Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1907

gjw HP V o J0373 Woensdag 3 Juli 1907 46ste Jaargang Vreeslijk groote omzet en kleine winst TE KOOP AANGEBODEN liet nienwste model EANDNAAIMAOHINE bfilinter nienW met rond kokertje vim f ST 30 nu voor gO bg W VEHMEULEN Hoogstraat J S Botterdam Teleioon 5263 INRICHTING VOOR REPARATIE en GOUDA Korte Oroenendaal 4 HUIS TE HUUR Ueereniiuis Oosthaveo i 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldüi flinke Tnio Voorzien van Gas en Wattrleidinff Te bevragen B 89 mwmm mmmT DlieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoi n IVo § 9 De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Z d en Feestdag en De prijs per drie maande is 1 25 franco per 08t 1 70 Afzonderlijke Noiimers VIJF CENTEN Telefoon Ho St ADVERTENTIE S g vorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het beate onaofaiiflelylute en makkelyketc poetsmlddel voor Heerea en VQoraldamee en Kinderschoenwerkt Is de Appretuur ran C M MtlNcr Ca mr T Berlin Beuih Str 14 Men lette goed mtv op naam en fabrieksmerk VERKiRZIIIG GËMEEiWERAAD o 5 Juli 1907 De plaatselijke Aiill rcv oliillfiiialre Hafliolickc en IJlicralc Kiesvereenigingen bevelen voor deze verkiezing op WOENSJJAG 3 JULIa8 met den meesten aandrang aan Voor Disirici I den HeGP J H YAN DEE TOEEÊK aftredend lid Voor nislrlct II téor Dlslrlcl lil A VnGERLING ¥ BOKHOVEN P D lïïlJLWIJK ïï l MDEEHOEST V Namene de Uoomsch Katholkhe iesvereenigtnff Dr A C A HOFFMAN Voorzitter C SMITS Secretaris n Nametts de Plaatselijke Antirevoluttonaire KUifvereemgtnp Vreest God eert den Komng R ü JONGENBURÖER 2de Voorzitter P J KOLIJN Secretaris P S Het Stembureau is geopejiil van 8 tot 5 ure Men wordt dring end verzocht róór 1 ure te stemmen Nametis de Vrijzinnige Kieevere4niging Qouda Mr M M SCHIM VAN DEK LOEFF Voorzitter C J C HOOGENDI TK Secretaria HET WAPEN VAN AST N Ifï de winkels in ZUID HOLLAND onder bovenstaande BENAMING en WAPEN van de oprichting af door mij geëxploiteerd zijn bij voortduring dezelfde waren van de bekende kwaliteit te verkrijgen j Het cadeaux stelsel blijft precies eender bestaan de inwisseling van bons kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het hoofdmagazijn Binnenrotte 36 Rotterdam De volle waarde van a Ie in omloop zijnde bons wordt door mij gewaarborgd ROTTKROAAf 30 Jlllili 1007 ii in GliSËLER gonda Dflik ran A BBINEMAN t Zx LAN DWE ER De BURGEMPJBSTEB dor gemeente GODDA Gezien liet 3de lid van § 10 der Landweerinstractic I biengt ter kennis van éen ieder wien zulks aangaat lo de dienstplichtigen h j de militie te land die in don loop van dit jaar een achtjarigen dienst b j de militie te land hebben volbracht dat zun in het algemeen zij die behooren tot de lichting van 1899 zullen op 1 Augustus a R overgaan naar de Landweer echter gsan niet over naar de Landweer de plaatsvervangers de nummerverwisselaars z j die behooren tot een der bereden korpsen of fot het korps ïorpedisten en zo die in het genot zgn van onthelflng van den werkoloken dienst 2o zy die overgaan n iar de Landweer moeten zich vuor 31 Augustus a s in persoon aanmelden ba den Burgomeestei hunner woonplaats en daai bd inleveren hun zakboekje met daarin gehechtéu verlofpas de vorloJgangera evenwel die buitenslands verbluf houden behoeven zich niet in persoon aan te melden doch zullen hun zakboekje met daarin gohechten verlofpas b aangeteekendcn brief met duidelijke vermelding van hun volledig adres buiten heV Kgk hebben toe te eenden aan den Burgemeester hunner laatste woonplaats binnen het Ryk 3o z j die overgaan naar de Landweer zi n van af 1 Augustus s onderworpen aan alle voorschriften voor de Landheer gegeven vestigt met nadruk de aandacht op de navolgende bepalingen der Landwecrwet Art 2i De verlofganger van de Landweer meldt zich binnen dertig dagen na den dag van zyn overgang naar de Landweer of na dien waarop hem de verlofpas is uitgereikt bü den Burgemeester zjner woonplaats aan ten einde deze den verlofpas hem b j do Land weer of laatstelijk bö de militie uitgereikt voor gezien of opnieuw voorgezien teekene De verlofganger van de Landweer die bniton het Bijk woont of verblijf houdt o die zich bö zjjn vertrok met verlof buiten het R jk begeeft kan ter vorvnlling van de verplichting in het voiig lid omschreven binnen den daarin vermelden termdn zun verlof bj aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den Burgemeester zjjner laatste woonplaats binnen bet Ruk De verlofpas wordt hem door dien Burgemeester bj aangeteekenden brief teruggezonden Art 25 De verlofganger van de Landweer die zich in eene andere gemeente gaat vestigen geeft daarvan kennis Ban deh Bur FEfJiLLETOM NAAR VEILIGE REEPE 19 Dorothea fluistert hfl nn zonden wijnog niet gelukkig kmnen worden Zie wijstaan op dezelfde plek waar wij elkaar alskinderen trouw zwoeren Thans heeft hetIjden ons gerijpt en toch ziJn wö dot uurniet vergeten Zondett wjj dien eed nu nietin vervulling brengen Zie toch elkeboom ieder blad herinnert ons aan onzeliefde HiJ neemt de banden van haar gelaat en ziet haar in de roodgeweende oogen En gewillig laat zg iiet toe dat bg haar tot zich trekt Eindelijk fluistert ziJ Red mij Herman Verloi m van mijn koDd liefdeloos leven I Mijij Dodo zegt hiJ teeder terwijl bghaar op het voorhoofd kust Aan liefde zal et je niet ontbreken en ook jij zult weerleeren liefhebben mij en de kinderen I Zwijgend alaat zij de armen om zgn hals w uit haar oogen straalt onuitsprekelijk pink Knikkend en groetena betr egt de A tn gemeester zijner woonplaats Binnen dertigdagen na den dag waarop hg komt in degemeente waarin hij zich vestigt meldt bjj zich aan b den Burgemeester dier genieente ten einde deze zijn verlofpas voor gezienteekenft Art 27 Do verlofganger van de Landweer mag zich 2onder toestemming van Onzen Minister van Oorjog niet langer dan gedurende een jaar buitenslands begeven Aan don verlofganger van de Landweer die met in verzuim is wordt dez toestemming wanneer zy gjevraagd wordt en blijkt noodig te zijn ter zalje van uitoefening van of opleiding tot landbmw handel of nrfverheid m gewone tijden net geweigerd B j de toestemming kan do veilofganger worden vrygesteld van de verplichting tot deelneming aan do oefeningen in artikel 11 vermeld tot het bywoncn van het by artilcel 29 voorgeschreven onderzoek en tot hut komen in werkelijken dienst in geval van oorlog oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige voorwaarden worden verbonden als in h t belang van den dienst noodig worden geoordeeld Artikel 28 Do verlofganger van do Landweer die artikelen 24 2D of 27 niet naleeft wordt in werkel ken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste eene maand gehouden De duur van deze dienst woidt bepaald door Onzen Ministor van Oorlog die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij do werkelijke dienst moot worden vervuld Gouda den 2 Juli 1907 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS De GemeenteraadsTerkiesiug Morgen Woensdag 3 Juli is er verkiezing voor fi leden van den Raad Met het oog op de omstandigheid dat m elk District een ajiti revolutionair en een vrijzinnig lid van den Raad moest aftreden en voor beiden veel kans was om herkozen te worden hebben de dne hier bestaande Kiesvereemgingen eene overeenkomst gesloten om te trachten de aftredende Raadsleden aan wie men vel goede eigenschappen raag toekennen te doen herkiezen De aftredende heereii J H aii der Torren en A Vingerling V hun oude stomme getnige zijn takken waartusschen een kleine vogel een lied kweelt van hoop en liefde 4 t Is Pinksteren De boomen in het park van Dornfels schitteren in het helderste groen Op een der grasperken spelen twee kleino meisjes in witte jurkjes met haar poppenwagon De oudste bootst getrouw de bewegingeu na der jonge vrouw die onder de lommerrijke boomen heen en weder wandelt met eén wit met kanten versierd kussen in den arm waartusschen tWee kleine mollige handjes uitsteken Hoe gelukkig ziet zij er uit nu zij zich over het kind buigt om het te kussen Zie eens Herman roept zy haiu man toe die juist over bet graaperkt komt en lachend het spel der kleine meisjes g deslaat Zie eens hoe verstandig ons prinsje de we reld inkijkt Trotsch hondt zij hem het kleine menschje voor Dat is niet meer dan zp plicht is t antwoordt Hij weet natnnrlgk dal hij overmorgen gedoopt wordt en dat de erfprinses in eigen persoon overkomt om als peettante o te treden Hier is de brief van den hof voor het eerste District W Bokhoven en P I Muijlwijk voor t tweede en de heeren Nederhorst en Dessing voor het derde District zouden opnieuw gecandideerd worden Door een verzuim is echter in het derde District een uiterst bekwaam raadslid die al jaren zitting had uitgevallen We kunnen niet atiders dan onze teleurstelling uitdrukken dat dit is ge schied Wat staat de kiezers iii t derde District nu te doen Indien e alleen hun stem uithiengen op den heer Nederlim st vergrooten ze de kans dat de candidaat der Socialisten geko en wordt Veel beter is het dus hun stem uit te lirengen op d ii Heef A J IJSSELSTIJN die tot de i ichtiiig hphoort welke t mee it grenst aan de liberale partij Met kracht weiischen wij dus den Heer A J IJsselstijn aan te lievdeii aan wien men bekwaamheid oiidoMinding en ontwikkeling niet kan ont eggeii Dat hij op de vragen hem van zekerezijde gesteld betreffend het ziekenhuiseeji beslist antwoord heeft gegeven pleit óór hem v Wij vertrouwen dat Jus morgen met groote meerderheid gekozen zullen woiden 111 District I J il van der Torren en A Viii erliiig District n 1 ¥ Bofebowen en P D AiiillwIJk District ni 11 tl ledérliorst en door de bekanile bijzondere omstandigheid A 1 IJ§sel§liJu Komt nu allen trouw op want anders zoudt ge voor feiten komen te staan die ge stellig niet verwacht hadt Roept uw kennissen buren en vrienden maarschalk met de bestemming benevens een eigenhandig schrijven van de prinses aan JOU particulier geadresseerd Dorothea s schoon gelaat wordt met een blos van blijdschap overtogen O lees voor zegt zg Hjj kust ecjWer eerst den kleinen rooden mond waarallri thans geeli trok van bitterheid meer is te bespeuren on begint dan Mgn allerliefste vriendin Met veel genoegen zal ik als peettante jo lieveling ten doop honden Daw ik het vorige jaar verhinderd was je bruiloft bg te wonen verheugt het rag dubbel mjj persoonlijk van je geluk te kunnen overtuigen Ik hoop dat onze kinderen later even oprechte vrienden en vriendinnen zullen worden als de moeders goede vriendinnen waren en dit steeds zullen bigven Zonden wjj beiden veel veranderd zijn Ik geloof dit zeker Ik althans ben bedaarder geworden kalm en dankbaar sinds ik de heldere oogen van müp zoontje zie En jij Dorothea jon is een groot beerlijk geluk ten deel gevallen Dat God het je doe behouden Tot ziens op overmorgen Steeds de aire Ahqelihi Erfprinies ran Wildangcn op om vroeg te stemmen op genoemde candidaten van wie men van de 5 eerstgenoemden weet wat zij m den Raad hebben terricht terwijl van laatstgenoemde veel goeds verwaclit kan worden Het Stembureau is geopend van 8 uur s morgens tot 5 uur s namiddags Uulteolandscl Overzicbl Zaterdag ziJn de laatste deskundigen in het geding van Peters tegen de MUnchener Post gehoord Becker een gepensioneerd opperstafarts trachtte Peters van schuld vrü te pleiten De rechtbank die de doodvonnissen heeft uitgesproken is geen rechtbank voor de leus geweest maar een gewone rechtbank zooals men haar in Afiika niet anders kan vormeii De doodstraf is in oramige gevallen voor diefstal noodig Hetzelfde geldt van de doodstrof voor ontvluehting Als Jagodja samengespannen heeft was het noodig haar tor dood te brengen Do getuige Martin vindt daarentegen de bewering dat Jagodja samengespannen heeft tegen het Doitscho bestuur belacheluk Hü acht de terechtstellingen alleen te verdedigen indien de door Peters opgegeven redenen joist waren Da missionaris pater Acker was haar bü zeide gekomen met het plan om ten gunste van Peters te verklaren Het deed hem leed dat de loop van het geding z jne opvattingen had gewijzigd Generaal Liebert beeft zeide hy alleen de ondeugden van de negers opgesomd maar niet hun vele goede eigenschappen en deugden b v huh groote goedhartigheid en goedheid Üu rechtvaardigheid en strengheid kan men v in een neger alles gedaan krogen Rechtvaardigheid fatsoen en eerbaarheid moeten even goed in het binnenland van Afrika heersohen als in Europa De JJuropeanen gaan niet naar Afrika om de opvattingen van de zwarten over te nemen Volgens het begrip van de negers kan diefstal niet met den dood gestraft wol den Pater Acker houdt een samenspanning van Mabroek en lagodja voor volstrekt onmogelijk Het gebied van de Kilimandsjaro was toen niet onrustiger dan nu Lichamelijke kastijding kan niet gemist worden maar men overdrijft haar waqneer de flarden erbij noerhangon Ackcr die 18 jaar in Afrika is geweest gelooft dat de twee disciplinaire vonnissen togen Peters rechtvaardig zhn geweest Generaal Liebert bracht tegen Acker s verklaring in dat deze oordeelde naar zjjn Ja öod doe het ons behouden fluistert Dodo zacht terwgl zg zich annvigt tjgen haar echtgenoot die Irot sch op haar nederziet No dwalen haar blikken af van het kind dat zij op de armen draagt naar de beide spelende meisjes en rusten eindelgk in de donkere oogen van haar echtvriend V Doroléea klinkt het feeder van zijn lippen Mgn Herman antwoordt zg En het klinkt als jobeltonen