Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1907

Vrijdag 5 Juli 1907 46ste Jaargang fiOtBSfflECÖEEMT Advertentieblad roor Gouda en Omstreken TelcloinNo M De Uitgave dezer Courant gesdiiedt dagelijks met uitzondering van ï n en De prijs per drie maande is post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF Feesttlagen 1 25 franco per CENTEN I v nwul ilOt iliUOBt VUUI ben ook geen aangenaam gevoel zgn een U 1H UVUOI lik moeit aannemen dat de vergiulng nog niet HUIS TE HUUR UeereDhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Yoorzien van Gaa en Waterleiding Te bevragen B 89 Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Cosa poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kojie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in iet voedsel zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er ieta van af weet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenscbap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wp absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de docbter ran den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het loven van talloozen ntet menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLPF Co Onze depiilhouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt D direct naar Londen COZAINSTITUTE Cd r ng Sd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschi p 1 OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOËBrL AIIEll zijn beslist die der Firma WELDON TUE LADIES J OCRS AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon VBE BAZAAR OE CHILD REV S EASBIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vu Boekhandelaar Proef nummera Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen roornitbetaling van f U 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag IMoord Brabantsch Schoen eu LaarzenmagaziJD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOOETEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Gouda Dnk ran A BBINEMAN Zi Stoomboolreederij De IJsel Gedurende de maanden JULI en AUGUSTUS iedeien ZONDAG 2 maal per dag PLEIZIERV AARTEN naar ROTTERDAM en lerug CONCERT Diergaarde vrij entree Zie dienstregeling en en strooibiljetten verkrijgbaar ten kantore der Reederij DE DIRECTIE w eFëld slcckST De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Exfraet mmdAM mM wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoeft Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz StELIANTBE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Droijiston in grooteen kleine steden doipen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIAIfTBE werd 9 maal met Gunden 3 maal met Eere Medailles bekioond MELIANIHE in flacons f 40 f 0 70 en f 1 UBLIANTBE in doozen tabletten f O iO en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklyke Stoomfabriek De Honlni Moem Den Haag Verkrcgbaai by Kirma WOLEE £ Cu Westhaven 19H ionda OBENUKL Gouda E H VAN MILU Veerstal B 12 ffouJa A BOUMAN Moordrechl l lNKliK Nieuwerkerka dlJeet A N ïaS ZESSEN Schoonhoven B r WIJK Oudewn rr A SCHEEU liaattrecht P W v EDE Oudewater K van dbii HEIJDEN te Beeumjk P v D SPEK Moercapelle D y o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DKB HEIJDEN ira rfm M n P A db GKOOT A d JONGH Ourfewoifr J P KASTELEIN Polêbroekerdam D BIKKER te Semchop WAAIIgCHIIfVIA G Laat U niet misleiden door lft iy S roo Het klooster SanctaPaulo Abdij bestaat niet dun Siroop van geenerlet waarde y Sanguinose ¥ iniiiii l§laagiiliio§iiin lii vacuo Het best bekende afdoende middel tegen bloodarmoede bleekzuclit en zenuwzwakte Hebt giJ een bleeke kleur V Zijt gij gedurig vermoeid i Ontbreekt n de eetlust P Hebt gij dikwijls hoofdpijn f Slaapt gu slecht Hebt giJ pijn in den rug pijn in de lenden pijn op de maag P Suizen in het hoofd suizingen in de ooren f Dan moet ga u i eigen belang verstaan en dadelijk eene geregelde konr beginnen met de Sangoinose Want de Sangninose verrijkt uw bloed en versterkt het zö wekt den eetlust op en bevordert eene algeheele levensopgewektheid Honderden vonden baat bij de Sanguinose toen niets hen geholpen liad Maar zorg dat gg de echte hebt Zij is alleen echt als zij komt uit defabriek van Den Haag VAN DAM Co Prtjs per flacoii f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 19 i Het is Verwonderlijk snel maakt onze Vijgenhonig zich vrienden onovertroffen voor alle hoestenden Let voor l op de ECHT JuuidteeJceaiatf met rooda letters jQberlahnstein VRtCTeUR DCK VICTOKIABROM OB£lilAHJISWIt lc u f Overal 4 £ET verkrijgbaar Maatsehapp tot ExploUatie van de Fletorta Bt ti Kantoor voor JSrederktnA Boampjea éO Botterdam I5vE TEfTm ïï ale CoïaïteF worden aang enomen door het Advertentie Bureau vae A BHINKMAN ZOON Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu oUeverf getcMMerde l or tielteu PeiMturS Hogaertt Zg geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOGAERIb Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Verkrijgbaar in leaschen 50 ets 75 et en I l iS lig H H Apothekers en Drogisten Let op het merle ANKER F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bg C LüiiEB Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 EEÉDEPOT TANTIEE eii wiir It ver ochf oji t tIEllii te letten UIT HBT MaGIZI N VAN IIAVKNSWAAY UMA GORINCHËM Deze THEEËN wordeu afgekeerd iu verzegelde pakjes vanu itcêe en een half en een Ned ont met Tormelding ran Nommer eii Prj s voorzien van nevenstaant Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoe lug van geeerde orders aanbev ende J G BUL voorüeen J BRËEBAART Li Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETEKS Jz Lfl op cachet en hirkbrand nieaw onovertroflen Prof Dr Liebers welbekend 21I1 W XaACBT lLIZS3 alleen echt met Fabriekimerk tot voortdurende radicale pn Eekere genezing van alle zaXU de meest hardnekkige enuW Hekten oorat ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyi l oEa e enezing van elke zwakte Bloelï zticht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgavertering Onvermogen Jnipotenz Pollutione enz Uitvoerige proflpectnssen rnjsper Pefch fl 1 fl 2 fl 8 dubbele flesoh i Cen aiU0ep6t Matth v d Vegto Zaltboiomj O pdl i M Cléban Co Rottordara V Happel s GraTenhage Halmmans de Jong J Can Rotterdam Wdff fc Co Gouda Q bÜ alle drotristen Bekroond Twtoon I tel U DgSoïi oetun ftkery e Httge Aog W t ldboroemd8 Sohoen Appr tnttr Liparin Satin enii lyn de beete DoiddelaQ TQor bet sonder moeite keniig pootic r n ftUo lï art en geUaörd iliovnwerk Terknvbaw by winkeliöM in lohoimwwk ïf l n irten Droseryen ens Hen MU iroed op DMun en fabneknurk f oiÈn A entt W tardmaM Amharn HEUMIlSGEVIlG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afschrift van de processenrerbaal betretfende de stemming ter verkiezing van zes leden van de Gemeenteraad zijn aangeplakt m den Korten Groenendaal alsmede dat gehjke afschrilten op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des voorraiddags lo tot des namiddags i uur Gouda 4 Juli 1907 Burgemeester ea Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Huitenlandsch üverzicbt In de Spaanscbe Kamer antwoordde de minister van baitenlandscho zaken op een desbetretlendo vraag dat er in do FranschSpaansche nota geen enkele geheime bepaling voorkomt Deze heeft uitsluitend ten doel de handhaving van het status quo Reuter seint uit Kaapstad dd 3 Juli Er is een belangrijke officieele publicatie verschenen waarin is opgenomen een uitvoerige nota van lord Selborne waarin deze sterk aandringt op de stichting van een Zuid Afrikaanschen Statenbond De Frankische Courier verzekert en de Ehoin Westf Ztg zegt het te kannen bevestigen idat graaf Fosadowsky op stel en sprong iS afgedankt Het heeft de aan dacht getrokken dat de Keizer in zijn brief aan Studt diens ontslag in genade verleende maar dat die beleefdheidsvorm in den brief aan Ppsadowsky niet voorkwam Mag men de Frank Courier gelooven dan is v Lucantis de directeur van bet burgerlijke jtabinet des Keizers Zaterdagochtend graaf Fosadowsky komen aanzeggen dat hij gaan moest en vernam Fosadowsky den avond van denzelfden dag uitde Norddeutsche wie er tot zijn opvolger benoemd was Zgn verzoek om ontslag was toeu nog niet eens in handen van den Keizer die te Kiel was maar pas bS het burgerlijke kabinet ingekomen dat het naar Kiel moest doorzenden Graaf Fosadowsky was over deze behan deling zoo verbitterd dat bij dadelijk verklaarde voor ambtelijke eerbewijzen bg zijn afscheid als men bem daarmee aan boord mocht willen komen te bedanken Hj wilde FiiViLLËTO DE BMEUOOT 2 Zoodra ik uit het gezicbt van hun huie was gekomen opende ik het convert en zag dat het geld bevatte deze ontdekking deed mg oogenblikkelijk van opinie veranderen Ik aarzelde geen oogenblik stak bet convert in mgn vestzak en snelde naar de eerste de beste restauratie Wat deed ik mij daar te goedl Toen ik voldaan was nam ik het couvert vouwde bet biljet open en sloeg er een blik op Ik was één en al verbazing ViJf millioen dollar At daizelde mg Een oogenblik zat ik als verstomd toen kwam ik weder tot mij zelf Ik bemerkte den restanratiehonder die de banttnoot aanstaarde en versteend scheen hg was wakker doch zag er uit of bij geen lid verroeren kon Ik kreeg mijne zelfbeheersching weder en deed het eenige wat ik in dit geval doen kon ik reikte bem de banknoot over en lei achteloos Wees zoo goed mg hiervan terug te even Ht kwam tot bttinning en maakte dniiend il den beginne niet eens van zijne ambten ren afscheid nemen nadat hg gehoord had d een hunner zich over hem bg Bülow btklaagd had Later heeft hij toch nog a scheid genomen maar de zaken niet z oals Igebrnikeiyk is aan zijn opvolger oiorgedragen Qisteren hebben te Rome standje pla tts gehad tusscben anti clericalo betoogera en eepige buitenlandsche seminaristen Laatstgenoemden werden door do betoogers gemolestreerd De berichtgever van de Temps te Rome ze t dat dit geval door clericalo bladen zeer overdreven wordt O a beweren zg dat de seminaristen zich officieel beklaagd hebben bjj de gezanten van hun landen Hier is niets van aan zegt de Temps man men vindt in politie kringen zelfs het donkbeeld belacholgk dat diplomatieke tasschenkomst zou zgn ingeroepen voor op zich zolf onbeteekenende standjes op straat die alleen de plaatselgko politie aangaan De regeoring dor Vereeiiigde Staten ia waarschgnigk tengevolge van do voortdurende onaangenaambeden met Japan tot het inzicht gekomen dat de verdediging der grenzen aan de zgde van den Stillen Oceaan verbeterd worden moet Wjj hebben voor eenigen tijd roeds gelogenlieid gehad er op te Wijzen dat de kustvcrdedigingswerken aan de zeer uitgestrekte westelgke zeegrenzen van de Vereenigde Staten veel te wensche i overlieten En door de samentrekking van ido eskaders in den Atlantiscben Oceaan lagen de grenzen aan den Stillen Oceaan vrijWiel geheel open Volgens een telegram nit Washington aan den Morning Post heeft de regeering der Vereenigde Staten besloten een deel van baarlvloot naar den Stillen Oceaan over te brengen Het daarvoor aangewezen eskader zal wtorden samengesteld uit 16 slagschepen en kruisers die gedetacheerd worden van de vloten in den Atlantiscben Oceaan en in de Middellandsche Zee Tevens zullen aan de lidvens van den Stillen Oceaan dokken en maritieme stations in gereedheid gebracht wordeh Deze maatregelen van de Amerikaansche regeer ng zgn eenvoudig en begrijpelijk Volgeis den Newyork Herald waren zg al genomen voordat bet conflict met Japan over d schoolqnaestie in San Francisco uitbrak ön werd do uitvoering toen uitgesteld om Japan niet te verontrusten Maa onbegrijpelijk is het dat het Engel excusesi dat hiJ het biljet niet wisselen kon Ik kon hem niet eens overhalen de banknoot a n te raken hg wilde die slechts zien zgi scheen hem iets heiligs toe te oordeelen naar den eerbied waarmede bg er naar keek Ik zei Het spijt miJ dat ik onbescheiden moet schijnen I maar ik moet n toch verzoeken het biljet te wisselen want ik heb niets anders HiJ zei evenwel dat dit geen bezwaar was en bil deze kleinigheid wel zon laten staan tol een volgenden keer Ik antwoordde bem dat het wel lang zou kunnen duren eer ik wedeii in de buurt kwam maar bij meende dat bet tan geen belang was hij kon wachten Hel deed hem genoegen zulk een rijk man als k was tot schuldenaar te hebben ik was 2eker in een vroolgke stemming daar ik mij in slechte kleederen gestoken had om iniet herkend te worden enz De waard begeleidde mij tot aan de denr en ik begaf mif dadelijk op weg naar de twee broeders merkzaam landlooperl één pond bobben meerde ikj in plaats van een banknoot van er een van n millioen gegeven te oen ik aan hun huis kwam kal want alles was rustig zoodat ik om hen op hunne vergissing opte maken want het moest voor Telefoon No 81 ADVERTENTIEN worden gepliat t van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte tiur des midd Inzending van Advertentiën tot 1 11 1 iijiii Als de orde voor het oogenblik hersteld is is dit alloen het gevolg van machtsvertoon niet van tevredenlieid De troopen zijn overal geconsigneerd omdat steeds vrees bestaat voor nieuwe uitbarstingen Tor beraadslaging over den toestand bebben de leiders der monarchale parlijon te Lissabon een bgeenkomst gebonden En do oudminister Senhör Hintze Kibeiro die al mei igen storm heeft doorstaan begaf zich naar den koning om hom het resultaat van de gehouden besprekingen mede te deelen Dat resultaat is Wanneer do tegenwoordige ongrondwettige toestand biyit voortduren de dictatuur niet wordt opgeheven en bet parlement niet wordt bijeengeroepen kunnen de leiders der vorschillonde monarcbistisoha partijen zich niet verantwoordelijk stellen voor de plannen hunner aanhangers die uitdrukkelijk verklaard te hebben te willen overgaan tot de republikeinscho partg Het staatsblad van l ortugal bevat een besluit dat in deze dagen van ontstemming een zeer onaangenainen indruk maken zal In strijd met de conslitutionoele bepalingen betreffende het budgetrecht der Cortes wordt een decreet afgekondigd over do veel besproken quaestie der ongeveer IS millioen gulden die aan den koning zijn voorgeaclioten voor uitgaven dor koninklijke familie Het koninklijk besluit bepaalt dat die voorschotten zullen beschouwd worden als wettelijke verhooging dor civiole Igst en dat bovendien ook voor don vervolge de civiele Igst aaumerkeliik zal worden verhoogd daar do ministerraad van oordeel is dat de begrooling voor het koninklgk huis niijt meor in ovSreenatomming is met de steeds grooter wordende uitgaven Zulke dictatoraio besluiten zullen niet strekken om den terugkoor van den gcordenden toestand in Portugal te bevorderen si he blad de mededeeling ervan verbindt aan een ongegronden en kwaadaardigen aanval op de Dnitsohe regoering De Morning Post verhaalt toch dat Duitschland de regaering to Washington er op gewezen heeft hoe noodzakelgk het is een sterke vloot in den Stillen Oceaan te hebben in verband met toestanden en gebeurtenissen in het Verre Oosten De Duitscbe regoering belioeft waarlgk niet op te tredon als raadgeefster van die te Washington en uit Berlgn wordt dan ook dat verzinsel van de Morning Post beslist tegengesproken Het is alweer oen staaltje van do zonderlinge wgze van verdachtmaking van bet DuitscheBgk door sommige Engelsche bladen Ik Ondof de voormannen der unionistische par tg wordt er achter do schermen iets afgespolld waar de liberalen zich over verkneukelen Lyttellon do oud minister van koloniën diende verleden week een motie van afkèaring togen do regeering in omdat zij op de koloniale conferentie de koloniën in de kwestie van voorkeurrechten niet tegemoet gokomen was Het leek al vreemd dat bet niet do leider der oppositie was die de motie van afkeuring indiende ook dat de whip der partij aanvankelijk niets van de zaak scheen te weten Nu wil t gebruik dat daags na de indiening van een motie van afkeuring in do regoering de leider der oppositie do regoering vraagt oen dag voor de behandeling vast te stellen Maar ook dat deed Balfour niet Maandag was daar weer gelegenheid veor on opnieuw liet by de gelegenheid voorbijgaan De liberalen zeggen nn dat Balfonr geen Inst had om weer in een protectionistisch debat de leiding te nemen maar de protectionisten zouden hem wel dwingen voegden zg orbij Ondanks de officieele berichten uit Lissabon dat in Portugal alles rustig ia het Igkt wel iets op het liedje uit de operette Les Portugais sont toujour gais komen telkens berichten die doen zien dat eraan de vroolgkheid wel wat ontbreekt sedert Senhor Joao Franco de Cortes ontbonden do grondwet geschorst en de dictatuur ingevoerd heeft Eu de koning staat daarbg geheel aan de zijde van den ministor president dictator HiJ heeft hem beloofd dat hg zoo het noodig blgken zon eiken maatregel van den minister zal goedkeuren zelfs die tot afkondiging van den staat van beleg in geheel Portugal Kr komen gunstige berichten uit het Zuiden Men zal het wel met ons eens zijn als wiJ het bericht dat de raad en bet dagolgksch bestuur der gemeente Eia hun verzoek om ont iag hebben ingetrokken rekenen tol do gunstige berichten Het wgst er op dat raon in deze gemeente althans van plan n het gewone loven weer mot moed te beginnen De burgemeester van Collioure dat is een ander gunstig bericht stelt voor dat er a s Zondag een bijeenkomst van burgemeesters die ontslag gevraagd hebben zal worden gehouden te Perpignan De burgemeester van Collioare is van plan op deze bijeenkomst voor te stellen dat alle ontslagaanvragen zullen worden ingetrokken to ziJn Ik zal het hun zoggen als ze lorugkoinon maar ik verwacht zo volstrHt niet De bceron zeiden dat u binnen een uur hier zou zgn om inforraalién dan moest ik u zeggen dat alles in orde is on zü te rechter tgd weer hier zullen komen en u dan verwachten Er schoot miJ das niets over dan heen te gaan het was om liet verstand te verliezen Zg zouden te rechter tijd weder terng zgn Wat kon dat beduiden Wacht Misschien gaf de brief opheldering dien bad ik geheel vergoten Ik opende dien en las dat bobben we aan uw gezicht gezien vvé gelooven dat ge arm en hier vreemd ziit daarom geven we n een som geld We Icc t Lf interest kom daarna aan ons bnis teruir Ik heb op n gewed als ik win kijgt go een betrekking die u aanstaat on die m geheel naar nwe bokwaa heden kiezen kunt datum Bo dres geen Ik vroeg mij zelf af w it dat alles te beteekenen had maar kon er geen antwoord aard g pel Wordt vervolgd I ontdekt was Ik belde dezelfde bediende verscheen Ik vroeg naar do heeren Ze zijn vertrokken zei hi kalm Vertrokken Waarheen Ze zijn op reis Maar waarheen Naar het vasteland geloof ik Naar het vasteland Ja mijnheer Welken weg welke route hebben zg ingeslagen Dat kan ik u niét zeggen mgnheer Wanneer komen ze terug Over een maand zeiden ze Over een maand O dat is verschrikkelgk Zeg mg boe ik mij met ben in verbinding kan stellen bot is van bet grootste belang Dat kan inderdaad niet ik heb niet het minste vermoeden welken weg zg gegaan zg n Dan moet ik in elk geval een ander familielid spreken De familie is ook niet hier die is in Egypte of in Indié geloof ik Menscb er is een groite vergissing gebeurd Ze zullen nog voor den avond hier terug zijn wilt ge zoo goed ziJn hun te zeggen dat ik hier ben geweest dat ik zal terugkomen tot alles in orde gemaakt is en dat at volstrekt geen reden is om bezorgd