Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1907

So 10381 Vrijdag 12 Juli 1907 46ste Jaargang fiOFDSCHE mUWT Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletoi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s van Zinen Feestdagen naande i is 1 25 franco per T l t u No M ADVUERTENTIEN worden gepliatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar nlaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild met uitzondering De prijs per drie iwst ƒ 1 70 Afzonderlijke No4mer8 VIJF CENTEN Het Correspondentschap van ir 0 0 WO Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verjlogers ia gevestigd ten liaize v in Mevrouw M HOÜGENDUK iKKZw iEK Wiichtelstraat No 23 + alwaar len allo lede Verpleegsters en Verplegers Toor particuliere verpleging beecliilibaar ziJn De ten verkoop op 17 JULI a s aangekondigde IJSKELDER met TERRELS aan do Vierde Ki de nabij den Graal Florisweg te Gouda zal worden geveild in 3 perceolen als Bouwterrein ü r CilllilEB m OOTE Notaris Dronkenschap bestaat niet meer Een mouator van liet merkwaardige Coza poe der wordt rall toege zonden Kan imfffeven worden m Koffie Inee Melk lAhvr Abaint Bier Water o in het voedsel zonder dat hei noodii ie dat de dronkaard er iets van a teeel liet VOXi POM DKB bezit do wonderbare oigenscbap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wy n absint enz biJ den dronkaard op te wekken Ifet COZA POÈDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat do eclitgenoote de zuster of do dochter van den verslaaldo het hem toe kan dienen zonder zjn medeweten en zonder dat het noodig is dat do patifint ooit behoeft te wolen waaraan hü züne redding to danken heeft Het COZA l OKDMB heeft het huiselijk geluk van dnizendon gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte on oncor gered en deze personen totlovons Instige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig goniaukt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardser dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doon eon boek met dankbetuigingon en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alia talon der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in allo apotheken on in het volgend depot te Gouda VVOLKI Co Onze depölhouders roikon het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt II direct naar Londen COZAINSTITUTE i e S Wacht ü voor namaaksels Hot Coza Poeder is het eonigo afdoend middel tegen dronkenschap HUIS TE HUUR Hcereiihuls Oosthaven W 88 Zes Kamers groote Keukan drooge Keldei ginke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 EEHIB DEPOT TAN THEE Hen won verioclit op t EUK te letten UIT HUT MaGIZIJN VAK M lUVENSWAAY ZONE QOBINCHEU Deze THKEBN worden afgele vord in verzegelde pakjes van r twee en een U en em Ned om met vermelding van Nommer er voorzien van nevenstaam IMerk volgens de Wet godepo neerd Gouda IDrak van A BRINKUA N Z Zich tot de aitvoeiingvan geëerde orders aanfov ende 1 C BIJL Toomeen 3 BHEEBAAKT Lz I aoinatogeeii Poedervonii is 1 fcnig ste helpend iniildel tegen lÊlanltirmoede nieeknueht ZeanwaÊU akle Uoofdpllueu HlapelootheM Ouiuaehten fermagertitfi e rermtiiaerlui der Ucimumikrachlen aeinalo eeii iii Poedervoriii heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDEKVOHM is het praeperaat wat IJ spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEirERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs jjcr doos met gebruikMaanwijzing f 1 50 Kcnige labrlkanien II v SCIIAIK Co üen Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLVi Ci Westhaven 193 GRENDEL E 11 VAN MILD Veerstal o a A BOIIMAN Moordretkt PINKSE Nteuwerkerk ad Jfiel A N VAN ZESHKN Selwo duiven B v WI IK P W v EDE hulewater A VA hUi Uaaetreelii K VAN DKIi HEMDEN lleeuwijk P v HPEK Moercapelle D v o hfAU Wed 1 IlGLhT M K0LKM4N AKN v o HEIJDEN Waddmgsveeu P A usGRÜÜl A UE JONGll Oudewater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D UIKKEK liemekop WAAltóCrlüWlNO Laat U met misleiden ihor Abillj Stroop Het kioKterSiincIa Paulo Abdij bestaat met üilê Siroop unn i eenerlel waarde ANGUINOSE Vinurii Sanüiiiiiosiim in vacuo Miine dochter is vele Jaren lijdende geweest am Itloedarmoede on MeekKUCM 4 hooft velo doctoion geraadpleegd allen zeiden haar dat zu aan bloedarmoodo en zonuwzwakte loed maar verdor kwam hot niet en gocn medicunon die haar hielpen Zu had h t vrcebelök in de boenen en in do ing was bleek on gedurig moe in Wn woord hot meisje was ellendig Hinds een paar weken ben ik met uwe Hangniiiose begonnen do verandering is groot 55u eet goed slaapt goed kr gt een gezonde kleur in eén woord de Hanguluote doel Koor haar wat nou fft eu enkel ander middel gedaan bad Mej EBIXG Vj moogt v in dit schruveu gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wol in de courant willen zetten Don Haag Koningstiaat 311 15 Prijs per llacon f 1 50 11 I 8 12 fl f Te aOU DA by WOLF en Co Westhaven 19N iet vooral op de Jiandie Jeeniaa ECHT iL i Oberlahnstein OIK CT£U i DtR VICTO rAB IO t OBCKIAHMSWH Maatschappij tot HxploitaHe van de VUstoHa Bron JSant wr voor Nederland Boompjes éO Botterdam Patent H Stollen luniturf miurin Uillltl Du Huil rni 0r ml t tir H ntrtiuii Dw grOMt Erjolff s iKMn PalatU H StoUm arruHee liMt Mmu ru rir I lelilKlKm verthla ten Xachalimuni m itfbKi llMn Uufe ééhtf umari êtef sthar en H Statiën f nn UM Jlreet otter In lotalien eittaHn luniea Ie M l f flUet fut MUmfhiMll KUiefntl Wdrnung m i è DE OOEDKOOPSXE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE I MOBEB I AI EM i n beslist die der Firma WELUO TBB LAVIES JOVHÜAL met minstens drio gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL VRESSMAKBU met een gratis geknipt patroon XaB BAZAAK OP CBILU REIS S EASUIOXS Kindermodes met vole gratis geknipte patronen VB AAGT Vw Boeklutndelaar Proef niimmem Alle met kustel HoU Bijvoegsel modelk È met H vooruit i bil Mil Van alle in deze bladen voorkomende modellen Zjjn GEKNIPTPJ PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen § voornitbelaling van f 0 50 verkrijgbaar bil M1LL SIMONS Den Haag f IVieuw ouorerlrotten Prof Dr Liebers wolbekend £ HtIV KSACBT IUZ23 Alleen echt met labrielcainerk tot TOortdarende radicale t n zekere genezing van alle zeIN BKÉWi do meest hardnekkige isenuU fiBnl ttlekteUf vooral ontstaan door IKSkR afdwalingea op jeugdigen leef ot i e i enezing van elite zwakte BW ticht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Msagpjjn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rri rcr le t h 11 1 ii a fl SV dubbele desrli il fi GVnIr iil Dopól M llli V d Vogte Z ltboinm 1 I p ll 1 M Olébnii Oo Botterdam 1 Happel s ürnvenhage 1 lUImmans de Jong J Can Bott rl in Wc Iff k Co fiouda rn biï alle drogiaton Verkrijgbaar in flesschen SO ets 7 et en f 1 23 liu H H Apothekers en Drogistm Let op het nier AXKEBt F AD RICHTER Co Rotterdam Te OLDA biJ C LtJiiEH Apotheker Markt en bd WOLFF Co Westh aven 198 oord Ural an scll Schoen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg HANDEL IN ALLE SOOEÏEN SOLIED Schoénwerk Aanbevelend C SMITS Alle reipiratiën en aangemeten werk Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In olieverf geêcMIOerde Portreilen Pelnlnre Bogaert Zij geven kracht en diepte die naaakers niet kannen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOOAEBia J Co Agent voor ÏOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modtiUeii t bezichtigen lijn KEIMNISGEVIICVG Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KUNNIkN VRROORZ lKEN BURGEMEESTKR en WETH aDKRS van GUUDA Gezien art 8 der HINDERWË r Doen te weten Dat n verg nn ng hebben verlemd aan I G Th Steenland en zijne tgcY tverkrijgendcn tot het oprichten van eene koek n Banketbakkerij waann geplaatst wordt een heete liichtoven eo een gasmotor van 2 P K m het perceel aan den Kleiweg wijk E No 69 kadustraal bekend sectie B No 1895 3 J F Willems en rijne rechtverkrijgenden tot het Uitbreiden van zijne stoomkleederbleekenj en waascherij door bijplaatbing van eene stoommachine van 20 P K in het pdrceel aan den Kattensingel wijk Q No 169 kadcbtraal bekend sectfe A No 3133 GOUDA den 11 Juli 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris lÜROUWER JEHi mSGEV IMC BURGEMEliSTF R en WhTHOUDERS v m Gouda brengen ter openbare kennis dat afschrift Yan het procesverbaal betrelTende de herstemming ter verkiezing van een lid van dep Gemeenteraad IS aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijk afschnlt op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd alwaar daarvan inz age kan worden genomen op lederen werkdag van des voormiijldags lo tot des namiddags i uur Gouda n Juli 1907 Burgemeester en Wethouders i voornoemd R L MARTENSI De Secretaris BROUWER Ultlotlog van geldleeningen BURGEMEESTER en Wf THOUpERS van GOUDA maken bekend dat bij loting ter aflossing op 30 September a s zijn aangewezen de obligatit n Nos z 94 97 en 107 van de in 1900 aangegane geldleening groot f 40 000 en de obligatien Nos 16 40 57 62 en 67 van de in igo2 aangegane geldleening groot f 79000 Gouda II Juli 1907 Burgemeester en Wethouders vao Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLETOX Oescbiedknndig verhaal van JOH WILLE Uit het Duitsch 1 Wie in den achter ons liggenden tgd toen het reizen nog meerendeels per postwagen plaats had het land der roode aarde door meest trekken en de oude bisschopsstad Paderborn bezocht verzuimde niet een kgkje te nemen of nachtverblijf te zoeken in dein ganach Westfalen beroemde herberg de Keizer van Rome algemeen het pesthuis genaamd De eigenaar van dit veelbezochte logement was in t jaar 1840 de oude Daltrop een der meest welgestelde mannen zgner vaderstad die met zyn waardige echtgenoote juffrouw Therese op een vgftigjarige werkzaamheid als postmeester en Icastelein kon terugzien Het ouderwetsche huis met hoogen spitsen gevel van Frederik Daltrop was vroeger toen de postmeester en zyn vrouw bet li Jonge pugetroawde l idjei betrokken Uuiteolandscb Overzichl Eeotor seint nit Johannesburg d d 10 Juli Het Kroon liotel te Boksburg is gisteravond door dynamiet vernield Oo ontploffing werd in Jiihannesbnrg gehoord Een aantal gasten worden op eenigen afstand weggeslingerd zonder ernstig gewond te worden Ook de hoofdhuis der waterleiding van de Siramor Jack miin werd met dynamiet vernield de püpen spleten vaneen en schenrden Nog meer dynamietaanslagen zijn voorgevallen die onder de bevolking groote ang st hebbeu gewekt Twee blikken met dynamiet ontploften met groot geweid in de nahuheid van een mgnschaoht zonder evenwel schade aan te richten Nog word een mislukte poging gedaan om een schacht te vernielen van de Nieuwo Modderfontein mjjn Eenter seint uit Hamburg d d 10 Juli De Bond van Zeelieden heeft aan de Vereeniging van Hambnrgsche reoders oen schrijven gericht Hierin wordt het aanbod gedaan do staking onmiddellijk te doen eindigen wanneor de reeders zekerheid geven aangaande de verhooging van overwerkloon en zich bovendien bereid verklaren na de opheffing der staking onderhandelingen te openen met een commissie oit de zeelieden onder voorzitterschap van een onpartgdig lichaam om de verdere wenschen der zeelieden in overweging te nemen ten aanzien der gegrondheid Het bestunr dor Reedersvereeuiging besloot geen antwoord te geven De Fransche Kamer heeft eindelijk het wetsontwerp betreffende het ontslag van de lichting 1903 aangenomen in den vorm door den Senaat daaraan gegeven Het heeft groote moeite gekost die eenstemmigheid te verkrijgen Want de Kamer wilde de lichting veel vroeger naar hnis zenden eerstin Jnni toen begin Jnli en eindeljjk werd op voorstel van generaal Picgnart besloten den termijn op 12 Juli vast te stollen Maar de Senaat wijzigde dit eu zette in het ontslagwetje in plaats van op 12 Juli van 12 Juli af zoodat de regeering de vrijheid heeft ook na 12 Juli de lichting 1903 nog onder de wapenen te houden zoo zg dit noodig acht Qeneraal Picqnart verklaarde hiermede in te stemmen en de regeering besloot bü de behandeling van deze wijziging in de Kamer de I ortefeuille qnaestie te stellen een met schuld belaste bezitting De gver en werkzaamheid van man en vrouw alleen waren het echter ni t die de Keizer van Rome in aanzien en diens eigenaar tot een rgk man gemaakt had Ion Het gerucht was in de gansche stad verspreid dat genoemde herberg in vj oeger jaren een talisman binnen zgn moren had geborgen die op avontuurlijke wijze gekomen en geheimzinnig weer verdwe ien was doch waaromtrent door Daltropj en zgn anders nogal spraakzame vrouw pet diepste stilzwggen bleef bewaard en iwaaraan zg het grootste deel van hun vermogen den bloei hunner zaak en het gfluk van hun dochter te danken hadden We moesten de babbelzieke nieuwsgierige vrtjuwelgke kennissen der postmeestersvrouw toeslemmen dat haar eenige dochter Suzanna heÜ schoonste meisje in het vierentwintig vierkante mglen groot distrikt Paderborn wSs maar dat deze alleen om haar mooi gezidhtje een graaf tot man gekregen had konden ze niet gelooven Dit buitengewoon geval bracht men in verband met Daltrops toenemende i elvaart en knoopte daar een staatsgeheim aan vast Men sprak van een prins die verlnisterd moest worden wiens geboorte geheiti moest blijven en daarom stil het stadje ea ie Kelier tu Bame binnen geinlokkeM Onder dien drang moest de Kamer toegeven Maar bij het debat kwam nog een ernstige strgd over het plan der regeering om de soldaten die zich b j de onlusten in ZuidFrankrijk aan muiterij en ongehoorzaamheid hadden schuldig gemaakt niet in het voordeel van deze regeling te laten deelen Jaarès bestreed dat plan hij noemde de muiterjj der soldaten van het 17e de blgdste gebeurtenis die sedert 35 jaren in Frankrijk was voorgevallen Hierop vatte Clemenceon vuur Ouder de toejuichingen van het centrum en de radicale linkerzgde zoide h j dat die muiterij de ergste ongeluKkigste en wreedste misdaad is die in 85 jaren tegen het vaderland begaan werd De eerste plicht der regeering moet zijn aan zulke muiterijen eens vooral een einde te maken En Clemenceau bezwoer de Kamer Zoo g j wilt dut Frankrijk zal kunnen blliven bestaan dan moogt gij den oproerigen soldaat geen enkele gunst toestaan Deze woorden van Clemenceau hadden weer een uitval van Jaurés tengevolge hg verweet den minister president dat deze vroeger dezelfde denkbeelden aanhing die bil thans als een misdaad tegen het vaderland beschouwt Het geldt hier geen ganst maar de toepassing van een wet door het Parlomet aangenomen En de Kamer kan de daden van willekeur der regeering niet goedkenren De Kamer echter nam het voorstel van Clemenceau om de muiters van hetUTe uit te sloiton van de bepalingen der wrt met 385 tegen 107 stemmen aan en de geheele wet in den vorm door den Henaat goedgekeurd met 467 tegen 3 stemmen Het staat nu vast dat Curtins den uitgever van Ilohenlohe s gedenkschriften bet leven zoo zuur is gemaakt dat h j als voorzitter van het protestantscbe Lutheraansche consistorie ziJn ontslag zal nemen De Berl Neuesto Nachrichten deelt bijzonderheden mede over de taktiek die men van regeeringswege heeft toegepast om hem te negeren Alle hooggeplaatste ambtenaren te Straatsburg plachten hem sedert hij bQ den Keizer in ongenade was gevallen links te laten liggen Maar daar trok h i zich niets van san Toen ging men hem ook in dienstaangelegenheden den voet dwars zetten Alle door hem persoonlijk bewerkte stukken betrettende kerkelgke aangelegenheden bleven aan het ministerie of in het paleis van den atadbonder prins Hohenlohe Langenburg nog al familie van den schrgvor der gedenkschriften zoo lang mogelijk onafgedaan was enz Wat toenmaals tot de zonderlingste vermoedens en een algemeen hoofdbreken der Paderborner burgers aanleiding gaf werd na den dood des postmeesters gedeeltelgk onthuld toen de broeder der weduwe Daltrop de onderwgzer Veit Dietriech het sprookjesachtig voorval aan het nienwsgierig publiek openljjk bekend maakte Deze geleerde heer kon wel goed op de hoogte zgn van alles wat ten huize zijns zwagers voorviel want hg woonde als ongehuwd persoon al vele jaren bg dezon in Hg kon dus ook bekend zgn dacht men met de raadselachtige geschiedenis die in den nacht van Allerzielen 2 Nov 1799 een aanvang nam t Was in genoemden nacht De bezoekers hadden klokslag elf ure de herberg verlaten en de postmeester en zijn vrouw meenden juist naar bed te gaan toen het schel geluid van een posthoorn hen van hun slaapvertrek weer in de gelagkamer terugriep en een extra pustrytuig voor de deur stil hield Een in een dichten zwarten sluier gehulde dame stapte uit den wagen op den voet gevolgd door twee naar t scheen dienaressen een van haar een in dekens gewikkeld pakje dragend dat zy zeer zorgvuldig behandelde De dame vroeg dideiyk twee kuneri en Sedert maanden is er zoodoende een stilstand in het inwendig bestuur van de Lutheraansche kerk in het rijksland gekomen die onmogelijk kan duren Ëenige weken i eleden heeft de groothertogin van Baden aan wier hof Cnrtios een graag gezien gast is moeite by den stadhouder gedaan opdat men haren beschermeling beter zou behandelen Het baatte niet Regis voluntas suprema lex Eeniga voorname protestantscbe geestelij cen hebheg nu hun president overreed in het belang van de kerk te w jken en prof Cnrtios heeft met 1 October ontslag gevraagd Als zijn opvolger noemt men baron v d Ooli eerste lid van bet bestuur van de Lutheraansche kerk die indertijd door den Keiisr zelf tot dat ambt ia benoemd Men is nog geen stap verder gekomen by het onderzoek in zake den raadselichtigen diefstal op Dublin Castle De kUcht over achterhondendheid der polltie aatoriteiten is niet gewettigd zoo lezen we in een bericht alt Dablin de politie kan geen inlichtingen geven daar ze geen inlichtingen heeft De zaak is in handen gesteld van de handigste lersche speurders die in gemeenschappeiyk overleg handelen met de Londenscbe politie Men denkt vry wel algemeen dat de gestolen voorwerpen voorgoed weg zyn De Londensche correspondent van het Berliner Tageblatt zegt dat men vreest dat de kostbare steenen allang nit de sieraden zyo gebnken en vervolgens versleptn en in Nederland verkocht zyn Het goud en het zilver is denkelijk al lang versmolten De Corriere d Italia zegt dat de aanstaande ontmoeting te Oesio tusschen ven Aehrenthal den Oostenrjjksch Honifaarscben minister van buitenlandsche zaken en Tittoni de eerste stap zal zyn van een heele reeks belangryke diplomatieke stappen Tittoni zal onmiddellijk na de ontmoeting met von Aehrenthal verslag over bet verhandelde oitbreogen aan den Koning In Augustus wanneer Tittoni het bezoek van Aehrenthal zal beantwoorden zullen de dètailpnnten worden vastgesteld van een gemeenschappelijk plan van actie op don Balkan By de afspraken tusschen Italië en Oos tenrykHongarye zal nog een afspraak komen met Rusland welks minister van bnitenlandBche zaken von Aehrenthal in September zal ontmoeten De wederzydsche invloedssferen zullen dan afgebakend worden Het genoemde blad voegt er nog aan toe dat de al te actieve Balkan politiek van Italië zal worden gematigd en dat op aan juffrouw Daltrop stak een kaars aan om haar voor te lichten en liet de twee mooiste zien die haar huis bevatte Terwyi de kastelein voor vuur eo licht zorgde viel de gesluierde vrouw vermoeid op een sopha neer en wenkte haar begeleidsters zich in de zyhamer terug te trekken waarna zy zich met juffrouw Therese alloen bevond Hoewel de vreemde ook nu oog het gelaat bedekt hield ontgingen toch der waardin haar doorschgnende bleekheid edele trekken en smartelgke uitdrnkkiog niet toen de dame haar aansprak met de vraag Hebtngeen kinderen mevrouw f De jonge vrouw door die onvi rwachte vraag onaangenaam verrast antwoordde Neen belaas niet genadige vrouwe Vergeef een zwaar beproefde die onbescheiden vraag naar uw familieleven hervatte de vreemde ik moest dat eerst weten voor ik de gewichtige woorden tot n richt dlo my op de tong liggen f In den klank van die stem lag zooveel zielsangst dat die goedhartige juffrouw Therese door plotseling opwellend medegevoel gedrongen het waagde de kleine bind te vatten die slnp over de sopbalenning hing en sterk beefde en te zeggen Spreek vry genodige vrouw wat in myn vermogen is om a te dienen wil ik gaarne doen Wordt vervolgd