Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1907

eektgenoot Carkw Amerikanen dte in Engeland vertoeven Het ia een reckt koninklijke gaitvrubeid dicjhier uitkomt De hooge wenld ontbrak allerminat Op een enkele nitz dering na waa er bet beele koninklijke bain en dan o a de koning van Siam de groothertog en grootbortogin van Hemen grootvorst Micbael van Kuland prins en prinses Andries van Griekenland de grootbertogin wedawe van Saksen Kobnrg en meer van vorsteiyken bloede dac een aantal EogoUcb Indische vor ten Haar de gast die bet meest de aandacht trok was een eenvoaditf barger der Vereenigde Htaten met name ylemens meer bekend als Mark Twain De onde hoer hjj wordt vau t najaar 72 nit i is nog jong van hart en flink van leden is overgekomen om te Oilord een eertdoctoraat in ontvangst te nemen en worat in Kngeland druk gevierd on door verslaggevers voortdorend lastig gevallen Koning Ednard kent hem van vroeger en een hall nnr lang bleef Mark Twain in zijn gezelschap Het gesprok was zeer vr ol k Twain zei o a dat hot kasteel en b t park van Windsor bem zeer aanstonden en hy er over dacht het goed ta koopen Aan een verslaggever bekende Hark Twain later dat hjj de koningin nog even maoii vond als i jaar geleden Ik heb t haar niet gezegd zeide bij omdat zjj t al zoo dikwuls geboord hee t jlat ay altyd oven jong ea bekooriyk biytt V De berichten nit I ortngal zyn gernatstellend Het is weer volmaakt rustig in geheel Portngal zoo luidt een telegram nit I isaabon Er valt alleen te vermelden dat er in de pers heltig wordt gedebatteerd Zaterdagavond heelt de ministerraad tot i uur in den morgen beraadslaagd De dagbladen Mnndo en Paiz zjjn geschorst en ook eeniga politieke clubs zyn gesloten Do monatcbistiBcho party beeft een stuk uitgevaardigd waarin ge iegd wordt Laat ons ophouden met bet houden van betoogingen tegenover de kroon Ër is genoeg bewezen dat deze betoogingen niet baten Laat ons ons verbinden tegeno er het land dat wy ernstige waarbor en zullen laten aannemen om de persoonlijke rechten en de werking van de Urondwet te verzekeren De berichtgever der Politische Cirrespondagz voor Vatikaaosche aangelegenbeden icbryn In de laatste dagen worden allerlei berichten in de bladen verspreid over de overbrenging vao bek atof eiyk overschot van wyien Leo I III In de eerste plaats zy opgemerkt dar an een geheime overbrenging geen sprake lal zyn Het is ecji er onmogeiyk thans reeds bet jaiste tydstip vast te stellen waarop het geschieden lal Het kan evengoed beden als morgen als nooit gebeuren Plus X heeft verklaard dat bet lyk van den doeden Paus den levenden Pans toebehoort en dat alleen hg over tyd en aard der plechtigheid te beschikken heeft De reis van president Fallières naar het Zuiden ia voorloopig nitgesleld en de ministerraad besloot tevens dat de ministers die uitnoodigingen badden aangenomen voor teesten o banketten daarvoor moesten bedanken en te Parys biyven Hoewel minister Ciomenceau Vrydag nog een meerderheid vond voor de motie van vertrouwen gelooft men in Frankryk niet dat hy bet iiog lang zal maken Het ging niet jian bem tot aftreden te noodzaken zoolang de beweging In het Zuiden niet onderdrukt was Maar de voeten dergenen die hem zullen nitdragen zyn reeds voor de deur De Kigaro legt Do verautwoordelgkheld van Clemenceau biytt onveranderd Hillerand beeft een zeer juist reqqisitor oitgeproken waarover het onmogeiyk was te stemmen zonder do verwarring te vermeerderen Docb die redevoering zal spoedig weder geheel van kracht worden Want Clemenceaa geniet slechts van een uitstel en wel verre ervan een overwinning behaald te hebben is bh reeds veroordeeld door de opeil are meening in afwachting bet te suilen worden door eon votum der Kamer Hy ontslaat onverbiddelgk do generaals en kolonels die er niet slaagden de krggstucht te handhaven onder hun troepen maar dan moet by zich niet verwonderen dat diezelfde regel en met meer recht ook op hem wordt toegepast Andere bladen zeggen hetzelfde met anderewoorden Het scbyntVdat de dagen van het ministerie Clemenceau geteld zyn Verspreide Berichten KaiHKRUK De schade aan de prefectuur te Perpignan door ikD brand toegebracht wordt geschat op SO OiX tranos Bat lU Mn ftlakUc TUMbtlDMl dtt alleawege tol kalmte wordt saogaawand ook door bet comité van Argeiliers De bisschop van Hontpellier wekte ook tot het bewaren van orde en rust op In Narbonne liggen de dokters overhoop met de militaire autoriteiten die beiwaar schynen te maken hen telkens door de afzettingen te laten Het Japansch Kransche verdrag zou gisteren worden bekend gemaakt DCITSCIILASII De keizer heeft Zaterdag aan boord van de Hobenzollern den Japanschen admiraal Ijoein ontvangen met zgn staf van de twee in Kiel liggende Japansche schepen De admiraal schonk den keizer een bronzen adelaar op voetstuk Weer duikt het gerucht op in de Amerikaanscbe pers dat de keizer voornemens zon zgn Kiaotscbao aan China terng te geven 40 Deelnumers aan het anarchietencongres te Mannheim worden vervolgd wegens overtreding van de lladische vereenigingawet iTii ie Naar het heet is men in Zilrich weer een complot tegen hot leven van koning Victor Emmanuel op hel spoor gekomen Daar de regeering de wet die den nachtarbeid voor bakkers verbiedt beeft uitgesteld worden in alle voorname plaatsen bakkersstakingen afgekondigd RCSLA Te Miedzyrzec gouv Wolybyniü is bet station door een bende overvallen De kas werd leeggeplunderd Een beambte werd gedood Te Lndigow is een brandewyn depot door roevers overvallen Zy sloegen den eigenaar dood en roofden lO UOO roebel Karpowitscb de moordenaar van den minister van onderwys Bogolepow ia uit Siberië waar hy in de myoen dwangarbeid verrichte gevlucht De krygsraad te Kiew veroordeelde vgt soldaten wegens poging tot bet stichten van oproer ter dood Op bet station van Toela heef een jong meisje een gendarme doodgestoken die haar arresteeren wilde iraaf Witte is van Berign naar Frankfort gegaan om een dokter te raadplegen en vandaar naar een badplaats BIN NENLAND STATEN GENEUAAL rwiïfcue u M iH B m Zitting van Maandag 24 Juni Aan de orde is het wetsontw rp tot bevordering van de voltooiing van den spoorweg Jeuda ijchoonboven en verzekering van do geregelde exploitatie van de spoorwagen s Qravenbage Voorbnrg Leiden en öouda Oudewater De hoeren van Styrum ejl Trenb bestrgden opnieuw het ontwerp H beste ware dat men de Hy tot Eipl van Tramwegen liet failliet gaan zegt de beer Treub en dat de Staat verder de Ign ging afwerken De beer Patyn verdedigt bet ontwerp tegen de z i eenzydige kritiek van den heer Treub In de verwachting dat Ie My tot Ëipl van Tramwegen solvent zal biyven is de oplossing van de Kegeoring de beste Ook de minister van Waterstaat verdedigt nog het optwerp o m op dien grond STATENVERKIEZINGEN Herslemmingen GRONINGEN APPINOEDAH Gekozen de hoeren Kieland V D 2935 Bouwes A S 2702 V d Hoop tA R 2680 Drukker V D iMS stemmen OKONINQEN Uitgebracht 5100 stemmeq Uiervan verkregen mr J A Faith aftr t 4b 2U33 mr W A Romkes aftr Lib r 287 E Kugge 8 D 2129 mr H C A IHueme aftr Lib 1345 mr Van der Hoop van Slochteren C H 1603 mr E Tjarda van Starkenborgh aftr Lib 2449 N A de Vries 8 D 1389 A Zyistra A S 1145 stemmen Gekoun dus de beeren Fetth Romkes Rngge en Starkenborgh IIOOUKZAND Gekozen de heer D L de Koe Lib met H99 stemmen De hier E Rngge S D verkreeg 798 stemmen OUDE PEKKLA Hier verkregen de hoeren Boels A R aftr 2024 Boelken Ub 1921 Heares aftr Lib 2223 Hommes Lib aftr 1315 Kniggo S D aftr 2524 Hiddrlkamp Lib 189 Straling Volkapartg 1547 stemmen Gekozen de beeren Hoela Boelkeo Haeres Wn l fiOI £ Uit bnok MSOitamaiB Hiervan verkregen de keerèa H DieUn aftr V D 1914 L EbeU altr V D 1629 U Kenther S D 1644 O Knottnenu A R 1380 K Meyer 8 D 1336 F Ooalhotf Lib 1064 stemmen Gekozen de beeren Dieters Ebola en Kenther ZUIDHORN Hier verkregen de beeren K van der Hoek A R 1848 W H Mansbolt V D 2206 A K Scbuinnga aftr Lib 22Cr7 F van Til A R 1732 stemmen Gekozen de hoeren Schniringa en Mansbolt FRIESLAND LEEUWARDEN Uitgebracht 8715 stemmen Hiervan verkregen de beeren Th H H van Weideren baron Rengers aftr Lib 3846 Jhr Hr C van Eysinga aftr Lib 3371 R Bloembergen Ez aftr Lib 3326 T VeUlra aftr Lib 3149 F K Dekenga S D 3220 D J de Jong aftr lib 3043 J O Krygsman S D 3023 T M de Boer S D 2972 L Zandstra S D L Zandstra S D 2923 en D Lanterbacb A R 2864 stemmen Gekozen zyn dus de hoeren Rengers Eysinga Bloembergen Velstra en Dekenga FRANEKER De vgf liberale candidaten zyn gekozen met ongeveer 200 stemmen meerderheid SCHOTERLAND Vier socialisten gekozen tegenover liberale en antirevol Enkaie bussen ontbreken nog maar kannen geen doorslag geven Gemenffde Berichten Uit de Hoerengracht naby den Blauwburgwal te Amsterdam ie in den nacht van Zaterdag op Zondag opgehaald hel lyk van Oscar Olsen kwartieroeester bg de maatscbappg Nederland Het feit dat om den hals vao het lyk een zware steen met een touw bevestigd werd gevonden deed aan misdryf denken en wyi Olsen den laatsten tyd in betrekking had gestaan tot een gehuwde vrouw wier echtgenoot een visscher door deze verbonding zeer gegriefd werd rees tegen dezen man eenig kwaad vermoeden Hy werd gearresteerd voor den Offlcier van Justitie en later voor den Recbter commissaris gevoerd doch naar wy vernamen werden geen feiten Ie zynen nadeelo ontdekt zoodat hg weder op vrge voeten is gesteld Daar Olsen een krachtig gebouwd man was is het ook moeiiyk denkbaar dat by een eventueelen tegenstander gelegenheid zou hebben gegeven hem een straaMteen om den hals te binden Meer voor de hand ligt het dat de ongelukkige eenmaal tot zelfmoord besloten hebbende zich zelf een steen om den hals beeft gedaan teneinde te voorkomen dat hy onwillekeurig door te zwemmen of door anderen zoo worden gered Hen schryft uit Delft Nadat de vorige week Maandag aan de flesschenfabriek alhier door een groep arbeiders het werk werd hervat en zich sedert nog enkelen hebben aangemeld ia door den heer Van Beuningen den bedrytsschef op eigen initiatief een poging ondernomen om met de stakers een vergeiyk te treffen Genoemde heer deed het bestuur van den Nederl Qlasblazersbond twee voorstellen en wel lo Niet uitzetten der geprodaceerde llesschen zoodat bg accoordbevinding der opgegeven quanta niets geschiedt en bg niet accoordbevinding geteld wordt op kosten van ongeiyk 2o de kosten van het ui jgtten worden door den blazer gedragen en door de fabriek ieder voor de helft Het bestuur van den Bond had na eene besprekiag van drie uren naar laatstgenoemd voorstel het meest voor i In eene algemeene vergadering zyn echter oe voorstellen verworpen zoodat voorloopig de organiutie der arbeiders de staking bandhaatt Het hotel Oud Berg en Dal op de Pruisisch Geldersche grens allen bezoekers van Nymegen a omtrek welbekend is sedert eeoige weken door de Proiaische overheid afgezet niets wordt er meer ten invoer toegelalen Men weet dal de beheerder een Nederlander beweerde dat zyn gebonw op Nederlandsch gebied de Duitsebe overheid daarentegen dat het op Duitsch staat Vanwege beide regeeringen zyn opmetingen verricht waardoor is uitgemaakt dat het gebonw op Dnitach gebied staal en de daar aangebrachte artikelen dos aan hel Duilach invoerrecht onderworpen zyn De gérant de beer Geel wraakt echter de juistheid dier beslissing en wil ze aan een gerechteiyke uitspraak onderworpen xian In afwachting handhaaft de Pmiaiscbe anloriteil 4e alielling van het peroeel en legt bealag op alles wat haan inaians wederrechteiyk over de vastgealelde greniatreep wordt geroerd CMd Twee olifanten van een eireu te Mannheim die op een weide liepen werden plotseling wild verbraken de afsluiting gooiden een wagen met steenen omver trapten een denr in en sloegen eenige vensters stuk Toen waren ze uitgeraaad en lieten zich kalm meenemen door het circusperaoneel Te Belfast trad in een varieti theater da ook bier welbekende Aa rara wielryderatroep op By een van de hoofdtoeren dragen vier wieirydera op hun schouders een wielerbaantje waarop een meisje rydl en dit 15 jarige kind ia over den rand van den baan gereden en op het tooneel terecht gekomen Na tiB paar minuten was zy dood Man meldt uit Eindhoven De werklieden aan de fabriek van ds Irma Tinsan en Go onder Stratum sigaren poppenmakers en ander personeel pi m 150 taian wilden zich gisterochtend weder voor den arbeid aanmelden docb vonden de fabriek gesloten Thans is bun namens de directie medegedeeld dat de werkzaamheden naar elders zyn verplaatst en de fabriek te Stratum voor onbepaalden tyd gesloten blglt wy lezen in het U D Woensdag werd te Utrecht een rywiel gestolen terwgl de eigenaar even in een winkel was In den nacht van Vrydag op Zaterdag beeft de dief het rywiel neergezet bg een politiepost met een briefje er by gestolen by den heer Zoo is de eigenaar weer in t bezit ge komen van zgn rywiel Of de dief berouw heeft gevoeld of wel dat hy het rgwiel niet kwyt kon zal wel steeds een raadsel biyven By den bierhuisbouder J Jegen te Schiedam die eenige dagen geleden een kleine verbouwing aan zgn lokaal had doen uitvoeren heelt Zaterdagavond omstreeks hall tiea een geweldige gasontploffing plaats gehad die vrg veel schade aanrichtte en waarby drie personen gekwetst werden De reis om de wereld in tachtig dagen die onwaarscbyniyk leek in Jules Verne s boek is sedert het boek verscheen verschelden malen verbeterd door reizigers die er etteiyke dagen korter over deden dan Phileas Fogg Maar nu beeft zgn landgenoot overste H Burnley Campbell een Engelschman ditmaal van vleesch en bloed het in de heltt van den tgd gedaan Toch vreezen we zal zyn naam niet biyven leven zooals die van Verne s beid Trouwens als Burnley Campbell evenals Fogg gewed heelt Is hy zjfn weddenschap kwyt want hg kwam 19Vi nur over den vastgestelden tgd te Dover aan Den 3en Mei vertrok de reiziger met de boot van Liverpool naar Quebec vandaar ging t per spoor naar Vancouver met de boot naar Jokohama on Wladiwostok en met den Transsiberischen spoorweg over Moskou naar Oostende en toen naar Dover waar hg den 13en dezer aankwam In de Japansche zee raakte zyn schip op een een zame rots Bg vloed kwam bet schip echter weer vry en het kon de reis vooortzetten zoodal hy te Wladiwostok nog zyn train baalde Te Pgnacker is Vrydagnacht weer een tuk grond van de in aanleg zynde ZuidHoll Eiectrische Spooriyn verzakt nietUgenstaande men nu al 14 dagen aan het zandrydeg is ter versterking Doorlize nieuwe verzakking ia een sloot aan den Klapwykschen weg over een afstand ran 100 M geheel dichtgeschoven zood it de modder ge k staat met den weg Wanneer er zooals verwacht wordt zich nog meer verzakkingen voordoen zal t nog lang duren voor de Ign bergdbaar is Officieel is Vrydag de zomer begonnen Dat mofkte men wel aan da hevige windvlagen den kletlarenden regen en de wegscbniiende zon nietwaar P t Lykt meer op hot alscheid van den zomer lir s op t begin Toch is t nog weieons konder g dan nu bieraan herinnert dit punldicbtje dat mr Jacob Van Lennep maakte op il Juni van het koude jaar 1855 En nu is t reeds de langste dag Reeds moest do zomer komen En k heb in Neerland waar ik zag Schier niets daarvan vernomen Van koude tril ik ala een blad Tarwyi ik zit te schryven Zoo ik geen wollen dekens bad Ik sou in t bed versiyven Stadsnieuws GOUDA 25 Juni 1907 Aan de Raadsleden ia het rolgende ingekomen itok oeceioB fb Gouda 18 Juni 1907 Bg Oedepnleerde Staten bestaat het voornemen om door eene verbreeding van de Turfsingelgracbt bg de gasfabriek der gemeente de beswaren die de scheepvaart thans bg het varen in en uit de Roode brug ondervindt zooveel mogelgk uit den weg te mimen zy vroegen ons daartoe onze medewerking te verleenen Wy verklaarden oni na overleg met de Commissie van bystand in het beheer der gemeentewerken daarop bereid aan den Raad voor te stellen den voor de verbreeding noodigen grond zgnde een deel van den openbaren weg de Vest aan de provincie onder eenige vooi waarden al te staan Thans schryven Gedeputeerde Staten ons dat zy de gestelde voorwaarden aanvaarden behoudens eene kleine wgzigiog waartegen geene bedenking bestaat Wy hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven te verklaren dat niet meer voor den openbaren dienst der gemeente bestemd is eene strook van den berm van den openbaren weg de Vest afgesneden door eene te llaaw gebogen Ign loopende van het sngpnnt met het verlengde van het oostelgk landhoold dorRabatbrng over de uiteinden dor twee westelgke vleugels der brug in de Vest naar eenop 55 M alstand van den zuidwesleiyken vleugel dier brug ten zuiden daarvan gelegen punt deze strook om niet docb kosteloos voor de gemeente aan de provincie ZuidHolland ten behoeve van de verbreeding der Turfsingelgracbt in igendom af te staan onder de volgende voorwaarden Ie de vetbreeding heelt zoodanig plaats en de nieuw te maken schoeiing wordt zoodanig gesteld dat van den openbaren weg de Vest niets meer wordt afgenomen dan aan do provincie in eigendom wordt overgedragen en do weg derhalve voor de kolenloods der gemeente gasfabriek behoudt eene breedte van ten minste 6 90 M 2e is bet noodig enkele boomen te vellen dan wordt daarvoor betaald eene scbadevergoeding van f 15 per boom 3e alle schaden of veranderingen aan riolen duikers zinkers en andere werken lo eigendommen der gemeente en van hare gasfabriek worden ten genoegen van Burgemeester en Wethouders door de provincie hersteld of gemaakt 4e v6Ar de steenkolenloods der gasfabriek ter plaatse waar vermoedeiyk een tweetal boomen zullen worden gerooid en de breedte wordt verminderd tot op 6 90 M wordt het gedeelte van den weg tusschen de bestaande bestrating en de te maken schoeiinj door de provincie ten genoegen van Burgemeester en Wethouders bestraat Heden middag werden tot candidaten in de zes vacatures voor den Gemeenteraad geproclameerd In het late district de hh J H van der Torren aftr A Vingerling aftr W Kroeuwon W M Elshout A J IJsselstgn Az In het 2de district de hb W Bokhoven aftr P D Mugiwyk altr W M EUbont J J van der Paauw W B F Orevenstuk In het 3de district de hb H J Nederhorst aftr W M Elshont J J van der Paauw A J IJsaelstyn Az Voor bet altredende lid de heer C P W Dessing werd geen candidateniyst ingeleverd De heer J H VAN DER TORREN werd gesteld door Mr M M Schim van der Loeft C W van de Velde N van Krimpen C van Veen Aa J Olman J N de Groot A van IJsendyk W Groeneweg G Prince J van der Jagt H E van der Roer N A van dor Ree J Ouderkerk Tb Schmidt A J Dyiboorn H J L Kamsteeg F Weil Fz I J Leelsma A C Cosyn A van Reedt Dortland H Groenendaal A Thim T Crebas H Ouderkerk A H Spruyt A Wiliemsen A H Teepe De heer A VINGERLING werd gesteld door P J Koiyn J van Houten G Jne P M Hornes C J Revet C J van de Putte A van Maaron F van Vliet F van der Ploeg W E Schneyder P de Jong Js A Wagenaar A Fokkers J Pietorson Moens J Zandvoort C Binnendyk C van de Woerd J A Nieuwveld L Benschop J J Cramer E Rgkaart C Plomp W M de Jong E C van der Kley V Beriyn W C van Oei B Hoogerwaard A Groenendyk J van de Putte E J Ngkamp De heeien W KREEUWEN en W M ELSHOUT werden gesteld door E van DsDlsig A Jz E van de Wert El TU Dutiif Job Hiüder F JL Qre gorowilscb A LatensUin L Verstoep H Gerbrands C Klever W G van Qeelen J H Schouten J A W Baart L S Cats J van Tyn A de Jong P H A Beriyn C Langeraar en F C Bata De heer A 3 USSELSTIJN As werd gesteld door J L Belonje W B F Qievenstnk C J van der Want C van Ardenne I de Bruin M Hoogensteeger J 96 Rotte C Wieser C V d Sloot B L van Veen E H van Mild J A W Baart F K Gregorowitscb J P Delchambre J J van Wgk K W Scholing F C Bats C J Kok F Hooggeboren C Westerman A J Vermeulen M A Cats H de Beer J M van Hofwegon De beer W BOKHOVEN werd gesteld door H A C Brinkman J Smit J Slop H Knuttel C J Verschoor O A van der Want R N van der Pool A van Wynbergen H Binnendyk C J van der Linden H W F Bonte A Trybits v d Bergh J L Vos A H van Gelder De heer P D MUIJLWIJK werd gesteld door F H Wildenburg Tb de Graaf M C F Kabel C H Koemans A van Hellemondt P P Soos Th Steenwinkel C G Dekker C F Wildenburg A C A Hoffman L J Jaspers J H van Straaten W van Breukeion H A Jaspers C P W Dessing enK G van Buuren De heer P D MUIJLWIJK werd gesteld door J Vermeulen D van Dgk W Oskam P Blazer J Bulk P A Lafeber J Rietveld A Hazenbroek D de Beg W M van Wingerden H van der Graalf J P Wegenwys G Polet H de Gooy R ü longenbarger J Slugter G Wientjes J van Galen J H Kok L V d Hey T A van Eyk De beeren W M ELSHOUT en J J VAN DER PAAUW wernen gesteld door P de Vos P H Dauvillier L Sanders P van Zonneveld J H Rietveld F A de Vries G de Bruyn J H van den Bosch K J van Ingen T de Jong H Kiynenburg J Gravestegn M J P Theussen C W den Hoed B Z Bogl P P Bwneveld J Hoeksel en C van Nidek De heer W B F GKEVEN8TUK gesteld door G van Hoorn J Arot O vao BtHii 3 W V d By J ï n do Water G Bomhol L J den Hartog J A Hentel L Verjaal Joh P V d Bosch J C Verkerk K F Hammer A Prins J Glasbeek L Hoogensteger N Prins M Donk A Verstoep J Pouw S Rapis W Zevaboom W B T A Fruyt van Hertog D v d Toorn R vander Graal en J Lekkerkerk De beer H J NEDERHORST werd gesteld door F Herman Fz J L van Eyk H do Jong A Engelbrecht A Oskam N W Kaptyn W A Verbruggen C J C Hoogendyk J Vergeer A W van der Kleyn A Ëlsboal C E A van Aa K J Kiyweg J O Dille A Berendsen R Knitert C G Wulttraat 8 D Boon A van der Hoeven F A de Weger 0 Spit L D Hartens J L Jaspers H Spruyt L F Hoogendyk Jr W van der Straaten J de Jong Wz J de Jong Hz van der Heer C van derKlip De beeren W M ELSHOUT en J J VAN DER PAUW werden gesteld door A den Edel T J J Oykman J Slool F S Vermeulen C J IJsaelstyn J Vorzeide P de Jong C Zappey D de Rotte D de Rotte Jr W Nieuwveld O Relnbergen G fJithol W Amesz C de Gene P A Quint R A M Stavenisse de Brauw B Sterk M Mallon F Dorland en B Scholten De heer A J USSELSTIJN Az gesteld door P M V Waas A J de Rene P Scheerens L Edelkoort B Ter Horst F Jansen B Mooy A van Scbreeven R J va Kuiken H B C van Nues A Berendsen J de Priester J A Vermaas R Boxboorn H Verbrnggen J F Delchambre Jr Th van Harten N Alblas I Visser C F Blojn D L Soer J J Hageman J Slootweg H Bosman on J BontenboL Te s Gravenhaga werd gisteren benoemd tot onderwyzer by bet lager onderwgs 2e kl de heer J A Pronk alhier en tot onderwyzeres 2e kl mej M J Huber alhier BEÏÏES VAK ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JUNL StaaUUtntngin PoEiDoiL Oblig 8e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RnsuHD Iwang Dombr Obli gatlen 4 96 Azi Japan Obligation 1899 4 74V 7 CoLüKBu Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Reóepia L 100 1 24 Bipotluei Bantm Aandb idem idem 4 9i Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 4 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsebo Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb HoUandsche Hypb 4 99 Scheepvaarl MaaUehappijtn Pand Holland Gull 8tv My 35 Pandb Nationale Hvpb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 3poorwegUming€Hhiutt Oblig ZuidItaliaanscheSpw lHy A 367 PremüUenifU gn bBLOit Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 My tot Kxpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZüMEHMAl TELS en COSTUHËS worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD J J £ f0i dar Hoogachtond SpecVliteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN a jAPONSTOFFEN met danrby assende GA E ERINGËN Veemarkt te Rotterdam Dto lag Juoi 1907 Vette OMen en koeien goeden aanvoer prijMn waren voor ute kwal 38 ide kwal 34 3do kwal 19 cent per half kilo Magere 08Mn melkvee en vaarkoeien redel aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer i te kwal 38 sde kw 5 3de kw a cent per half kilo Stieren grootc aanvoer iste kwal 3a de kwal ao 3de kwal SS cent p r halt kilo Handel in alle HWlten Vet en mager itug tot iet lagere prijken Vette kalveren minder in prij Handel traag BuTgerlllka Stand GEBOREM 21 Juni Anthonie onders A de long en M H van Loon 22 Johanna onders J Snel en J Weivers Tennis onders H Wiliemsen en A van Eyk Ck rnelia onders D de Bey en G Oomsen 23 Hendrikus Theodorus ouders A F Ernst en C G van Loon Gerardns Johannes onders L Kalmeyer en H H Trooster 24 Theodora Johanna Haria ouders W A van Soest en A P van de Pavoordt 25 Femmigje ouders IR Estié en A Israels OVERLEDEN 22 Juni A H van der Ven 2 m V jran Gelder huisvr van A H Cohen 67 j 23 A Vuyk 3 w 24 C J de Kruit wed C D ongelmans 72 j Zenuw en Maaglijders wordt va overtaiging als een werkelgke hul in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adreaper briefkaart won dit boekie franco per poet toegetonden door BIABPOIL B BMklMa Zkltbommel Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens Ui nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den ta Haastrecht gevesligden Notaris J KOEMAN No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOONHUIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wijk O No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 Septomher 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te Gouda wyk li No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan de Karnemolksloot te Gonda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren on wyk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Angustns 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd Bohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETEUS H M Of ftM M ktrUr 5 ia I SC Verkrygbaar in flesschen SO ets 7li cl en f l tS l y H H Apothekers en Droglston Let op het merk ASKBRl F AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi by C LUGEH Apotheker Markt en by WOLFF A Co Westhaven 198 VereenlglDg ARMENZORG Afdecling BnOHKBNHUIS ROZENDAAL HOEK PAKADIJS UOUDA X Dezo inrichting stolt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishondeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig ta repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten oede aan do rato Veroeniging Ar Noord Brabaolsch Sciioeb m Laarzenmagazlja Kl EIWEU E 30 tegenover de Kleiwegsteog f NpEL IN ALLE SOORTEN SOLIED choenwerk Aanbevelend C SMITS I Alle reparatUn en aangemeten werk