Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1907

1 0 10380 Donderdag II Juli 1007 46s e Jaai s ang S fiOüDSCHE COURANT Dlieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teletot g Ho 9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per jHist 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N Telefoon o g9 A D V E U T E N T I B N worden gepl iafst van 1 re els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden herekind naar plaatsruimte Inzending van Advertentii n i 1 uur des luidd KIEZERS IN DISTRICT III Stemt W0EKSD4G a $ op den caiididaat der Vrijzionig Democraten HET WAPEN VAN ASTEN M GIESEOjER rVatuurboter Mélanges en Hargarine ï SPECIALITEIT in Kaas Koffie en Thee Probeert het veel verbeterd fabrikaat Natuurboter Mélaiidiesen Margarine tot de bekende lage prijzen en niet de bekende prachtige waardevolle Cadeanx liet fabrikaat overtreft nu beslist alle andere fabrikaten üiiiiT faeif Cadeanx om dadelijk mee te nemen of de gewone bons naar verkiezing Inwisseling van bons voor artikelen of geld kan dagelijks geschieden aan alle winkels alsmede aan het ïloofdmagazijn Binnenrotte 36 Rotterdam Be volle waarde van alle in omloop zjlnde bons wordt door mtl gewaarborgd 90 bekende eigen winkels HET WAPEf VAM ASTEl In Zuid Holland Te GOUDA Wijdstraat 157 Kn verder te Rollerdam IStelieveniMsen § Grarentaage Lelden Dordrecht Scliiedani Delft Vlaardlngen eu Maassluis HET WAPEN VAN ASTEN M GIESELER Ooad IDnk rtn iL BBINEUANdtZx Uuitenlandscti Overzicbl De Temps verneemt uit Rome De landeigenaren in de boort van Perrara bebbeo bet nitimatam d r arbeiders die onmiddellijlie loonsverbooging eisebton afgewezen De poging om een echiltkiDg te treffen is dos opnienw mislnlit Er bebben weer drie arrestaties plaats gehad in verband met een moordaanslag op een niet stakenden latidai beider De kamer van arbeid te Milaan lieeft zicb tegen de algemcene staking verklaard Er is in de berichten over de moordaanslagen in China ecnige tegenstrijdigheid welke bet moeilijk maakt te zeggen of één dan wel twee politieke aanslagen zijn gepleegd Waarschijnlijk is slechts één moord voorgevallen Het slaihtoffer was En Jling de gonverneor van Nang kwei De daad mooi dan zi n gepleegd te Nang kin foo De opvolger van den vermoorde is reeds benoemd De hoofddader een hooggeplaatst politieambtenaar werd gevat en onthoofd V Reuter seint uit Londen 9 Jali De minister voor IndiS John Morloy verklaarde heden in antwoord op een desbetreffende vraag dat algemeen erkend wordt dat de verwijdering der onruststokers uit Pendjab een zeer gunstige uitwerking beeft gehad brave s en dat het verbieden van ofroerige bijeenkomsten ten gevolge heeft gehad dat de onlusten zich niet buiten Pendjab uitbreidden en de opwinding aldaar verminderde Het zon echter voorbarig zijn te zeggen dat de tegenwoordige toestand der gemoederen geen reden gaf tot ongerustheid Ik kan slechts verklaren besloot de minister dat wjj niet van plan zgn de genomen maatregelen een dag langer te band haven dan de omstandigheden noodzakelijk maken Maar totdat de omstandigheden ze niet meer noodzakelijk maken zollen ze gehandhaafd blijven bijvalsbel oigingen 1q den loop van de beraadslagingen over de begrooting stelde de liberale afgevaardigde Cox een amendement voor om den snikeracctjns met de helft te verlagen Uy zeide dat de regeering en haar aonhang zich verbonden badden om den accijns af te schaffen of te verminderen Minister Asqnith ontkende dat de regeering ïich bil de algemeene verkiezingen verbonden zou hebben om den accijns te verminderen Hü gaf toe dat de accijns op PEVIh LBTOIX DE BAMNOOT 7 Je moet die binnen voertien dagen voor drie millioen verkoopen je kunt mgn naam vrjj gebruiken dan deelen we de winst samoD Als ik hem niet had tegengehouden zon hg op de meubelen gedanst en alles kort aa klein geslagen hebben Nu zat hy daar rustig volkomen gelakkig en zei Ik mag je naam gebruiken Je naam wat een geluk Ze zullen bij hoopen komen de ryke Londenaars ze zullen er om vechten Mgn fortain is gemaakt en ik zal je eenwig dankbaar zjjn De volgende vier en twintig nnr had ik niets te doen dan thuis te zitten en te zeggen Jb ik heb gezegd dat htj zich op miJ kan beroepen Ik ken den man en ik ken de miJn ig is veel meer aard dan h j er voor vraagt lederen avond bracht ik met Portia by den gezant door ik vertelde haar nleta van d bQIb dat moeit een rerraulDf Toor haar suiker verkeerd was en zoo spoedig inogelp afgeschaft behoorde te worden maar üij verklaarde zich tegen het amendement omdat dit de geheele begrooting in do war zou brengen zonder den verbruikers een nooraonswaordig voordeel te verschaften Na een uitvoerig debat werd het amendement betreffende den suikeraccijns verworpen met A 2 togen 175 stemmen De minderheid bestond uit coniervaiiovon oenige leden der arbeiJspart cenige nationalisten en enkelo radicalen Do uitslag word mot boera s van ministerioele zijde ontvangen Gedurende do beraadslagingen werd de liberale afgevaardigde Hillson plotseling ongesteld in een van de wandc lgangen grenzende aan de zittingzaal Hu word in een draagstool weggebracht maar overleed nog binnen de muren van het Huis Minister ampboll Bannermon deelde mot een betuiging van leedwezen hot bericht van dit plotselinge sterfgeval aan liet Huis mede waarna als teekon von deoliioming de zitting op eheven word De bekende directeur dor Ecolo des Sciences politiquos to Parijs Anatole Leroy Beaulien heeft in do Neue freie Presso een artikel geschreven over de toenadoring tusschen Frankrijk on Doithchland dat do meening van hot meerendeol der Fran schcn weergeeft Daarin zegt de schrijver dat tusschon do beide staten hindorpalon ontstaan zyn die door alle toenaderingspogingen niet z jn weg te nemen HiJ herinnert in de eerste plaats aan do annexatie van tweo Franscho provincies by Duitschland maar erger dan dat verlies is het dat Duitschland de politiek op de tradities van Bismarck hoeft verlaten en Frankryka pogingen om buiten Europa een nieuw arbeidsveld te vinden in den weg getreden is Frankryk heeft de Duitscho staatkunde in Marokko niet begrepen het ziet daarin slechts een bewys van stelselmatige onwelwillendheid Want dat Duitschland in Marokko een rol zou willen spelen zooals Frankruk in Algiers is ondenkbaar l ocli heeft het Frankruk e bevoorrechte positie daar bestreden en in Algeciras slechts toegegeven toen het bleek dat de moerdorbeid der mogendheden de rechten van Frankryk erkende Sedert mag Duitschland nog zulke geruststellende verklaringen afleggen do toestand biyft abnormaal on onrustwekkend En zoolang die toestand biyft bestaan kan het wantroDwen tegen Duitschland niet ver bigven we spraken slechts van salaris en van liefde soms van salaris soms van liefde en dikwgls van beide te gelgk Topn do maand uit was hadden Hastings en ik elk een millioen dollar bg de bank te goed Ik trek mgne beste kleederen aan en ging naar het huis op Portland Place daar gekomen bemerkte ik dadeiyk dat de boeren thuis waren Ik ging dus terug haalde Portia en samen gingen we weder op weg Onderweg spraken we sleeiits vdn het salaris Zy was zeer opgewonden en angstig waardoor zg onvergelgkeiyk schoon scheen Ik zei Lieve je moet zien te bewerken dat my niet minder dan drie duizend pond per jaar wordt toegezegd Henry Henry je ruïneert ons Heb geen vrees Doe wat ik je zog en alles komt in orde Ik moest haar steeds weder moed inspreken want zij zei Bedenk toch als we te veel vragen krggeo we niets Wat moet er dan van ons worden Waarvan zullen wa dan leven We werden door denzelfden bediende binnengelaten en stonden weldra voor de onde heereu Zy waren zeer verbaasd het sehoone meisje te zien doch ik zei AI right gentleman zjj is mijnosteren mijne hulp Nadat w4 gezeten aren zei ik minderen Het beletsel voor een toenadering ligt vool minder in Europa dan in Afrika Het beletsel zit in een politiek die op een punt van don aardbol waar onze belangen zeor groot zjjn on waar wu inoendon mot mot do Duitscho belangen in botsing tu kunnen komen do eone moeilijkheid na do andore doet ontstaan Wiinsoht men in Borlgn werkelijk toenadering dan moet mun maken dal do jongste bodroigingon in Frankruk vergoten worden en dat voor do toekomst geen ongerustheid moor kan bestaan Maar daarvoor zijn woorden on vago verklaringen mot voldoende Daarvoor n lots anders noodig oen vi r mdoring der Duitscho politiek opbet gcbii d waar het ons sedert goruiniontUd hindert namelyk in Marokko Hot il moeilijk uit do lalryko berichten en nit du opmerkingen die van nllo zgdon worden gemaakt oonigo zekerheid Ie verkrggen omiient don stand der betrekkingen tusschon Japan en de Veroonigdu Staten Do berichten die gisteren uit Washington werden ontvangen en die in zichzelf oen vredelievende stiekking badden worden op zoo zondeilingo wijzo uitgelogd dat zu on rostharonJ zouden kunnen srbuncn hot schunt dat oen deel der pers in de Voreonigde Staten niots beters weet te doen dan do hartstochten oji te wokken door liet versjireiden van almoorondo berichten Een telegram uit Washington zegt dat in niarinokringou onomwondon wordt verklaard dat dj versterking dor Amcnkaanscho vloot in den Htillon Oceaan ton tlolto zal moeten leiden tot eon oorlog mot Japan Als do poging om de Philippunüii versterkingen aan te leggen wordt doorgezet dan zal men niet eens lang op het uitbreken van den stryd behoeven to wachten Do Heffeering te Washington is bozig materiaal te verzamelen over do oorzaak dor wrüving die tosbclien do Japannois on de Amerikanen in de staten aan de kusten van den Stillen Oceaan bestaat Berichten uit New ork sproken van hot jilan dor regeering om op Moxikaansch gebied oen stuk grond te koopon ten i inde cen marinostation aan to leggen in do Mug dalensbaai Over do vraag of de Mexikaanscho rogooring volgons do grondwet tot den vorkoop van een stuk grond mag overgaan loepen de meeniogen uiteen Maar uit Washington wordt gemold dat naar de minister Adee verklaard beeft Mexico reeds toestemming gegeven hoeft aan do Mgno hoeren ik bon gureod om verslag te doen Wo zgn niouw sgierig u te loorcn zoi myn man want nu kunnen wo do weddenschap uitmaken die mgn broeder Abel en ik hebben aangegaan Als ge voor raij gewonnen hebt zult go een botrekking hebben Hebt u de banknoot Hier is zg antwoordde ik het biljet overreikende Ik heb gewonnen riep hg Abel oen slag op den schouder gevende Wat zeg je er van broederf Ik heb twintig duizend pond verloren ik had het nooit gedacht Maar ik wilde nog wat zeggen zei ik Hetgeen ik in deze maand beleefd heb is wel de moeite van het aanbooron waard Zie eens bier Wat Mensch Een bewja van een depot van twintig duizond pond Is dat nw eigendom Ja dat heb ik geoogst door het gebruik van bet biljetje dat u my v6or dertig dag n hebt afgestaan Het eenige gebruik dat ik daarvan overigens maakte was dat ik inkoopen deed en het ding telkens ter wisseling aanbood Dat is verwonderlijk Het is onmogelijk mensch In bet geheel niet Ik zal het bewjjzeo ro eering dor J io om in do Magdalonahaai een kolenstation aan te leggen Mot grooto bOlangstolling wordt in Marokko zoowol a s in Fngolnnd hot lot nagegaan van Sir Hairy Maclean don Engolschen Kaid ili Marokkaanschon dienst die door Haisooll gevangen golionden wordt In het Kngelsrht I agorhnis vroeg gisloren do afgevaardigde van Balh Maclean welke slappen de regeijiing gedaan had voor do veiligheid van Sir Harry Do hoer Uonriman antwoordde namens do rogoering dot geen bezorgdheid voor diens vcilighoid word gekoesterd maar do regcering drong by don Makhzen aan om zijn hovryding te boworken doch had tjvens gewaarschuwd togen maatrogolon die de porsooniyko veiligheid van den Kaid in gevaar konden brongen Kaisoeli hoeft zich met zyn govangene uit het gebied van don Chmas stam naar dien der BoniAros begeven Hot schimt dat beide stammen hjit optreden van Kaisoeli afkeuren on men iraeomt in l angor dat juist daardoor do bevi uding van den Kaid geraakkelykor zal wdrdon wanneer de Makhzon slechts handig ojitroedt Do Kaid is giindsmoods on wordt doorRaisoeli mol ondnrschi iding on welwillendheid bohandeld Hg is irg om to corrospondooron mot dei Makhzen en zgn koorier wordt door gewnjiendo lieden van Raisoeli gevolg vergezeld Om hom te bewaken on tezorgon dat do bribven van den Kaid good overkomen 1 Daar echter do isehen van linisooli voor inwilliging niet vatbaar zgn i het moeilgk III Ie zien hoe do MukhMn don Knid uit zgn handen zal vorlosson want hg oen gewelddadige poging daartoe is Jtaisooli juist do map om den Kaid eorst to vormoordon voordat hg zolf in handon der Mahalla volt Emil Fcldcn predikant van een vrge gemoonto te Maintz die vroeger In l olnmr hoeft gewoond schrgft over do bevoogding van do protostantscho kerk in hot rykslond dingon die oen nieuw licht worpen op do ongenade waarin pief urtius do nitgóvor van Hohcnloho s gedenkachrilton on voorzitter van hot protestantscho consistorie in hot rgksland is gevallen Het ronsihtorie zegt Folden hooft Curlius vooral gesteund in ziJn geschil mot den stadhouder om daarmee uiting to goven aan ziJn wrevel over do horliaaide inmenging van de regeering in do inwendigo aangelogenhedcn der jiroto slantscbo kerk in Elzas Lotliaringcn Hu noonit oenige voorbeelden Vu trad Portia evenwel losschcn beiden Mot grooto oogon van verbazing zeide zy lleniy is dat wcrkeluk jo cignn geld Heb JO ng misleid Dat heb ik helaas godaan lievo Maar ik woot dat jo het mg vergeven zuil Wees daar niet zoo zeker von het was onaardig van jo rag zoo to misleiden O dat zul jn wel te bovon komen lieve schat hot was slechts een grap Kom laat ons guan Maar wacht toch oven Do betrekking Ik wonscb u een betrekking te geven zei mgn man Wol zei ik ik ben zoo dankbaar als ik slechts zgn kan maar dozen koer moet ik werkelgk van do belrekking al Mn Maar go kunt do boste krggen die ik te begeven heb Ik dank o nogmaals van ganscher harte maar ik begeer die niet Henry Ik cbaain my over jo dien goeden lieven ouden man slechts halven dank to brengen Mag ik het dan voor jo doen Als je dat kunt boste zoker Zg trad op mgn man toe sloeg haro armen om zgn hal en kuste hem hartcigk op den mond Toen barstten de beide oude heeron in lachen uit Ik was meer geërgerd dan ik zeggen kon Daarna juichte Portia Papa hy Iieeit gezegd dat u geen be