Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1907

o 10378 Dinsdag O Juli 1007 46s e Jaargang A J USSELSm Am mimm coümmt MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelelMiiHo 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande 1 is 1 25 franco per I o8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nomners VIJF CENTEN TeMooi II M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DE NOTABIS F CAMBIERVANNOOTEN TE GOUDA zal op MAANDAG 8 JULI 1907 bj inzet en WOENSDAG 17 JULI d a v bji alslag telkens des vra tX ore in liet hOtel DE ZALM aan de Markt te Gonda wegen vertrek van den eigenaar pnbliek veilen en verkoopen De in volle werking zijnde zeer beklante en naar de eiscfaen des tjjds ingericbte Hollandsche en Beijersche SWBIimOÜWEIlIJ met BIER en IJSKELDÜKS zoomede tieerenhuiSf alles aan elkander Ie GOUDA aan de Oosthaven op den hoek der Molenwerf Deze bronwerij heelt o a een roerkoip van 52 H L en een bierketel van rnim 100 H L Het pand zal worden geveild in perceelen zooals in biljetten en notitiSn nitvoerig zal worden omschreven Dagelgks te bezichtigen met toestemming van don eigenaar Nadere informatién ten kantore van voornoemden Notaris alwaar van 25 Jnni a s af notitiên te verkrijgen zijn zoomede ten kantore van notaris K X H SCHBIJVER8 te Eindhoven I Notaris N h CAMBIEE VAN NOOTEN te Gonda zal op I AVOENSDAG 24 JULI 1907 V m 11 nnr in het HOtel DË ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoopen No 1 Het enkele jaren geleden nienw gebouwde KERKGEBOUW der Christelijke Gerelormeerde Gemeente van öonda aan den Kattensingel no 171 aldaar Dit pand groot 2 Aren 24 Centiaren is gemakkelijk in te richten tot een flink pakhuis of iets dergeliiks waartoe het met t oog op de gunstige ligging bizonder getcbikt is En nos 2 en 3 Twee onlangs nienw wooirauizEN en ERVEN aan den Kattensingel nos 170 en 172 te Gouda Verhuurd No 170 voor f 4 50 per week en no 172 voor f 40 per drie maanden De perceelen zijn te aanvaarden op den betaaldag dor kooppenningen zijnde 22 Anguslns 1907 en to bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft vooïnoemdo Notaris f Verkrijgbaar in gesschen HO ets 7S et en f l iS biJ H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKEBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bj C LUtiBR Apotheker Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Drak vao h BSINEUAN A Zv Kiezers in District III Stemt WOiJWSD lG a § op den candidaat der VriJzinnig üeiBoeraten SANGUINOSE Vinum SaDguinosiim iii vacuo Mijne dochter ia vele Jaren lijdende geweo t aan bloedarmoede en ItleekHUCM zij heeft vele doctoren geraadpleegct allen zeiden haar dat zij aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicönen die haar hielpen Zg had ht vreeselijk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is I groot Zjj eet goedj slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Mangulnoêe doet voor kaar wat nog geen enkel ander Middel gedaan kad U moogt van dit achrgven gebruik maken voor do courant Ik zon het zelve wel io de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 Prijs per llacon f 1 50 5 II f 8 12 fl f 15 Te GOU DA bij WOLFi en Co Westhaven i H Sloomboolreederij De IJsel m Gedurende de maanden JULI en AUGUSTUS 1 lederen ZONDAG 2 maal per dag PLEIZIERVAARTEN naar ROTTERDAM en terug CONCERT Diergaarde vrij entree Zie dienstreg eling en en strooibiljetten verkrijgbaar ten kantore der Reederii DE DIRECTIE Onontbeerlijk is het genot van een BAE MCBTM zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 C A B BAIITZOGER MABR T it 66 e n 67 BmteDgewone OprnimiDg tegen extra lajs e prlizeo Vanaf 6 lUEil Voor goederen niét tot de opruiming behoorende wordt 10 en 15 korting gegeven De opruiming duurt 14 dagen PVEETENTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het AdverteuUe Bureau van i BUINKNAN di ZOON molaris MOHTlJil te Gouda is voornemens om op WOENSDAG 24 JULI 1907 s voorm 10 nur in het Kofflehuis van VAN LEEUWEN a d Keeuwyutcke Brug pnbliek te veilen en te verkoopen in ééne zitting bBMe HEiBIIVE l1I op het blok Elfhoven onder de gemeents Reeuwijk H no 72 met 2 SCHUURTJES en ERVE met TUIN BOOMGAARD en ELSKWEEKERIJ te zamen groot 33 Mren té Centiaren Aanvaarding bg de betaPing der kooppwningen op ö Augustus 1907 Te bezichtigen de laatste 6 werkdagen v66r de verknoping en s morgens vóór de veiling Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris MONTIJN aan den Kleiweg E no 21 te Gonda Breeder bjj biljetten Openbare Yerkooping TK GOUDA op MAANDAG S JULI 1907 s morgens el uren in de Sociëteit VREDE BEST aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOENAIV vak No 1 Een onlangs geheel vernieuTd WO0 UGIS in de Aaltje Baksteeg te Gouda wgk C No 193 kadaster Sectie D Nr 1345 groot 27 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1907 No 2 Een WOONHUIS mot ERF on GROND in de Derde Kade te Gouda wjik U No 420 kadaster Sectie A Nrs 2377 en 3637 groot 76 Centiaren En Nrs 3 en 4 Twea HUIZEN met ERVEN en GROND in een poort aan de Karnemelksloot te Gonda wgk R Nr 439 groot 70 Centiaren en wiJk R No 441 groot 60 Centiaren Betaaldag S Angastus 1907 Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór de veiling van lOj tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KpEMAN voornoemd Vreeslijk groote omzet en kleine winst TE KOOP AANGEBODEN het nieuwste model MDHMACEQIE splinter nieuw met rond kokertje van f dr AO nu voor f tO bij W VERMEULEN Hoogstraat 7S Rotterdam Telefoon 5263 INRICHTING VOOR REPARATIE en GOUDA Korte GroenenOaal 4 SAMOSWIJN 6S cent per Jtetek Aanbevelend FirmaEerman Zoon De Herstemming Woensdag 10 Juli worden de kiezers in t Derde District opgeroepen om hun stem uit te brengen op den Heer Elshout sociaaldemocraat of den Heer A J IJsselstijn den candidaat der vrijziiiigen Ofschoon we reeds bij de eerste stemming met nadruk gewe Pn hebben op den laatstgenoemden candidaat willen we toch zooveel mogelijk aandringen op de verkiezing van den Heer A J IJSSELSTIJN Hij is een voorstander van alles wat wij vrijzinnigen voor onze gemeente wenschen hij is voor de behartiging der arbeidersbelangen voor het steunen van alles wat het openbaar Onderwijs betreft en hij zal zich zeker scliaren aan de zijde van hen die de belastingen niet willen opdrijven Bij de eerste stemming verwierf hij reeds een groot aantal stemmen wij mogen dus verwachten dat hij Woensdag met groote meerderheid gekozen zal worden Kiezers er wordt van den kant der socialisten heel hard gewerkt komt dus in grooten getale op i kieall als éen man den Heer A J péSELSlriJN Van éen stem kan t afhangen Weest dus op Uw hoede en loopt j ij Uw vrienden kennissen en familiel den aan en oefent Uw invloed uit om dfn Heer A J IJsselstyn een zetel in den gemeenteraad te verschaffen Uw thuisblijven is nu onverantwoordelijk Indien ge wilt zorgen dat er in den Raad geen sociaal demokraat komt stemt dan eenparig op den Heer A J IJSSELSTIJN Aan hem zijn de gemeentebelangen goed toevertrouwd Hij is een antwikkeld man midden uit den stand di een open oog heeft voor werkman en patroon Stemt Woensdag zoo vroeg mogelijk FBVILLETOK BE EMENOOT 6 Maar nn het salaris ik veronderstelde dat men mg waarschgntyk zeshonderd i duizend pond per jaar zon betalen in het eerste jaar wellicht slechts zeshonderd Iedereen had uy geld aangeboden en desondanks had ik slechts ongeveer driehonderd pond geborgd er bleven mg dus nog driehonderd pond over en daarmede kon ik goed rondkomen Des avonds vond ik een aangenaam gezelschap van veertien personen hertog en hertogin Shoreditch met hun dochter graaf en gravin Newgate en verschillende andere hooggeplaatste personen van beiderlei kunne onder anderen ook de vriendin van de dochter des huizes Portia Langham genaamd waren verschenen Voor Portia Langham gevoelde ik reeds in de volgende twee minuten een groote liefde j zg eveneens voor mg ik kon dat zander lorgnet zien Er was nog een andere gast een Amerikaan maar ik ben je geschiedenis vooruitgeloopen Terwyi de gasten in de woonkamer zaten te wachten ot het dinar begionen zon en m tcritische op den vrijzinnige candidaat den Heer A J UsselsüjnJ Zoo moet uw biljet en uitzien als ge stemt op den Heer A J IJSSELSTIJN Aaiiwij iiig lor keuze NAMEN Voorletters O Elshout W M B IJsselstijn Azn A J Het stembureau is geopend van 8 uur s morgens tot 5 uur s namiddags Maakt alleen het hokje zwcart voor den naam van A J IJSSELSTIJN Als ge beide stippen zwart maakt is Vw biljet van onwaarde Buiteolaodsch Overzicht Reuter seint uit Parijs d d 6 Juli De Kamer beraadslaagde lieden over het wetsontwerp op de aanlenging van en den handel in wün De heer Berry bestreed het beginsel van de wet Men besloot echter over te gaan tet de behandeling der artikelen De heer Puech vraagt de verwijdering van artikel 1 dat den wijnhandelaren de verplichting oplegt op hunne rekeningen het gehalte aan alcohol van de verkochte wjjnen aan te geven Verschillende afgevaardigden uit het Zuiden verdedigen het artikel dat echter ten slotte met groote meerderheid wordt afgestemd Minister Caillanx stemde vóór de weglating minister Dujardin Beaumetz daartegen Artikel 2 waarin bepaald wordt dat iedere kleinhandelaar het bezoek van de belastingambtenaren in zjjn kelders moet toelaten wordt door de regeering verdedigd maar na na eenige discussie verworpen met 296 tegen 264 stemmen Het geheele wetsontwerp word ten slotte met bijna algemeene stemmen aangenomen De liberalen hebben te Jarrow een zetel verloren Sedert de invoering van de laatste kieswet in 1885 is het district een bolwerk van het liberalisme geweest Palmer hun vaste candidaat werd gewoonlijk zonder I blikken de te laat konfènden monsterden meldde de bediende Mr Lloyd Hastings Hastings zag mii en kwam met vriendschappeiyk toegestoken hand naar mg toe toen bleef hg eensklaps stilstaan en zeide met een verbaasden blik Vergeef my mijnheer ik dacht dat wg elkander kenden Wel kent ge mg dan nietP Noenl Is u de de f Vestzak man P Ja die ben ik werkelgk Wees niet bevreesd my by mgn scheldnaam te noemen ik ben dat reeds gewoon Goed goed Maar wat een verrassing I Eénof tweemaal heb ik je naam in verband met dien scheldnaam gehoord maar niet gedacht dat het de Henry Adams was dien ik kende Het is toch nog geen zes maanden geleden dat je bij Blake Hopkins te San Francisco op een klein salaris werd aangesteld en je s avonds bgverdienste zocht te verschaffen door mg te helpen En nn ben je hier in Londen een millionnair en een beroemdheid Zgn dan de sprookjes uit de Duizend en éen Nacht waarheid geworden f Hensch ik kan het niet begrgpen het dui zelt my Zoo gaat het mjj ook Lloyd ik begrgp het zelf niet Het la verwonderlijk niet waar f Het ia na Jnlit 4rie maudto geleden ladert we la tegencandidaat verkozen verleden jaar stond tegenover hem alleen oen werkmans candidaat de bekende socialist Pete Cnrran zelf een werkman Die bracht het tot 5093 steramen maar Palmer had er 8047 do meerderheid bedroeg dus nagenoeg 3000 stemmen Maar toen Palmer aftrad zag het er dadelp leelp voor de liberalen uit Zijn overwinningen dankte hy grootendeels nan zijn persoon minder aan zijn liberale beginselen althans by de laatste verkiezing Palmer heeft Jarrow gruot gemaakt Hu is het hoofd van de gioote scheepswerven duar en heeft als zoodanig overwegende invloed Maar nu was Hughes een journalist uit Londen do liberale candidaat en de duizenden werklieden die in het district wonen voelden van zelf meer voor den populairen Pete Cnrran Vorder waren er nog twee aan bod RoseInnes een conservatief en O Hanlon een lersche nationalist er zyn veel Ieren in Jarrow Peto Curraii heelt het gewonnen Hjj kreeg 4698 stemmen Rose Innes 3930 Hughes 3474 O Hanlon 2122 De liberalen troosten er zich mee dat alle stemmen niet op den conservatief uitgebracht zijn voor candidaten die aanhangers zgu van den vryhandel en tegenstanders vau bet Hoogerhjiis Het bericht dat Amerika voornemens is zgu eskader in den Stillen Oceaan te versterken dat deze week in Engelsche bladen werd gemeld en toen weer werd tegengesproken wordt thans van verschillende zgden bevestigd De secretaris van president Roosevelt William Loeh zeide tot een redacteur vanden Newyork Herald Er is geen plan om in eens een vloot van slagschepen naar den Stillen Oceaan te zenden maar reeds sedert twee jaren heeft de regeering plannen gemaakt voor een lange zeereis van een vloot van slagschepen waarvoor een voldoend aantal schepen zullen worden byeengebracht Die tücht zal mogeiyk naar den StillenOceaan worden ondernomen en zou wellicht reeds in den volgenden winter plaats hebben By deze voorzichtige uitingen van mr Loeb sluiten zich aan de mededeelingen van dan staatssecretaris voor de Marine Metcalf die befTlist verklaarde dat in den aanstaanden winter sen vloot van zestien slagschepen naar den Stillen Oceaan zal worden gezonden Die vloot zal onder hevel staan van admiraal Evans deze vertrok gisteren van Washington naar New York om de toebe meo In Restaurant Miner zaten en Neen in Wwat Cheer Ja juist het was in What Cheer het was s nachts twee uur we dronken een kop kofHe na hard gewerkt te hebben en ik beproefde je te overreden mede naar Londen te gaan Ik wilde de kosten betalen en nog een belooning toegeven als de zaak goed ging maar je zei dat bet niet gaan zoo en je wilde je betrekking daarvoor niet opgeven En nu ben je hier Hoe komt datr Slechts door een ongeval Het is een lange geschiedenis een beele roman Ik zal je alles vertellen maar nu niet Wanneer dan f Aan het eind van deze maand Dat duurt nog langer dan veertien dagen dat is te veel voor myn nieuwsgierigheid Zeg bet over een week Dat kan ik niet Je zult bet later hoeren Haar hoe is het piet je zaak afgeloopen P Zgne vroolgkheid verdween als een schim en hy zei met een zucht Je was een goed profeet Henry een goed profeet Ik wilde dat ik hier niet gekomen was Ik wilde er liever niet meer over spreken Je moet Je moet met me meegaan als we van bier vertrekken en my dan alles vertellen Uig ikr li het Ja ernst f De trueo reidselen te maken voor deu tocht die in November zal beginnen Maar van alle zyden wordt tevens uitdrukkelgk verklaard dat die tocht niet de minste vgandeiyke bedoelingen beeft Mr Loeb zeide De betrekkingen tisscben de Vereenigde Staten en alle andere mogendheden waren nooit vriendiebapyeiyker en vredelievender dan thans Als een vloot naar den Stillen Oceaan wordt gezonden dan heeft dit geen andere beteekenis dan dat een oefeniogstocht Io die wateren zal worden gebonden door een eskader dat na drie of vier maanden weder naar den Atlantischen Oceaan zal terugkeeren Ook admiraal Evans legde er nadrnk op dat deze vlootbetooging geen bedreiging la voor Japan En de Japansche gezant verklaarde dat zy door Japan niet wordt beschouwd als een envriendschappeiyke daad an unfriendly act Slechts de ond admiraal Thompson voorspelt binnen vijf jaar een oorlog tnsschen Japan en de Vereenigde Staten En de Herald meent dat in diplomatieke kringen groot gewicht wordt gehecht aan de bepaling dat de Amerikaansche vloot niet door Straat Mageib ien maar door het Kanaal vanSnez naar den Stillen Oceaan zal vertrekken V De jongste zitting der Skoepsjtina Is een zeer stormachtige geweest De jong radicaal Pecits ond miniater van justitie bracht in een uitvoerige rede de bekende beschuldiging tegen Pasits te berde dat deze indertyd met hulp van graaf Goluchowski beproefd heeft het jong radicale kabinetStojanovits omver te werpen Dat Pasits betrekkingen met OostenrykHongariJe onderhouden had zoo zeide hg was onloochenbaar en hg stelde daarom een motie voor waarby de Skoepejtina ten scherpste het gedrag van Pasits veroordeelde die een Servische regeering met btutenlandsche hulp had getracht ten val te brengen Gedurende de rede van Pecits heerscbte een tameiyk onrustige stemming in de zaal en de jong radicaal Radojkovits en de ondradicaal Miletita wierpen elkander schouwoorden naar het hoofd als schurkt ellendeling I enz Toen het woord was verleend aan Stojan Profits een intimus van Pasits gaf deze zich over aan allerlei grove beleedigingen aan bet adres van Pecits Laatstgenoemde riep op een gegeven oogenblik in de grootste woede uit Protits verdient dat men hem den schedel inslaat waarop Protits de zaal verliet onder den uitroep dan moet ik vluchten I kwamen hem in de oogen Ja ik wil de heele geschiedenis hooren tot in de kleinste byzooderbeden 0 ik ben zoo dankbaar het doet zoo goed iemand te vinden die deelneming toont na al wat ik geleden heb Ik zon voor je op do knietin kunnen vallen Hy greep myne band en drakte die krachtig Aan tafel was hg zeer opgewekt hetgeen anders niet veel gebeurde Na het dessert werden tafels gebracht en speelden wy allen cribbage tegen een sixpence het spel De Engelscbman speelt nimmer enkel voor genoegen wanneer hg niets winnen of verliezen kan speelt hjj liever niet Voornameiyk twee in het gezelschap vermaakten zich voortreflelgk miss Langham en Ik wg waren belden zeer oplettend bg het spel maar wg wisten dat we gelukkig waren I i zei haar dat Ik haar liefbad zy kleurde tot achter de ooren maar zei dat zy my eveneens beminde O nog nimmer had ik zulk een avond beleefd Ik sprak openhartig met haar vertelde haar dat ik geen cent bezat buiten de banknoot van een millioen pond en dat deze mgn eigendom niet was Dit wekte bare nieuwsgierigheid op ik vertelde haar de geheele geschiedenis en zy schudde van het lachen Wordt vervolgd