Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1907

l 40s e Jaargang So 103T0 Zaterdag 89 Jimi 190T mmm DlieuwS i en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleltan Ho S9 ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerÏO Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte fussetidins van Advertentiën tot 1 uur des middt Teletoi n Kï S3 De Uitgave dezer Courant geschiedt d age 1 ij ks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maandea is 1 25 iranco per jiost Lro Afzonderlijke JJommevs VIJF CENXJEN S 2 t m Hit tMiki nuohublyul tn nukkelylute poeUmldiW root Hcero corooraldKRieien Kinden ohoenwok m K d Apprelsur ran C M MIIIKr ft Ca rlln B th Str l4 M nl tt oe4 mlv op nam en fabrlekemerk Vertryiletr ir WMillen MUenwirt lilielarle ereeify wi eee e ii reil DeMtfcr W aertepeiw Ankwa Gouda Dnk ran A BRINKMAN Zk Naamlooze Vennootsehap Nationaal Groadtezit te s Gravenhage De DIBECTIE borioKt dat de Coupons der 4 pCt ObligaUèn vervallende JuH 1907 betaalbaar zijn te Grmenhc t ten Kantore der Vennootschap der flrma P J LANDEY en der HAAGSCHE COMMISSIEBANK te AmtUrdam bö de Heeren PRAETOEIUS en Zn te Gouda bj de H H Dortlaad Cle HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven H 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Wattrleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardtge Coza poeder wordt gratis toegeEonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Ahtint Bier Water of in liet voedsel zonder dat liet noodig iê dat de dronkaard er iets van a weet liet COZA POBDSB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin lot bet drinken van sterken drank bier wijn absint enz bö den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zgo medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoelt te weten waaraan hy zijne redding te danken heeit Het COZA POBDEB heeft het baiselëk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levonslnstige en nuttige leden der maatschappg herschapen iBt Beeft menig Jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7iJD Correspondentie in alle talon der wereld COZAINSTITütE a Xd Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLABEIl ïijn beslist die der Firma WELUOl THB LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEB met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAB OE CHILD BBS S EASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronei rSAAOT Vte Boekhandelaar Proefnummers i Alle met koatel Holl Bijvoegsel m Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bü mill simons Den Haag CIRCUS voorheen Pfiaglng ROTTElilUM Directie HENRI TE HALL IVKO OPERETTF PSFJBLi Wegens het enorm Succes tot en met MAANDAG 2 JULI JONG HEIDELBERG DINSDAG 3 JULI Eerste opvoering van DE VICE ADMIRAAL ZOninAe minnACt Extra Familie Voorstelling groote Komische Operette AAXVAyO rtUB Loge SO Stalles 40 Parterre S ialerO 10 Cent F1IBWERDA TIEHAJI GrootstOT détail wijnhandelaren in NEDERLAND DEPOT te QO0DA bij F j j Booi VAN mm AANBEVOLEN MERKEN CHAT MALLERETTI J 0 80 per flesch por anker van 45 fl 3 per fiesch St fotèphe Medoc 0 60 La Hese Ludon 0 72 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hftnt Banternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesheimer l Qg Oude Roode Port Extra Oude Roode Port Oude Witte Port Extra oude Witte Port Fine Old Pale Sherry Goede Madeira Madeira Superior Vermouth Dom BjiLtAHDi per flesch 1 08 l U 1 08 1 80 0 99 0 90 1 44 1 17 Prezen netted Contant Voor FEESTELIJKE gelegenheden worden alle Wijnen g elevera met recht van terugg ave van de ongeopende flessf3hen WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenbyrSthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIiSXHE is verkrijgbaar bü alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuittcUand Engeland Amerika Nei Indii Oranje Bivim Kolonie Tranevaal enz XLELIANXHB werd 9 maal met Gond en 3 maal met Eere Medaillee bekroond MELIASXHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UELIAJIXHS in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK do Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrflgbaar bj Firma WOLEE £ Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerka d IJtet A N va ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaater A SCHEER Baattrecid P W v EDE Oudeaater K tas D a HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK Moe opelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER ÜEUDEtI Waddingivcen P A uic GROOT A o JONGH 0 fcw i jr J P KASTELEIN FoUbroekerdam D BIKKER te Benichop WAARSCBVWIifO Laat U niet misleiden door I iroop Het klooster SanctaPaulo AbdIJ bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde ADVMËNTfi ïn aUe Couranten worden aangenomen door het AdverleDtle Bureaa van A BKlNKMiN ZOON Noord Brabanlsch Schoen en LaarzenmagazUa KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegeteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reptratiën en aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nienw gevonden toepassingen onze in aUeverf geicMMerde Portretten PeintureBogaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOOAKBlrs Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QdANT Knnsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen ziJn Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f 1 25 bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBB I W AD BICHTEB Oo Rotterdam Te Gouda bfl C LUGEE Apotheker Markt en bij WOLFP Co Westhaven 198 vrild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VXTELINO Poe ier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 ACAOI J WORMERVEER HOLLANÖT K Zenuw en ilaagplijders wordt ait overtniging ala een werkelgke hul In den nood het boek I3aa d g ever aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wont dit boekje franco per port toegezonden door BLOKFOBLS Boekhan Zaïtbommel liultenlandsch Ovcrzichl Do zending van Marcelin Albert is mislukt L apötre des gueux heeft zich in arrest begeven De comités van Narbonne en Argeliers hebben hem den raad gegeven van verdere pogingen om zijn opdracht tu vervullen af te zien en in het lot der overige leden van het eerste comité te deelen Marcelin Albert wiens populariteit aanmerkelijk gedaald schijnt te zjjn zoowel door zijn bezoek aan Clemencean als door het aannemen van eene ondersteuning van honderd francs Vnji den minister president heeft dien raad opgevolgd Hij is te Montpellier in de gevangenis gebracht Dit feit gevoegd bij het besluit van het comité van Argeliers om den strijd niet op to geven is een veeg teeken Wel heeft de militaire bezetting van bijna alle plaatsen van eenige beteekenis in de wijndistricten tot dusver de herhaling van de troebelen der eerste dagen belet maar de wijnbouwers zijn vastbesloten vol te houden niette ontwapenen Het comité van Argeliers heeft gisteren een motie aongfinomeo waarin gezegd wordt dat de wet door de Kamer aangenomen voor ons aannemeliik is dat alle leden zich solidair verklaren met de maatregelen door de leden van het Ie cMaité genomen on dat ziJ geen enkelen eisch laten vallen in het belang van den wijnbouw gesteld Zij besluiten verder de formuleering van hunne eischen zoo spoedig mogelijk te onderwerpen aan alle comités Dit besluit wordt allerwege met geestdrift ontvangen Een der leiders zeide tot den correspondent van den Matin 8ij ziet ontwapenen doen wiJ niet Wij zullen de stadhuizen niet laten betrekken door de borgemeester en de gemeenteraden zoolang wiJ niet de wet hebben verkregen die ons beschermt tegen de knoeierijen en die ons zal toestaan eindelijk te ontkomen aan de ellende De strijd wordt dus voortgezet Ook in de Kamer Wat heden zal alweer een interpellatie worden gehouden over de regeeringsmaatregelen tegen de onlusten in het Zuiden De correspondent der Evening News te Odessa meldt aan zijn blad Ik verneem van eene zijde die in den regel zeer geloofwaardig en voorzichtig is oen merkwaardige mededeeling Of ziJ juist is of niet moet worden afgewacht Na vele maan FEViLLETOX NAAR VEILIGE REEDE 16 Ik moet n iets geven wat ik ontdekt lieb onder de secretaire van uw grootmoeder zaliger nadat ik een geldstuk bad laten vallen dat er onder rolde Ik trok do tafel een weinig van den muur greep tastend om mij heen en baalde toen dit pakket te voorschijn Met deze woorden reikte ziJ Dorothea een verzegeld bundeltje over dat zjj uit do kast genomen had Dank u wel zeide Dorothea waarna zij met een hartelp goedennacht do trap opging naar haar kamer het kleine vertrek dat getuige was geweest van eenig lief maar van veel leed uit de jaren barer jeugd HOOFDST0K IX Welke tegenstrijdige aandoeningen overstelpten t jonj emeisje dat zoo lang in den vreemde had rondgedoold nu het gevoel van te huis zijn zich van haar meester maakt Alles om baar heen ii hetzelfde gebleven B tooli ia looretl reranderd I den van zorgvuldige voorbereiding zoowel onder de manschapiien van leger en marine als onder do arbeidende klassen is de rcvfllutionnairo partij eindelijk gereed om den openlijken stryd tegen do regeering te hervatten De comité a der rovolotionnaire socialisten hebben thans mot bnlpr der militaire marineen arbeidersorganisaties besloten tot den gowaponden opstand De opstand za in deze week uitbreken on do eerste slag zal in Sowbastopol geslagen worden Do liooldpunten zijn do volgendo Op een teoken dat van de kust zal gegeven worden zullen do bemanningen van zekere schepen de officieren overweldigen en in do haven werpen om vervolgens stollingen in to nemen vanwaar z j de drie forten die waarschijnlijk aan do regeering trouw zullen blijven mat hun geschut kunnen bostrpen Hun verschijning in de haven met de roodo vlag in top zal voor de bezettingen der forten die zich alle op drie na in handen van revolutionnairo artilleristen of deels ook revolutionnaire officieren bevinden hot teeken zijn om do officieren die dor regoering trouw zijn overhoop te steken en het geschut te richten op do gebouwen der slad bet hoofdkwartier der Zwarte Honderd en het verbond dor echte Russische mannen Hot eerste kanon fchot zal do soldaten in do kazerne te wapen roepen Dogenen die trouw blijven aan de rrgoering moeten gevangen genomen word it Intusschen zullen do arbeiders do gas en waterleiding afsnijden on bot spoorweg tclograaf graafen telefoonverkeer stopzetten Vervolgens zullen do arsenalen wapenwinkels banken enz geplunderd worden Allo buit zal in handen worden geptold van het comité Met de boeren in den omtrek zijn geheime contracten van leverantie van levensmiddelen De berichten uit Portugal loopen zeer uiteen AUe officioele berichten zoggen dat in geheel hot land volkomen rust heerscht en dat allo wanordelpheden bobben opgehouden De maatregelen der rogeering genieten den onverdoelden bijval van alle arbeidende en alle nijvere klassen De regeering bezit het volste vertrouwen van de natie en van de kroon en zij wijdt zich geheel aan de wettelijke maatregelen die door bet algemeen belang gerechtvaardigd en noodig gemaakt worden Een ander officieus bericht zegt dat op bet oogenblik geen sprake is van een ministerioele crisis Het ministerie bezit dan steun van alle voor bet bestuur noodzake Waar is Dodo gebleven vroeg zij zichaf terwijl zg het vertrek rondziet als wildezij de oude beerlgke dagen wed er terugroepen Lise die binnenkwam met eenige vervcrschingen werd spoedig weder weggezonden Dorothea gebmikte slechts een kop thee en liet haar gedachten den vrijen loop Waarom werd mij het overlijden zijner vronw niet meegedeeld Zon hjj diep gehukt gaan onder dat verlies Vrouw Selle zegt het en het is trouwens niet meer dan natuurlijk De moeder zijner kinderen en hij had haar lief anders liad hy my niet opgegeven Maar waarom noemde hy zyn dochtertje naar mö Wolk een tegenstrydigheid in dien man Zy zet zich op de sofa neder on vervolgt haar alleenspraak Als de prinses mj hoeren kon die hem altijd zoo verdedigt I Ook zy verriedhaar geliefde maar dat was door den drangder omstandigliedon zy redde haar vader en broeder van nypende armoede Bovendien was z een zwakke vrouw Maar hy die in geheel andere flrastandighoden vorkeerde Bal Gedachteloos draait zy het pakket in de hand om en om Daar vallen haar oog n op bet schrift en herkent de hand van haar oYerleden grootmoader lijke elementen en de toestand van het land is van dien aard dat aan een crisis niet gedacht wordt Minder officioelo berichten echter luiden heel anders In Parijsche bladen wordt gewag gemaakt van opstootjes in tal vai plaatsen waarbij honderd personen gedood 600 gewond zijn Dit is nog wat erger dan bjj de onlusten in Zuid Frankrijk Ook onder do troepen in Oporto moet muiterij zijn voorgekomen De minister president Joao Franco wordt steeds minder populair en in vele kringen acht men zijn aftreden noodzakelijk De rainistorieole meerderheid in hot Engolseho Lagerhuis hééft na oen driodaagsch debat dat nu en dan zeer heftig werd en waarin krasse i edevooringen worden uitgesproken de motie van Sir Henry CampbellBannorman aangenomen met 432 tegen 147 stemmen Alle araondementon van verdere strekking dan hot voorstel der regeering werden verworpen Hot plan van Sir Henry Campboll Bannerraan is nu oen wetsvoorstel gereed te maken in den geest van de beginselen die in do motie waren noorgelegd Dit wetsontwerp zal in do zitting van 1909 aan bet Huis worden voorgelegd en na do stemming van gisteren is er geen twijlol aan de goedJteuèfls ervan door het tjngerbni In hel Iloogorhuis wordt hot rtaarontégen verworpen l n dan zal Sir Homy don koning do ontbinding van het Parlement voorstollen om door de kiezers een boslissing te laten nomen over do wenschelïikheid om iiet vetorecht van het Hoogerhuis te beperken In hot echtscheidingsproces van lioopold Wölfling don vroogoren aartshertog van Oostenrijk heelt diens advocaat do heer Lachonal lid van den Stendenraad betoogd dat mevrouw Wölfling geboren Adamowitsj hot echtelijk samenleven onjnogelijk had gemaakt o a door haar fanatiek vegetarisme Als haar man vleoscb at maakte zy do heftigste soénos Hetzelfde deed zij als de gewezen aartshertog zich het haar had laten knippen ♦ Do minister van de Italiaansche schatkist Carcano heeft in do Kamer verklaard dat do voortdurende toeneming der uitgaven die zich in do laatste jaren had voorgedaan gestuit is Hij deelde verder mede dat de begroeting 1906 1907 zal sluiten met een Met de wolbekende letters stond er geschreven Brieven van myn kleinzoon nit den tyd toen hy te Berlijn was en later zy verbreekt haastig de zegels een aantal Grieven rollen nit den bundel in den blinde grgpt zy er een uit on leest Harteiyk geliefde Grootmama Nog eenmaal wendde ik my tot mi n vader over do bewuste kwestie al wist ik dat de hoop gering was Maar wie liet heeft geeft niet licht op Kalm en smookend was de toon van mijn schryvon ik beloofde hom mp naar zgn bevelen te voegen maar myn liefde moc t hy onaangetast laten Zonder Dodo kan ik my het leven onmogeiyk voorstellen Dat arme üind schryft mö dat zy zoo kalm on verstandig is Is dat niet een bewys dat zü overtuigd is van myn onwankelbare liefde Spreek haar niet over mo het zou liaar al te zeer bedroeven Ik leef in de pyniykste spanning naar het antwoord Kunt gy uw invloed aanwenden doe het dan ter wille van üw liefhebbenden kleinzoon Hekmak Haastig greep Dodo m tweede blad batig saldo van meer dan 53 millioen een resultaat dat te danken ia aan de opmerkelijke toeneming van inkomsten welke vooral een gevolg is van de oeconomische ontwikkeling des lands Weer over den waarborg van de Transvaalsche leening van vijf millioen pond in het Engelsche Lagerhuis aan den tand gevoeld zeide Churchill Dinsdag dat de regeering in beginsel besloten bad dien waarborg te geven indien hot voorstel tot uitgifti er van in het Transvaalsche parlement aangenomen werd In beginsel dat klinkt niet onbedenkelijk En die stage herhaling van do van zelf sprekende voorwaarde dat de Transvaalsche volksvertegenwoordiging de leening goedkeurt leidt tot h t vermoeden dat de benoemde Wetgevende Raad wel eens een wenk kon krijgen om het desbetreffende wetsontwerp te verwerpen Het argument van de progressieven in de Wetgevende Vergadering dat die leening den schuldenlast slechts zon verzwaren dan daarbij oed dienen Zoo zon Transvaal allicht slechts dat eeno millioen pond kunnen leenen dat do regeering gezegd hoeft in het eerste jaar noodig te hebben Volgens Churchill wist de Engehche rogeering reeds in hot bagin der onderhandelingen dat de Transvaalsche regoering de viJf millioen niet aanstonds zoo noodig hebben Maar ol t werkelijk in t plan Hoeft goiognn tr Dcgnmen met Slechts een millioen te leonnn lijkt ons twijlelachtig Do oppositie in hot Lagerhuis gelooft het naar uit haar vragen biykt ook niet Verspreide Berichten Fbankkijk De rechter van instructie te Perpignan moet verklaard hebhen dat er oen samenzwering van royslisten beeft bestaan tegen het loven van den prefect De brandstichters in de prefectuur zou hiJ op bet spoor zgn De senaat heeft het wetsontwerp op de vervroegde naarhuiszending van do lichting 1903 aangenomon nadat ministor Picquart op de woorden van generaal Langlois die getuigden van vrees voor een plotselingen overval door Duitschland geantwoord had dat dit een door niets gerechtvaardigde en overdreven veronderstelling was EsaBLAS Minister Grey heeft Woensdag raoogodoeld dat den afgetreden bestuurder van Egypte lord Cromer een geldsom gegeven zal worden Liefste örootraa Hot is alles uit Papa was zelf bij my Vaarwel geluk van liefde en leven myn lieve Dodo O Örootma hoe vrcoseiyk zyn de redenen die mö dwingen af to zien van baar bezit Wie kon vermoedon dat het zoo met ons gesteld is Hoe zal Dodo m n Bchynbare trouweloosheid opnemen Zal zy den slag het hoofd knnncn bieden God gove dat zg nog eens geluk cig worde Do oorzaak van myn handelwyze mag zy nooit vernemen Vader eischte het van my Maar u zult het weten Ach ik bon zoo wanhopig Wees goed jegens haar Doe alles voor haar geluk ik mag het immers niet meer Dorotliea liet den brief uit de liand vullen Haar gelaat was doodsbleek en de oogen staarden met akelige blikken in de gle ru mte Herma I fluisterde zy Herman Zou ik je jaren lang onrecht hebben aangedaan zy sprong op Wordt vervolgd m