Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1907

VERIilEi l I G GfËMEEflTERAAD óp 5 Juli 11 07 IVo 10374 Donderdag 4 Juli 1907 46ste Jaargang mmm coirmt meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletoin No 89 De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s m m A n V P h t e 1 t i e xt met uitzondering van Z n en Feestdagen JÊ ÊmmiMn K i E N T I E N worden geplaatst van fJaMHB ÜKv Oenten iedere regel meer De prijs per drie maande i is 1 26 franco per Y ÊWm etters worden berekend Afzonderlijke Kommers VIJF CENT KN S ending van Advertentiën tot 1 uur des midd De plaatselijke iill rcvolii loiialre Éialliollcke en Liberale Kiesvereeuigipgen bevelen voor deze verkiezing op WOENSDAG 3 JULIa s met den meesten aandrang aan Voor bisiriet I Heer J ffi YAN DEE TOMEN aftredend lid A VINGEELING ¥ BOKHOYEN P D lïïlJLWIJK E J NEBERHOEST Namens de Vrijzmmije Ktesvereenigtng Gouda Mr M M SCHIM vAN DER LÜEFF Voorzitter C J C HOOÖENDLIK Secretaris Namens de Roomscl Katholieke j Kiesvereeniglng K ti iK HOFFMAN Voorzitter stelt Aangaande Marokko vervolgt de spreekbuis van Bulow zal Etienne gezien hebben dat het Duitschland in dat vraagstuk niet aan goeden wil ontbreekt en dat w j volstrekt niet van plan zijn de Franschen op boosaardige wijze moeielgkheden te bereiden Wi hebben dat ook reeds metterdaad getoond toen wu na den moord op dr Mauchamp te Marrakesj den Sultan den raad gaven de Fransche eischen aan te nemen en Duitschland toont het o ik nu door moeite te doen opdat de invoering van den SpaanschFranschen politietroep bespoedigd worde Indien de beer Etienne bij den groeten invloed dien hü in Frankrijk heelt de te zijner kennis gekomen Duitsche opvatting bü zijne vrienden in Frankrgk bekend inaakt dan mag men hopen dat men ook daar niet altyd dadeiyk van elke mug een olifant zal maken en dat men daardoor bewerkt dat wissewasjes geen overdreven beteekenis krijgen Handelt men over en weer naar zulke beginselen dan is daar al veel mee gewonnen en zal Etienne kunnen zeggen dat zjjn reis naar Frankrijk aan beide landen tot voordeel is geweest De Westminster Gazette zegt van het bezoek van keizer Wilhelm en de Duitsche keizerin Het land zal het gelooven wij als een welkom teeken o nvatten dat de spanning in de betrekkingen tusscben Engeland en Duitichland voorbggaat Het gevoel van de Engelschen voor den Duitschen keizer is steeds een gevoel van eerbied maar men vereenzelvigt hem zoo volkomen met zijn volk en de politiek van zijn volk dat bij noodaakeliikerwijs zpn volle deel moet aanvaarden van ergernis of ontevredenheid die er tusschen Engeland en andere landen moge ontstaan Goed gezien is dat geen slechte lol voor den Duitschen keizer wiens krachtige persoonlijkheid en vaardig verstand hem in de Duitsche beweging op den voorgrond plaatsen en hem met de Duitsche politiek t zij goed ol slecht vereenzelvigt Wanneer we boos op Duitschland zijn kunnen we niet nalaten boos op den keizer te wezen maar hjj moge er overtuigd van zijn dat in kwade zoowel als in goede dagen er voor hem de eerbied overblijlt dien Engelschen voor een flinken tegenstander hebben In het vervolg van t artikel herinnert de W G eraan dat het kleine deel van het Engelsche volk dat beslist anti Duitscb is enkele jaren geleden beslist nnti Fransch was Dan wijst het blad er nog op dat de goede verstandhouding van Engeland met ren broeders hadden vrij heltig verschil van opinie gehad en naar Engelsche gewoonte besloten de zaak door eene weddenschap te doen beslissen Mea zal zich herinneren dat de Bank van Engeland eens ten behoeve van het verkeer met een ander land twee banknoten elk van een millioen pond sterling nitgal Om een ol andere reden was slechts één dier bankbiljetten in omloop gebracht terwijl het andere nog bö de bank bewaard bleel Nu hadden de beide broeders er over getwist wat wel het lot zou zgn van een eerlgk en intelligent vreemdeling die naar Londen gekomen en geen vriend bezittend slechts een bankbiljet van een millioen pond in den zak had en de herkomst niet bewgzen kon A zei dat die man van honger zon moeten sterven terwijl B het tegendeel beweerde A meende dat bü het biljet niet aan een bank kon inwisselen zonder dadelijk gevangen genomen te worden zn kibbelden voort tot B ten slotte om 20 000 pond sterling wedde dat de man dertig dagen met dat millioen zou kunnen leven zonder in de gevangenis te geraken Hü ging naar de bank en kocht de banknoot nn zaten beiden aan het venster en wachtten op den geschikten pan Zg zagen menig eerlgk gezicht voorbijgaan dat echter niet schrander genoeg was andere lagen er schrander nit maar niet eer TE HOOP Een ileerenhuis met TUIN van alle gemakken voorzien Geen tnsachenpersonen Adres letter Z Bureau van dit blad HUIS TE HUUR Hcerenhiiis Ooslhaven W 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Keldei flinke Tuin Vooriien van Gas e i Watt leiding Te bevragen B 89 DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAOEM zjn beslist die der Firma WEI UON THE LADflCS JOVHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL liRESSMAKEK met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAlt or CBILU BEN 8 EASHIONH Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ¥ BAAQT Vw Boekhandelaar Proe niimmefH S Alle met liontel Holl Bljvoegnel ing fr p p tegen M f Ü 5Ü verkrijgbaar S Den Haag è Van alle in deae bladen voorkomende A modellen zp GEKNIPTE PATRONEN f met Holl verklaring vooruitbetaling van bii MlLbY SMONS oor l Brabanlsch Scboen m Laarzeiimagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOOKTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle repJiratién en aangemeten werk ESMBSFOTTANTBSE Men wordt verzoekt op t WBIIK te letten I UIT HET MiGlZUS VA VI UAVENSWAAY UMX QORINOHBM Deze THEEËN worden ajgelererd in verzegelde pakjes van v iwM tn een half en een Ned one met vermelding van Nommer e PrflS voorzien van nevenataanc Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeün van t e eerde orders aaubev ende 1 G BIJL voornoen J BKEEBAART Lz lenw onovertroffen Prof Dr tiiebers welbekend 2SHVW llBACBÏ II nB 1 Alletn echt met FEtbnekmerk tot vourtdurende radicale eii zekere genezing van ftUe zeil H H de raeeat hardnekkige xenuuimBBfÊ iekteft vooral outataan dooi WSSSt atdwatingea op jeugdigtn leef y I i ota e i eaezmg vau elke zwakte BI ir licht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spyavertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectQBflen rrijifcr feach Ö 1 fl 2 tl 3 dubbele flüscli t Het bflite ontohadelyfcate en ge makkelykate poetsmlddd voor Heereii en vooral dames en Klnderschoenwerk U de Appretuur van C M Muller Cft SSS y Be th 8tr 14 Men lette goed Vflt op naam en fabrieksmerk Vfriiryitur by Hivres Wliikilliri In igheanwark linttrin 4rw trysii eiii êtK 0 iiwiil D iet fey V larriawHii AmbM 11 Cl Gentri l Depfit Matth v d VeRte Zaltbomm I pöli M Oléban Co Rotterdam 1 Happol 8 Uravenhftge Hatramans de Jong J Czn Kotter a n VV Ifif k Co rTOuda n bii allo drogisten Voor Dl§lrlcl II Voor lll lricl III Ramene de Plaatselijke Antirevolutionaire Kiesvereemginff Vreest God eert den Koning € B ü JONöKNBÜRÖER 2de tborzitter P 3 KOLIJN Secretaris P 8 Het Stembureau is geopend van 8 tot 5 ure Men wordt dring end verzocht vóór 1 xre te stemmen KIEZERS in DISTRICT I A J IJSSELSTIJN AzN in II W B F GREVENSTUR en in III A J IJSSELSTUN Azn HET BESTU VS ÜBB YBIJZ DEM rBBHEN acraalogceii Poedei vorm is het eenigste helpend middel tegen nioeilarmoede BleekaueM Xeuuicxwakte Hoofaptfnen SlapeUtotheM Onmachteu Fermagertng en WermluOertiig der Uchaamtkvaehlen aemalogeen in Pocdervoriii I dig geneest Doctoren H m Ê heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen ilKi H worden opgelost HAEMATOöKEN IN POEDER VORM is het praeperaat wat ü spoi HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Prijs per doos met gfebruiksaanwijzing f 1 50 Eenlge labrlkanien H i v 8CHAIK Co üeo Verkrogbaar bij Firma WOLFE éb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOÜMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerk ad IJssel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE ihidewater A SCHEER Haaetrechl K VAN J EH HEIJDEN Reeuwtik P v d SPEK Moercapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN RN v u HEIJDEN Waddi7 geveen P A de GROOT A UB JONGH Oudewater J P KASTELBIN Polebroekerdam D BIKKER Benêehop WAAaSCHÜWING Laat ü niet misleiden door Ab Hj Stroop Het kloosterSancta Paulo Abdij bestaat niet dit Stroop van geenerlei waarde GEBR RIJKEN É DE LANGE Wr ROTTERDAM M VLEUGELS ORGELS PIANINO S Hoofdmaaaxijn Gedempte Binnenrotte 1B4 Tele aS99 iie MagasUn West Sleuwland 9 nabij Station Beurs Telef 1057 INRDILEN STEMMEN TERHUREN dagelijks In onze Salons te liooren DE PHONOLA FnOÜOimNO MMON FBONOLIST Dr C SMITS Secretaris Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van Het merkwaardige Coza poe der wordt gratis toegezonden ingegeven worden in Thee Melk Likeur Kan Kojie Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van af weet Het COZ t POEliEB bezit do wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hjj zjne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het hnisoHjk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig ong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeèvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on schadelijk te ijn Correspondentie in alle talen der wereld Hot echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depüthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen cozAiNSTiTUTE rod è r s r a Wacht ü voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap Onnayolgbaar zp thans door nieuw gevonden toepassingen onze in ollever getchtiaerde M or iretleu Fetnture Bogaertt Zjj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men oveftuige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boitel H BOGAEBJ8 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bif wien modellen te bezichtigen zjjn Gouda Druk van A BRINKMAN Zï Buitenlandscli üverzicht Naar aanleiding van de berichten over een DuitschFransche toenadering zegt de Frankf Ztg dat in den laatstee tijd zeker verschijnselen waar te nemen zijn die bewijzen dat in de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrp een belangrijke verbetering merkbaar is Het was dezer dagen juist twee jaar geleden dat de heer Delcassé het ministerie van bnit enlandsche zaken verliet en dat de Fr nsche regeering het voorstel van Duitschland aanvaardde om de Mafokkaansche q naestie aan een itaterndtionale conferentie voor te leggen Zg deed het na lang aarzelen en met haar toestemming was de crisis nog niet geëindigd Want toen kwamen de onderhandelingen over het program der conferentie die vaak haperden en somtijds geheel en al dreigden op te houden Eindelijk kwamen de bewogen dagen der conferentie zelf Hoe hevig ook de storm geweest is die de beide Staten schokte toch heeft hij iets goeds tot stand gebracht Want do Franschen hebben zich ervan kunnen overtuigen dat Duitschlands vredelievendheid een zwaren druk kan doorstaan en zjj hebben ingezien dat in deze wereld iets wat alle staten itaakt niet goed zonder Duitschland kan worden doorgezet Het gevolg daarvan was de erkenning dat het voor Frankrijk voordeelig en voor den wereldvrede nuttig kan zijn met Duitschland raad te plegen over dingen die de gemeenschappelijke belangen betretien Niemand verlangt dat de Franschen het verrieden zullen vergeten of vergeven maar yen groot volk doet aan zich zeil niets te Aort wanneer hot overal en altijd zijn eigen belangen en die van bet algemeen in bet oog houdt zelfs op het gevaar af nu en dan zijn vroegeren tegenstander eens de hand te moeten reiken Het blad zet uiteen dat met de uitbreiding der wereldpohtiek van de goote mogendheden de kans op verwikkelingen en geschillen is toegenomen maar dat daardoor ook het gevaar voor oorlog zou zg n toegenomen gelooft bet niet Want met de uitbreiding der economische politieke en intellectueele betrekkingen tusschen de volken is ook het evoel van solidariteit toegenomen het gevoel dat leiden moet tot de overtuiging dat alle volkeren leden eener familie eene groote gemeenschap zijn en dat het een misdaad wezen zoq om een enkel geschil de welvaart van het geheel op het spel te zetten FEVILLETOSI DEBMKlTOOTr 1 Op 27 jarigen leeltjjd was ik als boekhouder werkzaam biJ een makelaar te San Francisco Ik stond alleen op de wereld en had miJ slechts bezig te houden met mijn verstand en mijn goeden naam die mjj in staat stelden het naderend geluk vol moed te gemoet te gaan met mijne vooruitzichten iras ik volkomen tevreden s Zaterdagsmiddags was ik vrij en placht ik miJn tijd in een kleine roeiboot op de baai zoek te brengen Op zekeren dag waagde ik mij te ver en geraakte in de open zee tegen het vallen van den avond toen ik reeds alle hoop had opgegeven werd ik opgenomen door een brik die naar Londen voer Het was een lange stormachtige reis en mgn passage moest ik verdienen als gewoon matroos Toen wj in Londen aankwamen waren mgne kleederen vuil en gescheurd en had ik slechts een enkelen dollar in den zak van die kleine som zon ik Tier en twintig uur kunnen leven dan had Ik nieti meer Den volgenden morgen om Wanneer die overtuiging veld wint dan zal zy meer bijdragen tot het welslagen van vredesconlorenties en tot het behoud van den wereldvrede dan lange debatten over niet te verwezoniykeji theorieën Uit Zoid Frankrijk weinig nieuws Voor het oogenblik scbgnt tengevolge der regecringsmaatregelen de meest krachtige tegenstand gebroken Behalve de staking der kiezers te Béziers werden geen nieuwe daden van verzet uil de zuidelijke provincies gemeld Integendeel Zaterdagavond had te Narbonne een bijeenkomst plaats van een aantal stakende gemeenteraadsleden die door den maire van Lézigman waren bijeengeroepen Het doel der bijeenkom it was de beperking van de vraag ol het niet wenscheiiik wezen zon den dienst van den burgerlijken stand te hervatten en de andere takken van dienst te regelen naar gelang van de behoefte Maar op den voorgrond moest staan het verbreken van alle betrekkingen met het centraal gezag Het schijnt dat in alle stilte een terugkeer tot de normale omstandigheden wordt voorbereid Maar niet overal In de bijeenkomst te Argeliers is besloten dat de burgemeesters en de gemeenteraadsiuden den lOen Juli een maand na de eerste ontslagaanvrage een nienwe mcetm insturen En het Journal zegt dat omler de wijnbouwers nog steeds dezelfde verbittering blijft heerschen Een hunner zeide Zij die meenen dat er een ontspanning merkbaar is vergissen zich on het Parlement moet wel overtuigd zjjn datcwij niet znllen capitnleeren Do ontzettende ellende waaronder wij allen lijden heelt do guoux van het zuiden er toe gebracht op te staan Die ellende neemt eiken dag toe de toestand wordt eiken dag ernstiger Daarop moet men wel verdacht zijn De olflcienze correspondent van de Kolnische Zeitung te Berlijn komt nu ook te spreken over de ontmoetingen die de Fransche oudminister met den keizer en Blilow heeft gehad Men mag aannemen zegt hü dat de staatkunde in het gesprek gemengd is en dat Etienne als voorzitter van de Marokkaansche commissie niet nagelaten zal hebben ook het Marokkaansche vraagstuk aan te roeren Etienne had op zgn reis geen enkele ambtelijke opdracht maar men kan het niettemin als een voordeel beschouwen wanneer zulk een gezien en invloedrijk Fransch staatsman zich in Duitschland over de daar heerschende opvattingen op de hoogte tien uur toen ik over Portland Place ging zag ik dat een klein meisje aan de band van eene gouvernante gaande een kostelijke peer in de goot liet vallen ik stond stil en zag begeerig naar den bemorsten schat Het water liep mij uit den mond en gaarne zou ik de peer opgeraapt hebben maar telkens als ik dat doen wilde zag een voorbijganger naar miJ deze ried oogenschgnlijk mijne bedoeling Dan keek ik heel onverschillig om te doen gelooven dat ik in het geheel niet aan de peer gedacht had Dit herhaalde zich eenige koeren en ik kon de peer niet onbemerkt machtig worden reeds was ik van plan alle schaamte op zg te zetten en de kostelijke vrucht op te rapen toen er achter miJ een venster geopend weftl en iemand mg toeriep Wees zoo goed binnen te komen Ik werd door een bediende in rijke livrei in een kostbaar vertrek gebracht waar twee heeren zaten Zij lieten den bediende heengaan en verzochten mij plaats te nemen zir hadden juist het ontbijt gebruikt en de aanblik van het overgeblevene overweldigde mij bijna zoodat ik nanwelps mijne gedachten kon bijeenhouden Toch moest ik mg goed houden hoe moeilijk het mij ook viel Kort te voren bad er iets plaats gehad wat ik eerst eenige dagen later vernam doch bier nn nl needeelen De belde osde hee 1 Frankrgk volstrekt niet tegen Duitschland gekeerd is en dat Engeland en Duitschland eigeniük geen enkel punt van geschil met elkander hebben Zg zijn in den handel elkaar mededingers maar dit behoeft niet te beletten dat zy vriendschappelgk n et elkaar omgaan V In verband met het voorstel der Tsjechen om in het Kamervorslag ook de iu het Tsjechisch gehouden redevoeringen op te nemen hebben de Tsjechische groepen van den Bgksraad met uitzondering van de socialisten besloten niet meer het woord te voeren noch in het Tsjechisch noch in het Duitsch totdat hun voorstel door den Rgksraad is aangenomen Dit zal dos een soort van parlementaire werkstaking zün waardoor de Tsjechen beter dan door dwarsdrgverij hun doel hopen te bereiken De vermaarde diplomaat graal Nigra is gisteren te Rapallo op 79 jarigen leeltgd overleden Constantijn Nigra werd den Hen Juni 1H28 te Villa Castelnuovo bü Turijn geboren Toen in 1848 do onalhaukelgksoorlog uitbrak nam Nigra dienst in het studentenlegioen en dichtte hg op het oorlogsveld zgn eerste vaderlandscbe zangen In den slag bg Rivoli kreeg hjj een schot in den rechterarm waardoor hg den krügsdienst voor goed moest vaarwel zeggen In 1853 werd hü als volontair geplaatst aan bet ministerie van buitenlandsche zaken waar bü in kennis kwam met den groeten C avonr Deze nam hem in 18 5G na bet einde van den Krim oorlog als eersten secretaris mede naar het congres van Pargs Zi n eeratvolgendo gewichtige lunctie was die van ambassadeur te Parijs welken post hü vgltien jaar bekleedde In 187Ö toen Crispi in Italië aan het bewind kwam word Nigra tot zgn groeten spüt overgeplaatst naar St Petersburg welke stnndpla s hg na zes jaar verwisselde met Londen Bg die gelegenheid verleende koning Humbert hem wegens zgne groote verdiensten den graventitel Gedurende de laatste achttien jaren was graal Nigra gezant van Italië te Weenen In lOO trok hg zich na een diplomatieken werkkring van een halve eeuw uit het openbare leven terug en nam zün intrek in het vroeger door Crispi bewoonde paleis op de via öregoriana te Rome Onder zgne werken worden vooral genoemd Etudes sur Ia politique du comte de Cavour Canti popalnri del Piemonte en Ölossae Hibernicae Veteres Igk vele gezichten waren schrander en eerlgk doch de eigenaars waren niet arm genoeg ol als zü arm genoeg waren waren het geen vreemdelingen Steeds bleel er iets aan te merken totdat ik kwam zg vonden dat Ik aan de eischen voldeed lieten mü binnenkomen en nu verwachtte ik te znllen hooron waarom zg mg geroeped hadden Zg vroegen mjj het een en ander en weldra kenden zi mgne geschiedenis waarop zü meenden dat ik voor bun doel geschikt was Ik zei dal mg dit genoegen deed doch gaarne zou willen weten welke zaak het betrof Een der heeren overhandigde rag een couvert en zei dat ik de verklaring daarin vinden zou Ik wilde het couvert openen doch werd daarin verhinderd men beduidde mü dalik dat thuis kon doen en de bepalingen zorirvuld g moest nalezen ik wilde er verder over spreken doch men liet dat niet toe en noopte mg te vertrekken Ik voelde mii gekrenkt beleedigd want het scheen mü een dwaze grap toe Buiten gekomen wilde ik de peer oprapen en die ten aanschonwe van iedereen verslinden doch zü was verdwenenik had haar door die ongelukkige zaak verloren Dit was niet geschikt om gunstiger over die beide mannen te denken Wordt vervolgd