Goudsche Courant, maandag 8 juli 1907

EENIBIEFOTTANTHEE ïleii wonit ver sKtlit o t lIEJlIi te letti ii UIT HET Magazijn vak M lUVKXSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeU retd ill verzegelde pakjes vani twee en een luilf ea een Ned olu met vermelding van Nommer er IPrijR voorzien van nevenstaan HMerk volgen de Wet gedepo Fneerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbev ende J G BIJL TOoröeen J BREEBAAHT Lz HUIS TE HüürT Heereiihuls Oostbaven B 88 Zes Kamers groote Keukon drooge Keldei flinke Tuin Voorzien van öas en Wattileiding Te bevragen B 89 IVoord BrabaDisch Schoen co LaarzenoiagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOORTEN SOLIED Schoenwerk Aanbevelend C SMITS AUe repirstiên en aangemeten werk Vereeniging ARMENZORG Afdeeling BIIOHHEIVHUIS EOZENDAAL HOEK PAEADIJS ÖODÜi Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige hnishoudelpe voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging 4 menxorg Sloomhoolreederij De IJsel l o 10377 Maandag 8 Juli 1907 408te Jaarg ang 60ÜDSCHE COUMfT IMieüwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teletom o 82 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per dïie maande i is 1 25 franco per iwst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ko H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters rden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advortentien tot 1 uur des midd Zenuw en Maa jflijders wordt nit orertuiging als eon werkelgke hul in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briellcaartworLt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Hoekhan Zatbommcl Het beite onscfaadvlylute en makkelykate poetimlddel voor Heeren en vooral damea en Kinderschoen werk is de Apprettiur van C M Muller t C f B iBenin Beuth Slr 14 Men lette oed Ilili op naam en fabrieksmerk Vertrillear ly inrn WMelliri la iikesxert lalaeunie 4raMrv nini i OanfrMl Dssot bv W SardiifitM AratiM A i Gedurende de maanden JULI en AUGUSTUS iederen ZONDAG 2 maal per dag PLEIZIERVAARTEN naar IIOÏTKRDAM en terug CONCERT Diergaarde vrij entree Zie dienstreg eling en en strooibiljetten verkrijgbaar ten kantore der Reederii w ac e Ugd t Dordreebl Opgcriebt in 1873 maatscbappsIiiK Kapitaal voltcckend t 2 000 000 Uerxeksrd B im ruim 60 mniK en Reserve ruim UI trüiiJsn ADVEETENTllf in alle Couranten worden aano enomen door het A lverleeillr fllHr aii van A BKIi kMA V Z00 DE DIRECTIE HET WAPE N VAN AS TEN M i i Mi m i ii i I i iiM iiw jJJllUlL L 1 UW I I il lj i i iL i J milJX a il l i i l Ui m In de winkels in ZUID HOLLAND onder bovenstaande BENAMING en WAPEN van de oprichting af door mij geëxploiteerd zijn bij voortdnring dezelfde waren van de bekende kwaliteit te verkrijgen Het cadeaux stelsel blijft precies eender bestaan de inwisseling van bons kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het hooldmagazijn 5mne ro 36 Rotterdam Je volle waarde van alle in omloop zpde bons wordt door m gewaarborgd Te GOIDA Wijdstraat 157 ÜOTTEBDAM 30 1 inri9 7 JUT G IESBljERrB Voor directe cadeaux in plaats van Bons verschillende artikelen steeds voorradig Men kan dus als men wil in jjlaats van een bon DADELIJK meenemen een artikel naar keuze Qonda Drak rao A BBINKMAN Zk Bultenlaodscb Uverzicht De wet waarby de arbeid in de mijnen beperkt wordt tot acht aar per dag ia door de Fransche Kamer met i27 tegen 123 stemmen aangenomen Het optreden van minister Kossath biJ de behandeling der spoorweg regeling in het Hongaarsche Huis heeft een onverwacht gevolg gehad Het had ten doel aan de obstructlo der Kroaten een einde te maken Maar nu heeft het ten gevolge gehad dat de Kroaten zich onder protest nit den Rijksraad verwijderd hebben Voordat gisteren de stemming over bet voorstel Kossnth plaats had stond de Kroatische leider Sapelo op en las een lange verklaring voor in het Kroatisch De zin daarvan was een protest tegen den president die de vrijheid van spreken der Kroaten beperkt had en tegen do regeering die door een coup de main de debatten had verijdeld De Kroaten kunnen zeide Sapelo onder die omstandigheden niet langer deelnemen aan den arbeid zi zullen aan hnn Landdag bericht uitbrengen en deze moet beslissen of zij ban mandaten nog langer kunnen behouden Met een jaichkreet op KroatiS verlieten de Kroaten de zaal De regeering van Hongarije die in de dagen van den constitutioneelen strijd de btilp en vriendschap der Kroaten zocht verklaart nn dat de houding der Kroaten in den Landdng en in den Rijksraad veroorzaakt werd door aspiraties die de Hongaarsche staatseenheid bedreigen De regeering heeft daarom de Banns Rakodczay die tegen de Kroatische obstructie niet kon of wilde optreden van zijn ambt ontheven Waarschijnlijk zal een generaal de Neue Freie Presse noemt Fzm Marian Baresanin ven Bares nit Zara de militaire commandant in DalmatiS met de functie van bnstnarder in Kroatië worden belast De Frankf Ztg verwacht nog dat de Kroatische Landdag zal worden ontbonden Maar al deze maatregelen zullen niet strekken om het ernstige conflict tusschen de Hongaarsche regeering en de Kroaten te doen eindigen De Politische Correspondenz heeft een bericht over den toestand in Portugal Dit bericht wijkt in zooverre af van de meeste berichten die men in buitenlandsche bladen kan vinden lat er de verwachting van het welslagen van Joao Franco in wordt aitge FEVILLETOJS DE BMEWOOT 4 Ik heb ook bestellingen van een vreemden prins a zult hem wel kennen mijnheer Zijne HeoKbeid de hospodar van Halifax hij heeft een rouwpak bjj ons besteld omdat zijne moeder wilde sterven wat ziJevenwel niet deed De pantalon zit goed Nu het vest mijnheer ah heel goedl Nude rok Als geschilderd alsof het op maatgemaakt is Ik gaf mijne tevredenheid te kennen All right sir dit kostuum zal voorloopig voldoende zjjn Maar laat ons zien welke maat n hebt Kom Toddy neem het boek Lengte der beenen 32 en zoo voorts Eer ik een woord kon inbrengen had hij de maat genomen en bevel gegeven mij verschillende kostnmes te maken toen ik eindelijk aan het woord kwam zei ik Maar beste heer ik kan n die bestelling niet doen als u geen onbepaalden tijd wilt wachten of het bankbiljet niet wisselen kunt OnbepuM Een zwak woord mtjoheer sproken Dat de voorstelling alsof Portugal aan een vooravond van een algeheele orwenteling zoa staan overdreven was hebben wj telkens an bezadigde toeschouwers vernomen maar over t algemeen acht men hot toch onwijarschijnliik dat het Joao Franco gelukken zou het hoofd boven wotcr te houden In Noordwestelp Europa zou hot werkelijk ondenkbaar zijn dat een ministerpresident die de volksvertegenwoordiging naar hais zond en de grondwet ter zgde stelde er in slagen zou de verstoorde rast te herstellen Men moet niet afgaan bij de beoordeeling van don toestand op de bladen der oppositie zegt de berichtgever van do Pol Corr Wat deze bladen voorstellen als de meening van bet land is niets anders dan de meening van eenige honderden heethoofdigo drijvers In antwoord op een inlerpollatie DenysCochin in de Fransche Karaci deelde minister Pichon mede dat al de door Marokko toegezegde maatregelen reeds eon begin van uitvoering hebben ondergaan In het gehoelo corps diplomatiQue te Tangor heorscht een goede verstandhouding De overeenstemming tusschen de mogendheden is tot stand gekomen de overeenkomst tusschen Frankrijk en Spanje heeft met Marokko niets te maken en beoogt slechts de handhaving van den status que in de Middellandsche Zee Frankrijk stelt zich alleen ten doel de mogelijke oorlogsoorzaken uit den weg te ruimen en oene uitbreiding te geven aan het aantol aangelegenheden waaromtrent overeenstemming verkregen kan worden Verder zeide de minister dat de heer Etienne in Dnitschland geen enkelo offlcieele of offlcieuso zending vervulde doch dat de uitstekende ontvangst aan een Fransch staatsman te beurt gevallen niet anders dan een zeer gunstigen invloed kan hebben op de verhoudingen tusschen de beide landen Levendige bijvalsbetnigingen links In Engeland heeft de houding van Roisoeli natuurlijk een zeer onaangenamen indruk gemaakt il is menig blad van meening dat Sir Harry Maclean zéér onvoorzichtig is geweest De Tribune zegt Als een Marokkaansch ambtenaar het hoofd in een vossenhol steekt moet hü or op verdacht zjjn dat hü gebeten kan worden De Daily News weet geeq beter voorbeeld van kinderlijke lichtgeloovigheid dan het optreden van Sir Harry toonde die volgens dat blad zijn lot volkomen verdiende pen zeer zwak woord Tot in eeuwigheid dat is het ware woord mijnheer Toddy zend dezen heer deze zaken zonder verzuim de mindere klauten kunnen wachten Noteer het adres van mijnheer en Ik ga juist verhuizen ik zal terugkomen om u mtjn nieuw adres op te geven Zeer goed mijnheer Een oogenblik laat mil n uitgeleide doen Goeden dag mijnheer goeden dag Nu begrijpt ge zeker wel hoe het verder ging Ik kocht alle noodige zaken en liet biJ de betaling slechts de banknoot zien binnen een week bewoonde ik een kostbaar ingericht hotel in Hannover Square Ik dineerde in het hotel doch ontbeet in de restauratie waar ik de banknoot van een millioen pond het eerst gezien had Dit was het geluk van Harris den eigenaar want de mare had zich snel verbreid dat de man met het bankbiljet van een millioen pond in den vestzak daar verkeerde Ik was tot heilige geproclameerd van een armen van de hand in den tand levenden onbekende was ik nn een beroemd mensch geworden Harris was gelakkig en ik kon als een rjjk man leven Ik dacht wel dat de ontgoocheling komen zou maar ik werd door den stroom medegevoerd en kon er niet tegen in zwemmen s Nachts in het dnister overviel mij steeds de gedachte aan een ilechten afloop maar I De Daily Graphic vergelukt hot gebeurde met een tooneel uit een operette eu do Daily Eïpres meent dat de kapitein van Kupenick overtroffen is Slechts do Times correspondent die ook eens do gevangene von Raisoeli is geweest zegt dat de Europeesche mogendheden nu eindelijk eens moeten uitmaken wiens plicht hel is de orde in Marokko te herstellen en de veiligheid der Europeesche burgers te handhaven daar de Makhzen duideluk getoond heeft daartoe niet in staat te zijn De Westm Gazette meent dat dit gemakkelijk gezflgd is ma ir feitelijk niet kan worden verwozenlukt zonder internationale onlusten Raisoeli liceft den waarborg van Engeland gevraagd voor do inwilliging van ziJn eischon Die eischen worden in Engeland zoo dwaas geacht dat niemand er ann denkt er voor op te komen Laat de Sultan in wiens dienst Sir Harry Marry Maclean is maar zorgen dat hu ait de handen van Raisoeli wordt verlost Bericliten uit Tanger zeggen dat Maclean door Raisoeli met onderscheiding wordt behandeld hem werd toegestaan zgn bediende en zjjn bagage te laten komen Elkines waar Kuisoeli zich met zun gevangene bevindt ligt drie dagmarsclien in het ondoordringbaar gebergte Een Afrikaansche slatenbond IIoo v iak is dit denkbeeld al niet geojiperd en op welke grooto bezwaren is het telkens afgeplnit Het was het ideaal van jircsidont Krugcr en het was het doel van den arbeid van Cecil Rhodes En toch hoe verschillend was de opvatting van deze twee om geen ander te noemen over de inrichting en bet doel van den Zuidafrikaanschen Statendond Thans heeft lord Selborne een raamorandum doen pnbliceeron waarin opnieuw het denkbeeld wordt uitgewerkt Het is een hoogst belangrijke verzameling stukkeu zegt de Times correspondent die tegelijkertijd by de Zuidafrikaanscho Parlementen is ingezonden ziJ bevat de corrospondentie die sedert maanden door den Regeeringscommissaris en do verschillende regoeringen is gevoerd over de stichting van een Zuidafrikaanscho federatie ten einde daardoor de bestaande oneenigheden met hunne oorzaken on de gevaren die zy bieden op te heffen En de Westm Gazette meent dat de tegenwoordige Engclsche regeering het beschouwt als oen doel van haar regeeringsprogram alles te doen wat zü kan om dien over dag ademde ik vry Dit was ook natuuriyk ik was een bekend man geworden in de wereldstad en die gedachte deed mg het hoofd hoog dragen Il kon geen courant in do handen nemen zonder een artikel te le en over den vestzak millioenponder steeds was ik de eerste in de rg der gewichtige persooniykheden zelfs Punch bevatte caricaturen op m j Men kan zich voorstellen hoe het mg jongraensch te moede was mg van wien vroeger nauwolgks notitie genomen werdl Ik kon niet over de straat gaan zonder onophoudelgk te hoeren Daar gaat hg diU is hemi Mgn ontbijt kon ik niet gebroiken zonder door een menschenmenigte te worden aangegaapt kwam ik in den schouwburg in de loge dan richtten aller blikken zich op my Genoeg ik baadde eiken dag in geluk Ik droeg zelfs myne oude kleederen en verscheen nu en dan daarin op straat doch dat moest ik weldra opgeven De geïllustreerde bladen hadden my daarmede afgebeeld als ik uitging werd ik dadelgk herkend en door een dichte menigte gevolgd Als ik iets kocht bood de winkelier my zgn geheelen voorraad aan op krediet vóór ik mgn banknoot nog uit den zak kon halen Ongeveer op den tienden dag ging ik naar den Amerikaanschen gezant om door een bezoek een plicht der wellevendheid te ver stap tot organisatio van Zuid Afrika te steunen Zjj heeft daarom ook met spoed zelfregeering toegestaan aan de Oranjekolonie wyi zjj niet wilde dat de pogingen om de Unie tot stand te brengen zouden afstuiten op het feit dat een der staten geen zelfbestuur had Lord Selborne wÜ8 er op dat de beslissing over het tot stand komen der Unie niet kan worden uitgesteld en dat zg niet beperkt kan blijvon tot de overeenkomst over de spoorwegen Want niet alleen in de spoorwegregeling maar op een aantal andere punten bestaan zoo ernstige verschillen tusschen de Afrikaansche staten dat in hun aller belang een regeling meer dan noodzakelijk is Evenals onder het vorige liberale ministerie dat in 1895 ten einde liep trachten de unionisten in den lande den indruk te wekken dat leger en vloot by de liberalen niet veilig zijn Herhaaldeiyk komen er in den laatsten tyd in de unionistische pers zoogenaamde ontliullingen voor over gebreken by do vloot enz En in Hooger en Lagerhuis stellen leden van die party gedurig bodenkeiyka vragen Zoo Lord Jawdor laatstelijk minister van marine onder üaUour gisteren in het Hoogerhuis over de Kanaalvloot Lord Twoedmonthi de minister van marine protesteerde in het algemeen tegen de aanvallen van de pers de admiraliteit is niet de dienares van een spaarzame regeering geworden De kanaalviool is zeide hu voertien linieschepen sterk waarvan er acht lot tot de Kng Edward klasse behooren De zes andere zullen binnon niet langen tud door zes schepen van eenzelfde type vervangen worden Maar nu reeds heeft de Kannalvloot in de acht King Edwards schepen welke die in elke andere vloot overtreffen Met de zes nieuwe zol geen andere vloot zich in linieschepen met haar kunnen vergelukon De Engolscha knstvloot is gebleken nitmnnlend met geschut toegerust te zgn Do honderdste geboortedag van Garibaldi die geiyk men weel lot oen nalionalen feestdag is verklaard is gisteren in geheel Italic plechtig gevierd Er hebben vaderlandslievende beloogingen plaats gehad er zyn optochleii gehouden er zgn kransen neergelegd aan den voet dor Garibaldimonumenten enz Te Rome Werd gisteren allerwege de vlag uitgestoken en in do straten weerklonken de vrooiyke tonen der muziek De winkels waren gesloten vullen Hg omving mg mot hclzelfdo cnthusiasme die mü overal ten deel viel on zei dat hg mg rag plichtsverzuim hem niet e rder bezocht te hebben slechts kon vergeven ttls Ik do belofte aflegde des avonds hg hom te zullen komen in de plaats van een ziek geworden jjast In don loop van het gesprek kwam hel mt dal hg on mgn vader schoolkameraden on samen op de universiteit lo Yale geweest waren en zg elkander steeds warme vriendschap hadden toegedragen daarom verzocht hij mg zgn huis als hot mijne te beschouwen en steeds te komen wanneer ik lost on Igd had Ik was zeer verheugd over deze aanbieding want ik zei tot mg zelf dal hy mg voor gehoflen ondergang zon kunnen behoeden als de catastrophe kwam Ik verweet my zeil dal ik niet reeds vroeger dit bezoek gebracht en hem met mgne omstandigheden bekend gemaakt had nu ik zoo pas met hem had kennis gemaakt durfde ik dal niel Bg al mijn borgen was ik er wel op bedacht eenigzina naar verhouding van mgn aanstaand salaris t handelen ik wist niet wat ik ontvangen oa maar ik had het voornitzichl een vrg goedo som te krygen als de weddenschap gewonnen werd en de weddenschan scheen mg toe gewonnen te zgn want tot nn toe was alles goed geloopen Wordt vervolgd