Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1907

iVo 10369 Vrijdag 38 Juni 1907 40ste Jaargang mmim mmm MeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teletoi n No S9 De Uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzondering van Z ir en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 26 franco pei post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Telefoon No St ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rebels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hot CorreBpondentschap van WOt OHniHOH Nod Voroeniging ter bevordering von Verpleegsters en Verplegers ia govoatigd ten Imiae van Mevrouw M HOOöKNDIJK DiKK7 wA iBn Wnclitelstraat No 2IM alwaar ten alle t jde Verpleegsters on Verplegers voor particaliero verpleging beschikbaar i in oonl ltrabanlsch Schoen en Laarzenmagazijo KLEIWEG Ë 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repjiratiên en aangemeten werli IS 3 = Verkrijgbaar in üeascUen SO ets 7S et on l aS bij H H Apothekers en Drogisten Let op liet merk ANKMB 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bfl C LütiER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Het beiU on jli delyK te m j malcicelykstc poetamlddel voor Heereo en vooral dampt en Kinderachoenwerk 1 la de Apoietódt van G M Mlltar H 0 Benin i üth Str 14 Men lette oad op naam en fabrtekemerk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bjj PEETERS Jz lel op cachet en iurkbrand HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keaken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 I acmalogeen Poedervorm is liet penigste helpend middel tegen Ittoeilar moede nieeh neM ZenuwiDwakle Uoofditllueu muipelootheta OnmacMen VermageHng en Vermtnderlug der Uehaamtkvachten aematogecn in Poedervorm heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoifen worden opgelost HAEMATOGEEN in POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pei doo8 met gebruiksaanwijzing t l öO Ëentge labrlkanien li v SCHAIK Cu Den Haag VerkriJKbaar b Firm WOLtF Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veemtal OouiZa A BOUMAN Moordrecht PINK3E Nieuwerkerk ad IJseel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B T WIJK P W v EDE Oudewater A SÜBEER Haas IrecU K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v u SPEK Moermpelle D v d STAR Wed J UQLST M KOLKMAN AHN v d HEIJDEN Waddinueveen P A du GROOT A UE JONQH Oudewater J P KASTELEIN l okbroekerdam D BIKKER Benschop WAAliSCHUWINO Laat U m t misleiden door MdiJ Stroop Het kloosterS nc a Paulo Abdij bestaat niet dua Siroop van geenerlel waarde öejpr ar oU WMrck 3 M Cacao Chocolade IkBiniatijjö ft j k ii vste h in i ng n n a hinuaJ gobiod verbeterdefkbrlcatle ett uitalujtend g jbiuik n Lj f m h s to jjnu fKtülïou K ïf erei ie verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao i een innbeve otisrt uilif f ibiïiniat iMUWtfounK liwuitwoordondo awi 27 Rrerötft aIn Hoflevcrftvicfer 44 Eero Diploma 9 gondcn enz Medailles jeen hAwijs rai uitmunlond üj i fabrikaat K ed8 1874 ecbroef de Accademie national de Faris Nous voun céoernona une lledaJIle d 4 r yremlère c1a He en oonsldèratloD ae votra ezcoiloitta fabrloatlon de Chocolat bonbons varids eto eto WtftPwftrcfï a fcdviJiant is vt rkrijgbaar bij H H Cunfiseuva Bauketbakkeri m az ïeneraa vertegenwoordiger oor ïledetlani Julins Mntteïthlodt Amsterdan K iheisti iaf 103 GEBR RIJKEN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmagamljn Gedempte Binnenrotte 154 Telef 2699 2e lUagasiJn Weat Nleuiiland 9 nabij Station Beurs Telef 46S7 VERHUREN INRUILEN STEHHEN REPAREEREN DE PHONOU daïelUkg iii onze Salons te hoiren FEOÜOLAFIAHO UIQM FMOLIST X t voora 1 op de ECHT Jiandteeleeaing met rood letters OIRECnURDCR VICTORMBRON OB RLAHHSWII Overal SCCEN verkrijgbaar Maatsehapp tot Exploitatie ran de Fietoria Bron Kawtmar voor IS tnlaaaA Boompjeê éO Botterdam ADVEETENTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het Advcrleutie Bureau vaa i BKINKMAN ZOON Onnavolgbaar zjn thans door nienw gevonden toepassingen onze fn olieverf getchilderde fortrelten HelutureHogaerU Zü g von kracht en diepte die nnaiakors niet kunnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voop de ecltle te ontvangen Ge ill Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratü op aanvraag Boxtel B B06AEBI3 Ji Co Agent voor ÖOUDA Firma A QCIANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen liJn i DE GOEDKOOPSTE DE MEEST FBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIQE MODEBLAÜEM zijn beslist die der Firma WELUO THE LADIES JOVUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBESSMAKBU met eeiv gratis geknipt patroon TBE BkZAAR OF CHILÜ BESS FASHIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vut Boekhandelaar Proef nummem Alle met koatel Holt Bljvoegaél Van alle in deze bladen voorkomendemodellen zjjn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaarbij MILLY SIMONS Den Haag EENISSEFOTTANTIES en wordt verkocht np t HGItK Ie letten OIT BBt MiBUU VAK M RAVËNSWAiY ZONEN QORINOHBK Deze THEEËN worden afgekverd in verzegelde pakjes vau ivtee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prya voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoe ing van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL voornoen J BEEEBAART Lz Wild eii Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verach verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Eeevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T Q VTTBLINO Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 JlleBW onovertroften i Prof Dr Liebera welbekend I ZSIVW KBACBV BLIZILIt Allan echt met FabriikinierlL tot voortdurende radicale en lekere genezing van sUe zells de meest hardnekkige xenuu Kiekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeitgd Totale genezing van elke zwakte Bloek tdcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spBSvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz uitvoerige prospectussen l iuarcr l eiok 9 1 ü t S u dubbele loach il 6 CenlnnlDepót Mattli v d Vegta Zaltbomm Dcpöta M Olébsn fc Co Eolterdam y Happel B Gravenbage 1 HalmmRQB de Jong J Ozd Eottar sm Wclff k Co aoada I n bü sUe drogisten Ooado Dnik van A BBINKUAN Zk Uuitenlandsch Overzlchl Nadat Marcelin Albert door de bevolking van Argeliers zeer koel was ontvangen werd gisternacht over hem beraadslaagd en werd Ey veroordeeld zich te Montpellior in hechtenis te begeven Men stond hem ter nanwornood toe rust te nemen tot gisterochtend Dat hy van minister Olemenceau 100 frcs heeft aangenomen heeft hem ten zeerste in de achting der bevolking doen dalen Als een apostel in wien geen vertrouwen meer wordt gesteld werd hy naar Montpellier gezonden in een compartiment 2de klasse onder toezicht van geheime agenten maar tevens van leden van het Comité de délinse viticole Hy was zeer ternodergesingen laan enkele stations slechts sprak hyeenige woorden en werden hem zwakke ovaties I gebracht Gisteren heeft de Franache regeering een Geelboek uitgegeven bevattende de officieele stnkken over het met Spanje gesloten verdrag De overweging van de overeenkomst zegt j Bezield met het verlangen door alle iogeiy IS middelen by te dragen tot behoud van den rede en overtuigd dat het behond van den tigenwoordigen toe tand te land en van de rafchten van Frankrijk eii Spanje in da Middsllandsohe Zee sn in het deel van den Atfantischen Oceaan dal de kusten van Enjibpa en Afrika bespeelt afdoende zal bydragen tot bereiking van dit doel en tevenslbovorderiyk zal zgn voor de belangen der meide landen die reeds doOr eeuwenoude vriendschapsbanden en door de gemeenschap van belangen verbonden zyn Dan volgt de overeenkomst die geen bondgenootschap is imi r alleen de vaststellingvan een grondslagvoor de staatkunde derbeide landen Zy zullhn den thans bestaanden toestand in dat gebiaiLhandhaven enzyn vast besloten hunne rechten op de eilanden en kunstbozittingen in diV streken krachtig te verdedigen V Wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor de tegenwoordige toestand zou kunnen veranderen zullen de beide regeeringen met elkaar in overleg treden over de wenscheiykheid om maatregelen te nemen en over den aard dier maatregelen Dit den thans gepubliceerden tekst biykt dat er geen enkele bepaling in de verdragen voorkomt die do belangen van eenigen anderen staat kan benadeelen Eu ten overTloede heeft minister Pichon nog eene verklaring aan de publicatie toegevoegd waarin FEVILLETOK NAAR VEILIGE REEDE 15 Het berouwt haar byna aan haar verlangen te hebben voldaan zj strykt met de hand over het voorhoofd dan springt y op schuift de oude vrouw in den leunstoel en gaat aan baar voeten zitten Zie zoo moeder Selle nu is het weer als toen ik een klein meisje was en mg doorn sprookjes liet vertellen toen hadt u altyd gebraden appelen in den haard zie ik leg weder als vroeger myn hoofd iu uw schoot en vertel u my nu ook als vroeger Ja kindlief als ik maar iets wist Zietu de kl$ine Dorothea daar beneden in hetslot plaigt my ook altyd als zy met haarvader hier komt dan is t vertellen oudevrouw Dodo wil vertelsels hoeren Datheeft haar vader haar zeker wys gemaakten ik ben toch alles vergeten Dorothea heeft het hoofd opgeheven en ziet de spreekster doodsbleek aan Heet het kind Dorothea P vraagt zylangzaam en aarzelend Ja I knikt de oude dat wilde myuheerde Iwion MO h bben uw rootmama heeit gezojfd wordt De overeenkomst is geen verbond noch een garantieverdrag r ocb oen aanvulling van de gesloten tractaten betroftendo Marokko Het is oen eenvoudige wisseling van nota s tnsschen Frankri k en Spanje over de opvatting van hun politiek Men mag er niets meer achter zoeken want or steekt niets meer achter Dit zal voldoende zyn oin de zenuwachtige stemming in Duitschland die zich uitte iu het Opgewonden artikel van do Koln Ztg te doen bedaren Olemenceau heeft een poging gedaan om aan de beroeringen in het Zuiden oen oiiide te maken toen lijj Marcelin Albert ontving en hem een opdracht gaf Wat tn clien hen besproken is vertelt nocU de oen uoek de ander Maar in het handige vr iau geSI rek dat een redacteur lÏM den Matin in den trein met Marcelin K ert voerde liet deze zich wel uit over ztltifl plannen Er moet een einde aan komen Wu kunnen toch niet voortgaan als Franschen elkaar op die w ze dood te slaan Ik ga na naar het Zuiden Van gemeente tot gemeente van byeenkomst tot bijeenkomst zal ik gaan ragn vrienden en kameraden de arme wijnbouwers als ik de ueox van het Zuiden vragende of zj willen aannemen te beloven te zweren 11e wanordeiykheden alle rumoerige betooging eiken opstand tegen de wet te staken Zoo het antwoord bevestigend ia zal de Ministerpresident alle troepen terugtrekken alle gevangenen in vrgheid stellen alle vervolgingen staken De vrede zal terngkoeren zonder dat wu echter dit staat op den voorgrond een onzer economische eischen zallen opgeven wij zullen echter de verwezenlijking ervan mot vredelievende en wottige middelen najagen Marcello Albert hoopt is zeker te zullen slagen Doch slaagt hg niet dan zal hü zich in arrest stellen hu de anderen teleur gesteld niet te zyn geslaagd maar trotscli dat hü zg n plicht heeft gedaan Dadeiyk na de aankomst van Marcelin Albert te Argeliers is een vergadering gehouden van het comité de défenoo viticole In die bgeenkomst is na langdurige beraadslaging deze motie aangenomen By de volkomen onvuldoendheid der than aangenomen wet en de vaagheid dei beloften van den Minister president beslniten de vereenigde comités de kalme en vreedzame beweging voort te zetten totdat voldoening het n niet meer kunnen vertellen zg tierf immers God geve haar de eenwige z iligheid juist toen de geestelgke hel amen na den doop iiad uitgpsproken Dorothea wenkte alj afwerend met de hand die vreeseiyke avond stond h ar nog maar al te duidelgk voor den geest Het tweede kindje dat juist eeu jaar oud is heet als zgn moeder zaliger ve volgde de oude na de pauze Zgn moeder zaliger f Onzin Die leeft immers nog ik heb onlangs door bekenden die uit Italië kwamen van baar geboord Neen zeide de onde kalm en teieohtwyzend ik meen de moeder van het kind de kleine heet Elise de Heilige God 1 roept Dorothea nit terwgl zy opspringt met een gelaat bleek ven ontzetting wat zegt u daar Elise is dood zyn vrouwf En ik Wist u dat nietP vraagt de oudizeerverwonderd ja mgn h mell De jonge baronVon Domlels God moge üem troosten is nu reeds byna elf maanden weduwnaar de jonge vronw was altyd ïwak en teergeweest De kleine was ternauwernood viermaanden oud toen zg aan een borbtk ta l stierf ach ja de familie hier heeit veel oo lnkl verkregen is zy stellen aan alle aangesloten comités voor dit besluit goed te keuren De Westminster Gazette acht het bezwaar tegen het plan van het ministerie in zak het Hoogerhnis ingebracht als zon een rw geering op die manier een wetsontwerp da inderdaad niet op den vasten wil van hit volk berust door kunnen dryven overdreven Geen regeering die niet zelfmoord wil plegen zou er op staan een oagewenscht voorstel door al die stadia te sleepen en zoo zy het deed zou men de wet dadelük in een volgend Parlement kunnen herroepen Maar van liberaal standpunt vervolgt het blad ziJn er ook bezwaren tegen Het plan zal het een liberaal ministerie nagenoeg on 1 ogeiyk maken na zgn derde jaar bewind een gewichtig wetsontwerp waar verzet tegen is in te enen en het Hoogerhnis zou voortdurend if de verleiding zgn in de eerste drie jaar zyn wettelgke bevoegdheid ten volle te gebruiken om to maken dat er in dat tydperk zoo min mogelgk nitgericht wordt Dat bezwaar wordt van liberaal standpunt geredeneerd slechts ten deele weggenomen door den Parlementsdnur tot vgf jaar te beperken want het wordt voor Parlementen toch al steeds moeiiyker om langer te zitten Ten slotte is er geen geneesmiddoi voor hot gebrek van een tweede kamer wanneer een Tory ministerie aan het bewind is Wat hot plan bewerkt is dat een liberale rogeering in staat zal wezen haar wil door te zetten in werkeiyk gewichtige vraagstukken die het by oen algemeene verkiezing aan het land ter beslissing heeft onderworpen Maar eindigt het blad wanneer het plan voor de algemeene verkiezing aan de orde komt is er gelegenheid het te wgzigen en verbeteren Uit een uitvoeriger verslag van CampbellBannerman s rede zien wg dat wanneer na twee misinkte hgeenkomsten van een commissie uit beide Huizen het wetsontwerp ten derde male by het Hoogerhnis komt en dit het nog niet aanneemt het niet zonder zyn bekrachtiging wet zal worden voor en aloor er op een derde bgeenkomst van de commissie beproefd is een vergelgk te treffen Dadelijk nadai bekend was geworden dat Po aHowsky en Studt zouden aftreden wist het 5 iurht ie vertellen dat ook Rheinhaben de Pruls sche raiiii ter van financiën op den chopstool zat Dit kwam biykbaar uit den koke Oil el te schei painnige menschen dij Ach ik had er volstrekt geen vermoeden van ik vroeg nooit naar hem hoeh t hem ging en niemand zeide het my ik vut het niet ik begryp t niet dat ik niets d nrvan hoorde o myn God hoe verschrikkeiyk Langen tgd bleet zg zwggend in deze houding terwgl de onde vrouw haar vol deelneming gadesloeg Eensklaps vroeg zy En u zegt vrouw Selle d t hy dikwijls hier komt P J i kindlief bgna iedeien dag als hetweder het toelaat dan wt bg daar benedenop uw lievelingsplek hg ia altgd zoo vriendelgk en spreekt dikwyis met mg ookover n Over mg Wat s aat Doiothea had een bittei wooid op de lippen zg bedacht zich ethter en zeide Ondel de7 e omiiandigheden kan ik hier met bigven moeder Selle Wnaiom niet freuleP Ik meende dat het slot iieel verlaten va Ik vertrek weder Uw zoon knn m i ni r het dorp brengen ik kom nog tiidig an i9t 4 tipn Met oif weSrP Daar komt niets van riep ie oude uil en Lise die juist hiunep kwam en hoorde wnarvau spral e was stemde met naar tchoonmoede in en vertelde dat redeneerden dat de benoeming van den jongeren minister v Bethmann tot onder voorzitter van het Pruisische ministerie oen achternitzetting van v Rheinbaben den oudere in jaren en diensttgd was Rheinbaben heette daarom ook met Billow overhoop te liggen De Norddentscbe Allgemeine Zeitung ngpt het booze gerucht dadeiyk den kop in wy kunnen verzekeren zegt zy dat prins Billow met baron v Rheinbaben deq minister van flnanciUn op goeden voet staat Rheinbaben mag bet gerucht echter dankbaar zyn want hy heeft er vermoedelgk zgne benoeming in de hooge orde van den Zwarten Adelaar aan te danken die gisterenavond bekend ia geworden En verder wordt nit Berlgn gemeld dat Bttlow gisteren tegeiykertgd Rheinbaben Bethmann en dr Holle den opvolger van Studt bg zich heeft ontvangen om met licn overleg to honden Een officieuze correspondent voegt er nog by Ik heb reden om aan te nemen dat de heer v Rheinbaben zelf op do benoeming tot ondervoorzitter van het Pruisische ministerie niet heeft gerekend maar veeleer van meening is dat de benoeming van den heer V Bethmann een eiiifh van de omstandigheden was Op grond van dit alles kan men het gerucht nu wel als een verzinsel beschouwen De Chineesche regeering heeft een ron schrgven gericht tot de ambtenaren waarin hun wordt opgedragen het opium beslnit van 20 November 1 1 stipt en streng toe te passen Voorts wordt den ambtenaren gelast volledige gegevens te verzamelen over de uitgestrektheid gronds welke in ieders gebied wordt gebezigd ïoor de opinm teélt Men zal zicK herinneren dat het de bedoeling IS van da Uiineesche regeering zoowel opium teeit l opinm gebruik geleidelgk in te perken OK zoodoende ten slotte te komen tot vollaülge uitroeiing van den opinmkanker In het jong te roudschrgven belooft de regeering belooningen aan die ambtenaren welke willen meewerken maar zj bedreigt met straffei allen die in dezen nalatig mochten wezen Verspreide Berichten Fraskrijk Vierhonderd muiters uit Béziers zullen heden op twee oorlogsschepen naar Afrika worden gebracht Honderd geniesoldaten van het aërostatisch het kamertje der frenle gereed was geheel als vroeger Een hevige regenvlaag laat zich buiten boeren en slaat kletterend tegen de ruiten Het is onmogelgk volstrekt onmogeiyk dat n gaat freule houdt Lise aan U komtdoornat in het station aan Neen ik laatu niet gaan of ik haal een rgtnig vanDornfels Heb ik n niet verboden myn tegenwoordigheid te verraden Myn neef zon daardoor immers dadeiyk van myn verbiyf onderricht worden Maar mynheer de laron is op reis Zoo I zegt Dorothea verlicht en ze legt baar elegant reismanteltje dat ze driftigliad omgeslagen weer af Zoozooi Wanüfor 11 iiy op reis gegaan en voor hoelangP Gisteren is mynheer vertrokken Hg zal slechts eenige dagen weg hlgven om de kiddereo hoewel hy een vertrouwde dame bij hen heeft achtergelaten Het s goed Ik blgf Ik ga dadelgk naar boven want ik ben vermoeid Goeden nacht morgen praten wy verder moeder Selle Wacht nog een oogenblik freule zegtde oude 4w lerwgl zy haastig van haarstoel opsitfaf tr Wordt vervolgd