Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1907

gekrabbeld tegenover de ttanSt i n den lande op haar garantie rooreenlëening van 5 millioen voor Traniiraal Uitteren erd in bet Lagerlinia meegedeeld dat voorloopig alecbts 1 millioeo door Tranavaal zal worden geleend Het eerste acbip dat Cbineezen nit 2aidAtrika tal terugbrengen i in Darban aangekomen In bet Cyddkamp ijjo proeven g momen met het eobieten op balloni nit kanonnen Ue tweede granaat trol den ballon middenin op ö kilometer abland en een boogte van 30U meter Bjj een tninparty op Windüor bebben zakkenrollen onder de gasten des Lonioga gedocbt bon elag geslagen Ken portefeuilie een borloge armbanden en nog meer zgn gestolen POKlUUii Volgens olficieele gegevens ijjn bjj de op tootjes te Lbisaboo 2 personen gedood en 40 gewond meest polilic agenten Koning darlos bedt de door minister ITranoo beraamde maatregelen in verband met die opstootjes niet goed willen keiren De politie heelt een inval gedaan in het Lyceum te Lissabon waar de stadenten de iHareeillatse zongen Ken prolessor en eenige leerlingen zgn gekwetst UUSUNII In Messa is een strenge doorzoekiog van Mn Joodsch hospitaal geweest vele artsen werden gearresteerd In Morosowka is door kozakken een moiterii onder genietroepen onderdrukt waarbü eenige soldaten zyn gekwetst Goed nieuws voor Gouda Eau der zekerste teekenen van nierziekte is een waterachtige zwolling der leden en voeten ol onder de oogen sche e boofdpun rheomatiek lendeojlcbt matheid duizeligheid slapeloosheid slecht bloed paiston in het gezicht hartkwaal Al deze verëchünsolen komen van de orioaire onzniverheden in bet bloed die door zloke nieren niet voldoende algevoerd worden Wanneer go gezond wilt zjjn moet ge l w nieren gozond honden Voor dit doel bestaan t oster s KugpUn Nieren Pillen De Heer F Hloof Kuiperstraat H to Qonda zegt ons Zoolang als ik iny herinneren kan heb ik immer gesukkeld aan zware stekende en gedorige pijn in den rug en vooral ook In de lendenen De urine kwam veelal pjjn lyk en zy was dikwyis vnil troebel en mot veel bezinksel Myn maag was ook lang niet in orde en ik had diltwuls last van u iri iingen Ken oververmoeid govool muakio mu diltwyis onmogeiyk te werken en hoewel ik veel doctoren over myn ziekte geraadpleegd had kondon zy my er niet van alhelpen Olscboon ik niet veel vertrouwen in Foster s Hngpyn Nieren Pillen bad liet ik toch een doosje komen Tot myn onuitsprekelijke vreugde bewerkte ik al spoedig dat doze pillen m j goeddeden Üe pyn in den rug verdween en de last met de urine werd minder het water werd weer helder en kwam zonder pyn en ik wrnsch nog eenigen tyd met het gebruik door te gaan om gobuol loker te lyn van oen algeboeie genezing Ik ondergoteekonde vorklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wyze die V goeddunkt Pas op dat gy duideiyk Foster s Itugpijn Nieren Pillen vraagt dan kan er geen vergissing plaats hebben De baodteekening van James Foster komt voor op elke doos zy zün te Qonda vernrygbaar by de Hoeren WoUÏ i Co Westhaven 19K Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel A F 1 75 voor één ol F 10 voor zes doezen Slanken uit Schoonbprea cv Wy moeten over gemerntebedryven thans eenige cyiers van roceuten datum geven daaruit zullen wy dan trachten aan te toonen teaarom once b dmv n voor de jmneentênaren de teraU tietUalUn jartn me r luten dan lusten aiUen neven en waarom PromndaU Stakn nnii Zuid llolland voor Schoonhoven aanmertin maim ov hei etorten van 2000 uw de mnil Ut bedrijven in de hu ier j imetnle Vooreerst de gemeente Dordt Daar wordt tn de zitliiïg van IH lnni j 1 besloten om het saldo van de gaslabriok groot 1 7y 4y7 70 te storten in de gemeentekas na altrek van I 13000 dio bestemd worden vooreilribuitengewone aüooping De Rekening van de Heogdrukwaterleiding sluit met een batig slflt van I 12 187 47 en dit wordt eveneons in de kas der gemeente gestort Is bet niet om van te watertanden Schoonhovenaren f Dat helpt nog eens in de huishouding der gemeente 1 Te Leidan bleek in de zitting van 14 Juni j l dat de gatiabriek een winst had opgtlevird TM i mji 81 Hlwvta ward I b t Bd roor renU en afloaaing 181 64 5 79 I En wat bigkt nil de exploitatie r Dat 1 I M steenkolengfl gekost heeft 3155 cent I Laten wy zien boe de kostende prtjs van I het gas van onze nieutu gatiabriek zal zgn I Er wordt gerekend dat 400 1 00 M gas zal I geleverd worden uit 16000 H L steenkool I kostende 1 13110 De prys per M isatzoo I 3 27 cent Komt deze berekening alt wal I wy hopen ter wille on fer beurzen dan blgkt I dat de fabriek haast net zoo goedkoop werkt I als die te Leiden met een pruduclie van H I millioen M alleen aan particnliaren In den I directeur en zyn personeel zit het bem dns I niet Pvr wordt dan ook een winst geraamd I van I Hüou ruim Maar wat is bet geval I Hiervan moet voor rente af I i3f 0 50 voor ofliMsing MMK = U20 fiO an er drukt op I ijatUdrijf een tchuldettUut van 139100 I Wg zien dus dat bgoa de totale winht 7H I procent voor chnlddelging dien en moet Vandaar dan ook dal toen de gasprys met I 1 cent werd verlaagd de boel in t honderd I ep Doordat onse bedrijven zoo f eperdwir xijn jebouwd schuld staat daar aan onze raad n liet huidiije tjetlachl viut tan een Keogeu t aejjnje en duur water Terwoi Dordt ruim f JO OOO uit ïgn bedrgven in du gemeentekas stort en Leiden bgnn I J4 iK i zuivere winst uitkiest zien wg door Gedeputeerde Stalen daarop geen aanmerking maken Kn wei sputtert dat ollege tegen Schoonhoven dat twee mille in de gemeentekas wil storten Zou dat zgn uit ptaagzucht of omdat Scboonboven in het zwarte blaadje otaat t De Stalen zfjn van oordeel dat nog meer aan scbutddelging moest worden gedaan zg Iwgfelon bovendien by zuo n Bcbuldonlast aan het winslcgfer temeer daar het bcdrgf wederom door eene nieuwe ieening f l 00 thans I 72 KK is bezwaard Kn er wordt ai H p t van den den schuldenlast gedelgd roept de voorzitter in do vergadering va n24 Dec 190 i wanhopig nit I Ziedaar du reden waarom steeds aanmerking wordt gomaakt op bet storten van f 200 1 galden in do gemeentekas üe bedrijven zijn te ivntar lielaêt Kn nu moeten de kiezers in deze dagen maar eens ernstig overwegen of de aftredende raadsleden hieraan debet zyn In de jaren 1UU2 03 en 04 zyn duizenden guldens gemaokt zegt Jan Valk in dezelfde zitting Kn wie zgn bel in die jaren juist geweest die den bouw van een nienwe fabriek tegenhielden Daardoor is al die jaren enorm veel schade geleden door de dure oiploitatie tengevolge van den slechten toestand van de gasfabriek En over de vroegere fouten van l m onr lnnig ii boaw bah ik slaehte do woorden van den heer Hchrouder in de moergeuoemde zitting aan te halen AI wat ik daar gehoord heb van den heer Urcup omtrent wat in vroegere jaren gebeurd is met du commissie ad hoc en dal muet ik toeschryven aan den hoogen loeftgd van den heer Ureup is bezgden de waarheid meer zal ik er niet van zeggen maar de notulen kunnen dat aanwyzen Kn verder Ik zal niet op alles ingaan maar alleen den beer ireup in herinnering brengen de houding die bg tydens den bouw der gasfabriek heeft aangenomen Toen was de beer Oreup de man die altgd en in elk opzicht aangedrongen heeft op bezninigipg m toch alles soo klein mogelijk te begiancn vo iral niel u groot Daarom heb ik zooeven gezegd toen de heer Hrenp sprak over de winst die was voorgespiegeld Jut i im eehttld De beer Oreup is altyd de man geweest die als er wat in t belang van do bedryven gedaan moest worden maar tegenhield zooala hg in den regel doel Dat was het geval toen er voorgesteld werd om een gasfabriek te bonwen evenals het nu ook weer niet met medewerking is van den hoer Oreup Het was weer te groot De kiezers moeten aan Schreuder maar eens vragen of hy den heer Oreup gaarne in den raad wenscht te handhaven Kn dan herinneren zg hem maar eens aan bovenstaande woorden van 24 December 1906 Het doet my dan toch genoegen dat Schreuder eindeigk na zooveel jaren stekeblind te zgn geweest althans zich zoo gehouden te hebben dat de heer Schreuder eindeigk tot de ontdekking en de erkenning komt dat Schoonhoven belacheiyk gemaakt wordt door den Raad aelven We kannen hier uitroepen Ondervinding is de beste ieernieesleres of door achade en schande wordt moii wya De Kamer van Koophandel vraagt om f 100 aan den raad voor de te voeren aciie in zake de Tramgeschiedenia B en W adviseerden afwyzend en willen daarmede de Kamer in de omliggende gemeenten met leege handen en een roeden ko i hoensluren om ook daar op voorbeeld van onze vroede vaderen nul op rekwest Ie gevon Dat vond Schreuder als vooriitter der Kamer Mn Koophandel te kras en trok eens flink van leer tegen de ellendige schrielbeid van den raad Nooit een dubbeltje waar het nuttig is besteed veel te aobriel waar wat Sink tot stand kan komen eA ten slotte als het heelemaal verbruid is en niet hooger of lager kan aia men zich heelemaal heeft Tutgewarkt dan hat ld met handanvol ia den pit gooien om baia te dempen eot dam onze vrvede mannen Zoo doen zg ook weer met het Zwembad De natnnr werkt mede dat er geen behoefte aan baden bestaat Anders was er weer geen gelegenheid en deze zie ik den ganseben zomer niet komen ook Liever 6 keer I 150 geven dan 3 X f IjO in eens Wadt door hun scbrielbetd houden de vroede mannen weer een flink zwembad tegen En waar zg steeds klafi en dat zy niet weten hoe f 25 voor een of ander byeen te scharrelen daar zon men denken dat B en W of de raad dan toch zeker bg het vaatstellen van den Omslag eerlijk en itreng den laatsten cent der belastbare inkomens zullen trachten binnen te halen Haar als men zoo eens bier en daar boort hoe willekeurig hoe slordig dal geschiedt dan vraagt men zich alweer af zgn in handen van zulke menschen de belangen der gemeente wel goed toevertrouwd Trouwens lan Valk zegt bel open en brutaal in den raad dat niemand der leden naar den hoofdelgken omslag omkgkt en voeg ik er by ook B on W verrichten dat gewichligi werk niet serieus Maar toch zullen van kerkelgke zgde de candidulen zgn reeds bekend gemaakt in dit blad weer met den noodigen ophef bun candidalen aanbevolen worden als hel puik e wy roepen den kiezers echter toe Kgkt uit eigen oogen en laat de geschienis der laatste jaren even spreken g hebt bet in uw hand kiezers om den gang van zaken op hel Stadbnis in een andere richting Ie sturen En dat dit hoogst noodzakeiyk is voor de rust en de vree en de eer van Schoonhoven zal wel niemand ontkennen JAN BAZUIN BINN ENLAND TATEN GENKUAAL T M K K Ê K H M M B H Ziltiog van Maandagavond 24 Juni Nadat in den aanvang der vergadering besloten was de beraadslaging over het welsontwerp betreffende den spoorweg Gouda Schoonhoven Dinsdag na de panze voort te zetten vyerd behandeld hel Jnteigeoingsontwerp voor de tweede Staatsmgn en voor een mynspoorweg tot verbinding van deze myn met den spoorweg Sillard Herzogenratb De beer Nolens heslrydt het ontwerp Hpr erkent ten volle dat do Onteigeningswet mag worden toegepast ten behoeve der mgnentginning doch do vraag is of niet de billijkheid en rechtvaardigheid meebrengt bier de bepalingen der Mynwel van 1810 met schadevergoeding voor het dubbele der waarde toe te passen Spr acht de zaak van groot belang omdat herhaaldelgk de Kamer voor dezelfde kwestie zal gesteld worden In zaken van ontneming van eigendom moet men z i zeer teer van juridisch geweten zgn De heer Cillers kan zich niet vereenigen met deze bedenkingen tegen bet bier toepassen der Onteigeningswet De minister van Waterstaat komt uitvoerig op tegen de stelling van den heer Nolens dat hier de artl 43 en 44 der Mgnwet van toepassing zyn en niet de Onteigeningswet De minister meent dat de Staal zyn belang slecht zou begrgpen indien hy geen gebruik maakte van onteigening ten behoeve van zyn mgnondernemingon ook al houden de artt 43 en 44 der Mynwet 1810 hun rechtskracht Na re en dupliek wordt het ontwerp in stemming gebracht Het blgkt echter dat er slechts 38 leden aanwezig zgn vandaar dat de vergadering wordt verdaagd tot den volgenden morgen Zitting van Dinadag 25 Juni 1907 Met 33 tegen 29 stemmen wordt nadat besloten was morgen te 11 nor in de afdeelingen te onderzoeken eenige naturalisatien en wyziging van de Landweerwet verworpen het wetsontwerp betreffende den spoorweg Gouda Schoonhoven Aangenomen wordt met 48 tegen 14 stemmen het ontwerp tot onteigening voor een tweede Staatsmgn Emma en töl aanleg van een mgnspoorweg ter verbinding dezer myn met den spoorweg Sittard Herzogenratb Vervolgens wordt behandeld het ontwerp tot Byksopsporing van delfstoffen De heer de Ram gat in overweging niet voort te gaan met beringen als de in uitvoering zgnde boringen geen steenkolenlaag opleveren op 1000 meters Waar in ZuidLimbnrg uitgestrekte kolenbondende terreinen liggen op geringe diepte terwgl we de krachten missen om die te exploiteeren ia er geen aanleiding elders dieper dan 350 metera te gaan zoeken De beer van Kol acht echter Staataezploratie op krachtige en rationale wyze gewenaeht om te weten wat ia den bodem Ton Nederlud lit j I De rainiater van Waterstaat atait aick I hierbg aan waarna het ontwerp wordt goedgekeurd zoomede een ontwerp tot goedkenI ring van onderhandschen vurkoop van grond aan L Daa hotelhouder te Prinaenbageverhooging van bet Ie en lie hoofdstuk der begroeting van uitgaven van Ned IndiS voor I 1907 conclusie van bet verslag dar cooI missie omtrent de inlichtingen op bet adrea I van A Massink gepensioneerd O I mhtenaar te Soekaboemi wgzigicg dor wet van I 1878 betreffende de apothekers examena I nadere voorziening met betrekking tot dé tiendrechten behoorende tot het Kroondomein In behandeling komt nu het wetsontwerp met betrekking tol het korps mariniers De heer Verhey kan zich met het ontwerp I niet vereenigen in zoover aan een ook door bem goedgekeurde lotsverbetering van het personeel wordt vastgekoppeld de geleideigke opheffing van hel korps Spr dringt er bg I den minister op aan dat hy de lotsverbetering I van het personeel zal afscheiden van de slni I ting vac de werving I De heer Dnymaer van Twist noemt de I houding van dezen minister die thans voor I ophefSng van het korps is doch vóór 6 I maanden die opheffing een fout acbt eeoig I in onze parlementaire geschiedenis Zgn be I zwaren tegen dit ontwerp waren nog grooter I dan die tegen het eerste Er zal geen vol I doende personeel voor de marine zyn de I marine zal worden gedesorganiseerd Daar I aan doet spr niet mee De heer de Waal Malefljl sluit zich bg I dit beloog aan De minister heeft zyn verI tronwen niet De heer Hngenbollz stelt de volgende later I te behandelen motie voor De Kamer I van oordeel dat aanneming op zeer jeugdigen loeftyd van vrgwilligers by de marine anders dan met voorloopige verbintenis gedur nde den opleidingstyd behoort te worden gestaakt gaat over lot de orde van den dag De heer van Wassenaor acht opheffing van bet korps mariniers ongewenscht de beer Jansen s Gravenhage kritiseert s ministers wisselende houding maar is voor t ontwerp de heer Thomson sympatiseert met bet voorstel De minister van Marine betoogt dat hg niet van beginsel is veranderd reorganisatie van bet korps mariniers bleef zgn doel Maar door het votum over zyn oorspronkelgk ontwerp was hg gedwongen een anderen uitweg hiervoor te zoeken Spr vreest niet voor incompleet bg de marihe en acht het korps overbedig Na repliek van den heer Verhey stelt de beer de Waal Haledjt met anderen een motie voor om de lotsverbetering van het korps los te maken van de reorganisatie Morgen 11 nar voortzetting STATENVERKIEZINGEN NOORD HOLLAND AMSTERDAM II Aantal kiezers 3896 uitgebrachte stemmen 2493 hiervan bekwamen D Goedkoop L 1403 mr P A Diepenhorst A R 1158 mr H Smeenge L 1209 mr H J van Ogtrop R K 1052 Zoodat gekozen zyn Goedkoop L en Smeenge L AMSTERDAM III Aantal kiezers 12 443 uitgebrachte stemmen 7655 biervan bekwamen prof D Josephus Jilta L aflr 3595 H Wertheim V D 3610 F M Wibaut S D 3930 S I Pothuis S D 3896 Zoodat gekozen zyn Wibaut en Pothuis beiden S D AMSTERDAM V Aantal kiezers 11907 uitgebrachte stemmen 5807 hiervan be cwamen G P VVynmalen L allr 3479 Jos Ingenohl V D aftr 3293 T H v w Ëeghen A B 2347 mr dr C F Schoch C H Zoodat gekozen zgn Wynmalen L en Ingenohl V D AMSTERDAM VIII Aantal kiezers 4589 uitgebrachte stemmen 1273 hiervan bekwamen mr D P D Fabiua A R allr 800 P H Kuppert C H 457 Zoodat gekozen is Fabina A E AMSTERDAM IX Aantal kiezers 16293 uitgebrachte stemmen 9625 hiervan verkregen Th M Ketelaar V D aflr 5441 W H Vliegen S D 5179 T H van Eoghen A R 4031 A J Joling R K 3621 Zoodat gekozen zgn Ketelaar V D en Vliegen S D HAARLEM Aantal kiezers 9283 nitgehrachte ate nmen 5629 Bave R K 2670 t Hooft L 2775 v d Mersch L 2833 Do Vries A R 2614 Zoodat gekozen zgn t Hooft L en v d Mersch L HAARLEMMERMEER Aantal kiezers 4498 uitgebrachte stemmen 8634 hiervan bekwamen J H M Evelein L 1415 J M van Meetelen A R 2219 Zoodat gekozen is J M van Meetelen A R HELDER AanUl kiezers 5684 nitgebrachte stemmen 3466 Staalman C D 1520 Zur Mttblen L 1946 Zoadat gekozen ii Zar HïUen U ZAANDAM Aantal kietera 9608 ai ebrachte geldige stemmen 4376 hiervan bekwamen K Cz de Boer L aftr 2960 P B J Ferf L aflr 2852 K de Vries Cz A R 1414 K Baas Gz A R 1366 Zoadat gekozen zgn De Boer en Ferf beiden L OVERIJSSEL ZWOLLE Aantal kiezers 4033 nitgebrachte stemmen 3416 biervan bekwamen O M Cremme R K 1432 F de Herder V D allr 1810 H Loohnis L 1754 J J van Scbnylenbnrg A R 1501 Zoodal gekozen zyn de hoeren De Herder V D aflr en Loehnis L ENSCHEDE Aantal kiezers 12 942 nitgebrachte stemmen 11 817 G Bennink 8 D aftr 3744 G Elhoral A R aftr 5743 H J E van Heek L 310 9 E Jacobs L aftr f 3160 R A de Monchy L 2744 J F ïghol S D 3437 Zoodat gekozen zgn Bennink S D Etborst A R en Tghof S D MARKELO Aantal kiezers 3040 G H Heiligeraig L aftr 1494 A H ter Horst L aftr 1211 J Kok S i 926 G Rohain A R 716 Zoadat gekozen zy Heiligeraig L en Ter Horst L DTRECHT UTRECHT I Aantal kiezers 8024 n itgebracht 0 325 geldige stemmen hiervan bekwamen mr M W L 8 Bilderdyk A R 2632 J F Blom van Geel C H 2607 mr G H van Bolhuis L aftr 3266 F H Cohign L aftr 2739 J H Th O Kettlitz L 2798 mr M Mendela S D 1373 mr D Ragay L aftr 2892 jhr mr C A J van Sassa van Ysseit R K 2361 Zoodat gekozen zyn mr G H van Bolhuis L aftr F H Coblgn L oftr J H Th O Kettlitz L en mr D Ragay L aftr UTRECHT n Aantal kiezers 6198 nitgebrachte stemmen 4896 hiervan bekwamen H van Andel A R nftr 218 5 H F Kol Tan Onwerkerk L 1377 mr M Mendels S D 1727 mr W L P A Molengraaf V D aftr 1356 mr W H J Royaards L 1293 jhr mr C A J van Sasse van Yssclt B K 2056 Zeodat gekozen zyn H van Andel A R aft jhr mr C A J van Sasse van Ysseit R K en mr M Mendels S D zeb land MIDDELBURG Aantal kiezers 4916 jbr C J J A van Teylingen L aflr 2414 mr F J Sprenger L 2290 L J van VoorthnyMn A R 336 mr P Dialenan A R aftr lid van üed Sloten 2234 H Loawerse A R 2 221 J Polderdyk L 2154 Zoodat gekozen zgn v Teylingen L Sprenger L en v Voorthuyaen A R FRIESLAND FRANEKER Aantal kiezers 10 946 nitgebrachte stemmen 9896 Hiervan bekwamen S Brandsma V D aftr 5073 A Draisma de Vries L aftr 5058 8 Hannema L aftr 5082 J H van Harinxma L 5040 J Kramer C H 4676 A van der Meer R K 4686 H Oberman A R 4736 P Peereboom L aftr 5010 F Terpstra CH 4692 W Tnip A R 4657 Zoodat gekozen zgn Brandsma Draisma do Vries Hannema van Harinxma Peereboom allen vrgzinnig SCHOTERLAND Aantal kiezers 10 894 geldige stemmen 7167 Gekozen de Haan 3240 K de Jong 3136 L de Jong 3238 en ï d Vegle 3054 stemmen allen S D Verder bekwamen Nyenbuis A R 2345 Bruins Slot A B 2324 Meek L aftr 2339 Gerritsma L 2341 GRONINGEN BEDÜM Uitgebracht 5947 geldige stemman Beishnizen 8 D 2790 DgkhBis L aftr 3145 Elema L aftr 3135 Timmer L 3151 van der Hoop A R 2778 Kadyk A R 2663 Rietoma A R 2563 Zyiatra A B 2568 Zoodat gekozen zyn Betahnizen Dykhnia Elema Timmer allen L Gemengde Berichten Men meldt nit Delft De stakende glasblazers hebben na verwerpingf van de bemiddelingsvoorstellen een tegenvoorstel aan de directie gedaan en wel om voor den tgd van een jaar bet werk onder de oude voorwaarden te hervatten zullende voor expiratie van dezen termgn partyen opnieuw met elkaar in overleg treden Van de zgde der directie is daarop nog niet geantwoord Oiaterenmorgen spoelde aan de Noorder et te Hoek van Holland het igk aan van een man Het waa enkel gekleed in jas en broek gordel met breede slniting om de middel Aan één voet bevond zich nog een schoen Hoewel beide handen ec af waren en bet gezicht onkenbaar was waa het T ri i dt Tts het UohUDlntameiyk goeden toestand Het Igk werd naar s Oravenzande overgebracht Uit Amsterdam meldt men Door de voerlieden en sleepersknechts alhier is reo s eenige malen per circulaire bg do patroons aangedrongen op verbeteri ig van loon f 9 behoort naar wy vernemen al tot de hoogste looien en verkorting van arheidstgd Do palrobns gaven er zelfs geen antwoord op Gisteravond is eene openbare vergadering gehouden waarin medegedeeld werd dat men zich oog eenmaal tot de patroons zal wenden om daarna te beslissen wat men verder doen zal Het bleek nog dat een der patroons zgn knecbt 4 voor do keuze gesteld bad bedenmorgen te verklaren dal zg met hnn loon tevreden waren of anders Zaterdagavond gedaan te krggen Stadsnieuws GOUDA 26 Juni 19ü7 VERGADERINGVA DESGEMEENTERAAD op Vrgdag 28 Juni 1907 doa namiddags half twee uur Aan do orde Do samenstelling der stemhurcaux voor voor de verkiezing van leden vnn den Raad Do rekeningen over 1906 van a do Schutterg b de gesubsidieerde instellingen vun weldadigheid Hot voorstel tot uilbroidiug van hetaantal polilieagenten Het voorstel tot overneming van grond in do lioelekade Hot ïoorsloi tot verhuur van grond bg den Langen Tioudoweg Het voorstel tot verkoop van grond aan de Vest Hot voorstol tot verhuur van een stuk grond in het RegenleBseplanlaoon Het afwgzcnd preadvies op hel verzoek van Th C vnn Hel voorstel tot bet doen bestralen van het bebouwde deel der Krugerlaan Het voorstel tol verkoop van bet brondspnithuieje aan de Turfmarkt Het voorslei tol afstand van grond a n de Vest aan de provincie Zuid Holland ten behoeve van eene voori enomen verbreeding van de Turlsingelgracht Hy Kon Hesl van 24 dezer is onder toekenning van pensioen een eervol ontslag uit den militairen dienst verioend aan den ikapitein 0 non activitoit Ij VV C t van der Garden van het wapen der infanterie en liot pensioen bepaald op f 1537 s jaars Heden slaagden voor bet eindexamen ann hol Gymnasium alhier voor getuigschrift A J W Bremmor J A van dor Lee J Riozink voor gotnigschrift B P irenp en M J Spaanderman In do zaal Kunstmin werd gisterenavond een openbare vergadering gehouilcn die uitgeschreven was door een 7 tal ziekenvereenigingen hier ter stede naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp op ziekteverzekering Als sprekers waren uitgenoodigd de bh Jhr Mr W Th C van Doorn lid der 2de Kamer voor dit district en J van den Tempel 2de Secretaris van het Ned Vakverbond De heei van Doorn zon behandelen het ingediende wetsontwerp terwgl de tweede spreker critiek op dit wetsontwerp zou geven Onder de aanwezigen waren vele leden van verschillende ziekenfondsen en oen zevental geneesbeeren zoo nit Gouda als nil omliggende plaatsen Do hoor van Doorn besprak op breedvoerige wyze het ingediende ontwerp en maakte het voor ieder duideiyk wat de regeering mot dit ontwerp wil nl dat alle vaste arbeiders verzekerd kunnen zyn van goede geneeskundige behandeling en nilkeering bg bevalling hunner vrouwen Nevens de particuliere fondsen die ook wanneer zg aan de eischen in het ontwerp voldoen kunnen blgven bestaan zullen worden opgericht diatrictsfondjen of kassen Wanneer h v oen arbeider nalatig biyft drie weken de contributie te voldoen bg een parliculier fonds wordt hg ingeschreven bg eon districtstonda en wordt door zgn patroon zyn verschuldigde contributie van zgn weekloon afgehouden Niet alleen de arbeider is verzekerd maar zyn geheele gezin en daarvoor betaalt hy volgens dit ontwerp van den aanslag terwgl de patroon het resteerende moet bgpassen De premie wordt berekend naar gevarenklassen evenals dit geschiedt met de onge vallenverzekering y De heer van den Tempel daarop het woord verkrggende begon dit ontwerp te critiaeeren I n drukte zyn leedweien olt dat den verzekering zen gelden alleen voor vaste arbeiders on de losse niet verzekerd konden worden volgens hem moesten alle arbeiders verzekerd zgn De losse arbeiders en dat was wei een bezwair zon n en zoo gauw niet verzekeren daar men niet zeker was van de betaling hunner premie en met dit stelsel kannen wy voor de losso arbeiders niel veel doen Spreker zou bet toejuichen wanneer alleen een dislrirlskas werd opgericht daar dan van overTlengeling van de eene kas door een andere geen sprake kon wezen Spreker achtte liet ook onbiliyk dat een ongetrouwde arbeider evenveel moest betalen als een getrouwde arbeider en geloofde ook dat van den werkgever een grooter bgdrage kan worden gevorderd en dat de staat meer zal moeten bydragen want komt er te kort dan zullen de arbeidersbot moeten bgpassen Nog meer critiek werd door spreker geleverd wy mootcn ons echter tot ons leedwezen tol dit weinige bepalen Beide prekers werden na afloop bunnor rede luide toegejuicht De Voorzitter van dezen avond de heer Mulder deelde mede en verzocht ons daarop de aandacht te willen vestigen dat een beBtnurslid van het ziekenfonds Providonlia hem hail medegedeeld dat zg het niet noodig achtten aan de e beweging mede te doen daar een ziekenfonds wol zon blgven bestaan on evenzoo een fonds tot nilkeering Spreker deelde mede dat zulks na de mededeeling van den heer van Doorn niet zou kunnen en mogen blgven bestaan daar en ziekenfonds en nilkeering door een en hetzelfde fonds moet geschieden Een viertal heeren vroegen daarop inlich tingen aan den heer van Doorn die allen door genoemde beer beantwoord werden waarop do Voorzitter de vergadering sloot onder dankzegging aan de beido sprekers en de aanwezigen voor de opkomst Aangenomen het beroep by de Ned Harv Kerk te Cotlion door den beer L J van Ioeuwen cand te Woerden Bedankt voor l et boroop bg de Nod Horv Kerk te Oudewater door ds J I Paauwe te lursoke uy enkele candidaatatolling zyn gisteren tot leden van deh gemeenteraad te Nieuwerkerk a d I lsel herkozen do heeren W Snoek on M Venle SiiiooitiiovEK Op Dinsdag 25 Juni zyn uandMnal voor den KaaA fintiltit vtltTaeslure Door do vrg innigon de heeren W C V d Kop H G Geelhoed F H Hohowerth on M E Schonk Door de korkoiykon J W Valk nitr P Greup oftr Herm A Schreuder allr B J J van Baaren on II Hooykaas De stemming moet plaats hebben op Donderdag 4 Iili a s Te Oadewater is nil do Linschotorvaart bet igk opgehaald van I Lnurmans 69 jaren wonende te s Hago Sedert een paar dagen was do man in ziekeigkon toestand van Gonda gekomen en hield zyn vorbigf in een volkalogement dat hy des nachts heimeiyk heeft verlaten Rechtgaken De rochtbanii te Rotterdam veroordeelde gister L V K 36 jaar molenaar te Waddingsveen wegens bet aan de 4ouwe tusscben de Gonwesluis aan den Rgn en do Mallegatsluis aan ilen iJssel zonder vergnnning van Gedeputeerde Staten een bord plaatsen waarop byzondere aanlegplaala voor stoombooten tot f 5 boete subs 2 dagen hechtenis bet vrgsprokend vonnis van den kantonrechter te Gouda werd alzoo vernietigd J N 30 jaar schipper te Ouderkerk aan den IJssel had voor P Cento Weggeman in de maand April een party rietmatten gegebracht en afgeleverd aan den warmoezier C van Beveren to liOosduinen en van dozen ten behoeve van Weggeman ontvangen een bedrag van f 130 In stede nu dit geld at te dragen had hg het ten eigen bate aangewend Beklaagde toonde berouw over het gebearde Niet ongunstig waren do inlichtingen omtrent hom ingewonnen GeJSiacht werd 3 maanden gevangenisstraf Ten haize vnn 1 Siappendel te Reenwyk kwam In de maand Mei nog al eens bezoek brengen aan een zieke de 24 jarigo A K huisvronw K 3 zonder Beroep aldaar Uit een kast staande in de ziekekamer bekende zg op den 7en Mei een paar kwartjes te hebben weggenomen Door den veldwachter waren ze later by haar in beslag genomen Eisch 14 dagen gevangenisstraf BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JUNL StaaltleentiuitH PoHTDoti Oblig 3e Serie fr 0 50 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 69 Rua tKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azi Japan Obligation 1899 4 74 74 Cor üiiBu Joconsolldeerde Bni tenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 24 fljipolliêtl Banken Aandb idem idem 4 99 I andb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelgko Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb lo Algcm Groninger Hp1ieep Hyjl 4 lOÜ b Pundb Nederl Hyp A Pand briotbank 4 99 i Pandb Ned Schaepa Hypb 4 101 Bowyzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Batnafscbo Hypb 4 10 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriolbank 4 99 Pandb Hollandacho Hypb 4 99 Seheeiivaart Uaattchafipijen Pand Holland Gulf Slv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Stworwegteeningen huM Oblig Zuid Italiaanache Spw lMy A 367 Premieteeninifen bKLOie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Piverêen My tot Ezpl Laan van Meerdervoort 1902 89 Allo nog resteerende ZOHEHMA TELS en CO STUMES worden lot veel vermindéffle pryzon OprfERTinTO Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFKN met daarby ttHSondo GAHVEEItlNG EN ADVÏ IITK TII1 Openbare Verkooping op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens el uren in de Sociotoll VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te HnaBtrecht govosligden Notaris J KOKMA VA No 1 Ken onlangs geheel vornienwd WOOXIIIJlS in d Aaltje Bakateeg Ie Gouda wyk C No 19 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren To aanvaarden 1 September 1907 No 2 Ken WOONHUIS mei ERF en GROND in de Derde Kadoto Gouda wyk Il No 42 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Jentiaren En Nrs on 4 Twee HUIZEN met KUVEN en GROND in een poort aan de Karncmelksloot te Gouda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wgk R No 44 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Tn bezichtigen de laatste 3 werkdagen vWir de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlielitingen geeft Notsria KOEMAN Toernoeffld f 4