia naar een regeeringsmededeeling luidt dat de rnst in de meeste plaatsen niet verstoord werd Maar de stemming biytt zeer opgewonden Een correspondent van den Matin seint Ik sprak zooeven een der voornaamste leden van het comité Hg aeide wyzende op de troepen die overal de stations de bruggen de spoorwej n bewaken en die de steden en liet platteland overstroomon Hoe meer troepen men sturen zal hoe meer de gemoederen zullen worden opgewonden Laat men onze gevangenen teruggeven en alles zal uit zyn De stemming in de Kranscbe Kamer van Vrydag waarin de regeering vertrouwen wordt betnlgd maakte in Zgid Frankryk een zeer slechten indruk Op verschillende plaatsen werden betoogingon gebonden tegon Clemencean en lyn ambtgenooton raanr de aanwezigheid der soldaten belette dat dia betoogingen overgingen in handtasteiykbeden Het was In die streken nog niet bekand dat de Kamer Zaterdag spoed zettend achter de behandeling der wet op de wynvsrvalsching die wet heeft aangenomen Het was een eenigazins zonderlinge procedure die de kamer daarby volgde In haar haast om haar goeden wil te toonen nam zy Zaterdag de artikelen 7 8 10 en 13 aan en besloot toani dat da aldna goadgakaaid artikelen een wet vormen on aan don Son t kunnen wdrdon toegezonden Do minister van AnancKSn Oliilani meende dat dit de Kamer niet zonde beletien inmiddels de overige artikelen van het ontwerp te behandelen en aan te nemen De Senant zal beden besluiten bet ontwerp naar een speciale commissie te verzenden en Dinsdag 2 Juli met de openbare behandeling te beginnen Ciemenceau hoopt dat de aanneming van de iwetsbepalingen door de Kamer zal by dpagen om de gemoederen in bet Zuiden tot bedaren te brengen De Engelsche koning en do koningin hebben Zaterdag In het park van Windsor een tninfeest gegeven waar 8500 gasten op genoodlgd waren Zoo tairyk waren de gasten op zoo n tninfeest nog niet geweest Men begrypt Iets van de algemeene populariteit van koning en koningin als Men leest boe zy niet alleen uit lioogo maatsch ippeiyke rangen of onder waardighoidsbekloeders menschen badden genoodigd maar b v muaici mevr Melba en Hollman 0 a schilders letterkundigen journalisten tooneelspeltra 0 a was er Ellen Terry met haar jongen Langzaam sloeg de vorstin den weg iinaar het slot Ben milde zomeravondstemming lag over het landschap geen geluid verbralc de Jiepe stilte en op eens klonk nit de duisternis van bet park een heldere meisjesstem Dorothea kromp Ineen Beiden bleven staan en vernamen duideiyk elk woord Ik ben nn zoo treurig zoo bitter bedroefd Ik heU niemand ter wereld die myner behoeft Dood is myn moeder myn liefste is heen Hy heeft in den vreemde een and re gevrein Dorothea stond een zomeravond voor den geest toen zy dit lied voor t eerst had gehoord Toen was baar ongeluk aangevangen Die woorden waren een profetie geweest Daarin ligt myn gansche lot I fluisterde zy weenend Een and re gevreëii klonk het nogmaals lang aangehouden Ja een and re gevrelin herhaaldede prinses Myn arme kleine Dodol Wordt vtrmlgd tmmim0 iit fi