Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1907

W TBBDABCHi DIISnBBG Witto do Willistraat 35 KOÏTKRÜAM No 10368 Donderdag 21 Juni 1907 4 lste Jaargang fiOUDSCHE COURANT DlieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TelelMD Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering yan Zni en Feestdagen De prijs per drie maande 1 is L26 iranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefMi Ha H ADVERTENTFEN worden gepl iatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur do midd i B W ZDïEBSrElEN onder leiding en met medewerking van WILLEM ROIJAAHDH en KUI ARD VKUKADE lil lie GriHite Zul der kieteit B RXO IE Ingang Veatzijde des sTond ten halt negen are VRIJUAfl 2H JUNI Het ilbeltptt Lansloot en de Swdrya ZATKRI A 2fl JU NI e noraUteU Toogangskaarten ruor vreemdelingen I X AO voor iedere Voorstelling verkrijgbaar dea avonds aan de zaal Wild en Gevoj elle Van at licilen en vorder dagcljjkii verscli rerkrügbaar HraadknikcnB Soepkipiito Dnivon Ponlardcn Kapoenen gemeste Kendvogels Talingen wilde I Jendvogels Fazanten Patrijzen Hnippen Korhoendora Reevleescli enz enz legen de nieoal sterk concarreorende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O UTTJSLISO Poe Ier Oosterstraat 18 ROTTEBDAIK Telephoon Interc No 2U31 Dronkenschap bestaat niet meer l n mouiter van het merkwaardige Coza poe der wordt gratis toegelODden Kim intiegtven loortien in Kojfie Tlief Afdh Likeur Abrint Bier Water o m ItH meilml tonittr het moUt ü Uat U droHkaani tr iele pan af weet liet COZA POMDKB lieiit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint onz bij den dronkaard op te wekken Het COX2 PUMDEH werkt zoo onopgemerkt en zeker det de echtgenoote de zuster o de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patidnt ooit belioefi te weten waaraan hy zijne redding te danken beeft Het COZA POEDBH heeft bet huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte on oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der mattlschappu herschapen hot heeft menig jong persoon op don rechten weg terug gobracht en gelukkig gemaakt en het leven van talioozen met menig jaar verlengd Hot Instituut waardoor dit ongoiH onaard poodor verspreid wordt zendt grnli aan It o die daartoe aungevraag doen een boek met dankbetuigingen en een munster liet poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te irfln orrospondontie in alle talon der wereld C0ZAIN5TimE ta e rra Wacht II voor namaaksel Het Coza Poeder is bot eenige afdoend middel tegen dronkenschap EEMBEF0T7ANTISE Meu w ril verzocbt op I WliltK teleUen nrr nn Miotzui VAir M lUVKNSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THKKEN wonlen afgelc terd in verzegelde pakjes van di twee en een half eu een Ned one Diet vermelding van Nommer en iPrüs voorzien vso nevoustaao Merk volgens de Wet gsdepo noprd Zich tot de nitvoering van g eerde orders aanbev ende J C BIJL voorkma 3 BBKÜ AABT Li WERELD SUCCKS De Wereldberoemde 8up rior DruivenLorsthoiiing Exfraft wordt aanbevolen tegen Uorslaanddciiingen Kiiikhotüt Zwaif Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIAHTUB is verkrggbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedertand Frankrijk üuüedJand Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Tranevaal nz UELIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Hedailles bekroond HKLIAlilHB in flacons f 0 40 I 0 70 en f 1 MELIANXHE in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H K VAN 8CHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrygbaar bij Firm WOLPF 4 Co Westhaven 198 Gouda ORENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda BOÜMAN i oor M PINK8E Nieuwerkerka d IJeel A N v n ZBHiiEN Schoonhoven B v WUK Oudeaa er A SCHEER Ilaailreeht W v EDE Oudewaler K va dce HEIJDEN te Kemuriji P v d SPBK MoereapetU l v D STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DEB HEUDBN WaddinfêDem P A ut ÜKOOT A a iOütiü Oudewater J P KASTELEIN PrMroekerdam I BIKKER te Benechop WAAHHCHIIWIWU Laat II niet misleiden door aMU oop Het klooster SitnctnPaulo AbillJ bestaat niet iIhh Siroop wan geenerlel waarde FiRWlitDÏJIEHiNi Orootste dótail wynhandelaren in NEDERLAND DEPOT te OODDA b F J J BOON VAN OSTADL AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLEHET per üescli iH Hkl4iplie Médoo f O BO La Roso Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Uraves Blan c 0 72 Hant Sauternes J 35 Witte Bergerac 0 99 Nierstoiner 0 72 Rttdeshciraer 1 08 O M per flosch per anker van 4 5 H 3 per flesch üade Roode Port f 1 08 Extra Oude Roode Port l Oude Witto Port 1 08 Extra onde Witte Port 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth Dox Bellahdi 1 17 Pryzen netto è Contant Voor FEESTELIJKE GELEüENHEDEN worden alle Wijnen g eleverd met recht van teruggave van de ongeopende flesachen ECHT met roode lottorvi Xct vooral op d Oberlahnstein OlltanUKOtR VICTO fUBIfOM OaiKlAHMSTm r i m i Maatêehappy tot EaeploitaHe wm de PMoHa Bnm KtuOuw voor SederlanA Boompfeê êO Sotterdam worden aangenomen door het Advertentin Bnreaa van A BHINKMAN ZOON DE nOEDKOOPSTE J I DE MEEST FRACTISCHE DE MEB8T VOLL EDIGE M O Ml K B ÏTa E i z jn beslist die der Firma HELIIO TUE LADIES JOUUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ÏLL DBESSMAKEIt met een gratis geknipt patroon THE BPlZAAB OV CHILI BESS FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen rSAAOT Uu Boekhandelaar Proefnummer Alle met kottél Holl Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomendemodellen zgn GEKNIPTE PATRONENmet Holl verklaring fr p p tegenvooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bjj MILLY SIMONS Den Haag è HUIS TE HUUR Ueerenbuls Oostbaveii li 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Keldi r dinke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze iH olieverf getekuaerite Fortretlen FelHttrewUogaert Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAhllls Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn SAK i ii ose Vinum Sa guinosum in vacuo ZUIVER PLANTAARDIG TONICUI De Sangninose vindt in Nederland algemeene waardeering bjj bleekimeht bloedarmoede en algemeene vernlniiplngëloestanden In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel 15 gram voldoende Maar zorg dat gjj de echte Sangninose liebt van FAX DAM £ Co alle andere is namaak Prijs per Bacon f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bj WOLFF Co Westhaven 198 Onze Vijgenhonlg voor hoeatenden maakte zich zeer snel vele vrienden in alle sleden en in alle kringen van Nederland Prijs f 1 per flacon l lenw sicverlrolh I I Prof Dr Liflbera elbelend I lilVW KBACBT llIZia AllMn echt met Fabriekamwk tot voortdurende radicale en 1 zekere genezing van Alle zelfs de meest hardnekkige xenuw Ittekten vooral ontstaan door aidwalingeo op jeugdigen leeftyi i ota e genezing van elke zwakte Bloek Itdcht Benaawdheid Hoofdpgn j Migraine Hartklopping Maagpün I slechte spijsvertering Onvermogen I Impotenz Pollntioue enz Uitjvoerige prospeetnssen Iriüspor Mch a l 0 i a SV dubbelalIaaoIi I a i I Oentrtnl Depat M tth A Vogt Z ltboiiira j I Ü pat3 M Clébsn k Co ltott rd m F Hippel i Orarenluge I HaloniDi de Jong J Csn BoUer laa W If fc Co Ooiida a bit alle dnigiltan Soad Dnk ras A BBINEJfANiZi KE I 1SGEVI G De nUïlGEMKESTER van Gouda brengt ter openbare kennis dat de op den 25en Juni i 07 bij hem ingeleverde opgaven van candidaten voor de benoeming van leden van den Gemeenteraad op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter iniage zijn nedergelegd dat afsrhnften daarvan zijn aangeplakt aan den Korten Groenen daal bij de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den aóe Juni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KEXl ISGEvinJG De DURtJEMEESTER der gemeente OOUDA Gecien Artikel 55 der Kieswet Biengt ter openbare kennis dat op Woensdag den 3en Juli e k tosschen des voormiddags acht en dea namiddags vijl uren de stemming zal geschieden ter vervulhng van zes plaatsen in den Gemeenteraad wegens periodiclte aftreding m ieder kiesdistrict van twee leden waarvoor candidaten zijn in liet ie kiOSdUtrlOt W M Elshout i W Kreeuwen J H van der Torren A Vingerling A J IJsseistijn Az in hel ae kteacUstrlOt W Bokhoven W M Elslpiit W H F ürevenstuk P D Muijlwijk J J van der Paauw in het 3e kieadistrlct W M Elshout H J Nederhorsl J J van der Paauw A J IJsseistijn Az En herinnert aan ie i h ottd van Art isS van het Wetboek van Stratreclit luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitije vende aan eene krachtens wettelijk voorichrilt uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstral van ten hoogste één jaar OOUDA den s6ejuni 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuitenlaDdscb Overzicht De opstand in Zaid Frankrijk nadert zjjn einde Dat is gedeeltelijk het gevolg van de energie der regeering die eindelijk nadat overreding en zaclitzionigheid bleken niet te baten kracbtig optrad en door arrestaties en troepenzendingen den schrik erin bracht Dat is ook het gevolg van den spoed door de Kamer getoond om het gedeelte der wet tegen de wjjnvervalsching dat gereed was als een geheel te beichonwen en aan den Senaat ter verdere behandeling toe te zenden Dat is wellicht ook een gevolg van de bonding van Clemcncean die Marcelin Albert in zgn departement ontving met hem FHVILLETOX NAAR VEILIGE REEDE m HOjpFDSTDK VHI Een scherpe konde wind joeg de wolken langs den hemel boog de herfstachtig gekleurde boomen in het wond zoodat de bladeren hoog in de lucht ronddwarrelden en hnilde om de mnren van het kleine slot De sluier eener jonge dame waaide zoo In d hoogte dat de kleine handjes in gemsleoron handschoenen dien nnnwelijks weder beschnttend om het lieve gezichtje konden leggen Vol verwachting zagen de groote oogen den weg langs terwijl zij haastig voortijlde nn besteeg zij de hoogte en beiehut roor den storm bleef ziJ staan en drnkte de hand op het kloppend hart Te hnisi sprak zij zacht eindeliik eens weder te hnis en tóch niet te hnis I Het is hier nog evenzoo als vroeger en toch zoo geheel anders Zij zag onwillekenrig omhoog naar hel raam waardoor haar vroeger een lief oud gelui een TriendeltkeD welkomitgroet fltebt toe te kolkken li ttj beer twerf sprak en hem onder vrggoleido liet vertrekken met do opdracht in het zuiden do kalmte te gaan horstellon en de wijnbonwers over Ie balen ban oproerige bonding op to geven Do behandeling van Marcelin Albert on de beloften die Clemcncean hem deed zullen al is de beweging niet in een dag tot staan te brengen een groote uitwerking hebben in hot zuiden Het Joarnal des Débats geelt dozo beschröving van den toestand Vooreerst moet de orde worden hersteld en die taak heeft de Kamer aon do Regecring opgedragen Maar daarna moet een politiek van verzoening worden begonnen want er zijn eenige kwalon te hcrstollon die sedert jaren zjjn ontstaan Zgn do onlusten goMndigd dan mogen Kamer en Senaat vooral met het oog op de nadorendo vacantic Cli mencean geen oogenblik langer ann bet bewind lattin want hy heelt zijn kracht getoond en zjjn zaak is geoordeeld Uit do Repabllkeinsche groep moet dan een regeoring worden gevormd die in staat is do verzoening tot stand te brengen Die rogecring zal do instemming verwerven van het gebeele land dat do voertdnrende agitatie en de stggende wanorde moede is Dit is een meening die meer wordt gonit En het miniaterie Glemenceau zou al lang door de Kamer omgokcgold zijn als moo maar zeK r wist dat een ander kabinet b ter wezen zon Jloolong dat niet vnstslaiit wordt Clemencenu nog met rn t gelaten De staking van do machinisten en stokers op de RiJnbooten loopt volgens oen beticht nit Dnisburg op haar einde Vrijdag waren de vertegenwoordigers van de reoderjjen en de sleepbootoigenaars in een vergadering overeengekomen dat zij het door de stakers verlangde hoogere weekloon zouden toestaan verder een nachtrust van ten minste 6 uur IC vrije Zondagen in een jaar en dat zö van twee op elkaar volgende wettelijk erkende leestdagen oen dog vrijaf zonden geven Allo vordero eischen zjjn afgewezen Zaterdag heeft een gedeelte van de stakers dit aanbod van de reederijen aangenomen Ea gisteren was de toestand zoo dat het grootste gedeelte de voorwaarden van de reederijen had aangenomen en dn rest wol spoedig zon volgen Men meUl uit I onstantinopel dat de Porte een rondschrijven heeft gezonden aan Hilmi pasja en aan de wall s der drie wilajete van Macedonië waarin hfj dezen mededeelt dat tochten door woud en veld naar huis terugkeerde Heden kwam ziJ nit do wijde wereld hot venster was gesloten evenals de moodo trouwe oogen Niemand ontvangt de naar hnis terugkeerende niemand verhoogt zich over haar komst alles is stil en eenzaam alloen wiegelen dezelfde boomen bun reeds halt ontbladerde fakken llnistorend in den wii d en strooien het slanke meisje bladeren voorde voeten als ter verwelkomfng op den weg Dorothea slaat de oogen naar hun op en een paar groote tranen vloeion langzaam langs de bleeko wangen MeV onweerstaanbaar geweld dringt zich herinnering bg herinnering op aan haar veelbewogen gemoed maar terwijl zg kracbtig haar ontroering onderdrukt gaat zij verder en blijft eindelgk aan de achterzijde van het slotje voor het venster staan waar achter do spiegelblanke ruiten een zwartlokkig vronwenhoofd haastig omziet Ijieve hemel I riep men daar binnen niten weldra werd do huisdeur geopend en verscheen de gestalte eener knappe jonge vronwop den drempel Freule Dorothea I Bont n bet dan werkelp f riep zij uit naar Dorothea snellende die met de levendigste vreugde haar de beide udeB toeretkte tervtjl heldere trtneo in het Macedonische comité te Boekarest besloten hoeft in overleg met do llulgaarsehe comitJ s benden nit te rusten en naar MaccdoniS te zenden De gcdelogocrden van het comité te lioeknreat zyn te Sofia gearriveerd om zich te verstaan met hit Jiulgaarsche coraitf Do Porto heeft den betrokken nntoritoiton bevolen haar in te lichten over het doen en laten der coii ité s De Hoemoensche rcgooring heeft inmittdels aon do ïnrkscho rcgoering verzekerd dat zu do formatie van benden in Roeinoniü niet zal gedongen Bg do behandeling van hot wotsontworp nopens do militaire kredieten heeft de Ilaliaansche Kamer met 1U8 tegen ïii stemmen een door de regeoriog aanvaarde motie aangenomen luidende als volgt Do Knnier gaal in de verwachting dat zich bij de bespreking van de besluiten der commissie van onderzoek naur het legerbehe r een passende golegenheid zal voordoen voor een voldoende behandeling van deze kwestie over tot de artikelsgewijzo behandeling van het wetsontwerp Vi iór do Kamer deze motie aannam deed zich nog een incident voor waarbjj een teer pnnt de verhonding tot Oostonrgk llongarye tor sprake kwam Uo afgevaardigde Zerboglio viin de nilorste linkorzüda atoldo eou iuoU voor aivokkwMlQ tot Vflrwerpiag van iiet rogoeringsofltworp hü zeide dat er geonerloi govaar bostond voor Italifi Ken ccntrnmiid riep daarop Kn de toerustingen dan van Uostenryk tegen ons zjjn dio soms geon govaar f Daarop volgde oen onstuimigo discussie over de meerdere of mindere oprechtheid van Itnlilj verbond met Oostenrijk To midden van het leven rees Giolittl opvan zgn zetel on riep met krachtige stem Ue alliantie met Uostenrjjk is oprecht enzekor Zerboglio vroeg daarop Wiartpo dan die wapening van Oostenrijk f Waarop Sonnino hem toevoegde Maar allianties zijn niet eenwig van duurl De toestand in Rusland na do ontbinding van de tweede Doemn wordt in do berichten die aan de waakzaamheid van de censuur ontkomen als zeer ernstig voorgesteld KIko openluke bespreking wordt onmogelijk gemaakt De toestand herinnert het meest aan dien in de dagen van Plebwo s schrikbewind De bladen die zich op eenige wijze durven uitspreken worden door de censuur haar oogen blonken Ia ik ben het Liscl Daar is moeder Sella immers ook vervolgde zjj en groettehartelijk de onde vronw die op oen stokgeleund in de open deor verscheen Welkom freule welkom in uw onderlijk hnlsI II bent in lang niet hier geweest zoide de onde vrouw met bnvende stem waaruit diepe ontroering sprak Ood zegenen Dat is do eerste bigde dag sedert mevrouw do barones zoo plotiteling stierf I Oodzegene n dat u nog i ons komt ik had hetreeds opgegeven mgn dierbaar kind wederte zien want ik moet immers lederen dager aan denken Moeder viel de jongo vrouw die haarschoondochter was haar in de rede vertelbinnen maar verder de freule is verstijfdvan kou en heelt warmte noodig gabinnen freule uw kamers boven zijn nietgelucht en verwarmd noem het zoolang totdit geschied is in onze kaaer voor lief lieve freule Aller zal dadelijk in orde gemaakt worden Mjjn man zal zoodra biJkomt voor nw bagage zorgen Ik heb geen bagage l ise antwoordde Dorothea terwijl zü de vrouw in de kleinekamer voorging en bij de warme kachelplaats nam ik kom alleen omdat omdat het mij onaogelp was op een our abtsndt mSs oad tebnii vosrbü te retiea verboden of do vordero verschijning wordt onmogelijk gemaakt door de veroordeeling tot geldbooten die zoo hoog z jn dat de courant zo niet betalen kan Slechts de organen van den Bond der echt Russische mannen verschijnen onbelemtnerend en zetten aan tot kras opttoden tegen allen die vryzinnigo denkbeelden boljjden of durven verkondigen En op clko bladzijde kan men lezen dat in Rusland de abaolnie regecrlngsvor i hersteld is wat wol niet in overeenstemming Is met de wotten maar geheel in ovorconstemining met don feitoiyken toestand Do vrUzinnigon weten niet wat zy moeten doen Op eon conferenllo van het centraalcomiti der K D partg te Toryoki in Kinland gehouden on waarop ongeveer honderd gedelegeerden der provinciale comités verschenen waren word zelfs het denkbeeld geopperd dat do vrgzinnige partyen zich by de nieuwe verkiezingen voor de derde Doema vnn stemming zouden onthouden Doch dit werd door do meerderheid verworpen Het voorstel op zich zelf is echter reeds oen bewys van moedeloosheid Verspreide Berichten PRAMKItIJX Kr zyn InNarbonnoinhetgehoet gokwetst 12 soldaten vnn wie il ofdcleren en negen onderofficieren 21 burgers van wlo vier ernstig Door bezetting van spoorwegen patrouilledienst enz geeft de regoering blijk nog op haar hoede te zyn voor een eventneel nieuwe uitbarsting Op last van den minister van marine worden te Tonlon drie kruisers gereed gehouden om zoo te kiezen Mon begrgpl niot goed waarvoor die maatregel gonomen wordt maar niet onmogelyk wordt bet geacht dat hy mot Marokko in verband staat DulTSI III 41II1 Uit een raododeeling van do Oostenröksche rogeering in antwoord op oen vorzook van den Indnstrieraad om geen toestemming te geven voor invoering van scbeepvaarttollen kan afgeleid worden dat de regeering van het Donanland zich tegen invoering van die tollen In Dultschland zal verzetten op grond van de internationale afspraken Ons land kan dat op donzelfden grond doen EttllKt ANII De regoering is toch biykbaar wat terug zonder a to bozoi kcn Morgen moot ik reeds weder weg d prinses biyit tot morgenavond te Harzburg daar moet ik my weder by haar voegen Hot is reeds buitengewoon goed van haar dat zy my toestond aan dezen gril te voldoen Zie nn niet meer treurig LIse maak rnyn kamertje dat ik als meisje bewoonde gnrccd en bezorg my een kop thee later knnnon wy den gcheelon avond praten jelui moet ray V01 tollen wat bier gebeurd is sedert ik u verliet Ik tel echter ééne voorwaarde vervolgde zg en hief waarschuwend do hand op dat niemand dAar zg wcos naar Dornfels verneemt dat ik hier was anders kom ik nooit terug De vrouwen b loofden alles lyise nam een groeten bos slentols vnn een spiiker co begaf zich yiings naar de bovenverdieping Dorothea is nn met de onde vrouw alleen Peinzend staart zg door hot raam nuar hot park en de oude welbekende lindelaan Hoe dikwgls hebben haar blikken daarop gerost Het komt haar voor nis een droom dat zy zich weder bier bevindt het besinit was zoo plotseling gekomen Wardl vervolgd