Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1907

dat bg de bereiding van boenwas de vlam in den pot sloeg In een oogenblik stonden werkplaats winkel en het geheele hnis van onder tot boven in lichterlaaie zoodat do bovenhuisbewoners vg f gezinnen met achterlating van alles moesten vluchten Alleen een kanarie stikte in den rook De vlammen blakerden aan den kant van den Kiezel de gevels der winkels en aan de achterzgde bedreigden zjj een hooipakhui De brandweer rukte met veel materieel aan en het gelukte haar den brand tot bet eene perceel te beperken dat zoo goed als totaal uitbrandde Men schrijft uit Delft Na verschillende conferentiën tnsschen hot bestuur van de afd Delft van don Nederl Glasbiazersbond ecnor en den bedrgtschet anderzijds is Maandagavond de staking der glasblazers door hot bestuur der vakorganisatie opgeheven De organisatie heeft toegestemd in het tellen eiken dag van de productie bot z g uitzetten zal mede geschieden en in do kosten daarvan zal elke blazer f 0 35 por week bijdragen wat ongeveer de helft is mede zallen de arbeiders het bekende scheepje zetten Op dezen grondslag hebbon partgen eene schriftelijke overeenkomst voor een jaar aangegaan De z g Sperre is opgeheven zoodat uit Duitschland terugkoerendo arbeiders en zoo zijn er op deze fabriek aan het werk kunnen gaan Men hoopt Maandag a s het bedrgt weer in vollen gang te hebben voor zoover dat althans mogelgk is met do beschikbaro arbeidskrachten De staking dnnrde dan negen weken In den nacht van 29 op 30 Juni had te ongeveer 12 uur onder liet dorp Jelsum Leenwarderadeel een ernstige vechtpartgplaats Twee personen uit dat dorp haddenin een barbierswinkel twist gekregen Terwgléén banner oen arbeider op zgn rijwielhuiswaarts keerde kwam do ander hem eveneens per fiets achterop on verzocht hemaf te stappen Volgens verklaring van denarbeider voldeed by aan het verzoek onontving daarop eenige slagen op het hoofd waarna by door zgn tegenstander eenwagenmaker werd aangegrepen Beidengeraakten bg deze worsteling langs eenstellen wal in een vrg ondiepe sloot waai inde wagenmaker verdronk Do politie wasspoedig door den overlevende op do hoogtegesteld en heeft thans de zaak in onderzoek Getuigen waren by het geval niet tegenwoordig N C Stadsnieuws GOUDA 3 Juli 1907 Do uitslag der heden gebonden stemming voor zes leden van den gemeenteraad is DISTRICT r Aantal kiezers 889 Uitgebracht 699 stemmen Van onwaarde 20 Geldige 679 steramen Volstrekte meerderheid 340 stemmen Uitgobracht werden op de hh J H van der Torren 500 stemmen A Vingerling 465 A J IJsselstgn Azn 180 W TH Elshout 71 W Kreouwon 37 Zoodat gekozen zgn de hh J H VAN DER TOEREN en A VINGERLING DISTRICT II Aantal kiezers 735 üitgebrachtt 492 stemmen Van tmHSfSts 16 BEÏÏRS VAK ROTTERDAM L K ll KMAANDAG 8 JUNI Staatsleemntjen PoBTuoii üblig 3e Serie fr 050 i B9 i Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Rnitenlandscho Schuld Reocpis h 100 IV 241 Ïlypottteek Banken Aandb idem idem 4 9ÖPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechlsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOO A Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger SchOPpsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f Wj Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotlieekbricfbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 SelieepvaariMaatscliappijen Pand Holland Gulf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank to Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen ITAUE Oblig ZBidItaliaanschoSpw lMg A 367 Premieleeninijen btiuoii Loten Stal Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen Mg tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 irachVV Geldige 476 stemmen Volstrekte meerderheid 239 stemmen Uitgebracht werden op de hh W Bokhoven 376 stemmen P D MugIwiJk 345 W M Elshout 69 W B F Grevenstnk 54 J J van der Paauw 41 Zoodat gekozen zgn de hh W BOKHOVEN on P D MUIJLWIJK 1 DISTRICT IIL Aantal kiezers 976 Uitgebracht 631 stemmen Van onwaarde 17 Geldige 614 stemmen Tolstrokte meerderheid 308 stemmen Uitgebracht werden op de hh H J Nederhorst 506 stemmen A J IJsselstgn Azn 247 W M Elshout 112 J J van der Paauw 87 Zoodat gekozen is de heer H J NEDERHORST en herstemming tnsschen A J IJs selstijn Azn en W M Elshout Men zegt dat tig mémoires nalaat die zeer belaogrök zjjn voor de geschiedenis van de betrekkingen tassehen Italië en Frankrijk gedurende de laatste jaren öonda verklaart weer Foster s Kngpijn Nieren Pillen het speciale nierengeneesmiddel geven de aangetaste nieren jnist die hnlp welke zjj noodig hebben zg voeren alle vloeibare vergiften uit het lichaam en geven verlichting en nienw leven aan de nieren z j verlossen het bloed van de onzniverheden die U üw nachtrust ontnemen en U den geheelen dag suf zwaar en moedeloos doen gevoelen Door dus de nieren weer gezond te maken genezen Foster s Rngpön Mieren Pillen de oorzaken van waterzucht urine ongesteldheden graveel rh matiek steen henpjicht zennwachtigheid en neerslachligheid Zjj werken ook de verkeerde invloeden tegen van thee bier en spiritualiën De Heer D van der Klis Zeugstraat 9ü te QoDda meldt ons Nu ik zoo goed als genezen ben van mgn nierziek e hetgeen ik niet anders dan aan Foster s Rugpön Nieren Pillen te danken heb gevoel ik mjj verplicht publiciteit te geven aan mijn geval want ik ben er zeker van dat veel menschen hierdoor uit hnn lijden zullen kunnen worden verlost Ik sukkelde onophoudelijk met een verschrikkelijke pijn in den ruj en lendenen ook bad ik voortdurend hoofdpijn en duizelingen De urine kwam zeer ongeregeld nu eens met groote hoeveelheden dan weer bijna niets ziJ verspreidde een onaangename lucht en was bjjna immer troebel en met veel bezinksel Dadelijk bü het gebruik van Uw pillen kon ik bemerken dat dit het geneesmiddel was dat ik noodig had Nadat ik ze vier weken lang had ingenomen was ik zoo goed als geheel genezen de pijn was weg en uit erkentelijkheid zal ik ze steeds gaarne aan iedereen aanbevelen die opeen dergelijke w ze mocht lijden Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt De naam Foster s Rugpijn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos Zy zijn te OoDda verkrijgbaar bij de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen V erspreide Berichten Fkahkbijk Te Béziers toekent men druk op een verzoekschrift vragende terngroeping ran de muiters van het 17e regiment die naar Tunis gezonden zijn Ër blijken toch meer d8n twee soldaten van dat regiment gedeserteerd te zijn Te Geneva zijn er tenminste ireer twee aangekomen die vertelden dat een zestig man ziJn weggeloopen De Kamer is Mtandag de beraadslaging begonnen over de wet op een inkomstenbelasting Er werden op den eersten dag der beraadslagingen nogal wat bezwaren tegen geopperd DuiTSCHLAND In de trams te Berlijn zal men voortaan couranten kunnen krijgen Een proef op enkele Ijjuen is het nog voorloopi maar het zal niet lïng duren of ook op andere lijnen gaat men daartoe over De courantenjongens der firma die dit recht pachtte stijgen bij de eene h lte op om bg de volgende de tram weer te verlaten De uitsluiting in de bouwbedrijven te Berlijn die zooals bekend is ongeveer 100 000 werklieden omvat is van patroonszyde Maandag opgeheven Maar voorloopig schijnt er bg e werklieden nog niet veel animo te zijn onl aan het werk te gaan De meeste ongetronwden badden dan ook Berlgn verlaten om de k s der organisaties niet te Teel te drukken vyie elders werk gevonden heeft komt nu zoó gauw maar niet terug EsBELAsn Een nieuwe overlaat van de motoromni bnssen is gisteren van iet Lagerhuis gesignaleerd het vailmaken van de straten door de olie die er afdroppi lt Koning Eduard heeft een groot gebouw de Union Jack Olub geopend waar de 200 000 soldaten matrozen en marine soldaten die jaarlijks naar Londen komen onderkomen znllen vinden opdat zg niet afgezet zouden worden door particuliere logementen Beloik Het parket van Brugge heeft proces verbaal doen opmaken tegen 37 pers en waaronder een ond Kamerlid en een geza itschaps 8ecretaris wegens medeplichtigheid aan hazardspel Deze personen hadden achtereenvolgens in de Knrzaal te Osten Ie de bi k gehouden Behalve de diplomaat die niet vervolgd kan worden zullen allen te Brugge voor het gerechtihsi moeten verichüoen DbïBMAKKE In Denemarken heeft men openlijk denoorlog verklaard aan alle ratten Van deneersten Juli af stelt de regeering een prijsvan 3 cents op eiken rattekop Men begrgpt dat een ieder zich tot den aanval gereed maakte Den eersten dag ziJn reeds 8000 langstaarten gedood ROSI AHD De Magdebargische Zeitnng verneemt uit Petersburg dat Kozakken patrouilles zgn verdeeld over de verschillende stadswijken vooral de fabriekswijkdn daar men bang is voor nieuwe troebelen In bet gansche Rgk hebben arrestaties plaats gehad Slanken uit SclioonIxoTen CVI i ot een gewichtige verkiezing wordt gü Vriidag 5 Juni opgeroepen Niet minder dan vgt zetels de kleinste helft van den Raad moeten bezet Zult giJ dit met onverschilligheid aanzienen niet gaan stemmen omdat het opuw stem toch nijt aankomt omdater aan den berooiden boel toch niet te veranderen is omdat betalen toch altjjd de boodschap is Neen tet mag het kan n niet onveraehiUig zgn Dat wij jaren lang fttterd hebben op dm verkoop onzer t emeente eigendommeji teneinde den hoofdeHjken otnelag laag te houden DA de raad niet te vinden was voor een progreïïtieve belastinu maar ten bate der gegoeden van alle inkomens hetzelfde procent heft Zoodoende betaalt ofe geringe man veel te veel in verhouding tol de rijken Zoodoende brengt de hoofdelijke omslag niet op wat hiJ zou moeten opleveren voor een flinke huishouding der gemeente Nu is er voor niemendal geld te vinden alt men voor een nuttige zaak aanklopt Het mag n niet onverschillig zijn dat fc hoofdelijke omelng zoo ergerlijk onrechtvaardig wordt toegepast Honderden guldens van de lieve vriendjes laat men onbehsi Eu dat terwijl men eiken cent vijfmaal moetNimdraaien En dan durft de heer Valk ln den raad luchthartig verwijtend uitroepen Hit gaat als met den hoofdelijken Jmslag niemand ziet hem in Wdlnu het college van B en W springt er at tn luchtig mede om Oij kunt niet de mannen herkiezen die onze gemeente door verkeerde tuinigheid met een paar bedrijven Gasfabriek en Waterleiding lubben opgeknapt die bijna 300 000 gulden kosten Gij kunt niet herkiezen de mannen die ons daardoor duur gas en duur water hebben bezorgd en een exploitatie die voor ons geen winst afwerpen kan Hoor wat de heer Schrender dienaangaande heeft gezegd in de zitting van 24 Doe 1906 De heer H A Schreuder Al wat ik daar gehoord heb van den heer öreup omtrent wat in vroegere jaren gebeurd is met de commissie ad hoc en dat moet ik toeschrijven aan den hoogen leeftijd van den heer öreup is bezijden de waarheid meer zal ik er niet van zeggen maar de notulen kunnen dat aanwijzen Ik zal niet op alles ingaan maar alleen de heer Greup in herinnering brengen de houding die hij tijdens den bouw der gasfabriek heeft aangenomen Toen was de heer Grenp de man die altiid en in elk opzicht aangedrongen heeft op bezuiniging om toch alles zoo klein mogelijk te beginnen vooral niet te groot Ik herinner mij nog zeer goed uit den tgd dat ik als toehoorder hier de vergadering bijwoonde dat hij er op aandrong om de fabriek niet te groot te maken niet te veel geld te besteden Daarom heb ik zooeven gezegd toen de heer Group sprak over de winst die was voorgespiegeld het ii uw schuld De heer Greup is altgd de man geweest die als er wat in t belang van de bedrijven gedaan moest worden maar tegenhield zooals hij in den regel doet Dat was het geval toon er voorgesteld werd om een gasfabriek te bouwen evenals het nu ook weer niet met medewerking is van den heer Greup Het was weer te groot Toch bevelen Schrender en zijn vrienden de candidatnur van den heer öreup ten zeerste aan en gaan zij bg dn stembus broederlijk samen Greup is weer de beste en Schrender is weer niet te vervangen omdat zij elkander moeten helpen A b a s met zoo n gekonkel Mannen die men nog zoo pas zóiS vernietigend bestrijdt met dezulken wil men niet op één lijst staan als men een beetje zelf rispect heeft begeert men diens steun niet Kiezers laat u niet misleiden door kiosvereoniging gekonkel Gij kunt niet verkiezen mannen die door een Tonntngeld van vgf gulden de burgers op hooge koittn Jagen roor eu zaak die uit gezondheidsoogpunt kosteloos moet geschieden Gü kunt niet verkiezen mannen die het schoolgeld op de Ie soort voor den min deren man in de hoogte willen jigen terwijl ze nu voor de bijzondere scholen een Rijkssubsidie trekken School m d Bgbel per leerling f 25 kan stggen tot f 36 School voor Chr Volks per leerling f 18 kan stijgen tot f 27 R K School per leerling f 18 kan stijgen tot f 25 Wie trekt nu van de Bedeeling zooal £= de adressanten Jan Valk en 188 anderen in hnn adres aan den Raad smalend spraken f GiJ kunt niet verkiezen mannen die de burgerij tiranniseeren door het verbieden van spelen op Zondag door het onttrekken van een zeer geschikt speeUerrein voor de jeugd door het ontnemen van het speelkwartier aan de schoolkinderen door het onthoudt n van den noodigsn steun aan het Zwembad terwijl het geld op andere wijze met handen vol weggesmeten wordt Gjj kunt niet verkiezen mannen die ons lekker maken met een brug over de Oude Saven en geuren met andermans teekening om bjj slot van rekening geen g9Id daarvoor te kunnen vinden GiJ kunt niet verkiezen mannen die de vrijheid van het woord voor den ambtenaar willen Straffen ir et krenkende bejegening met vermindering van salaris straks met broodeloosheid G kunt niet verkiezen mannen die op zeer laatdunkende wijze Iteleedigend en smalend spreken in den Raad over ambtenaren terwijl zij later hun grove onkunde moeten belijden Gy kunt niet verkiezen mannen die uit hun naam en onder hun verantwoording den openbaren onderwijzer in publieke vergadering laten belasteren en bekladden Mekking schandaal Tan welke richting gij ook zijt zulken mannen kunt gij uw stem niet geven Evenredige vertegenwoordiging Een mooi beginsel waarvoor alle partgen ijveren het in de wet te brengen Het is op dien grond dat de Vrijzinnigen aanspraak maken op vier Raadszetels daar zij ruim Vj der stemmen uitbrengen Waar blgft de toepassing van dit beginsel bii do kerkelijken 1 ZiJ eischen ook den zetel van den heer Lomwei den ganschen raad voor zich WiJ willen niets afdingen op ds capaciteiten van den heer Hoojjkaas maar wie zegt vA r evenredige vertegenwoordiging te ziJn moet als protest stemmen op den hiw Van der Kop De heer Doesburg heeft om gezondheidsredenen en wegens hoogen ouderdom gemeend te moeten bedanken Een eeresaluut uit naam der kiezers zij hem hier gebracht voor zijn meer dan 25 rig lidmaatschap Maar wien hebben de Katholieken waard i g gekeurd den zetel van den lieer Doesburg te bezitten t De Jongeheer B J J van Baarenlü Ergerlijk ja sshandelijk is het om zoo n jong onervaren mensch die pas een blauwen Maandag een betrekking heeft gevonden candidaat te stellen vooi den Raad Een kaakslng is het in het gezicht der kiezers om deze candidatnur serieus te moeten nemen Twijfelen de onderteekenaren soms aan liet gezond verstand der kiezers f Wilt gg Schoonhoven in onzen Raad nog meer belachelijk laten maken P We zjjn hier niet in Brabant DUr slikken de kiezers alles Stuur dat jongmensch nog een paar jaar op kostschool De candidatunr Van Baaren kannen de kiezers niet serieus nemen Kiezers neemt bovenstaande eens in ernstige overweging bg het nitbrengen uwerstem En dan ziJn we er zéker van dat gg op Vrgdag 5 Juni besluiten zult in het werkelijk belang onzer gemeente voor de ruiten de vree ep de eer der inge etenen te stemmen op H G GEELHOED F H HEHERWBRTH W C VAN DER KOP M E SCHENK JAN BAZUIN B INNENLAND VREDE8C0JMFERRNTTE De ontvangst door de Koningin Maandag avond aan de gedelegeerden der Conferentie en hnn dames bereid was zeer schitterend Ongeveer 800 genoodigden bewogen zich in de zalen Het feest begon met het voorstellen van de gedelegeerden die s morgens nog niet aan de Koningin waren gerepresenteerd Middelerwijl waren de dames in andere salons vereenigd ledere eerste gedelegeerde telde t n delegatie an de EoniDgla voor welke delegatie vervolgens haar opwachting maakte aan de Koningin moeder en aan den Prins Vervolgens werden de dames onder wie zich bevond mevrouw Bertha van Sattner ingeleid insgelijks aan de koninklijke familie voorgesteld die zich vriendelijk met ieder onderhield De Koninklijke Militaire Kapel en do muziek der voormalige Schutterij lieten zich hoeren Alle gasten woonden het feeat in civiel bg behalve de officieren die haU gala tenue droegen Gister ochtond vergaderde de 2e subcommissie der derde commissie om vraagstukken te behandelen betreffende de toepassing der Boodo Kruis conventie te Geneve op den zeeoorlog De heer Tornielli die piesideerde dankte Je Duitsche delegatie voor haar voorstel dat de commissie lot punt van uitgang barer beraadslagingen kon dienen Vervolgens gaf admiraal Siegel een mondelinge toelichting van het Duitsche voorstel ïorkhan Pacha Turkge verklaarde dat de Turksche delegatie zou wenschen dat men in de conventie zoodanige wijziging bracht dat de roude halve maan evenzeer zou worden gerespecteerd als het roode kruis Samad Khan Perzië wenschte hot roode kruis te veronderen in een loenw en een zon van goud op een wit veld Op voorstel van don voorzitter wordt de kwestie aangehouden Artikel 6 van het Duitsche voorstel bepaalt dat de oorlogvoerende mogendheden aan neutrale bandelsvaartuigen jachten of andere schepen kunnen vragen om onder hnn verantwoordelijkheid gewonden en zieken aan boord te nemen en te verzorgen onder voorwaarde dal die schepen die daaraan gehoor geven een speciale positie zullen krijgen of hun een zekere onschendbaarheid zal worden gewaarborgd In verband met bierbg gerezen vragen verklaart admiraal Siegel Duitachland dat dit artikel volstrekt niet bedoelt het recht te geven om hulp te eiscben dat dat liet enkel bedoelt een beleefd verzoek Na eenige opmerkingen erkent men de noodzakelgkheid om de speciale bescherming en de on schondbaarheid waarvan het IJnitsche voorstel spreekt nader te omschrgven Vervolgens wordt van gedachten gewisseld tnsschen de heoren Roell Nederland Renault Frankrgk on Ottley Engeland over hot recht der oorlogvoerenden om de afgifte van gewonden te eischen Deze kwestie en het gebeele artikel 6 is tenslotte aangehouden Omtrent de zonderlinge houding van den Chineeschen ambassadeur die verklaarde dat zgn delegatie zich ten aanzien van alle voorstellen aan de zgde der meerderheid zou scharen heeft een correspondent van het Hbl van welingelichte zijde deze verklaring gekregen terwijl Japan voornemens is een werkzaam aandeel aan den arbeid der Conferentie te nemen schjjnt China niet van plan eenig voorstel te doen Feitelgk zou China gekant zijn tegen elk voorstel van eenige beteekenis dat totnutoe is ingediend Ten einde evenwel niet den schijn op zich te laden van een spaak in het wiel te willen steken beeft het besloten bl zich te onthouden üf ziih te scharen aan de zgde der meerderheid Het aangekondigde Japansche voorstel betreffende het bombardement is nog in overleg naar men verneemt is de strekking dat onbeschermde en onverdedigde plaatsen alleen d n voor bombardement znllen gevrijwaard blgven indien de overheid der plaats aan den bevelhebber der vijandelijke zeemacht de verzekering geeft dat van elk verzet zal worden afgezien In de gisterengehonden vergadering van de Staten van Zuid Holland werden de nieuwbenoemde leden toegelaten waarna ziJ de eeden of beloften aflegden in handen van den voorzitter De voorzitter wenschte de benoemden geluk die daarop hun plaatsen innamen Vervolgens hield de voorzitter een toespraak waarin hiJ wijzende op de groote verandering die de samenstelling der Staten heeft ondergaan hen herdacht die korter of langer tgd lid der Staten waren en nn de vergadering hebbeu verlaten waaronder er zijn die verzochten niet meer voor herkiezhig in aanmerking te komen en anderen die hun mandaat niet hernieuwd zagen Hun heengaan is met leedwezen vernomen ging spr voort en in het bijzonder bracht hij dank aan de beeren Duynstee en Versteeg voor hetgeen zij in het belang der provincie hebben verricht als leden van Gedeputeerden Vervolgens heette de heer Patgn de nieuwbenoemde leden welkom in het vertrouwen dat zg ondanks verschil van meening allen zullen streven naar bevordering van den bloei en de verdere ontwikkeling der zoo belangrgke provincie Toejuiching De verkiezing van leden der Eerste Kamer werd bepaald op DioBdag 9 Juli te 11 nar Do overige stukken werden 6f verzonden naar de te wekken afdeelingon 6f gerenvoieerd aan Gedep Staten naar laatstgemeld college adressen van de ambachtsscbool te Schiedam en van de Patronaatscommissie te Scheveningen om toekenning of verhooging van provinciaal subsidie De voorzitter deelde mee dat naar aanleiding van het adres betreffende het toekennen van een verhoogd voorschot ten behoeve van het uitbreidingsplan de Ig nen van de Westlandsche Stoomtramwegmaatschappii de minister van Waterstaat met Gedep Staten in nadere bespreking is getreden ten gevolge waarvan Gedep Staten in deze zomervergadering onmogelijk een voorstel kunnen ontvangen Dientengevolge werden Gedep Staten op hun verzoek diligent verklaard te dier zake Een sabsidieverzoek van de Haagsche Polikliniek werd om advies gezonden aan Gedep Staten Meedeeling werd gedaan van den uitslag der uitgifte van promessen ter versterking van de provinciale kas waarvoor tien aanbiedingen aan firma s zjjn gevraagd De vergadering ging hierop uiteen tot morgen It uur Gemeng de Berichten Men meldt nit Amsterdam Een schilder is bg bet verrichten van werkzaamheden van den kap van het Centraalstation gevallen Hij bekwam inwendige kneuzingen en bleek bg aankomst in het gasthuis reeds te zgn overleden Men meldt uit Amersfoort Gisterenavond klom het 7 jarig zoontje van den heer L K op een houtwagon doch viel onder het rjjden hiervan af waardoor t achterwiel van den wfgeu en de wielen van een volgend voertuig hem over Igf en hals gingen Deerlijk gekwetst werd de arme kleine naar het ziekenhuis overgebracht Men vreest voor t behoud van zg n leven De bouwvallige Beurs Een der medewerkers te Amsterdam van het Vad schrijft Een groot aantal nieuwsgierigen was gisterenmorgen getuige van een schouwspel dat ongetwijfeld menigen Amsterdamseben belastingbetaler met leedwezen zal hebben vervuld Voor de bouwvallige Beurs lagen 4 ijzeren renzenbogen een ijzermassa als zelden midden in de stad wordt gezien en welke men slechts op scheepswerven en dergelijke ondernomingen aantreft Op nadere informatie uitgaande deelde men ons mede dat deze bogen worden aangebracht onder de kozünen van de effectenbeurs Gedurende de herstellingen heeft men daar ter ondersteuning van den muur die effectenbeurs van effecteuBocieteit scheidt en vol scheuren zit houten schutten aangebracht thans worden deze door de bedoelde ijzeren renzenbogen vervangen Het werk geschiedt onder leiding van de afdeeling Publieke Werken en staat onder toezicht van de indertijd door den raad benoemde commissie van onderzoek naar den toestand van de Beurs Naar men ons voorts van desknndige zgde verzekerde heeft men alle hoop het gevaar voor verzakking hierdoor volkomen te bezweren Het spreekt vanzelf dat het binnendragen der zware bogen welk werk door tientallen manden geschiedt heel wat kijkers trekt Door den heer E te Amsterdam is een aanklacht ingediend bjj den officier van justitie te s Hertogenbosch tegen het bestour van het krankzinnigengesticht Koudew iter te Rosmalen wegens valschheid in geschriften üit naam van zjjn echtgenoote werd door het bestuur van dit gesticht voor den heer E plaatsing gezocht waarvoor hiJ nooit machtiging had gegeven Resb Men meldt nit den Haag Een jongen van omstreeks 16 jarigen leeftijd die por iets nog de spoorbaan van de stoomtram den Haag Scheveninigen van de Holl Llzeren Spoorweg Mij gelegen aan de Deutsche laan wilde oversteken terwgl de seinwachtor met de vlag do nadering van de tram aankondigde werd door de tram gegrepen en overreden De ongelukkige die afschuwelijk verminkt werd opgenomen was onmiddellgk dood Het lijk is naar het lijkenhuis op de algemeene begraafplaats overgebracht De eerste vrouwelijke benrsbediende Voor het eerst zagen wg Maandag ter Amsterdamsche beurze een jonge dame di de firma waarbij zg werkzaam is op de beurs vertegenwoordigt Dit is de eerste Komen er meer dan kan dit de gezelligheid verhoogen zegt De Tel ondeugend In een winkel in drogergen en huishoudelijke artikelen in de Lange Niezel te Amtterdam onetond Maandagmorgen brand door Hoogst voldaan zgn zeker de vrg talrgke bezoekers wel hniswajirts gekeerd van de orgelbespeling van gisteravond Met de meoito aandacht werden de orgelnnmmcrs aangehoord wat deze ten volle waard waren Vooral no 7b op verzoek oeiiig schoon no 9 niet iniwier schoon en kunstrgk nummers die we graag weer op het programma zallen zien Krggen we ook nog eens te hoeren Toccata van Dubois P Mej van Osten voldoet boter in do midden dan in de hoogero toonen Daarbg kon haar uitspraak wol wat dnidelgkor zgn wat zeer zeker haar succes verhoogd zou hebben Movr Willing Canter die het i Do lieer Hofman als ondo bekende beviel ons het best in no lOa liet minst in no 4a Wg kannen niet anders zoggen dan dat zulke aiuzikale uurtjes naar moer smaken Programma van t 5e volksconccrt op Donderda 4 Juli s avonds om 7 nur te geven door t Mnziokkorps dor Schnlterg onder dircctio van den hoor 1 i Arentz 1 Marsch 1 nter dein Hiegos banner 1 V v Illon Ouvirlure Confidence W v I erk Valse Francaillos E Wesloy Fantasie Souvenir do Cam pine M Krein 5 Marsch i3oceaco Fr v Sappe fi Oaverturo Loaiso LtJanivez 7 Fantasie Tètc dan i les Montagnos Kil Kiesler Valse Enchanli e K Ilorgor Potponrri No 4 G Renand Hedon herdenkt do heer L S vnders dcii dag waaro hg 25 jaar in betrekking is geweest bg do flima 1 G van Vreamingen noDBBRAVKN 2 Joli Voor do verkiezing van vier leden van den icmoonteraad waren candidaat gesteld door do A li on do It C Kiesvereeiiiging de nftiedendo leden do beoron 1 Balclaan P Hrnnt P Jz P van Dam Kz en B van t Riot Az De kiesverecniging Birgerplichf candideerdo de altredende heeren Brunt on van Dam benevens do heeren H D Boonzaager en C Vrglaudt Do S D A P stelde alleen do heer P J RoMnboom Do uitslag van do stomming was P Hatelaan 404 S 1 Hoonzaaier 21 1 P Hrunt P Jz 488 P v n Dam Kz 162 B van t Riet A 407 P J Kosenboom 4 C Vryiaudt 196 Do vior aftrodenden zgn dus met ovorgrooto meerderheid herkozen Alle nog resteerende ZÜMEUMAITTELS en CO STUMBS worden tot voel verrainderdo prgzen OPGERUIMD Hoogachtend f r r i w fvms fffj g Specialiteit in COSTUME MANTELS BLOU SEN en JAPONSTOFFKN met daarbg passende GARNEEIÜNGEN VERSCIIEIDENHKID Eon vrachtrgder bracht Maandag middag op liet Plcm te s Gravcnhage mot zgn voortuig stremming in bot tramverkoor Hg wilde met zyn wagon niet van do rails gaan Een waclitmeestor van do tgdelgke hier godotacheerdo marechaasseos vroeg toen den vrachtrgder zgn naam op te geven wat loze weigerde En daarop zetto de marechaussoo zich na ist don onwilligon meneer op de bok van het karretje on voort ging liet naar eon politiebaroan waar tegen het vrachtrgdertjo dat zoo graag in de rails stond procesvorbaal werd opgemaakt Wg lezen in de Goesche Ct In een dorp hier in don omtrok waar do klcarloozc middonstof zokor de overhand hooft hebben de stamgasten in do geineentelierberg genoeg gekregen van allo gosprok kon ovor do verkiezingen Staten en Geinoentoraadsvorkiozingon hebben hen roeds lang genoog bezig gebonden vinden zo Daarom is aan do kletstafel een streng verbod uitgevaardigd ieder die do lui verveelt door weder over de verkiezingen to beginnen moot oen üesch wgn geven En roeds menig flosch e is door de tegenstanders van Je polil ok vaak ten koste van politioko tegenstanders geknapt AUVi iiTi r Tiï iM Heden overleed to Amsterdam onze geliefde Vader en Uebnwdvader do Hoor w 0 nimm in ion ootïerdom van 74 jaron H J VAN OAHDWaKN Vtusi iri L K W N VAN f4ARI ERK V Joiida 2 Jani 1 7 iïczoekcn kunne niot wordou afgowaciit Openbare Verkooping p MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens elt uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van drfn te Hanslrocht govestigden Notaris J KOEMAN van No I Kon oiilang s gelieol vernieuwd WOOAfldlS in do Aaltje Baksteeg te Gouda wgk O No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Eon WOONHUf S mot ERF on GROND in de Dorde Kade to Gouda wgk It No 420 kadaster Sectie A Jfrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN on GROND in oen poort aan de Karnemelksloot to Gonda wjjk K Nr 439 groot 70 Jontiaren en wgk R No 441 groot 00 Centiaren Betaaldag K Augustus 1907 Te bezichtjgen do laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uron Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Zenuw en illaajrlljders ordt Bit overtolging als een werkelgke hnl in den nood het boek ftftn bevolen Na ontvaiigaÈ vnn adres per briefttaartw or it dit boekje fraoco per poat toej oiiden dour BLOKPOBL S Boekhan Zaltbommrl