Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1907

y In District II waren 28 biljetten met den naam Bokhoven Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger North w ï Hyp Bank f 967 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pand Holland GuU Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Italib ObligifZuid Italiaansche Spw IMg A 3671 PrtmkUeninqen flisLoiE Loten Stad Antwerpen 1887 21 02 1 Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 19Ö2 89Vi ZOMERMAITTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prgzen OPGERUIMD Hoogachtend Gouda 4 Juii 1907 GRANEN De aanvoer was heden bijjonder klein Tarwe opnieuw hooger met goede vraag Tarwe Zeeuwsche 9 30 i 9 60 mindere dito 8 75 9 Afwijkende i Polder 8 4 8 75 Rogge Zeeuwsche 6 75 i 7 25 PoJder 4 Buitenlandsche per 70 kilo a f Gerst Winter i Zomer t Cheraher 6 50 4 7 25 Buitenl voergerst per 70 itilo 4 Haver per hecjtolller 4 60 4 5 Per loo kiló 9 4 9 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 6 50 4 7 Kananezaad 75 i 9 50 Karwijzaad per 50 Kilo Koolzaad per 50 Kilo 4 EIrwten Kookerwten 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 30 4 7 50 Boonen brume Boonen i Witte boonen 4 Paarden boonen i Duive boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 7 25 4 7 ie Kleine ronde 7 50 4 7 75 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel geene beteekenis Vette varkens redel aanvoer handel vrijw ao a 23 ct per half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 4 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw o 90 4 J 30 per week Vette Schapen aanvoer handel geene beteekenis Lammeren aanvoer handel matig Nuchtere Kalveren red aanvoer handel matig 9 4 12 Fokkalveren 10 4 17 Kaas aangevoerd 93 partijen handel vlug ie kwal 30 4 32 ade kwal 27 a9 Zwaardere Hooger Noordhollansche 30 Boter 1646 stukken van V KG Handel iets vlugger Goeboter 1 25 4 1 35 Weibotcr i 4 ƒ i io BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 JUNI SXaaUleemnqtn PoBTüaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 591 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AzM Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLüHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis t 100 iv 24 Hj poUieekBanken Aandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Hotterd Hypb 3 9778 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utreohtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zaid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pandbrialbank i 99 Te Tronillas daarentegen hebben de wijnboeren besloten te volharden bg belastingweigering ook het gemeentebestanr zet hier de staking voort En hoe staat het nu met Marcelin Albert ï De berichten omtrent Marcelin zgn gernststellend Hij kykt een beetje melankoliek in de gevangenis maar hg verbaast de gevangenbewaarders door zija kostelgken eetlust De medegevangenen van Marcelin Albert medelsidera van de beweging der wgnboeren thans medeljjders by het zitten in de gevangenis verbazen zich over dien eetlust geenszins Zjj kenden Marcelin Albert voldoende om te begrjjpen dat de kolossale estlnst van Albert niet door tegenspoed zelfs niet door de gevangenis zoa worden gefnnikt Hg is vooral dol op soep Ongalooflgke hoeveelheden soep worden er in de gevangenis te Montpellior verzwolgen Het verhaal doet denken aan bet sprookje van de zeven Zwaben De zeven Zwaben worden op hun tochtun ergens gevangen gezet als landloopers De cipier brengt hun als voedsel een tobbe vol pannekoeken en een van de zeven eet die geheel leeg De strenge bewakers der zeven Zwaben begrgpen dan dat zg deze zeven niet gevangen kannen honden zonder zich te rainoeren aan pannekoeken en zg zetten zoo gauw mogelgk de deuren van het gevang open Helaas Marcelin Albert is er tot dusverre niet in geslaagd zich vrg te eten De Kamer van in beschuldiging stelling van het hof van Montpellier heeft overeenkomstig het requisitoir van den procureur generaal het verzoek om voorloopige invrgheidstelling vah Ferronl Albert en andere leden van de commissie van Argeliers verworpen Als de leden van het hol van Montpellier gedwongen waren zelf de soep van de gasten van het huis van bewaring te betalen dan sou het er met de leden der commissie beter voorstaan De advocaten der commissieleden willen van deze beslissing in hooger beroep gaan Verspreide Berichten Fkankkuk Er liepen Dinsdag geruchten van een nieuwe muiterg in het kamp van Larzac Generaal Baillond spreekt ze echter beslist tegen De Echo de Paris zegt dat de vervolging tegen de ondertoekenaars van het tweede anti miiitairistisch manifest geschorst is nu de onderteekenaars van het eerste toch zgn vrijgesproken De Kamer van Inbeschuldigingstelling te Montpellier heeft het verzoek der advocaten tot invrgheidstelling van Perroul en zijn medegevangenen verworpen D0I1SC111 1SD Inderdaad beeft de politie de vergadering die door Ben Jodenhater graaf Puckler belegd Was verboden nu de man gek ver klaard is De graaf was booglgk veront Waardigd en zei natuurlgk niet gek te zgn Do consul der Vereenigde Staten te Annaberg heeft in een rapport meegedeeld dat gedurende het afgeloopen jaar in Duitschland 182 000 paarden en 7000 honden geslacht zgn bestemd voor de voeding Hoeveel er nog in het geheim geslacht zijn weet de consul natnarlijk niet RUSLAKD Een gruwelijke lynchpartg is in het dorp Tscherniaki provincie Volbyniii voorgevallen De boeren hadden daar 15 paarlendieven gevat de dieven werden een dag en een nacht lang door ben gemarteld Toen de politie kwam lag er een dood een ander met gebroken armen en boenen en ingedrukte borstkas en afgescheurde banden In verband mei de ontsnapping uit de gevangenis te iSebastopol van 20 gevangenen nadat door een bom een bres in een maur gemaakt was zgn 20 man van het personeel gevangengenomen Balkanstates De eerste Transatlantische ürieksdie stoomer heelt de haven van Athene verlaten en met duizend Grieksche emigranten koers gezet naar New York BINNENLAND De aldeelingen der Eerste Kamer hebben benoemd tot rapportenrs over de wetsontwerpen tot nadere vaststelling van bet 8e hoofdstuk dor Staatsbegrooting van 1907 Oorlogsbegrootijig tot wijziging der Landweerwet tot beschikbaarstelling van gelden wegens door iTet departement van oorlog gedane verstrekkingen voor den dienst voor 1907 en tot wgziging en veihooging van het derde hoofdstak der Staatsbegrooting voor 1907 en tot wgziging en vermindering van het 6e hoofdstuk als voren da heercn Franssen van Lamsweerde v d Does do Willebois van Beyma en Dojes Onze correspondent te Batavia seint ons heden Poeang Tikoe trachtte bg het baden in de Sadangrivier te ontvluchten doch werd door de bewakers neergelegd Poeang Tikoe was het gewezen Toradjahoold van Pengala van wien we r eds dikwijls het een en ander hebben medegedeeld Wg brengen in herinnering dat hij na in Januari j l ontvlucht te zijn zich de vorige maand te Tondano onderwierp De eerste maal dat hg zich onderwierp October 1906 werd hij in genade aangenomen Nu zal dit wel niet het geval geweest zgn en hierin heeft men de reden te zoeken da bij weer trachtte te ontkomen Dat de bewakers hem toen hebben neergelegd spreekt vanzelf N R Ct De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben gister als leden van Sedeputcerde Staten herkozen de hoeren Krap antirev en IJzermans R K en in de bestaande vacaturen Dnyustee R K en Versteeg lib gekozen de beeren jhr J W van Nispen tot Sevenaer R K en mr J liimbnrg vrgz dem VKEDESCONFERENTIE De heer Ferrara van de Cubaanscbe delegatie ter Vredesconferentie die als zoodanig zgn functies heeft neergelegd heeft tgdelgk Scheveningen verlaten Hg keert echter over eenigen tgd uit het buitenland weer daar terng Op den raout dien de Koningin Maandagavond gaf waren ook genoodigd de damesafgevaardigden van den Internationalen Vrouwenraad welke het bekende adres aan de Conferentie aanboden Daar de presidente lady Merdeen door de a s komst van den koning van Engeland Dublin oiet verlaten kon en velen der dames reeds naar haar woonplaatsen waren teruggekeerd woonden slechts vijf barer de partg bg Voorgesteld werden aan H M mrs Sanlort eere penningmeesterea de voorzitsters van Zwitserland en Nederland mevr CbaponnièreCbaix en mej E Baelde en mevr von Snttner en mrs Villard die Oostenrijk en de Ver Staten van NoordAmerika vertegenwoordigden De Koninginnen onderhielden zich geruimen tijd met deze dames Zg verlieten den 2n Juli de residentie Een 57 professoren van de Oxford University hebben een adros van sympathie met de Vredesconlerentie onderteekend De eerwaarde W R Livingstone aal dit adres aan president Nelidol overhandigen Het dezer dagan verspreide bericht dat België een bemiddelingsvoorstel zou doen in de kwestie der ontwapening voorstel waardoor deze kwestie wel van de baan zou raken wordt van de meest bevoegde zgde definitief tegengesproken Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag De werkstaking in de Machinale Timmerfabriek in de Teglerstraat alhier waarvan gisteren melding werd gemaakt is naar men meldt mede door tuisch enkomst van het hoofdbestuur van den Algem Timmerliedenbond geëindigd met een overwinning der arbeiders Naar men ons meldt is de staking in de bouwbedrgven te Emmerik die c a 3 maanden geduurd heeft en waarbg vele Hollandsche arbeiders uit de grensplaatsen betrokken waren thans geëindigd met een algemeen toegeven der patroons aan de eischen der stakers De stoomtram van Bergen op Zoom naar Antwerpenoverreedgisterenmiddagter hoogte van Hogerhegden een negenjarig knaapje genaamd J Br dat zich op de langzaam voortgaande tram op de treeplank waagde De dood volgde direct Het hooi bg donker woer geoogst waarin alle kracht nog zit broeit in Friesland al gedacht Tal van boeren beducht voor brand zijn aan het dollen en omzetten van het hooi Anderen balen het hooi ait de schaar en tassen het op het erl in hoepen wat minder gevaar oplevert bij evontneele ontbranding Naar uit Rome gemeld wordt is de overwinning van het blok der republikeinen liberalen en sociaal democraten over de conservatieven en clericalen een gevolg van de tekortkomingen der vorige christelijke meerderheid bet gebrek aan woningenf de duurte der levensmiddelen en de anti clericale beweging Nadat de uitslag der verkiezingen bekend was trok de menigte de hooldstraten door en onder groot gejubel bracht het nmziekcorps op het Colonnaplein de Garibaldihymne da UarHlUaiM en dso Sooingamaricli t n gehoore Volgens de Uessagero is de koning over den uitslag zeer verheugd Men Verwacht uu de aftrejling van den burgemeester en van de overige raadsleden zoodat dan een geheel nieuwe gemeenteraad saamgesteld zon moetsn worden Gisterennacht brandde aan den Broeden weg te Zevenhuizen een boerenwoning af met ben hooiberg Haast niets kon gered worden De bewoners hadden ternanwernood gelegenheid zicbzelven te redden Eenige kippen konijnen on een varken kwamen in de vlammen om Alles is verzekerd Door het weigeren van de rem rolde een tramrgtuig van een steile helling te Oberlogwy nabg Bsrlgn met steeds toenemende snelheid Eenige passagiers sprongen er afen daarbg geraakte een man onder de wielen die hem verpletterden Twee vrouwenzijn zoo zwaar gewond dat zg op stervenliggen Hevige onweders woedden in het vorstendom Waldeck en in het nabijgelegen Westfalon Te Kheneggo s loeg de bliksem in een veestal en doodde de dochter van den eigenaar verwondde 3 andere kinderen OD doodde 4 stuks vee Het postkantoor te Dringenburg brandde af door het inslaan van den bliksem De onweders gingen vergezeld van stortregens die veel schade hebben aangericht In het gebergte van Graubunden is veel sneeuw gevallen en ook in het dal bg St MoritzDorf ligt een dik sneeuwkleed Aardbevingsgeruchten Uit New York meldt men aan Daily Mail dat op 1 Jali aan het geologische station te Cheltenyaro de sismografische instrumenten om 8 aur 14 minuten s morgens een aardbeving a nduidden De schokken dnnrden een uur en de hevigste werd waargenomen om 8 22 tot 8 25 Het metereologisch bureau te Washington meent dat de aardbeving moet hebben plaats gehad op een afstand van 1800 K M van daar In het observatorium van Skind eiland Whigt nam men denzelfden dag om 1 24 een aardbeving waar van buitengewone hevigheid wier schokken gedurende 4 aren aanhielden en waarvan de zwaarste om 2 uur werd aangewezen Deze was van dezelfde kracht als die welke Kingston op Jamaica verwoestte Men meende dat de plaats des onheils 4500 K M van het observatorium was verwgdcrd Ook te Homburg wezen de sismografische instrumenten een ververwg derde aardbeving aan die meerdere uren aanhield Zg begon om 2 21 in den namiddag van 1 Juli de zwaarste schok kwam om 2 50 en de schokken duurden voort tot 5 uur Te Londen liepen geruchten dat de aardbeving in Peru zou zgn geweest maar deze geruchten ziJn niet bevestigd Men had 1 Juli nog telegrammen uit Peru ontvangen en een hevige aardbeving zon zeker den onderzeeschen kabel hebben vernield Te Wallasey in het Eogelsche graafschap Cheshire heeft men een aardbeving gevoeld waardoor het aardewerk in de huizen brak Ook zgn lichte schokken gevoeld te Tolmezzo San Daniele en Amaro in Italië De Levensverzekering Maatschappg Dordrecht hield onder leiding van den Com missarisVoorzitter Mr F N Sickenga haar 33e jaarvergadering in haar kantoorgebouw op Rozenhof te Dordrecht Uit het verslag der Directie bleek dat de voorstellen die in 1906 in behandeling kwamen 1 11 385 492 kapitaal en 1 94 594 jaarlijksche rentd bedroegen Algewezen werd 11 218 907 kapitaal en f 4400 rente Onafgedaan bleef f 780 537 kapitaal en f 7858 rente Zoodat het verzekerd bedrag op 31 December 1906 64 715 245 gulden bedroeg In de afdeoling Levensverzekering liepen 20902 polissen met 1 57 743 860 kapitaal dat is gemiddeld 1 298f per polis Bg de Volksverzekering liepen 112650 polissen met 1 6 971 385 kapitaal dat is gemiddeld f 67 per polis De Sterfte dnder de verzekerden bedroeg bij de aldeeliilg levensverzekering 63 pCt van de verwachting biJ de aldeeling volksverzekering 70 pCt van de verwachting Alle uitkeeringen te samen vorderden 1 1 207 691 ietwgl voor afkoopsommen 1 139 892 werd betaald Aan termgnpremies en koopsommen werd ontvangen f 2 52 657 aan interesten f 587 840 Tot verhoogin der premiereserve moest f 1 407 908 wqrden afgezonderd zg bereikt daardoor het cgfer van f 14 869 816 en geeft de balans nog aah voor risico reserve 162 540 voor exploitatie referve 620 539 voor geldbeleggingB reserve 128 224 en voor kapitaalreserve 221 184 Uit de winst ad 1 91 037 werd besloten aan aandeelhouders 12 pCt uit te keeren hetzellde dividend dat verleden jaar werduitgedeald toan b t bookjaar 6 kwartalao bevatte af te zondaren voor de met aandeel in de winst verzekerden f 33200 en voor het beambtenlonds 1 3320 De volgens rooster altredende commissarissen Mr F N Sickenga en W R A C Graiil van Rechteren Limpurg werdenherkozen Twee agenten van politie hoorden Dinsdagnacht om 3 uur hulp roepen in de Baggnenhofstraat te Rotterdam Daar vonden zü in het zuufhuis van de weduwe S den loswerkman P D uit de Wgde Broedersteeg oj den vloer liggen met een ernstige verwonding in den buik oodat de ingewanden naar buiten puilden De verwonde man werd naar het politiebureau in de Lange Torenstraat en vandaar na ar het ziekenhuis vervoerd waar men Dinsdag zgn toestand zorgelg k achtte Het aanhalen van de houdster der inrichting door den verwonde moet de jalousie van een ander bezoeker opgewekt en tot een twist aanleiding gegeven hebben waarbg het mes is getrokken Als verdachten zijn de varensgezel S S en de losse werklieden M S en C J R aangehouden Zg zgn na verhoor weer op vrQe voeten gelaten De verwonde zelf wilde zich over het gebenrde niet uitlaten De Privatbank te Marienbnrg kan aan haar verplichtingen niet meer voldoon De bank moest 1 300 000 è f 360 000 afdragen aan de melkergen en kaaslabrieken ter betaling van de boeren en nadat vóór enkele dagen 1 240 000 was afgedragen aan een suikerfabriek was de katastrofe onvermgdeIgk waarvan in hoofdzaak vereenigingen kleine kapitalisten en de stad Marienburg zelf het slachtoffer zgn De bank had alle vertrouwen wat wel bljjkt uit het feit dat zij met een aandeelenkapitaal van f 180 000 en f 82 000 reserve ruim 3 millioen spaarpenningen in beheer had De raad van commissarissen schoot in de vervulling van zijn plichten tekort en zoo verliest de stad f 240 000 vele vereenigingen verliezen baar geheele bezit bet Marienburger Deichverband f 102 000 een veehandelaar f42000 een onderwijzer 1 2700 ean rentenier 1 30000 Directeur Wölke was reeds in 1888 met zijii verdaisteringen begonnen ter dekking van mislukte speculaties Hij ging voor schatrgk door Bg t nazien van de kas waarvoor de commissarissen f 2400 kregen legde WoIke den hoeren pakjes waardeloos papier voor met opschriften alsof het effecten van groote waarde waren Tot onderzoek ging men nooit over Over 1906 keerde de bank 6 pCt rente nit Men wil de commissarissen aanspreken tot dekking van het tekort Nabg Harmeien wilde Maandagavond een automobiel nitwgken voor eenige paarden doch door den zwaai geraakte hot voertuig op den berm en in een diepe modlersloot De inzittenden 2 dames en een heer bleven ongedeerd behalve de bestuurder wiens arm werd ontwricht Het koste heel wat moeite om de aatomobilisten uit het gesloten voertuig te verlossen In de nabg gelegen hoeve werden allen van het noodige voorzien De chauffeur werd naar Utrecht vervoerd waar zjjn arm in het Andreasgesticht werd gezet Zgn toestand is zeer bevredigend Amsterdam 2 Juli 1807 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende fondsen GEVRAAGD Oude aand Arnhemsche Bankver eeniging Pliester en Co 120 pCt Aand Friesche Handelsbank 250 Leeuwarder Bankvereeniging 100 Cultuur Mij Kayos Enak 26 Prei aand Caltnur Mij Maswatie Offerte Aand Cnltuur Mij Moeteran 17 pCt Ramoenia Cultuur Mjj 250 4 pCt Oblig KweekeriJ Tottenham 70 4 Idem Vriesseveem Leening 1S87 Ollerta Aand Amsterdamsche Chininefabr 120 pCt Nederlandsch Westfaalscbe Spoorweg Maatschappg 265 Utrechtscho Tramweg Mij 10 Groninger Waterleiding Mg 170 Bew V Uitgest Schold Paleis voor Volksvlijt 20 Scrips Ie Hypotheek Boxtel Wesel f 60 1 75 AANÖEBODEN Aand Commanditaire Vennootschap van Oappolle en Co Bod Commanditaire Bankvereeniging van Es en Co 12 p f Gorinchemsche Bank 100 LeenwarderBankvereeniging 105 Nederlandsche Bank voor Zuid Afrika 17 Nederl Mg v Zekerheidsstelling v ambtenaren en beambten 7fi Caltoar Uy Balapoelang cam dividend 120 Caltaar Mg Batoe Mandi Bed Kawi Kolfle Cultuur Maats Bod Cert V aand Houtaankap en Cultuur Mg Hadjenang Bod 4 pCt Oblig V d Qriendt s Land exploitatie Mg 97 Aand Passoeroeansche Kolfle Cultuur Mg Bod Billiton Mg Tweede Rubriek BodEeMte Prei aand Oost Borneo Mg BodGew aand Borneo Sumatra Handel Maatschappg 90 Aand Nederladsche Veem 28 Nederlandsche Margarinela briek te Weenen Bod Gew aand Madoera Stoomtram Mg 9 4 pCt Oblig Haagsche Mg van Onroerende Goederen Bod Aand Mg tot exploitatie der onderneming Kraenapolsky 120 Nederlandsch Indische Brandwaarborg Mg Bod Nederland Mg van Verzekering op het leven 95 Rotterdamsche Levensverzekering en Voorschotbank Bod Algemeene Verzekering Mg Adjnto 33 Binaenlandsche Taart Risico Sociëteit 130 Hollandsche Algemeene Verzekeringsbank 110 Tilburgsche Waterleiding Mg ex dividend 85 Phlox Mg tot exploitatievan verlichtings en verwarmingsoctrooien Bod 4 pCt Obl Oostpolder Bod 31 Zuidpolder Leening 1881 Bod Idem 1879 Bod Amsterdam 2 Juli 1907 Volgens het weekblad van de Commissie bank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 2 Juli door tusschenkomst dier Bankverhandeld de navolgende minder courante londsen Aand Commanditaire Bankvereeniging van Es Co 5 pCt Nederl Mg van Zekerheidsinstelling voor ambtenarenen beambten groot 1800 waarop 1 100 gestort 75 Residentie Hypotheekbank V Nederl 10 pCt gestort 100 Landbouw Mg öctas 95 Tabak Mg Ramboeng 176 Cultuur My Rewoeloe 125 West Java Kina Cultuur Mg 109 i Tgdschrilt Eigen Haard 9 lo Groninger Tramway Mjj 49 5Vi pCt Mg tot exploitatie v h American Hotel 100 Aand Standaard Verzekering Mg 50 pCt gestort Groninger Waterleiding Mg 172 Bew V Uitgest Schuld Paleis voor Volksvlgt 20 Opr aand Javasche Bosch Exploitatie Mg F 39 aand Petroleum Mg Moesi Ilir F 6 Bew V Deelger Vereenigde Aperikaansche londsen Kerkhoven Co c 3 2e Serie F 45 4 pCt Pandbr Ned Hypb 1200 95 pCt I I II a i M Stadsnieuws GOUDA 4 Juli 1907 In de plaats van den onlangs tot hnlptelelonist benoemde heer F K J Kagie is de heer T Swanenburg alhier opgetreden als directeur van de particuliere arbeidsbeurs gevestigd in het gebouw van den Ned R C Volksbond aan de Westhaven alhier Wy hebben laten opteekenen de verschillende biljetten bg de verkiezing op gisteren In District I waren 38 biljetten met den naam v d Torren tn Vingerling V d Torren en Vingerling V d Torren en IJsselstgn V d Torren en Elshont Vingerling en IJsselstyn Vingerling en Elshont Vingerling en Kreeuwen IJsselstyn en Elshont IJsselstyn en Kreeawen Elshont en Ereaairen 83 15 55 1 21 1 34 3 5 43 2 19 31 Elshout I Grevenstuk Muyiwyk V d Paauw I Bokhoven en 3 9 4 34 Elshout n Bokhoven enGrevenstuk n Bokhoven en Muglwyk I I a Bokhoven en v I d Paauw 9 Elshout en Grevenstuk n n Elshout en Muyiwgk I Elshout en v d Paauw Grevenstuk en Mugiwgk Grevenstuk en V d Paauw Alle nog resteerende Mugiwgk en v d Paauw 6 8 30 33 200 13 61 12 d Paauw IJsselstgn Nederhorst en Elshout Nederhorst en IJsselstgn Nederhorst en V d Paauw Elshont en v d Paanw Elshout en IJsselstgn V d Paauw en yn In District III waren 260 biljetten met den naam Nederhorst Elshout ififfudsr Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met daarbg passende QAKNEEBINGEN VERSCHEIDENHEID UARKTBERICHTEN Over de manier waarop do moordenaars van dr Mauchamp worden geworgen vertelt men uit betrouwbare bron dat 10 arme arbeiders in een huis bezig waren vuil op te ruimen toon hot huis plotseling werd afgesloten Ze zaton in de knip s Nachts brak men een gat in den muurvan de stad omdat geen moordenaars doorde poorten eener stad mogen gaan 1 Ondanks hun protest werden de stumpers naar Mogador gobraclit en vandaar naar Tanger Negen van de tien wonen niet in Marrakes en de tiende is doofstom Volgens mededeeling van het Koninkigk Nederlandsch Meteorologisch Instilnut to Do Bilt daalde heden 3 Jnli togen zonsopgang de thermometer aldaar tot 3 2 Celsius op het open veld kan hierbg nachtvorst zjjn voorgekomen Dit minimum werd te Utrecht De Bilt sinds 1849 nog niet bereikt De vorige laagste stand was 3 6o C op 21 Jnli 1898 Te Londen is in den ouderdom van 02 jaar overleden onze landgenoot do haer W van Fraagh directeur van een doolstommeninstituut aldaar In deze richting opgeleid te Rotterdam werd hg in 1867 ditecteuronderwgzer aan een Israélietisch doolstommeninstitunt te Londen en in 1870 directeur van de stichting Associaton lor tho oral instruction ol the deal and dumb aldaar aan welke school tevens een college was verbonden tot vorming van doolstommenonderwgzers Velen danken aan den heer van Praagh hun opleiding Hg was do tweede onderwgzer der Rotterdamsche school die de spreekmethode in plaats der vingerspraak naar Engeland heelt overgebracht De Fransche regeering erkende zjjn verdiensten door bom te benoemen tot pfflcier d académie Behalve de twee groote Lissabonsche bladen de Paiz en do Mondo die werden opgeheven is nu ook aan twee couranten te Oporto verboden verder te versthgnen Twee der gecensureerde couranten waren repnblikeinsche organen de redacties der twee andere behoorden tot de monarchale oppositie Geruchten loepen dat tegen November nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven BurserlUke Stand GEBOREN 2 Juli Johanna ouders 7 Bergman en J L Zwanenburg 3 Jansje ouders W Gründer en J Hazebroek Jacoha Johanna ouders H Prang en W Hennik Agatha Johanna Elizabeth ouder J Scheggrond en A M van Tilburg Christina Maria ouders J C Termen en A M P Tholens X OVERLEDEN 3 Juli M M Lunenbnrg Misvr van R Peek 63 j GEHUWD 3 Juli J M Dortland en A Hammer G Ouweneel en Q A do Minis J van der Horst en J van Groningen L Edelman en C A Melkert F T D Bdt en A J M van Lindert A van der Krolt en T C Kruisheer t L van Legenhorst en W Jongerheld Moordreobt GEBOREN Aart ouders J Bongers en de Kievit Dirk en Johanna ouders f van Mullem en C Boom Jan Bartinus ouders C Vermeer en I van Leeuwen Nicolaas offdera A van Kranenburg enG van Vliet OVERLEDEN G Kortland 17 d Edo Vries huisvr van A van den Heuvel 24 j GEHUWD A H van der Sterre en A Verburg W Boere en L Admiraal ADVi KTE TII N Sociëteit Ons ge noegen Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOXA OB voor het lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 27 JULI a s en de baUotagelIjHt getloten wordt on 13 JULI e k Namens het Best uur J VAN KRANENBURG Secretaris Openbare Yerkooping TE Goi A op MAANDAG 8 JULI 1907 s morgens elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ton overstaan van den te Haastrecht gevestigden Motarls J KOEMAN VAN No 1 Een onl ng s geheel vernieuwd WO0i U JIS lo Aaltje Baksteeg te Gouda wgk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot il Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en URONI in de Derde Kade te Gouda wgk Il No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 70 Centiaren J n Nrs 3 en 4 Twoo HÜIZE N met tRVEN en GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Uonda wgk R Nr 439 groot 70 Jentiaren en wgk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag H Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en 00 dien dag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt Notaris KOEMAN voornoemd s r pn se i Verkrggbaar in flesschen SO ets Tfl ct en 1 l gS bg H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 Eohto Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrgghaar bg PEETER8 Jz X or neM n lmU md