Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1907

leren aan de knst in het binnenland is het in gevaarlijke tgden dikwijls anders Daar moet men eerst zijne macht toonen Pater Acker antwoordde dat ook de paters in het binnWIand oordeelden gelijk hij Daarmee was het verhoor van de desknnknndigen aljeloopen Vandaag voortzetting Prins BUlow heelt op het verzoek van graal Horenberg den pretendent op den linxemburgsohen troon om zich voor zgne zaak te spannen een rechtnit weigerachtig antwoord gezonden Voor de aanspraken die graal Merenberg op het Nassansche fideicoramis laat gelden verwijst hö hem naar den gewonen rechter Uit liissabon komt het bericht dat de orde niet is verstoord in Portugal maar dat er een vechtpartij beeit plaats gehad te Lissabon in het station toen minister Franco daar aankwam met den trein nit Oporto Het bericht omtrent deze vechtpartij is blijkbaar van hooger hand aan Renter verstrekt Kr heelt zeker iets plaats gehad waarvan de regeering bang is dat hot naar buiten zal worden opgevat als een veeg teeken Zy haast zich dus om de vechtpartij te Lissabon wereldkundig te maken in een vorm die elke gedachte aan ernstige gebeurtenissen moet buitensluiten Het Reuter telegram spreekt van een eenvoudige vechtpartij in het station Dat eenvoudig is een mooi woord Er zfjn zeker twee soorten van vechtpartijen de samengestelde en de eenvoudige de eenvoudige zijn ongevaarlijk alleen met de platte hand en elkaar niet zeer doen Naar nit Uskub Turkije gemold wordt hebben de consuls van Rusland en OostenrijkHongarije gemeenschappelgk een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de behandeling van de gevangenen in gemelde plaats Tal van gevangenen zijn ondervraagd en men heelt hen in de gelegenheid gesteld klachten te berde te brengen Uit het door de consuls opgestelde rapport biykt dat er groote verbetering is ingetreden in de behandeling der gevangenen Vooral wordt er met voldoening op gewezen dat een aanvang gemaakt is met de scheiding van politieke gevangenen en gewone misdadigers en dat hiermede zal worden voortgegaan Ook het voedsel was den laatsten tyd veel betor geworden Er zijn maatregelen genomen om er voor te zorgen dat door periodieke ondervraging dv gevangenen de betere behandeling van dezen een blijvend karakter zal dragen Toen het onderzoek werd ingesteld bevonden zich in de gevangenissen in Uskub 46 Christenen 383 Mahomedanen en één Israëliet In het kanton öenève werd gisteren de volksstemming gehouden over het wetsontwerp van Kerk en Staat in dat kanton Uit de telegrammen is gebleken dat het wetsontwerp door de bevolking is aangenomen met 7556 tegen 6822 stemmen De uitslag is dns geheel anders dan die van de volksstemming in het l Rnton Neutchatel voor eenige maanden waarbij een soortgelijke wet voor dat kanton verworpen werd Dat in den jongstcn tyd in West Zwitserland en in het kanton Basel Stad de scheidingquaestie herhaaldelök behandeld wordt is het gevolg van de gebeurtenissen in Frankrijk Maar opmerkelijk is het wel dat juist in Genere eens de brncht van het Calvinisme thans de scheiding van kerk en staat uitgesproken is Het is niet voor de eerste maal dat hetvraagstuk daar aan de orde is gesteld Reedsin 1842 daarna in 1847 en 1855 is oenvoorstel daartoe bö den Grooten Raad vanhet kanton in behandeling geweest dochtoen kon het geen meerderheid vinden In 1880 en in 1897 werd een voorstel in denGrooten Raad aangenomen doch bjj referendum verworpen Thans werd het voorstel in den Grooten Raad goedgekeurd met 60 tegen 23 stemmen de meerderheid bestond nit de radicalen de socialisten en deRoomschkatholieken De aanhangers derProtestanten en dor Ohristelijk katholieke oloudkatholieke partijen zgn tegen de scheiding s Het is merkwaardig dat waar de Roomschkalolieke bevolking zich in Frankrijk zoo hardnekkig tegen het beginsel der scheiding verzette in Genèvo deze party zoowel in den Grooten Raad als by het referendum zich er voor uitsprak Door de scheiding wordt bet bunget van eeredienst afgeschalt de geestelijken die thans staatstraktementen krögen worden gedurende eenige jaren op wachtgeld gesteld By het relerendum kreeg het ontwerp een meerderheid van 834 stemmen Eerst de orde herstellen dan hervormingen invoeren Dat 1 de lens der Bassiscbe regeering En die lens wordt ook nn door het MoskonSche Zemstvo congres op den voorgrond gesteld Het congres dat Alexander Outschkol met voorbözien van de vroeger gehouden congressen in zun openingsredevoering voortdurend het eerste Russische Zemstvo congres noemde werd dor 124 vertegenwoordigers van Zemstvoi bygewoond van deze vertegenwoordigers behoorden er 33 tot derechterzyde 33 tot de gematigden 44 totde Ootobristen 4 tot den Bead voor vreedzame hervorming en 10 tot de Konstitutioneel Deraocratische Party Het voornaamstebeslnit door hot congres genomen is eenmotie tegen de terreur tegen het schrikaanjagend optreden van revolutionaire groepen Eerst de orde herstellen dan hervormingen invoeren deze grondstelling was de hoofdinhoud van de motie Door 28 vertegenwoordigers waaronder de bekende Octrobrist Stachowitsj werd tegen de stemming over deze motie geprotesteerd Niet omdat z i het er niet mede eens waren maar omdat zy in de motie een afwyking zagen van het aangenomen program voor dit congres waarin nadrukkeljjlc bepaald werd dat iedere politieke vraag van de Ijesprekingen zou worden nitgesioton Do protesteerende leden onthielden zich van de stemming en verlieten de zaal Hot congres dat zestien dagen zon duren is na vier dagen gesloten En de regeering heelt kunnen ervaren dat 7j zelve meer aanspraak maken mag op den naam van hervormingsgezind dan de klassen waarop zy volgens de bepalingen van de nieuwe kieswet steunen wil Verspreide Berichten Fraskbijk Op een vergadering van de Federation socialifetp t Parys gebonden waar lanrès heltige verwyton richtte tot Cleinenceau en de radicale luiity is een motie van sympathie met de wynbooren aangenomen waarin zy wordin uitgenoodigd mede te werken tot vryniaking van den arbeid door vereenigiog van de arbeiders in de steden en op het platteland In Fontenay le Fleury hebben twee korporaals en een soldaat in een café zittende vreemdelingen mishandeld en daarna een voor het café staande automobiel vernield De regeering zal de door den senaat voorgestelde veranderingen in het ontwerp bestrgden en daarby de qoaestio van vertrouwen stollen Generaal Mercier is Zondag een medaille aangeboden voor zyn bonding in de Droyfuszaak DoiTScmiNi De Japansche oorlogsschepen zyn uit Kiel vertrokken om via Skagen naar Plyraonth te gaan Men vertelt dat een slimme Amerikaan kans gezien heelt de zeiiwedstryden op de beste plaatsen by te wonen en met veel eerbetoon ontvangen te worden bovendien door zich voor admiraal Dewey uit te geven Zelfs de keizer moet den gewaanden admiraal de hand hebben gedrukt Uit Straatsburg wordt gemeld dat de censuur het in Elzasch dialect geschreven drama In Wald verboden heeft omdat de Franschen er aanstoot aan zouden kunnen nemen OOSTENRIJK HONOARIJK Het biykt dat de vorige week het rijtuig in brand gevlogen is waarin de Hongaarsche premier Wekerie een spoorwegreis maakte Reeds had het dak vlamgevat toen een ruk aan de noodrem den trein tot stilstand bracht Het dorp Mlada by Nou Benatek is gedoemd om van den aardbodem te verdvfpien de regeering heeft het aangekocht eft zal er proeven op laten bonden met zwaar veldgeschut Rusland Er is een revolutie tot stand gekomen om de revolutie te bekampen de leden noemen zich slachtoffers der revolutie Het zemstwo congres te Moskon is gesloten nadat het zich tegen vrouwenkiesrecht had veiklaard Balkanstatek Van een uitri eping tot koning van vorst Ferdinand van Bulgarye is in Sofla niets bekend By een ontbyt in het paleis van den Servischen koning ter eere van verschillende zangvereenigingen uit Hongarye Bosnië en Kroatië moeten verschillende gasten horloges en portemonnaies gerold zyn Amerika Er worden twee nieuwe kruisers va i 20 000 ton aangebouwd voor de Vereenigde Staten ff Nair verluidt liggen de werkzaamheden aan het Panamakanaal weer geheel stil Vandaag treed in Illinois een wet in werking waarby het roeken van sigaretten verboden wordt Ë INN ENLANÏDk VHEDESCOMPERRJNTTE De Koningin ontving gisteren te 12 unr in tegenwoordigheid van prins Hendrik de eerste gedelegeerden der verschillende ryken De minister van Tets stelde eerst den heer Nolidof aan H M voor Op zjjn beurt presenteerde daarna de lieer Nelidof do overige gedelegeerden naar alfabetische volgorde der vertegenwoordigde ryken terwy l de eerste Nederlandsche gedelegeerde de heer do Beaufort aan prins Hendrik zyn medeleden voorstelde Koningin en Prins onderhielden zich met do gedelegeerden in het Fransch Duitsch of Engelsch Zy zeiden te betreuren dat het weer niet toeliet lien gisteren op hot openluchtfeest in den tuin van bej Huis ten Bosch te ontvangen en gaven bun verlangen te kennen met de andere leden der delegation kennis te maken Het gehoor was na een klein uur geëindigd Het tuinfeest is gisterenoehtend tegen 11 uur wegens het dreigende weer afgezegd Tegeiykortijd is den gasten een uitnoodiging geworden voor een raout ten paleize in het Noordeinde op gisteren avond De Kon Mil Kapel zal zich op het feest laten hoeren Zy yiï een nieuwe compositie van Sam Schoytor een Serenade voor strykinstrumenten uitvoeren De vierde commissie Van de Vredescon ferentie neutraliteit in don zee oorlog enz vergaderde onder leiding van den h er do Martens en in tegenwoordigheid van don lieer Nelidof ten einde het vraagstuk van den particulieren eigendom ter zee te bespreken Een voorstel van Engeland dat op deze zaak betrekking heeft beoogt te bepalen dat er twee soorten van oorlogsschepen zullen worden aangenomen lo slagschepen 2o hnlpschepen Onder de benaming slogsohip zal worden verstaan elk schip dat onder erkendo vlag kryg voert bewapend is op kosten van den staat o i den vyand aan te tasten en waarvan officieren on bemanning behooriyk daartoe zyn gemachtigd door de Regeering onder welke zy behooren Het zal niet geoorloofd zyn deze kwaliteit aan te nemen na het vertrek uit de haven van het vaderland noch zich van die kwaliteit te ontdoen vóór het weer binnenkomen in een vaderlandsche haven Onder de benaming hulpschip zal worden verstaan elk koopvaardyschip hotzy het tot de kryg voerende party behoort o van een neutraal land is dat gebruikt wordt tot vervoer van zeevolk krijgsbenoodigdbeden proviand brandstoffen of andere scheepsbenoodigdheden of materiaal bestemd om herstellingen uit te voeren en dat belast is met het overbrengen van meedeelingen of inlichtingen wanneer genoemd schip verplicht is zich te gedragen naar de bevelen omtrent zyn koers gegeven hetzy direct hetzy indirect door de vloot van een der oorlogvoerenden Ook zal onder den naam worden begrepen elk schip dat troepen overbrengt De beraadslaging over dit onderwerp werd uitgesteld om den leden der commissie gelegenheid te geven de zaak vooraf te bestndeeren De Chineesche delegatie ter Conferentie verzoekt er op te wyzen dat vele hotelhouders te s Hage die een Chineesche vlag voor liun hotel hebben ontplooid daarby een vergissing hebben begaan Zy hebben nameiyk in plaats van de offlcieele Chineesche vlag blauwe draak en roode zon op een geel veld de Chineesche handelsvlag uitgestoken gele zon op rood veld Men verneemt dat t wellicht nog een maand zal duren eer de Con erentie weer een algemeene openbare vergadering zal houden Gemeng de Berichten Hot personeel van de Nieuwe Haarlemsche Ct kwam gisterenmorgen aan het kantoor Jansstraat 1 te Haarlem voor gesloten deuren De heer H G v Allen heeft indertyd dit perceel gehuurd voor de uitgave van Stad en Land welk blad later in de N H Ct is opgenomen Van de vennootschap De Spaarnestad die de N H Ct uitgeeft werd toen de heer Van Alfen benoemd als directeur voor den tyd van 3 jaar Hem is echter ontslag gegeven reeds met ingang van heden Hierover niet gesticht evenmin als over het niet teragkoopen van de aan eelen door hem genomen in de vennootschap heeft de heer Van Allen bovengenoemden maatregel genomen en de vennootschap aangezegd dat zy binnen 8 dagen haar inboedel nit het perceel Jansstraat 1 zal moeten verwyderen Hy kan dit doen daar hy nog altyd de huurder is van het perceel er is ni verzuimd de huur op de vennootschap te doen ovorschryven Het kontoor der N H Ct is nu tydeiyk gevestigt in het St Jacobs Godshuis O H Ct Uit Amsterdam meldt men By dtn drogist en handelaar in huishoudelyke artikelen Keek Lange Niezel 18 brak gisterenmorgen een folie uitslaande brand uit die niet slechts de benedenverdieping vernielde mjiar ook de twee étages daarboven gelegen aantastte en daar schade toebracht De brandweer wist te verhinderen dat een achter het poiceel gelegen hooizolder welke reeds vuur bad gevat in de vlammen opging Wel werden de huizen aan do ovorzyde der nauwe straat geblakerd Do oorzaak is gelyk by de meeste Boortgeiyke biiinden het vlamvalten van was die gesmolten werd Omtrent den jongeman 0 A W die Woensdagnacht aan de Weosporzyde te Amsterdam naast zyn door eon revolverschot verwond meisje werd gevonden verneemt De Tel nog dat deze als zeer laag individu bekend staat en hy hot riechts aan het toeval te danken heeft dat hy niet eerder met de justitie heeft kennis gemaakt Een paar maanden geloden werkte W bij een drukkerspatroon hier ter stede wien hy vry wat last bezorgde en zelfs mishandelde Hy maakte nl ongenoegen met een gezel van bedoelden patroon die hem daarna op het ongepaste van zyn handeling wees er by voegende dat hy in zjjn werkplaats orde wonschte te hebben In antwoord daarop begon W zyn patroon uit te schelden on hem allerlei verwenschingen naar het hoofd te slingeren Dit nog niet genoeg achtende nam W een zetleed vloog den patroon naar de keel kneep hom zoodanig dat hy een bloedende wonde bekwam on sloeg hem met het zetleed tegen het acliterboofd Het zetters personeel bad groote moeite den patroon te bovryden Wyi W de zettery niet wenschte te vetr laten heeft de patroon hem met behulp vatt de politie doen verwijderen De patroon wilde om verderen last te voorkomen geen vervolging tegen W instellen ofschoon deze zeker zyn verdiende straf niet zon ontloopen Ook ontzag hy zich niet de echtgonoote van den patroon te beleedigen Onder het zotterspersoneel was hy zeer gevreesd men achtte hem tot alios in staat Men meldt aan de N R C De Bredasche Kynoiogenclub hield gisteren een internationalen wedstryd voor politiehonden welke uitstekend geslaagd mag boeten Er waren 24 honden ingeschreven 4 Nederlandsche 6 Belgische en 14 Dnitsche De wedstryd do eerste die op dit gebied in Nederland gehouden is raag volkomen geslaagd heeten Hy bestond nit 9 nummers 1 volgen aan de lyn 2 volgen vry op den voet 3 appèl omvattende apporteereu meldingen overbrengen afleggen vry afleggen by voorwerpen 4 hoogspringen en breodspringen 5 klimmen over eene schatting van 1 80 M hoogte 6 zoeken en aanblnffen 7 bewaken van voorwerpen en verdedigen 8 verdedigen van zyn baas op bevel aangry pen en terstond op bevel loslaten 9 Niet verplichtend ladderklimmen doodblaffen Men meldt uit s Gravenbage Gisterenmiddag is de tweede vergadering gehouden van personeel aan wasch en strykinrichtingen De opkomst was nog drukker dan de eerste keer Het voorloopig ontworpen reglement werd met kleine wyziging goedgekeurd en de naam der vereeniging vastgesteld n l Vereeniging van personeel aan waschen strykinrichtingen Vooruitgang zy ons Streven Voorts is een bestuur gekozen 6 mannen en 3 vrouwen Men meldt uit Haarlem In den nacht van Zaterdag op Zondag is een inbreker van een slechte kermis thuis gekomen terwyi hy met een ander zyn lag waagde te slaan in een perceel aan de Leidsche vaart Zy waren reeds binnen toen de vrouw des huizes wakker werd Zy wekte haar man die één der twee inbrekers beetgreep De gepakte verzette zich hevig zoodat de ander om hulp moest roepen Toevallig was een familieparty in de buurt vanwaar een zevental heeren te hulp kwamen en toen was het pleit spoedig beslecht De aangAoudene van Wort is een recidivist Ook zyn kameraad is bekend Volgens een nit Toulon te Parys ontrangen telegram zon ia de Middellandiclie Zee een botsing hebben plaats gehad tnsschen den kruiser Jaureqnibéry en den torpedojager Pertuisane Er zouden 60 doeden zyn Aan het ministerie van marine was om 2 uur gisterenmiddag nog niets bekend Bü e en gevecht te Labovak in het vilayet Monasfir tnsschen Tnrksche troepen en een Grieksche bende van 120 man werden 20 Grieken en 4 Turken gedood 9 gewond Het gevecht duurt voort Stadsnieuws GOUDA 2 Juli 1907 By het toelatingsexamen voor bet Gymnasium zyn heden geslaagd voor de Ie klasse H G van IJsendyk W G Denick Murray W Deur F C Geitel B van der Wolf K Pecquer G W Hoogendijk van Capellcn en A P Ketel Algewezen 1 By Kon Besl is aan mr D J van Hensde op zyn daartoe godaan verzoek met ingang van 1 Juli eervol ontslag verleend als kantonrechter alhier Gisterenavond ton ongeveer 6 uur werd een zoontje van den beer W door een jongen die niet wel by het hoofd is in het water der Bleekerssingel gegooid De schipper van Leeuwen had den drenkeling spoedig op het drooge Onze vroegere stadgenoot H C Bo s Ie luit der infanterie te Bergen op Zoom is benoemd tot leeraar in do wiskunde aan de H burgerschool te Zutpben Het zangersfeest te Krimpen a d Lok belooft luisterrijk te worden De medewerking is algemeen De gemeenteraad gaf het goede voorbeeld een prachtigen zilveren lauwertak als eersie prys in de hoogste aldeeling beschikbaar te stellen De burgemeester de heer J G Van Mierop als eere voorzitter heeft een medaille met de buste van H M de Koningin en Z K H den Prins geschonken Mej J Boogaerdt Wd te Krimpen en de stoombootreedery op de Lek directeur de heer B Pot Az te Slikkerveer hebben ook elk een medaille beschikbaar gesteld De gemeente zal worden versierd en een schitterend vuurwerk zal worden afgestoken FOXjITZES Gevonden voorwerpen over do maand Juni 1907 Aan het commissariaat van politie zyn terug te bekomen eenige huissleutels 2 kinderportemonnaies 1 jas en 1 schoen 1 fantasie dameshorlogekeltinkje waaraan een hartje fantasie armbandje stuk zilveren sigarenpypje Voorts zyn vorder te bevragen Bruine sigarenkoker by Gyzeny Kleiwegsteeg 314 verb indyzer met schroeldraad by Kooi Baanstraat 61 witte vrouwenzak by de Vries Boelekade 1 gulden lyv d Linde Zeugstraat 86 R C gebedenboekje by Swanink Spoorstraat 23 witte vrouwenzak by Konsbroek Dubbele Buurt 3 hondenlialsband met penning No 192 van 1900 hy Goudriaan Bogen 10 5 nikkelen horlogeketting by van Leeuwen Nieuwe Haven 93 zakje styfsel by Fyn Raam 227 grys wollen doek by Gompers Tiendeweg blauwe boezelaar by Miedema Bockenbergstraat 883 mes by Kloot Karnemel isloot 570 fletssleutel by Slinger Zwarteweg 33 3 witte heerenboorden bij Kramer Lombartswatertje 103 portemonnaie inh 7 i cent by Blokland Peperstraat 1 portemonnaie inh 8 cent by Bik Spieringstraat 50 vronwenlyfje by Boer Raam 193 zakmesje by van Gent Corn Ketelstr o39c zilveren armband hy Vollebregt 3e Kade 401 wandelstok by Belonje Keizerstraat 103 vulpenbouder by Huisman Corn Ketelstraat 5391 lantasie oorbelletje hy Begeer Nienwo Haven 49 portemonnaie inh 42 centen by Swartsenburg Kleiweg 82 hondeuhalsband met penning No 266 1907 by Rapis 4e Kade 484 fantasie armband hy Valk Prins Hendrikstraat 304 portemonnaie ik 12 j cent by de Morré O de Boompjes 66 damesparapluie b g van Ham Achter de Kerk 17 portemonnaie inh 7 cent hy Abbema Achter de Vischmarkt 141 hangslot by van Ham Achter de Kerk 17 stnkje van een bedelarmband by Byl P C Bothstraat 117 lorgnet met zilvermontuur by Nieuwveld Zeugstraat 82 jas by Mimpen Kuiperstraat 194 kinderzak met zakdoekje by Huisman Prins Hendrikstraat 478 portemonnaie inh 1 cent kinderschoentje by Boegheim Boelekade 231 jongensjasje by van den Eng Spieringstraat 22 rozenkrans by v d Hejj Varkenmarkt 221 bruine portemonnaie by Simonis Houtmansgracht 270a zilveren armhand by Kralt FInweelen Singel 657 lederen hondenhalsband met penning No 232 1907 bd Boer Achter de Vischparkt 165 bonden halsband bg Bakker Scbeltemastraat 368 roodkoralen ketting met gouden slootje by Boegheim Boelekade 231 parapluie by Groenendaal Gouwe 403 bruine damesportemonnaie by Verwey Nieuwe Haven 21 kinwen sajet met een party koperen spykertjes hy V d Dungen Markt Schaar by Driesten Turlmarkt 170 witte vrouwenzak inh 31 Vi cent by Akkerman Jan v d Heydenstraat 50 plaat van een mnziekdoos by Bokknm L Groenendaal 78 rozenkrans by Aldenhuizen Karnemelksloot 85 witte kinderzak inh zakdoekje en 2 centen by Uitenbogaard L Tiendoweg 70a Gouda 2 Juli 1907 De Commissaris van Politie get W N VAN GARDEREN VERGADBRiPiGVlNDËNGËMEËNTEIiyD VRIJDAG 28 JUNI Vervolg Aan de orde Het voorstel tot het doen bestralen van het bobonwde deel der Krugorinnn Op verzoek wordt hierovor gestemd en wordt dit voorstel aangenomen met 13 stemmen de hoer Noderhorst bleel buiten stemming Aan do orde Het voorstel tot verkoop van het brandspuithnisje aan do Turlmarkt Wordt zonder hoofdelyke slemmiug aangenomen Aan de orde Het voorstel tot afstand van grond ann de Vest aan de provincie Zuid Holland ten behoeve van eene voorj enomen vorbreeding van de Turlsingelgracbt De heer Bokhoven M de Voorzitter ijf ees hier C 90M is dat binnen de sclioeiing De Voorzitter Dat is binnen de schoeiing Het voorstel wordt zonder hoofdelyke i stemming goedgekeurd Aan de orde Het atwyzend preadvies van B en W op het verzoek van den heer G Th Steenland De heer Donker Wanneer wy dit preadvies aannemen dan geloot ik dat die man zyn brood zal kwyt raken on dat deze bepaling voor vele bouwers zeer bezwaarlyk zal zyn waarom ik zon willen voorstellen deze bepaling niet zoo streng op te vatten De heer Herman Ik heb deze zaak onderzocht en zou het verzoek wel willen toestaan onder voorwaarde dat dit huis niet meer bewoond mag worden dan zyn de hootdbezwaren overwonnen Do Voorzitter De hoer Heniian stelt voor vergunning te geven tot bouwen onder voorwaarde dat het zydelingsche huis niet meer mag worden bewoond Do heer van der Ree De beer Steenland heelt my gevraagd die zaak bier te bespreken de bewoners die er wel bezwaar tegen kunnen hebben hebben nu by adres verklaard dat zy er niet tegen zyn Het voorstel van don hoer Heiman maakt ray het onraogelyk daarvoor te stemmen het is hem beslist onraogelyk daaraan te kunnen voldoen Door het verplaatsen van een raam is dat bezwaar uit den weg geruimd en ik begryp niet waarom men een burger van Gouda zoo mag tegenwerken De heer Herman Het spyt ray dat ik in gevoelens verschil met den heer van der Ree De heer van der Ree zegt dat hy dat huisj niet kan missen wanneer hy dat voor pakhuis gebruikt kan zyn gebouw zooveel korter worden en dan kost het hem minder Ik begryp niet dat de heer Steenland nog niet gesproken heelt met zyn hypotheekhouder daar heeft hy zes weken tyd voor gehad Ik wil met plezier medewerken om een burger te helpen De Voorzitter Er wordt beweerd dat het verzoek zoo lang hangende is geweest maar het verzoek is ingekomen 6 Juni en de afwyzende beschikking 12 Juni genomen De beer van der Ree Het spijt mg dat de beer Herman zyn voorstel wil handhaven waar Steenland zoo pertinent verklaard heeft dat hy het niet missen kan zou ik hem alsnog vergunning willen geven Do heer Nederhorst Toen ik daar gewoest ben schrok ik van die toestand zooals die daar is Steenland wil daar een gebouw van 21 Meter zetten gebruikt hy die woning voor pakhuis dan kan dat gebouw korter worden en dan is er tevens minder gevaar voor brand daar zon ik wel mede kunnen gaan De heer Herman Ik kan myn voorstel niet wyzigen De heer van der Ree Wanneer het voorstel van den heer Herman wordt aangenomen dan accepteert hy het niet De heer Nederhorst Het gezegde van den heer van der Ree verwondert my ten zeerste wy zitten hier toch niet om de belnrgen van een man te behartigen dat begryp ik niet De heer Bokhoven Ik kan medegaan met het voorstel van den heer Herman die man schijnt er geen zin in te hebben om zich aan de gestelde voorwaarden te onderwerpen De heer Donker Na ernstige overweging zal ik medegaan met bet voorstel van den heer Herman laten wjj nnaniem dat voorstel aannemen De heer Muylwyk Dan moet hy dus korter bouwen Het amendement van don heer v d Ree wordt in stemming gebracht en verworpen met 13 togen 1 stem die van den heer v d Ree Het voorstel van den heer Herman wordt aangenomen met 13 steramen tegen 1 stem dio van den heer van der Ree Hot preadvies van B en W is alsnn vervallen De Voorzitter De heer van der Ree heeft my gevraagd nog iets in het midden te mogen brengen De heer van dor Ree M de Voorzitter naar aanleiding van oen ingezonden stukje in een der blaadjes heb ik een persooniyk onderzoek ingesteld naar de sloot hg de Scholtemastraat reeds op 25 meter ruikt men die sloot en ik heb ten overvloede een stok er in gestoken en het is een en al modder Ik hoop dat B en W maatregelen zullen nemen daarin te voorzien De Voorzitter Deze zaak zal ik by B en W ter sprake brengen Niets meer a an de orde zjjnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten BEÏÏES VAN ROTTERDAM L K H K MAANDAG 8 JUNI Staatdeemngen Portugal Oblig 3e Serie Ir 050 s 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLAND Iwang Dombr Obli atien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Bni tenlandsche Schuld Recepis l 100 IV 24 Flypotlieek IJanhn Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 j Pandb Stedelyke Hypb 4 99 Pandb Ulrechlsche Hypb 4 100 Pandb Wustlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Jroninger ScheepsKyph 41 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbairk 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Doelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Nod Hypotboekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Sclieepvaarl Maatschappijen Pand Holland Gull Stv My 36 Pandb Nationale Hypb it 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Itaue Oblig Zuid Itaiiaausche Spw IMy A 367 Premieleeninqen Bklqie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende ZOMEEMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN on JAP0N8T0FPEN met daarby passende GARNEERINGEN Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Juni Christiaan ouders S van Mourik en M van der Hen 29 Suze Mathilde ouders J M Lamie en M M C Grotegoed Pieter Galenos ouders P G Teekens en C Hunik 1 Juli Johanna Maria ouders C G Dekker en J M Gebbe OVERLEDEN 28 Juni J M Huurman 3 w 29 M van Eyk wed P öy sman 86 j 1 Juli J van de Nieuwendyk wed H Rykelykhnizen 83j A J Romyn buisvr van J den Hertog 49 j ADV KTENTIEIN Heden overleed te AmaUrdam onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer W 0 VERSCHUUR in den ouderdom van 74 jaren H G VAN GARDEREN Ve S HUBE W N VAN GARDEREN Gouda 29 Juni 1907 Bezoeken knnnen niet worden akewacht Openbare Yerkooping TK COUOA op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van No 1 Een onlangs geheel vernieuwd WOONHUIS in de Aaltje Baksleeg te Gouda wük C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 r J WOONHUIS met ERF en GROND in de Derde Kade te Gouda wük It No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Gouda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wijk E No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 oren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd r so Verkrggbaar in flesschen HO ets 7S ct en I t iS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Vereeniging ARMENZORG Ald ting BnOHHKIVHIJIS ROZENDAAL HOEK PARA DIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen wetke ook zoo veel noodig te repareeren en booldzakeiyk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Artnentorg Zenuw en iMaa rlijders mrdt nit overtuiging als een werkelgke hul in den nood het boek aaniKvolen rfa ontvaagst van adres per briefkaart wor a d l bookja franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Hookhaa Zft tbominrl VAN Blommestein s Iimkt Is pro tonderVindeli l de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APFinOORN HOII ANn