Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1907

GEBR RWREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Boofdmaganijn Gedempte Binnenrotte tS4 Telet IIS99 2e lUagaxifn Weal Xieuwland 9 nabU matton Beurs Tele 4087 nmmm repareeren rsTfeMHE inrüiim dagelijks In onze talons Ie lionren IaciiialogeciisPoedervorra i s het eenig stp helpend middel teg en Hloeilarmaede nieekmucM XeuuiCHwakle Uoofapiftteu Ulapelooêheld Onmaehten fermagerliig en rermlnOerlng Oer UcItaanukvacKUn aeinatogeen iii Poedcrvorm heeft oen aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praoperaal wal U spoedie ireneast HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige abrlkanten H v SCHAIK i Co Den Haag Verkrggbaar by Firms WOtFJP Co Westhaven 193 GRENDEL E H VANMILD Veerstal Oouiia A BOÜMAN Moordrecht P1NK8B Nieumrkerk ad IJ l A N VAN ZE8SKN Schoo lu ven B t WIJK P W v EDE Ouilewater A SCHEER 7 treclu K VAN DEB HEIJDEN Reeuwijk P v d SPEK Moermpelle D v u sTAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN WatUimeu P A dsÓROOt A na JONGH Oudemter J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER BeuKhov WAARSOaUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSoncia Paulo Abdii beitaat niet duë Stroop van geenerlei waarda redovoaringen on onthielden zich geregeld biJ de stemmingen Plotseling stond minister Kossath op en verklaarde dat de rcgoering de artikelen 2 tot 58 der jljienslpragr atik voor do spoorwcgambleuaren intrek artikel 1 zal worden aangevuld met de bepaling dat iedere spoorwogambtenaar do Hongaarscho taal machtig moet zyn en aan den wensch dor Kroaten zal in zooverre worden tegemoet gekomen dat do spoorwegambtonaren in Kroatië die met het pnbliek in aanraking komen ook Kroatisch moeten kennen Grooto verbazing onder de Kroaten dio niet wisten wal zjj doen moesten Do voorzitter der Kamer sloot te midden dier verwarring do debatten waardoor iedere obstrnctie belet werd on bepaalde dat do stemming heden zal plaats hebbon Op voorstel der Kroaten zal do stemming hooldeiyk zijn De Hongaren beschouwen deze daad der regeeriog als een nederlaag daar zü feitelijk voor de Kroaton geweken is in do kringen der onafhankelijkhoidspartij heeft hot onverwachte optredon van Kussnth grooto consternatie veroorzaakt Onder de Kroaten daarentegen heerscht blijduchap over de gedeeltelijke zegepraal in Agram gaf het bekend worden ervan aanleiding tot een renzenbetooging die uitliep in vechtpartijen waarbij de politie met de blanke sabel moest optreden ♦ Raisoeli rillnstre bandit zooals hij in een olflciecio Fransche nota eens genoemd werd doet weer van zich spreken En de wyze waarop bij dit doet heeft ondanks den ernstigoo kant toch iets zoo onweerstaanbaar komieks dat onwillekeurig een glimlach om de lippen verschijnt bg het lezen der berichten uit Tanger Voor eonige maanden schreven wiJ in een levensschets van Moeloi Ahmcd ben Mohammed er Kaisooli dat hü eenig in zijn soort is En het bew js daarvoor levert thans weer zijn jongste daad Na de nederlagen die Raisoeli in bet voorjaar geleden had toen hy door een Mahalla onder aanvoering vafi den Marokkaanschen minister van oorlog achtervolgd een schnilplaats zocht bg de Beni Msoar was bij zooals do oude formule luidt van ring en ding gebannen Zyn vrienden in de hofkringen poogden voortdurend zijn gratie te bewerken en eindoljjk besloot do Sultan den Kaid sir Harry Maclean den Engelschon bevelhebber der Marokkaansche troepen naar het land der Beni Msoar te sturen om aan Baisoeli de voorwaarden bekend te maken waaronder hu begenadigd zon kunnen worden Verspreide Berichten Fkankhijk ïo Narbonne on Carcassonne heeracht een ware paniek ondor do inleggers der spaarbanken Dagelijks worden groote bedragen opgevorderd Op één dag overtroffen de uitbetalingen de inlagen met ruim 74 000 francs De onder prefect te Narbonne leard die om gezondheidsredenen ontslag gevraagd had heeft in don nacht mot zyn gezin de stad verlaten en is naar Tarcasson vertrokken Do man wordt als do oorzaak van veel kwaads beschouwd Een bewoner va Colombiers is wegens het maken van gesuikerden wyn veroordeeld tot twee geldboeten van 1000 francs en twee van 100 francs terwyi zijn wun 72 hectoliter in beslag is genomen De veroordeelde heeft een zwager in de Kamer zitten De Komer hoeft het gebrnik van loodwit in verf verboden DüH 8ClIl ANI Do zeven Russische studenten van de Russische leeszijal in Boriyn zyn Woensdag uit het ryk verwUderd Denemabken Men vertelt dat koning Kroderik by het bezoek dat hij deze maand aan IJsland zal brengen aan het eiland Oia grondwet zal vorlecnon en het tot een met Denemarken vereenigd kouinkryk zal verklaren RUSI ANI Zes advocaten to Petersburg die dikwyis in politieke processen optreden hebbon nnoniemo brieven gekregen waarin zu met don düod worden bedreigd De krygsraad to Riga veroordeelde acht boeren ter dood To Petersburg zyn vier deelnemers aan den overval met borooving van de bank van loening ter dood veroordeeld To Odessa beeft de zwarte honderd weer op Israëlieten geschoten twee personen zgn gedood en 15 gewond waaronder eonige kindoren Minister atolypin is voor oenigen tyd naar itjD tamilie io Zwaden Bai kanstate Een deputatie van notabelen uit Vemen is aangekomen te Constantinopel om te trachten een eind te maken aan den oorlog dio nn reeds drie ii vier jaren duurt Zy zyn voornemens voor het geval het in Arabifi tot een heiligen oorlog komt honderdduizend man op te roepen Zy vragen van den sultan ook zelfbestuur voor Arabié maar doar wil de Porte niet aan Amerika De president van Nicaragua Zelaya heeft weinig succes met zjn poging om de MiddelAmorikaansche Staten tot één statenbond te vereenigen Honduras Ouateniala en San Salvador moeten z ch n l vereenigd hebben om die vereeniging tegen te werken BÏNNËNXANÏD K K H S T K K A IM e II Vergadering van Donderdog 4 Juli Arbeidscontract Do heer t Hooft betoogt dat de beer Kegout behoorde te stemmen tegen dit ontwerp daar hy bet afkenrt Dit wetsontwerp denatureert hot bestaande recht Spreker s hoofdgrief is dat dit ontwerp veel te uniforme regelen bevat zoodat de kerk met baar dienaren onder dit ontwerp vallen Het gevolg daarvan is dat de predikant zun dienst na 5 jaren zou kunnen opzeggen De heer Si kenga verdedigt het ontwerp dal het bestaande recht codificeert en daardoor de rechtspraak voor den rechter vergemakkoiykl Ook verdedigt hy de uitbreiding der competentie van den kantonrechter welke de vorige spr had gelaakt De minister van Justitie constateert dat behalve de heer van Houten niemand de grondgedachten van het ontwerp heeft bestreden Deze is niet geiyk de heer van Houten het voorstelde wering van misbruiken in de industrie doch de regeling van een uiterst belangrijk gedeelte van ons privaatrecht op een yze die in overeenstemming is mot do behoeften en denkbeelden van onzen tyd De minister verdedigt voorts de voorbereiding van dit ontwerp als voorbeeldig Bepalingen van dwingend recht zyn verder noodig voor de economisch zwakkeren de arbeiders in engeren zin daar voor hen dit Aboidscootract meestal een dwangcontract is Bepalingen van dwingend recht zyn echter minder noodig voor de niet oconomisch zwakken Vandaar do loongrens van f 4 per dag in dit ontwerp Dat de arbeiders in dienst van pnbiieko lichamen niet in dit ontwerp zün opgenomen vloeit voort uit bet versclul in verhouding op dit gebied Dezo arbeiders hebben behoefte aan regeling hunner rechtspositie niet aan een civielrechteiyke regeling Uitvoerig betoogde de minisier voorts dat het arbeidscontract niet geldt voor geestelyken on dat de bepalingen omtrent bet reglement practisch uitvoerbaar zyn terwyl do eisch van schrifteiyke overeenkomst is in het belang van den werkgever Morgen 11 uur wordt de rede voortgezet V RE DESCON FERKNTIE Do eerste commissie tweede sub commissie vergaderde gisteren Do Duitsche en Engelsche voorstellen inI zake de instelling van oen internationaal hof van beroep van de beslissingen van prysgerichten komen in behandeling De eerste Duitsche gedelegeerde Marsohall von Bieberstein houdt een rede waarin hy in herinnering brengt dat tot nu toe de nationale rechtbanken dor vyandelykü staten die schepen prys maken zelf beslisten over de rechtsgeldigheid daarvan Er is Iwyfol geoorloofd aan voldoende waarborgen voor onpartydigheid waar men alzoo rechter was in eigen zaak Men kan nu tegenwerpen dat er eerst een condiflcatie noodig is alvorens men een bof van beroep kan hebben die haar toepast Spreker merkt daartegenover echter op dat bet tot stand brengen van een codificatie doel uitmaakt van het program der conferentie Er zyn bovendien reeds verdragen waarop men zich kon beroepen Het voorstel bedoelt den Haag aan te wyzen als zetel van het nieuwe hof en aan het bureau van het roods bestaande hof van arbitrage de functie op te dragen van griffie der nieuwe instelling Engeland blykt het eens met de vraag is het noodig een internationaal hof van appèl in zake pry smakingen in te stellen P Het oordeelt het evenwel noodig dat lit hof zy samengesteld nit rechters die hnn nationaliteit op zyde stellen Laat men thans alleen het beginsel bespreken Aldns woidt besloten en een gedachtenwisseling volgt tussohen de hoeren Fry Kriego Dnitschland Hsgernp Noorwegen Bnstamenta Cuba Borel Zwitserland en anderen D vergadering wordt hierop gesloten De voorstellen van den Nederlandschen militairen gedelegeerde betreffende den oorlog te land raken de artikelen 44 on 45 Het eerste bedoelt om de bevolkingen der bezette landstreken te vrywaren voor zoodanigan dwang dat zy verplicht zouden worden inlichtingen te geven over hun eigen leger of de dofonsiemiddelen van hnn vaderland Het tweede beyvert zich te voorkomen dat een doodvonnis worde uitgesproken togen den bewoner van een bezette landstreek zonder vonnis van een verantwoordeiykon krygsraad met bet oog om en ten allen tyde mogelyke rechterlyke dwaling te vermyden Het Japansche voorstel betreft de aanwending van krygsgevangenen als arbeiders en bedoelt hiervan slechts de officieren uit te zonderen Dnitschland wil do waarborgen volgens welke het verboden is een bevolking te noodzaken om deel te nemen aan de militaire operaties tegen hun eigen land niet langer beperkt 3ien tot de bevolking van een bezet gebied maar die waarborgen ook uitbreiden tot alle aanheorigan van den vyandelyken staat zelfs in het geval dat zy in dienst genomen zouden zyn voor den oorlog De Argentynsche gezant te Beriyn de heer Indolencio Qoniez is in den afgeloopen nacht met een Argentynsch oorlogsschip te Scheveningen voor den wal gekomen vervolgens met een sleepboot io de haven gebracht en daarna afgestapt aan het PalaceHotel Namens den Franschen Protestantenbond is aan do Vredesconferentie de volgende heilgroet gezonden De Fransche Protestantenbond die in één verband omvat nagenoeg alle Fransche protestantsche kerken biedt der Haagsche Conferentie de uitdrukking vaii zyn eerbiedige sympathie en van zyn vurige wenschen voor den spoedigen en volkomen triomf van de denkbeelden van den vrede en van de internationale arbitrage Hy smeekt Qnds zegen af over do beraadslagingen van de Conferentie Gemeng de Berichten Men meldt nit Arnhem Gisteren is het bezoek aan de tentoonstelling van electriciteit zeer druk geweest vooral s avonds toen de verrassing op de Launersgracht zou plaats vinden Met het oog hierop badden zich duizenden aan do singels verzameld De verrassing bestond uit eene electriscbe feeërie toovertuinon verlicht door telkens van kleur wisselende gloeilampjes een ware kleurenpracht heeriyk in het water weerspiegeld Een danseres de kleeren bezaaid met gloeilampjes liet onder de fantastische kleurwisselingen haar kunst bewonderen Het geheel maakte een tooverachtigeu indruk Gisteren is te Tlissiogen een strandfeest gegeven voor kinderen Ruim 1000 kinderen namen deel aan het feest zy waren verdeeld in 4 groepen nl grondwerken ringsteken touwtrekken en springen Het was een eigenaardige bedrövigbeid al deze gasten op het strand bezig te zien en de badcommissie heeft veel eer van haar werk De kinderen vermaakten zich uitstekend Jammer was het evenwel dat omstreeks balfvyf de regen de eestvrengda kwam verstoren Al de kinderen kregen als herinnering aan dezen dag eau prysje en voldaan keerden zy dan ook huiswaarts Men meldt uit Amsterdam Twee agenten van politie hebban gisterenavond in een woning aan do Pietar Jacobstraat een man ontzet die door zyne vrouw en eene schoonzuster werd mishandeld Hy was duchtig met haarspelden in het aangezicht gekrabd maar had zich zynerzyds ook niet onbetuigd gelalen Zyn wapen bestond in een zaag waarmede hy beide vrouwen eenige lichte verwondingen had toegebracht De vrouwen zyn in het Binnengasthuis verbonden Tegen de wettigheid der stemming voor leden van den gemeenteraad van Hensden is verzet aangeteekend op grond dat de voorzitter van het stembureau hnlp zou hebben toegestaan aan kiezers die naar het oordeel van reclamanten niet lichamelyk hulpbehoevend waren Practisch is toch maar alles I En Peperman was daarvan nog niet genoeg doordrongen Hy had aan aan vriend verteld wat ham overkomen was hy had te Geldermalsen moeten uitstappen daar hg naar Tiel moest doch hy was ingeslapen on in Den Bosch aangekomen Je moet als ge weer op reis gaat had zyn vriend gezegd een wekker meenemsB je hebt toch een wekker f Wel wis en waarachtig en een Hinkel Die leg je ondar ja ïoold Io dan cos pé of als er geen plaats is dan hon j m in den arm zie goed na hoe Iaat de trein waar je uitstappen moet aankomt en je zet je wekker op dien tyd dan wordt je vanzelf wakker Hy sliep dien avond in dan vollen coupé gerust in ja hy snorkte böwglen tot groot vermaak van een heer en een dame die naast hem zaten Alles was rustig in d tn conpé het eentonig gestamp van dan trein en bet gesnork van den winkelier smolten samen Opeens ratelt de wekker en op hetzelfde oogenblik voelt de dame naast Peperman een hevige sloot in de lenden en hoeren allen een kreet Er nil Bet er nit t Is Zeven uur Dadeiyk komt de melkboer I Naar werd meegedeeld is de openingsplechtigheid van het te Saint Claude gehou den congres van hot Wereldverbond dar diamantbewerkers ook bygewoond door een zestigtal Amsterdamsebe mannelyke zoowel als vronwelyke vakgeaooten die onder leiding van de commissie voor het maatschappelgk werk nit den A N D B een reis door Zwitserland en de Jura maakten Thans deelt het Weekblad mede dat een aantal Fransche vakgenooten van plan zy n over twee jaar als het congres te Amsterdam gehouden wordt ook daarheen te komen In da arbeiderswyk van Frankfort a d Main is een ontzettende misdaad gepleegd In het gezin van zekeren Mttnzel dat in een woning als een stal huist en bovendien nog menschen in den kost heeft was rnzie ontstaan De zoon greep een hyi sloeg daarmee zyn vader op het hoofd en sneed hem daarna nog met een zakmes den mond tot aan de ooren open Da moeder hielp hem by de mishandeling Toen oen werkman te hnlp kwam kreeg hy een steek in de keel vlak by de slagader De twee aangevallenen werden badende in hnn bloed naar het ziekenhuis gebracht Da vader is onherkenbaar verminkt en lag Woensdag op sterven Da menigte wilde den moordenaar te lyf Hy en zyn moeder zyn in hechtenis Op 24 Juni jl is tusschen Amsterdam en Apeldoorn in het netwerk van een 2e klasse rookcoupé dar H IJ S M blyven liggen een bruinlederen taschja city bag van gewone grootte weinig gebrnikt sluitwerk van koperbrons inhoudende 2 stnks paudbrieven Ned Veendamsche Hypotheekbank ieder groot f 1000 waarvan een serie AAI no 1938 7 stuks A f 100 3 pCf Loten Rotterdam van 1868 nes 5920 33701 34267 47226 53447 60817 en 62287 1 stuk Kronen 200 3 pCt Hongaarscho Hypotheekbank lot Serie 1471 no 60 6 stuks Francs 500 4 pCf Portugal Tabaksmonopolia 1891 nos 201959 231908 297789 302140 315946 en 350958 1 stuk f 100 3 pCl Amsterdam 1874 Serie 2895 no 2 1 stuk 125 Roebel 4 pCt Rusland 1889 no 663251 1 stuk 125 Roebel 4 pCt Rusland 1890 no 201266 2a Emissie 1 stuk 1000 Mark 3 pCt Prnisen LItt C 762673 pi m f 35 aan bankpapier alle stnkken waren gepakt in een blikken sigarenkistje waarop staat Onze Marine op het deksel het pantserschip De Zeeland geëmailleerd eu op da zgwanden andere oorlogsschepen Bovendien bevonden zich nog in bedoeld tascbje 1 fietspet grys van klaar met horizontale groene slreepen 1 scheermes merk Monopol 1 scheerkwast weinig gebrnikt 1 stukje scheerzeep 1 doosje tandpoeder gemerkt Odol en drie stuks gebruikte zakdoeken in de boeken gemerkt E D Door den eigenaar wordt een flinke belooning uitgeloofd wanneer de geldswaarden weder ongaschondonjn zgn bezit komen By onderzoek ia reeds gebleken dat te Apeldoorn het taschja niet meer in de conpé aanwezig was De commissaris van politie te Amersfoort verzoekt nauwkeurige recherche en bg ontdekking draad bericht De Rotterdamsche Diergaarde heeft gisteravond haar vgftig jarig bestaan gevierd met oen schitterende verlichting van dan nitgebreiden tuin of liever bad dit willen doen indien de elementen haar gunstig waren geweest Wat deed het betrekkelgk goede weer in den vooravond velen derwaarts opgaan zoodat het bezoek zeker ook onder meer gnnstige omstandigheden moeilijk groeier had kunnen zgn maar de regen die den geheelen dag by tosschenpoazen was gevallen bleek voor de noodzakelijkerwijs te voren te maken toebereidselen zeer noodlottig te zijn geweest Van het glorno gedeelte mislukte zeer veel doordien de lampions op natte flodders waren gaan gelgken de druipende vetpotjes moesten arat aan voor aan leeggegeten alrorens jo ging tot ontsteken kon worden gedaan wat dan bg velen mislukte door de doorweekte pitten of zooveel tijd in beslag nam dat tegen 10 nnr de meerderheid nog niet was ontvlamd Dat het nog zoo ver kwam dat men een denkbeeld kon krggen boe het had knnnen worden was te danken aan de jeugdige zonen der leden die mede de handen uit de monw staken om eenigan opschiet in het werk te krggen Voeg daarbg dal tegen een nnr of 10 weer regen begon te vallen die met korte tnsschenpoozen aanhield en het zal begrypelgk worden geacht dat er vrywel van een mislukking kon worden gesproken al zag men hier ook een fraaie decoratie als aanduiding hoe het beatnnr het had willen maken Het was ontzaggelgk jammer om de kosten en moeiten reeds vele maanden tevoren aan de voorbereiding van dit feest besteed De grenadiers en jagers en de voormalige staimuziek der scljnttery maakten mnziék Ia bet geding van Peters is Gruber de hoofdredacteur van de Mttnchener Post wegens voortgezet smaadschrift ten nadeele van Peters door de schepenrechtbank veroordeeld tot 500 Mark boete of 50 dagfn gevangenisstraf en in allo kosten van hal geding Tegeiykertgd is aan Peters het recht toegekend om hel vonnis in de pers openbaar te maken Peters is van de tegonaan klacbl dat hy Grnber beleedigd had vrggesproken Het geding zal waarschijniyk door meerdere gevolgd worden De afgevaardigde Arendl beschuldigt de weduwe van den kolonialen directenr Kayser van meineed nit hoofde van haar tegen hem gerichte verklaringen als geinige Peters heeft verteld dat hem door een der ingewgden tegen betaling van f 6000 bet geheim is aangeboden hoe de brief aan Tucker gefabriceerd werd en door wien hy Bebel in handen gespeeld werdr Voorloopig moest Peters nog zwygen maar binnenkort zou er meer klaarheid komen Vorder verklaart majoor Roclius Schmidt een der oudste metgezellen van Wissmann openiyk dat het heelemaal niet onwaarschgnlgk klinkt dat wylen Wissmann zooals Peters in de gerechtszaal beweerde don na als deskundige charge optredenden Eogen Wolf ein ganz kolossalos Rindvieh genoemd heelt Koninklijk bezoek aan Drente De aankomst van het Koninkigk Echtpaar te Coevorden gistermorgen te ongeveer 11 uur had onder een stortbui plaats Z K H de Prins was in admiraalsuniform H M do Koningin in een beige costnnm waarover een mantel De kap van bot ryluig was neergelaten H M zag er goed nit en knikte de honderden langs den weg slaanden vriendelgk toe op den rit door de met eerebogen en vlaggen versierde straten Op verschillende plaatsen werden H M bloemen aangeboden De tocbt ging eerst naar de Valtherschans waar een zeer eigenaardig maar treffend moei schouwspel werd geboden door een eereboog waarvan de zuilen een pyramide Tan keien vormden Op het gemeentehuis had vervolgens het dejenner plaats waar de burgemeester een hartelijke rede tot de hooge bezoekers richtte welke even harlelgk door H M werd beantwoord Na bet dejenner volgde een anbade van 3 znngvereenigingen Te 1 uur 40 vertrokken de Hooge Gasten weder van het gemeentehnis onder groote geestdrift uitgeleide gedaan tot aan het station Naar uit Weenen wordt bericht is te Cettinje een complot ontdekt tegen prins Nicolaas von Montenegro die op het oogenblik da grondwet welke voor achttien maanden aan het volk gegeven was weder buiten werking hoeft gesteld De samenzweerders hadden het tegeiykerlyd gemunt op verschillende leden van hel absolutistische ministerie waarvan dr Tomanowilsj de leider is Te Cettinje Niksio eu Podgorica zgn 15 offloieren aangehouden Een jongmenech te Arnhem kamers bewonende had deze met ingang van 1 Juli 1907 opgezegd Zondagavond 30 Juni 1907 om 11 uur thnis komende bleef hy nog eenigen tyd opzitten en kreeg toen de groote toren twaalf had geslagen bezoek van zgn hospita die de deuren wyd openzette en tot hem sprak MeneerrrI thans schröven wü 1 Juli 1907 de klok sloeg daareven 12 uur en ÜBJ wordt beleefdeIgk uitgenoodigd te vertrekken zoodat onze commensaal in minder dan geen tgd verbluft op de straat stond en zich vaneen logement kon voorzien Het festival der Kon Harmonie Apollo s Last te EindboTen is door een droevig ongelak verstoord De vice president der Harmonie uit Berlicum de heer Van Heeswgk geraakte nabt bet isoilMitigaboaw tm Afollo i Lnit tengevolge Ton een osnTal van beroerte in een sloot Hy werd spoedig op het droge gebracht en naar het gasthuis vervoerd waar hy kort daarop stierf Twee zoons van den overledene woonden het feest bg en waren getuige van het droevig ongeluk De chef der politie te Tiflis kolonel Balahanski beeft zelfmoord gepleegd Hy had van hooger hand een berisping gekregen over zyn te slap optreden en bg trok zich dat zoo aan dat hg naar het kerkhof ging en zich daar op bet graf zyner moeder een kogel door het hoofd joeg na zich eerst zgn ordeteekens te hebben afgerukt Te Danzig hebben eenigen tyd geleden twee vrouwen bjj bat gemeentebestuur een bezwaarschrift ingediend tegen do kiezersIgst omdat daarop haar namen niet voorkwamen zy beweerden dat volgens de Pruisische gemeentewet van 1858 elke zelfstandige Pruis kiesrecht heeft mits voldoende aan de bepaalde vereischton onder welke niet voorkomt dat men tot hel mannelyk geslacht moet bebooren De gemeenteraad wees de dames af en evenzoo dezer dagen de eerste administratieve rechter en wel omdat noch de weigever van 1853 noch iemand anders deatyds by hel kiesrecht aan vrouwen gedacht beeft en had hg dal wél gedaan dit uildrukkeiyk zou hebben doen blyken De afjiewezen vrouwen znllen nu bet oordeel inroepen van bet hoogste administratieve rechtscollege Stadsnieuws GOUDA 5 MÏlm Ter gelegenheid van den verjaardag van H K H de Prinses von Wied werd door het garnizoen een parade gehouden op het schietlerrein onder commando von kapitein Beyers De troepen werden door den gar nizoenscommandaul majoor Boonacker geinspecteerd De bnishoudeiyke vergadering vnn de afdeeliug Gouda der S D A P op 4 Juli gehouden heeft besloten om ingeval do Heer Donker zyn mandaat als raadslid neerlegt en de Heer Dossing gekandideerd wordt geen tegenkandidaat te stellen Tot gemeente veldwachter te Oudewater is benoemd H B Venekatte agent van politie alhier Tot penningmeester van den polder Reeuwijk is benoemd de heer A Lammens gemeenteontvanger te Reeuwgk By de te Krimpen aan den IJsel gehouden stemming voor 2 leden vnn den gemeenteraad zyn herkozen de hoeren W Born en N Hoogendgk INOKZONDKN Buiten verantwoordelijk ieid d r Redactie Een onderlinge Noderlandsche Pensioenen ZiekteVerzekering Maatscbappg voor toonknnstenaars en toonkunstenaressen De secretaris der H T V verzoekt ons mede te deolen dat het bericht betreffende de op initiatief der Haagsche Toonkunstenaars Vereeniging voorgenomen oprichting eener onderlinge Noderlandsche Pensioen en Ziekto Verzekering Maatschappg voor toonkunstenaars en toonkunstenaressen mede nil naam van de Rotterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging is bedoeld Adhaesie betnigingen kannen dus behalve aan den Secretaris der H T V den heer Frans L Vink Weimarstraat 159 den Haag ook worden gezonden aan don Secretaris der R T V den heer J A Zagwyn Agniessestraat 33 Rotterdam bovendien ook aan den secretaris der Amsterdomsche Toonknnatenaars Vereeniging den beer I S van der Bilt Leidschestraat 15 Amsterdam BEÏÏRS VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 8 JÜNL Staattleentnqen PoHTcaAi Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 59 RnsLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis h 100 IV 24V Hypotlieek Banken Aandb idem idem 4 99 101 977 100 99 100 100 Pandb Rotterd Hypb 4 Pandb Rotterd Hypb 3 Pandb Standaard Hypb 4 Pandb Stedeiyke Hypb 4 Pandb Dtrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandaobe Hypb i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 47 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 997 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 967 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 35 Scheepvaart Maaterhappijen Pand HoUand Gulf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweghetiingen Itaiib Oblig Zuid Italiaansche 3671 Spw lMg A Premieleeninqen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1 1887 27 02 Diverun Mg tot Etpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Alle nog resteerende 20MEEMA1TTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend A M JA r y iÏ0i tfy Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOÖSEN on JAPONSTOKFEN met dnarby passonde GAENERBINGEN Predikbeurt bt de Remonstrantsohe Gereformeorde Gemeente alhier Zondag 7 Juli s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT A D i UT f TTi N Mgn dank aan uilen die my by myne herbenoeming als lid van den Gemeenteraad blyken van belangstelling gaven DE PHONOLA H J NEDEBHOEST Sr Openbare Yerkooping TE e u A op MAANDAG 8 j JLI 1907 s morgens elf oren in da Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten dverstaan van den te Haastrecht gevestigden KOEMAN Mètarls J No 1 Een onlange geheel vernieuwd woo n iis m de Aaltje Baksle g te Gouda wyk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS met ERF en UhOND in de Derde Kade te Gouda wyk Il No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twee HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Godda wyk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wgk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag 8 AngustuJ 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en on dien dag van 9 tot 11 tiren Nadere inlichtingen gefifl Notaris KOEMAN voornoemd lHlenw onovertrollen Prof Dr Liabera welhekeud ZSIDV XSACBT UIZia AIImd echt met Fsbriekimerk tot voortdiiresde radioale mlekefo genezing van lis zolh de meest hardnekkige nenuMMlektent vnoral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftjji l fttnio genezing vad elke zwakte Bloek idoht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering 1 Onvermogen Impotenz Polluti iine enz Uitvoerige prospeotuBsen frijiror iMoli fl 1 l i dubbele l8 ob a Ocnlruil Dopflt M ltli v d Vaglo ZaUbomau iDipills M 01éb n ti i RoUenUm F Happel fl Gfftvenhage I llairamana ile Jong J Om Rotlerltm W Iir fc Oo Ooud n bi sUe droj iat8D