Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1907

IVo 10376 Zaterdag 6 Juli 1907 HUIS TE HUUR Heerenhuis Oostbaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas on Waterleiding Te bevragen B 89 l oor I Brabanlsch Schoen eo LaarzenmagazijQ KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOOBTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Fatrjjzen Snippen Korhoendere Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrreereade prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O UTXBLINO Poe ier OoBterstraat 18 EOTTERDA Telephoon Interc No 2031 46ste Jaargang OEDKOOPSTE I DE MEEST PKACTISGHE DE IttEEST VOLL EDIGE llObEBLAIIEM zjjn beslist die dér Eirma WELUOH TBB LADIES JOURNAL met minstens drie gratis gekuipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKEIi met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAB OP CBILD BBN S PASHIOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOX Vw Boekhandelaar Proef nummem Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgu GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen Tooraitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar bj MILLY SIMONS Den Haag mimm mum J ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telela n No 89 De Uitgave dezer Courant gesch iedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per imst ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Wo 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur le8 niidd rl ii w fjg bMe oaiohadelylute en makkelylcite poetimlddel YOor Hwreil en vooral damea en IQnderechoenwerk U de Appretuur Tan C M Millar t Ca Btrlln gggth Str 14 Men leHe foti Hül op naam en f brlekamerk mm WATE Miii m TScaATm Gea bonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directtur D C tv VAN DER LA IR Sloomboolreederij De IJsel H g Gedurende de maanden JULI en AUGUSTUS ISiJ iederen ZONDAG 2 maal per dag PLEIZIERVAARTEN naar ROTTERDAM en terug i CONCERT Diergaarde vrij entree Zie dienstregelingen en slrooibiljetten verkrijgbaar ten kantore der Reederij DE DIRECTIE ii I ABVEETEITIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteutie Bnrean van A BKlt RMiM di ZOüN HET WAPEN VAN ASTEN In de winkels in ZUID HOLLAND onder bovenstaande BENAMING en WAPEN van de oprichting af door mij geëxploiteerd zijn bij voortduring dezelfde waren van de bekende kwaliteit te verkrijgen Het cadeaux stelsel blijft precies eender bestaan de inwisseling van bons kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het hootdmagazijn Binnenrotte Rotterdam De volle waarde van alle in omloop zijnde bons wordt door mij gewaarborgd ROTTERDilif 30 JTuui 1007 E msim Soud Disk ru A BBINEUAN i Zx KEiXI IStiËVnG De BUBOEMEESTER der gemeente GOÜDA Gezien Artikel 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat op Woensdag den lOn Juli 1907 tnsschen des voorniiddnge acht en des namiddags vjjf uren de herstemming zal geschieden ter vervulling van éëne plaats in den Gemeenteraad in het Kiesdistrict Gouda III waarvoor candidaten zjjn W M BLSHOUT en A J IJSSEL8TIJN Az En herinnert aan den inhoud van Art 128 van bet WetLoek van Strafrecht luidende Hjj die opzettelijk zicb voor een ander uitgevende aan eene krachtens wetteljjk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft mpt gevangenisitral van ten hoogste één jaar GOÜDA den n 7nli 1907 De Burgemeester voernoerad K L MARTENS UuIteDlaodscb Overzicht Reuter seint uit Rome dd 4 Juli In de Kamer wijdde de voorzitter aan de nagedachtenis van Garibaldi een redevoering en gaf een overzicht van diens leven en streven ZiJn huldebetoog werd levendig loegeJDicït Het wetsvoorstel ten gunste van de ond strijders uit de groote oorlogen werd met 250 tegen 6 stemmen aangenomen waarna de zitting aan de nagedachtenis van Garibaldi werd opgeheven Renter seint uit Boedapest dd i Juli In het Huis van Afgevaardigden las de afgevaardigde Snpilo namens de Kroaten eene verklaring voor Hierin wordt ter kennis gebracht dat de Kroaten door het reglement van orde verhinderd den strgd tegen bet wetsvoorstel aangaande het gebruik der Hongaarsche taal in den spoorwegdienst voort te zetten niet meer willen deelnemen aan de beraadslagingen in het Parlement eo bnnne houding in de toekomst zullen richten naar de houding van den Kroatischeo Landdag Daarop verlieten de Kroaten de zaal Gisteren ia in België de jonge advocaat Hnysmans aan het woord geweest Zjjn verdediging komt ongeveer hier op FEVILLETOX SE BMMOOT 3 Ik kon niet gissen of men het goed dan wel kwaad met mg meende ik liep een park in om over de zaak na te denken en te overleggen wat mg te doen stond Na een uur kwam ik tot bet volgende bealuit Het kan zgn dat de broeders bet goed met mg meenen het tegendeel kan ook het geval zyn ik zal de zaak maar laten loepen zooals het wil zy hebben zicb een of ander spel met mg veroorloofd of zoekeo iets Dit te maken dat ik niet doorgronden kan Ze hebben op rag gewed en ik weet niet wat het is Wanneer ik üisar de Bank van Engeland ga en haar verzoek de som san den eigenaar der banknoot uit te betalen kan zg dat want zg kent hem maar mg zal men vragen hoe ik aan het biljet kom Zeg ik de waarheid dan brengt men my naar het kraukzinnigengetticbt lieg ik du ga ik naar de gevangenis Hetzelide nsnltaai krgg ik ala ik beprooven wilde de banknoot te verkoopen of geld daarop te iMBU Ik moet d n lut mot my londiloo neer de advocaat generaal zeide Hnysmans heeft erkend dat er omstandigheden z jn die doodslag volkomen verontschuldigen iet strafbaar achtte het openbaar ministerie b v een vader die bg een schouwbnrgbrand da toeschouwers doodt die hem belemmeren terwijl hy bezig is zgu kind te redden De noodzakelgkhejd waarin zich de vader bevindt om zijn kind te redden neemt de schuld weg Welnu zeide de verdediger ik zeg dat Carlos Waddington niet schuldig is omdat hg toen hg den verleider Balmaceda doodde gedrongen werd door de onafwendbare noodzakeiykheid de eer van zijn zuster te redden De verdediger wees er op dat misschien nergens ter wereld het gevoel van eer zoo fgn ontwikkeld is als in Chili De vader van Balmaceda had in een van zgn brieven geschreven de eer is meer waard dan hiit leven Met deze woorden is do daad van Cliarlos Waddington geoordeeld verontschuldigd gerechtvaardigd Wgs mg een man van bet temperament van Carlos Waddington die ongestraft zou hebben gelaten de grove belaedigingeu waaraan zgn moeder bloot had geslaan terwgl bg jaist vernam dat zjjn zuster onteerd was De verdediger betoogde dat de aard van de verhouding tnsschen mejuffrouw Waddington en Balmaceda hier niet in aanmerking komt Van de heele treurige liefdesgeschiedenis was Carlos Waddington niet op de hoogte Do familie Balmaceda wil het voorstellen alsof niet Balmaceda de verleider is van mejuffrouw Waddington maar omgekeerd mejuffrouw Waddington de verleidster van Balmaceda geweest is Advocaat Hnysmans noemde dat onzin Balmaceda heeft haar met een trouwbelofte verleid Hnysmans leest brieven voor van mejuffrouw Waddington waaruit blijkt dat zg zich uit liefde aan Balmaceda beeft gegeven en waarin zjj hem verwijt dat hjj haar in den steek laat Balmaceda zeide de verdediger heeft van mejuffrouw Waddington zijn maitresse willen maken Hg toont dat aan uit de brieven Haar Balmaceda heeft er weldra genoeg van en beroemt zicb er op hoe aardig hiJ van de onnoozeiheid van het lieve meisje heeft geprofiteerd Hnysmans is gisteren niet klaargekomen met zijn pleidooi De Luxembnrgsche Kamer beraadslaagt nog over het wetsontwerp tot regeling van de troonopvolging De liberaal Lacroix heeft zich gisteren in een lange rede voor de opvolging van de dochter van den groothertog verklaard Hg herinnerde echter aan de ongerustheid van bet volk dat een regentes pen tot zg terugkomen Voor mg is het papier waardeloos even waardeloos als een handvol ascb en toch moet ik het zorgvul dig bewaren ik zou bet kunnen weggeven doch niemand zon het aannemen De broeders kunnen er geen kwaad bg als ik de banknoot verlies of wilde verbranden zonden zg nog op betaling kannen aandringen Ik heb niet eer geld v6or de weddenschap gewonnen is en ik de betrekking krg g die my beloofd werd Myne gedachten verwgiden bg de nieuwe betrekking mgne verwachtingen stegen Het salaris zou zeker vrg hoog zgn over een maand zon ik het ontvangen maar tot zoo lang bleef ik nog de landlooper Een kieerenwinkel dien ik in het oog kreeg deed my de noodzakeiykheid inzien mgn uitwendigen mensch een weinig op te knappen maar zon ik bet wel wagen daar binnen te gaan P Neen want ik had niets in de wereld dan een millioen pond Ik liep voor den winket op en neer en aarzelde steeds Eindelgk trad ik binnen De bediende dien ik aansprak gaf mg geen antwoord doch wees met het hoofd naar een anderei deze verwees my op dezelfde wgte naar een derden tot wien ik mg nu wendde Hy zei kortaf Ik ben dadeiyk tot uw dienst Ik wachtte tot hy met zOn bezigheid gerMd wu toon bracht hy my In d achter uit het hnis van Braganza in do macht van een clericale kliek zou komen Hjj eindigde onder toejuichingen met de hoop uit te spreken dat na het uitsterven van het protestantsche regeeringshuis de nieuwe katholieke dynastie nooit onder don invloed zou komen van e n camarilla die onder het mom van dan godsdienst haar eigen staatkunde en belangui zou behartigen De socialist Xavier Brasseur sprak twee en een half uur tegen bet wetsontwerp en ten gunste van den pretendent Merenberg Hij toonde aan dat in de aderen van allo vorsten met inbegrip van het buis Braganza burgerlijk bloed vloeide Natalie Poesjkin de gemalin van prins Nikolaas van Nassau was van hoogen Rnssiscben adel en bovendien de dochter van een vorst uit liet land des genies den groeten Rnssiscbcn dichter Poesjkin Zulk een adel kan bet logen menigen anderen opnemen Hg be treed bet wetsontwerp als ongrondwettigt Dit heel de republiek komen nog steeds berichten over afschuwelgk weer Sedert Zondag stortregent en onweert het op vele plaatsei en hoeft een wintersche koude hare intrede gedaan In de bergen sneeuwt het van de toppen tot op plaatsen van 1000 M Op do Scbeidegg en in Wengen is 15 cM sneeuw gevallen eveneens in bat Grindelwald Ook van den Sïntis en den Rigi komen sneenwbericbten De temperatuur is beneden bet vriespunt gedaald en op vele plaatsen heeft men het vee uit de bergweiden moeten balen Het centraal comité der Russische K D party heeft na een beraadslaging met de vertegenwoordigers der partg uit 22 gouvernementen het volgende besluit genomen dat de bonding der partg uiteenzet als gevolg van de Doema ontbinding en van de wgziging der kieswet 0p den 3en Juni is de tweede Doema ontbonden en is tevens de kieswet weder gewijzigd De partg der V lksvrgbeid de Kon8titntioneeld emocratische partg die zicb ten taak beeft gesteld de invoering van geiyk recht voor allen en van belangryke sociale hervormingen voornamelgk de agrarische hervorming op den grondslag der gedwongen onteigening na rechtvaardige schatting kan bg de nieuwe kieswet niet hopen die hervormingen in da derde Doema te kunnen doorzetten Onder die omstandigheden moest onder de leden der partg de gedachte opkomen kamer baalde eenige kostumos te voorscbgn en zocht bet leelgkste voor mg uit Ik trok bet pak aan het paste niet en was ook lang niet netjes doch bet was nieuw Toch bad i c weinig lust het te nemen maar vond niets aan te merken en zeide eenigszins terughoudend Het zou me aangenaam zyn als n met het geld eenige dagen kon wachten ik heb juist geen kleingeld bg mg De bediende hnichelde verbazing eo zeide O hebt n geen kleingeld Dat had ik niet verwacht ik ducht altgd dat zulke gentlemen als u geen groot geld badden Ik ergerde mg over dat antwoord en zeide Beste vriend je moet een vreemdeling niet beoordeelen naar de kleeding die hg draagt want ik ben volkomen in staat het kostuum te betalen ik wilde je alleen de moeite sparen van een groote banknoot te wisselen Hy veranderde eenigszins van toon en zeide hoewel nog uit de hoogte Ik meende niets kwaads maar ik vind het vreemd dat u denkt dat wy geen banknoot kunnen wisselen integendeel dat kunnen wy Ik gaf hem het biljet en antwoordde 0 heel goed neem my niet kwalgk Hy nam bet aan met een glimlach die arenwel op yn golut bestierf aU lava aan dat de partg zich thans van de voortzetting van haar werkzaamheid moest terugtrekken en den omvang vaa de in het program gestelde eiscben moest verminderen Het eentraalcomité meende echter in overleg met de partyvertegenwoordigers dat do party niet bet moreele recht heeft zich bg de veritiezingen voor de derde Doema te onthouden Ofschoon zg zicb niet kan vereenigen met den toestand die door de besluiten van 3 Juni ontstaan is en zich beslist plaatst tegenover ben die zooals de Boud van 17 30 October die besluiten als een noodzakeljkbeid voor den staat aanzien wil de parljj de kiezers die in baar inzichten deolen niet herooven van bet eenige middel oui de meening der bevolking over de gebeortenissen te kennen te geven Uit deze overwegingon heeft bet centraal comité besloten dat de partg zal deelnemen aan de verkiezingen en wel op grond van het vroegere program zonder eenige wgziging zonder rechts of links naar boudgenooteo te zoeken ea zander iets van baar eiscben op te geven Hiermede is de houding der K D partü by de verkiezingen voor de nieuwe Doem volkomen juist aangegeven De Hongaarsche rogeering is gisteren geweken voor de Kroatische obstructie en beeft tichzelf daardoor een ernstige nederlaag berokkend die in Hongarge algemeene verontwaardiging wekt De qnaestie loopt over de vraag of de ambtenaren der staatsspoorwegen in Kroatië zicb tegenover bet Kroatisch sprekend publiek van de Hongaarsche of van de Kroatische taal moeten bedienen Zulke taalqnaestieb werken in de Oostenryksch HongaarscIle monarchie voortdurend op de stemming onder de afgevaardigden wg behoeven slechts te herinneren aap do tgden waarin elke afdoening ran zaken in den Oostenrijkschen Rgksraad onmogeiyk werd gemaakt door de obstructie der Duitschers tengevolge van Badeni s besluiten over bet gebruik van het Tsjechisch in Bohème Een soortgeiyk geval deed zicb nu in Hongarye voor Bg de behandeling van de spoorwegverordeniog wilden de KroHten bepaald zien dat de spoorweg ambtenaren in Kroatië Kroatisch zonden spreken Toen de regeering zich daartegen vet zette poogden de Kroaten door obstrnctie bun zin door te zetten Gisteren was weder de zitting zeer rnmoerig de Kroaten vroegen voortdurend bet woord voor bet houden van lange Kroatische den voet van den Vesuvius ik bad nimmer zulk een lacb gezien Hg hield bet biljut in de band en stond als versteend toen kwam de eigenaar der zaak op ons toe om te zien wat er aan de band was en vroeg levendig Wel wat is er Zgn er zwarigheden P 0 neen zeide ik ik wacht slechts op kleingeld Geef hem dat dan Toddy Maar Toddy antwoordde Geef hem bet geld Dat is geraakkelgk gezegd mgnheor maar raoeilgk gedaan zie zelf maar eens De winkelier keek naar bet biljet toen stortte hg zich op do neergelegde kleederen wierp ze in een hoek en zei alsof hg in zich zelf sprak Wie verkoopt nu een millionnair zulke stukken Toddy is een dwaas een geboren dwaas Dat doet hg altgd hy drijft alle millionnairs uit mgn huis omdat hy een millionnair niet van een landlooper kan ouderBcheiden Ah hier is wat ik zoek Wees zoo goed dit eens aaq te trekken mgnheer en werpt die oude kleederen in bet vunr Dit koatnnm is elegant en modern Wordt vervolgd