Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1907

Na repliek van den heer ter Laan ver dedigt do hoor Passtoors het amendement do heer Thomson stelt voor f ü2 i te schrappen ten einde den duur der opkomst te beperken Do heer Eland 0 v B bestrgdt het amendemont ter Laan dut vf rwor en wordt met 55 tegen 24 stemmen evenals het amendement Thomson met 42 tegen 37 stemmen waarna art 22 wordt goedgekeard By art 54 verklaart de minister na een opmerking van den heer van Twist dat gingen de infanterie autoriteiten daarin mee hg bereid was de opleiding van soldaat tot korporaal bg do bataljons dor regimenten zonder overplaatsing te laten blgven Voor de sergeantopleiding handiiaalt hg den maatregel Bg art 120 vraagt de heer Thomson meer openbaarheid over de wyze van t besteden van geld voor geschut Van een monopolie der nrma Krupp mocht geen sprake zyn De minister deelt moe d t van een monopolio g en sprake is Overigens was een voorstel gereed opi een kapitein aan te wgzen voor het bestudeeren van geschut in andore landen Bg re ctf dupliek handhaven de lieer Thomson en de minister het in eersten aanleg gesprokene waarbij laatstgenoemde het laakt dat de heer Thomson het hoold der IVo afdeeling van het departement van Oorlog eeni szins verdacht iiad gemaakt door te wüzen op diens byzondere voorliefde voor Kruppsch geschut Naar L en V verneemt zal do burgemeester van Amsterdam spoedig een langdurig verlof nemen Wij hoorden spreken van drie maanden Do gezondheidstoestand van mr V in Leeuwen scbgnt oen cenigszins langere rust te behoeven Of dan de heer Serrurier als oudste wethouder dop heer Van Leeuwen zal vervangen schgnt twgfelachtig Het aftreden van den heer Serrurier toch als wethouder moet spoedig te wachten zgn Do heer mr Tli Heemskerk zou dan als waarnemend burgemeester fungeoren Gemeng de Berichten De bierhnishouder N K woont in pand No 5 aan de Noord Molendwarsstr at te Hotterdam In het bcnedenhuis is zgn café de Zwaan gevestigd en het bovenhnis nit een verdieping bestaande wordt door hem en zgn gezin bestaande uit vrouw en drie kinderen bewoond Het jongste kind een knaap van 11 jaar naar zjjn vader geheeten is in hooge mate zennwlgder en aan beide boenen verlamd Een meisje van 12 jaar gaat op school terwyi het oudste kind in betrekking is De kastelein is een man die met flnancieele moeilgkheden te kampen heeft zichdit zeer aantrekt en daardoor zwaarmoedigis gewoiden tengevolge waarvan hg reedsmeermalen gedreigd heefd zich van het levente berooven Gisterenmorgen was er zelfsgeen bier in huis voor don verkoop zooging het meer en reeds werd er een en ander beleend i Nadat het dochtertje gisterenochtend naarschool was gegaan verliet ook K s vrouwom ruim tien nren de echtelgke woning omeen boodschap te doen zoodat K met zgngebrekkig kind alleen thuis bloei Om 12 uur kwam het dochtertje uit school thuis en even daarna de moeder Zg gingen het café binnen maar troffen daar niemand aan Dit trof de moeder die voor zy met het meisje aardappelen zon gaan schillen even zou kgken waar haar man was Zy vond hem boven in een hoek van de keukenkamer op den grond liggen te midden van een groote plas bloed bewusteloos en zwaar aan deg üals verwond Naast hem op den vloer lig een bebloed scheermes en op de tafel het étui ervan Naast dat étui een prentbrielkaart waarop K met enkele woorden alschoid van zgn vrouw en kinderen nam Van haas gebrekkig zoontje niets bemerkende doorzocht de hevig verschiikte vrouw verder haar bovenwoning en vond het kind in zyn bedje liggende met algesneden hals Dit bedje stond in een soort alcoof of tusschenkamer gelegen tusschen de keukenkamer en een ander vertrek Vronw K s eerste werk was naar den nabggelegen politiepost in de Wickstraat te snellen en daar haar bevinding mede te doelen zeer spoedig waren de inspecteur van politie de heer C G van Gulden en de inmiddels gewaarschuwde commissaris van politie de heer D A Caspers met den inspecteur den heer M Rutgers ter plaatse waar de ter hulp geroepen geneesheer dr L A F Schakers reeds den dood van het kind geconstateerd en de levensgevaarlgke wouden van den vader voorloopig verbonden had De man is naar het ziekenhuis verroerd Het Igk van het zoontje wordt ter gerechtélgke schouwing mede naar die inrichting gebracht Vermoedt wordt dat K zgn flnancieelen ondergang tegemoet ziende ea geen zla heb ter erkenning van zijn groote diensten Men spreekt van 50 000 pond sterling De koning van Siara ging gisteren naarDenemarken en vandaar wellicht ook nognaar Noorwegen Üvereenkomstig hot advies van het schouwburgeoraité heelt de Londensche graafschapsraad het voorstellen van lovende beelden in de variété s door m isjes in tricot verboden Italië Met bet oog op Sen woningnood in Rome en de daarmee verband houdende stgging der hnren gaat men een beambtenwijk maken waar plaats zal zijn voor 80 00 J menschen dio in dienst z jn van don staat RlISI ANl Te Rokicing bji Lodz overkfiel een bende van 25 man do fabriek Miller Militairen losten oen salvo Er werden eenige personen gediod en eenige gearresteerd Te Krasnojursk hebbon revolutionnairen de militaire gevangenis beschoten nit omliggende buizen Dat dunrd en uur Een koetsier werd gedood Onder degenen dio de politie in verband met die schietery heelt ingerekend bevindt zich een officier Het zemstwo congres te Moskou besloot krachtige maatregelen tegen de revelatie te vorderen van de regoering Van te voren hadden 22 leden by wgze van protest de zaal verlaten omdat zg zich niet met politieke agitatie wilden inlaten Bil KANSl ATEN De Servische kroonprins was dezer dagan met een motorboot op den Docau aan het visschen toen hy door Kroatische douanebeambten werd aangeroepen Zy dachten oen smokkelaar voor zich te hebben De prins had niet veel lost te gehoorzamen en stoomde terug maar ouane beambten zonden hem twee kojfepjRerna dio hem rakeIing Voorbygigg n BINNEN LAND STATEN GENERAAL KGHSTE HAIUEII Vergadering van Donderdag 27 Juli Aan de orde is hot ontwerp tot wetteluke regeling van het Arbeidscontract De heer Hegout noemt de verbetering van de bestaande arbeidsovereenkomst in dit ontwerp onvoldoende Met voorbeelden uit de praktyk der Maastrichtsche indostrio bestrydt spr voorts de regeling in détails Hy zou willen beweren dat de aanneming van dit voorstel zou leiden tot den ondergang van menige industrie Spr zal v6ör het ontwerp stemmen doch hoopt dat men In de toekomst bewaard zal biyven voor dergeiyke staaltjes van onpraktische sociale wetgeving brave s De heer van der Biesen na een hulde aan de commissie van rapporteurs meent dat de toon van s ministers antwoord niet welwillend stemt Zyn hoofdbezwaar tegen dit ontwerp is dat de bedienaren van den godSf dienst er onder vielen Spreker beeft voorts bezwaar tegen de regeling van het verbod van ondagsarbeid in deze wet Dé heer van Houten noemt die bezwaren te talryk om ze in byzonderheden te ontwikkelen Het gaat niet aan als de heer Kegont deed allerlei bezwaren te oppereUi en dan v6or te stemmen Verdediging van het ontwerp is in de atdeelingen byoa niet gehoerd Ër moet z i dus een ongunstig votum volgen want de bedenkingen zgn niet bevestigd Dit ontwerp noemt hy een eerste schrede in de richting van socialistische dwangwetgeving De heer van Houten zal morgen te 11 uur zgn rede voortzetten T U K K U B H M n Êi H Vergadering van Donderdag 27 Juni Na eenige discussie wordt met 59 tegen 3 stemmen goedgekeurd een voorstel Lohman om de vernieuwing der secties nog voor het reces te doen plaats hebben Daarna worden de algemeene beraadslagingen over de Oorlogsbegrooting hervat Bg repliek betreurt de heer van Karnebeek dat de minister zgn voorstellen omtrent de bevelvoering en de soldg verhooging niet wenseht terug te nemen zoodat spr hiertoe voorstellen zal moeten doen De heer van Viymen sluit zich hier by aan Den kommaodant van het veldleg reeds nu benoemen zou van dezen een btfreouman raaken De kamer moest vr y1ieid hebben om s ministers denkbeelden in zake de hoogere beveivoering te bestudeeren Wok de kwestie der kaderscholen was nog niet ryp voor beslissing De heer Lohman verdedigt het denkbeeldTalma tot het Instelltn van een commitsie 1 van onderzoek naar den ganschen omvang onzer legerorganisatio ter beantwoording van de vraag of oen nieuwe richting moet worden ingeslagen Znlk een onderzoek kan do minister zelf niet doen Feiteiyk moeten wg hebben een permanente coramiasie van defensie zngt spr watde minister echter niet scliynt te wenschen Steunen op eigen hervormingskracht wil deminister maar I g vergeet dat de najie hetprogram maakt Wil do minister i a doenvoor het land dan moet hg znlk n penranente coramissio instellen De heer ter Laan wil daa entegen don minister in staat stellen zgn eigen denkbeel den te verwozeniyken De ervarihg leert dat commissies als een rem werken Do heer van de Velde keurt al om de kosten vooral het bezetten van terreinen waar veeziekten heerschon door rekruten Do hoor Pierson vraagt van den minister oen boreidverklaring om de kwestie eoner Staatscommissie by do volgende begrooting aanhangig te maken De hoer Merchant acht dit onnoodig iedereen heelt reeds nu zyn opinie Ken defensiecommissie zoo bovendien een adviseorcnd lichaam worden dat de positie van den minister onhoudbaar zou maken De heer Tydeman acht in elk geval een onderzoek naar hot bestaande noodig De heer Lohman blgft zich tegen een enquête commissie vorzettiT De lieer Verliey steunt het denkbeeld Pierson De minister van Oorlog herhaalt dat een Staatscommissie hom in de uitvoering zgner plannen beiemmeren Hy zou meer voelen voor e n parlementaire enquête commissie oijndat die vanzelf het vertrouwen des volks zou hebben Maar alvorens de minister iets kon doen moest do Kamer zich met beslistheid uitspreken Omstandig betoogt de minister dat de defensie moet blgven buiten de politiek In de zaak Baan zou do minister al het mogeiyke doen in het belang van dezen man Ten slotte zot de minister nogmaals zgn denkbeelden over de bevelvoering uiteen De algemeene beraadslagingen worden gesloten Besloten wordt morgen ochtend voort te gaan met de beraadslaging van de reorganisatie dor mariniers De hoer Kland stelt by amendement voor f 3200 uit to trekken voor de onmiddellgke benoonting van oen kommandant van het véldlegor Na do piuze rapporteert de heer Thomsun over het adres der Nederlandache architecten die do Kamer verzochten de Carnegie stichting te bewegen terug te komen op de keuze van het terrein voor het Vredespaleis Do commissie concludeerde dat waar de Kamer met groote meerderheid gelden voor dit terrein had toegestaan en de uitspraak der jury waar mede verzet tegen rees aan den rechter is onderworpen het adres kon worden neergelegd ter inzage van de leden De heer van Karnebeek deelt mee dat de jury en de heer Carnegie zéér gestemd waren voor Zorgvliet en tegen het terrein op den Mnsschenberg ook de teekoningon van het paleis bevielen den heer Carnegie zeer goed Do conclusie wordt goedgekeurd By de voortgezette behandeling der Oorlogsbegrooting stellen de heeren van Viymen o s bg amendement voor om de beslissing over de kwestie der hoogere bevelvoering nit te stellen De heer van Karnebeek spreekt vóór het amendement Eland De minister neemt het amendement Eland over en is bereid dat ook to doen met het amendement van VIgmen c maar beschouwde dit als van comptabelen aard Hg zou daardoor geenszins zgn plannen laten varen De heeren ter Laan én van Karnebeek bestryden deze houding docli de minister zegt dat hg die van den aanvang at had aangenomen en de heer van Idsinga acht dit volkomen juist Bg de uitlegging did de minister aan zgn amendement geeft meent de heer van VIgmen het niet te moeten handhaven Maar dat gaat niet meent de voorzitter want de minister heeft het amendement reeds overgenomen De heer van Viymen kon dan een motie voorstellen Onder groote hilariteit stelt nu de heer Duymaer van Twist een motie voor uitsprekende dat alleen gelden behooren te worden gjvoteerd voor de aanstelling van een kommandant van het veldleger Na eenig debat wordt de motie van Twist ingetrokken en het artikel in kwestie goedgekeurd zonder hoofdelgke stemming hilariteit Bg artikel 22 verdedigt de heer ter Laan een amendement om den post met f 11 392 te verminderen ten einde de milicieös der lichting 1903 vrg to stellen van de derde herhalingsoefening De minister moet dit amendement beslist ontraden i de herhalingsoefening was bepaald noodig bende zgn beroep van schoenmaker dit hg vroeger nitoelendo woer op te vatten zoo heeft hg zich tenminste wel eens uitge aten in een zwaarmoedige bni zichzelf eji zgn gebrekkig kind van het leven heeft gillen berooven om dat kiiid wanneer soms het gezin tot volslagen armoede verviel voor verdere ellende in de toekomst te behoeden Men meldt uit Dellt Te Antwerpen is op vermoeden di t hg 4ch te s Gravenhage aan inbraak zodhehbbn schuldig gemaakt zekere S alhier woonachtig aangehouden door do recherche uit s Gravenhago Gisteren vond ten zgnen huize alhier eene huiszoeking plaats De man was kortgeleden ontslagen nit de gevangenis waarin hg voor soortgeiyk misdrgl langen tgd had doorgebracht Gistermorgen tusschen hall tien en tienuur had op de werl aan de Oudegraclit teUtrecht Voor het perceel bewoond door denkoperslager J S de Groot een ontploffingplaats die vrg ernstige ge olgen heeft gehad Diens 28 jarige zoon J P do GroMzou een benzinovat gaan soldeeren dat aleenige dagen op de werf had gestaan $ nvolgens verklaring van den heer J S doGroot geheel leeg is geweest Nietteminschgnen de benzinegassen nog niet geheeluit het vat te zgn getrokken althans toende 28jarige zoon de voorbereidende maatregelen tot soldeeren begon te nemen waa by warmte wordt ontwikkeld sloeg het vatplotseling met een hevigen slag uit elkaaf waarbg hg ernstige brandbonden bekwam vooral aan het hoold De ontboden geneeédr De Wildt heelt echter gelukkig kannenconstateeren dat geen levensgevaar aanwezig is ü D Ten gevolge van een verzuim hot te laat betalen van do belasting verschuldigd voor het vergunningsrecht is de vergunning staande op het gebouw dor Maatschappg voor den Werkenden Stand te Amsterdam vervallen Deze nuttige Maatschappg in 1854 opgericht bestuurt en subsidieert verschillende instellingen van algemeen nut zooals do Ambachtsschool de IndustriescUool Dagteekonschool Kosthuizen Arbeidsbeurs Sngcursüs voor kleermakers Volksvoordrachten enz maar kan by dit alles niet missen do inkomsten van bot gebouw dat voor vergaderingen partgen en leesten verhuurd wordt Het vergunningsrecht is thans vervallen en verlof kan het gebouw slechts voor één klein aan straat gelegen lokaal kry sen Men kan er nu zelfs geen glas bier ol kop tliee krggen en onder die eiistandighoden wordt het verhuren van de zalen voor partgen enz vrgwel onmogeiyk Hetkoopen van een nieuwe vergunning zou op een uitgaal van ongeveer 3000 gulden komen te staan hetgeen te bezwarend voor de kas is on zoo zal t er toe moeten komen dat deze nuttige MaatsonoTipg hetzg zal liquideeren hetzg eenige van haar voortrellelgk werkende instellingen welke in het belang van de burgerg zyn niet langer zal kunnen ondersteunen en dus zal moeten prgs geven N V d D Men meldt uit Amsterdam Gistermiddag werd de brandweer gealarmeerd bg den drogist A J Cramer O Z Voorburgwal hoek St lanstraat Het was echter niet voor een brand Bg dezen drogist wos komen aanstrompelen een zekere J M die niet bloed overdekt was stroomende nit een gapende hoofdwond Hy verzocht de brandweer te nlarmeeren omdat hg dnarbg in dienst was J M was door een vrouw van verdachte zeden gelokt geworden in een berucht calé op den O Z Achterburgwal no 70 Daar binnengekomen trachtte men hem zyn benrs te ontnemen waarop een hevige worsteling ontstond De vrouw sloeg J M met een flesch op het hoold waardoor een diepe wond ontstond Hg slaagde er echter in te ontkomen en bereikte den dregistwinkel Dr Thas die inmiddels ontboden was legde den man een verband aan waarna hg per brancard naar het Binnengasthuis werd overgebracht J M vader van twee kinderen is er zeer bedenkeiyk aan toe maar zyn toestand is niet hopeloos De politie die ook weldra ter plaatse was nam na een hevig verzet de vrouw en een man in den kroeg gevangen en bracht dezen zwaar geboeid naar het bureau Na eenigen tgd werd de man vrg gelaten de vrouw bleef echter in verzekerde bewaring Voor het café had zich natnnrigk een verbazende oploop verzameld en zes agenten bleven tot laat in den avond er de wacht houden Men meldt uit Lonneker aan de Zw Ct omtrent hot gisteravond aldaar gevonden mki Omtrent den dood van J G wordt san misdaad gedacht tLgk vertoont aan rechterarm en zgïïo wonden vermoedelgk door een schot hagel toegebracht De justitie nit Almelo arriveerde alhier tot een onderzoek zy heeft den vermeedeiyken dader een landbouwer uit Renkum aangehouden De wonden schgnen reeds voor 14 dagen te zgn toegebracht De aanteekeningen op het Igk Be vermoedelgke dader een strooper schynt den overledene voor een ree te hebben aangezien Naar men ons nader meldt waren niet de wonden de oorzaak van zyn dojd maar misbrnik van sterken drank Aan de knst van Chili is voor eenige dagen de stoomboot Santiago der Pacific Steam Navigation Cy vergaan 86 menschen zgn daarbg omgekomen Het schip komende van Valparaiso vertrok van Corral met door een storm in t ongereede geraakte machines en ging naar Valparaiso terng Kapitein Whitwang meende de reis nog wel te kunnen wagen De bemanning bestond uit 87 man en er was slechts één passagier aan boord oen Chileen Het schip i onk en slechts é n boot met 20 man is uitgezet die evenveel na eenige dagen rondzwervens op de rotsen aan stukken werd geslagen Alleen de veerde officier Gall geheeten en de passagier zyn gered De meeste olflcieren waren Engelschen De ramp vond plaats 18 dezer om half zeven De Santiago was in 1889 gebouwd Rechtzaken De Haagsche Rechtbank beeft in de zaak van Simon Polak die terechtstond ter zake van den aanslag op den Minister van Jnstitie gelast dat het onderzoek zal worden hervat op heden Vrydag en heeft benoemd tot deskundigen om in deze zaak een onderzoek in te stellen en rapport aan de Rechtbank uit te brengen lo dr C Winkler hoogleeraar te Amsterdam 2o dr L Bonman geneesheer directeur van het krankzinnigengesticht Bloemendaal onder Loosduinen en 3o J V d Kolk geneesheer directeur van het geneesknndig gesticht voor krankzinnigen Enflegeest te Oegstgeest RECLAME Neemt proef met BLl YSSËi S HOLLANDSCHE MÉLANGE in pakjes A 4S c p pond met halve bon waarde 5 c ol DEENSCHE MÉLANGE uitgewowogen jt 10 c p anderhalf pond met heele bon waarde 10 c Beide komen de fijnste Roomboter t meest nabg en kunnen deze onder alle omstandigheden best vervangen A Bluyssen Zonen Te GOUDA Wijdstiaal 157 HET WAPEN VAN ASTEN Stadènieuws GOUDM 8 Juni 1907 Gisteren I wSrd aanbesteed het amoveeren van woningen aan den Kattensingel en het daar ter plaatse bonwen van een woning met kaaspskhnis Metselwerk Bontenbal i Reenwgk f 4349 Joh KarsHergen Gonderak 4500 J Smit en Zn Gouda 7084 E Scheris Waddingsveen 5489 V td Starre Koster en Co Waddingsveen 6062 I Verfwerk Gebr Boekamp Gouda 62Ö A Jansen 645 63 P J Revet en Zn 79ö M Binnendgk 860 Estié 895 W Groeneyeld 969 Ardon 996 In massa Bontebal Reenwgk i 14348 Joh Karsbergen Gonderak 14700 A Mooten Moordretht 15425 Bokhoven Gouda 15884 Hoogendoorn 15998 J Baas Jz Stolwgk 17260 J Slogt Gonda 17B00 J J Dngm 17500 Wed D Amesz Gouda 17989 J de Bruin 18264 J h ran Heiningen Boikoop 18666 J W Dogterom Schoonhoven 18875 G M Peeters Gouda 19260 85 J Smit Zn 19349 A Lensen 19750 VERGADERINGfiNDENfiEMimERMD VRIJDAG 28 JUNI Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hh va de Velde Nederhorst de Jong Herman Prince van der Torren Knuttel van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Donkor Jongenburger en Muglwgk Afwezig de hh van Egk Vergeer Vingerling Dercksen en Dessing allen met kennisgeving laatstgenoemde naar aanleiding van het verzuim van een der raadsleden op 25 Juni De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten van 7 Juni tot uitgifte van grond aan de Waterleiding Maatschappg tot wyziging der gemeente begroeting dienst 1907 en het Isle suppletoir kohier van schoolgeld op de burgerscholen Dat voorts door God Staten werden ongegrond verklaard de reclames van J C F L Bnsch C J van Haansbergen J Krugl L D Kens J F W S Middelbeek en D van Ehyn tegen hunne aanslagen in de plaatselgke directe belasting en dat algevoetd is do aanslag van P van der Roer Dat aan de Wed van den heer A A van Dorth een pensioen is verleend van 1 300 ten laste van het pensioenfonds Dat op den 12 Juli aan de orde zal worden gesteld het ontwerp werkliedenreglement Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het verslag van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwgs over 1900 Aangenomen voor kennisgeving Een brief van B en W voorstellendehet oude brandspnith iisje aan de Turfmarktte verkoopen aan den heer J L Bruns voorf 1000 Een brief van B en W tot afstand vangrond aan de Vest aan de provincie ZuidHolland zyn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 4 Een brief van B en W tot oninbaarverklaring van eenige posten op de plaatselyke directe belasting naar het inkomen Ter visie 5 Een voorstel van B en W tot het instellen van een keuringsdienst op melk enmelkproducten voorloopig voor een jaar Ter visie G Een adres van G T Steenland die bg den gemeenteraad in beroep komt van een afwgzende beschikking van B en W om achter een perceel op den Kleiweg te mogen bonwen met rapport van B en W tot afwyzing adviseerende De Voorzitter Bg B en W is nog ingekomen een adres van C van Berkel en anderen om Steenland alsnog vergunning te verleenen De heer Donker M de Voorzitter ik zon willen voorstellen dit adres nog heden te behandelen Zal worden aan de orde gesteld na punt 11 der agenda 7 Een adres van 8 Verheus verzoekendeeervol ontslag tegen 1 September als onderwgzer aan school No 3 Wordt eervol verleend 8 Een adres van A J Kriegér verzoekende definitieve concessie voor een paardentram in deze gemeente In handen van B en W om advies 9 Een adres van J van Dgk verzoekende zgn café te mogen open houden inden nacht van 3 op 4 Augustus In handen van den Burgemeester gesteld ter afdoening Wordt vervolgd BEUES VAN EOTTERDAM T ïT TT If MAANDAG 8 JUNL StaaUleenirujen t PoETOOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 Rusland Iwang Dombr Obligation 4 96 Aziï Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLCHBiA Geconsolideerde Bnitenlandache Schuld Rocepis L 100 1 24 Vi Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Eotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Otrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlnndsche Hypb 4 lOO i Pandt Znid HoU Bypb 4 Pandb Ie Algeqi GroningerScheepsHypb 4V 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Sclieepvaart Maatechappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegleeningêH Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Premieleeninqen Bblöib Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverètn Mg tot Eipl Laan Tar S a 5r Meerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend M l f i vr x s jTMMffa AV jwff£jv Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOB FEN met daarby passende GARNEERINGEN Predikbeurt bij de Remonstrantsohe Qereformeerde Qemeente alhier Zondag 30 Juni s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVEHTKl TIEN Heden werd ons ouderhart zeer diep getroffen door het overlgden van onze ecnigste en innig goliofdo Dochter m TRESIA JflifflA comiM na een langdurig en geduldig Igden voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden op don jeugdigen leeftyd van 16 jaren s Gravenhage 26 Juni 1907 Kepplerstraat Hare diep bedroefde Ouders H N VAN SCHAIK A C VAN SCHAIK Zwetsloot Verzoeke van ronwvisite verschoond te biyven Faillissement By vonnis dor Arrond Rechtbank te Rotterdam dd 26 Juni 1907 is verklaard in staat van faillissement A It B MABTiyOT alleen handelende onder de firma H MARTINOT Co parapluie fabrikant alhier met benoeming van den E A Heer Mr L R TELTING tot RechterCommis saris en van den ondergeteekende tot curator De Curator Mr F H KRANENBQRG Gouda 27 Juni 1907 Verceoiging ARMENZORG Afdeeling BnOHKENHVISi ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armenxorg Bekroond Tentoonstelling Bohoenmftkwy s HBge Aug 180 WMeldberoflmde floboenAppr tnnr Lipiirin Satm ent syo de beate middeleD voor het onder moeite henrlg poet ran llo n art sd geklaord cboenweik Ver niygbtuuc by winkellur m acboenwerk OaUn rien Drogeryen db Uen lelU Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens el nren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN No 1 Een onlangs geheel vernieuwd in de Aaltje Baksteeg te Gouda wgk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te Gouda wiJk ü M la MAw lu 8 atM en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Gonda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wgk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Dronkenschap bestaat niet meer Een moDster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van afweet liet COZA FOUDBR bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Hel COZA VOEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoelt te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Hel COZA POBDmt heelt het hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aangevraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld CÖZAINSTITUTE ££ l S nX d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Het Correspondentschap van moMOHonO Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJKDikkzwauee Wachtel straat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zyn Zenuw en Ylaag lijders wordt nit overtuiging als een werkeiyke hal in den nood het boek I3aa a g e xrer aan bevolen Na ontvaagBt van adres per briefkaart non t d t boekje iranco per post toegezonden dour BI KFOBIi S Boekhftn Zaltbommei