Goudsche Courant, maandag 1 juli 1907

Maandag 1 Juli 1007 46ste Jaargang o lOïiTl 60ÜMHE iMieuws en Advertentieblad or Goutfa en Omstreken Teloloi II No 89 De Uilgave dezer Courant gesphjedt dagelijks met uitzondering van Z in en Feestdagen De prijs per drie post 1 70 Afzonderlijke Noirmers maande a is l 2fi franco per VIJF CENTEN Telefoon Ho Sf A D V E U T E N T I E N worden g eplültst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regk meer 10 Centen Groote letters worden bjïrekend naar plaatsruimte Inzending van Adv entiën tot 1 uur des midd Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE Bf AD Onze conservatieven De slag is verloren en de Staten van Zuid Holland zullen in geen jsren om te krijgen zijn de Standaard juicht hoewel dan zooals het een christen past met mate en met ingetogenheid en vroomste gezicht Door de kerf oalitie na de reeds in lipiden en behaalde winste nog te Dordt Irdam vier zetels veroverd het jjft de Standaasd bijna ongelooltijk ƒ ij herhaalt dus wat zij op 11 Juni scnreef Het is een wonder in onze logcii WIJ zien het maiir doorgronden t niet Nu moot erkend worden dat tot de en voor allen die vooruitgang weiisehen zoo bedi oeM iideii uitslag medegewerkt hebben een aantal factoren waarvan de waarde niet anders dan doar middel van eene altijd eenigszms wUfekeuril e schatting is te bepalen Iji zooverre zollcii ook wij onze nederlaag niet geheel khnnen doorgronden maar een wonmr wordt het daardoor in onze oogen fiog niet Wat wij van de mldaelen die van kerkelijke zijde in dezen verkiezingstijd gebruikt zijn hebben gezien kan reeds alseen verklaring dienst doen van liet wonder dat een gedeeltV der klenrloozekiezers met succes tegenNde vrijzinnigenin het harnas is gejaagd Zoo ondoorgrondelijk is dat niet of ooX de Standaard zou het met eenigen go d i wilkunnen doorgronden Maar heeft de Standaard mag men vragen haar oogen zoozeer ten hemel gericht gehouden dat zij niets bespeurd heeft van de overige en waarschijnlijk nog wel zoo gewichtige oorzaken van den voor de kerkelijke coalitie zoo gunstigen uitslag Kan zij met name niet doorgonden dat bij deze verkiezingen bijvoorbeeld ook In het spel is geweest reactie tegen gevreesden vooruitgang op velerlei gebied FEVILLETOX NAAR VEJLIGE REEDE 17 Als dat zoo is dan was het wreed van liem miJn hart te verbitteren door het in onkunde te laten van de waarheid mg te leeren hem haten Wat is er nu van ray geworden Een gevoelloos wezen onvotbaor voor liefde een levende automaat O rootma dat n zóó met mg kondt handelen Hoe diep rampzalig ben ik geworden Do volgende meïgen is zonnig en warm aangebroken en belooft een schoonen herfstdag reeds prijken de ranken en bladeren van den wilden wingerd aan het prieel purperrood in den glans der ochtendstralen liise is reeds een paar maal aan do deur der Irenie geweest om te luisteren of zg nog slaapt maar moet telkens de dampende koffie weer mee nemen Eindelijk wordt een venster geopend Dodo s hootd ziet naar buiten naar het spel van twee dikke roodwangige kinderen de kleinkindoren tm moeder Selle die is het portaal en tegen de daaraan verbonden kosten Hier toch is naar ons oordeel één van de grootste oorzake te zoeken van het succes der kerkelijke partijen bij de stembus wat nog geenszins wil zeggen dat die oorzaak bij een Tweede Kamerverkiezing hetzelfde gevolg zou hebben Men mag n i niet vergeten dat een groot deel der conservatieve kiezers van een kerkelijk bewind al even weinig gediend is als van een ook maar nog zoo weinig vooruitstrevend vrijzinnig bewind Deze conservatieven kunnen alzoo zeer wel medegegaan zijn met de redeneering van de Nederlander dat liet zoo nuttig is om iu de Eerste Kamer eei undere meerderheid te hebben dan indeïweede Kamer Bij deze Htatenveikie mg të J t het er hun dan om te doen zijn aaii den met horten en stonten voorthohbeleiiden wagen an de vrijzinnige ooruitstre endheid in den vorm van een overwegend dericale Kerste Kamer een stevige barrière in den weg te stellen die tot absoluten stilstand zou noodzaken Maar allicht zullen deze conservatieve kiezers geneigd ijn om bij een oventueiele ontbinding der Tweede Kamer de Nederlander aan haar woord te houden en haar door hunne stemmen duidelijk te maken dat hun hulp bij de Statenverkiezingen geene andere bedoeling heeft gehad dan het bevestigen an gezegde barrière en dat met name de triomf der rechterzijde niet is geweest die van het clericalisme maar veeleer die van het conservatisme Bij een kamerontbinding zou het dus nog wel kunnen blijken dat de hierbedoelde kiezers wederom links stemden omdat dit de zekerste weg is jm te krijgen wat zij verlangen dat is stilstand Nu zijn dit beschouwingen over de houding van vele conservatief vrijzinnige kiezers die uit den aard der zaak steeds eenigszins in de lucht hangen maar buiten blijkt van een wachtwoord Voor de hierbedoelde soort van kiezers niets en het is in het algemeen gesproken alleen eene nauwere bekendheid met de kringen waar men deze conservatieven moet zoe I zit en op ze past Weldra staat Dodo naast haar Goeden morgen moeder Selle Mooi weertje vindt u nielP Haar stem klinkt zacht en hartelijk Overgelukkig ziet de oude vrouw haar lieveling aan De zon schout n ter eer het onde hniewil zich zoo mooi het kan vertoonen Hebt a goed geslapen Zeker wel want u zieter zoo Irisch en geTakkig uit Het ontbijtwacht n Dorothea laat zich de koffie die Lise inmiddels bad klaar gezet goed smaken speelt met de kinderen en luistert geduldig naar Lise s loftuitingen op haar braven oppaesenden man Eindelijk maakt zij gebruik van een pauze Na moet ik haast weg zegt zjj terwglzg haar horloge raadpleegt Maar eerst wilik mün lievelingsplekje bezoeken Wie weetof ik wel ooit hier terug kom Zij knikt de vrouwen vriendeiyk toe en wandelt langzaam naar den oever van den kleinen vijver Onuitsprekelijke weemoed grgpt haar aan ZiJ herinnert zich den dag toen zij aan den overzyde onder den ahorn zat Herman naast haar en zg elkaar liefde en trouw zwoeren Toen wu het lente geweeet en zonne ken die bepaalde aanwijzingen zou kunnen vcrscliatfen De erdagen is evenwel uit de kringen der groot industrieelen een stem opgegaan die m dit opzicht eenig houvast geeft Se Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid n l hield dezer dagen haur algtoeene vergadering en bij die gelegen eid sprak de voorzitter eene openingsrede uit die nogmaals getuigenis kwam aHeggen van den reactionairen geest die bij een deel der leden dezer maatschappij oorzit Wij zeggen nogmaals en mogen in dit verband lieriiiiioren aan wat wij een paar jaar geleden schreven naar aanleiding van het toen dooijlie maatschappij tot de Kegeering gericht adres in zake arbeids etge iiig Deze nijverheidsmannen zoo schreven wij liebben voor het euvel van overinatigen arbeid van jonge menschen niet verder oog dan waar het zich voordoet lu achterlijke bedrijven die op die wijze aan wed ingerichte en geoutil leerde industriiin een Imiderlijke mede ijnging aandoen Deze nijverheidsmannen dringen er vooral op aan om iu zake beperkende bepalingen omtrent den arbeidsduur van volwassen mannen toch vooral de door deze maatregelen te treffen takken van bedrijf eetst eens te hooren blijkbaar met de bedoeling dat voor die takken eenige achterdeurtjes geopend gehouden zullen worden ten einde te zorgen dat het met den verkorten arbeidsdag van de arbeiders in die bedrijven niet zoo ii vaart zal loopen Thans moest in de vergadering aan de orde komen het ontwerp Ziektev erzekeringswet 1907 en de voorzitter stelde zich in zijn m de geheele volgende vergadering niet weersproken openingsrede ten doe te beantwoording der vraag wat onder de tegenwoordige omstandigheden de juiste opvatting der taak van de Maatschappij van Nijverheid was Het door hem zelf gegeven antwoord was de Maatschappij van Nijverheid dient er met alle haar ten dienste staande mid delen tegen te waken dat op wetge sehgn nu was het herfst en bad de storm de bladeren van de hoornen gerukt Huiverend kromp zjj ineen Niet sentimenteel worden waarschuwt zij zichzelf sinds gisterenavond heb je waarIgk daartoe over Weg zoo spoedig mogeiyk Aan het Hof zullen die aandoeningen wel spoedig verdwijnen I Het moet Waartoe zou bet ook dienen P De prinses dat lieve schepsel met zulk een innige behoefte aan mijn vriendschap kan mg niet misAen Zij steunt zoo gaarne op mgo standvastig karakter zooals zjj zegt Ach ja maar dat karakter is eerst gestaald in het vuur der knagende smart Eensklaps springt zij verschrikt op en strekt de band afwerend nit Herman roept zij vol ontzetting uit HOOFDSTUK X Een slanke joiueman in grjjs jachtko tonm het eweer o r den schonder den hoed met de haneveaèf in de hand staat voer het schoone meisje met een oitdrokking van de hoogste verbazing Het is de man dien zg ver weg waande Zal zjj vluchten of blgv Mr ZiJ beeft van het hoofd tot de voeten maar over de edele trekken van den man giydt plotseling een zonuebtraal tan innige vend of andet gebied maal regelen ge noiijen worden die de toekomst van onie nationale industrie zulhn schaden itet zulk een antwoord op zich zelf is m natuurlijk even wijs als te voren Het komt hier meer op de motiveering aan en uit die motiveering I lijkt dat de dreigende uitbreiding van de sociale wetgtving voor den hier aan het woord zijnden grootindustrieel het gevaar bij uitnemendheid is Naar zijne meeniug is het onze sociale wetgeving die tenzij op raktische wijze omgewerkt en voortgezet de kip drHgt te slachten die in de toekomst de gouden eieren zal moeten leggen Men behoef niet te vragen wat deze spreker onder eene praktisjihe wijze v iii ouiwerkmg en voortzetting verstaat het is natuurlijk ontwikkeling van het particulier initiatief de noodig met staatshulp en wat de gouden eieren betreft wordt waarschijnlijk eerder gevreesd dat de kip sommige daarvan op de verkeerd plaats zal leggen dan dat gezegde kip totaal om hals zal gebracht worden Dit laatste toch zou een al te overdreven voorstelling van zaken geweest zijn De spreker was overigens met zijn voorbeeld van de Onge l enwet niet bijster gelukkig want jjairfcelateu de ook bij die dwangverzek noodzakelijke decentralisatie zou dVdoor spreker gewenschte parlementaire enquête naar de werking dier wet vermoedelijk vooraj aantoonen welk een fimente uitwerking de overdracht van het risico aan particuliere maatbdiappi en bijvoorbeeld aan de Centrale Werkgevers risicobank kan hebben Een herziening van de Ongevallenwet zou dus allicht zich met iii de door dezen reactioniiair gevvenschte richting bewegen Hij zag verder de toekomst onzer nijverheid met wantrouwen tegemoet want do moderne staatsbemoeiing uit zich ten haren opzichte op onrustbarende wijze Neen de wensch te behouden wat met veel moeite verkregen is beduidt volgens hen niet alleen een hoogst lofwaardig vreugde Dorothea zgt gij t werkelgk I Hebt gó uw geboorteplaats niet vergeten lic kon het ook nooit gelooven dit bet hartje van kleine Dodo zoo gelieel Iton veranderd zjjn als mg verhaald werd Welkom in uw onderlgk huis Dodo Hij treedt eenige schreden nader on biedt haar de hand Doch zg wgkt terug als voor oen spook en haar gelaat heeft vveder do strokke uitdrukking van zooeren langenoniin Dodo Ben je nog altgd op mi vertoornd klinkt het zacht van zgn üppen Dat was weder geheel de ondo toon zoo trouwhartig als toen hjj haar vrojg Uodo heb jo mg lief Bevend slaat ziJ de oogen nair hem op Eén oogenblik zien zg elkaar lan dan zegt zg angstig bg na smeekend Laat inijl Ik moet weg op staanden voet Maar ik laat jo niet gaan antwoordthg terwgl hg de klaiije hand vaiitboudl Iklaat je niet gaan v6ór je mg gezegd hebt dat ja miJ vergilleniB fséionkt dat je berouw hebt oevr je hardbe jjdflij grootma s sterfbed En zachter laat hg er op volgen Denk je don dat ik laaghartig waé en ontrouw Ik zweer je Wordt vervolgd mi mmm mif im mimm mmmmmmêi i