Goudsche Courant, maandag 8 juli 1907

lestraat alwaar een agent een messteek kreeg Een rgksveldwachter verdedigde den agent met zgn revolver Mede werd gevochten in de Calandstraat en Hillelaan Er liggen zes graanbooten stop Met het stoomschip Rgndam werd Zaterdag een jonge vrouw moeder van een zeer jeugdig meisje te Rotterdam aangebracht die nadat zg te New York door haar echtgenoot aan boord was gebracht twee dagen daarna gepoogd heeft over de verschansing in zee te springen Op last van den kapitein werd zg dag en nacht iu haar hut bewaakt Toch trachtte zy andermaal door de patryspoort zich in zee te werpen doch op het beslissende oogenblik werd zg daarin weer verhinderd Hierna weigerde zg gedurende acht dagen eenig voedsel te gebrnikeo Door te Amsterdam tehuis behosronde passagiers werd zg mede genomen naar haar familie in de 2e Oosterparkstraat Stadsnieuws GOUDA 6 Juli 1907 Donderdag j l hield de afdeeling Gouda van don Volksbond Vereeniging tegen drankmisbruik op een der bovenzalen van de Sociëteit Réunie baar algemeene vergadering De rekening en verantwoording van den penningmeester wees in ontvangst aan f 132 77 en in uitgaaf f 75 85 alzoo een saldo van f 56 92 Tot bestuursleden wegens periodieke aftreding der heeren ds L ten Bosch en T Crebas werden gekozen de heeren ds H van Assendelft en dr A Montngne Tot afgevaardigden naar de Alg Verg te Rotterdam op 2S Augnstus a s werden benoemd de heeren Pastoor Gol en T Creba Von de byna honderd leden waren er maar betrekkeiyk weinig opgekomen dit nam echter niet weg dat de vergadering zeer geanimeerd was Een der leden stelde voor binnenkort alhier in navolging van Zaandam een natuur historische tentoonstelling te organiseereii Toen raakten de tongen los en men wees er op hoe leerzaam zulk een tentoonstelling kan zgn vooral ook in verbinding met huisviyt Immers de binnenkamer wordt gezelligdoor de beoefening van huisvlgt en hetbuitenleven geniet men eerst recht als nfen de flora en fauna hifett leeren kennen en b wonderen i Een ander lid vroeg boe het stond met de oprichting van een speeltuin waarover in een vorige vergadering breedvoerig was gediscussieerd e $ waaraan in deze stad een groote behoefte bestaat Daar de voorsteller van toen toevallig niet aanwezig kon zijn werd toch aan het bestuur verzocht stappen in die richting te doen Het bestuur schonk aan beide voorstellen adbaesie en beloofde bet initiatief tot beide 300 hoogst wenscheiyke zaken te nemen en zich daartoe in contact te zullen stellen met andere corporatie s om van welslagen verzekerd te zyn De aftredende voorzitter ds L ten Bosch bracht ten slotte hulde aan den eveneens aftredenden secretaris den hoer T Crebas voor al hetgeen door hem voor de afdeeling was verricht G a s c o n t r ö I e 5 Juli 1907 5 unr namiddag Druk 38 ra M Lichtkracht 14 92 Kaarsen Warmtegevend Vermogen 5219 Caloriën HAASTEBriiT 5 Juli Gemeenteraadsverkiezing herkozen de heeren P Blanken lib en W Dogterom vrgz dem Waddikïvee By de gisteren gehouden stemming voor 3 leden van den gemeenteraad werden uitgebraeht 419 stemmen Daarvan verkregen de heeren van den Akerboom a r 247 Ph van der Breggen lib aftr 207 A Breedijk lib 158 H van Drimmelen r k 217 Ph Kroes lib aftr 170 en J de Vos r k 183 Gekozen zgn dus de bh van den Akerboom en van Drimmelen terwgl er herstemming moet plaats hebben tusschen de hh Ph van der Breggen en J de Vos Schoonhoven Uitslag der verkiezing op 5 Jnli Vacature Lomwei Uitgebracht 598 stemmen Van onwaarde 42 Volstrekte meerderheid 279 H Hoogkaas a r 267 W C van der Kop lib 289 Gekozen W C van dor Kop Stemming voor 4 leden Uitjrebracht 601 stommen van onwaarde 10 Volstrekte meerderheid 296 H A Schreuder a r aftredend 319 st Gekozen J W Valk a T aftr SlO t Gekozen Op het Kapitool heeft de Qaribaldiaan Abba een vurige rede gehouden in een b een komst belegd door het parlementaire comité De Koning de ministers en vele Kamerleden waren er tegenwoordig Een dankbaar inwoner van Schoonhoven Wanneer de inwoners van Schoonhoven denken dat zji hun dankbaarheid toonen moeten talmen z j niet daarmede wat bewezen wordt door verklaringen als de volgeode die van week tot week in dit blad voorkomen Mejulfr uw J Kshuis wonende Kortendjjk 8 t Schoonhoven meldt yi8 Sedert langen tyd heeft mgn dochtertje geleden aan de lastige gewoonte om s nachts baar bed nat te maken Wy hadden reeds verschillende geneeswijzen aangewend doch alles gaf niets totdat ik ten slotte hoorde van Foster s Rngpijn Nieren Pillen Nadat ons kind deze pillen veertien dagen had ingenomen konden wg tot onze groote blgdscbap zeggen dat zg geheel en al van baar lastige kwaal genezen was en ik durf dit geneesmiddel dan ook proefondervindelijk als afdoend aanbevelen Ik ondergetoekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddunkt De bovenstaande verklaring zoo eenvoudig en oprecht bewgst ons het doeltreffende van Foster s Rngpön Nieren Pillen Het is een zeker middel voor alle ongesteldheden der nieren en der blaas evenals voor hunne eerste kenteekenen als pgn stramheid en zwakte in den rug opstopping overvloedige nrineloozing bezinksel der urine rugpijn veroorzaakt door een koude aandrang van bloed in de nieren of blaas ontsteking enz en al de ziekten daaruit voortvloeiend zooals suikerziekte waterzncht verlies vaneiwitstoffen onreinheden in het bloed enz Verragd dus de ziekte terwgl gg direct bg de eerste verschynselen de kiemen doodt welke zich voordoen Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Eshuis gehad beeft Zg zgn te Gouda verkrggbaar bg do Heören Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwisse 4 F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkaskkuk Het comité van Narbonne heeft het volgend telegram gezonden aan dr Ferroul Wg betreuren levendig de verwerping uwer vraag tot in vrgheidstelling Wg zgn meer dan 00 besloten geen de minste toegeving te doen Van harte met u Leve het wgnbouw Zuiden Tien burgemeesters uit den omtrek van Montpellier hebben voor morgen vergaderingen voor burgemeesters en gemeenteraadsleden uit alle departementen belegd waarop do volgende vraag behandeld zal worden Welke maatregelen zgn er noodig om den vrede in Zuid Frankryk te herstellen f DUITBCHLAND In Elzas Lotharingen is het bericht dat voortaan in de grensplaatsen op de scholen geen Fransch meer onderwezen mag worden met groote ontevredenheid ontv ingen De burgemeesters hebben dan ook besloten tegen dezjn maatregel te protestoeren en desnoods den keizer zelf er over aan te spreken Enoeiand Te Blyth hebben 100 matrozen van twee aldaar liggende Rnssische transportschepen wegens slechte voeding gemuit Italië De bisschop van Nardo Ricciardini die van den kansel af beleedigende woorden voor het koninklgk huis en de regeering zou hebben geuit heeft aan een aanslag blootgestaan men heeft een bom naar zgn huis geworpen Ook ontving de prelaat een postpakket met levende adders er in ÜOSTENRIJK HOSUAKTJE In een Itallaansch blad komt een verhaal voor dat de overleden graaf Nigra kort na den dood van den Oostenri kschen kroonprins Rudolf gedaan zou hebben Volgens dat verhaal is de kroonprins vermoord De graaf had een groot gat in het hoofd gezien van het Igk de schedel was verbrgzeld alsof er met een flesch of zooiets eeu hevige slag op gegeven was Rusland Donderdag hebben 162 politieke gevangenen Petersburg verlaten zy zgn naar een vorbanningsoord gebracht Te Chromi heeft de menigte getracht 1 werklieden uit de petroleumogverheid die door de politie gevangengenomen waren te bevryden De politie doodde bg die gelegenheid vijf personen en wondde er 12 De Corr Rasse verneemt dat de staat van beleg in Polen gehandhaafd zal bigven tot het einde der Doema verkietiogen Het Nowoje Wrenija wjjstop bet vreemde bericht dat men in Engeland 90 000 geweren en patronen in beslig genomen heeft die bestemd zouden zyn geweest voor de Finnen Zulk eeu hoeveelheid zegt het blad is genoeg om een heel leger te bewaptnen BULSAKUE Het moet vooral Rusland zgn geweest dat zich verzet heeft tegen de uitroeping van vorst Ferdinand tot koning Beloie In October zal het proces tegen Harry Thaw die den architect White vermoordde weder dienen RECLAME Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poe der wotdt Kratls toegezonden ingegeven wori n Thee Melk Likeur Kan Koffie Ahsinl Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets vnn a weel Uet COZA POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken H t COZA PUEDEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of do dochter van den verslaafde het hem toe kan dienon zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft het huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onEchadelgk te 7go Correspondentie in alle ta en der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depóthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE £ riV1ï X Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder i het eenige afdoend middel tegen dronkenschap BINNENLAND STATEN GENEltAAL G n 8 T E H A M E II Vergadering van Vrgdag h Juli Nadat besloten is tot toelating van den heer Peelinck nieuwbenoemd lid der Kamer voor Drenthe vacaturo Willinge wordt de behandeling van het Arbeidscontract voortgezet De minister van Justitie bestrydt uitvoerig een aantal detailbezwaren van de beeron Regout Stork e a waarby ig o m betoogt dat de boete wel degelgk in een fabrieksfonds of spaarkas kan worden gestort waarbg hg uitkeering van loon bg ziekte als een nationaal gebruik verdedigt en verpleging van de inwonende dienstbode als een zedelgke verplichting Aanneming van het ontwerp is z i dan ook in het belang der natie Eventueele leemten en gebreken kannen later worden verbeterd door partieele wgiiging Replieken volgen Morgen 11 uur voortzetting VUEDESCONFERENTIE Voor den feestavond dien de Oemeente Dinsdag in de Kurzaal aan de afgevaardigden ter Vredesconferentie aanbiedt moest eeu vrg beperkt aantal uitnoodigingen worden gezonden in verband met de noodzakelijkheid om van de zaal een groote middenruimte af te zonderen ten behoeve van de uitvoering van het program Op de soiree zullen medewerken onze landgtnoots en mtvtoaw Julia Culp opera aria s en nationale zangen Coqaelio jr van het Théütre Francais met monologen en gedichten het PüilharmoniRrh Orkest onder leiding van den heer van Zaylen van Nijevelt en een uitgelezen kring van jongelui dames en heerenj die een Üud Hollandsch feest in dans en muziek zullen veraauschouwelgken Na afloop van het programma zullen de buffetten in de conversatiezaal en op het terras dat toepasselgk geheel elektrUch verlicht wordt geopend worden Er wordt op gerekend dat de dames zouder hoed in de zaal zullen verschijnen en er wordt hooge prgs op gesteld dat de genoodigden op tgd aanwezig zyn Ouderzeesche mijnen Donderdagmiddag vergaderde do eerste subcommissie van de derde commissie ter beraadslaging over het Engelsche voorstel betreffende de ouderzeesche mguen en de verschillende op dat voorstel ingediende amendementen De voorzitter de heer Kagerup opende de beraadslagingen met eeu rede waarin hg de volgende vragen stelde Ie vraag Moeten niet sommige soorten van mynen getroffen worden door een absoluut verbod betzg deze in de territoriale wateren worden gelegd hetzy in volle zee 2e vraag Moet het leggen van nnderzeesche mgnen die door aanraking ontploffen niet wordeu verboden voor de volle zee lie vraag Onder welke omstandigheden kunnen de staten mynen leggen in hun territoriale wateren Het Britsche voorstel schryft in zijn artikelen 4 j i 6 in het algemeen voor welke voorzorgen men nemen moet om de scheepsvaart tegen het gevaar van onderzeesche mgnen te beschermen Het voorstel van de Nederlandsche delegatie bevat overigens dezelfde voorschriften omtrent het leggen van mynen door onzijdigen als door oorlogvoerenden Tusschen het Britsche voorstel en het Nederlandsche amendement is dit verschil dat het eerste eischt dat de oorlogvoerenden een speciale kennisgeving doen van het leggen van ugnen terwijl het tweede zich vergenoegt met een algemeene kennisgeving De 4e vraag is die welke artikel 7 van het Nederlandsche amendement op het oog heeft nl bestaat er aanleiding om bg internationale overeenkomst regels vast te stellen voor de schadevergadering in geval van schade toegebracht door de mgnen f Daarna ving een voorloopige discussie aan waarna o a werd deelgenomen door de technische en andere vertegenwoordigers van Nederland Brazilië Japan Spanje Italië Frankrijk België Duitschland Portugal en Zweden Ten slotte verklaarde de maritieme gedelegeerde van Engeland de heer Ottley dat de Britsche regeening toestemde in de door Italië en Japan gewenschte uitzondering ten ganete vau afdrgvende mynen voorzien van een werktuig dat ze onschadeiyk maakt op voorwaarde dat dit werktni binnen zeer kort tijdsverloop functioneert volkomen vereenigt hg zich met pant 2 van het voorstel van Italië bepalende dat de vastgelegde bij aanraking zelfwerkende mgnen zóó moeten zyn samengesteld dat zg onschadeiyk worden zoodra zg na verbreking van de boeien vrg op zee kannen ronddrgven De heer Tcharykof Rusland verklaart dat zyn regeering bg het doen opnemen van het vraagstuk der mgnen op het program van de Conferentie de belangen van de vreedzame scheepvaart op het oog had Rusland is dan ook van meening dat het noodzakeiyk is een zeer nauwkeurig deskundig onderzoek naar deze kwestie in te stellen en dat men thans aan de staten een termgn zon moeten toestaan binnen welke de technische verbeteringen moeten zgn aangebracht die volkomen afdoende worden geoordeeld De beraadslaging werd hierna verdaagd Do presidenten der vier commissies van de Vredesconferentie hebben een besluit genomen in het belang van een bespoediging van den arbeid der Conferentie door te bepalen dat na Zaterdag a s ü dezer geen nieuwe voorstellen meer zullen mogen wordeu ingediend Toegelaten bigft alleen na dien tyd het indienen van amendementen op de tot en met dien dag ingediende voorstellen Donderdag heelt de heer Nelidorf in audiëntie ontvangen mejuffrouw Anna Eckstein uit Boston die vergezeld was van den heer Robert Paine voorzitter van den Amerikaanschen Vredebond Zg hebbeo den president een monster adres aangeboden ten gunste van arbitrage dat getsekend was door niet minder dan 2 B0O 0OO personen uit alle werelddeelen maar meerendeels Amerikanen De heer Nelidof heeft de deputatie gelukgeweuscht met het enorme aantal handteekeningen en zei o a dat Rusland ten opzichte van de arbitrage niets van zijn oorspronkelyk program heeft laten vallen maar om dit program tot werkelijkheid te brengen is het noodzakeiyk het euvel in den wortel aan te taiteo door d n weg van arbitrage De ontwikkeling van de internationale wet en van het Internationale Hof van Arbitrage moet voorbereid worden door een betere verstandbonding tusschen de volkeren Mejuffrouw Eckstein vroeg nog of de Vredesconferentie periodiek zullen worden waarop de heer Nelidof antwoordde dat h dit niet zeker achtte Oisteravond hield de Amerikaansche gezant alhier de heer Hill ter gelegenheid van den Amerikaanschen nationale gedenkda i in hotel des Indes receptie Een 800 dames en hoeren o a eenige Nederlandsche ministers en vertegenwoordigers van de Nederlandsche en buiteulandsche pers verschenen er op de festiviteit was schitterend Op het diner dat de heer Hill vooral had gegeven waren genoodigd de Amerikaansche afgevaardigden ter Conferentie d e leden van het Amerikaansche gezantschap alhier en eenige consuls van Amerika in ons land 1 heer Loeff Nederlandsch gedelegeerde hersteld van zgn ziekte heeft gister voor het eerst aan de werkzaamheden der commissie waarin hy zitting heeft deelgenomen De termgn voor de indiening van voorstellen en wgzigingen door gedelegeerden is heden gesloten zoodat de beraadslagingen voortaan een geregelden loop zullen nem n Men berekent dat de werkzaamheden tegen het laatst van Augustus kunnen algeloopea zgn en de conferentie dan dus gesloten zal worden De tweede commissie der tweede sub commissie vergaderde heden onder voorzitterschap van den heer Beernaert Aan de orde was het Fransche voorstel betreffende de opening van do vgandelgkheden De Hollandsche gedelegeerde generaal den Beer Poortugael de HoUandsfllio amendementen breedvoerig toelichtend meende dat iedereen het er over eens zou wezen dat het gewenscbt is zich te verstaan over de kwestie der opening van de vgandeiykheden Hot Instituut van Internationaal Recht had zich in dezen zin uitgesproken dat de openini der vyandelgkheden mo t worden voorafgegaan door een oorlogsverklaring Spr zei dat er veel gesproken werd over ontwapening maar waarom dan niet te beginnen met een maatregel die den Staten niet verplichten zou elk oogenblik op bun qui vive te wezen en hun oorlogsbegrootiugen in overeenstemming te brengen met deze noodzakelgkheid Zonder tgdsverloop tusschen de oorlogsverklaring en het uitbreken der vgandelijkheden zou z 1 het doel niet bereikt worden Dot tgdsverloop kan niet te lang zgn maar men kan er een miuimnm van niet minder dan 24 uren voor vaststellen Het kwam hem voor dat wie den oorlog verklaart daarvan ook kennis moest geven Ook de heer Michelson Russisch militair gedelegeerde wgst er op dat men door een tydsverloop vast te stellen als bovenbedoeld aan de Staten het middel in handen geeft om in vredestyd zekere bezuinigingen in te voeren Vervolgens leest generaal Amoarel Frankryk een lange verklaring voor zeggende dat het van overwegend nut is dat de oorlogs motieven zullen gebracht worden ter kennis ook van de niet m het geschil gemengde mogendheden Na deze rede verklaart de heer Marachall dat de Duitsche delegatie het Fransche voorstel zooals het daar ligt aanvaardt Uit een gedachtenwisseling van de heereu Beernaert en Amourel volgt dat de Fransche delegatie nog geen vaste meening heeft over het uitstel dat in het Hollandsche amendement is aangeduid De heer Beldiman Roemenië geeft iu overweging in den tekst de woorden telegrafische mededeeling in te voegen Dit denkbeeld wordt aanvaard met dien verstande dat gelezen wordt zelfs langs télegraflschen weg In dezen stand der beraadslaging verklaarden lord Reay Engeland Choate Amerika en Tsudzuki Japan dat hun landen voorbehoud maakten ten aanzien van het principe van het voorstel waarop de president de stemming uitstelde en de vergadering sloot Gemengde Berichten Men schreef gisteren uit Roermond Hedennamiddag had alhier een ernslig automobiel Ongeluk plaats Dr Timmers uit Beek en Donk N Br passeerde met zgn automobiel waarin ook zyn echtgenoote zat den aan weerszijden met zware hoornen beplanten Maastrichterweg Mevrouw T wilde de sigaar van haar man welken dozen onder het rgden uit den mond in het voertuig wat gevallen oprapen Zg verloor daarbg bet evenwicht en viel nit de in snelle vaart voortrollende auto op den grond Zg bekwam geen ernstig letsel Dr T evenwel men weet nog niet door welk toeval raakte het stuur kwijt en met een verbazende snolheU reed de auto tegen e o boom op Den dok er die ernstig gekwetat en bewnsteloos werd opgenomen vervoerde mèn naar de heelkliniek Zgn toestand is uiterst bedenkeiyk men vreest voor zgn leven Men sehrgft aan de N R Ct In de bosschen tusschen Frederiksoord en het Viedderveld houden zich weder wilde varkens op Twee zyn er gezien een oude en een big Met bet oog op de groote schade die ze in de aardapf elakkers kannen aanrichten voor een paar jaren waren geheele akkers omgewoeld is onmiddeliyk machtiging gevraagd en bereids ook reeds verleend tot bet houden van een drgfjacht Binnenkort zal men dus trachten deze dieren te vangen men hoopt althans de biggen levend te bemachtigen Er komt hier hoe langer hoe meer groot wild in de bosschen want behalve wilde varkens huizen in de jit estrekte bosschen in de Maatschappg van Weldadigheid ook vossen en herten In Boschoord ziet men de herten vaak rustig grazen in de kampen daar in de laatste jaren in de bosschen aangelegd Gistermorgen omstreeks 8 uur bg vertrek van tram 12 van de Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatscbappg van de Diezerkade teZwolle geraakte de 82 jarige landbouwerBoeve wonende te Soesle Zwollerkerspel met zgn rechterbeen onder een der rgtuigenvan de tram Hg werd aan het been zwaargekwetst Zgn toestand is ernstig Omstanders verklaarden dat het trampersoneel geenschuld had aan het ongeval De verwondeis hardhoorig Zw Ct Donderdag is naar de Alkm Ct verneemt weder een cadet van de Cadettenschool verwgderd Dat is dus de tweede in korten tyd voegt het blad aan deze mededeeling toe Men meldt nit Eindhoven Te dezer stede is de propaganda voor de Gemeenteraadsverkiezingen in vollen gang Heden ontving byna ieder ingezetene een aanslagbiljet van den hoofdelijken omslag der gemeente Eindhoven waarop een bednidend hoogere aanslag dan gewoonlgk voorkwam Bil nadere bechouwing bleek dit een valsch biljet te ziJn Het droeg het jaartal 1909 en verder de clausule Zoo zal uw aanslag in het binnenboek zijn indien er een H B S komt Stemt dus op Boere en Smits tegenstonders eener H B S Nog heden is door do hoeren L Redelé A v Moorsel en J Rgke namens het Verkiezingscomité H B S hieromtrent een aanklacht ingediend bij den officier van jpslitie te s Hertogenbosch en zien zij met vertronwen het ingrgpen der justitie in dezen tegemoet ten einde de daders te ontdekken De eergisterenavond by de Oude Plantage te Rotterdam in een roeiboot aangehouden 18 balen katoenpitten meel zgn gebleken gestolen te zgn van de lading van het Rgnecbip Pax terwijl dit te Mainz lag De diefstal was daar gepleegd door twee scliippersknechts die zo in een verborgen boek van het schip naar hie hadden vervoerd en het meel in den Stormpolder te Krimpen a d IJsel aan twee Rotterdamsche opkoopers verkocht hadden De personen die in de roeiboot zaten waren te goeder trouw Op ban aanwgzing werden de twee schippersknechts gisterenavond aangehouden doch daar de Nederlandsche politie in deze niet bevoegd is te handelen daar de diefstal op Duitsch grondgebied heeft plaats gehad moesten ziJ op vrye voeten gelaten worden Gisterennacht is te Sebeveningen in het perceel Badhnisstraat 164 bewoond door de wed B een poging tot inbraak gedaan wat vergdeld is doordat de bewoonster wakker werd door bet geritsel op het dak waar de inbreker bezig was een plank uit de balken te breken om binnen te komen Zg maakte baren gerucht en wekte haar naasten buurman den heer De L waarop de inbreker zich wist weg te maken Waarschgnlgk was hij achter in een poort in de Ljjnstraat uitkomende op het dak geklauterd De politie stelt een onderzoek in Men seint uit Rotterdam In de Egnhaven heerschtte gisterenmiddag een ware revointie Door bonderden bootwerkers van omliggende schepen en van den wal die zich meester maakten van roeibooten en motorbooten werden de stoomschepen Slingby en Willhous bestormd en de daar aanwezige werklieden van de stnwadoorsvereeniging van boord geslagen en geworpen op de langs liggende lichters Verschillende personen werden gewond De politieboot stond machteloos tegenover de bende Tegen 3 nar verschenen ongeveer honderd agenten en 30 mariniers ter aMiat iitl Ook werd gevochten ia da HU I Herstemming tusschen P Group aftredend C H 287 St H G Geelhoed lib 284 St M E Schenk lib 265 st en F H Hehewerth lib 246 st De heer B J J van Baaren R K verkreeg 241 stemmen en is dus afgevallen BERKeNWocDE 3 Jull Bg de stemming voor twee loden van den gemeenteraad zijn 68 stemmen uitgebracht volstrekte meerderheid 35 Gekozen zgn de altredendo leden de heeren C Both en A Boer met 57 en 45 stemmen Op den heer C de Jong Dz die niet in aanmerking wenschte te komen worden 24 stemmen nitgebracht BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 8 Jt NI Staatsleetnndén PORTHOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2 500 3 59 RBSLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 I 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis h 100 IV 241 n polheeh Banken Aandb idem idem 4 9 jPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger HcheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewg en van Deelgf r Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypothoekbrielbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Onif Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 37 98 Pandb O Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Itai ie Oblig Zuid Italiaansche Spw lMij A 367 Premielf em nqen bKLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 g 02 1 Diversen MiJ tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Allo nog resteerende ZOMEEMANTELS en COSTUMES worden tot voel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend v ifj i ff£ v t r flM 15000 GULDEN en 20000 Boeken in prachtbancl orden In 1907 Gratis verdeeld onder ill verbruikers vin SOLO M rjirlne De grootste Verbruiker winl den grootsten prys In elk pakje Soto mlrgerine bevinden 2lch Inllohlingen die teven gratie worden veratrekt door Ant Jurgeni Margarinefabrieken Osi en door atia wtnkellera Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN mot daarbg passende GARNEERINGEN VERSCHEIDENHEID Een viertal Amsterdamsche jongelui zullen aldus meldt De Fiets in de 2e helft van deze maand wederom probeeren een wandeling rondom de wereld te maken Het zgn J Blitz J v d Abeele J v A Kar en 6 Hoost die 14 Juli van café De Roode Leeuw Vggendam zullen koers zetten naar Sebeveningen als eerste pleisterplaats in den wereldtocht Kaartenverkoop zal hen iu het leven moeten houden De krggsraad te s Gravenhage veroordeelde J S korporaal bg het 4e regiment infanterie te Leiden wegens het wegnemen van een portemonnaio met geldswaardigen inbond tor zake van diefstal in de chambrée ten nadeele van een kameraad tol I maand railiti ire gevangenisstraf met degradatie tot torngbrenging tot den stand van soldaat Burcerlljke Stand OVERLEDEN 4 Jnli E van Eek wed A Vergeer 72 j 11 m ONDERTROUWD 5 Iuli J S P Oliüers on A M Bertels P Plak en N J Bennis F Janssen on D de Groot H Linthor st on D Vormeulen AÜVIJIiTEiMIION Voor de harteiyke belangstelling en toewijding ondervonden tg dens de ziekte alsmede voor de vele innige bewgzen van deelneming ontvangen by het overlgden van onze geliefde Dochter en Zuster SOPHIE DEN OUDSTEN betuigen wg onzen oprechten dank M DEN OUDSTEN en Fauiiib Gouda ö Juli 1907 Mgn dank aan allen die belangstelling hebben getoond in mgn herbenoeming lot lid van den gemeenteraad op 3 Juli 1907 W BOKHOVEN Voor de belangstelling ondervonden by mgne herbenooming tot lid van den gemeenteraad betnig ik mgn dank J H VAN DER TORREN Kz De onbekende scholdeischers iu de onder het voorrecht van boedclboschrgving aanvaarde nalatenschap van den heer ANDSEAS JOHAXJfES DBOBNHABDT gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den Ion Augustus 1906 primitief op geroepen te en Ifiaanilag t3 JuU I90T tot het hoeren afleggen der rekening on verantwoording muilen legen een ader Ie beim en dalum Oaarloe teordeu opgeroepen vermits die rekening on verantwoording niet kan plaats hebben alvorens ook de slotnitdeoling in het faillissoraeut dar firma Gbbh Bikzknaak ten behoeve dier nalatenschap zal zijn geschied Voor den erfgenaam J J A MON l fJN Notaris HUIS TE HUUR ll ereiihiils Ooslhaveir H 88 Zes K imcra groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gna en Waltrleiding Te bevragen B 89