Goudsche Courant, maandag 1 juli 1907

t Maandag 1 JuH 1907 i o 10371 46ste Jaargang fiOüMHE COÜMMT HieuwSf en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeleromJVo 83 Da Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is ƒ 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nomnjfrs VIJF CENTEN Irlefoon Ko 8 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters vyorden lierekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 uur des niidd GOUDA MARRT A 50 S7 N im WEGENS VERBOUWING vanaf MAANDAG 1 JUU ot U JULI gÜT QROOTE ÜS opRiimi c VOOR 8P0rPRIJZËÏ Aangezien wij vóór onze verbouwing beslisi ruiniite moeten maken zullen wy alle voorhanden zijnde ariikelen OPRUIMEN VOOH PRIJZEIT BENEDEIT ALLE CONCURREITTIE Zie de Prijzen in de Etalage s bij onze bekende Prima Kwaliteiten Manteb Maiitel Coslumes Costume Rokken Blouses Japoiistoffen Fantasie Raloenen Mouseline WiUc Coedereii ïafelgoedereii Tapijleii Karpetten Vloerzeileii Vitrage Tafelkleecleii Wollen Dekens enz B OP O IZE PBIMA ÜWALITEIT GLACÉ HAI DSCHOEJ EN k f 1 25 kunnen wIJ voor dezen uitverkoop geen reductie toe§laan Alle MANTELS en MANTEL COSTÜMES Meden wij aan voor ongekende prijzen Zie onze aanbieding in de Etalage TWEEDE BLAD Buiteolandscb Overzicht lo lint Zaiden is het de laatste dagen kalmer des te stormachtiger zal het heden io bet Palais Boarbon in de Kamerzitting toegaan De verschillende interpellaties die sinds de vorige week zijn ingediend over de algemeene politiek der regeering en over de voorvallen io het Zniden zijn op verzoek van Clemencean nitgesteld tot heden De verdediger van de gevangen genomen leden van het Comité van Argeliers de afgevaardigde Aldy is nit het Zuiden naar Parijs ternggekecrd met een dossier vol stokken en zal pogen den aanvsl op het kabinet dia verleden week werd afgeslagen te hervatten En de toestand is voor Clemenceaa in die week tijds niet veel verbeterd Zoomin de zending van troepen en het krachtige optreden bjj atraatrnmoer als de toegevendheid tegenover Marcelin Albert waren in staat het verzet in bet Zuiden te breken Dat de minister van binnenlandsche zaken voorzitter van den ministerraad met Marcelin Albert onderhandelde en hem bü het bezoek aan zijn kabinet niet onmiddellijk liet arresteeres wordt in sommige kringen Clemenceaa zeer hoog aangerekend De Qil Bias bevatte gisteren het bericht dat Clemenceaa op last van den procnreur generaal by hot Hof van Cassatie gearresteerd was wegens overtreding van art 249 van het Wetboek van Strafrecht dat straf bedreigd tegen allen die een misdadiger verbergen of bij zijn vlocht behnlpzaam zijn Dit is nataarlijk een scherts maar er steekt diepen ernst achter Want in de Kamer is een groep die de zwakheid van de regeering om met den leider der oproerige beweging te onderhandelen gaarne zal gebraiken als middel om het kabinet omver te werpen De afgevaardigde Blanc heeft zelfs een voorstel ingediend om het kabinet in staat van beschnldigiog te stellen De Kamerzitting van heden zal toonen in hoeverre dit plan gelnkken kan De volgende omzendbrief is Woensdagavond na de zitting der Belgische Kamer aan al de volksvertegenwoordigers gestaard Vlamingen van alle gezindheden afgevaardigden van de bijzonderste Vlaamsche kringen van het land na de zitting der Kamer van Volksvertegenwoordigers heden 26 Jani vergaderd Verzoeken ten dringenste de volksvertegenwoordigers die heden Coremans wetsvoorstel gestemd hebben hg de stemming over het geheel te volharden Manen diegenen aan die zich hebben onthoaden morgen aan die wet een goedkearende stem te verleenen om zoo aan hnn herhaalde beloften getrouw te bigven Dringen bg alle volksvertegenwoordigers van Vlaamsche arrondissementen ten krachtigste aan om moest Coremans voorstel in de stemming over het geheel schipbreuk lijden alle andere amendementen behalve het voorstel der middenafdeeling min artikel 2 te verwerpen Kr is gisteren alleen gestemd over bet examen in het Vlaamsch afgenomen en het examen in het Vlaamsch Beide werden verworpen Op voorstel van minister de Ttooz werd ten slotte besloten de stemm ing voor de tweede lezing nit te stellen De zelfbesturende koloniën van Engeland oogen om verschillende redenen tegenwoordig meer op den hand met het moederland gesteld zijn dan een tg d geleden zg gaan zich toch meer en meer voelen en verlangen Bit de verhouding alles te verwgderen wat op afhanltelijkheid hunnerzjjde dnidt Een verbond van staten met gelijke rechten zoo villes ig de betrekkingen tnasechen moederlud s la iroot kolonUa ImMmi Vandaar hnn afkeer van het woord kolonie Op de laatste koloniale conferentie te Londen is dat telkens uitgekomen en de rijksregeering heeft al een stuk toegegeven Voortaan zal de Colonial Conference de Imperial Conference de rijksoonferentio heeten En in enkele besluiten van de conferentie werden de koloniën ook roods als staten aangeduid De Anstraliérs spreken al druk van de staten van het Gemeenebest Trouwens Commonwealth gemeenebest is eigenigk het Engelsche woord voor republiek lodertjjd beeft Khodes dan ook een Australisclien staatsman aangeraden de gevoelens van het moederland te sparen en voor hot destijds nog niet tot stand gekomen verbond den naam Australisch gebied aan te nemen En nu wil ook Nieuw Zeeland dat buiten het gemeenebest staat het koloniale kleed uitdoen en zich tooien met den naam Dominion gebied in navolging van de Dominion of Canada De rijksregeering heeft ook dat goedgevonden al zeide Lord Elgin de minister van koloniën onlangs in een toespraak dat hjj aan den naam koloniSn hechtte Misschien is t daarom ook dat de Australiërs voortaan met den eersten minister van Engeland inplaats van met den minister van koloniën te maken zouden willen hebben Donderdag is te Wellington bet parlomont van Nieuw Zeeland geopend In do troonrede maakte de gouvernenr bekend dat de rijks regeering er in toegestemd had den koning aan te bevelen depositie van Nieuw Zeeland te verheffen tot die van een gebied wanneer het parlement van Nieuw Zeeland daartoe den wensch uitspreekt De verbefüng tot de positie van gebied is niet voel meer dan een fraaie uitdrukking voor een naamsverandering De kolonie Nieuw Zeeland van nu heeft goon mindere positie in het rijk dan het Canadeesche Gebied De Politische Correspondenz schrijft het volgende De groote hartelijkheid onlangs te Boekarest betoond bg gelegenheid van het bezoek van vorst Ferdinand van Bulgarije en de begiftiginj van dezen met de versierselen van de orde van Carol I hebben in vele Turksche kringen opzien gewekt Men geeft er zich weliswaar rekenschap van dat de toenadering tusschen Bulgarije en Roemenië in de eerste plaats een gevolg is van de omstandigheid dat zij in èriekeoland een gemeenschappeIgken vijand hebben maar toch vindt men die Roemeensch Bnlgaarsche toenadering hier en daar minder aangenaam In ambtelgke Turksche kringen wijst men intusschen o de uitstekende verstandbonding welke ook tusschen de Porte en Boemenië bestaat De door koning Carol en Stardza herhaaldelijk getoonde vriendschap voor de Turken slnit voor deze elke reden voor bezorgdheid ait De bijzondere vereering trouwens die vorst Ferdinand den Roemeenschen Koning toedraagt is algemeen hekend en t ia begrijpelijk dat vorst Ferdinand biJ de bestaande verhoudingen tusschen Bulgarije en Servië het wenschelijker geacht heeft zijn reis over Boekarest in stede van over Belgrado te doen Dit dit alles bljjkt dat men in Turkije voor bezorgdheid van welken aard ook hoegenaamd geen reden heeft De reactionairen in Busland zijn met den nieuwen koers door de regeering ingeslagen nog lang niet tevreden Zy erkennen openlg k dat de ontbinding der Doema en de invoering van een nietwe kieswet in het belang der reactie zijn geschied ma r zü willen meer hebben In eene vergadering van leden der rechterzijde uit hot Semstvo congres te Moskon werd een voorstel gedaan om de regeering te verzoeken bij de derde Doema geen regeeringsvoorstellen in te dienen opdat de nieuwe Doema waarin de reactionnairen de meerderheid hopen te hebben voorstellen alt elgeo iDlttsUal ku btluodeleii Daardoor hopen de reactionnairen het indienen van elk horvornungsvoorstel to beletten en bovendien voorstellen in Ie dienen en in behandeling te nemen die den volkomen terugkeer tot do absolute heerschappij mogelg k maken De Kadetten hebbeu mot het oog op dfe plannen besloten het voorstel dat bg den partijdog was ingediond om do aanstaande Doomaverkiezingen te boycotten met 47 togen 8 stemmen vorworpon Besloten werd daarna een ivendige agitatie op touw te zetten om de openbaro moaning te bewerken Hot denkbeeld aansluiting to zoeken bg de Partij van IH October werd verworpen de partij zal dui zelfbtandig en met haar eigen program optreden Het K D blad RjotB dat tot oen sameng ian met de Octobristen geraden had werd door dit besluit gedesavoueerd Inmiddels maakt de regcering van do afwe igheid ponor wetgevende vergadering gebruik om eeno leening van 50 milhoon Roebel aan te gaan niettegenstaande do Oekaso van 28 October 1905 bepaalde dat dit zonder toestemming van de Doema onmogelijk wezen zou Het is in Rusland nog altoos regel dat do keizer zgn onveranderlgkon wil bekend maakt in staatsstnkken die niemand meent te moeten naleven STATEN GIBN K AAL K K il 8 T e H A in E II Vergadering van Vrgdag 28 Juli Do beraadslaging over het Arbeidscontract wordt voortgezet door den boer van Houten die betoogt dat het volk zou worden getroffen door de aanneming dezer wet die op geheel abnormale wijze is voorbereid Het was nl niet de bedoeling geweest dot prof Drucker een wetsontwerp zou gereed miken waaraan uitvoering zon worden gegovec De economische grondslag van bet ontwerp is volgens spr bgzonder zwak Waarom in te grijpen Waarom in allerlei onschuldige nietigheden P vraagt spr Lichtpunten achtte spr dat gebroken wordt met de bepaling dat de meester op zijn woord geloofd wordt èn de verbetering van den rechtstoestand der vrouw bü het sluiten van het arbeidscontract al was de bevoegdheid der gehuwde vrouw te ruim Deze lichtpunten intusschen beletten spr niet de aanneming van het ontwerp ernstig te ontraden De heer Waller oppert o ra bezwaren tegen het uitbreiden dezer wet tot dogenen die in huiselgke diensten zijn Een voorstel van den heer van der Biesen om morgen niet te vergaderen wordt verworpen met 19 tegen 15 stemmen De heer Kist brengt de Regeering hnlde voor baar moelijken arbeid Spr ontwikkelt verder oenige bezwaren 0 m tegen het beding van gedwongen winkelnering Morgen om 11 nar voortzetting De beer Sterk is dan aan het woord r T B K K n E U M m B B Vergadering van Vrgdag 29 Juni Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over de wijziging der begrooting van Marine voor 1907 reorganisatie van het korps mariniers zooala dat door de Regeering nader is gewijzigd De heer Hugenholtz is bereid zjjn stom thans aan het ontwerp te geven omdat bg lotsverbetering voor bet personeel wenscht maar by spreekt zgn leedwezen nit over de aienwe zwankiog van den minister De ml nislor behoorde hier niet langer te zitten De Voorzitter verzoekt don spr zich te matigen 1 6 heer ftugenholtz spreekt van den bewindsman Hjj hoopt in December oen ander aclitor de groene tafi l te vindan dan dezen minister wiens aanblg von voor rekening der vrgzinnigo coalitie komt Do heer do Waal Malofljt trekt thans zjjn motie in omdat over de ophefliiig van het korps niet wordt beslist De heer Thomson zal geen stemming vragen Hjj verontschuldigt zich dat bg den minister ooit lof heeft gebracht beweging lili zou goon motie voorstellen van afkeuring van diens boloid want beleid en deze minisier waren twee begrippen dia niet bg elkander pasten beweging Het wetsontwerp wordt zonder stemming anngonomcn bravo s De beer Tak stelt nu voor om da kwestie van bot subsidie aan da Zuid Araerikalün van de agenda af te voeren Na korte discussie wordt het voorstel aanganoraon Verworpen mat 40 tegen 37 stemmen wordt na eenig debat oen vooratel van Ni spen om ook het wetsontwerp inzake het Nederlanderschap niet in behandeling te Aanganonion worden vervolgens het krediet vai f 140 000 voor don wedoropbouw van hot logatiebotol to Peking onteigening vnn gronden in do gemeenten Laren en Markeloo ïorhooging van hoofdstuk X dor Slaatsbegrooting voor IWKi regeling van do beutemming der voordedige aii dekking dor nadeoligo indiscbe sloten 1892 1901 Bjj dit wetsontwerp komt de heer van Kol opnieuw op tegen het brengen van voordeelige Indische sloten iij de Nederlandseho schatkist en herbaalt hg zgn bezwaren tegen de slordige finnncieele boakhonding in Nod Indië Hu dankt don minister voor diens voornemens om daarop orda te stellen Hg zal geen stemming vragen De beer van Deventer sluit zich wat do batige sloten balrof hg d t betoog aan Do heer Pierson komt er tegen op dat men de vroegere batigo slotonpolitiek hierbg te pas brengt Oek de minister van Koloniën acht het oogenblik ongeschikt voor een debat over art 74 der Comptabiliteitswet dat nu eenmaal bestaat en nageleefd inoet worden In debat over de eereschuld mengt de minister zich niet zg staat buiten het ontwerp Daarna begint de behandeling der wgziging van art 28 4e lid der Drankwet De heer fiuys de Beerenbrouck betoogt dat verkoop van sterkedrank door een zotkastelein ten faveure van den vergunninghouder in strg d is mei de wet daar de vergunning aan een bepaald persoon voor een bepaald lokaal wordt verleend De hoer Okma bostrg dt het voorstel eveneens an betoogt dat bet doelloos zou zgn omdat de rechter in gelgken gaast zon blgvcn beschikken tegenover den zetkastelein in het klein De heer Talma voelt er wal iets voor dat de wet zirh ziu voogen naar de praktgk en de menschon helpen die te goeder Irouw een zetkastelein aanstelden Doch dit moest niet door wgziging der wat doch door een bepaling dat degenen wier goede tronw bigkt overschrijving der vergunning op hun naam kunnen krggen Spr doelde hier op de zetkasteleins Na de pauze is aan de orde de tweede lozing van de wet betreffende het onderzoek naar het vaderschap De heer v an Vunren maakte nog een enkele opmerking door den minister van Justitie beantwoord waarna de heer Limburg verklaart dat zijn vrienden en hij hoewel hun pogingen tot verbetering der wet hadden gefaald voor de wet zouden stemmen in het belang ran het natuurlijk kind t m