Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1907

GEBR RIJKEN é DE LANGE ir ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdtuaganijn Gedempte Binnenrotte tS4 Telet 9B99 Xe Maga iin We t Nieuwland 9 na6 Slation Beurs Telef 0S7 DE PHONOLAdagelUksln Jiraa MAa p0 tol XaeplottaUe tan de rMoria Bron itation van Mont Valerian zyn met tooBtellen Toor draadtooze telegrafie te Nlmea aangekomen om de verbinding met Parus te OBderlionden daar de telegraaldraden zgn doorgesneden Id het zniden is het over het algemeen genomen rastig maar alle telegrammen spreken over de spanning die nog biytt aanhouden De kamer heelt dringend verklaard en naar de begrootingscommissie verwezen een voorstel van Contant om eiken soldaat w jn te verstrekken om de wgnboeren van hnn overvloed at te helpen I In het proces tegen de anti militairisten die in een aanplakbiljet hadden opgezet tot desertie en mniterg ztin de 12 beklaagden vrtlgesproken DüITSOHLAÜD Volgen de Freis Ztg zal het Dnitsche ItSBtBsecretariaat van binnenlandsche zaken in twee zelfstandige afdeelingen verdeeld worden in dien zin dat de eene de politieke aangelegenheden zal waarnemen de andere arbeidswetgeving en de volkswelvaart De keizer zond een hartelgken gelnkwensch aan graaf Ballestrem den vorigen rijksdagpresident ter gelegenheid van zjjn 50 jarige offlciersloopbaan onder dankbetaiging voor al hetgeen hjj in het zadel zoowel als op den voorzitterstoel met zgn uitnemende gaven voor het vaderland in engeren en rnimeren zin heeft gedaan EliaKLlIID Achttien Hindoes die deelgenomen hebben aan de opstandige beweging in Britschlndie zijn te Lahore veroordeeld elk tot zes jaar zware kerkerstrat De gedagvaarde Uohammedanen werden vrijgesproken Er worden onderhandelingen gevoerd met Frankrijk om het smokkelen van wapenen nit Fransch Indo China naar Engelsch Indiê tegen te gaan Italië Aan de Oostenrijksche grens is weer een spion gevat een kapitein der Oostenrgksche genie Men vond een groot aantal teekeningen en zeer nanwkenrige aanteekeningen OTCr de grenslinie in z n bezit RUSUND Het kadettencongres besloot stelling te nemen tegen alle partijen die zich tevreden verklaren met de nieuwe ontbinding der doema en aan den nieuwen verkiezingsstrijd met alle krachten deel te nemen 3i Leden van het verbond van spoorwegpersoneel die van stakingsagitatie worden verdacht z n thans in hechtenis In Finland staat thans in verband met den moord op Herzenstein een lid van het Verbond vaaware Bussische mannen terecht Hij moet het eerste schot op het doemalid hebben gelost BINNENLAND STATEN GEJVEUAAL T W K K U B U M M B H Zitting van Woensdag 26 Juni Mariniers By de voortzetting van de beraadslaging over d reorganisatie van het korps mariniers wordt de moti de Waal Malefijt om de werving voorloopig niet te sluiten bestreden door den heer Hngenholtz en verdedigd door de hoeren de Waal Malefjjt en Verhey Ten slotte wijzigt de minister van Marine het ontwerp ten einde tot de Marinebegrooting van 1908 de werving voor de mariniers voorloopig open te houden De verdere beraadslagingen over dit ontwerp worden daarop geschorst op voorstel van den heer Jansen s Qravenhage Ka goedkeuring van een wetsontwerp tot beschikbaarstelling van gelden nopens door het departement van Oorlog gedane verstrekkingen voor den dienst van 1907 komt de definitieve Oorlogsbegrooliog voor 1907 in behandeling De heer Duymaer van Twist komt daarbg op tegen Zondags oefeningen lasterlijke taal en vloeken in de kazerne verplichte rovaccinatie en wenscht lotsverbetering voor de sergeantmajoors vaandeldragera en instructeurs en hooger vergoeding van huishuur voor gehuwde onderofficieren In beginsel zich vereenigend met s ministers opvatting dat de bevelvoering van het leger in vredestgd dezelfde moet zijn als in oorlogstgd acht spr s ministers desbetreffende plannen niet voldoende uitgewerkt om de Kamer in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te spreken Tegen de kaderscholen heeft spr in beginsel geen bezwaar De heer ter Laan constateert dat ook deze bewindsman ons geen bezuiniging brengt walk d ot de Ubuala ooiUtia In 11106 werd toegezegd HiJ vraagt lotsVerbetering voor de militaire zadelmakers en dergeiyke militaire proletanérs welke hg nrgenter acht dan salarisverbetering der officieren Voorts kenrt hy af dat bg het ontwerpen van een weduwen en weezenfonds voor de onderofficieren de veroeniging Ons Belang niet is gekend In afwachting van dat pensioenfonds dient thans reeds voor de tegenwoordige weduwen en weezen een post uitgetrokken Hg wensrht voorts voor de 111 man die van de miliciens zyn overgebracht naar de bereden wapens den diensttyd te laten op 8Vi maand Ten slotte behandelt hg de vryheidsbeperking in bet leger H j keurt af dat sociaal demokratische bladen niet worden toegelaten in de kazerne en bepaalde vergaderlokalen door de soldaten niet mogen worden bezocht Dit acht hg een onbillyke aohtornitzetting der sociaal demokratische party Regeling van werkzaamheden De voorzitter stelt voor nog op de agenda der werkzaamheden te brengen een subsidievoorstel voor de Znid Amerika lgn met het oog op de weoBcbelgkheid de beslissing omtrent deze 18 November van bet vorige jaar door de Regeering gesloten overeenkomst niet maanden nit te stellen De heer van Kol bestrgdt dit voorstel als leidend tot overhaaste behandeling van een ontwerp waartegen hg groote principieele bezwaren heeft als voerend tot ongewenschte protectie Het voorstel des voorzitters wordt met 32 tegen 22 stemmen goedgekeurd Voorts worden o m nog op de agenda geplaatst de wyziging der wet op het Nederlanderschap en het Sohipperswetje Besloten wordt de volgende dagen om 10 uur te beginnen en laat te eindigen met vergaderen Daarna wordt de behandeling der Oorlogsbegrooting voortgezet De heer Passtoors bepleit enkele verbeteringen in de keuring in het belang der mindere militairen De heer van Karnebeek constateert met genoegen dat de minister de kwestie van het bigvend gedeelte heeft uitgeschakeld uit deze begrooting Maar de minister heeft ook de kwestie van de hevelvooring en de kadervorming moeten laten rusten daar zy niet voldoende zgn toegelicht Spreker vroeg daarom uitstel van die maatregelen tot het najaar De heer Roodhnyzen wenscht hooger traktementen voor de onderofficieren die nn hongerloonen verdienen Hy hoopt voorts dat de minister tegenover de sociaal demokraten zal huldigen het liberaal beginsel van geIgkheid voor de wet De heer Talma wenscht een Staatscommissie om de leger organisatie te bestudeeren ten einde het vertronwen van het volk in onze weerbaarheid te herstellen De heer Eland verlangt reeds thans benoeming van een kommandant van het veldleger ter uitvoering van de leger reorganisatia De hoeren Tydeman en van Idsinga wenschen o m de kadefscholen uit het ontwerp te zien verdwgnen Krachtig komt de heer van Idsinga op tegen de misbruiken bg de zg condnitestaten Ook de heer Nolens ondersteunt het denkbeeld van den heer Talma De zitting dnnrt voort STATENVERKIEZINGEN JELDERLAND ARNHEM Aant l kiezers 9627 oitgebrachto stemmen 6692 Hiervan bekwamen mr A H Brandt yC H 3511 F J W baron van Pallandt L aftr 3980 mr E ö 0 Scheidius aftr conservatief rechts stemmend 3866 mr H P de Wilde V D 3661 Zoodat gekozen tyn de heeren van Pallandt L aftr en Scheidius aftr cms 1 ZÜTPHEN Aantal kieziers 5952 uitgebrachte stemmen 182f Hiervan bekwamen mr A J baron van Nagoll L aftr 2887 mr 6 M van Voorthuysen V D 2911 C Roeterdink A R 1682 en J Rntgers Jzn A B 1869 Zoodat gekozen zgn mr van Nagell L en mr van Voorthuysen V D VOORST E D van Lennep L 3126 T de Bruin A R aftr 3395 Zoodat gekozen is van Lennep L AALTEN Manschot L 3772 Slichger van Bath L 3607 G W Ovink A R aftr 3165 Oorsprong R K 3207 Zoodat gekozen zgn Manschot en Slichger beiden L Gemengde Berichten Oisternamiddag te ongeveer 1 uur had een der conducteurs van de electrische tram van Schiedam op Rotterdam de onvoorzichtigheid even voorbg Schiedam onder het rgden zgn hoofd bnttan het portier vu de tram te iteken wat uitdrukkeiyk hiykens een kennisgeving in elke tram verboden is doordat vlak langs de trambaan boomen geplaatst zgn Hg werd tegen een der boomen en van de tram geslagen Bewusteloos werd hy opgenomen en per brancard naar het stadsziekenhnis te Schiedam vervoerd lu de Nieuwsbode eun half wekeiykach blad dat door de firma Morks en Geuze te Dordrecht wordt uitgegeven en gedurende de gedeeltelgke staking van het personeel der zettery in halven omvang verschgnt ia gisterenavond de mededeeling opgenopien dat de firma tot dusverre gewacht heeft met het aanvullen van het personeel doch voornemens zgn om binnen kort in verband met verschillende door hen ontvangen aanbiedingen van werkkrachten de opengevallen plaatsen aan te vullen Zg heeft zich tot dusver bereid verklaard om indien de werklieden welke den arbeid hebben neergelegd aangeboden om weder by haar in dienst te treden ernstig in overweging te nemen in hoeverre zg hen tegemoet kan komen Zy meent daarmee redeiykerwgze alles tn hebben gedaan wat van haar verwacht mag worden Wg kunnen nog melden dat de drnkkery met eenige vertraging haar werk blgft leveren en de Dordrechte Bestnnrdersbond de stakers niet opénigk steunt Door oplettendheid van den machinist is gisteren de eerste trein van Rotterdam naar Rozendaal een groot gevaar ontsnapt Even voorbg Oudenbosch lag een dwarsligger over de rails De machinist kon nog tydig stoppen De politie onderzoekt het geval Uit Amsterdam meldt men De politie heeft gisteren opnieuw een inval gedaan in de Club te Bienfaisance in de Vondelstraat die dezen winter gernimen tyd gesloten was maar tegen het voorjaar weder geopend werd Behalve een 6tal Fransche croupiers werden een 25tal leden gearresteerd By den inval waren tegenwoordig de snboff van justitie mr W J van Dam de commissaris van politie de heer E M Dnsser de Barenne en de hoofdinspecteur der recherche de heer Batelt Olsternamiddag viel een 9 jarige jongen al spelende van een schuit in de Buiten Siogelgracbt te Amsterdam Nadat onder toezicht van een geneesheer geruimeu tgd was getracht de levensgeesten op te wekken is de jongen naar hot O li Tronwongaathul vervoerd waar bg aankomst de dood reeds bleek te zyn ingetreden Maandagmorgen vertrok uit Amsterdam de rammonitor Heiligerlee nanr de Zuiderzee Op het Buiten IJ vóór Durgerdam geraakte het vaartuig bg lagen waterstand in de vaargeul aan den grond Twee sleepbooten vermochten den oorlogsbodem niet vlot te krggen Inmiddels vertrok des middags het opleidingsschip Urania door de Oranjesluizen en is op korten afstand van de Heiligerlee eveneens aan den grond blgven zitten Dinsdag zaten zg daar nog in lydzaamheid het wassen van het water afwachtende om nit de vervelende positie verlost te worden zegt t jNieuws Voor de rechtbank te Maastricht stond gister terecht M H J H T 10 jaar directeur der Maastrichtsche Brandverzekeringmaatschappg beschuldigd verduistering van f 5000 Na volledige bekentenis van bekl eischte het O M 3 jaar gevangenisstraf Zaterdag middag vertrok een broodbakker uit Goes met vrouw en vi t kinderen per Statendam van Rotterdam naar Amerika Kort voor het vertrek verscheen een advocaat uit Middelburg die de hulp van de politie inriep om den bakker die in staat van faillissement verkeerde te arresteeren Daar echter het bevel tot gevangenneming uitbleef en het schip moest vertrekken kon geen arrestatie plaats hebben en de bakker had ook geen lust van boord te komen zoodat hy met zgn familie vertrokken is Uit Amsterdam meldt men In de Rietlanden is Dinsdagavond van een goederentrein een wagen ontspoord en omgevallen Een remmer geraakte er onder en werd zwaar gewond naar het Burgerziekenhnis vervoerd waar hy hg aankomst overleden bleek Men meldt nit den Haag Dinsdagavond omstreeks elf uur ia in de Kronestraat een ernstige misdaad gepleegd een man heeft een ander met een mes een diepe snede in den buik toegebracht zoodat de ingewanden uit het lichaam pnilden Omtrent de aanleiding van de misdaad en hetgeen daaraan voorafging kan het volgende worden gemeld Twee Ttoawen ren verdodite uden wo nende op een hofje in de genoemde straat waarin vechtpartyen en burtntwisten aan de orde van den dag zyn hadden twist gekregen Toen de mannen waarmee zy leefden en die s avonds met elkaar aan t drinken waren geweest omstreeks tien uur thuis kwamen had een van hen zekere W K zich met dien twist bemoeid waarop de ander een berucht individu de L geheeten K had by de keel gegrepen buiten het hofje gesleept en hem daar een aantal stakenen sneden toebracht waarvan een in het onderIgf Ook de vrouw van d L mdet R aenige stompen en trappen hebben toegebracht Onder den uitroep Je steekt mei zeeghet slachtoffer ineen Gernimk tyd heeft de vreeseiyk verwonde in den nevigen stortregen op de straat liggen bloeden voordat politie werd gehaald die den dader en dieds vrouw arresteerde en het slachtoffer overbracht naar het gemeenteziekenhuis waargeconstateerd werd dat de toestand hoogst ernstig is i I Nader meldt men i De L de dader van den poging tot doodslag Dinsdag in de Kranestraat gepleegd is na verhoor door den heer Olivier commissaris van politie in de 1ste afMIng ter beschikking van de justitie gesteld vpe vrouw waarmede De Leur leefde is op vlye voeten gelaten Nj B Ct Wy lezen in hot U L 1 Even voordat de ulta ag van Utre i I door ons werd gebnllatltieerd verscheni in onze tydingzaal een reijactenr van een l ier ter stede verachgnend antirevolntionuair orgaan en las van een Joranje telegram foor dat in I de libWale ckndidaat Kettlitzjzou gevallen zgn tegenoverj mr Bilderdyk i at in onze tydingzaal de uitslag van Utrêht I van een telegram van een andere cour fit werd voorgelezen verwekte natanrlgk hilariteit En het publiek dezen uitslag vernomen hebbend ing al satirisch lachende uiteen mompelend dat zoo iets nk een bak voor Bdsch was toeméen o r redacteuren die jjuist iet bureau verliet lont rook dire zich voor de zekerheid nog eeds van deii pas ontvangen ditslag vergewiste én ala r ultaat hiervan het hoogst nieuws erige pwUek kon Verzekeren dat de vieri liberalen toch gekozen waren Een hoeratjti ging op en de antirevointionnkire persmap die vervaard stond te kyken werd t van harte gecondoleerd met deze teleurstel4tog Wellicht was hier de wensch zoodik wgls de vader der gedachte de vader van een verkiezingsuitslag Nade rememen wg dat deze flater ook de kerkelgken in hun centraal bureau In Irene vergaderd een teleurstelling hoeft bezorgd Op het vernemen van de beweerde verkiezing van mr Bilderdgk was het Wilhelmus gezongen toen plotseling de telephoon rinkelde Het was een vergissing TableanI Rechtzaken I Op 12 dezer werd door de Amsterdamache Rechtbank de zaak behandeld van den I 50 Jarigen conlectiewerker H K die hoewel I as jaar gehuwd en van wiens vele kinderen nog vyf hnwbare in leven het oog had geslagen op een 20 jarige meisje dat als I naaister werkzaam was in de zaak waartoe hg behoorde en toen zgn herhaalde erotische ontboezemingen en voorstellen ten atelligste door haar werden afgewezen zon op wraak juister misschien afstraffing In grooteren al grooter overspanning en moed verzamelende door bet drinken van n stuk of vier borrels kocht hy 30 Maart jl een mes riep het meisje van haar woning driehoog naar beneden bracht haar een niet doodelgken steek in de borst toe liep weg maar liet zich zonder slag of stoot aan de politie overleveren met een gevoel van voldaanheid dat hg zyn wraak bad gekoeld Hg had haar den dood gegund maar psychologisch aan te nemen was zgn verklaring voor de Rechtbank dat by toch niet het doel had haar te vermoorden al kocht hy het mes en al stak hii raak Mr L Van Qigch Jr wees hierop in zyn verdediging en achtte gelet op verschillende gegevens uit beklaagde s verleden een onderzoek naar zgn geestvermogens wenschelgk Op dit denkbeeld ging de Rechtbank niet in Zg veroordeelde gisteren beklaagde tegen wien het O M 7 jaar had geëischt tot 3 jaren gevangenisstraf Stadsnieuws GOüDA 27 Juni 1907 Door de rechtbank te Rotterdam zgn gisteren o a de volgende faillissementen nitgesproken A K B Martinet aHeen handelende ender de firma H Martinet en C paraplniafabrikant Kleiweg 9 te öonda Curator mr F H Kranenburg advocaat en procureur te Gouda Rechtercommissaris in allen mr L B Teltlnf A J Heestermani bouwman te If oordrecht Curator mr M M Schim van der Iioefi advocaat en procureur te Gouda f aar men ons mededeelt zullen op het4e orgelconcert van den hoer J H B Spaanderman tevens hunne welwillende medewerking verleenen de dames Mevr Betsy WillingCanter viool Den Haag Moj Uargaretha van Oaten sopraal Den Hdag en de heer L Hofman bariton Woerden Het programma zal bevatten voor viool Sonate Hïndel Andante viool codttrt Mendebaohn en Aria Sul Q Jos jich I ej van Oaten zal zingen Aria uit milns van Mendelssohn Lied van J S Baqwl Utaney Travy van Sdhubert en de hehi Hofman zingt Arja uit Elias van Mendelnohn Excelsior van Th Verhey en Myiiiiand van H Loser iHj Voor orgel zal de heer Spaandirman uitvoeren werken van Bach Guilimit Schurmaon en op verzoek Vorspiel Mus Konig Manfred van Carl Reinecke 1 Beroepen by de Gereformeqj ift kerk te Sghoonhoven A de hoer W M r cand t Rotterdam I L j Kerk te Hospers vaJ den geSozen J Snel Beroepen by de Ned HerYorfi Nieuwerko k a d IJsel ds Fii te Kethel in Spaland Te M iolkrecht zgn tot le J genle nteiril iid bg candldaatstef de Iheeren i A Ondyk aftr aftr candidaatstelliny I Jer afttedende gotat de heeren P S Den oAdsten let oiir nnl kerïi4 led Ud na h rjk4n gTOLWuiraf Jutfi Bi enkele Mndt9aat stelling Cil6jt t led n vafi dengor I herkozen de heeren J iSchilt en j BxaaAUBilA 26 JuM A lel Utre 4nde raadsleden H heiren C vadldafiHee Cz A StnnrmMyAz P Hiöjtomi yanKonjnenburg en C voorsluys un bij eweleicandidaatstelling herkozen t Rbkuwuk 21 Juni Bg gemeenteraadsbesluit is de verordening op de logementen herbergen tapperyen enz en op de openbare vermakeiykheden in deze gemeente in dier voege gewytigd dM de tweede alinea van art 8 dier verordening luidende Deze mogen op Zot en erkende Christelgke feestdagen nimmer worden gegeven of worden toegelaten is komen te vervallen zoodat met toeatemming van den burgemeester wederom op bovengenoemde dagen muziek vertooniugen of andere verrichtingen ten vermake van het publiek kunnen gegeven of toegelaten worden HA iBKTBEBICHTEIi Qouda J7 J 907 GRANEN De markt toont niet de minste neiging tot dalen loodat koopen langutmerhftnd moeten toegeven Tarwe Zeeuwsche 8 90 il 0 40 mindere dito 8 50 i 8 75 Afwijkende 7 75 a 8 25 Polder 7 60 1 as Rogge Zeeuwsche 6 60 A 7 Polder i f Bmtenlandjche per 70 kilo a Gerst Winter i Zomer a i Chevalier 6 50 it 7 35 Buitenl ïoergerst per 70 kilo 4 Haver per hectoliter 4 60 i 5 Per 100 kilo ƒ g f 9 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 Kanariezaad f 7 50 4 9 50 Karwijiaadi per 50 Kilo ƒ il Koolzaad per 50 Kilo i f Erwten Kookerwten ƒ a ƒ Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 10 il 7 30 Boonen brame Boonen ƒ il ƒ Witte boonen i Paarden boonen Duiven boonen f il Mals per 100 Kilo Bonte Araerikaansche 7 il 7 35 Kleine ronde ƒ 7 25 4 ƒ 7 75 Vbbuarkt Melkvee redel aanvoer handel stroef echter prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer haudel matig 10 a zj cl per halt K G Biggen voor Engeland weinig aanroer handel flanw 18 4 zo cl per half K G Magere Biggen goede aanvoel handel flauw 0 95 4 1 30 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel matig f 24 a t z8 Lammeren aanvoer handel matig Nuchtere Kalveren red aanvoer handel matig ƒ 10 4 u Fokkalveren f n 4 zo Kaas aangevoerd IZ3 partijen handel vrijwel ie kwah 30 4 ƒ 31 zde kwal 27 4 29 Zwaardere 1 33 NoordnoUansche Botet 1818 stukken van KG Handel vrijwel Goeboter 1 25 4 1 35 Weiboter i 4 1 15 inoezond DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Naar aanleiding van de ontvangen vragenIgst van den heer Job Mulder omtrent de door den gemeenteraad aangenomen plannen van het Van Iterson zlekenhnls dealen ondergeteekenden jnede dat ze niet van plan zgn te antwoorden op eventueel aan hen gestelde of te stellen vragen uitgaande van het oen of ander lokaal blaadje A i IJSSELSTUN Az W B F GREVENSTÜK Candidaten van de Vryzinnig Democratische veroeniging BEÏÏES VAN ROTfEEDAM L K H KMAANDAG 8 JDNI StaaUlttnxnqen PoETooiL Oblig 3o Serie fr 050 3 M 69 Oblig e Serte fr 2500 3 RusLAHD Iwang Dombr Obli gatien 1 96 AziB Japan Obligaftien 1899 1 71 74 CoLCMBu Oeconaolideerde Baii tenlandache Schuld Recepjs I IOO l 24l f j Hypothtel Banié 4 1 101 B 97 1 lOO 1 99 1 100 AaMb idem idU Paidb Rotteid Hypb Paldb Rottd Hypb iPandb Standiard Hypb J andb Steden ke Hypb iPandb Otre sche Hypb li Pandtt Wiatindacjie Hypb 1 100 Paddbv Ziid4Ioll Bypb 499 I PandbJIe ScheenVHyd Pandb Nedï brioëalk IPandb Nld Bewg en iadl BypothMU Pandb HoU4ids jj Pand HoUaliS Gnlf Stv i g Pandb Nationale Hypb 3y Pandb G Hypotheekbankie Amsterdam 1 Spooruteghtningen Itauk Oblige Zuid Italiaanache Spw lMö A 36 Premieheninqen bsbOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Diverten Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 gemS Groninger Ij l A 100 l cheej a Hypb IJ 101 Dee ger Nortl lankn f96 isch Hypi f 100 irste Nea kiefi k ypi aaUcM 1 Alle nog resteerende ZOMEEMAUTELS en COSTDMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend £ F£H ëf Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarby assende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Omtrent een in den nacht van 21 op 25 dezer te Beets gevonden luchtballon meldt man aan de L Ct dat deze in zeer gehavenden toestand werd aangetroffen Van den bestuurder of beatnurdars is ook uit den omtrek niets vernomen De windrichting was ZW Op den ballon staat in drnkletters E J en C 166 en met potlood was op het taf geschreven Manche Appendice In het lyceum te Lissabon had Maandag en betooging plaats hy welke de leerlingen de Marseillaise aanhieven De politie drong daarop het geboow binnen en in een toen ontstane schermutseling werden eed professor en eenige leerlingen gewond Uit een goed gesloten kast op t kantoor van den gemeente ontvanger van Hellevoetsluis werd s morgens een bedrag van ruim f 113 in zilver vermist dat den vorigen middag geborgen was De politie stelt een onderzoek ir I Te Wageningen is G K dia voor IVi jaar een aanslag pleegde op een laeraar aan de H B 8 waarvoor hy 1 jaar en 6 maanden naar het ktankilnnlgengestlcht te Medemblik werd gebracht opnieuw naar geiyke inrichting te Zntphen vervoerd Een paar maanden geleden ontslagen waren zijn gedragingen de laatste dagen van dien aard dat hy onder hevig verzet weder naar een krankzinnigengesticht moest worden gebracht Aan den Griekschen minister van binnenlandsche zaken is nit Trikkala geseind dat door de overstrooming duizend hulzen zyn vernield en dat 102 menscheu het leven hebhen verloren Burgerlljka Stand GEBOREN 26 Juni Johanna Jacoha ouders J van der VUst en A J Straver 27 Dirk ouders D Reyken en C J de Keiaer OVERLEDEN 26 Juni A M B Zemp hnisvr van F A Lobaoh 70 j 27 D Hortenslus 77 i GEHUWD 26 Juni L H Bol en E de Jong BeeuwUk GEBOREN Tennis ouders T van Esschoten en J van der Woenael ADVEHTENTIE N Bg vonnis der Arrondissemepts Rechtbaèk te Rotterdam van den 26sten Juni 1907 is ADRIANUS JACOBUS HEESTERMANS bouwman te Moordrecht m ttaat van failHsseikent verklaard en zulks met benoeming van den E A Heer Jhr Mr J l W C i ON WEILER tot Rechter Comniasaris l en van dej ondergeteekende tot cui tor h r De curator Mr m M SCHIM VAN DER LOEFP Gouda 27 Jtt i 1907 ECHTSCHEIDING EERS J E PLAATSING By vonnis der Arrondissements Rechthank te 8 Gravenhage van den 22 Mei 1907 is het huweiyk op den vyftienden Maart 1800 vier en negentig te s Gravenhage gesloten tusschen den heer HENDRIK SCHMIDT CBAN8 en Mevrouw MARIE CATHERINE 0ERTRC7DE HINZE beldan wonende te sGravenhage ontbonden verklaard door echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Hetgeen vartiflcaert VERHUREN Mr J ADDINK Advocaat en Procureur s Gravenhage den 27 Juni 1907 Openbare Verkooping Te COVDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgani el uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht geveatigden Notaris J KOEMAN VI No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOO iHIIIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wyk O No 193 kadaster Sectie D Nr 1315 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te Gonda wyk it No m kadaster Sectie A Nre 2377 en S687 groot 76 Centiaren En Nra 3 en 1 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in aan poort aan de Karnemelksloot te Gouda wjjk R Nr 139 groot 70 Centiaren en wyk K No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 aren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichl ngen geeft Notaris KOEMAN yoornoemd VereeDlging iRNËNZORG Afdedlng BROKKBIiaDIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOÜDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte n overtollige hniahoudeiyka voorwerpen weUee ook zoo veel noodig te repateeren en hoofdzakeiyk aan inlngegoeden voor goedkoope pryzan te verkoopan De daarop behaalde Winat Jcomt geheel tan goede aan de neutrale Vereeniging Armeniiorg Het Correapoudentschap van WOSOHOMOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiBuzwAoia Wachtet straat No 231 alwaar ten alle tyde Verpleegsters f Verplegers INRUILEN STEHIER onze Saloni te boeren FBONOLIST voor particuliere verpleging beschikbaar zyn