Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1907

1 Kiezers in District III 8temt WOENSDAG a s op den caiididaat der Vrijzinnig Democraten No 10370 Woensdag 10 Juli 1907 40ste Jaargang ttOMCHË CaHMT J ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken SCHOUW BURÖEiMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de arlt 179 t88 der ALGEMEENS POLITIE VERORDENING voor deze Gemeente Brongen ter kennis van de eigenaren en hruikers van do nirt aan do Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Kolfwetering dat op Donderdag don 18 Juli 1907 eene Schouw over dat water zal worden gedreven Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dat de Kolfwetering behoorlijk is opgesloot zoodat geene boomstammen over of takken in het water hangen en dat de Wetering gezuiverd is van vast of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stank verwekkende oitdarapingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld ziJn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen Gonda den 9 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders van Gonda E L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultenlaodscb Uverzichl Renter aeint oit Parijs dd 8 Jnli De Kamer besprak beden het door den Senaat gewijzigde ontwerp betreffende de vervroegde naar hniszendinj van de lichting 1903 De minister van oorlog generaal Picquart verzocht de manschappen voor de rnstbewaring in het Zniden en die hun twee jaar lensttp nog moeten voleinden onder de wapenen te honden De Kamer besloot dat ze 12 Juli met verlof zullen gezonden worden N De Kamer nam vervolgens art 1 aan met een kleine wijziging in dën tekst door den Senaat daaraan gegeven eïi voegde daaraan toe de bepaling dat van dit artikel uitgezonderd zullen worden de ond leerlingen der piilitaire scholen daarop werd art 2 goedgekeurd hetwelk bepaalt dat de lichting tot 1 November onder de wapens kan worden gehouden indien de omstandigheden zulks eischen De afgevaardigde Laferre stelde voor art 3 bepalende dat de muiters van het 17e FBViLtETOÜ i DE BANKNOOT 8 Waarom zij lachte wist ik niet want de geschiedenis van mijn moeite en zorgen was treurig genoeg maar ik had er haar te meer lief om want ik geloofde dat zij dezelfde zon ziJn als de trenrige tijd terugkwam dat zou spoedig genoeg zgn Wg spraken over njjne vooruitzichten eo mijn salaris zjj meende dat het overbodig zou zjjn lange jaren te wachten het salaris zon in het eerste Jaar wel hooger zgn dan ik mg voorstelde Dit bracht miJ op een goed idee en ik zei openhartig Portia lieve wilt ge met mg medegaao als ik de oade heeron bezoek P Zg schrikte een weinig doch zei Als ik a helpen kan Haar zou dat wel gepast zgn denkt ge f Dat weet ik niet ik vrees van niet aar ziet ge er hangt zooveel van af at Dan ga ik mee ODV rachillig of het voeguam is of niet zei zij met klimmende belugiUUiog Ik tMB gelnkklg btl de gedachte f DE OOEDKOOPSTE DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE ilOOEBLAIIEIl zjjn beslist die der Firma fWELIIOIl 27 JB LADIES JOUJtlVAL met minstens drie gratis gelinipte patronen en een geldeorde plaat TUB ILL DBBSSMAKMU met een gratis geknipt patroon THB BAZAAR OF CHILD BUN S FASBIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Viv Boelthamlelaar Proefnummers Alle met hostel Boll Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende A modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN f met Holl verklaring fr p p tegen M voornitbetaling van i 0 50 verkrngbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag f Vf ild eii Gevoi elte Van at heden en verder dageljiks verscli verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurroerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GPTKB IiyG Poelier Ooiterstraat 18 EOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 weri li succe8 De Wereldberoemde Superior Druivenhor sthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIiKTBE is verkrögbaar bij olie voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitachland Jihiifeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolome Transvaal enz MELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTBE in flacons f 0 40 I O tO en t ï MELIANTBB in doezen tabletten I 0 40 en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek Ue BoningMoem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLPF C Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Gonda E H VAN MILD Veerstal B 120 ffouda A BOÜMAN Moorireeht PINKSE Nieuwerkerka d IJiel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeica i r A SCHEER Ilaatlrech P W EDE Oudewater K va dik HEIJDEN te Rteumjk P v d SPEK Moercapelle D v STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER HEIJDEN Waddingsveen P A uu GttOOT A d JONGH Oudeuiater J P KASTELEIN Pokbroekerdam Ó BIKKER te Bemchop WAXHfUinVWima Laat U niet misleiden door il6 I Stroop Het klooster SanctaPaulo AbdU bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde GEBR RIJKEN Ê DE LANGE Wm ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Bbofdmaga iin Gedempte Binnenrotte 134 Xele 3899 Ze Magaxijn West Sieuwland 9 nabij Station Beur Telef 4057 INRUILEN VERHOREN STEMMEN REFAREEREN darelUki In oazc Saltni te koorei DE PHONOLA PMILAPIANO BMON rHOHOLIST Cepensverzekering rHaatscbappll SwMtlad t Dordrccm OMCricM In IS73 maatscha tp liiK Kavltaal volteckcnd i 2 090 000 atretkcrd Bedraii ruim a inlltlotn R s r ruin 11 ifpüccn IdyMtMTIEN in aUe Suranten worden aang enoinen door het Adverleutie Bureau vaa i BUlimNAN dl ZOUN HUIS TE HUUR BflereDhiiis Oosthaven R 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 s I Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7S et en f 1 2S bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBBI F AD RICHTER Co Rotterdam Te öduDA bö C LDUEH Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 flUcDw onorertroOeii Prof Dr Liebers welbokead K liXDV SRACBI lLIXIS n llliMi ht met Fibnekimak Jl tot voortdurende radicale ea zekere genezing van Alle taXii ie meest hardnekkige xenuiotukten ooral ontstaan door afdwalingen op jengdigen leeftji Tola s genezing van elke zwakte Bleek Il acht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Impotent PoUotione enz Oitvoerige prospectnuen l riji I Cr eKih fl 1 li I II S i dubbele lewh 11 C I Oenlrnil Depat Mutth i d VegtB ZaUbomrOJ Dcpaii M Olébsn k Co Eotterdam F Happel VGrarenhtge Halmmaai de JoogJ Ctn Botfn ltm WHlf fc Co Oouda n biï alle droipstea VereenigiDg ARMENZORG Afderliog BROHKEMHIIIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS ÖOÜDA Deze Inrichting stelt zich ten doel bm oade gebrnikte en overtollige haishondelpe voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaald Winst komt geheel ten goede aan de neutriOe Vereeaiging Armen org Ooada Drnk tui A BRINKMAN A Zf TeletMii No M De Uitgave dezer Courant g e8chiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per I 08t 1 70 Afzonderlgke Nmnners VIJF CENTEN linie regiment onder de wapons zuilen worden gebonden te schrappen De rajiporteurs Le Herissé verzocht onder geschroenw van de rechterziide en de uiterste linkerzijde het amendement te verwerpen Hij bracht in herinnering dat de muiters de palronenkamers plunderden rupioer van links wordt geroepen Daar deden zo wel aan De hoer Le Herissé protesteerde legen deze woorden De uiterste linkerzijde viel hem in de rede on maakte veel gerucht President Brisson slaagde er ternauwernood in de kalmte eenigszins te herstellen De afgevaardigde Le Piastre mede onderteekenaar van het amendement Laferre verhaalde de onderwerping der muiters HiJ las een stuk voor geteekend door tijftien personen waaruit blijkt dat de onder prefect na aan minister president Clemsnceau te hebben getelephoneerd diens verklaringen ter kennis bracht aan het comité der wu nbouwers Minister Clemencoau Ik geef mgn woord dat ik niet heb getelephoneerd De heer Le Piastre Een lid van het Comité der wijnbouwers wees den muiters op den ernst van hun daad Een Irigadegeneraal begeleid door leden van het Co t ité begaf zich tot de muiters Ministers Clemencean en Ficquart protesteerden tegen deze voorstelling Do beer Le Piastre verzocht ten slotte do Kamer artikel 3 niet aan te nemen Generaal Picquart wees erop dat men een maatregel van lankmoedigheid genomen om tegemoet te komen aan de wenschen van het land niet moet verzwakken dat men op de muiters niet de welwillende beschikking mag toepassen genomen ten bate van de lichting 1903 Men moet in het leger weten dat geen enkele indisciplinaire daad zal worden geduld Men roept om verdaging der behandeling tot morgen De heer Clemencean verzoekt de Kamer de beraadslagingen voort te zetten De zitting wordt geschorst Te 9 uur wordt de zitting hervat De heer Auzé hervatte het verhaal van de telephonische boodschap aan generaal Bailloud H j hoopte op een zachtmoedige behandeling wegens de gepleegde feiten De heer Jnnrés hield een lange rede waarin hg aanraadt vergevensgezind en kalmeerend te werk te gaan V Do burgemeesters van het Frnnsche departement Héranit hebben Zondag een vergadering gebonden Deze vergadering heeft I n te kunnen helpen Helpen liefsteP Je doet allei Je bent zoo schoon zoo lief zoo innemend je kunt die goedo onde hoeren zoo smeeken dat zg niets zullen afslaan en mijn salaris verhoogen 0 vleier I Geen woord van hetgeen e zegt is waar maar toch wil ik met je meegaan Was miJn twijfel geweken Was mijn hart gerustgesteld P Ik schatte hg mij zelf mijn salaris in het eerste jaar op twaalfhonderd pond maar ik zei niets het moest haar verrassen Op weg naar huis zweefde ik in de wolken Hastings praatte steeds ik hoorde geen woord van hetgeen hjj zeide Toen wij mgne kamer binnentraden bracht hg miJ door zijne uitroepen van verbazing tot de werkelijkheid terng Laat mö hier staan en alles hozien zei bjj God heipe mg dit is een paleis I Hier vindt men alles wat oen mensch zich wenschen kan Henry hier blgkt het zoo duidelgk hoe rijk je bent en hoe arm ik ben hoe arm hoe miserabel hoe vernietigd Dexe taal bracht mg tot mü zelf Ik ontwaakte en herinnerde m dat ik op een valkaan stond Ik had een oogenblik gedroomd maar na o Hemel I Diep in de TelefMn So SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wor len befkend naar plaatsruimte 1 Vf Inzending van Advertentiën tot 1 tiui des midd zegt ervan Wegens do beteekenis die d gemeente van jaar tot jaar voor bet openbare leven heeft gekregen en met het oog op de lasten die zjj in bet algemeen belang draagt is het naar de meening van de regeering niet meer dan biligk dat men ook aan de gemeenten als zoodanig door hare vertegenwoordiging invloed op de samenstelling van do Tweede Kamer toestaat Ook kun bjj deze wi ze van vertegenwoordiging niet wel sprake zijn van begunstiging van verschillende beroepen of van standen BiJ de verkiezing door gemeentelijke verbonden KommunalverbSnde zal veeleer aan allta wat in het volk behoefte heeft aan vertegenwoordiging invloed verschaft worden en zal de opneming in de Kamer van bekwame menschen die hun mandaat niet als eenzijdige vertegenwoordigers van belangen maar ten bate van de geheele bevolking uitoefenen begunstigd worden De beteekenis van de voorgestelde kiesrechthervorming is vooral dat zQ het rechtstreeksche algemeene kiesrecht in plaats van het indirecte invoert Deze vrijzinniger staatkunde van do Saksische regeering is vooral een gevolg van den tijdelijken aanwas van de sociaal democratie in het koninkrijk die de terugslag op de veelsproken kiesrechtbeperking van vier vi f jaar geleden is geweest een motie aangenomen waarbü afkeuring wordt uitgesproken over de verwei ping door de Kamer van de twee eerste artikelen van het wetsontwerp tegen de wgnvervalsching De burgemeesters hebbon besloten hun ambt niet weor op tQ vatton voordat zg hun kiezers zullen hebben geraadpleegd en slochts dan wanneer de regöcring van de Kamer en den Senaat zal weten gedaan te kr jgon dat er maatregelen worden getroffen tot verlichting van Ion nood van het buiden Voorts wenschen du burgemeesters vrglating der gevangenen terugtrekken der troepen en zachtfinuige behandeling De Amerikaanscbe vloot in den Stilfen Oceaan wordt versterkt en do verdedigingswerken le land aan de kast van dien Oceaan worden verbeterd en aangevuld naar President Roosevelt zegt om om do wereld het treffende overtuigende bewijs te geven dat de Vereenigde Staten in staat zgn de beide kusten van hun gebied te verdedigen En de President die verleden jaar den vredeprijs uit de fundatie vai Alfred Nobel kreeg wjjst er op dat dit geen oorlogsbotooging is maar een vredesbetooging Nooit was de gelegenheid daartoe beter dan thans nu de Vereenigde Staten mot elkeen in vollen vrede ziJn Maar toch hooft deze hetooging oen pointe die niet to ontkoucen valt Want ondanks allo verzekeringen van het tegenovergestelde blijkt telkens weder dat de verhouding tol Japan te wenschen overlaat Dal is niet do schuld van president Roosevelt en ook niet van de Japanscbe regeering maar van den rassenhaat diu voortdurend bijft bestaan lusschen do Amerikanen en de Japanners Een voorval dat niot geschikt zal zjjn Do Lord mayor van Londen sir William Treloar beeft zich naar do Pol Corr verneemt in een gesprek in de warmste bewoordingen uitgelaten over zg n jongste bezoek aan Berljjn De manier waarop biJ en zijne ambtgenooten te Potsdam op bevel des Keizers ontvangen waren had bij ben den diopsten indruk achtergelaten De vriendeIgke begroeting die bom van de zjjde van prins Friedrich Leopold was ten deel gevallen kon niet overtroffen worden Hg was er zeker van dat het aanstaande bezoek van Keizer Wilhelm aan Engeland schitterend zou worden De burgers van Londen zagen dat bezoek met de grootste ingeno menheid tegemoet en zonden den Keizer zonder twijfel een grootscho ontvangst bereiden Indien sir William Treloor s bezoek aan Berlün er iets toe bggedragen mocht hebben de betrekkingen tnsschen beide volken in betere banen te leiden dan zon hem dit de grootste voldoening geven Het nieuwe Saksische kieswotsontwerp is Zaterdag openbaar gemaakt Het beantwoordt aan de dezer dagen door den minis terpresident gegeven beschrijving in hoofdtrekken De regeering prijst het door haar voorgestelde stelsel van evenredige vertegenwoordiging aan omdat zonder dat de Tweede Kamer niet de ware volksineening kan vertegenwoordigen Weistand en ontwikkeling dienen met handhaving van bet algomeene stemrecht beschermd te worden duor het toekennen van twee stemmen aan allen die over neer dan IfiOO rak inkomen belasting betalen Van de 5G 000 personen die in 1901 stemrecht volgens het getrapte stelsel hadden er 145 000 een inkomen van meer dan 1600 mk Men weet dat ook gemeentelijke verbonden iets minder dan de helft van de afgevaardigden zullen kiezen De regeering naar hem goluisterd had doch ging zitten en vorteldn de geschiedenis nog en die hierop neerkwam hi was geruïneerd HU was naar Kngeland gekomen om een raillioen dollar op zgne miJn te leenen doch hU had al zgn geld verloren en geen kapilist gevonden Nadat hjj zjjn verhaal geëindigd had sprong hii op en zeide Henry jij kunt mg redden Jg bent de ponige np do werold die hel knn Witje Zeg dan eens op welke wijze Spreek beste jongen Geef rag oen millioen on vrjje overtocht Sla dit verzoek niet afl k jfiilde reeds antwoorden Lloyd ik ben zelf een arme dromraol zonder een cent met schulden toen er plotseling een idee m mg opkwam Ik verzamelde mijno gedachten en zei op een toon die den groothandelaar en kapitalist verried Ik wil je redden Lloyd P 1 K öod zal je zegenen Als ik ooit Laat me uitspreken Lloyd Ik wil ie redden maar niet op die wgze Ik koon geene mSnen In een stad als Londen kan Ik mdn kapitaal wel op een andere manier nit zetten Ik ken de groote waarde der n n wenscït f Slot volgt schuld geen cent in den zak het geluk of ongeluk van een lief meisje in de hand en in het vooruitzicht niels anders dan een salaris dat zich nooit nooit verwezenlgken zon Ach ik gaf alle hoop op niets kon roii redden Henry je dageiyksch inkomen zou O mjjn dagelijk ch inkomen I Maar je hebt honger ga zitten en Neen ik kan in deze dagen niet eten maar ik wil wel wat mot je drinken Dat is goed No Lloyd vertel je geschiedenis terwgl ik den bowl gereedmaak WatP Nog eensP Nog eensP Hoe bedoel je dalP Ik meen of je die nog eens booren wiltP Nog eens Je bent doll Heb ik je dan de heele geschiedenis niet i op weg hierheen verteld JÜP Ja ik I Ik zal gehangen worden als ik er een woord van gehoord heb Henry dat is merkwaardig Wat ia er dan bij den gezant met je gebeurd Ik bekende openhartig Ik vond het liefste meisje der wereld il hen gevangen I Hg nam mijne hand en wj schudden tot ons de vingers pgn dedeo Hjj maakte er mt geen verwijt van dat ik onderweg niet