Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1907

Alle nog resteerende i o 10372 Dinsdag 2 Juli 1907 ZÖMERMAFTBLS en COSTUMES worden tot veal ve riminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend 40ste Jaargang mmm goibmt I teuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoui Mo 8 f De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s jmJ O A D V f R T P iv t t ü met uitzondering van Zon en Feestdagen Wlfe A i V y N den geplaatst van n Olwii li Sv tm iedere regel meer De pnjs per dne maande s 1 26 franco per PfM M 1 nten Groote letters worden berekend jiost ƒ 1 70 J Ö fflJ p iF plaatsruimte Atzonderlijke Nommers MM C E N T E jsj J Ml IFi i dsr Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi ld honderd stemmen meerderheid haar vertrouwen betuigde in het kabinet Het is een verrassing geweest dat dr Karl Petors Zaterdag in de rechtzaal te Munchen do vonnissen van de twee disciplinaire rechtbanken in eersten eo tweeden aanleg waarbg by uit rjjks dienst ontslagen is in hun vollen omvang heeft laten voorlezen Zj beslaan meer dan 200 bladz lden Het eerste vonnis van April 1897 ataat uitvoerig stil bij do gebeurtenissen aan de Kiliraandsjaro Dienvolgens wilde de neger Mabroek bg zgn inbraken in bel Daitscbo ambtsgebouw bg de inlandscho vrouwen die achter de voorgalorij sliepen komen De rechtbank nam aan d it do veroordeeling van Mabroek niot in den vorm wus jjescliied Zg laakt hot dat illeon particuliere ambtcrtarcn van Peter s als rechters in do zaak van Mabroek betrokken werden en niet luitenant Bioiis ut V Scliollendürf de militaire bevülliebber van den Ouitschen pobt PersoonIgke overwegingen en Mabroek s omvang met de vrouwen op den post hadden naar het oordeel van de disciplinaire rechtbank bg Peters ten nadeele van Mabroek den doorslag gegeven Van de terechtstelling van Jugodja maakten de rechters in eersten aanleg Poters geen verwgt Het vonnis in tweeden aanleg gaat daarentegen verder Daarbj werd Peterh ook veroordeeld wegens zgn optreden tegen het hoofd Malamia naar wien de ialandsche vrouwen gevlucht waren te harde bestraffing van vrouwen en de terechtstelling van Jagodja Nog uitvoeriger dan het eerste disciplinaire vonnis betoogt het tweede dat dr Peters Mabroek om persoonlijke redenen ter dood beeft laten brengen Het misdrgf van Miabroek was niet van dien aard geweest om hem er voor ter dood te veroordeelen De expeditie tegen Malamia had alleen ten loei de gevluchte vrouwen terug te halen Er was geen politieke reden voor geweest Dr Peters had niet het recht gehad om de militaire macht voor zulke persoonlgko doeleinden te gebruiken De vlucht van de vrouwen was geen desertie de harde bestraffing daarom onnoodig geweest De geeselingen waren veel te wreedaardig geweest Jagodja was ten onrechte in ketens geslagen en hare terechtstelling was niet te rechtvaardigen Zaterdagmiddag zjjn de deskundigen geboord Generaal Liebert een van hen verklaarde dat in het gebied van de Kilimandsjaro de oorlogzncbtigste negers wonen van heel OostAfrikn Hg somde een ciodelooze reeks van gebreken en ondeugden van de negers die daar wonen op Het leven heeft voor den neger zétl weinig waarde Hg Liebert zou omdat hjj zachter van aard is anders dan Peters gehandeld hebben maar de uitkomsten pleiten voor Peters Liebert beschouwt de twee disciplinaire vonnissen waarbg Peters uit den dienst is ontslagen niet alleen als gerechtelijke moorden tegen over Peters maar ook als een schandvlek voor de Duitsche rechtspleging Baron Pechmann vereenigde zich met hot advies van Liebert Eugen Wolf was van eon tegenovergestelde meening Hg is met de expeditie van Emm door hetzelfde gebied als Peters getrokken zonder een schot te lossen Liebert is volgons liem geen Atrikaansch doskuntligo daar hg als gonvernnur van OostAfrik i niet mot inlanders in nadere aanruking is gekomen In de Ooslenrgkache Kamer heeft de mi nisterpresident baron Beek een programredevoering gehouden waarvan de Neuo froie Presse de volgende karakteristiek geeft Hot program der regeering is dat van de politiek der open dear de minister president zoekt de denr van geen der partgclubs en wil niemand in de oppositie brengen bjj sluit zich hg geen partg aan maar wil met allen samenwerken Porsooalgk is hg conservatief maar hg plaatst een cheidsmnur tusschen zjjn beginselen en die der christelgfc sociale conservatieven door uitdrukkelijk zich uit te spreken voor gelgkheid voor de wet zonder te letten op nationale of godsdienstige verschillen Zgn redevoering was ook gericht tegen de sooiaaldemocratiscbe beginselen Want Beek verklaarde dat de groote sterkte der socialistische partg haar noodzaakte tot het volgen van een verantwoordelgke politiek Het regeeringsprogram zoo zegt het blad vorder is een program van politiokelectri schen aard wgl het de goede punten uit de programma s van alle partgen tot één program vereenigen wil De opwekking tot positieven vruchtbaren arbeid wordt voornamelijk gericht tot de bezittende klasse van wie de minister hoopt dat zg den staat niet de middelen zullen ontbonden die voor zjjn voortbestaan noodig is wg l zg daardoor den grond onder hun eigen voeten weggraven Ieder nieuw conflict van de bnrgerlgke partijen met de regeering iedere nieuwe obstructie in het Parlement zal het socialisme versterken zeide de minister De regeering stond Donderdag in de Kg mor voor een heet vuur De minister van binnenlandscbe zaken verklaarde dat je Berlijn ten einde mij het antwoord op een brief dien ik ter wille onzer liefde hem had geschreven persoonlgk te brengen Hg bekende piij dat hij die voor den rijksten grondbezitter der provincie gold den ondergang nabij was en van mij redding verlangde Boiten mgn weten had hij reeds met een zijner vrienden den voogd der ouderlooze freule Von Schönfeld do afspraak gemaakt dat haar vorstelijk vermogen ons moest redden Zy was toen nog op de kostschool ziekelijk en meegaand van karakter Van haar toestemming was hy zeker Ik schrikte toen ik vernam dat wgj eruineerd waren Ik weigerde en smeekte de rechten van majoraats erfgenaam op mgnjongeren broeder te mogen overdragen maar daartegen verzet zich de Pruisische wet Bovendien was er haast bg mgn broeder was nog te jong om in het hnwelgk tetreden In de grootste ontroering verliet papamg Hg wierp zich in een rytuig en reednaar het hotel Door onverklaarbare onrust gekweld iJIde ik hem na en trad juist zgn kamer binnen toen hg een revolver had gegrepen In een oogwenk had ik hem het wapen uit de hand geslagen zoodat het schot in den rloer drong ik viel hem om den hals eo beloofde alles Hg zweeg een oogenblik terwjjl Dorothea hem met bleek gelaat en betraande oogen aanstaarde Ik mocht je ging hg voort niet zeggen waarom ik mg van je wendde Ikschreef grootma of zg ook wist boe t met Dornfels stond doch zg bad daar niets van vernomen Wat jou betrof schreef zg datik mg niet behoefde angstig te maken Jezoudt mg wel kunnen vergeten Je waartimmers nog zoo jong Zeide zy dit ommjj gerust te stellen of was bet werkelgk zoo f Zg werd gloeiend rood maar antwoordde niet Weldra was ik verloofd vervolgde hg het krediet myns vaders hersteld en toen ikde uiformjas uittrok was ik een getrouwdman Ik kreeg het kolossaal vermogen mgner vrouw papa gaf i jj Dornfels over onze naam wss gered Ik had medelgden met mgn arme vronw Zg verdroeg rajn luimen met bewonderenswaardige zachtmo3digheid zoodat ik leerde haar hoogachten en haar nu diep betreur ZiJ was een engel Kort voor den doop van ons dochtertjehad zg kor de praatzucht der oude baker veroomen dat wjj Dodo elkaar hebben liefgehad Z begreep weldra de gansche ongelukkige gescbiedeais en wai van toeo af De wet wordt aangwomen met 67 tegen 18 temmen die van de lieeren Kooien van Doorn Loliman van Wassenaer Tydeman Tan Nispen Hftbrecbt van den Ber h van Heemstede Boogaardt FerI Arts Enys van VIjjraen van Wijnbergen de Ram Blooker Nolens en Regoul Daarna vangt de bebandeling aan van het wetsontwerp tot wijziging van de wet op het Nedeilanderschap Het wetsontwerp wordt na oenig debat zonder stemming aangenomen evenzoo eenige ontwerpen van geringen omvang Nadat de motie Bos Staatsexploitatie van spoorwegen van de agenda was afgevoerd wordt het debat over de prankwetwijziging vervolgd De slotsom is dat bet ontwerp met 46 tegen 32 stemmen wordt aangenomen Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag In den afgeloopen nacht is vermoedelijk door middel van een valschen sleutel de winkeldeur geopend van het magazijn Hollandia in de Nienwstraat In het achtergedeelte van de magazijnen bevindt zich het kantoor en getracht is de daar staande brandkast te lorceeren en hoewel de brandkast verschillende sporen droeg van de gedane pogingen om haar te openen is dit toch niet gelukt Uit een lessenaar waarvan de laden waren opengebroken en uit de kas is eenig geld weggenomen ongeveer 1 26 te zamen In het kantoor was heel wat overhoop gehaald en ook in de magazijnen waren sporen van het nachteiyke bezoek achtergelaten Na de herhaalde inbraken in deze buurt enkele maanden geleden had de eigenaar der zaak de heer Specht de voor zorg genomen daar de m gazgnen s nachts onbeheerd bleven alle gelden en geldswaarmee naar bnis te nemen Den laatsten tjjd had hij dit echter weder nagelaten Men meent daarom reden te hebben tot het vermoeden dat hier geen onbekenden aan het werk zijn geweest Men meldt uit s Gravenhage Hoewel de inbrekers niet het geringste spoor hadden achtergelaten en aanvankelijk niet de minste aanwijzing bestond is het gelokt ds hand te leggen op de vermoedelijke daders van de inbraak in den nacht van 15 op 16 dezer gepleegd in het bijpost en telegraalkantoor aan de Parkstraat alhier Maandag is zekere A S uit Dellt te Antwerpen aangebonden terwijl t Brussel daarna zekerheid werd verkregen dat twee anderen medeplichtig waren die eveneens naar België uitgeweken inmiddels weer naar Nederland waren teruggekeerd en thans ook zijn aangehouden Op de aangehoudenen werd nog een belangrijk deel van het gestolen geld gevonden De aangehoudenen zjjn buitengewoon geTaarlijke misdadigers goede bekenden der justitie en hebben reeds langdurige gevangemsBtjraften ondergaan Het onderzoek werd in hooge mate bemoeilijkt door de omstandigheid dat zg niet in den Haag woonachtig waren en er hun werk van maakten het land doorreizend hier en daar waar zjj de kans schoon zagen ban slag te slaan Stadsnieuws GOUDA 29 Juni 1907 Aangenomen het beroep bjj de Ned Hervormde Kerk te Wijk aan Zee toez door den heer 3 F H J Berkelbach van der Sprenkel alhier Aan den heer H J Nederhorst Jr aannemer is bij ondorhandsche aanbesteding opgedragen het maken van de fundamenten van acht teleloontorens ten behoeve van de Gemeente TelefoonMaatschappij te s Gravenhage Onze stadgenoot de heer K R Ch Feletier zal op Maandag 1 Jali den dag herdenken waarop hjj voor 26 jaren in functie trad als onderwijzer aan de Openbare School No 3 alhier Woensdag 3 juli a s hoopt mej E P Schotel den dag te herdenken watarop zjj voor 25 jaar benoemd werd als hoofd der 2e Openbare Bewaarschool Nieuwe Haven G a 8 c o n t r 61 e 29 Juni 1907 12 uur middag Druk iO m M Lichtkracht U51 Kaarsen Warmtegevend Vermogen 6162 Calorien Het amoveeren van woningen aan de Kattensingel en het daar ter plaatse bonwen van eene woning met kaaspakhuis is namens den beer J M Moons door den Heer H J Nederhorst Jr architect alhier opgedragen aan den laagsten inschrijver den heer Bontenbal te Reenwijk voor de som van f 14348 in massa De 4e Orgelbespeling in de Groote of St Jflnskerk te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mevrouw Betsy Willing Canter Viool den Haag Mejuffrouw Margaretha ven Osten Sopraan den Haag en den heer L Hofman Bariton Woerden zal plaats hebben op Dinsdag 2 Juli des avonds 7 J uur Het Programma Inidt als volgt 1 Praelndium Band Vin No 11 J S Bach 2 a Komm slisser tod J S Bach b Fantasia J S Bacg 3 Sonate G F Handel a Andante b Allegro c Adagio Allegro 4 a Aria uit Elias F Mendelssohn b Aria uit Paulns Bartholdy 6 Andacdante Viool F Mendelssohn Concert Bartholdy Litaney F Schubert a Fuga R Schumann Con Tema per moto re trogrado ilber den Namen B A C H b Vorspiel Kónig Manfred op verzoek C Reinecke Air sul G Bach Wilhelmy Sonate No 4 A Guilmant a AUegpo assai b Andante c Finale Adagio All vivace con fnoco 10 a Excelsior Th H H Verheu b MiJn Land Joh H Loser No 2a 4b en 6 voor Sopraan No 4a en 10 voor Bariton No 3 5 en 8 voor Viool Allen met Orgelbegeleiding Gistermiddag omstreeks vijf uur had er tusschen Schoonhoven en Ammerstol in de rivier de Lek een ongeluk plaats Een jacht van den haer Z uit Rotterdam kwam van Arnhem zeilen toen ter boogte van Steenplaats een der varensgezellen H P Q een jongen van 14 jaar ook uit Rotterdam bjj het omwaaien der fok overboord sloeg en verdronk Het Ijk is nog niet opgehaald i m6AmiNGV4NDBN6ËHeËNTER44D VRIJDAG 28 JDNI 1 Vervolg Aalt de orde De samenstelling der stembnreanx voor de verkiezing van leden van den Raad Benoemd worden in het eerste district als leden de bh PRINCE en ViS de VELDE Tot buitengewoon lid de l eer vas ITERSON Tot voorzitter in het 2de district de heer VAN GALEN Tot leden de hh JONGENBÜÜGER en KNUTTEL Tot buitengewoon lid de heer DESSING Tot voorziter in het 3de district de heer HERMAN Tot leden de hh VINGEELING en TERGEER Tot buitengewoon lid de heer tak due TORREN Aan de orde De rekeningen over 1906 van a de Schutter Wordt goedgekeurd b de giOBubsidieerde instellingen vanweldadigheid Worden goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot uitbreiding van het aantal politie agenten De heer Mujjlwijk M de Voorzitter in de eerste plaats moet ik U M do Voorzitter mgn dank betuigen dat U wel heb willen voldoen aan mjjn verzoek bjl de behandeling der begrooting gedaan om de agenten eenige meerdere vrge dagen te geven ik ben echter nog niet voldaan Volgens uw brief heb ik gezien dat de agenten maar 1 dag in de 35 hebben vrijgehad wanneer dat bil een particulier patroon voorkwam zou men daar schande over spreken De gemeente moet daarin voorgaan en wanneer ik nu zie dat voor het meerendeel 3 agenten aan den dienst zjjn onttrokken door ziekte dan ben ik voor het voorstel van B en W maar wensohelgk zoude ik het vinden wanneer zg 1 dag op de zeven vrij badden evenals dit bjj particuliere patroons geschiedt Ik hoop dat bjj de behandeling der begrooting zal bljjken dat daaraan kan worden tegemoet gekomen maar zou dan ook gaarne zien dat zij zooveel mogelijk op Zondag vrij waren daar elk mensch recht heeft op den Zonda g hem door den Schepper geschonken De heer van der Ree Ik heb het woord gevraagd de heer Mojjlwijk heeft reeds veel gezegd van wat ik ook meende te zeggen maar ik hoop dat de ti d niet verre zal zijn dat de politie ook op Zondag vrg zal z jn ik hoop dat zg dan toch een vrge dag per week zullen kunnen kragen De Voorzitter Ik zelf heb geschreven aan B en W om het aantal agenten nitte breiden omdat mgn ideaal is de agenten een dag per week vrïj te geven maar daar dit met het oog op de flnantien der gemeente en waarvoor ook ik beb te waken niet kan moet ik mededeelen dat hun vrjje dag om de 11 dagen verzekerd is Ik heb hier een staatje van de vrjje dagen der politie en daarin komen maar voor 2 plaatsen waar zy om de 7 dagen een vrije dag hebben 1 plaats om de 8 dagen 2 om de 9 dagen en de rest is meer dagen Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot overneming van grond in de Boelekade Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verhuur van grond bjj den Langen Tieudeweg Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verkoop van grond aan de Vest De heer van der Ree Ik ben daar gaan zien en trof niet de heer Galama aan maar een ondergeschikte deelde mg mede dat dit a meter buiten de rooilgn zou komen waarom ik de wethouder van fabricage verzoek mg daaromtrent te willen inlichten De Voorzitter In bet voorstel zelf is te lezen dat het een verloren boek is en dat het gelijk met de rooilgn komt Daar de molen rondljis is bet juist een ongelegen hoekje Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd VERSCHEIDENHEID Een hotel afgebrand De Daily Chron heeft een bericht dat in Jamestown een aantal hotels die vol vreemdelingen waren bezoekers der tentoonstelling te Jamestown zijn afgebrand Een wilde panniek beet het verder ontstond Twee menschen kwamen in de vlammen om terwijl eenige honderden ternauwernood aan het gevaar ontkwamen BEUE VAN ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI Staatsleemnijen PoBTDOAL Oblig 3e Serie tr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RtisLAHD Iwang Dombr Obligation I 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLtiMBiA Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 91 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 499 PandB Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Wl Pandb Hollaadsche Hypb 4 99 Scheepvaart Umttchapptjen Pand Holland öulf Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoortoegkemngeii Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMij A 367 Premkleeninqen btJLaiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Divereen Mij tot Ezpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Juni Johanna ouders C van Manrik en M Heerkens 28 Arie Marinue ouders D de Jong eo J A Schoonderwoerd ONDERTROUWD 28 Juni K C Ottevanger en A Zeverboom W A Blom te a Gravenhage en J M van Vliet J Hilgers en H de Hoog Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOPPEN met daarby passende GARNEERINGEN advertentii n DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PKACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE Ijn beslist die der Firma WEl UO£V THE LADIES JOÜKXAL met minstens drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Oi CHILÜ A BBS S FASHIONS f Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaar Proe nummem Alle met kantel HoU Bljvoegnel f i Van alle in deze bladen voorkomende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar ïgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze H oUevert getehlMerae Parfretten felHtHreBogaertt Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H BOGABItJtS Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg hg wien modellen te bezichtigen zijn Zenuw en Maagplijders vordt ait overtuiging als een werkelgke hal in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkasrtworit d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Hoekhan Zaltbommel Ïj j4 i CtU 40 te ootrangen leoumbn iV teld en na voie u ocfoemiDgen ra doi 1 1 ade gekomen ondei oe naaa des rit indere Dr Mlgboelis vervaardig I op d beste irocLises in het wovJdberceside étabblissemeot rm Oebr Stollwerok te Keclen dtdM n wi infon buesei Mie £ ik l C au m t melk gAopkt ocï j wngBiiame gezonde drenk ww de ci jtscL gtbruit een i 2 th u ijsm l i w axler Toor een kop Ghgopla ili fcbteoskrjcbfigB drank bg ge n ikriliot olwhts me water t jebroiiiOT Vjiairijgbaar bi de lootnuniil B Ap tiiekin en Sj K prcBfl HKilee f 130 ft 0 80 i W f lecf UKiegmy octügtt taai Hete a Dd Jufius MattenkMl t iiterdam Kalverstnut 108 Oom V tvi TW A BBINKMAN Z Uultenlandscl Overzicbl Reuter seint uit Parjjs dd 28 Juni De prioriteit ten gunste van de motie van Lagasse waarin deelneming werd betuigd mat de familiebetrekkingen der slachtoffers en de verwachting werd uitgesproken dat de regeering maatregelen zon nemen ter kalmeering werd verworpen met 326 tegen 174 stemmen Het eerste gedeelte van de motie Beanquier ter goedkeuring der regee ringsverklaring werd aangenomen met 347 tegen 226 stommen het tweede gedeelte vertrouwen uitsprekend in de regtering dat zij der eeibied voor de wet en den terugkeer der kalmte zal waarborgen weid aangenomen mi t 324 tegen 233 stemmen het dei du gedeelte bedoelende een bewogen groet te brengen aan de burgerlgke en militaire slachtoffers en vertrouwen uitend in de raderlandslievende sanienwei king tusschen de bevolking van bot Zuiden word langenumen door het opsteken dor lianden di gclieele motie werd aangenomen met 323 tegen 233 stemmen Daarna werd de zitting opgeheven Groote verwachtingen waren onder de to genstanders van Clemenceau gebouwd op de Kamerzitting van gisteren Janrès sprak in de Huraanité van een kabinet Sarien Ribot en wellicht heeft het noemen van die namen een gunstigen invloed gehad vooi Clemenceau s ministerie Want de reactionnairen zonden een ministerie waarin Ribot zitting heeft wel wenscben maar om dezelfde redenen is zulk een ministerie voor de democratische linkerzijde onaannemelijk De Liberté en andere bladen bezwoeren dan ook gisteren Sarrien van wiens houding veel zou afhangen wèl te overwegen wat hg deed Sarrien verklaarde dat bjj zelfs wanneer hiJ voornemens was geweest tegen de regecring te stemmen niet van plan was dit te doen na de uitingen van Jaurès Maar vele bladen voorzagen reeds dat de interpellaties met hoeveel drukte ook aangekondigd geen ander gevolg zouden hebben dan die van een week geleden De GilBlas zeide Dat komt alleen omdat verschillende groepen die niet alleen mededingers zijn maar zelfs vgandig tegenover elkaar staan op de erfenis rekenen en vreezen dat ziJ voor elkaar de kastanjes uit het vuur I zullen halen Het resultaat is dan ook geweest dat na een schitterende verdedigings redevoering van Clemenceau de Kamer opnieuw met bjjna FEVILLETOX NAAR VEILIGE REEDE 18 Ik weet het valt zg hem in de rede terwijl zg tracht haar hand los te rukken Sinds gisteravond weet ik dat er redenen bestonden die je dwongen Ik schenk je vergiffenis ik heb berouw Het was slecht van mg Maar laat mg nu los Méér kun je niet van mjj verlangen I Ik laat je niet los verklaart hg kalm Eerst wil ik mg rechtvaardigen HiJ wtjst op de omgekeerde boot die aan den oever ligt Kom neem plaats Ik zal het kort maken Onwillekeurig gehoorzaamt ziJ Dorothea begint hij aarzelend terwijl zijn oogen bewonde rend staren op haar bevallige gestalte waartoe oude herinneringenop te halen f Ik wil je alleen zeggen datIk je slechts gedwongen verliet dat ik allesdeed wat in mjjn vermogen was om je niette verliezen God alleen weet hoe ik geadeü heb Op zekeren dag zoo ging Herman op ombeten toon roert bezocht papa mB te regeering niet van plan is voor de landdagen ook het algemeene kiesrecht in te voeren Dit lokte een stormachtig protest uit van de sociaal democraten die verklaarden bet kan niet langer zoo gaan als in het oude curienparlement het algemeene kiesrecht moet komen Zg verklaarden voorstellen daartoe te zullen indienen en zeiden zeker te zgn van de aanneming daar de christensocialisten reeds besloten hadden voor den Nederoostenrijkschen Landdag het algemeene kiesrecht in te voeren Van den steun dier partj konden zjj zich dus verzekerd achten V Toen in het najaar in Roemenie ernstige agrarische onlusten ontstonden beloofde do regeering dat dool wettelijke maatregelen aan den nood der bevolking zou wordea tegemoet gekomen en belangrgke agrarische hervormingen zouden worden ingevoerd Een liberaal kabinet onder leiding van Demeter Stnrdza werd daarvoor door koning Carol aan het bewind geroepen De Kamer werd ontbonden en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven die een liber ile meerderheid in het wetgevende lichaam brachten Het kabinet stelde toen voor dat uit de Kamergroepen een commissie zon worden benoemd tot uitwerking van de agrarische hervormingen die noodig geacht worden voor de verbetering der toestanden op het platte land dat bet grootste deel der bevolking van Roemenië bevat Plotseling komt nu een schrijven van Peter Carp den leider der verbonden conservatieven aan Sturdza de mededeeling brengen dat bet uitvoerend comité van de verbonden conservatieven besloten heeft niet toe te staan dat leden der minderheid in de commissie voor de agrarische hervormingen zitting zullen nemen Die schrgven is een ernstige ontgoocheling voor de regeering en voor hen die van de samenwerking der beide partgen een poging verwachtten om de welvaart der arme landbevolking te verhoogen Nu de conservatieven de beraadslagingen in de commissie niet zullen bgwonen hebben zg daardoor tevens het voornemen te kennen gegeven bjj de bebandeling der wetsontwerpen in de Kamer krachtig oppositie te voeren Carp meent dat de vorming van de commissie zooals Sturdza die voorstelt niet ten doel beeft door samenwerking tot een goed wetsontwerp te komen maar alleen een soort holfolijkheids betniging is Samenwerking zou alleen mogelgk zgn wanneer de liberale partg ontwerpen had opgesteld nog oplettender voor mg Zg was het die ons dochtertje jouw naam gaf en toen ik baar verrast aanzag viel zg mg om don bals en snikte Arme Herman ik kan het immers niet helpen Van dit oogenblik af heb ik haar op de handen gedragen en toen zg ziek en zwak werd trachtte ik haar het loven zooveelmogelgk te veraangenamen Maar nugenoeg daarvan Groote tranen vloeiden tu sschen de slanke vingers waarachter het jonge meisje haar gelaat verborg Hg knielde voor hair neder en vroeg fluisterend P vertoornd op mg f Mgn hartobloed zou ik gaarne geven als ik de biltere herinnerihg aan m j uit je ziel kon wisschen Neen noen snikte zg Die herinneringen hoe bitter ook wil ik niet prga geven zg aren het eenige dat ik bezat Ach waarom ervoer ik de ware reden niot Hoeveel leed en kommer zouden mji dan niet gespaard zgn gebleven nn7n J elgk ongelukkig geweest ik P overtuigd al hoorde ik ook van alle kanten de gevierde schoone hofdame roemen 8 oe Slot volgt